Is en tolijft Bericht WinkelweekJer Neuzen Klimop" Groote LETTERWEDSTRIJD Meubdmogazijn Qezellige Huis AMEUBLEMENTEN INGELEGDE HADING Pootaardappelen IS WIELAND, Dijkstraat 65 s Naaimachines. JER NEUZEN KLIMOP SCHILDEN Bezoekt de Axelsche Winkelweek te Axel DINSDAGAVOND HOEDEN en BREIWOL Bezichtig Goud- en Zilverwerken, ISEDOOR ADRIAANSEN, Japonnen en Win VOERMAN-de Pauw Fotografie Vendu-Huis Permanent Wave GERQOKTE PALING Modemagazijn Laad- Het schoenenadres Dames- en Kinderhoeden Fluweelen - Japonstoffen Wolartikelen - Schorten o Hand-en T rapnaaimachines lederen Dag geopend! Gratis beschikbaarstelling van Loten Groot Raadspel "W Soliede Ziekteverzekering vraagt ijverige Agent^n bij Gez. MILLENAAR o Horloges, Klokken enz. DINSDAGAVOND op kiokslag 7 uur Zoeken Loopen Stormen Ontvangen D1ELEMAN-VAN UK, Poot-Uienzaad, ja Fa de Cooker-Heijens Heerenhoeden Petten Autobus JONGSTE BEDIENDE yj brengt U steeds het nieuwste in een klein geem.OVENKAGHELTJE, Ook voor Uw REPARATIE O H UJ U Q H Ul m N zoekt C. A. ROUW, Zaamslag. WINKELWEEK Bezoekt onze geweldige prijs- uitstalling bij ADRIAANSEN! INGANG VRIJ. Prachtige Etaiages. -m mr Spotprijzen.- lederen avond om 8,30 uur, Prachtige Concerten bij M. J. ADRIAANSEN groote attractie Uitreiking der prijzen voorgaan KOOPT UW Zij staan in keus en prijs vooraan LANGE KERKSTR. 64 TER NEUZEN. D E V L A G G E T J E S gedurende de Winkelweek onze etalage Het BESTE adres voor aile soorien Korte Kerkstraat 8, TER NEUZEN. N.B. Reparatie spoedig en billijk. Eenigszins vervroegd door de winkelweek ont- vingen wij nu reeds de eerste zendingen waaronder zeer chique Parijsche Nouveautes. In onze bekende kleur- en waschechte „Celanese"-japonnen hebben wij thans weer buitengewoon grooten voorraad van nieuwe modellen. „Celanese" ajh stuk voorradig in alle kleuren. Ook de nieuwe Najaarstoffen en Fantasie-Fluweelen zijn gearriveerd, zoodat wij in ieder opzicht de dames tot een bezoek aan ons magazijn kunnen uitnoodigen. Noordstraat 51 en 53 (twee ingangen) Ter Neuzen. wijs ZIE STROOIBILLETTEN. GEWELDIG SUCCESNUMMF.R. Zoekt de etaiages af Waar liggen de letters van den volgenden zin Winkelweek Ter Neuzen Klimop Wie eerst bij ADRIAANSEN komt heeft den prijs Jong en oud neemt deel. 5 prachtige prijzen te winnen Uitgestald bij M J ADRIAANSEN. P.S. Kijk op de strooibiljetten wie de deelnemers zijn aan de Winkel week. Dan weet ieder precies welke etaiages moeten afgezocht worden. Nemen nog deel aan de Winkelweek en zijn niet vermeld op het strooibriefje Gebrs MARSILJE, slager, Java. A. DE JAGER, bakker, Vlooswijkstraat. A. HERREBOUT. coiffeur, Lange Kerkstraat. M. DE FEIJTER, coiffeur, Noordstraat. P. DE FEIJTER, Schoollaan, geen deelnemer. j Neemt daarvan notitie voor de Vlaggen- en Letterwedstrijd. rust Wie gaat er mee naar R J 't Is niet zoo ver naar J R Het beste adres voor smaakvolle en goedblijvende foto's tegen billijke prijzen Noordstraat 14. In- en verkoop 2<>e hands Meubelen zooals Kasten, Tafels, Spiegels, Stoelen, Vul- en Buiskachel, Kantoor- of Herberg- kachel, Leunstoelen, Latnpen, Gramo- phoon 35 platen, Glazen Kast, Buffetten, Ledikanten enz. Hebt U te veel Meubelen dat U in den weg staatIk koop ze van U, ook geheele Inboedels, Winkelopruiming enz. „ONS HUIS" - MARKT. veel G. V. d. BERGE. MAISON MODERN Aanbevelend, de J. A. v. d. REE, Nieuwstraat 34 Noordstraat 11-13 Ter Neuzen Hieronder