Uw Haar S P 0 K T. TER NEUZEN, 29 Sept. 1930. HET IN GULTUUR BRENGEN VAN DEN WIERIN GERMEERPOLDER. VOETBAL. wordt zacht, blijft keurig zitten, krijgt mooier glans en valt niet uit, indien U 1 of 2 maal per week een weinig Purol in het haar wegwrijft zoodat het idaarin wordt opgenotnen. (Ingez. Med.) gingen tegen Italie, waardoor het te Praag at tot incidenten is gekomen. Het ltjstje kan nog ianger gemaakt worden, maar het is reeds voldoende om aan te toonen dat een geest van verbitterd nationaiisme in vele lan- den bezig is het werk van Geneve, zacht uit- gedrukt, te belemmeren. In deze omstandigheden wordt het begrijpe- lijk dat vooreerst geen ontwapeningsconferen- tie met kans op vruchtlbaar werk bijeengeroe- pen kan worden, al deden allerlei naties die vrede en verzoening wilien, ook goed door het ■uitbrengen van hun stem voor bijeenroeping in het volgende jaar, vodr de wenschelijkheid van zulk een conferentie te getuigen. DE SCHELDEKADEMUUR TE ANTWERPEN. De Scheldekademuur, die zich voor enkele weken gedeeltelijk had begeven en inmiddels nagenoeg hersteld werd, is Vrijdag weer een tiental centimeters verder naar den stroom overgeheld. Men hoopt verdere verzakking te kunnen tegengaan. TWEE MINISTERIeELE CRISES. In Oostenrijk en Turkije zullen schrijft de N. R. Crt., nieuwe regeeringen samen- gesteld worden. De Oostenrijksche bonds- kanselier Schober heeft het ontslag van zijn ministerie moeten vragen, omdat de tegen- stellingen tusschen hem en den vice-kanselier Vaugoin, die al bijna tien jaar minister van oorlog is en na Dr. Seipel's aftreden ook leider van de machtige partij der christen- socialisten werd, steeds scherper geworden zijn. Men herinnert zidh, dat Schober aan net bewiind is gekomen om de verschillen te ver- zaohten die ontstaan waren uit het eigen- machtig optreden der burgerwachten en den strijd over de grondwetsherziening tusschen de burgerlijke partrjen en de socialisten. Met het in veilige haven brengen van de grond wetsherziening is hij daar op meesterlijke wijze in geslaagd. Maar de kwestie der bur gerwachten is nog altijd moeilijk. Zij zijn aanvankelijk ingesteld tot beteugeling van de socialistische terreur in de falbrieken en heb- ben zich ontwikkeld tot een maoht in den staat en een factor van beteekenis in de politiek. Schober heeft hen zooveel mogelijk in toom trachten te houden toen zij verdachte allures in de richting van een staatsgreep be- gonnen aan te nemen, en de vice-kanselier Vaugoin die met de christen-sodalisten achter de burgerwachten staat, was het met deze politiek niet eens. Hieruit ontstond een diep- gaand verschil tusschen kanselier en vice- kanselier. De krwestie-Strafella die pas aan de orde is gekomen, is slechts het laatste strootje geiweest. Strafella, de candidaat van Vaugoin voor den binnenkort open komenden post van president-commissaris van de bonds- spoorwegen, is uit een proces wegens smaad- schrift, dat hij tegen de socialistische Arbei- terzeitung had aangespannen, stexk gecom- promitteerd te voorschijn gekomen, maar niet- temin blijft Vaugoin hem de hand boven het hoofd houden. Schober had zich op het stand- punt gesteld, dat hij de behoeming van Stra- fellat niet kon goedkeuren, v66r deize zich voor het hof van appel, waar de zaak in tweeden aanleg moet dienen, van blaam had kunnen zuiveren, en verscheidene ministers waren het daarin met hem eens. Bij zoo groote verdeeldheid kon het ministerie dus niet aanblijven. Men mpentdat V augoin nu met de vorming van het nieuwe kabinet belast zal worden; dan zou Dr. Schober voorgoed heengaan en dit zou te hetreuren zijn. In een tijd van groote verwarring en onzekerheid heeft hij zich een staatsman met wijs beleid getoond" die politieke orde en sameniwerking wist te herstellen. De burgerwachten zijn door den loop van de verkiezing