ALGEMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. ET Levering Brandstoffen. gezeefde Anthraciet, Stukkolen, Eierkolen en Brechcokes 4-6, Vampier-Vleugel No. 8582. MAANDAG 22 SEPTEMBER 1930 70e Jaargang BINNENLAND. FEUILLET0N. BUITENLAND. onto 38160 TELEFOON No. 25. Maandag 29 September 1930, door SAX ROHMER. 58) CO U RANT ■UKiNNEMENTHFKIJSBinnen Ter Neuzen 11,40 per 3 maanden uosi per 3 maanden - Bij voor uitbetaling fr. per post J t o en nur 5 mannHf Buiten Ter Neuzen 6,60 per jaar troor" Belgtii es Amerika /2,25, overige lan den 2.60 per 3 maanden fr. per post - het buitenland alleen bi! voorultbetaling. A.oonnementen voor ntgeabiter: Flrmn P. J. VAN DE SANDE. ADVERTENTI8N: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer f0,10. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen vermtnderd tarlef, hetwelk op aanvr&ag verkrflgbaar is. - Inzending van advertentien liefst AAn dag voor de nltgave. DIT BEAD VEKSCHTJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG, vragen v66r of op des voormiddags 10 uur, PRIJSOPGAAF met monster per 1000 K.G., voor bet leveren van de voor het a.s. seizoen 1930—1931 benoodxgde franco plaats van bestemming. Leveren Gemeentehuis, Openbare Lagere School (Dorp), idem Groote Huissenspolder en idem Othene. Zaamslag, 18 September 1930. Burgemeester en Wethouiders voomoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Dzn., Secretaris. PRINSES JULIANA'S AFSCHEID VAN KATWIJK. Vrjjdagmiddag heeft Prinses Juliana offi- cieel afscheid genomen van Katwijk aan Zee, waar H. K. H. van 1927—1929, de jaren van Haar studie aan de Universiteit te Leiden, iD de bekende villa ,,'t Waerle" een gezellig en rustig home gevonden heeft. Dit afscheid, hetwelk, naarmate het zich voltrok, groeide tot een dieptreffende plechtigheid, houdt tevens een herinnering in voor altijd. Want bij de Oude Kerk aan den Zuid-Boulevard Godshuis, waarvan de verweerde muren en de stompe, laaggekoepelde toren de eeuwen heb- ben getrotseerd - is een monument verrezen ter nagedachtenis van de in den oorlogstijd omgekomen Katwijksche visschers. Waarde- voller geschenk had de Prinses Katwijk s be- volking moeilijk kunnen nalaten, evenmin als zij waardevoller daad had kunnen verrichten dan door het Zelve, in tegenwoordigheid Harer ouders, te onthullen! Te half drie waren er in de Oude Kerk bijna 1200 genoodigden bijeengekomen. Onder hen bevonden zich ongeveer 465 nabestaanden van de visschers, die in de jaren 1914'18 bij hun gevaarvollen arbeid op zee omkwamen. Al leen Katwijk aan Zee moest in die jaren niet. minder dan 95 vaders, broers, zoons of ver- loofden afstaan... In het kerkgebouw waren voorts aanwezig het gemeentebestuur de ouderlingen, diakenen, hoofden van verschil- lende scholen der gemeente, hoofdamhtenaren, vertegenwoordigers van vakorganisaties en vereenigingen in Katwijk, alsmede vele parti- culieren. Tegen drieen arriveerden Koningin, Prins en Prinses met het gevodg voor het kerkgefbouw. Begeleid door den burgemeester, mr. dr. J. Schokking, alsmede door eenige andere nota- belen, leden van bet comite van ontvangst, begaven de Vorstelijke bezoekers zich naar de voor hen bestemde eere-plaat&en. Vervolgens kreeg dr. Schokking gelegen- heid tot het uitspreken van zijn gedachtenis- rede, welke door de Koninklijke Familie en het andere gehoor met groote aandacht ge- volgd werd. Daarna werd door Prinses Juliana het mo nument onthuld. Het beeld, dat behandeld is overeenkomstig den eisch, welke graniet stelt en dat zich tevens bij het voetstuk aansluit, gee ft een voorstelling van een Katwijksche vrouW en kind voor een bijna uitgedoofd vuur. Het is een treurende groep en als teeken van rouw heeft het jongetje zijn muts in de hand ge