ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. FLORA'S Hoenderbeschuit Eerste Blad Eieren van Jonge Hennen No. 8584. VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1930 70e Jaargang BISHEWIAND. FEUILLETOM, Vampier-Vleugel Fa A. van Overbeeke-Leunis De abonne's van het Gei'llustreerd Zondagsblad, DE UITGEEFSTER. H.H. Kantoorhouders Onze abonne's in het Buitenland 40-jarige reputatie TER COURANT ABONNEMENT8PRIJ8: Blnnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen -„,r no-it MHO per 3 maanden Br) voor ultbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor BelgliS en Amerlka 2.25, overige Ian den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bii vooruitbetaling. (Jttgeefster: Flrraa P. J. VAN DE 8ANDE. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. ADVERTENTIBN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en dichd's worden naar plaatsruimte berekend. —1 Handelsadvertentien bfl regelabonnement tegen verminderd tarlef, betwelk op aanvraag verkrtjgbaar is. Inzending van advertentiSn llefst Afcn dag voor de uitgave DIT BEAD VER8CHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND welke het blad per post ontvanqen, wor den verzocht, hun abonnementsqeld voor 1 Oct. a.s. in te zenden, daar er anders over beschikt wordt met verhooqinq van 1 S worden verzocht het abonnementsqeld over het 3e kwartaal 1930 van de Ter Neuzensche Courant voor 1 Oct. a.s. in te zenden. Wij vestiqen er de aandacht van onze abonne's op, dat wij bij teruq-ontvanqst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddel- lijk de toezendinq van het blad zullen Staken'DE UITGEEFSTER. worden drinqend verzocht, het verschul- digde abonnementsgeld voor 15 Oct. a.s. in te zenden. Bij niet-ontvangst voor dien datum wordt het abonnement qestaakt. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aanqenomen bij vooruit- betalinq. DE UITGEEFSTER. DE TROONREDE. Een pessimistische troonrede ditmaal! Men kon moeilijk anders verwachten. Ons econo- mische leven maakt een zeer moeilijken tijd door, en de troonrede kon niet nalaten, daarop zeer nadrukkelijik te wijzen. Verleden jaar kon nog worden verklaard, dat de toestand van handel en nijverheid in menig opzicht stof tot dankbaariheid gaf; sedert dien trad echter ongekend fel de wereldcrisis in, welke uit den aard der zaak ook aan Nederland, en vobral Nederlandscli-Indieniet ongemerkt voorbij gaat. Thans wordt gewaagd van emstige gevolgen der economische crisis voor het foe- drijfsleven, en van moeilijike tijden voor ver- schillende takken van land- en tuinibouw. Het is begrijpelijk, dat de troonrede aldus aan- vanigt: ,,Te midden van U, leden der Staten- Generaal, kan Ik den toestand des lands, al stemt veel tot f1 rkente,lijkheidniet onverdeeld gunstig heeten". Niet onverdeeld gunstig! Het is wel een zaohte benaming voor de bittere feiten. Trouiwens de troonrede doet niet veel meer dan het constateeren van het feit, dat de toe stand „niet onverdeeld -gunstig" is. Eenig krachtig geluid, hoe de Regeering door de moeilijkheden heen zal leiden, wordt niet ont- wikkeld; geen klank die vertrouiwen kan wekken wordt vemomen, zelfs geen aanspo- ring inizake nieuwe krachtsontplooimg wordt tot de natie gericht. Het is alles „berusting". Toch adht de Regeering zelf de gevolgen van door SAX ROHMER. 