in Duitsch land parmantiger geworden en het is met onmogelijk, dat bij de algemeene verkiezing in Oostenrijik, die in April gehouden moet worden, maar wel vervroegd kan worden, de kiezers een dergelijke zwenking als in het Duitsche rijk zullen maken. Oeconamische nood zal dan weer de drijfveer zijn. De crisis in Turkije heeft zioh reeds in het laatst van Augustus aangekondigd toen Fethi-bei, de oude politieke vrdenid van presi dent Moestafa Kemal, als oprichter van een nieuwe partij in het parlementaire krijt ver scheen om scherpe critiek op de o^conomische staatkunde van de regeering van Ismet-pasja te oefenen. In diens regeering waren reeds eenige portefeuilles onbezet en de premier zal nu zijn ministerie hervormen en daama met een nieuw program voor het parlement verschijnen. Fet^i-bei heeft zich zijn critiek voorbehouden. Hoe de zaken verder zullen loopen, is nog duister. Met name zal men moeten afwach- ten wat er waar zal blijken van de geruehten, volgens welke Turkije een nieuwen koers zou wilien inslaan door meer aansluiting bij de Westersche mogendheden te zoeken en zich daarom voor het lidmaatschap van den Vol- kenbond candidaat zou wilien laten stellen. IN DE WAR GEBRACHTE EUISTERVINKEN. In de avonduren van Donderdag verbreidde zich door Duitschland het bericht, dat op den minister van buitenlandsche zaken, Dr. Cur- tius. bij zijn aankomst aan het station Frie- drichstrasse een aanslag was gepleegd. Bij de redacties der verschillende dagbladen kwamen niet alleen desbetreffende berichten uit Ber- lijn, doch ook uit het geheele land. Oorzaak van al deze beroering wasde radio. De toedracht was de volgende: De Berlijnsche uitzending gaf gisteravond ten gehoore een hoorspel getiteld: „De minis ter is vemaoond", tijdens welk stuk op een ge- geven moment een concert wordt ondehbroken voor de mededeeling, dat de minister van bui tenlandsche zaken op het station Friedrichs- strasse vermoord is. Dit bericht was door tal van hoorders voor een persbericht gehouden, hetgeen bovenge- noemde beroering in den lande tot gevolg had. DE DUITSCHE STAATSSPOOR. Ondanks de voortdurende tariefverhoogin- gen gaan de ontvangsten der Duitsche spoor- wegen schrikbarend terug. Zooals thans uit het verschenen bericht over de eerste helft van het jaar 1930 blijkt, heeft men over dezen tijd 306.4 millioen minder ontvangen dan in denzelfden tijd van het vorige jaar. Men schuift natuurlijk niet de schuld op de verhoogde tarieven, doch op de algemeene malaise en het slechte weer, waardoor het reis- en toeristenverkeer zeer verminderde. Het mag zijn, dat beide laatstgenoemde oor- zaken een goed deel der schuld meedragen, maar de verhooging der prijzen voor de spoor- kaartjes is ook een reden, waarom velen met meer reizen dan noodzakelijk is. Thans kan men in Duitschland wel eens in bijna leege treinen zitten, iets dat vroeger nooit voorkwam. Verder is in het vrachtver- keer een vermindering van 15 tot 20 inge- treden. Daardoor stijgt het tekort tot onge- veer 500 millioen. Als het zoo verder gaat, verwacht men voor het volgend jaar voor de Duitsche rrjksbaan een catastrophe. De schuld aan deze vrachtgoedverminde- ring dragen in hoofdzaak de tallooze vracht- auto's, die den spoorwegen groote concurren ce aandoen. Zoo brengt men van Brunswijk zelfs de koeien liever per auto naar de vee- markt in Maagdemburg dan per spoor. Het is een afstand van 60 K.M. en een auto rijdt er in een goed uur been, zoodat het vee vnj sneller en gemakkelijker overkomt dan per spoor. Er bestaat dus weinig kans, dat de vooruitzichten voor de spoorwegen beter zul len worden, want het autoverkeer breidt zich steeds meer uit. DE ANTI-DUITSCHE BETOOGINGEN TE PRAAG. Woensdagavond zijn te Praag de betoogin- gen tegen de opvoering van Duitsche klank- films in de bioscopen