AL6EMEEH NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8588. MAANDAG 6 OCTOBER 1930 70e JaargaBg mm Biff H.E N L A N D, FEUILLETOH, Vampier-Vleugel BUITKILANB, door SAX ROHMER. hoofdstuk xxviii. DOCTORAAL EXAMEN RECHTEN. DE BRUG OVER HET KANAAL DOOR WALCHEREN. memmmaMsssmt aBONNEMENTSPRIJS: Blnnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Button Ter Neuzen fr. per post /1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per Jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige lan den 12,60 per 3 maanden fr. per pos Abonnementen voor het bultenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Flnna P. i. VAN DE SANDB. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor e'kea re"el 3 C,M* Grootere letters en cliche's wor den naar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tarlef, hetwelk op aanVThst.% verkrtjgbaar Is. Inzending van advertentlen llefst ten dag voor de uitgave. DIT BT An VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. EEN BELGISCHE ONDERSCIIEIDING VOOR DR. POSTHUMA. Op voorstel van den raad van ministers heeft de Koninig van Belgie, Dr. Posthuma, oud-minister en voorzitter van den nijverheids- raad in zijn kwaliteit van commissaris-gene- raal van de Nederlandscbe regeering op de tentoonstelling ibenoemd tot Grootofficier in de Kroonorde van Belgie. AFSCHUIVING VAN BEHOEFTIGEN? In het „Algemeen Handelsblad" van Sema- rang wordt aangekondigd, dat binnenkort op groote schaal terugzending naar Nederland zal plaats vinden van behoeftige Nederlan- ders, slachtoffers van de malaise, e.d. Aan- nemende, dat dit bericht juist is, zouden wij willen vragen of de Indische regeering er zich reeds van heeft vergewist, dat deze terugzen ding het moederland in dit tijdsgewricht ^wel- gevallig is, zegt het ,,N. v. d. D. v. N.-I. In Nederland heerscht een zeer emstige econo- mische crisis, z66 erg, dat de moederlandsche regeering door een commissie bijzondere maat- regelen moest laten bedenken. De werkloos- heid is er groot. Voor terugkeerende planters zonder kapitaal is daar zeker geen plaats. Bovendien zou Nederland volkomen verant- woord zijn als het opmerkte, dat het onder- houden door de staat van een armlastige In Nederland meer kost.dan in Indie. En daarbrj komt nog, dat Nederland geen grond meer heeft om dien beschikbaar te stellen, terwijl daarentegen in Indie, in de Buitengewesten zeer veel grond braak ligt. Het argument, dat Nederland voor behoef tige menschen instellingen heeft, welke Indie mist, gaat niet op, daar deze alle vol belast zijn en er in Nederland per jaar aan arm- lastigen en werkloozen ongeveer 75 millioen gulden wordt uitgegeven. Een bedrag, dat Nederlands draagkracht in een crisistijd te boven gaat. DE ACCIJNSVERHOOGING OP GEDISTILLEERD. De Centrale Vereeniging voor den Gedistil- leerdhandel, gevestigd te 's-Gravenhage' heeft zich met een uitvoerig adres tot de Tweede Kamer gewend naar aanleiding van het wets- ontwerp tot verihooging van den accijns op gedistilleerd en venzoekt het ontwerp te ver- werpen. Adressant wijst daarin op de accijn- zen in Belgie en Duitschland, resp. f 255 per H.L. ad 100 pet., in Duitschland 360 per H.I. ad 100 pet. Wordt het ontwerp tot wet verheven dan is adr. vast overtuigd, dat het psychologisch moment voor den smokkelaar is aangebroken om gezien deze versohillen wederom tot den smokkelhandel over te gaan. In dit verband is een verihooging van 44 per H.L. ad 100 pet. van zeier groot gewicht. De kans, dat de smokkelarij weer zal her- leven, wordt bovendien verhoogd door het feit, dat tal van ailbeiders in de grensprovincien dusdanig door werkloosheid en lage verdien- sten worden geteisterd, dat zij door deze fac- toren zich weer tot den smokkelhandel zullen aangetrokken gevoelen en te sterker, naar- mate deze handel meer loonend is. Natuurlijk