ALGEMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8580. WOENSDAG 17 SEPTEMBER 1930. 70e Jaargang BINNBHLAND. BUITENLAND. kix mamM ABONNKMENT8PRIJ8Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Button Ter Neuzen fr per post 1,80 per 3 madden - Bfl voor uitbetaling fr. per post /6,60 per jaar - Voor Belgie en Amerika f 2,25, overlge lan den /2,60 per 3 maanden fr. per post Aoonneraenten voor het buitenland alleen bij voorultbetaling. - Flrma P. i. VAN DE SANDE. GIRO 88150 - TELEFOON No. 25. ADVEBTENTI8NVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer f 0,2ft, Grootere letters en cliches worden naar plaatsrulmte berekend. HandelsadvertentlSn bfl regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrflgbaar Is. Inzendlng van advertentlen liefst fefen dag voor de nltgave. DIT BEAD VEK8CHIJNT IEDEBEN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOMB DE OPENING VAN DE STATEN- GENERAAL. Gisteren heeft te 's Gravenhage de opening- van de Staten-Generaal voor het eerst na 1913 met zijn ouden luister plaats gehad, d.iw.z. met den volledigen stoet die van af het Koninklijk Paleis het staatshoofd vergezelde op den todht naar het Binnenhof, om in de vereenigde zitting van de Staten-Generaal de troonrede uit te spreken. De belangstelling van het publiek was dit- maal buitengewoon. Er heerschte reeds van- af de morgenuren in de residentie een bijzon- dere drukte. Tegen den tijd dat de stoet zou vertrekken, was er ook bij het Binnenhof veel drukte en kon men daar genieten van de schittering van tal van uniformen en keurige damestoiletten der genoodigden en der offioieele personen die er tegenwoordig moesten zijn. Te 1 uur werd hij het Kon. paleis aan het Noordeinde de stoet opgesteld. Aian heit hoofd ging een detachement van 72 ruiters, onder bevel van een ritmeester, waarbij de standaard van het regiment en het vrijwillige muziekcorps der huzaren, dat ge- zellige muziek ten gehoore bracht. De regimentscommandant en zijn adjudant reden met het detachement mode. Acbter dit openingsdetaohement volgden onmiddellijk een rijknecht-majoor en twee rrj- knechts te paard in hun gala-livred. Daarachter sloten aan 7 galakoetsen met hofpersoneel. Nadat al deize rijtuigen acbtereenvolgens waren weggereden kwam het groote moment. Daar reed het met acht paarden bespannen Koninklijke Statierijtuig, de Gouden koets voor. En op dat oogenblik stak de militair, die (bij een der vleugels van het Paleis stond, zijn stok, waaraan een oranjevlagigetje was bevestiigd, op, het sein, doorgegeven op de- zelfde wijze aan vele andere tot aan het Malie- veld opgestelde militairen, dat de Koningin het Paleis verliet en dat het eerste der mi- nuutschoten uit de in het Malieveld opge stelde artillerie^batterij moest worden afge- gewen. En inderdaad zeer kort na het eerste sem, daverde het eerste kanonschot door de lucht; presenteerde de eerewacht het geweer en speelde de Koninklijke Militaire Kapel zacht en plechtig het Wilhelmus, oude toonzetting. En onder de dawerende toejuichingen, die het geluid van het geschut overstemden, be- stegen H.M. de Koningin, H.M. de Koningin - Moeder, Z. K. H. de -Prins en H. K. H. Prinses Juliana de Gouden Koets. De Prins en Prinses Juliana zaten tegen- over de Koningin en de Koningin-Moeder. Naast elk der acht paarden ging een koet- sier en aan elke zijde van de koets liepen vier lakeien. Alle Vorstelijke Personen droegen het lint van het Grootkruis van den Nederlandsche Leeuw. Toen het Koninklijke rijtuig zich m be- weging stelde, plaatsten zich de Chef van het Militaire Huis der Koningin, gep. vice- admiraal F. Baudiuin, te paard ter rechter- ztjde en de Gouvemeur der Koninklijke Resi dentie, luitenant-generaal Xnsinger, Comman dant van het veldleger, ter linkerzijde van de Statiekoets en reden, een weinig achter het portier mede. Achter de Statiekoets reden te paard twee aan twee, de adjudanten