nomen. Ter nadere illustreering er bij aanslui- tend, bevindt zich onder de hoofdgroep een drieledig relief; ter linkerzijde een voor den storm uitzeilenden logger in het midden een logger, welke aangehouden wordt door een on- derzeeer, terwijl het rechter relief een ont- ploffing te zien geeft, een logger is op een mijn geloopen. Onder het drieledig relief staan de woorden: ,,De zee zal de dooden in haar wedergeven" en op het voetstuk: ,,Ter nage dachtenis aan de stoere visschers, die gedu- rende de oorlogsjaren 1914-1918 zijn omgeko men". Dan volgt: „Door H.K.H. Prinses Ju liana aan de bevolking van Katwijk aangebo- den in dankbare herinnering aan haar twee- jarig verblijf in deze gemeente 1927-1929' Het geheele monument is opgenomen in het muurtje rondom de Oude kerk. Het beeld is 2.50 meter hoog. Na de onthulling legde de Prinses een krans aan den voet, welke daad van pieteit nage- volgd werd door H.M. de Koningin en namens de bevolking ook door twee doch- tertjes van ds. W. M. A. Kalkman en dr. J. Eikelenboom, voorzitters der beide Oranje- vereenigingen van Katwijk. De Prinses on- derhield zich vervolgens eenige oogenblikken met een tweetal weduwen van omgekomen visschers, waarna Excelsior" het einde dezer plechtigheid bracht door het zingen van ,,Boven de Starren" van Abt. LAAGTE-RECORD VAN DE RIJKSMIDDELEN. De rijksmiddelen hebben, zooals gemeld, de vorige maand aamzienlijik minder opge- bracht dan in Augustus van het vorige jaar het geval was. Het zijn vooral de opbrengsten van enkele middelen, welke belangrijk lager zijn dan het vorige jaar en hierbij trof allereerst de lage opbrengst van de dividend- en tanti&me- belasting, n.l. 2.4 millioen. In totaal is uit dit middel tot nu toe f 14.7 millioen in de schat- kist gevloeid, tegenover f 16.9 millioen in de eerste 8 maanden van 1929, dus f 2.2 millioen minder. Wij hebben, schrijft het ,,Hlbld".. bij de bespreking der rijksmiddelen van de laat- ste maanden al herhaaldelijk de aandacht op de ophrengst van dit middel gevestigd. Hierin weerspiegelt zich hoe langer hoe meer de eco- nomische depressie en het is de vraag of dit in den eerstvolgenden tijd nog niet sterker tot uiting zal komen. Een buitengewoon lagere opibrengst geven voorts de zegelrechten te zien, n.l. 1.057.992, dat is ongeveer de helft van de opbremgst in Augustus 1929. Ongeveer de helft van deze lagere op brengst komt voor rekening van het heurs- zegel, dat in de afgeloopen maand slechts f 318.000 in de schatkist bracht, tegenover 817.000 in Augustus 1929, welke maand een der levendigste ter beurze was. In totaal bracht de beursbelasting dit jaar op f 3.2 millioen, terwijl het vorige jaar dit cijfer bijna 5.6 millioen was, wat dus een duide- lijke demonstratie van de slapte ter beurze is. Ook de registratierecbten gaven een veel lagere opibrengst, n.l. 1.6 millioen tegen ruim 2.1 millioen in Augustus 1929. Ook dit is een laagte-record. De opbrengst der invoerrechten is eveneens weer belangrijk achteruit gegaan, wat niet te verwonderen is, gezien de vrij regelmatige daling van de waarde van den invoer. Van de accijnzen brachten die van het ge- slacht en gedistilleerd minder op. De personeele belasting is het eenige mjddel dat een hoogere opbrengst van eenige betee- kenis aan kon wijzen, n.l, 4.8 millioen tegen over ruim 4.4 millioen in Augustus 1929. De opbrengst der rijksinkomstenbelasting kon zich goed op het peil vaft het vorige jaar handhaven, wat in de gegeven omstandig- heden bevredigend genoemd mag worden. EXAMEN CERTIFICAAT LUISTERAAR. De Minister van Waterstaat brengt te ken- nis van belanghebbenden, dat nadere inlichtin- gen, betreffende het examen voor het ver- krijgen van een certificaat van bekwaamheid als luisteraar (Verdrag over de beveiliging van menschenlevens op zee 1929) ingewonnen kunnen worden bij den inspecteur der kust- en scheepsradiotelegrafie, bureau: Gefoouw „Ex- celsior", Zeestraat, te 's Gravenhage. DE VRIJZINNIG-DEMOCRATEN TEGEN HET VLOOTPLAN. Het hoofdlbestuur van den Vrijzinnig-De- mocratischen Bond is van oordeel, dat ook van vrijz.