zullen zich dan de funeste ge- volgen over het geheele accijnsbedrag doen gelden en worden de 37 millioen die de schat- kist thans reeds ontvangt, in groot gevaar gebracht. Ook de financieele beschouwingen van den Minister kan naar het oordeel van adressant den toets der critiek niet doorstaan. Voorts ziet de Minister over het hoofd, dat de accijnsverhooging op den consument zai moeten worden verhaald, daar niemand kan verwachten, dat de handel deze accijnsverhoo ging zal kunnen dragen. Dit verhaal is mogelijk in drieerlei vorm: a. verhooging der prijzen, b. mindere inhoud van het glas, c. verlaging der sterkte, met als gevolg dat de geraamde meerdere op- brengst niet alleen niet zal worden bereikt, maar de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat zelfs het huidige accijnsbedrag in de toekomst niet meer zal worden behaald. -*«• - -•vr KONING BORIS VERLOOFD. Boris III, de Tsaar der .Bulgaren, heeft zich schrijft de N. R. Crt., op zijn 36ste jaar eindelijk verloofd. Zijn land had daar lange jaren op gewacht en zijn trouwe onderdanen waren ongeduldig geworden, nadt vele reizen van hem .aangaande welke gemompeld werd, dat zij met verlovingsplannen in verband stonden ,niets hadden opgeleverd. Een oude boerin heeft hem niet lang geleden in een Bulgaarsch dorpje een smeekschrift overhan- digd om hem onder het oog te ibrengen, dat hij de instandhouding van zijn geslacht in- dachtig moest zijn. Zijn onttroonde vader, Ferdinand, die zich als „politek makelaar" naam heeft gemaakt, had er iblijkbaar ook lang niets aan kunnen doen, maar nu hebben de koning en de koningin van Italie kennis gegeven van de verloving van hun 22jarige dochter prinses Johanna met koning Boris. Dies zal er vreugde zijn in het land der Bul garen. Wij schrijven hier over deze verloving, om- dat politieke beteekenis er niet aan te ont- zeggen valt. Italie zoekt, als opvolger van Oostenrijk in het nastreven van een welbe- wuste Balkan-politiek, steun tojj Bulgarije, waartoe het zich aangetrokken voelt omdat het gelijk Italie zelf een tegenstander van Zuid-Slavie is. De- dynastieke band die door het huwelijk van koning Boris met een Ita- liaansche prinses zal aangeknoopt worden, steVigt den reeds bestaanden politieken toe- stand. Deze verbintenis is dus als een over- winning voor de Italiaansche diplomatic te beschouwen, want men kan aannemen, dat zij haar gezocht heeft, al is het voor het huwe- lijksgeluk van de twee te hopen, dat uit hun kennismaking genegenheid is gegroeid. Bij huwelijken op den Balkan komt de poli- tiek veelal te pas. Koning George van Grie- kenland is met de Roemeensche prinses Eliza beth, koning Alexander van Zuid-Slavie met een zuster van deze, prinses Marie, koning Karel van Roemenie (dit beschouwt zich wel als een Donau-land, maar het blijft in staat- kundig opzicht nauw met den Balkan ver- bonden) met de Grieksche prinses Helena gehuwd. Hoewel dit laatste huwelijk weer gesdheiden is en het nog onzeker is, of het tusschen de twee vroegere echtelieden weer in het reine zal komen, had ook dit huwelijk een politieken achtergrond. De onderlinge huwelijksbetrekkingen tusschen de drie regee- ringshuizen weerspiegelden hun politieke samengaan. Italie heeft wel veel moeite gedaan om Roemenie uit de combinatie los te maken de officieele erkenning door Italie van Roemende's recht op het ingelijfde Bessa- rabie was daartoe een stap en heeft in Roe menie een oogenblik groote geestdrift ge- wekt maar dit is niet gelukt. Het voor Zuid-Slavie zoo duidelijk welwillende gebaar. dat de Roemeensche regeering maakte toen het den wakkeren kapitein van de door een Italiaan geramde Karadjordje een onderschei- ding toekende, is daarvoor de jongste aan- wijzing geweest. Bulgarije en Italie's v joruitgeschoven post op den Balkan en dit feit wordt door de ver bintenis