hervat. Aanvankelijk was het een troep van eenige honderden op- geschoten jongens, die demonstreerde, doch geleidelij'k groeide de menigte aan, zoodat ten slotte eenige duizeniden aan de betooging mee- deden. In verscheidene bioscopen moest de opvoe ring worden afgebroken. In het Joodsche cafe Aschermann werd alles kort en klein gesta gen. Toen de menigte zich gereed maakte, om ook het Duitsche huis te bestormen, rukte een groote politiemacht op, om verdere ge- welddadigheden te verhinderen. De burgemeester van Praag heeft zich tot den minister van binnenlandsche zaken ge- wemd met het verzoek, de opvoering van Duitsche klankfilms te Praag te verbieden. EEN GEHEIMZINNIG RADIOSTATION. De sovjet-autoriteiten worden op het oogen- blik geweldig verontrust door de werking van een geheimzinnig radiostation. Geheel het uitgestrekte gebied van dit reusachtig groote rijk der Vereenigde Sovjet-Republieken, vanaf de Europeesche grens tot Wladiwostok wordt voortdurend gestoord door de uitzendingen van een onbekend radiostation. Zelfs in het verre oosten is dit station. Een geheimzinnige stem vertelt aan de luisteraars in sovjet-Rus- land, hoe de stemming is onder de Russische emigranten in het buitenland. Iederen keer als de uitzending begint, dient dit radiostation zich aan als de zender van generaal Koete- poffHet is in ieder geval zeker, dat dit station zeer krachtig uitzendt en volgens de verklaringen van deskundigen ligt dit station in Europa, waarschijnlijk in Frankrijk. Het radio-station van generaal Koetepoff, over wiens lot nog steeds een geheimzinnige sluier gespreid ligt, zendt geregeld iederen Dinsdag, Donderdag en Zondag 's avonds om 10 uur Oost-Europeeschen tijd. De omroeper geeft dan het laatste nieuws over den politieken toestand in West-Europa, waarover de lezers van de Russische kranten, tengevolge van de censuur der sowjets nooit iets te hooren krij- gen. Na elk bericht wordt een muzieknum- mer uitgevoerd, afwisselend Russische volkS' liederen en dansmuziek. Het station van generaal Koetepoff werkt op korte golf, zoo dat de ontvangst voor de radiotoestellen in Rusland, die alle op korte golf afgestemd zijn, zeer duidelijk is. De officieele zenders der sovjets probeeren wel om de uitzendmg van Koetepoff te storen, maar voor de Russische luisteraars is het toch een kleine moeite om hun toestel uitsluitend op Koetepoff af te stemmen. Deze geheimzinnige uitzendingen, die ook in Moskou met zeer veel belangstelling be- luiisterd worden vormen in sovjet-Rusland het onderwerp van de gesprekken van den dag. DE GELOOFSVERVOLGINGEN IN RUSLAND. Niettegenstaande de hardnekkigheid, waar- mee de bolsjewisten loochenen, dat in hun gebied menschen om hun geloof ter dood ge- bracht zouden worden, circuleert thans een officieel bewijs in de pers, dat zulke doodvon- nissen om het geloof wel ter dege worden voltrokken. Over het algemeen worden zulke vervolgingen gevoerd onder den schijn, alsof men met politieke misdadigers van doen had, maar Das Evangelische Deutschland is m staat thans den inhoud van een bericht van i de beruchte Gepeoe, de vroegere Tscheka, aan het Polit-ibureau te publiceeren, in hetwelk I verklaard wordt, dat er in de eerste helft van Augustus j.l. 300 doodvonnissen zijn voltrok- I ken. Het officieele bericht verdeelt deze men schen In 6 categorieen. Onder deize catego- rieen wordt ook zonider meer de groap ge- noemd van de „venbreiders van religieuze vooroordeelen"Daaruit blijkt dus, dat inder- daad menschen alleen om hun geloof worden vervolgd en ter dood gebracht. Tegen dit ambtelijk bewijs kunnen dementi's weinig uit- richten. Ontvangsten 1955,82 Uitgaven 1669,78% 12. 13. 14. 15. 