-dem. zijde een krachtige actie tegen de vlootplannen van Minister Deckers moet worden geivoerd. Nu in de Tweede Kamer de voorzitter heeft meegedeeld, dat het vlootplan op de agenda van 14 October en volgende dagen is ge- plaatst, meent het hoofdbestuur van den Vrijz.-Dem. Bond, dat van deze zijde in de eerste helft van October een groot aantal protestvergaderingen tegen deze vlootplannen moet en worden gehouden en wel te Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Utrecht, 's Bosch, Amfaem, Zwolle, Assen, Groningen, en Leeuwarden, op de wijze als in 1923 is ge- schied. Ook zal de vrijz.-dem. bondsbrochurehandel een vlugschrift tegen de vlootplannen doen verschijnen. WEGENBELASTING. Het komt meermalen voor, dat bij afkoop wegens overtreding van de Wegenbelasting- wet door den directeur der directe belastin- gen de eisch wordt gesteld, dat de voile he- lasting over het jaar, waarvoor de belasting- kaart is afgegeven zal moeten worden he- taald, onder aftrek van het voor het ibelas- tingjaar reeds betaalde. Deze eisch wordt ook gesteld ,wanneer 's Rijks schatkist door de overtreding in geen enkel opzicht is be- nadeeld. Bijv.: een chauffeur rijdt met een auto, waarvoor een 60-dagenkaart is afgege ven, uit zonder dat die kaart was afgeteekend. Van de beschikbare 60 dagen waren pas wei- nige gebnuikt. Door het niet-invullen had de schatkist dus geen nadeel, maar tocih werd de automabilist voor de keuze gesteld strafver- volging of 25 als afkoopsom, vermeerderd met de voile jaarbelasting, minus het bedrag, dat voor de 60-dagenkaart is betaald. De B. B. N., Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland, heeft zich thans tot den Minis ter van Financien gewend om op deze onbil- lijke eischen te wijzen en te verzoeken, dat een dergelijke voorwaarde bij mogelijkheid tot afkoop niet zal worden gesteld in de gevallen, waarbij de overtreding kennelijk te goeder trouw is begaan of wanneer's Rijks schatkist niet is benadeeld. WIERINGERMEER DROOG. De vorige week is de Wieringermeerpolder drooggevallen en kon het electrisch gemaal „Lely" voorloopig worden stopgezet. INTERNATIONALE VOORUITZICHTEN. Toen Briand Donderdag vdor een week in de Volkenbondsvergadering luide toejuichin- gen kreeg bij zijn mededeeling dat zijn regee- ring thans met den bevrienden buurman Italie „over de voltooiing van 't werk der Londen- sche vlootconferentie" overleg was begonnen, is schrijft de N. R. Crt. te dezer plaatse ten aanzien van te hoog gespannen verwach- tingen eenig voorbehoud gemaakt. Grandi ging naar Rome om over zijn gesprek met Briand aan Mussolini verslag uit te brengen en werd daarna te Geneve terug verwacht. Maar nu komt het voor Geneve ontnuchteren- de bericht dat Grandi niet terugkeert, waar- aan wordt toegevoegd dat de Fransch-Ita- liaansche gedachtenwisselingen nog geen voortgang van beteekenis hebben gehad en men er nog niet vjrder mee is gekomen dan tot voorbereidende onderhandelingen. Maar wie had eigenlijk kunnen verwachten dat men in een week tijds, zelfs wanneer, op grond van Grandi's verslag, van Rome uit nadere stappen bij de Fransche regeering waren ge- daan, al veel verder zou geweest zijn? Men zou daarom geneigd zijn te vragen welk nieuw feit zich heeft voorgedaan dat Rome bewo- gen heeft (want Parijs heeft er niet aan mee- gedaan) den domper op optimistische ver- wachtingen te zetten. Men behoeft dit