van koning Boris geaccentueerd. Het dynastieke band en mis kunnen uitkomen. is waar dat diplomatieke rekeningen op Belgie wilde, ofschoon koning Albert een Beiersche prinses tot vrouw heeft, geen door- tocht aan de Duitsche legers verleenen. Koning Karel van Roemenie, de Hohenzoller, heeft wel een remmenden invloed kunnen oefenen op het deelnemen van Roemenie aan den weldoorlog aan de z\jde der geallieerden, maar na zijn overlijden in October 1914 was het hek van den dam. Italie en Bulgarije zijn echter door hun anti-Servische gezindheid stevig verbonden, en hebben beiden tal van geschillen met den tusschen hen in liggenden buurman. Vrede en verzoening op den Balkan zijn met den nieuwen dynastieken band zeker niet gediend. DE WERKLOOSHEID IN BELGIe. De Antwerpsche correspondent van het Alg. Hbld. schrijft: Ook in Belgie stijgt de werkloosheid. Vol- gens de officieele cijfers zouden er 18.000 vol- ledig werkloozen zijn. Dit cijfer moet echter beneden de werkelijkheid zijn, want alleen te Antwerpen waren er, volgens de gegevens van het Intercommunaal Werkloozenfonds, gedu- rende de voorlaatste week; bij het transport- bedrijf ,de metaalnijverheid, de botiwvakken en de diamantindustrie, opgeveer 5500 werk loozen. ■Tjxtiu -3Pvv f Y 1 HET ONGELUKSNEMMER 13 VERMEDEN. Prinses Margaret Rose, het onlangs geboren dochtertje van den hertog en de hertogin van York, zou wanneer zij binnen den gestelden tijd was aangegeven bij den burgerlijken stand van Glamis, het registemummer 13 hebben gekregen. Zij moest volgens de Schotsche wet binnen 21 dagen na haar geboorte worden ingeschreven, doch de wet staat een verlen- ging van dezen termijn toe met drie maanden en daarvan heeft de hertog van York, partij getrokken. Iatus3chen is lei Glamis sedert. het prinsesje het levenslicht aanschouwde, nog een kind geboren. Dit kind is nu vodr de prinses in de registers ingeschreven onder no. 13. De prinses heeft daardoor het ongeluks- nummer kunnen ontwijiken. Zij is thans inge schreven onder no. 14. 64) (Vervolg.) ,,Slaapwandelen zou de oplossiing van het tweede raadsel kunnen zijn, maar voor het eerste vond ik niets, dat den toets van mijn critisch overdenken doorstond. Wat terneergeslagen liep ik doelloos verder en kwam zoo op het punt, vanwaar ik de top- qeveltjes van het Guest House kon zien. lets meer naar rechts lag het tuinhuisje, dat Camber vroeger tot studeervertrek had qediend. Het raam, waardoor Harley op zijn knieen zoo aandachtig had liggen kijken, bestond uit zes ruitjes, die open- gezet konden worden. De zon viel op een van die ruitjes en tooverde het, met be- hulp van een laag neerhangenden tak van een der boomen, om in een reusachtig boosaardig-glinsterend oog. In den tuin liep een agent op en neer. Telkens als hij zich omdraaide. deed de zon de knoopen op zijn tuniek schitteren. Langs dien omweg kwamen mijn ge- dachten bij Ysola Camber. Het arme vrouwtje was alleen in het huis, waar zich nog geen twee uur geleden, onverwacht, zulk een tragedie had afgespeeld. Alleen, want Ah Tsong, hoe trouw ook, was geen gezelschap voor haar en ik betwijfelde het, of ze onder de vrouwen uit den omtrek wel een vriendin telde. Ong-etwijfeld zou de oude huishoudster, over wie ze bij mijn eerste bezoek gesproken had, wel zo° gauw mogelijk terugkomen. maar tot dan, tot de komst van den een of ander, tegen- over wie ze zich zou kunnen uitspreken, moest ze zich wel tragisch eenzaam en volkomen verlaten voelen. In die stemming verkeerde ik mijn, qedachten waren dus uitsluitend welwil- lend en medelijdend toen ik opeens,^ met de plotselingheid van een ontploffen-.