ALGEMEEN HIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Nedsrlandschs Middenstandsbank Tandarts SPAAS Metalen en Houten Hangars No. 8570. MAANDAG 25 AUGUSTUS 1930. 70e JAARGANG. Onze Prijsvragen gedurende de Winkelweek. HANDELSCREDIETEN TP 0 E T. MAEKTBEBICHT. BUEGESLUKE STAND. ADVERTENTIEN Hedenavond om Vjz uur Opening der Winkelweek Winkelweek. Reclame-Stoet. A.V.R.O.-LUISTERVINKEN heeft zijn praktijk hervat. „„d„ N°. 271, Maison Modem HANGARS TERSTOND Eerste prijs een Mont-Blance Vul- penhouder. Tweede prijs een Reisnecessaire of marmeren Inktstel. Derde prijs een Damestasch of Sigarenkoker. REDACTIE TER NEUZENSCHE COURANT. TER NEUZEN, 25 Aug. 1930. ORGEL VOOR ZORGVLIED TE AMSTERDAM. hulpkantoor der p. t. en t. te Kantoor TER NEUZEN Nieuwstraat 10 Tel. No. 6 VOETBAL. i LOOP DER BEVOLKING. SCHEEPVAARTBEWEGING. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCHAPPIJ - TER NEUZEN. MARIA MATHILDE GUILLIET-GEILLEIT, Vera Irene. GESLOTEN. Heerengracht 13, Telefonisch aangesloten Te koop tegen ongeveer 15 Oct. NEUZENSCHE COURANT Onze tweede prijsvraag, die wij in dit nummer afdrukken, vraagt de speurzin van de lezers. In elke advertentie staat op duidelijke wijze een schuin gedrukt woord vermeld, of zoo de plaatsruimte dit niet toeliet is dit woord onder de advertentie geplaatst. Gevraagd wordt om uit deze woorden zooveel mogelijk spreekwoorden of ge- zegden samen te stetlen. Het meerdere malen toepassen van eenzelfde woord is toegestaan. Men dient te vermelden in welke advertentien de gebruikte woorden voor- komen. Wij stellen ook hiervoor een drietal prijzen beschikbaar, en wel De inzending van de oplossing van dit prijsraadsel moet geschieden uiterlijk Vrijdag a.s. aan ons Bureau. Op de enveloppe moet vermeld staan: Tweede prijsvraag. Oplossingen na dien datum ingezonden, komen niet in aanmerking, In ons blad van Woensdag volgt weer een geheel andere prijsvraag. Zooals bekend worden ook de nummers van Woensdag en Vrijdag weder huis aan huis in de stad bezorgd. Mogen wij nogmaals in herinnering brengen om de advertentien voor deze nummers zoo vroeg mogelijk in te zenden daar aan deze nummers veel arbeid ver- bonden is. TER NEUZEN KLIMOP. Alles staat thans te dezer stede in het teeken der „Ter Neuzensche Winkelweek Klimop". 'Het was reedis aan het eind der vorige week begonnen, met enkele etalages en thans prijken deize in meer dan 90 winkels met het groene loot, ten teeken, dat de onder- nemer meedoet aan het feest, aan deze met energie ondemomen poging om te bewijzen, dat de plaatselijke middenstand, die in de laatste jaren hleek een goeden naam te heb- hen verworven, niet van achterstaat en dat ze er ook zijn mag. En ook de enkele onder- nemers die gemeend hebben zich te moeten onthouden aan deze organisatie, blijken toch ook mee te doen, hetzij door bijzonder etaleeren of op andere wijze, om deize week tot een bijzondere te stempelen. Op ruime schaal zijn verspreid de circulai- res waaruit het publiek kan zien waar ze tereoht kunnen voor en op welke wiijze ze kunnen meedoen aan de winkelweek om mede te dingen naar de inderdaad schitterende prijzen die door de winkeliers zijn uitgeloofd, en welke in de achterzaal van den heer M. J. Adriaansen zijn uitgestald. Bij die versierde en smaakvolle etalage s sluit zich aan het mooie weer, waarmede de week begon en verwekken