in buitengewonen dienst, terwijl aohter dezen ruiterstoet sloot een detachement van 72 ruiters den algemee- nen stoet, welke aan schittering niets te wen schen liet en een prachtig geheel te zien gaf. Onder de allerwege voortdurende toe juichingen van de groote menigte reed de stoet door de Heulstraat, door het Lange Voorhout (het middenpad) en over den Kor- ten Vijverlberg naar het Binnenhof. De weg dien de stoet nam was afgezet door militairen. Bij en in de Riddenzaal werd de Komngm met het gewone ceremonieel ontvangen. H.M. nam daar plaats op den troon. Nadat de Koningin-Moeder rechts en Prins Hendrik en Prinses Juliana links van Haar hadden plaats gemomen, ving H.M. aan met het uitspreken der volgende Troonrede: Te midden van U, Leden der Staten-Gene- raal, kan ik den toestand des lands, al stemt veel'tot erkentelijkheid, niet onverdeeld guns- tig heeten. De economische crisis, die zich over de geheele wereld doet gevoelen, heeft ook zoowel in het rijk in Europa als in de overzeesche gewesten tot emstige gevolgen voor het bedrijfsleven geleid. Hier te lande maken in het bijzonder verschillende takken van onzen land- en tuinbouw moeilijke tijden door; groote krachtsinspanning en wijs be- leid zullen met Gods hulp moeten voeren naar betere tijden. Onder de voorzieningen, welke zullen moeten worden getroffen om de moei- ■"IpJEheden te overwinnen, treedt de hervonming van de economische voorlichting op den voor- grond. Daar echter de crisis de geheele rmenschheid drukt. is zelfs van de best voor- Apereide en. ten uitvoer gelegde maatregelen 1 weinig vrucht te verwaohten, inidien zij niet door opredhte intemationale samenwerking in htm kracht worden versterkt. Ook met het oog hierop blijft mrjn voortdurende aandacht gericht op het bevoideren van betere Inter nationale verhoudingen. De meer vriend- schappelijke aard van de betrekkimgen, die wij met de andere mogendheden onderhouden, vomit voor dit streven den ommisbaren grond- slag. Een donkere schaduw wordt door de mge- treden crisis geworpen over den toestand van 's rijks financien. Niet alleen zal het gunstig verloop van de opbrengst der middelen, zooals dit in de laatste jaren werd gezien, een einde nemen, maar ook van een normale stijging der middelen zal eerlang geen sprake meer ktmnen zijn. Anderzijds zullen de natuurlijke oorzaken, welke tot een normale stijging der uitgaven leiden, haar werking onverzwakt blijven behouden. Naast voortgezette ver- sobering van 's rijks ddenst voor reorganisatie zal daarom buitengewone beperking in het nemen van maatregelen, welke offers van 's rijks schatkist vergen, in de naaste toe- komst plicht zijn: In Nederlandsch-Indie opentoaren de gevol gen van de crisis zioh reeds in een sterke daling van de opbrengst der landsmiddelen. De uiterste zorg zal vereischt zijn ,om het evenwicht in de Indische begrooting te be- waren, zonder de grondslagen van welvaart en vol'ksontwikkeling aan te tasten. Verschillende ontwerpen van Wet zullen bij u aanhangig worden gamaakt. Naast andere ontwerpen van justitieelen aard zal u een voorstel van wet betreffende de recbtsver- houdingen ten aanzien van handelsagenten en handelsreizigers worden aangeboden. Een voorstel tot wijziging van het reeds eerder ingediende ontwerp van een cursusiwet zal u spoedig bereiken. Een ontwerp van wet tot herziening van de lager onderwijswet 1920 zal, naar Ik vertrouw, nog in dit zittingsjaar bij u worden ingediend. Een wetsontwerp betreffende de rechtspositie der militairen kan spoedig worden tegemoet gezien. Blijvende aandacht wordt geschonken aan de spoedige tot standkoming van verbeterin- gen in de wegen te land en te water en thans in het bijzonder aan den bouw van vaste bruggen over onze groote rivieren. Een wetsontwerp inzake de bedrijfsraden nadert zijn voltooi'ing; tegelijk daarmede zal worden ingediend een in ontwerp gereed zijnd voorstel betreffende