feit niet ver te zoeken, want na Grandi's vertrek uit Geneve is de bom van de algemeene verkiezing voor den Duitschen Rijksdag gebarsten en zijn 107 nationaal-socialisten tot afgevaardigden ge- kozen. Deze plotseling tot politieken machts- factor gegroeide partij die, wanneer zij het aanbod van de 41 Duitsch-nationalen aan- neemt om zich met hen te verbinden, de sterkste combinatie in den nieuwen Rijksdag aan zou voeren, komt van alle partijen het stelligst op voor een samengaan met Italie. Uit den mond van een der voomaamste natio- naal-socialistische leiders, den kleinen jour nalist dr. Goebbels met het vurige tempera ment (de sociaal-democraten hebben hem in den verkdezingsstrijd betiteld als een man met „borstbreedte 27, mondbreedte 72") uit Goebbels' grooten mond, zeggen wij, heeft men vernomen: ,,Met Italie verbindt het lot ons te steviger, omdat Frankrijk alles in het werk stelt om de bestaansmogelijkheid van Duitschland en Italie beiden te verminderen." De invloed, dien de nieuwe partij-constel- latie in Duitschland op de politieke constella- tie van Europa zal hebben, is nog niet te voorzien, maar de vooruitzichten voor ont- wapening en verzoening zijn er sterk door vertroebeld. Geen wonder dat de Italiaansche diplomatic na den grooten omkeer af wil wachten, wat emit voort zal komen. Haar positie als eischende onderhandelaarster tegenover Frankrijk is er alvast ter dege door versterkt. De Duitsche nationaal-socialisten houden hun kaarten nog goed verborgen. Na de ver kiezing heeft Hitler, hun aanvoerder, ver- klaard dat zij nu met constitutioneele mid delen voor hun (nog altijd zeer vage) pro- grampunten zouden strijden. De geruststel- ling over deze verklaring is weer sterk ver- minderd door allerlei geruchten, volgens welke Hitler zijn Hoofdkwartier uit Munchen naar Berlijn zoU willen verplaatsen en hij met nieuwe Putsch-plannen om zou gaan. Men zou aan zulke geruchten minder waarde hechten, als men niet met een man te doen had die al vroeger samen met de volksche partij van Ludendorf den ,,opmarsch naar Berlijn" had beproefd. De kam van de natio- naal-socialistische kemphanen is na den ver- Vervolg. „Mr. Camber", begon Aylesbury, ,,ik vind de antwoorden, die u me op mijn vragen gegeven hebt, absoluut onvol- doende". „Dat spijt me' gaf Camber kalm ten antwoord. ,,Een oogenblik, inspecteur' kwam Har- ley tusschenbeide. „U heeft Mr. Cam ber nog niet gewaarschuwd Bij die woorden kookte de woede van Aylesbury over. ,.Ik waarschuw u, mijnheerschreeuw- de hij. ,,Nog een woord en ik laat u 't huis uitzetten". „Toch zal ik dat eene woord nog maar riskeeren", gang Harley onverstoorbaar voort. Hij keerde zich naar Camber. ,,Mr. Camber", zei hij, ,,ik ben inge- schreven als advocaat, ook al praktiseer ik onder gewone omstandiigheden niet. Wilt u me nu echter machtigen, om voor u te handelen?" „Heel graag, Mr. Harley. Ik geef u met het volste vertrouwen deze onaan- gename zaak in handen Camber stond op en boog vormelijk. De uitdrukking op het hoogroode ge- zicht van Ayleslaury was, letterlijk, niet te beschrijven en bij de gedachte aan 's mans beperkte geestelijke capaciteit voelde ik, een oogenblik, medelijden met hem in me opkomen. Maar hij hield zich goed, want: ..Dezen keer wint u, Mr. Harley zei hij, met een schorre stem, ,,maar ik weet, wat mijn plicht is en volgens dien plicht zal ik handelenEn nu u, Mr. Camberheeft u, om ongeveer twaalf uur vannacht... .Waarschuw den verdachte mompel de Harley. Inspecteur Aylesbury maakte een ge luid, of hij het benauwd had. maar dan: „Ik moet u vooraf waarschuwen zei hij, ,,dat alles wat u zegt. tegen u ge- bruikt kan worden. Ik herhaal: Heeft u vannacht om ongeveer twaalf uur op Kolonel Menendez geschoten, met