ALGEMEEN N1EUWS- F.H APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. FLORA'S Hoenderbeschuit Eerste Blad. PRIMA IUSV1RE KRiiML STiJFSEL Eieren van Jonge Hennen No. 8581. VRiJDAG 19 SEPTEMBSR 1930 70e Jaargang Onze Kalender. BPITKHLAND. 7T/ Fa A. van Overbeeke-Leunis TER NEUZEN, 19 Sept. 1930. SOOPBi PAKJE SPftART UW WftSCHGOED EN WiAAKT HET HELPER WIT 40-jarige reputatie NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENT8PRIJS: Biimen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen per post 1.80 per 3 maanden - Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor BelglS en America 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post aoonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. titiwetster: Firma VAN BE SANDE. BIRO 38150 TELEFOON No, ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,30, Grootere letters en cliches worden naar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentien bfl regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrflgbaar Is. - Inzending van advertentlen llefst Mn dag voor de ultgave. BIT BEAD VERSCHIJNT IEBEREN MAANBA6-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. De met vuur en niet zonder inspanning qevoerde actie (speciaal dan van Israeli- tische zijde) tegen de kalenderhervor- minq, en trouwens ook reeds de pogingen, die door den Volkenbond worden gedaan om tot hervorming van onzen kalender te komen, hebben in deze dagendit onder- werp zeker .aan de orde gesteld. Men zal misschien van gevoelen ver- schillen, indien men kennis neemt van de arqumenten. die tegen deze voorgestelde kalenderhervorming worden ingebracht, men zal in elk geval respect moeten heb ben voor de refigieuse motieven, die een deel van de menschheid te dezer zake be- zielen, en men zal zeker goed doen om maar niet, zonder-meer, het vertrek van deze qroep op zijde te schuiven op een wijze zooals sommigen uit het zoogenaam- de Vrijdenkers-kamp tot nu toe maar al te qemakkelijk hebben gedaan. Onze kalender, hoe zijn wij er aan qekomen? Op welke grondslagen berust de teqenwoordige inrichting. Zoo mag zeker allereerst wel worden gevraagd, terwijl het dan ook niet overbodig of on- dienstig zal zijn om na te gaan, ol er in den loop der jaren en eeuwen al eens meer poqingen in het werk zijn gesteld om tot kalenderhervorming te komen, en zoo ja, welke aanleiding daartoe is geweest, en welke motieven daarbij di<? hervormers en hun aanhangers hebben geleid, Wij zullen dus in dit artikel een en ander mededeelen over de inrichting van onzen kalender, terwijl wij dan in een at- zonderlijk stuk over veertien dagen de thans aanhangige kalenderhervormingen wenschen te bespreken. Op het punt van de inrichting van den kalender in den alleroudsten tiid missen wij. zooals haast vanzelf spreekt. vast- staan.de gegevens. Wel wordt er aigz- meen aangenomen, dat het menschdom beqonnen is om de zoogenaamd byno- dische tijdrekening te volgen, waarbij dan alleen met maanjaren gerekend werd. Er zijn nog aanwijzingen gevonden, waaruit men meende te mogen besluiten, dat bij de Israelieten gerekend werd met jaren van zes maanden, terwijl dit aantal later op tien maanden werd gebracht. Onder Mozes' leiding schijnt hierin ver- andering te zijn gekomen, toen een nieuwe en min of meer vaste kalender werd m- qevoerd, die ten doel had bepaalde ge- beurtenissen steeds weer op denzelfden daq in het jaar zich te doen herhalen. Men zal wel gelijk hebben, indien men aanneemt, dat