de publiekrechtelijke regeling van de collectieve arbei-dsovereen- komsten. Voorts zijn ontwerpen voor een nieuwe veiligheidsiwet en voor een wijziging van de stuwadoorswet voorbereid. De ontwikkeling van de staatkundige ver houdingen in Nederlandsoh-Indie vordert hij voortduring aandacht. De invoering van de bestuurshervorming heeft. over geheel Java en Madoera haar beslag gekregen; de geleide- lijke doorvoering van die hervorming in de buitengewesten is in voorbereiding. Het overleg omtrent wetgevende maat regelen om principieele beperking te brengen in het stelsel van arbeidsovereenkomsten onder strafbedreiging is zoover gevorderd, dat een desbetreffende ontwerp-ordonnantie eer lang in Indie in open'bare behandelinig zal kunnen komen. De economische toestand van Suriname, welke ook den temgslag ondervindt van de daling der marktprijzen van de voomaamste landbouwvoortbrengselen van het gewest, blijft gedrukt; die van Curacao geeft reden tot voldoening. Met den wensch, dat God zijn zegen aan uwen arbeid moge schenken verklaar ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend. Na het uitspreken der troonrede verliet de vorstelijke Familie met gevolg de zaal, en werd de terugtocht naar het paleis Noordeinde in omgekeerde volgorde ondemomen. Het corps diplomatique had plaats genomen aan de middelste poort van het Binnenhof om aan de Vorstelijke Familie zrjn groet te brengen, terwijl de menigte die langs den weg die de stoet passeerde geschaard stond geestdriftig juichte. hulde van DE HAAGSCHE SCHOOLJEUGD AAN H.M. DE KONINGIN. De grootsche huldiging welke H.M. de Koningin in de Residentie ter gelegenheid van Haar 50en verjaardag is ten deel gevallen, werd Maandagmiddag voortgezet met een massa-demonstratie van de Haagsche school- jeugd, leerlingen der openbare en bijzondere scholen, die ten getale van bijna twintigdui- zend naar het Huis ten Bosdi trokken, tot het brengen van een midda^groet en zang- hulde aan de Koninklijke Familie. Tegen drie uur begon de opstelling van den stoet op het Malieveld, waar onophoudelijk kleinere en grootere groepen onder leiding van de onderwijzers en onderwijzeressen aan- rukten. De leerlingen der openbare scholen groe- peerden zich op de Groote Laan in een colonne terwijl die van de bijzondere scholen op de Boorlaan en Josef Israelslaan twee colonnes vormden. Velen waren gekomen om het aardige schouwspel van het optrekken van de dui- zenden kinderen met de evenzoovele vlagge- tjes in nationale- en oranje kleuren te zien. Toen alle groepen aanwezig bleken te zrjn, klonk het vertreksignaal. Voorafgegaan door een muziekkorps trokken de leerlingen der openbare scholen via het Kerkpad, en die van de bijzondere scholen via den Leidschestraat- weg naar her Huis ten Bosch. Om ongeveer vijf uur was verreweg het grootste gedeelte op het terrein voor Huis ten Bosch aangekomen, waar alien groepsge- wrjze werden opgesteld. De muziekkorpsen, t.w. de Koninklijke Militaire Kapel onder lei ding van kapitein Walther Boer, de Haagsche Harmoniekapel onder leiding van den heer Henri Zeldenrust, de Haagsche Politiemuziek, dir. de heer Joh. Bonte en het muziekkorps van de Veldartillerie namen v66r en terzijde van het Paleis plaats. Politie en padvindera regelden de opstellingen. Een groep van 350 meisjes met tuiltjes oranje bloemen kreeg een eere-plaats, op het pleintje voor de terrassen van het Paleis: zij zouden straks een speciale hulde formeeren. Toen het laatste gedeelte van den stoet te kwart over vijf binnen het terrein was, be- klom Arnold Spoel zijn dirigeerplaats. Dit was voor de tienduizenden kinderen aanlei- ding een enthousiast gejuich aan te heffen. Er moest echter nog even worden gewacht, tot alien op hun plaatsen stonden. Om 5.25 steeg een oorverdoovend gejuich op, terwijl een onafzienbare vlaggenzee deinde. Het was het moment waarop H.M. de Koningin, H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. de