16. Batig saldo 286,03% Idem tot goedkeuring van de rekening van de Commissie tot' Wering van Schoolverzuim in de Kom over 1929. Ontvangsten 423,50 Uitgaven 276,50 Batig slot 147, 'Idem om toe te treden als buitenge- woon lid van den A.N.W.B. Toeristen- bond in Nederland. Idem tot wijziging van de gemeente- begrooting voor 1930. Ontheffing Hondenbelasting 1930. Trekken Afdeelingen voor het onder- zoek der gemeente-begrooting, dienst 1931. GEMEENTERAAD. In de op Donderdag a.s., des nam. 2 uur, te houden openbare vergadering van den ge- meenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Notulen. Ingekomen stukken. Voorstel van Burg, en Weth. tot ver- koop van een perceel gemeentegrond aan- en het aangaan van eene ruiling van grond met de N.V. Handel en Expl. Mij. Z. VI. te den Haag. Idem am aan den heer J. F. Koevoets alhier een jaar uitstel van bebouwing te verleenen van het door hem aange- kochte perceel grond van de gemeente. Idem tot indeeling van een aantal per- ceelen van Wijk O in straten. Idem om ingevolge artikel 25 der Nij- verheidsonderwijswet te beslissen, dat de oprichting en instandhouding van een dag- en avondhuishoudschool door het R.K. kerkbestuur in deze gemeente noodig wordt geacht. Idem tot toekenning van eene vergoe- ding uit de gemeentekas groot 30, in gevolge artikel 13 der Lager Onder- wrjswet 1920 aan P. L. van Leemput, alhier. Idem tot vaststelling van den kosten- den prijs per leerling van het openbaar lager onderwijs over 1928. Idem tot vaststelling van de vergoeding ex. artikel 101 der Lager Onderwijswet 1920 over 1928. Idem om afwijzend te beschikken op het adres van den Keuringsveearts al hier, houdende verzoek, uit de ge meentekas een vergoeding te mogen ontvangen voor meerdere kosten, welke hij zich als gevolg van de uitbreiding van den Keuringsdienst moet ge- troosten. Idem tot goedkeuring van de rekening van de Brandweer over 1929. EEN NIEUWEN SCHOENWINKEL. Zooals reeds uit de advertentierubriek in dit blad bleek, heeft de heer A. J. van der Sloot, schoenhandel en reparateur, zijn zaak in de Noordstraat verplaatst. Onze winkelstraat is daardoor weer een mooien winkel rijker ge worden. De heer Van der Sloot heeft het door hem aangekochte perceel door verbouwing geheel laten moderniseeren. De winkel is met zijn groote spiegelruit en de ingerichte vitri- ne, doch vooral door de geetaleerde keurige sorteering schoenwerk een lust voor de oogen en noodt tot koopen. Op uitnoodiging van den heer Van der Sloot namen wij in zijn ruimen winkel een kijkje, en bleek ons dat hij ruim- schoots voorzien is van alle modellen schoen werk in de verschillende maten, zoodat ieder daar in deze branche zal kunnen vinden wat hij of zij noodig heeft. AVONDTEEKENSCHOOL. Voor de avondteekenschool aan de Am- bachtsschool alhier hetbfoen zich 72 leerlingen aangemeld. Nagaande dat dit getial 't vorig jaar 38 was, is de amlbitie dus veel grooter. De heer M. Hardorff, leeraar aan de am- bachtsschool in bankwerken en smeden, is be- noemd tot leeraar aan de ambachtsschool te Sneek. ARBEIDSBEURS TER NEUZEN. Op 27 September stonden als werkzoeken- den (hetgeen niet altijd beteekent dat zij werkloos zijn) bij de arbeidsbeurs ingeschre- ven: Transport- en losse arbeiders 166; zeelieden 3; nachtwakers 1; betontimmerlieden 3; be- tonvlechters 1; fabrieksarbeiders 3; bakkers- knechts 1; metselaars 2. Totaal 180. De aanmeldingen bedroegen: Maandag 69, Dinsdag 78, Woensdag 106, Donderdag 100, Vrijdag 67 en Zaterdag 59. DE RADIO-GOLVEN. De bezitters van radio-ontvangtoestellen zijn, voor zoover zij sinds een dag of 8 des avonds na 6 uur op Huizen afstemden, dat dan over Hilversum uitzond met de golflengte van 1071 M., emstig gehinderd door een zeer onaangenamen fluittoon. Dezen hin der ontstaat door het omroepstation te Oslo in Noorwegen, dat met een steeds sterkere energie is gaan werken. Naar aanleiding hiervan zullen heden, Maandagavond, proeven worden genomen, hoe het des avonds