hierbij van invloed is ge weest het feit, dat Mozes (zooals de bijbel het uitdrukt) werd ..onderwezen m al de wijsheid der Egyptenaren In dat land toch was het gewoonte, dat de priesters de tijdsaanwijzing voor de be- volkinq in orde maakten en hielden, Reeds veel vroeger dan voorheen wel eens werd gedacht, was het den Chaldee- schen en Egyptischen astralogen bekend, dat de lengte van het jaar 365J4 dag be- droeg. De Egyptenaren speciaal waren dit punt uiterst nauwkeurig- het zal altijd zoo geweest zijn! met 1 januari begint, hebben wij te danken aan Julius Caesar. Deze heeft in het jaar 46 voor Chr. den kalender verandert, en hij zal daarbij speciaal hebben gedacht aan den tijd, waarin de kortste dag viel. Het nieuwe jaar wilde Caesar laten beginnen met een nieuwe maan en naardien men door nauwkeuriae berekeningen tot de conclusie was gekomen, dat het juist op halen. En voorts werd bepaald, dat het slechts dan een schrikkeljaar zou zijn, als het jaarcijfer bij enkele deeling zonder rest door vier deelbaar was. 1600 zou dus schrikkeljaar zijn 1700 en 1800 en 1900 niet, doch 2000 bij leven en welzijn weer wel. Niet overai werd de Grego- riaansche kalender aanstonds aanvaard; enkele landen stapten pas in 1700 van .umcu, uai I den kalender van Julius Caesar af. dien daq nieuwe maan zou zijn, trad de j Engeland volgde pas in 1752 en Zwitser- nieuwe Llender in werking op 1 Januari land traineerde nog tot 1811 terwijl in van het jaar 45, te 18.16. Een vrij voor de Rusland eerst na den Wereldoorlog de hand liggend bewijs, dat Januari vroeger nieuwe stijl werd ingevoerd. In Singapore to],or mvV Ao oor<zt(> maand van het iaar is moeten de handelsmenschen bij het sluiten van contracten enz. nog rekening houden metzes aldaar in zwang zijnde kalen- men OD r heeft in enkele koningsgraven en pyrami den zelfs gangen ontdekt, die zoo waren qericht, dat daardoor astronomische on- derkoningen konden worden vergemakke- liikt. En daarom is het dan ook zeker qeen wonder, dat Mozes bij zijn staats- inrichting met deze kennis en wetenschap wel degelijk rekening heeft gehouden, en zal het dus mede aan Egyptischen invloed zijn toe te schrijven, dat met lan9er werd uitqegaan van het maanjaar. doch thans van het zonnejaar. Dat van enkele zijden ook teqen deze kalenderwijziging bezwa- ren zijn ingebracht, is lang niet ondenk- ^Een ding staat al aanstonds vast: de iaren werden niet op uniforme wijze ge- teld. Onder de Israelieten koos men b.v. als uitqangspunt den uittocht uit Egypte, het jaar van de voltooiing van Salomos temp el, de Babylonischeballingschap, enz. maar ook was er een zeer groot verschil bij .de berekening van den duur der onder- scheiden periodes. De Hebreers namen aan, dat er tusschen Schepping en Zond- vloed 1656 jaren lagen, doch de Sama- ritanen berekenden daar 1307 jaren voor, de Zeventigen kwamen tot met minder dan 2262 jaren, en Flavius Josephus n beetje minder (2256). De tijdrekening die tegenwoordig door de Israelieten wordt beschuldigd, (en die blijkens som- mige uitlatingen, die ons onder de oogen kwamen ook met kracht verdedigd a Is zijnde eens-en-voor-alti,d vastgesteld! dateert pas uit de llde eeuw onzer jaar- tellinq. Pas de Romeinen zijn er toe overgegaan om aan de dagen der week namen te qeven, waarbij, behalve zon en maan, ver schillende goden en godinnen de eer ge noten vernoemd te worden (althans Mer- curius. Jupiter, Venus en Saturnus). Dat het jaar tegenwoordig en ae meesten