Prins uit het Paleis naar buiten kwamen tot het in ontvangst nemen van de huldebetoo- ging-. De 350 meisjes, hiervoor genoemd, hadden intusschen haar opstelhng z66 gevormd, dat zij de woorden: Hulde aan H.M. de Koningin" deden uitkomen. Drie meisjes, t.w. Nelly Benschop, Tienie Brandts van Rijn en Mies van Klaveren be- traden daarop de trappen om H.M. en H.K.H. bloemruikers resp. van oranje en van roode rozen en een in oranje omslag gevat tekst- boekje aan te bieden, welks inhoud door den heer Calliber was gecalligrafeerd. Allereerst werden nii* twee coupletten van het Wilhelmus door de kindermassa gezon- gen, waarbij de Haagsche Harmonie kapel be- geleidde, terwijl Am. Spoel den dirigeerstok hanteerde. Vervolgens het lied ,,Vrouwe van Neerland", van mevr. JongbloedTalen, met muziek van Arn. Spoel en tenslotte na een algemeen „hoezee" en een overweldigend vlaggen- zwaaien, het lied ,,Wij willen Holland houen" Wederom volgde een allerhartelijkst „hiep hiep hoera" voor de Koninklijke Familie. Am. Spoel mocht onmiddellijk daarop den dank van H.M. in ontvangst nemen. De Koningin verzocht hem, Haar hartelijken dank over te brengen aan alle medewerkenden en Zij zeide, werkelijk ontroerd te zijn door de gebrachte zanghulde. Hierna om 5.35 begon het defile van de duizenden kinderen, waarbij de Kon. Mili taire Kapel begeleidde. Het voorbijtrekken langs de Kon. Familie duurde precies een uur; het leverde een aller- aardigst schouwspel op, dien kilometerslangen stoet, vlaggezwaaiend te zien passeeren. Telkens wuifden de Koninklijke Personen de jeugdige defileerenden hartelijk toe. Enkele schoolgroepen hadden doeken of banieren meegevoerd, t.w. de Koningin Wil- helminaschool, de Prinses Julianaschool, de Deutsche Schule en de*Teole Wallone. GEZINSVERPLEGING VAN VOOGDIJ- EN REGEERINGSKINDEREN Op de vragen van den heer Van der Heide betreffende het nemen van maatregelen in veilband met misstamden, welke mochten blrj- ken voor te komen in de gezinsverpleging van voogdij- en Regeeringskinderem, heeft de heer Donner, Minister van Justitie o.m. geant- j woord, dat voor zoover het de verpleging van zoogenaamde voogdij- en Regeeringskinderen betreft, welke vaniwege het departement van Justitie wordt gesuibsidieerd, hij uiteraard van oordeel is, dat mochten zich bij die verpleging misstanden voordoen, het belang en de plicht der Regeering bestrijding daarvan eischen. De Minister waardeert het dan ook zeer, dat de Nederlandsche Bond tot Kinderbescher- ming, met welken hij in geregeld contact staat, bereids besloten heeft een onderzoek te doen instellen naar het toezicht op de par- ticuliere verpleging van voogdij- en Regee ringskinderen en daartoe een commissie uit zijn bestuur heeft benoemd. Aan het rapport van dat onderzoek zal de Minister te zijner- tijd zeker niet nalaten de noodige aandacht te geven. DEMONSTRATIEF CONGRES S.D.A.P. EN N.V.V. In het Gebouw voor Kunsten en Weten- schappen te 's Gravenhage is Zaterdagmiddag het demonstratief congres van S.D.A.P. en N.V.V. geihouden. De voorzitter van de S.D.A.P., de heer J. Oudegeest, hegroette het congres. Hij roerde ook het conflict tussohen de V.A.R.A. en de Radio-omroep-commissie aan. Op het congres traden als sprekers op de heeren E. Kupers, voorzitter van het N.V.V. en Th. v. d. Waerden. De laatste sprak over medezeggenschap en ibedrrjfsorganisatie. Na discussie werden eenige resoluties aan- genomen. In de resolutie betreffende ouderdomsver- zekering wordt bij de regeering en de Staten- Generaal aamgedrongen op: invoering van een staatspensioen aan alle mannen en vrouwen, loonarbeiders, zoo goed als zelfstandigen, die beneden een zekeire inkomensgrenis (blijven; verbetering van de invaliditeitswet door uit- breiding van het aantal loonklassen met een dienovereenkomstige verhooging van de pre mies en de staatsbijdrage; verbetering van de vrijwillige