^ den vuurpijl, een soort van ingeving kreeg. Ik was op dat oogenblik den toren al voorbij en liep in de richting van de rij taxis aan den eenen kant van den rots- tuin. Ik bleef staan, alsof een slagboom me opeens tegengehouden had. Vage overpeinzingen, vage conclusies, vage theorieen verdwenen als bij tooverslag en de ware toedracht van de misdaad stond in heel haar harde, onvermurwbare logica voor me. - ,,God steunde ik hardop. ,,Nu begrijp ik het! Nu beqrijp ik het". Mijn theorie van de misdaad. Het was al laat op den middag, toen Harley terugkwam. Ik was er zoo stellig van overtuigd, dat ik de waarheid gevonden had en mijn theorie doorstond zoo schitterend e.ke proef die ik bedenken kon, en nam daar door mijn denken zoo volkomen in beslag, dat ik besloot elke gedachtenwisseling met de menschen, die bij de tragedie be- trokken geweest waren, te ontwijken tot ik Harlev qesproken had en hem mijn geesteskind ter ontleding had toever- tr°Een onderhoud met Madame de Stamer was onder de omstandigheden uitgesloten. Ik deed dan ook geen moeite om haar te spreken te krijgen en informeerde even- min of ze haar voornemen, om het stotte- lijk overschot van den Kolonel nog te zien, voor het weggebracht werd, nog ten ui£- voer had gebracht. Tegen den middag werd het lichaam TER NEUZEN, 6 October 1930. KAPPERSDIPLOMA. Ortze stadgenoot de heer R. van Grem- bergen, bebaalde aan de Ecole Technique des arts de la coiffure et des soins de beaute te Parijs het diploma voor Coupe-Ondulation, Mise en plis (watergolven, Massage, Mani cure en Hygiene, benevens een speciaal diploma voor haarverven RIJKSWATERSTAAT. De Minister van Waterstaat heeft bij besluit van 1 October bepaald, dat met ingang van 1 November a.s. de hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat C. J. Witteveen, thans te Ter Neuzen, zal dienst doen onder de bevelen van den hoofdingenieur-directeur in de direc- tie Zuid-Holland en Utrecht, ten einde te wor den belast met den dienst in het arrondisse- ment 's Gravenhage, ter standplaats 's Gra- venhage. dat met ingang van denzelfden datum de ingenieur van den Rijkswaterstaat C. Giltjes, thans te Groningen, zal dienst doen onder de bevelen van den hoofdingenieur-directeur in de directie Zeeland, teneinde te worden belast met den dienst in het arrondissement Ter Neuzen, ter standplaats Ter, Neuzen. UITSLAG BALLONWEDSTRIJD. Door de spor£-commissie van de alhier op 30 Augustus 1.1. vanwege de vereeniging „Ter Neuzen Vooruit" georganiseerde volksspelen, is thans de uitslag vastgesteld van den ballon- wedsfrijd, volgens de plaats van herkomst der terug ontvangen kaarten, hemelsbreed ge- meten, als volgt: le prijs no. 249, neergeko- men!;te Dalfsen; 2e pr. no. 65 te Petten, 3e jir. no. 142 te Zandvoort, 4e pr. no. 131 te Zandvoort, 5e pr. no. 241 te Waverveen Vin^eveen6e pr. no. 264 te Koudekerke a/R, 7e pr. no. 7 te Boskoop, 8e pr. no. 215 te Wassenaar, 9e pr. no. 260 te Maasland, lOe pr. no. 35 te Hoogvliet, lie pr. no. 176 te Heen- vliet, 12e pr. no. 32 te Rockanje, 13e pr. no. 154 te Oudenhoom, 14e pr. no. 247 te Nieuw- Helvoet, 15e pr. no. 179 te Hellevoetsluis. De deelnemers zullen thans hun controlestrook moeten nazien om na te gaan of hun ballon onder de prijswinners behoort. De medewerking, welke bij deze wedstrijden wordt ondervonden van de zijde der vinders van ballons, is inderdaad verrassend. Sommige teruggezonden kaarten bevatten mededeelin- gen, die van groote belangstelling met dit werk getuigen. POST EN TELEGRAFIE. Benoemd tot telefoniste bij den Interlocalen dienst mej. H. M. M. de Ridder en werkzaam gesteld op het post-, telegraaf- en telefoon- kantoor te Hulst. De openstellingensuren van het tele graaf- en telefoonstation te Terhole zijn van 1 October tot en met 31 Maart vastgesteld op 819 uur. Geslaagd te Nijmegen voor het doctoraal examen rechten (cum laude) de heer H. B. L. de Rechter te St. Jansteen. nederlandsch jongelings- VERBOND. Men schrijft ons: In Zuid-Limburg onder de mijnwerkers en te Eindhoven onder de industrie-arbeiders