60) Vervolg. znr naam van alle blaam te zuiveren, voort- kwam uit een volkomen overtuigd zijn van Camber's onsdhuld of uit een soort van behoefte om zich, verbitterd als hij was door den dood van zijn client, eens met het Noodlot te meten. Maar dat laatste was, gezien Harley's type, niet waar- schijnlijk. En 't zou ook lichtvaardig zijn, om zich, op zoo'n basis, tot verdediger op te werpen, want de berg van bewijzen voor Camber's schuld was, behalve mis- schien voor iemand, die door werkelijk nobele intenties geschraagd werd, onover- komelijk. Van zulke gedachten vervuld, liep ik de hal door en wilde juist de gang naar de bibliotheek ingaan, toen de deur van de kamer van Madame de Stamer openging en Val Beverley naar buiten kwam. De uitdrukking, die bij het zien van mij in haar oogen kwam, deed mijn hart sneller kloppen. ,,0, Mr. Knox," begroette ze me fluis- terend, „wat ben ik blij, dat u terug bent. Vertel me gauw wat er gebeurd is, want Met die plagerij liet hij me staan en liep om het huis heen naar de garage. Zijn stemming van droomerige verstrooidheid had hij als een jas, die haar dienst heeft gedaan, van zich afgegooid. Hij was nu een en al wakkerheid en vitaliteit; blijk- baar begreep hij dat zijn unieke reputatie op het spel stond. Ik vroeg me gei'nteres- seerd af, of zijn besluit, om Camber s de economische crisis allerminst van geringe beteekenis en voorbijgaanden aard; men leze slechts de volgende passage: ,,Een donkere schaduw wordt door de inge- treden crisis geworpen over den toestand van 's Rijks financien. Niet alleen zal het gunstig verloop van de opbrengst der middelen, zooals dit in de laatste jaren werd gezien, een einde nemen, maar ook van een normale staging der middelen zal eerlang geen sprake meer kun- nen zijn. Anderzijds zullen de natuurlijke oorzaken, welke tot een normale strjging der uitgaven leiden, haar werking onverzwakt blijven behouden. Naast voortgezette ver- sobering van 's Rijks dienst door reorganisatie zal daarom buitengewone beperking in het nemen van maatregelen, welke offers van 's Rijks schatkist vergen, in de naaste toe-, komst plidht zijn". Men mag hieruit concludeeren, dat ook de Regeering een voorzidhtig en doordacht finan cial beleid noodizakelijk adht. Trouwens de omstanidigheden zullen er wel toe nopen! Reeds openibaren de gevolgen van de crisis zioh in NederlandsOh-Indie in een sterke daling van 's lands middelen maar ook de Nederlandsche financien zullen den nadeeligen invloed van de economische constellatie oruder- gaan; in dat opzicht gaan wiji zoowel voor Nederland -als voor Indie een paar donkere jaren tegemoet. Zelfs al trad op den dag van heden een volslagen wijziging in de werelid- conjunctuur in, dan nog zouden wij eenige jaren in de openlbare geldmiddelen de slechte resultaten van de laatste tijden tot uitdruk king zien komen. Terecht opent deze troonrede dan ook pessimistische verwaohtingen. Sluit het in, dat de Regeering bereid is, zeer krachtig voor te gaan in de noodwendige versobering over de geheele linie, dan is de indruk van deze troonrede iets beter dan ,,niet onverdeeld gunstig". Mogen de voorstellen, welke de Regeering in dat opzicht voorbereidt, van wijs beleid getuigen, en begrip toonen van de economische werkelijkheid OPRICHTING VAN EEN „NATIONALISTISCHE MILITIE" Het Eerste Kamerlid de heer Mendels heeft aan den minister van Defgnsie de volgende vragen gesteld: Is het den minister bekend, dat blijkens het verslag eener vergaderlng van vertegenwoordigers van het verbond van Na- tionalisten, op 31 Aug. 1930 te Amsterdam gehouden, voorkomende in ,,De Nieuwe Vader- lander", orgaan van dat verbond, d.d. 6 Sept. jl. besloten is tot de oprichting van een ,,Na- tionalistiscbe militie", als .militant instituut tegen het roode gevaar", waarbij werd mede- gedeeld, dat deze militie zal worden afgericht ,,door beroeps- en reservepersoneel der Ne derlandsche landmacht", terwijl op een andere plaats in dat blad de kosten genoemd worden van de aanschaffing der uniformen dezer mi litie, bestaande uit „rijbroek, tuniek, politie- muts, koppel