onzer weten zeker niet beter of zeker niet de eerste maand van het jaar is geweest, kan men reeds hierin vinden, dat de maand b.v. September de negende maand is en krachtens haar naam de zevende (septem 7) zou moeten zijn, October wijst naar 8 (octo 8): No vember naar negen (novem, vol. neuf 9) en December naar tien (decern, vgl. dix 10). Waarom hebben nu echter sommige maanden 31 dagen, andere 30 en waarom moet Februari het doen met 28 of hoog- stens 29 dagen? Daar is wel degelijk een reden voor aan te wijzen. De Romeinen gelooven, dat een oneven getal geluk aanbracht, daarom zullen zij zeven maan den hebben gemaakt van 31 dagen. Ver- der volgde Caesar zoo trouw mogelijk den zonnekalender der Egyptenaren, die het jaar in twaalf maanden verdeelden. elk van dertig dagen, waar dan nog vijf aan- vullingsdagen bij moesten, die feestdagen zouden zijn. Februari gold nu eenmaal bij de Romeinen ongeluksmaand hoe korter, die maand dus werd, hoe beter het was. En Juli en Augustus moesten bei- den een gelukstal van dagen hebben, want Juli heette zoo naar Julius Caesar en Augustus was zijn opvolger. Wel werd er spoedig tegen geprotesteerd, dat de vier kwartalen van net jaar thans van on- gelijke grootte waren, maar keizer Augustus wilde daar niet van hooren, omclat anders zijn maand verkort zou moeten worden! Het is dus tengevolge van deze, niet altijd verheven. motieven, dat wij zeven maanden hebben van 31 dagen, 4 van 30 en een van 28(29) dagen. Wij willen ook nog even, als terloops, iets mededeelen over den naam der eerste maand. Januari dankt haar naam aan Janus, den Romeinschen god van t begin aller dingen. Hij is de god met twee aezichten, die naar vorcn cn naar achts^ ren zid. Allc poortcn cn alls dsursn stonden onder Janus' toezicht en opzicht; zoo was dan Januari de maand van alJe begin. En nu begon ook tiidens de oude kalender, waarin Maart de eerste maand was de landbouwer in midden en Zuid-Italie zijn werk op het land op nieuw in Januari. Dit was dus een zeer belangrijk begin, men zou derhalve kun nen zeggen, dat de naam Januari in alle opzichten zeer toepasselijk is. Verder is daar dan nog de vrij ingewik kelde kwestie van het Paaschfeest, waar over wij hier niet al te veel willen zeggen. De datum van het Paaschfeest, waar- van de data afhingen, waarop al de andere veranderlijke feestdagen werden qevierd, werd op den duur vastgesteld op den Zondag, volgende op de eerste voile maan in de lente, dus na 21 Maart Maar dan werd daarbij geen rekening gehouden met de werkelijke ,en dus astronomische voile maan, dochmet de voile maan. die er zou moeten zijn volgens kerkelijKe berekening. Zoo is het dus niet de stand der maan zelve, die den datum van Paschen (en dan ook van de andere feesten, bepaalt, neen, het is een voile maan, die alleen in de verbeelding be- staat, wat meestal een verschil beteekent van 2 a 3 dagen. En bier zat weer alleen achter, dat men in het Westen beslist wilde vermijden, dat het Paschen der C'hristenen op denzelfden datum zou val len als bij de Joden. De Oostersche kerk had daartegen lang niet zoo groote be zwaren; maar het Westen beschouwde beide feesten van te uiteenloopend karak ter om ze op denzelfden dag te laten vallen. (Eigenaardig is echter. dat een samenvallen der beide dagen toch met altijd kon worden verhinderd, en op 1 April 1927 beide feesten gelijk zijn ge vierd, gelijk ook weer zal gebeuren tenzij de kalenderhervorming voor dat jaar in werking treedt in1981.) Deze