is in den loop van 1929 een arbeid begonnen, waarmee gepoogd wordt deze jongemannen iets terug te geven van den invloed, die van het goede christelijke gezin op jonge levens pleegt uit te gaan en dien deze jonge men schen door hun verblijf in het industriegebied moeten missen. Met dezen arbeid onder Protestantsche jon- geren zijn aanvankelijk buitengewoon gunstige resultaten verkregen. Tjhans zijn te Hoensbroek een en te Eind hoven drie gebouwen (woonhuizen) geopend. De commissie van dezen arbeid is van mee- ning, dat hier een begin is gemaakt met een wefk, dat in heel ons land voor de vorming van het opkomend geslacht van zeer groote betjeekenis kan worden. Daar ook in Oost-Zeeuwsch Vlaanderen de industrie zich in beteekenende mate gaat ves- tig/en besloot het N.J.V., in verband met de hierbij betrokken groote belangen, in een ver- gadering over dezen arbeid, te komen spreken. De heer J. Huizinga, burgemeester dezer gemeente, heeft welwillend de leiding dezer vergadering op zich genomen. weqgehaald en daarna daalde een neer- drukkende, beklemmende stilte op Cray s Folly neer. Inspecteur Aylesbury was nog niet van zijn onderzoek op het Guest House terug- gekeerd cn toen ik van Pedro hoorde, dat Val Beverley Madame de Stamer gezel schap bleef houden, bedankte ik voor een officieele lunch, alleen in de eetkamer, at een paar sandwiches en ging daarna op weg naar ,,De Bloeiende Lavendelstruik" om me daar met een g^as van het uitmun- tende bier, dat Mrs. Wootton haar klan- ten schonk, te verkwikken. De gelagkamer was, in tegenstelling met mijn eerste bezoek, goed bezet. Bij mijn binnenkomen verstomde het gesprek, dat daarvoor in vollen gang geweest was. Mrs. Wootton beantwoordde mijn groet met een neerslachtig knikje. „Och, och, meneer," zei ze, toen ze mijn glas bier voor me neerzette, ,,u hebt t zeker ook al gehoord ,,Ja, vrouw Wootton, gaf ik ten ant- woord. Ik begreep, dat ze niet wist dat ik op Cray's Follv gelogeerd was. ,,'t Is zonde. t Is zonde." Ze schudde meewarig haar hoofd. ,,Maar t zal wel zoo hebben moeten wezenmet al die vreemde menschen in de buurt. Ze trok zich in haar heiligdom aohter de toonbank terug en ik begon aan mijn bier in de stilte, die bij mijn binnenkomen ontstaan was en die hardnekkig volgehou- den werd, tot ik opstond om weg te gaan. Dan ,,Afijn," zei een oude man, naar zijn kleeding te oordeelen, een boer, ,,nou weten we, waarom hij zijn eigen aldoor bedronk." Ja/' gaf ccn koor van lags, schorngc stemmen antwoord. Door mijn bezoek aan ,,De Bloeienue Lavendelstruik" was ik tenminste op een PROVINCIALE STATEN. De heer W. Talsma te IJzendijke, die op volger zou worden van den heer J. J. Wallien te Breskens, als lid der Provinciale Staten, zal eveneens deze provincie verlaten. Opvolger op de Chr. Hist, lijst is de heer M. M. Schippers te Kamperland. De Kamer van Koophandel en Falbriaken voor de Zeeuwsche Eilanden heeft zich met een adres tot de Tweede Kamer der Staten- Generaal gericht, waarin zij schrijft tot haar groot leedwezen te hebben geconstateerd, dat op de ontwerpbegrooting van Waterstaat voor 1931 geen post is uitgetrokken voor de door den Minister van Waterstaat toegezegde nieuwe brug over het kanaal door Walcheren te Middelburg. De Kamer herinnert daanbij aan de bezwaren die zij reeds heeft geuit aan den Minister tegen een draailburg, die met de hand beiwogen wordt. De tijd die dit voor het openen en sludten kost zou belangrijk worden verkort zoo dit electrisch geschiedde. De Minister heeft daarop de Kamer doen weten dat van een electrificatie is afgezien, doch een nieuwe brug met electrische beweging en electrische verlichting, binnen niet al te lan- gen tijd toegezegd. Uitvoerig wijst de Kamer op de bezwaren tegen den huidigen tqestand. Telkens wanneer op de drukke uren de brug voor het scheepvaartverkeer