staat met het gebruik der golflengte van 298 M. Daartoe zal de Ned. Chr. Radio Vereeni- ging, die heden over Hilversum uitzendt, van 8,45 tot 9,15 haar programma uitzenden op de 298 M. golf, tersrijl daama weer wordt voortgegaan op de golf van 1071 M. In verband daarmede worden alle Neder- landsche luisteraars verzocht, uitsluitend per briefkaart, gericht aan den Nederlandschen draadloozen omroep, postbus 19 te Hilversum, de volgende twee vragen te beantwoorden: A. Verkiest u volgens deze proefneming des avonds de 298 meter boven den gestoorden 1071 meter golflengte? B. Nam u bij de proefneming op de 298 meter golf nog storende stations waar en zoo ja, welke waren die? De luisteraars worden verzocht vooral niets anders dan de antwoorden op de twee bovenstaande vragen te vermelden. HEKKEURIN GSR AAD. De Minister van Defensie heeft aan de bur- gemeesters een circulaire gezonden, waarin wordt medegedeeld, dat in November en De cember a.s. in eenige gemeenten door den Herkeuringsraad voor den dienstplicht zitting wordt gehouden. De voorzitter van den Her keuringsraad kan aan voor den dienstplicht ingeschreven personen, die nog niet bij de land- of zeemacht zijn ingelijfd, of die wel reeds daarbij zijn ingelijfd, doch nog niet als dienst- plichtige in werkelijken dienst zijn geweest, de gelegenheid geven om bij genoemden Raad een onderzoek naar hun geschiktheid voor den dienstplicht te ondergaan. Behoudens bijzondere machtiging van den Minister van Defensie worden tot dat onder zoek niet toegelaten zij, die: a. bestemd zijn tot buitengewoon dienstplichtige of als zoo- danig zijn ingelijfd; b. in 1930 tijdelijk onge- schikt voor den dienst werden verklaard; c. als vrijwilliger behooren tot de landmacht uitgezonderd den Vrijwilligen Landstorm tot de zeemacht of tot de overzeesche weer- macht. De aanvragen moeten zoo spoedig mogelijk worden gezonden aan den Herkeuringsraad, gebouw van het Departement van Defensie, Plein 5, Den Haag. Ir. H. VAN OORDT. In „de Ingenieur" komt een artikel voor verbeteringswerken aan het kanaal van Zuid- Beveland met den bouw van nieuwe sluizen te Hansweert, de bouw van aanleginrichtin- gen voor den verbeterden veerdienst Vlissin- genBreskens, de bouw van de keersluis te Vlissingen en de uitbreidingswerken van de haven te Ter Neuzen. Een belangrijk aandeel had Van Oordt als ondervoorzitter, in de on- derhandelingen, welke door de Werfuitbrei- dingscommissie, waarvan ik voorzitter was, met de Kon. Maatsch. ,,de Schelde" zijn ge voerd, terwijl hij voorzitter is van een inter- departementale commissie, in 1923 ingesteld, inzake de exploitatie van de haven te Vlis singen. Ook op het terrein der wegenverbetering is veel tot stand gekomen en het verdient in dit verband zeker de aandacht dat Van Oordt reeds het initiatief nam tot belangrijke verbeteringen van het wegennet, toen het automobielverkeer in deze provincie, wegens de onvoldoende verbinding tusschen Zuid- Beveland en Noord-Brabant, nog weinig te beteekenen had. Wanneer over enkele jaren de doorgaande verbindingsweg van Vlissin gen over Nieuwland, Goes, Kapelle, naar Noord-Brabant zal zijn voltooid, is zulks voor een niet gering gedeelte te danken aan de voortvarendheid en het doorzettingsvermogen van Van Oordt. van ir. R. A. van Sandeck over ir. H. van Oordt, die met ingang van 1 October aftreedt als hoofd-ingenieur-directeur van den rijks- wa.t6rsta.3,t Aan dit artikel is het volgende ontleend: Met 1 October 1912 werd de nieuw benoem- de hoofd-ingenieur-directeur Van Oordt als zoodanig benoemd in de lie directie (Zeeland) te Middelburg. Mijn functie als regeeringscommissaris bij de gemeente Vlissingen en regeeringsgevol- machtigde bij de Kon. Mij. ,,de Schelde heeft mij in nauwe betrekking gebracht tot den hoofdambtenaar maar vooral met den mensch