Juliaansche kalender is toen bijna, 6 eeuwen onveranderd van kracht ge- bleven, en als het jaar werkelijk 365/4 daq lanq was, zou deze kalender nog zoo in qebruik zijn. Maar het is wel algemeen bekend, dat een zonnejaar in werkehjk- heid 11 min. en 14 sec. korter is waar- door dus de zuivere telling in de war raakte. In de 16de eeuw was men reeds 11 a 12 dagen vooruitgekomen. Zoo werd op 24 Febr. 1582 de Gregoriaansche kalender ingevoerd (zoo aeheeten naar Paus Gregorius XIII). Deze kalender bracht twee veranderingen: 5 October werd opeens 15 October; men sprang tien dagen over om het tijdsverschil in te ders! Eenheid is er dus in de wereld ook op dat punt nog allerminst. DE TUNNEL ONDER DE SCHELDE. Dinsdag is men naar de correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt, overgegaan tot de opening der bij de Intercommunale Maat- schappij voor den linkeroever der Schelde, te Antwerpen, ingekomen inschrijvingen voor het uitvoeren der werken betreffende het graven van een grooten verkeerstunnel onder de Schelde tusschen de Leeuwenrui. te Ant werpen en den afstandspaal 52 K 500 van de baan GentAntwerpen, op den linkeroever der rivier. Er waren tien inschrijvingen; negen Belgische en een Duitsche. De cijfers loopen sterk uit elkaar volgens de varianten op het oorspronkelijke plan en den tijd die aan de uitvoering van het werk mag worden be- steed. De hoogste aanbieding was dit van de firma Bolsee te Antwerpen; 499.700.000 frs. (5 jaar), terwijl de laagste aanbiedingen kwa men van de firma Hallinger, te Gelsenkirchen: 192 millioen en 202 millioen frs. (3 jaar) en de Soci6t6 des Pieux Franki: 192.700.850 frs. (1025 dagen) en 190.819.400 frs. (1100 dagen). HET KABINET BRUNING IN AFWACHTENDE HOUDING. Na den kabinetsraad van Dinsdag heeft de regeering van Briining bekend gemaakt schrijft de N. R. Crt. dat zij tot het be- sluit is gekomen, voort te zullen gaan met haar wetgevende program en den nieuwen Rijksdag haar verdere voorstellen voor te leggen. Met andere woorden, zij denkt er nog niet aan, bij den rijkspresident met een aanvrage om ontslag aan te komen en zal af- wachten wat de Rijksdag, die op 13 October bijeenkomt, met haar zal doen. Het besluit wordt toegelicht met het argument dat het kabinet-Bruning eigenlijk geen coalitie-regee- ring was. Bij zijn vorming is uitdrukkelijk te verstaan gegeven dat het zich niet gebon- den achtte door banden met de partijen, die de ministers ervoor geleverd hadden. Brii ning en zijn ambtgenooten zijn, zoo redeneert men verder, als een onafhankelijk kabinet aan het bewind gekomen toen de president hen met een bepaalde taak belastte, welke hierop neerkwam dat Duitschland met drastische en onpopulaire middelen door de oeconomische en financieele crisis heengeholpen moest worden, waarover men bijna de macht verloren had. Men mag dezen uitweg uit groote moei- lijkheden een uitstekende vondst noemen. De verantwoordelijkheid voor het aftreden komt geheel bij den Rijksdag te berusten en men zal de juistheid van dit standpunt bij eenig nadenken moeten erkennen. Het kabi net heeft buitengewone financieele maat- regelen, waarvoor in den ouden Rijksdag geen meerderheid aanwezig bleek, bij noodveror- dening ingevoerd. Het nieuwe parlement zal aan de regeering daarvoor indemniteit moeten verleenen, en als het dit weigert, moet de tegen haar gekante meerderheid de verant- woording op zich nemen voor den financieelen chaos die dan ontstaat, voor het vormen van