en verdere uitrusting"? Zoo ja, is de minister dan in staat en be reid nadere inlichting te verstrekken om- trent aard, bedoeling en werkzaamheid dezer Nationalistische militie, en zijn oordeel te kennen te geven omtrent haar wettigheid en geoorloofdheid, en in het bijzonder mede te deelen of haar africhting door beroeps- en reservepersoneel der Nederlandsche land macht zal geschieden met zijn instemming en toestemming, althans met zijn voorkennis en of onder haar verdere uitrusting" wellicht bewapening verstaan moet worden? GEZAKTE HOOFDACTE-CANDIDATEN LATER WEER GESLAAGD VERKLAARD. Dat een onderwijzer, die hoofdakte-examen doet, voor dit examen zakt, komt wel meer daar voel ik me, tot op zekere hoogte, ver- antwoordelijk voor. Ik knikte ernstig. ,,Dus dan weet u, waar inspecteur AyleSbury, na dat onderhoud met u, naar toe gegaan is Ze keek me angstig aan. ,,Naar het Guest House zeker ,,Jagaf ik ten antwoord. ,,Geen kwar- tier na ons was hij er al." ,,En" ze aarzelde ,,Mr. Camber? ,,Is gearresteerd." ,',0 f" kreunde ze. „0 Ik haat mezelf. Maar w?t kon ik zeggen Wat moest ik doen „Vertelt u me eens rustig, wat er ge beurd is", drong ik aan. ,,Wat heeft Aylesbury u gevraagd ,,Wel", begon het jonge meisje. ,,Hij was blijkbaar te weten gekomen zeker van een van de bedienaen dat er een SQort van vijandschap tusschen Mr. Cam ber en Kolonel Menendez bestond. En toen vroeg hij mij of dat waar was of eigenlijk, of ik daarvan wist. En toen moest ik natuurlijk wel ja zeggen. Maar toen ik hem daarna vertelde, dat ik geen idee van de aanleiding of de reden ervan had, leek hij me wel niet te gelooven. „Neen, natuurlijk niet," mompelde ik, alles, wat zijn theorieen niet bevestigt, is een leugen." ..Om" de een of andere reden had hij het idee," ging ze langzaam voort, ,,dat ik intiem bevriend was met Mr. Camber. En ik heb nota bene nog nooit met hem gesproken Niet dat ik hem niet ken want hij groet me altijd heel beleefd, als ik hem op den weg tegenkom. O, Mr. Knox, wat verschrikkelijk voor die arme menschen Om van zoo iets verdacht te worden Ze keek me smeekend aan. „Hoe is zijn vrouw eronder ,,'t Arme kind," gaf ik ten antwoord. voor. Dat hij echter een maand later van de examen-commissie bericht ontvangt, dat deze op haar eenmaal genomen beslissing terug- komt, en hem alsnog als geslaagd beschouwt, mag zeker tot de zeldzaamheden behooren. Toch gebeurde dit dezer dagen, aldus de Tel., met een paar candidate'n, die in Utrecht examen hadden gedas}' De heer L. Hendriksen te Nederhorst den Berg .qntving van den voor- zitter van de examen-commissie bericht, dat hrj niet gezakt, maar geslaagd was. Naar nader bleek, had het geval zich als volgt toegedragen. Van twee vrienden had de ddn in Zwolle, de ander in Utrecht examen gedaan. Beide candidaten verwierven een zelfde puntenlijst, maar de Utrechtsche candi- daat was afgewezen en de Zwolsche er door gekomen. Begrijpelijkerwijs vroeg de eerste nadere inliohtingen. Het gevolg hiervan was, dat het de Utrechtsche commissie redelijk voorkwam, bedoelden candidaat alsnog voor geslaagd te verklaren. Maar nu werden ook andere beslissmgen in revisie genomen en nog een paar gezakte candidaten naar de groep der geslaagden overgebracht. Het kan verkeeren! VALSCHE BANKBILJETTEN VAN TWINTIG GULDEN. Hoe zij te herkennen zijn. Sedert medio Juli zijn er, schrijft ,,De Tele- graaf", valsche bankbiljetten van twintig gulden in omloop. De inbeslagneming van en- kele biljetten hebben wij reeds gemeld. De fal- sificaties zijn aan de volgende kenmerken te herkennen. Zij zijn gedrukt op steendrukpers, voelen gladder aan en zijn dikker dan de echte biljetten. Verdere opvallende kenmerken