de vooropgezette bedoeling, hem te ver- moorden, ja of neen? Ysola Camber sprong op en greep haar man met een gcbaar. of ze hem wilde terughouden, bij zijn arm vast. „Neen", gaf Camber kalm ten ant woord. „Ondanks dat," ging de inspecteur, met een agressieven blik naar den kant van Harley, voort, ,,moet ik u naar het bureau van politie laten brengen en daar zult u een paar dagen moeten blijven. Colin Camber boog het hoofd. „Goed," zei hij, ,,doet u, wat u uw plicht acht." De tengere vingers om zijn arm ont- spanden zich langzaam en met een langen zucht zonk zijn vrouw bewusteloos tegen hem aan. t ..Ysola Ysola mompelde Camber medelijdend. Hij boog zich voorover en tilde het tengere figuurtje op. „Wilt u misschien de deur opendoen, Mr. Knox, zei hij tegen mij, ,,dan breng ik mijn vrouw even naar haar kamer. Ik haastte me naar de deur en deed haar open. Met een gezioht waaruit alle kleur ver- dwenen was, maar met toch iets waardigs in zijn bonding ging Camber, met zijn kostbaren last, de hal in. Aylesbury in- terpreteerde de strakke uitdrukking van zijn gezicht verkeerd, want opeens sprong hij hem achterna. ,,Laat iemand anders Mrs. Camber wegbrengen." beval hij scherp. ,,U moet hier blijven." Hij legde zijn hand op Camber s schou- der, maar op dat oogenblik schoot de arm van Harley uit en kwam als een soort van slagboom voor de borst van den inspec teur te liggen. Camber kon ongehinderd doorloopen. Hij keek even onzen kant uit en ik zag, dat zijn oogen verdacht schit- terden. ,.Dank u. Mr. Harley," zei Camber. Harley liet zijn arm zakken, liep de kamer door en ging voor het open raam naar buiten staan kijken. Aylesbury liep op een sukkeldrafje de hal in. .Brigadier riep hij, Brigadier Ga dien man achterna. Hij moet onmiddellijk terugkomen." Ik hoorde zware, klossende voetstappen de trap opgaan. Inspecteur Aylesbury kwam de kamer weer in en keerde zich tot Harley. „Ziezoo, Mr. Harley," begon hij, ter wijl hij de deur achter zich dicbtdeed, ,,u beweert, dat u advokaat is. Goed. Maar dan moet u ook weten, dat u zooeven een vertegenwoordiger van de wet bij het uit- oefenen van zijn plicht belemmerd hebt." Harley draaide zich op de hak van zijn schoen om. ,,Is dat een beschuldiging of alleen een waarschuwing, inspecteur informeerde hij Een paar oogenblikken lang keken de beide mannen elkaar verwoed recht in de oogen: dan: „Van nu af," ging Aylesbury voort, wil ik geen gezeur meer met u hebben, Mr. Harley. Ten eerste zal ik de lijst van (Ingez. Med.) advocaten laten nakijken, om te zien of uw naam er wel op voorkomt en ten twee de verzoek ik u, om u van dit oogenblik af met uw eiaen zaken te bemoeien en mij de mijne te laten opknappen." „Van het begin af heb ik geprobeerd om u op alle mogelijke manieren te hel- pen," gaf Harley" met een opgewektheid die mij zijn innerlijke tevredenheid verried ten antwoord, ,,maar u heeft mijn aanbod telkens weer van de hand gewezen en ten slotte heeft u op bewijzen van een spinne- web-soliditeit een volkomen onschuldig mensch gearresteerd." ,,Aha Mr. Camber is dus volkomen onschuldig .Volkomen onschuldig, inspecteur. Er zijn zooveel dingen. waarmee u geen reke ning gehouden heeft. Denkt u, bij voor- beeld. heusch, dat Mr. Camber avond aan avond, in zijn tuin, op het oogenblik heeft zitten wachten, dat Kolonel Menendez een wandeling in zijn rotstuin ging doen? ,,Nee, dat clenk ik niet. Daar heb ik een andere verklaring voor." „Zoo Dat 's interessant." „Mr. Camber heeft op Cray s Folly een medeplichtige gehad. „Wat riep Harley uit. In zijn intel- ligente grijze oogen sprong een uitdruk king van levendige belangstelling te voor- schijn. „Ja. Hij heeft een medeplichtige ge had. Een van de getuigen wou Mr. Cam ber z'n