een nieuwe regeering en voor het opmaken van een nieuw program. Deze verantwoor- ding is zoo zwaar dat men begrijpt dat het kabinet rustig wil afwachten, welke meer derheid dit aandurft en hoe zij dan samen- gesteld zal zijn. De nationaal-socialisten en communisten zouden er stellig het grootste contingent voor moeten leveren en daar zij nooit in een apgeering samen te brengen zijn, zou dan de tijd rijp kunnen worden voor een door president Hindenburg verordende gema- tigde dictatuur, gelijk onze Berlijnsche cor respondent mogelijk acht, maar een andere dictatuur dan de Hitlerianen wenschen. Hoewel de regeering thans tot een politiek van afwachten besloten heeft, neemt dit na- tuurlijk niet weg dat zij het politieke terrein inmiddels gaat verkennen en onderhandelingen met verschillende partijen zal aanknoopen, om te zien of in den nieuwen Rijksdag een meer derheid voor haar program bijeen te brengen zou zijn. Heeft zij daarmee succes, dan kan zij den Octoberstorm met meer gerustheid tegemoet zien en vervolgens, als dit noodig blijkt, het kabinet reconstrueeren. Hiermee zijn echter slechts mogelijkheden aangeduid. Een helderder inzicht zal pas te verkrijgen zijn, wanneer de eerste slagen in het parlement geleverd zijn. DE OPERETTE. De bijzondere aandacht der lezers wordt nog gevestigd op de Zaterdag en Zondag in het Concert- en Bioscoopgebouw alhier te geven operettevertooningen, door het bekende gezelschap van den Lunaparkschouwburg, vroeger Folies Bergferes, te Brussel. De gele- genheid om plaatselijk van dergelijke vertoo- ningen te genieten doet zich niet dikwijls voor, men make daarom gebruik van de gelegenheid nu zij er is, en steune deze met groote kos- ten gepaard gaande ondememing, opdat men daarvan ook in de toekomst zal kunnen pro fiteeren. ONDERSCHEIDIN G. Bij Kon. besluit van 18 Juli is als blijk van goedkeuring en tevredenheid: de bronzen eere- medaille voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift toegekend aan J. H. Hamelink, dekknecht van den Provincialen Stoombootdienst, wonende te Ter Neuzen. LEGER DES HEILS. Evenals vorige jaren houdt het Leger des Heils alhier, wederom het Oogst- en Dank- feest op Zondag 21 Sept. Ten bate van haren arbeid wordt al het tentoongestelde, dat door soldaten en vrienden is bijeengebracht, ver- kocht op Maandag 22 Sept., 's avonds 8 uur. RIJKSWATERSTAAT. Naar wij vememen zal de heer Ir. H. van Oordt, hoofd-ingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat in Zeeland te Middelburg, wien met ingang van 1 October eervol ont slag op verzoek is verleend, worden opge- volgd door den heer Ir. J. P. Walland, hoofd- ingenieur van dien dienst te Zwolle sedert 1 Januari 1921. HULP IN NOOD. In de jl. gehouden vergadering van het Uit- keeringsfonds bij ziekte „Hulp in Nood alhier, werd door den penningmeester het volgende financieel verslag uitgebracht over de maanden Juni, Juli en Aug. 1930: Inkomsten: contributie 620,20; buitenge wone inkomsten /28; totaal 648,20. Uitgaven: ziekengeld 515,54; bodeloon 78; buitengewone uitgaven 286,65; totaal 880,19. Alzoo een nadeelig slot van 231,99. Het vorig goed slot der driemaandelijksche rekening bedroeg 6855,50. Totaal bezit op heden 6623,51. HET CHRISTELIJK LYCEUM. In een te Zierikzee gehouden vergadering is een comite voor Schouwen en Duiveland en St. Philipsland opgericht ten behoeve van het Christelijk Lyceum voor Zeeland. PRIMA ZUIVtRt KRISWST1JFJEI HfUK N Y STIJPSELFABWIEn „0t BUEMKORF