volgen eenige prijzen uit onze groote sorteering 2 Crapeaux, 4 Stoelen, EFFEN PLUCHE, 1 H C. hooge stoffeering, voor den prijs van Tevens zware eiken Salontafels f 15,- 2 Fauteuils, 4 stoelen, 1 OQ 75 luxe stoffeering Ressorts 7,11 gunst P.S. Door bij ons te koopen hunt U uw aantal strookjes vlag vergrooten. in potjes van 3 stuks NOORDSTRAAT 84. Echt Zwijndrechtsch benevens Hamburger Koolzaad. Aanbevelend, FRANS DE BRUIJN, Zaadteler - HULST - Telefoon 65. Nieuwstraat 28 Ter Neuzen Steeds voorradig de nieuwste Mooie keuze: Overhemden, Dassen, Bretels, Boorden. Ruime sorteering Wol, Kousen, Handschoenen, Directoires, enz., enz. geven Minzaam aanbevelend, ALS BOVEN Vertrek na aankomst boot van 10.25 u. uit Ter Neuzen. Retour I 1.—. De Ondernemer. voedt DE GRAAG. gevraagd. Schriftelijk aan te melden bij en F. Verstraeten en Zn. j stationvoorRadio-accumulatoren Firma GEBRs TAZELAAR waar mooie Kinderwagen, Petroleumlamp, een 2-en een 1-persoonsflinkhouten Ledikant, verschillende Keukenstoelen, Schildpad- kolenbak, enz. Donze-Visserstraat 38. a_ Is tevens't alom bekende adres voor prima EIKEN, WASCHTOBBEN, BOTERBAKKEN, WASCHMACHINES en WRINGERS. van den WILHELMINAPOLDER, bij krijgen J. VAN DE WEGE, ZAAMSLAG, C 116a nering ENZ, 2 laagsten prijs Alles aan beste kwaliteit en den maakt Steeds voorhanden voorzien van de nieuwste verbeteringen en ZEER geschikt voor 't moderne Borduren en Stoppen. Komt zien en overtuigd U, bij 99 Meer dan 1000 GULDEN PJilJZEN staan in de mooie versierde ZAAL UITGESTALD.P I kunst O betrekt bij ons eubelen, modern van vorm Solide afwerking L.age prijzen Aanbevelend, W. NA DEELNEMERS AAN DE WINKELWEEK VOOR DE RECLAME-OPTOCHT VAN WOENSDAG WORDEN OOGENBLIKKELIJK AFGELEVERD BEDRUKT VOLGENS UWE OPGAVE HANDELSDRUKKERIJ FA P. J. VAN DE SANOE Vereeniging tot Bev. v.h. Vreemdelingenverkeer. door H.H. Winkeliers bij aankoop van verschillende artikelen. waaraan verbonden niet minder dan 75 prachtige prijzen, "geschonken door bemiddeling en van H.H. Winkeliers aan de V.V.V. en waaraan ieder (vreemdeling zoowel als ingezetene) die in het bezit is van een gratis programma kan deelnemen. te geven door plaatselijke of vreemde muziekgezelschappen. Woensdug 3 September des avonds om 8,30 uur, OflMPCDT te geven door de Koninklijke Harmonie „EXCELSIOR'( UlOOl UUIluLI\l van St. Nicolaas, een der meest beroemde Belgische Muziekgezelschappen. Vrijdag S September des avonds om 8,30 uur nntlPCDT te geven door het zoo gunstig bekende Muziekgezelschap „DE UUNhtKI VEREENIGDE WERKL1EDEN" van Ter Neuzen. PROGRAMMA'S gratis verkrijgbaar zoolang de voorraad strekt bij het Bestuur d er V.V.V. beloven A. VAN MAALE, Voorzitter. A. TH. 'T GILDE, Secretaris. BEZOEKT HET WINKELWEEKLOKAAL met lage weekpremie Brieven onder no. St, Bureau Alg. Advertentieblad, Oostburg. p Winkelweek Ter Heuzen V is--;* r Met beleefde aanbeveling, J Wij maken ook pracht foto's van Uw etalage met avondverlichting soort ;j. R. ELZINGA zelden ook in bosjes hebben Verkrijgbaar ttaar de verkooping op 27 Augustus van den inspan van den heer P. Bal- kenende te Biezelinge. Het Modehuis TER NEUZEN twee TE KOOP Weder als vorige jaren te bekomen (van 30 Augustus t.m September) Georganiseerd door de V.V.V. ter gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina. aankomst tan Je Stormloopeis op alle dorpen. goud

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 2