moet worden ge opend, venzamelt zich een onafzienibare file van voertuigen aian ibeide zijden voor de brug en na sluiting vereischt het telkens geruimen tijd om deze voertuigen over de voor het tegenwoordig verkeer veel te smalle brug te loodsen. De Kamer verzoekt derhalve de Tweede Kamer met den meesten aandrang bij de behandeling der Waterstaatsbegrooting 1931 aan den Minister van Waterstaat terzake inlichtingen te vragen en alle pogingen in het werk te stellen, dat op deze begrooting alsnog de noodige gelden kunnen worden gebracht opdat eindelijk in het volgend jaar een aan- vang zal kunnen worden gemaakt met de zoo hoog noodige verlbetering van het landverkeer over het kanaal door Walcheren te Middel burg. punt wijzer geworden: Mid-Hatton had Colin Camber bereids schuldig verklaard. Ik had gehoopt dat ik bij mijn terug- komst Val Beverley wel te zien zou krij gen, maar ze bleef Madame de Stamer ge zelschap houden en ik had den verderen middag voor me om mijn overpeinzingen voort te zetten en mijn nieuwe misdaad- theorie te volmaken. Voor ik wegaing had ik bevel gegeven, dat geen enkele journalist toegelaten mocht worden, en dat bleek een wijze voorzorg geweest te zijn Niet minder dan vijf nieuwsgierigen hadden zich, in mijn afwezigheid, bij Pe dro aangemeld. Drie van de vijf hadden de boodschap achtergelaten, dat ze terug zouden komen en ik had me juist in een hoekje van de bibliotheek gei'nstalleerd, om niet door mijn verschijnen in den tuin of op het terras een tweede bezoek uit te lokken, toen ik een auto voor den hoofd- ingang hoorde stilhouden. Een paar se- conden later kwam Harley de biblio theek in. Hallo, Knox," begroette hij mij. „Wat is er voor nieuws >fNiet veel. zei ik. Alleen, dat de noodige krantenmenschen er geweest zijn." ,Je hebt ze toch niets verteld vroeg hij bezorgd. ,,Nee. Ze zijn niet eens binnenaelaten. ^Prachtig. Prachtig," mompelde hij. ,,Ik had je al eerder terug verwacht, Harley". Natuurlijk," gaf hij geprikkeld ten ant woord. ,,Dat had ik gekund als^ik niet naar Whitehall had moeten gaan." ,,Naar Whitehall Wat Ben je naar Londen geweest?" ,,]a. Zooals je weet, had ik het al halt en half gedacht. De Chief Constable was heel behoorlijk en voorkomend, maar hij was er niet voor te vinden, in den ge- ijkten gang van zaken verandering te brengen. Ik heb hem natuurlijk het noo dige verteld, maar hij vond daarin geen aanleiding om Aylesbury te laten vervan- gen. En dus ben ik toen, zonder verder tijd met argumenteeren te vermorsen, naar Whitehall doorgetuft. Weet je nog dat rapport, dat ik den avond voor ons ver- trek nog heb zitten afmaken Ik knikte. ,,Dat was toen een ondankbaar werkje, Knox. Maar vandaag heb ik mijn betaling gekregen. De leiding in deze zaak is aan inspecteur Wessex opgedragen enhij kan al over een groot uur hier zijn. Tot dan zijn we en blijven we aan handen en voe- ten gebonden." Onder het praten waren we naar de openslaande deuren toegeloopen en waren daar blijven staan. Opeens keek Harley me aan. Je verzwijgt icts voor mc, ivnox, vcr~ klaarde hij \ortaf. Vooruit, zeg op. Heeft Aylesbury zich weer op de een of andere manier onderscheiden ,,Nee," gaf ik ten antwoord. ,,Juist het tegenovergestelde. Madame de Stamer heeft hem als een stouten jongen de kamer uitgestuurd." ..Uitmuntend," zei Harley glimlachend. ,,Een kranige vrouw, die Madame de Stamer... en een moedige vrouw, Knox". ,,Ja," stemde ik toe. „En nu je vraag. ]e hebt gelijk met je veronderstelling. Ik heb je iets te zeggen. Aha, dat dacnt ik wel. Wat is het ',1k heb een theorie Harley. Ik bedoel, dat ik je een lezing van het geval kan geven, die alle onbegrijpelijkheden begrij- pelijk maakt." Zoo zei hij, met zijn oogen strak op mijn gezicht. „En hoe ben je daaraan ge- komen (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1