VOOaM£CN M.KHONIG (Ingez. Med.) VRIJWILLIGE VOLDOENING VAN BELASTING. De Minister van Financien maakt bekend, dat ten behoeve van 's rijks schatkist is ont- vangen wegens over vorige jaren te weinig betaalde belastingen naar inkomen en/of ver- mogen (gewetensgeld) bij den inspecteur der directe belastingen te Ter Neuzen 800. VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS. Zooals vroeger gemeld, maakte het Ver- bond van Nederlandsche Werkgevers ditmaal ter gelegenheid der jaarvergadering een ex- cursie naar Zeeuwsch-Vlaanderen. Gisterenmiddag arriveerden te Vlissingen met de mailtreinen ongeveer 125 leden van het Verbond, en gebruikten in de wachtkamer van het station den door het Verbond aange- boden koffiemaaltijd. Daama werd per extratram gereden naar het kantoor van de Kon. maatschappij ,,De Schelde", welke directie de gasten in de ge legenheid stelde hare inrichtingen te bezich- tigen. Des avonds waren de leden van het Verbond in het hotel Brittannia de gasten aan een vanwege „De Schelde" gegeven diner. door Proefbalen levert: TER NEUZEN. (Ingez. Med.) Van morgen werden de bezoekers aan hunne hotels met autocars opgehaald en naar de aanlegplaats der prov. boot gereden. Met de motor-veerboot „Koningin Wilhelmma stak men over naar Breskens, waar de auto's wer den bestegen en de tocht werd voortgezet naar Sas van Gent, voor een bezoek aan de sple- gelglasfabriek, waar men omstreeks 11 uur arriveerde. Aangezien de tijd kort was, had hier geen officieele ontvangst plaats. Het gezelschap begaf zich onmiddellijk naar de giethal der spiegelglasfabriek, waar her gieten van het ruwe spiegelglas in oogen- schouw werd genomen. Het gezelschap werd begeleid door den directeur, den heer A. Bel en door de bedrijfschefs Jacobs en Hes ters. Van de giethallen begaf men zich naar de afkoelovens, de plaats waar het gegoten en afgekoelde spiegelglas uit de afkoelovens komt. Daar heeft de eerste versnijdmg plaats en wordt zooveel mogelijk reeds versneden overeenkomstig de in bestelling zijnde maten, waarbij zichtbare fouten reeds zooveel moge lijk uitgesneden worden. Daarna werd in oogenschouw genomen de wijze waarop het ruwe spiegelglas door mid- del van gips op groote, ronde rjzeren tafels wordt geplakt. Zoodra de gips voldoende ver- hard is, worden deze tafels door electnsche locomotieven onder de slijpmolens geplaats^ Al ronddraaiende wordt, bij middel van zand en gietijzeren schoenen, vastgeschroefd op ronde houten schijven, geslepen. Na dit slrjp- proces kwamen de tafels onder de polijstmo- lens, waar het glas werd gepolijst. Zoodra de eene zijde van het glas klaar was, werd dit losgemaakt en gekeerd, waama de tweede zijde een gelijke behandehng als de eerste onderging. Nadat het aan twee kanten was schoongemaakt, ging het glas naar de keur- Oit tijdstip werd het juiste geacht voor een onderbreking van de bezichtiging der fabnek. Het middaguur was verstreken en ook de in- wendige mensch moest worden versterkt. Op uitnoodiging van de directie der Ned. Spiegelglasfabriek vereenigde men zich in een der zalen van de fabriek aan een koffie maaltijd, waarbij ook aanzaten de heeren Hoefnagels, burgemeester van Sas van Genl en Huizinga, burgemeester van Ter Neuzen. Na afloop van den maaltijd begaf men zich weer naar de keuringszaal, waar nog achter* eenvolgens werd bezichtigd hoe het gepolijste glas gekeurd en op verschillende maten ver sneden wordt. Hier werd de bijzondere aandacht der gas ten getrokkendoor