naam eerst niet noemen. Pas na een scherp verhoor heb ik het emit gekre- gen. En Kolonel Menendez is gister- avond niet naar bed gegaanevenals een zekere getuige. En die getuige weet, meneerweet, zeg ik, waarom Kolonel Menendez gisternacht om twaalf uur in den tuin liep te wandelen." De eerste paar oogenblikken drong de portee van die interessante mededeeling brjsterenden uitslag van de verkiezing sterk gezwollen en men zegt dat de overheid een waakzaam oog houdt op het doen en laten der nationaal-socialistische „stormafdeelin- gen", die de stuwkracht van de geheele be- weging van Hitler vormen. De Italiaansche fascistische cohorten, die in '22 den opmarsch naar Rome volbrachten, zullen een bezielende herinnering vormen voor een partij, die in haar wezen door en door fascistisch Is. DE ENGELSCHE INDUSTRIEELEN KOMEN IN 'T GEWEER. Een groep groote industrieelen, onder lei- ding van den automobielfabrikant Sir William Morris, heeft een circulaire gericht tot tal van zakenmenschen, waarbij zij uitgenoodigd worden tot een vergadering te Londen. Daarin zal de vorming van een Nationalen Raad van Nrjverheid en Handel tot bevordering van de oeconomische welvaart van Groot-Brittannie voorgesteld worden. De circulaire verklaart dat men de ver- spilling en buitensporigheid van opeenvolgende regeeringen en het slaafsche volgen van ver- sleten oeconomische theorieen door de poli tieke partijen moe is. De raad zal zich geheel buiten de partij- politiek houden en bijstand van leden van alle partijen toejuichen. DE BRUSSELSCHE WERELDTENTOON- STELLING IN 1935. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: Het algemeene plan der in 1935, op de hoogvlakte van Laken-Heisel, te houden wereldtentoonstelling, is thans door de stad Brussel en de maatschappij der tentoonstel- ling goedgekeurd. Binnen enkele maanden zal met het bouwen van het Palais du Centenaire of Eeewfeestpaleis aldaar een begin worden gemaakt. Dit gebouw is bestemd om, na de.- tentoonstelling, een tegenhanger te worden van het bekende Cinquantenaire paleis, waar nu verscheidene musea, alsmede het Palais Mondial zrjm gevestigd en ieder jaar in April niet tot me door, maar toen het wel ge- beurde, was ik niet meer te houden. Ik sprong van mijn stoel op en: ..Aanmatigende ezel. die je bent I barstte ik driftig uit. Dat was de druppel, die den beker deed overloopen. Aylesbury stapte met afge- meten schreden naar de deur, gooide die wijd open en keerde zich naar me om. ,,Wees zoo goed, weg te gaan, Mr. Knox," beval hij me. ,,Ik begin zoo dade- lijk met het officieel laten nazoeken van het huis en daarbij kan ik geen buiten- staanders gebruiken." Ik voelde een bijna onbedwingbare be- hoefte om hem te lijf te gaan en hem met mijn vuisten te bewerken, maar gelukkig beheersohte ik me, ondanks mijn drift, vrijwel zoo, dat ik die onvergeeflijke dom- heid niet beging en daardoor een daad van Aylesbury, waartoe hij op dat oogen blik graag overgegaan zou zijn, verhin- derde. Zonder een woord draaide ik me om. ging de hal in, nam mijn hoed en stok van het muurtafeltje en ging de voordeur uit. Voor de tweede maal verliet ik hetzelfde huis op een manier, die op zijn zachtst gesproken oneervol was. De situatie was niet zonder humor en ondanks het feit, dat ik ziedend boos was om de manier waarop Aylesbury me mijn conge had gegeven, moest ik om mezelf lachen. Ik voelde me als een schooljongen, die de klas uitgestuurd is en dat was een komische ervaring voor iemand van mijn leeftijd. Op de onderste trede van de loggia stond een agent, die me, toen ik hem voor- bijging, achterdochtig aankeek. Blijkbaar vond "hij vroolijkheid onder de gegeven omstandigheden ongepast. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1