H. van Oordt. Het zij mij daarom vergund over zijn arbeid in Zeeland in het bjjzonder uit te wijden. Hij was lid der commissie van advies in zake de practische uitvoerbaarheid van een waterwinning van den Brabantschen wal, ten behoeve van de drinkwatervoorziening in Zeeuwsch-Vlaanderen, waarbij het water door Apn of andere vaste verbinding door de Schelde gevoerd zou moeten worden. Van Oordt vergezelde in 1919 den minister van buitenlandsche zaken naar Parijs bij de besprekingen tusschen Nederland en Belgie over het te sluiten tractaat. Gedurende het tijdvak van 1 October 1912 tot 1 October 1930, toen Van Oordt te Middel burg werkzaam was, zijn in de directie Zee- land verschillende belangrijke waterstaats- werken voorbereid en uitgevoerd. In de eer ste plaats moeten daaronder worden genoemd de verbetering van de haven van Breskens (zie zijn artikel in „De Ingenieur" 1917), de Ter ajanvulling van het bericht omtrent het incultuurbrengen van den Wieringermeer- polder, in ons blad van Woensdag ji., deelt de Directeur der Districtsarbeidsbeurs ons mede, dat er vermoedelijk tegen 6 October a.s. een 40tal gehuwde arbeiders (doch voorloopig zonder gezin) uit Zeeland worden geplaatst. Voor de landarbeiders zullen aldaar de vol gende arbeidsvoorwaarden gelden: le. Er wordt zooveel mogelijk in tarief gewerkt. De arbeidsduur is in den zomer 55 uur per week en overigens naar het jaarge- tijde toelaat. Bij de bepaling der tarieven wordt uitge- gaan van een gemiddeld grondloon van 40 cent per uur. 2e. a. Voor regenverzuim wordt 25 cent per uur vergoed; b. Voor niet op Zondag vallende algemeen erkende Christelijke feestdagen wordt vergoed f 2.50 per dag. 3e. Voor verzuim tengevolge van sterfge- val tot en met den tweeden graad en geboorte in het gezin wordt een vergoeding betaald van f 2.50. 4e. a. Gezinshoofden (kostwinners), wier gezin in of in de nabijheid van den Polder woont, hebben recht op 6 dagen vacantie per jaar, zooveel mogelijk aaneen, waarvoor een vergoeding wordt toegekend van 15. Het tijdvak wordt door de Directie vastge- steld, maar zooveel mogelijk in onderling overleg geregeld. b. De sub a genoemde verlofregeling geldt slechts voor arbeiders, die langer dan zes ach- tereenvolgende maanden in dienst bij den Wieringermeerpolder zijn geweest. 5e. Gezinshoofden (kostwinners) wier ge zin niet in of in de nabijheid van den polder woont, ontvangen boven het verdiende loon een toeslag van 55 cent per dag (over de voile week van 7 dagen). 6e. Voor de sub 5 bedoelde gezinshoof den (kostwinners) gelden de volgende rege- lingen voor verlof en reis- en verlofsvergoe- dingen a. Vrij reiskosten per spoor, tram, boot of autobusdienst van en naar het werk; b. Een verlofsperiode tusschen Nieuwjaar en Paschen van Vrijdagmiddag tot Maandag avond d.a.v. met een verlofsvergoeding van 5. Idem met Paschen van Vrijdagmiddag tot Dinsdagavond (vergoeding 5) Idem met Pinksteren van Vrijdagmiddag tot Dinsdagavond (vergoeding 5) Idem in de 2e helft van Juli van Vrijdag middag tot Maandagavond daaraanvolgende (vergoeding 5) Idem in de eerste helft van September (ver goeding 5) Idem in de eerste helft van November (vergoeding 5) Idem van den middag voor Kerstmis tot den avond van 2 Januari daaraanvolgende (vergoeding /15). c. Zij, die korter dan zes achtereenvolgen- de weken, voorafgaande aan de verlofsperiode, in dienst zijn geweest, hebben geen recht op vrij reizen of vergoeding gedurende de verlofs periode. d. Zij, die langer dan zes achtereenvolgen- de weken, doch korter dan zes maanden, voorafgaande aan het Kerstverlof, in dienst zijn geweest, ontvangen een Kerstvergoeding van vijf gulden, benevens vrij reizen. 