Ik Winkelweek Ter Neuzen Klimop" GROOTE I Prachtige Lichtstoet V r MOOIE GORDIJNEN ROMMEL-BROEKSMA WINKELWEEK jj BANANENWEEK H. KORSTANJE WINKELWEEK Buitengewone Gala-Vertooning Groote sorteering in BEZOEKT tijdens de Reclameweek BEURTDIENST p xwwwwwwwi Uw Adres Schijn J. VERLINDE-HOEBE I HERREBOUT-TAALMAN !Kis:::ussissiiiss:::ii:sss::i::ssss DONDERDAGAVOND WINKEL1ERS-AV0ND L. SMITS-SCHEEPERS enz. enz. 'dn. Clffej wvK Ziet onze Etalage! WOENSDAG 20 AUGUSTUS Deelname van 95 Winkeliers, met Schilden, Groepen en Praalwagens. Dijkstraat 62 Ml. ROOFACK-KLAASSEN Tabak, Sigaren en Sigaretten Let dan eens goed op de kwaliteit. 'sAvonds om 9 uur iTv. AUG. DE MEIJER ZONEN'S m m ft a r pjRMA J JURRIJ Sioemanmagazljn ..Flora" - Noordstr. 82, Terneuzen - Telef. 262, van onzen Winkel in Parfumerien en Toiletartikelen S5T3HB TER NEUZEN KLIMOP" NOORDSTRAAT 70 TER NEUZEN Glas - Porcelein - Aardewerk Luxe Artikelen - Lederwaren Sola Zilver en Herderstaalwaren Lampekappen - Schemeriampen 33 SauraBBiwn De Stoet vvordt gevormd op de Axelschestraat en Tramstraat om 2 uur. Het wordt iets moois. Alsnog kunnen zich meisjes met wit kleedje voor den stoet aanmelden. REUZEN SORTEERING IN BONBONS, CHOCOLA en SUIKERWERKEN.concurrentie beneden alles Ruime keuze DROSTE-ARTIKELEN Ruime sorteering in WIJN en LIMONADE'S aan zeer lage prijzen Bij Kruidenierswaren geven wij aan ieder die 1,50 besteedt een mooie BOODSCHAPTASCH cadeau Ook dagelijks verkrijgbaar versche flesschen MELK a 18 ctp.fi. Minzaara aanbevelend Zoudt U niet eens een pondje meenemen gedurende de Winkelweek Honger gewonnen opgeluisterd door het Muziekgezelschap „De Vereenigde Werklieden" en de Mondharmonicaclub /Bravo". Schitterende Attracties. De Praalwagen van de Winkelweek wordt verlicht in den stoet meegevoerd. Booten„NIEUWE ZORG", F. de Nijs, 218 ton. „SNELVAART 11", J. de Reus, 165 LIGPLAATS Ter Neuzen, Rosegracht. v ,7 Amsterdam, Kromme Waal. Agent: K. de Vries, Kr. Waal 17. Van Ter Neuzen iedere Zaterdaga vond. Van Amsterdam iedere Vrijdagavond Van Zaandam, Wormerveer enz., iedere Donderdagnamiddag. Van Utrecht iedere Vrijdagavond. GEREGELDE DIRECTE verbinding. Zorgvollebehandelingdergoederen. Coulante afrekening van remboursementen. Billijke vracnten. Beleefd aanbevelend, EXPEDITIE- EN AGENTUURMAATSCHAPPIJ 06 UJ Q W to W U 06 t- O W -J W voor Jan Jaarsmahaarden Richter Haarden Haard-Kachels Vul-Kachels Keukenfornuizen Vulemmers Kachelplaten enz. Aanbevelend, VOOR NAAR NOORDSTRAAT blijft aan de Spits staan voor Haastige Beplante Bloemstukken, Fantaisie- en Gelegenheidsbloemwerk, Grafkransen, groote sorteering bloeiende en Bladplanten. Speciaal adres voor Bruidsbouquetten (zie dtalage Voerman—DE PAUW, Noordstraat). Artistieke afwerking, billijke prijs. Tijdens de winkelweek geven wij bij iedere besteding van f 2,50 10 Darwlntulpen of n. v. dubbele Narcissen- bollen cadeau. Aanbevelend, ABRAHAMSE-JANSEN. gissen LANGE KERKSTR. 