zijn: Voorzijde. Bij de echte biljetten is de beel- tenis van den zeeman aan het stuurrad prach- tig graveerwerk. Bij de valsche biljetten is deze grof afgewerkt, wazig en oppervlakkig weergegeven, vooral het gelaat. Naast de beeltenis een sierfiguur, waarin de letters N. B. in monogramvorm. Tusschen deze let ters zijn bij de echte- de tusschenruimten zeer opvallend donker van tint, daarentegen ont- breekt bij de nagemaakte biljetten deze don kere tint en is deze even licht als de kleur rond de letters. Achterzijde. Serieletter en nummer zijn op de valsche biljetten steeds B 4930. Bij een der in beslag genomen biljetten is daaraan toege- voegd het cijfer negen; de mogelijkheid be- staat, dat bij verdere falsificaties nog andere letters en cijfers worden toegevoegd. Op de bianco strook staat bij de valsche biljetten ..Amsterdam 1927" op een regel. Bij de goede biljetten treft men twee regels aan, op den eersten regel het woord Amsterdam, en daaronder op den tweeden regel datum, naam en jaartal, zoodat datum en maand bij de valsche biljetten ontbreken. Het watermerk, dat zich bij de echte bil jetten in den blancostrook bevindt, ,,twee over elkaar geplaatste bijen" en duidelijk zichtbaar is, indien men het biljet tegen het licht houdt, ontbreekt geheel bij de valsche bil jetten. DE RADIO-CENSUUR. „Weekdienst". Dinsdagochtend hebben wij gemeld, dat het MaandagaVond aan de s.d. V.A.R.A. verboden was om mr. J. H. Schultz van Haegen, vol- gens het door haar deze week uit te voeren ,,Algemeen programma", te laten spreken over ,,Noodzakelijke verbeteringen in het ge- vangenis- en reclasseeringswezen". In haar editie van Dinsdagavond wijdt de redactie van de ,,N. R. Crt." eenige aandacht aan dit geval. Overgenomen wordt de mede- deeling, welke ,,Het Volk" meldde, dat het toezicht niet wordt uitgeoefend door de com- ,,'t Is voor haar een zware slag." ,.Ik heb zoo'n behoefte om naar haar toe te gaan," ging Val Beverley voort, ,,en haar te troosten, want ik voel t hier, - ze legde haar hand op haar borst ,,dat haar man onschuldig is. En zij Ze is nog zoo'n kind. Zoo jong en zoo hulpe- loos. Van het eerste oogenblik, dat ik haar zag, af, is t een wensch van me ge- weest, om kennis met haar te maken. Maar zij voelde er niets voor, want als we elkaar in het dorp of op den weg missie in haar geheel, maar bij toerbeurt door elk lid der commissie afzonderlijk, hetgeen in de practijk beteekent, dat een man uitmaakt wat geheel Nederland zal hooren of niet zal hooren. Ook ons was dit bekend; brj de Alg. Pro gramma Commissie bestaat, gelijk ook in den militairen dienst, een soort „weekdienst". Niet de commissie in haar geheel beoordeelt, doch blijkbaar een daarvoor aangewezen lid, dat „weekdienst" heeft. Met, natuurlijk, al de gevolgen van dien! Waartoe dit ,,systeem" om hiervoor althans een woord te gebruiken kan leiden, heeft men Maandagavond wederom kunnen merken. In dit verband heeft ,,Het Volk" ook nog gemeld, dat haar bij informatie gebleken is, dat het lid der commissie van toezicht dat met de controle van dit programma was belast, zich te wei- nig over het onderwerp georienteerd gevoel- de (An te kunnen beoordeelen, of alles wat door mr. Schultz zou worden gezegd wel juist was. Aangezien hem verder de tijd ontbrak om zich in deze zaak in te werken en hij het niet buitengesloten achtte, dat luisteraars zich door deze rede gekwetst zouden gevoelen, werd de rede niet doorgelaten. Men zal zich herinneren, hoe op 1 Septem ber j.l., toen de A.V.R.O. het Alg. Programma verzorgde, Paul Huf eigenlijk ,,per ongeluk" het Komnginnegedicht van dr. P. C. Boutens heeft kunnen zeggen. Ook hier „censuur", drie verzen werden geschrapt. En ook hier gold toen blijkbaar reeds het ,,systeem van den weekdienst". Uit zeer betrouwbare bron is ons n.l. medegedeeld, dat de censuur op dit gedicht door niemand minder is toegepast dan door... het sociaal democratische lid der Com missie... Commentaar overbodig. (Alg. Hbl.) GELDLEENING TEN LASTE VAN NED.