7e. De huisvesting der niet in of in de na- bijheid van den Polder wonende arbeiders ge- schiedt in barakken, boerderijen of andere woningen, zooveel mogelijk bij het werk. Voor het in orde maken van hun bed en het schoonmaken van hun vaatwerk zorgen de arbeiders zelf. Voor de warme voeding en het onderhoud der huisvesting in de Barakken wordt door iederen arbeiders betaald de kostprijs van 85 cent per dag, of zooveel meer als de prijs der voedingsmiddelen en het onderhoud der ver- blijven mocht noodig maken. Bij de warme -voeding is koffie en/of thee inbegrepen. Voor de broodkost zorgt de arbeider zelf. Voor dagen, waarvoor nog voor een arbei der is ingekocht wordt 85 cent per dag inge- houden, ook al zou de arbeider wegens ver- trek of wegens andere omstandigheden niet hebben medegegeten. 8e. De arbeiders worden tegen ongevallen invaliditeit en ziekte verzekerd. De arbeider behoort zijn rentekaart mede te brengen en die dadelijk na aankomst op het werk aan de Di rectie te overhandigen. Arbeiders zonder rentekaart worden niet aangenomen, tenzij een verklaring van den Raad van Arbeid wordt overgelegd, dat zijn kaart of zijn aan- vrage om een kaart in behandeling is. Weke- lijks wordt op het loon van den arbeider inge- houden de helft van de wettelijke verschuldig- de premie voor de Ziekteverzekering. 9e. Een arbeider, die wegens ziekte of on- geval verzuimt, moet zulks onmiddellijk mel- den aan de Directie van het werk. lOe. Waar noodig wordt laarzengeld be taald tot een bedrag van vijf en zeventig cent per week. lie. De werkweek sluit Woensdagavond, de arbeider ontvangt des Zaterdags derhalve het loon, hetwelk hij tot Woensdagavond heeft verdiend, na aftrek van het voedingsgeld. Voorschotten op het loon worden niet ver- strekt. 12e. De arbeiders moeten in het bezit zijn van een platte schop en spade, een diep bord, een drinkkan, een drinkkom, een mes, vork en lepel, een droogdoek en twee handdoeken, reserve-ondergoed, enz. Het medebrengen van een rijwiel verdient aanbeveling. De arbeider is ten voile aansprakelijk voor zijn werkgoed, gereedschappen enz., zoodat de Directie gee- nerlei verantwoordelijkheid aanvaardt voor het wegraken of in het ongereede raken daarvan. 13e. De arbeider is gehouden in het kamp de aanwijzingen te volgen van den kok-be- heerder; degene, die zich in of buiten het kamp onbehoorlijk gedraagt, zich aan dron- kenschap te buiten gaat of gevaar oplevert voor verontreiniging van het kamp, wordt ontslagen. 14e. Het is ten strengste verboden bier of sterken drank in het kamp mede te brengen of te gebruiken. 15e. Op schriftelijk verzoek van den arbei der (gezinshoofd) belast de Directie zich met het verzenden van het verdiende weekloon aan het gezin, na aftrek van een bedrag van f 3 voor brood- en zakgeld van den arbeider. De arbeiders (gezinshoofden), die zich hiertoe bereid verklaren genieten bij plaat- sing de voorkeur. AMBACHTSSCHOOL TE OOSTBURG. Tot leeraar in het handwerken aan de Am bachtsschool te Oostburg is benoemd de heer K. Scheltens te Appingedam. KIND OVERREDEN. Hadenmiddag is in de Noordstraat te' Mid delburg het achtjarig eenig zoontje van de familie M. overredem door een vracihtauto, waarbij het achteirwiel van den wagen over het hoofdje heenging. De kleine was onmid- dellijk dood. Den chauffeur treft zeer waar schijnlijk geen schuld. SAS VAN GENT. De heer Arnold Wauters te Amsterdam, vroeger alhier, is benoemd tot consul van Luxemburg met als ressort het geheele land en tevens belast met het beheer van het con- sulaat-generaal te Amsterdam. BOSCHKAPELLE. De op Vrijdagmorgen jl. uitgeschreven raadsvergadering kon niet doorgaan, aange- zien slechts edn lid, de heer v. d. Wielen aan- wezig was. De heer Koster had kennis ge- geven van verhindering. De heer P. de Rooij heeft bedankt als lid' van den gemeenteraad. Hierdoor is een tweede vacature ontstaan in dit college. BRESKENS. Tot wethouder in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer J. J. Wallien, is benoemd de heer I. Cappon. KON. NEDERL. VOETBALBOND. Af dee ling IV. Uitslagen van Zondag 29 Sept. 1930. le klasse. N.A.C.