de wijze waarop het glas in deze fabriek wordt vervoerd, n.l. door mid- del van caoutchouc zuignappen, die in verbin- ding staan met een luchtledigen ketel, en zich vastzuigen aan het glas. Deze werkwijze, welke is gepatenteerd, is ingevoerd en uitge- werkt door een der ingenieurs van de fabriek, den heer G. Debaecker. Daarna werden nog bezichtigd de werk- plaatsen waar de facetten aan de spiegels ge slepen worden, de verzilveringsafdeeling en de emballage en expeditiezaal. Ondertusschen was de tijd voortgegaan en moest men noode van deze belangwekkende industrieele inrichting scheiden, want te Ter Neuzen moest de algemeene vergadering wor den gehouden. Men arriveerde daar omstreeks half 3 uur, waarna in het Concert- en Bioscoopgebouw de huishoudelijke jaarvergadering werd ge houden. Na afloop vertrokken de bezoekers per extra boot naar Vlissingen om van daar per mailtrein de thuisreis te aanvaarden. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 7 tot en met 13 September zijn in onze provincie voorgekomen 5 geval- len van roodvonk, n.l. 2 te Middelburg en 1 in ieder der gemeenten St. Jansteen, Koude- kerke en Philippine; 10 gevallen van diphthe- rie en wel 8 te Heinkenszand en 1 te Grijps- kerke en Hontenisse; 1 geval van febris typhoidea te Sas van Gent en 1 geval van poliomyelitis anterior acuta te Graauw en Langedam. WEGEN IN ZEELAND. Uit de memorie van toelichtmg op het Wegenfonds blijkt verder, dat een bedrag van f 58.000 is uitgetrokken voor onderhoud van de door de provincie aan het Rijk over te dra g-en wegvakken. ZierikzeeZijpe, Goes Hoe- dekenskerke, 's Heer Arendskerke-Wolfaarts- dijksche veer, weg op den Ooster-Scheldedam, DraaibrugSluisBelgische grens en Wal- soorden—Hulst, tot een gezamenlijke lengte van rond 50 K.M. Voor voltooiing van den aanleg van een nieuw wegvak onder 's Heer Arendskerke op den Rijiksweg MiddelburgGoesKapelle op Zuid-Beveland, waarvan de kosten met inlbe- grip van een over den spoorweg te bouwen viaduct worden geraamd op 400.000 is 150.000 uitgetrokken. Voor kosten van ver- betering van den weg op den s Heer Hen- drikskinderendijk is 80.000 uitgetrokken en voor verbetering van den weg GoesKapelle, waarvan de kosten geraamd worden op 463.500, 150.000. Voor den aankoop van grond voor verbete ring van den weg WalsoordenHulstBel gische grens wordt f 10.000 gevraagd en voor verbetering van de verharding van den weg Hulst—Kapelleibrug (Gentsche straat) een bedrag van 75.000. Voor aankoop van grond voor aanleg van den rijksweg VlissingenNieuwland wordt een bedrag van 50.000 gevraagd; het voor Tondaankoop op den dienst 1930 uitgetrok ken bedrag zal vermoedelijk niet kunnen wor den besteed. Voor verbetering van den rijksweg Kapelle Noord-Brabantsche grens wordt voor vol tooiing van het gedeelte Schorebrug—Krab- bendijke 125.000 aangevraagd en voor ver betering van het gedeelte KapelleSchore brug 150.000, waarin begrepen is het maken van een viaduct over den spoorweg. De overige aangevraagde bedragen strek- ken tot voortzetting van de verfbeteringen aan rijkswegen. AXEL. Een handelaar in zgn. vrije benzine had een voorraad van pl.m. 40 vaten van deze gevaar- lijke vloeistof opgeslagen in een schuur. Daar deze evenwel niet voldeed aan de bij de wet gestelde eischen, werd op last der politie de benzine uit het gebouw gebracht en daar direct geen bengplaats geschikt was, bracht men de vaten op een weiland.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1