-INDIe. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wets- ontwerp, strekkende tot het aangaan van een geldleening ten laste van Ned.-Indie. In den aanvang van het loopende jaar zijn krachtens de Ned.-Indisdhe leening 1923 sahuldbewijzen ten laste van Ned.-Indie uitge- geven tot een nominaal bedrag van 37.880.000, met welke leening vrijwel volledig is gebruik gemaakt van de bij evenbedoelde wet verkregen machtiging tot het opnemen op Iangen termijn van een bedrag van 300 millioen. Ook na die emissie is de Indische vlottende schuld, waarvan het grootste gedeelte in Nederland uitstajat, van vrij grooten omvang gebleven. Op 9 Aug. j.l. bedroeg het totaal bedrag van deze vlottende schuld rond 113 millioen, terwijl bovendien aan muntbiljetten een som uitstonid van ongeveer f 22 millioen. Voongesteld wordt nu, een gedeelte van deze vlottende schuld tot een bedrag van /75 mil lioen te consolideeren. door Proefbalen levert: TER NEUZEN. (Ingez. Med.) teqenkwamen, liep ze me altijd heel gauw, schichtig bijna, voorbij, of ze bang voor me was. Maar Mr. Harley is toch zeker we! overtuigd, dat Mr. Camber onschul dig is, niet ,,Ik geloof van wel," gaf ik ten ant woord, ,,maar het zal heel moeilijk zijn, om het te bewijzen.... En wat wou in specteur Aylesbury nog meer weten ,,Ochik weet het niett is zoo moeilijk te vertellen," zei ze met afgewend hoofd. ,,Misschien weet ik het al." ,,Ja ze keerde zich naar me toe en keek me met groote oogen aan. „Wel, hij vond het blijkbaar van buitengewoon gewicht, dat ik gisteravond niet naar bed was gegaan en aangekleed was gebleven. Natuurlijk," zei ik kortaf. ,,Z'n zoo- veelste idee fixe." ,,Ik vertelde hem eerlijk, waarom ik dat gedaan had, de reden was tenslotte een- voudig genoeg, maar hij bleef ongeloovig doen. Eerst begreep ik niet, waar hij op af stuurde. Maar na een poos ging me, door de vragen, die hij stelde, een licht op. En eindelijk zei hij 't me openhartig: dat ik niet naar beneden gekomen was, naar de gang, waar Madame de Stamer lag, maar dat ik daar al den tijd al was geweest." ,,In de gang bij haar kamer „Ja. Hij wacht, tenminste dien indruk helb ik gekregen, dat ik juist binnenge- komen was door het kleine deurtje aan het einde van den ooster-vleugel, dat deurtje bij den toren, met al het struik- gewas ervoor." ,,Dat u juist binnengekomen was her- haalde ik verbaasd: dan: ,,Hij denkt dus, dat u uitgeweest was Het knappe gezichtje van het meisje naast me was, tot op dat oogenblik, heel bleek geweest, maar toen ze op die vraag van mij antwoord gaf, bloosde ze diep van verontwaardiging. ,,Hij insinueerde, dat ik een afspraakje in den tuin gehad had." ,,De ezelriep ik uit. ,,De drie-dubbel- overgehaalde ezel ,,0", barstte ze heftig uit. ,,'t Eerste oogenblik wist ik niet wat te doen. Ik voelde me bepaald ziek van verontwaardi ging. Maar daarnaik ben bang, dat inspecteur Aylesbury niet meer vriende- lijk over me denkt, want toen ik wat be gon te bekomen, heb ik hem eens eerlijk gezegd, hoe ik over zijn intelligentie, of eigenlijk over zijn gemis aan intelligentie, dacht." ,,Prachtigzei ik tevreden. „Vo6r in specteur Aylesbury met deze zaak klaar is, weet hij meer van zijn geestelijke gren- zen, dan op het oogenblik. De quaestie is dit: de man is totaal de kluts kwijt. Als hij nu maar zoo eerlijk was, dat te beken- nen Maar hij bekent 't zichzelf niet eens". Ze keeke me met iets