—P.S.V. 3—3 LongaB.V.V. 1—5 Willem HDe Valk 5—1 EindhovenM.V.V. 1—1 WilhelminaN.O.A.D 3—5 2e klasse A. MiddelburgM.E.V.O. 2—1 DoskoDongen 0—3 R.B.C.Baronie 2—2 T.S.C.Zeelandia 7—0 3e klasse A. Terneuzen'Sinoto 9—1 Zeelandia IIVlissingen II 3—3 3e klasse B. Nieuw BorgvlietN.A.C. Ill 3—1 BoeimeerH.K.I. 1—2 TERNEUZEN I—SINOTO I. Gister heeft Terneuzen haar eerste compe- titiewedstrijd gespeeld. Zij moest op eigen terrein den strijd aanbinden tegen Sinoto, van Zierikzee. Het eerste kwartier ging voorbij zonder dat er gescoord werd, hoewel Terneuzen vanaf het begin in de meerderheid was. Na deze periode maakte de thuisclub drie maal na elkaar een doelpunt. Toen was het Sinoto, die een tegenpunt maakte. Nog voor de rust ver hoogde Terneuzen haar voorsprong tot 41. In de tweede helft werd de strijd hoofdzake- lijk op de speelhelft van Sinoto uitgestreden. Terneuzen wist er nog 5 doelpunten bij te maken, terwijl het Sinoto niet meer gelukte het net te vinden. Terneuzen heeft alzoo met een prachtige 91-overwinning het iseizoen goed ingezet. De wedstrijd voor de lagere elftallen van Terneuzen zijn niet doorgegaan. De ontmoe- ting BreskensTerneuzen II ging" niet door wegens terreinafkeuring, terwijl de wedstrijd Axel IITerneuzen III door den bond werd uitgesteld. AXEL—RUST ROEST. 60. Gister werd te Axel de bekenwedstrijd ge speeld tusschen Axel en Rust-Roest van Brugge. Daar Rust-Roest zich altijd als een goede ploeg had doen kennen, dacht men aan vankelijk, dat de Axelsche jongens het zwaar zouden te verantwoorden hebben, wilden zij een overwinning behalen. Beide ploegen verschijnen in een bijna gelijk costuum, wat moeilijk voor de spelers is en dan ook oorzaak was van enkele misver- standen. Rust-Roest speelt met wind mee en onder- neemt direct een pittige aanval welke op de adhterhoede stuit. Langzaam maar zeker komen de Axelaren er beter in, zoodat het niet aan spanning ontbreekt. De gasten krij- gen de eerste corner te nemen, welke niets oplevert. Als er ongeveer 10 minuten gespeeld is opent de Axelsche linksbinnen de score uit moeiltj'ke positie. Vijf minuten daama wordt een Axelsche aanval tot comer verwerkt, welke goed wordt genomen en door de Axel sche spil door een schitterende kopbal in een doelpunt wordt omgezet, 20. Vinnige tegen- aianvallen van Brugge worden evenwel door de achterhoede afgewetzen. Axel daarentegen dringt steeds meer op en is de meerdere. Op- merkelijk is dat zoovele aanvallen wegens buitenspel moeten worden onderbroken. Uit de weinige aanvallen van Rust-Roest ontstaan evenwel angstige momenten en aan den anderen kant is het werk van den doelver- dediger zoodanig dat de 20 voorsprong niet hooger wordt. Na de rust ontwikkelen de Bruggenaren direct een vlug spel en tracht haar achter- stand in te halen. Zrj spelen beter dan voor de rust, doch voor het doel faalt him schot. Een kleine meerderheid valt te constateeren en Axel vervalt in de zelfde fout als Rust- Roest voor de rust, n.l. onnoodig uittrappen, wat het spel onderbreekt. De rechtsbuiten van Axel foreekt snel door en vergroot met een vliegend schot in den lin- kerbovenhoek de voorsprong, waama de rechtsbinnen 5 min. daarna uit vrije kans zijn plicht doet 40. Rust-Roest is dan een geslagen elftal en het spel wordt er niet beter op. Ook het sportieve peil, waarop de wedstrijd tot nu toe stond zak't. Nog 2 doelpunten weet Axel aan de score toe te voegen en met 60 komt het elIZeer zeker hadden de gasten <§6n of twee doelpunten verdiend. Na afloop reikte de voorzitter van Axel met eenige toepasselijke woorden den uitgeloofden beker uit aan zijn aanvoerder.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 2