14 „SALON DE COIFFURE" TELEF00N 31 Aanbevelend Niet te overtreffen beste BIJ AANKOOP VAN EEN POND BANANEN best Q DUS EET NU BANANEN VERDER RUIME SORTEERING IN PRIMA DRUIVEN MELOENEN Q HAND- EN TAFELPEREN Q OP ALLE ARTIKELEN GEDURENDE DE WINKELWEEK WORDEN BONNEN VERSTREKT NOORDSTRAAT 40 TELEFOON 263 door groote verscheidenheid en om haar lage prijzen. aanzien Kan door verbouwing geen deelnemen aan de Winkelweek, doch geeft op m||m artikelen gedu- rendedezeweek 10%korting. C511 N.B. Voor het a.s. seizoen brengen wij een collectie die van zich zal doen spreken. eendracht IffSSaJtH IjlBjlI §jl| IjlI IjlI fj Mi, r at a r 1 i nrs s "ir ft 8 ~gr j l^j| y ,^r|j p ienr||*fel 99 IN HET CONCERT- EN BIOSCOQPGEBOUW Il-qr 0PV0ERING VAN HET GR00T SUCCESSTUK En -«nwKr--- Waard ZIET ETALAGE'S! Historisch-Actueel Volksstuk door R. R. GRAVERSON OP TE VOEREN DOOR „HET NIEUWE VOLKSTOONEEL-GENT" Wie heeft niet hooren spreken van TIJL UILENSPIEGEL Maar kent ieder UILENSPIEGEL voldoende De plezante dagen van Breughel en de.sombere nachten van vervolging en verdrukking TIJL zal U doen lachen, bulderen 'nspel van Vlaamsche geestdrift TIJL zal U doen weenen 'n werk van ontroering TI1L, NELE zijne vrouw en LAMME GOEDZAK, staan in het kader van den tljd van Keizer Karel, de Spaansche fune en Prins Willem van Oranje. En toch werd het stuk gansch voor onzen tijd bewerkt Prijzen: Voorbehouden f1,50 - fl.00 - f0,75 Kaarten te verkrijgen bij den Secretaris van het Winkelweek- bestuur, JAN DONZE, Noordstraat ■qr si I IjlI IjlbbjlI IjlSSjlI pLl IttI|TriiTr|£tt| \mm Winkelweek Ter Neuzen Reclame-Optocht tegen sterk verlaagde prljzen 's Lands ROOFACK-KLAASSEN, Dijkstraat 62 cRente's Speculaas O TER NEUZEN-SAS VAN GENTAXELSLUISKIL en verder OOST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN, op: UTRECHT—AMSTERDAM ZAANSTREEK en tusschengelegen plaatsen. AFVAARTEN TELEFOON 220. i Wi, C/i DAMES-CONFECTIE Opening BBBBBBBB 1 WITTE STROOKVLAG JL ir JL *ir JL JL JL ir JLHBJLggJt IULEN-SPIEGEL STAF BRUGGEN SPEELT TIJL UILENSPIEGEL UILEN SPIEGEL HOUDT ZIJN ZEGETOCHT DOOR~VLAANDEREN UILENSPIEGEL KOMT DONDERDAG NAAR TER NEUZEN Het is een brok leven uit de geschiedenis van Vlaanderen Ieder wil TIJL UILENSPIEGEL zien Ieder stroomt naar het Bioscoopgebouw Bespreek Uw kaarten Er zljn plaatsen te kort JL *?r HB JL JL Bfl JL JL ir JL JL JL -ir JL Flip, naar CASTELEIJN hoor! eigen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 3