ouderdomsverzekering door het verleenen van een toeslag van staatswege. In de resolutie inzake wettelijke werkloos- heidsverzekering wordt er op aangedrongen, zoo spoedig mogelijk een wettelijke regeling der werkloosheidsverzekering tot stand te brengen o.m. berustende op de volgende grondslagen: De vrijwiMige verzekering blijft gehandhaafd, waarbrj de mogelijkheid wordt gesehapen, om hij Kon. besluit voor de daar- voor geeigende bedrijven of beroepen de ver- plichte verzekering in te voeren; met de uit- voering der verzekering worden uitsluitend belast de werkloosheidskassen der vakyereeni- gingen, die ibehoudens het noodzakelijk toe zicht van overheidswege volledig zelfibestuur moet hebben; aUe gemeenten worden ver- plieht tot deze wetelijke regeling toe te tre- den; de kosten dezer verzekering zullen wor den gedragen door de verzekerden, de werk- gevers en de overheld (rijk en gemeenten); de overheid verstrekt op de hijdragen der ver zekerden en der werkgevers een bijslag van ten minste 100 aan het hoofd der werk loosheidsverzekering komt een bestuur, be- staande uit vertegenwoordigers van rijk en gemeenten en vertegenwoordigers van de be- langrijkste vakcentralen van werkgevers en van werknemers; er wordt een crisisfonds ge- sticht, waaruit in tijden van crisis gedurende een bepaalden tijd steun wordt verleend aan door werkloosiheid getroffen arlbeiders. De middelen van dit crisisfonds worden gevormd door hijdragen van de werkloosheidskassen, de werkgervers en het rijk. In de resolutie inzake medezeggenschap en bedrijfsorganisatie wordt geeischt de wette lijke regeling van medezeggenschap en doel- matige bedrijfsorganisatie in de volksver- tegenwoordiging aan de orde te stellen. De avondzitting van het congres werd ge- presideerd door den heer Van der Walle, onder-voorzitter van het N.V.V. De heer S. de la Bella sprak over de door voering van den 8-urendag en de wettelijke vacantieregeling Voorts werd een resolutie inzake een wet telijke vacantieregeling aangenomen. In de resolutie nopens den arbeidstijd wordt o.m het bestuur van het N.V.V. en der aan- gesloten organisatie opgedragen, zoolang de regeering nalatig blijft in ons land de 48-urige werkweek algeheel in praktijk te brengen, alle kraohten in te spannen, am met econo mische middelen de 48-urige werkweek prac- tisch te verwezenlijken Ir. J. W. Alharda sprak ten slotte over na tionale en intemationale ontwapening. In de resolutie inzake nationale en inter- nationale ontwapening wordt van de volks- vertegenwoordiging de verwerping van het regeeringsvoorstel tot vlootuitbreiding ge eischt. ANTI-VLOOT WET-DEMON STRATIES TE AMSTERDAM EN ROTTERDAM. In de hoofdstad en te Rotterdam werd Zon- dag als gevolg van een oproep van S.D.A.P. en N.V.V. gedemonstreerd tegen het vloot- plan van Minister Deckers In totaal hebben naar schatting te Amsterdam 80.000 betoo- gers hieraan deelgenomen. Gesproken werd hier o.m door Ir. Alibarda, leider der sociaal- democratische Kamerfractie Aan het eind van zijn rede las spreker een tweetal moties voor die naar Geneve en Den Haag worden ver- zonden. Hiema stelde zich op het terrein aan den zuidelijken wandelweg een reusachtige stoet op, die onder de vroolijke tonen van ver schillende muziekkorpsen door de stad trok. Deze stoet bevatte bijna 1200 afdeelingeii. Het voorbijtrekken duurde meer dan drie uur. Te Rotterdam werden op het terrein Wou- destein protestdemonstraties gehouden. Circa een uur waren ongeveer 40.000 betoogers aan wezig. Spreker was hier o.m. de heer Oude geest, nadat de heer Rrautigam de meeting had geopend. Onder gejuich werden een tweetal moties aangenomen, luidende als volgt: „De groote betooging te Rotterdam, ge- organiseerd door de S.D.A.Pen het N.V.V. op 14 September 1930, bijgewoond door 40.000 mannen en vrouwen, gevolg gevende aan de besluiten van de socialistische arbeiders- internationale en het