de vele uitge- stoken vlaggen mede een feestelijke stem ming. Wij verwijzen naar de advertentie van het bestuur van V. V. V., waarbij ook de ingezetenen worden uitgenoodigd, door het uitsteken der vlag van belangstelling te doen blijken. Laat men ook hier blijk geven, dat men er is. Naar we vememen zal heden avond m een bijeenkomst in de zaal van den heer Adriaan sen de winkelweek door den burgemeester, den heer Huizinga, worden geopend en volgt daarna een optocht van het muziekgeizelschap ,,De vereenigde werklieden" met bestuur en deelnemers aan de winkelweek. Het zal daarbij wel niet aan belangstelling ontlbreken. Teneinde het publiek bij het bezoek aan de winkels en het mededingen naar de prijzen, voora.1 naar die voor den letterwedstrijd op morgenavond tegemoet te komen en de taak te vergemakkelijken, laten we hieronder vol- gen een lijst der deelnemende winkeliers, straatsgewijze gerangschikt. Tot slot: goed succes! Axelsche straat: A. A. Dees; A. F. Man- naert—Geers; Fa. A. van Overbeeke— Leunis; H. Vroegop. Brouwerijstraat: P. J. van Strien. Burg. GeiUstraat: I. Guequierre. Dr. Buijzestraat: Gebrs. Marsilje. Dijkstraat: A. Acke; J. Bonte; Joost Fon- teijn; P. van Grembergen; K. Herrebout; F. Kaan; A. A. van Leeuwen; M. Loof Kiel; J. Michielsen; Th. van Opdorp; L. Roofack; J. Wieles; P. Wieland. Donze-Visse-rstraat: J. J. Kolijn; H. Wouters. HavenstraatJ. J. Verlinde-HoebdC. Wie land. Javastraat: F. 't Gilde. Kazemestraat: Jac. van Langevelde. KerkhoflaanD. van Drongelen. Kersstraat: J. Boerbooms. Korte Kerkstraat: I. Adriaansens; P. Galle; A. F. van HauweAcke; A. D. Verslurjs; D. E. Wolfert. Eange Kerkstraat: A. Herreibout; Gez. Mille- naar. M. Eijkestraat: P. de Mul. Nieuwediepstraat: I. Scheele. Nieuwstraat: I. Casteleijn; Jac. Haak, C. P. Kramer. Ny- jordstraat: A. v. d. Bruele; D. But; J. Dieleman-Van IJk; R. van Dixhoom; Jan Donze A.Hzn.; Edm. van den Eeck- hout; J. en R. Elzinga; G. P. Feiij; M de Feijter; I. Fonteijn; Fa. C. A. i - van Fraaijenhoven; K. HamelinkKolijn; A. HarpePieters; Albert Heijn; Fa. J. L. JurrijWed. B. D. Koene-Bliek; Mevr. Jac. de Kok; J. de Kok; P. ICorstanjc; Mej. L. Loof; P. Maas; P. M. Maat; L. Michielsen; W. Moerman; A. M. Moggre; Mej. C. Nobels; W. Naeije; P. van den Oudenv. d. Bent; R. Platteeuw; Fa. P. J. van de Sande; G. Schaar; L. Schalk; W. Schellinkhout; Mevr. L. Smits; J. C. J. van Sprang; Fa. Gebr. Tazelaar; Fa. A. F. VoermanDe Pauw. SteenkaniplaanE. J. Weemaer. TholensstraatI. A. de Braal. Verl. Schoollaan: P. 't Gilde. 2e VerbindingsstraatF. Janssens. Vlooswijkstreat: Gebr. Van f&tH Mej. Guequierre; Gebr. Guequierre; Joh. de Haas; A. de Jager; C. A. Kaan; D. H. Littooij Azn.; G. J. Will; Fa. E. A. IJse- baert. Westkolkstraat: A. J. Bliek; Fa. A. van OverbeekeLeunis; Fa. Gebr. Riibbens. LIJK AANGESPOELD, Gisteren ontving de inspecteur van politie alhier bericht, dat te Borssele een lijk was aangespoeld, dat, blijkens het signalement is dat van den sedert Vrijdagavond van 22 dozer na het omslaan der roeiboot buiten de haven van Ter Neuzen vermisten stuurman der ..Thames VI" Alph. Joseph Naudts, oud 26 jaar, ongehuwd, wonende te Temsche. ERNSTIG AIJTO-ONGELUK. Gisterenavond had onder 's Heer Arends- kerke een emstig auto-ongeluk plaats, dat aan den 27jarigen gehuwden W„ autobus- dienstondernemer te Middelburg, het leven kostte. W. had