hulpeloos in haar oogen aan. ,,Wat zou ik moeten beginnen, als ik hier alleen voor stond De verleiding bekroop me, om het ge- sprek een persoonlijk karakter te geven, maar mijn gezond verstand won het van mijn gevoel. PRIMA ZUIVERE KRI5TAL STIJFSEt MERK NV STUFSELFABRIF.K „DE BUENK0RF VOORMEEN M.K.H0NIG 10 CENT PER PAKJE SPAART UW WASCHGOED EN MAAKT HET HELPER WIT (Ingez. Med.) Ofsohoon toet niet in de bedoeling ligt can de leening in meer dan een tranche uit te geven, is in het wetsvoorstel niettemin de bevoegdheid daartoe opgenomen, ten einde den Minister van Kolonien in de gelegenheid te stellen, zooveel mogelrjk gebruik te maken van de meest gunstige constellatie van de kapitaalmarkt. Ook is am dezelfde redenen, als werden uiteengezet, in de memorie van toeliohting tot de Ned.-Ind. leeningwet 1923 niet opge nomen een voorschrift nopens de maximum- rente, welke zal mogen worden betaald. In verband met den gevorderden spoed heeft raadpleging van den Volksraad niet kunnen plaats rvinden. Het behoeft evenwel nauwelijks verzekering aldus de Minister dat omtrent de uitgifte overleg zal worden gepleegd met de Indische Regeering, terwijl de Volksraad met de resultaten der emissie in kennis zal rworden gesteld. WETSVOORSTEL-DE VISSER IN DE KAMERAFDEELINGEN „AFGEMAAKT". Blijkens het voorloopig verslag der Tweede Kamer over het voorstel van wet van den heer De Visser, houdende regeling van de samenstelling en bevoegdheid der pachtcom- missies, was men nagenoeg algemeen van oordeel, dat dit voorstel niet voor een diep- gaande beschouwing in aanmerkimg komt en dat de aanneming daarvan niet mogelijk is. De meeste leden oordeelden het z6o weinig doordacht, dat zij zich op dien grond van elke opmerking daarover onthielden. ^Taar de meening van sommiige leden zou dit wetsvoorstel alleen dan juist zijn te achten wanneer in de overweging als doel daarvan was aangegeven: de ontwrichting van het landbouwbedrijf. Verscheidene leden merkten op, dat, wan neer men gelooft aan de mogelijkheid van een maatregel van de strekking, als de hier voor- gestelde, het onverklaarbaar mag heeten, dat men alleen op dit terrein met zoo vergaande voorstellen komt. Indien de politieke macht aanwezig zou zijn om een maatregel als dezen door te voeren, zou men ook tot socialisatie kunnen overgaan. „Is Madame de Stamer wakker vroeg ik. ,,Ja." Val Beverley knikte. ,,Dr. Rolle- ston is er." ,,En... weet ze t nu 1 ,,Ja. Ze heeft me laten roepen, toen ze vanmorgen wakker werd en toen heeft ze 't me gevraagd." „En... u heeft 't verteld ..Ta... Wat kon ik anders (|oen Ze was heel kalm, wonderlijk kalm en ze hield zich prachtig, toen ik 't haar ver telde... Maar daar komt Dr. Rollestan aan." Ik keek de gang in. De lange, tengere figuur van den dokter dook uit de scheme- ring op en kwam naar ons toe. ,*Morgen, Mr. Knox", begroette hij me. ,,Morgen, dokter. De patiente is veel beter, hoor ik". ,,Ja, veel beter," was het antwoord. ,,Ze heeft moed voor tien. Ze vraagt, of u even bij haar wilt komen, Mr. Knox... 't Is haar om een nauwkeurig verslag van het gebeurde te doen. „Is dat wel verstandig op het oogen blik ,,'t Is op het oogenblik het b e s t e. Mr. Knox." ,,Wat denkt u van dat loopen vannacht dokter Zou het een permanent herstel kunnen zijn Dr. Rolleston schudde twijfelend zijn hoofd. ,,Ik vrees van neen," gaf hij ten ant woord. ..Die nerveuse stoornissen zijn zeer wispelturig. Maar geestelijk heeft ze zich van de gevolgen van dien schok van vannacht geheel hersteld. U hoeft niet bang te zijn voor zenuwtoevallen of iets dergelijks, Mr. Knox. ,.Dat is uitstekend," zei een luidruch- tige stem achter me. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1