intemationaal verbond van vakvereenigiingen, om door een hemieuw- de actie voor de ontwapening den vredeswil der georganiseerde arbeiders tot uitdrukking te brengen, verlangt met den grootsten ernst van den Volkenbond, dat eindelijk de omtwa- peningstoeloften .sedert den wereldoorlog ber- haaldelijk aan de volken gegeven, zullen wor den vervuld, opdat de menschheid voor nieuiwe oorlogsrampen worde hewaard." En de tweede: ,,De groote betooging, gehouden te Rotter dam op 14 September 1930, bevestigt de eischen van ontwapening, achturendag, mede zeggenschap en bedrijfsorganisatie, vacantie regeling, sociale verzekering, werkloosheids- zorg en staatspensioen, gesteld door het de monstratief congres van S.D.A.P. en N.V.V. op 13 September 1930; protesteert tegem het voorstel der Regee ring, om over te gaan tot uitbreiding van de vloot; wekt met den grootsten aandrang de man nen en vrouwen van Nederland op, om door onderteekening van het volkspetitionement van S.D.A.P. en N.V.V. him wil tot uitdruk king te brengen, dat het vlootsvoorstel door de Tweede Kamer zal worden verworpen." NA DE VERKIEZING IN DUITSCHLAND. De definitieve uitslag van de verkiezing voor den Duitschen Rrjksdag heeft schrijft de N. R. Crt. in de voorloopige opgaaf slechts e8n verandering gebracht. De Duit- sche volkspartij blijkt 6dn zetel meer gekre gen te hebben en het aantal harer mandaten komt dientengevolge op 30, en het geheele aantal zetels in het nieuwe parlement op 576. De partijen die vroeger de groote coalitie ge vormd hebben, zijn de sociaal-democraten met 143, het centrum met 68, de Duitsche volks partij met 30, de staatspartrj (vroeger demo- craten) met 20 en de Beiersche volkspartij met 19 zetels. Zq vereenigen dus samen 280 man en zijn in den pas gekozen Rijksdag met 16 stemmen in de minderheid. De groote coalitie is daarom niet tot regeeren in staat zonder de 23 stemmen der Oeconomische Partjj. Met haar steun zou de dan uitgebreide coalitie 30 stemmen meerderheid hebben. In tusschen heeft deze kleine groep, welke in de nieuwe constellatie op de wip is gekomen als het om een vorming van een coalitie te doen is, waarmee in den ouden koers voort- gestuurd zou kunnen worden, bekend gemaakt dat zij 66k bereid is deel te nemen aan een coalitie met de nationaal-socialisten, wanneer dezen hun binnenlandsche program willen steunen wat de wilde Nazi's zeker zouden beloven. Op dit program staan een wijziging van de financieele regeling met de landen en de gemeenten waardoor beider financieele autonomie hersteld zou worden, en verlichting van de belastingen die op den middenstand drukken. De rijkskanselier krijgt dus alvast van haar den wenk: Wij kunnen ook anders. Dit is de slimme taktiek van de midden- standsvertegenwoordigers, wier wenschen zoo lang door de schetterende leuzen der groote partijen overstemd zijn, om munt te slaan uit het buitenkansje dat hun in den schoot is gevallen. Maar hoe zal de komende rijks kanselier (als Briining dit niet blijft, zou het een sociaal-democraat moeten zijn, want de sociaal-democraten zouden oppermachtig in de nieuwe combinatie zijn) de wenschen der middenstanders kunnen vervullen zonder de financien weer geheel en al in het honderd te sturen? Het wordt een hersenkronkel voor welks oplossing veel tijd en rustig overleg noodig zijn, maar straks barst te Berlijn het gewone politieke misbaar los, wanneer de verschillende partijvergaderingen hun beslui ten „op grond van den nieuwen politieken toestand" gaan nemen en dan wordt het een warwinkel van onderhandelen en marchandee- ren waarin men den draad kwijt raakt. Wij hebben dit bij schier elke ministerieele crisis te Berlijn beleefd en verwachten het ook dit- maal. Meermalen is dan gezien dat men, wanneer de chaos zijn toppunt had bereikt, om uit de ongelegenheid te komen, maar de een of andere oplossing aangreep, die geen bestendigheid in de politick kon brengen. Het feit dat met de 107 nationaal-socialis ten een partij uit de onderwereld der ontevre- denheid is opgedoken, die door de andere par tijen niet voor vol wordt aangezien en in elk geval geen enkele politieke traditie en een program van negaties en onvervulbare eischen heeft, zou het nog moeilijker maken tot klaar- heid te komen, wanneer men zich met de Oeconomische Partij voor het vormen van een groote coalitie niet zou kunnen verstaan en het zonder de sociaal-democraten zou willen gaan probeeren. Rijkskanselier Briining, die eerst rust had willen nemen om over den uitslag rustig na te denken, heeft er de voorkeur aan gegeven te Berlijn te blijven. Men kan dit in zoo bui tengewone omstandigheden begrijpen. DE BELGISCHE REGEERING IN GEVAAR Een bijzondere correspondent van de Maan- dagmorgen meldt uit Brussel; De partijraad van de liberate partij in Bel- gie is spoedeischend bijeengeroepen in ver- band met de gewijzigde kansen van de wets- ontwerpen op het lager middelbaar onder- wijs, welke wetsontwerpen een compensatie zouden vormen voor de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool. De omstandigheden wijzen er op, dat de liberalen bezig zijn een strategischen terug tocht voor te bereiden, omdat naar alle waar- schijnlijkheid voor de Vlaamsche eischen in deze een meerderheid zal gevonden worden. De liberalen hebben zich steeds tegen deze eischen verzet. Het is heel goed mogelijk, dat tengevolge van deze koerswijziging de liberalen uit de regeering treden. Of zouden zij tegen hun eigen ministers in het katholiek-liberale mi- nisterie Jaspar steunen? In parlementaire kringen wordt de toestand zeer bewogen feeacht en men verwacht dat de kans op vervulling van de Vlaamsche deside rata zeer groot zal zijn. In deze kringen wordt ook de mogelijkheid geopperd, dat de gewijzigde omstandigheden in het land den koning aanleiding zouden hebben gegeven bij de regeering aan te dringen op bespoediging van de inwilliging der Vlaamsche eischen. DE OORLOGSSCHULDEN. Te Washington is eenig opzien gebaard, aldus meldt Reuter, door een bericht, dat de Engelsche regeering pogingen aan het doen is om een herziening te verkrijgen van de schul- denregeling. Zondag werd te Washington be kend, dat al wekenlang twee Britsche onder- handelaars besprekingen houden met ambte- naren van het dept. van Staat te Washing ton. In regeeringskringen te Washington houdt men het er voor dat Engeland op het punt staat een algemeene actie van Europeesche landen aan den gang te brengen voor een ver- mindering op groote schaal van de oorlogs- schulden. De ambtenaren van het dept. van financien te Washington hebben echter ge- weigerd zich over de zaak uit te laten. „SATANISTEN" TE WARSCHAU. De Russische medewerker van het Alg. Hbl. schrijft Naar de „Ekspres Poranny" mededeelt, be- staat er te Warschau een secte van ,,Satanis- ten". Het blad heeft er eenige keeren over ge- schreven en de politie zag zich ten slotte ge- dwongen in te grijpen. Een huiszoeking bij den 85jarigen leider van de secte, een zekeren Czynski, een bekenden hypnotiseur, heeft een rijk en zeer compromitteerend materiaal aan het licht gebracht. De secte was goed geor- ganiseerd en alles werd geheim gehouden. De basis van de leerstellingen der secte was ver- afgoding van Satan en vijandschap tegen het Christendom. De leden der secte belegden bij- eenkomsten, waarop de sacramenten van het Christendom bespot werden en kerkelijk vaat- werk, gestolen in de Warschausche kerken, ge- bruikt werden voor den ritus van Satan en voor godslastering. Zij die met de secte wil- den breken, werden gedwongen zelfmoord te plegen. De satanisten beschouwen zich als vol- gelingen van Simon den toovenaar, over wien in de Hand, der Apostelen geschreven wordt, dat hij dezen geld aanbood om hun genezen- de macht te ontvangen. (Hand, hoofdst. 8).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1