bij den Sloedam de auto ver- laten, teneinde voor bijvulling benzine te gaan halen. tot hij, geheel rechts van den weg terugkeerend, werd aangereden door den auto van den heer v. d. B. uit Goes. Tijdenis het vervoer naar Middelburg is W. overleden. Door justitie en politie wordt een onderzoek ingesteld of hierbij schuld aanwezig is bij het veroorzaakte ongeluk. Voor de in aanbouw zijnde aula op de Be- graafplaats Zorgvlied te Amsterdam is een electrisch pijporgel best.eld met 2 klavieren en pedaal. Het instrument dat met hoogen wind- druk wordt geconstrueerd, wordt gebouwd door de orgelbouwers A. S. J. Dekker te Goes. Het zal gelijk met de aula (April 1931) ge- reed moeten zijn. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het aantal aangegeven gevallen van be- smettelijke ziekten over de week van 10 tot en met 16 Aug. in de provincie Zeeland be- droeg: Febris typho'idea (buiktyphus)Kou- dekerke 1, Roodvonk: Middelburg 1, Ter Neu- zen 1, O. en W. Souburg 2, Zaamslag 1. Diphth'erieGrijpskerke 3, Hulst 2, Zierik zee 1. In ons land werden 30 gevallen van kin derverlamming geconstateerd. In genoemde week zijn geen gevallen van encephalitis na inenting ter kennis van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid ge- bracht. EXAMEN HOOFDAKTE. Geslaagd te Rotterdam voor het examen hoofdakte de heer J. L. Eggermont te St. Janisteen. SEUIS. Met ingang van 1 September zal het post telegraaf- en telefoonkantoor te Sluis ver vangen worden door een hulp post-, telegraaf en telefoonkantoor, hetwelk voor den post- dienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Breskens en voor den telegraaf- en telefoon- dienst onder het P. T. en T.-kantoor te Ter Neuzen. P. T. EN T. Verplaatst met ingang van 1 September a.s. de kantoorbediende le klasse J. de Vries van het post- en telegraafkantoor te Lekker- kerk naar het post- en telegraafkantoor te Ter Neuzen. AXEL. Reeds kan men de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de naderende winkel week waamemen. Enkele winkeliers zijn al aan hunne etalage's bezig en houden hun winkelraam gesloten voor nieuwsgierige blik- ken. Wanneer men weet, dat Vrijdag a.s. de winkelweek wordt geopend en men een week daarvoor reeds kan bemerken dat ,,er aan gewerkt" wordt, mag verondersteld worden, dat men mooi voor den dag zal komen. Het. is dan ook te wenschen, dat deze veronder- stelling op zal gaan en de deelnemers met el kaar zullen wedijveren in het etaleeren om hunne artikelen zoo aantrekkelijk te maken, zoodat de etalage's een lust voor het oog zijn en de kijkers onverwijld tot koopen noodigen. Het aantal deelnemers is 80, voorwaar een succes, voor V. V. V., dat de organisatie ter hand heeft genomen. Zeer handig mag worden genoemd het raadspel, waardoor voorkomen wordt dat enkele 6talage's ouden worden overgeslagen In iedere etalage zal n.l. een voorwerp wor den neergelegd, wat er niet in behoort, waar- voor door de deelnemers zelf de prijzen zijn beschikbaar gesteld, die bestaan uit luxe-, huishoudelijke en consumptie-artikelen. Ook verkrijgt men daardoor dat de Stalage's nauwkeuriger worden bekeken. Ieder kan dus zijn speurderskwaliteitcn toetsen, indien tenminste de voorwerpen niet te opvallend zijn. Voorts heeft V.V.V. gezorgd voor de noo dige muzikale afwisseling door zich te ver zekeren van de medewerking der plaatse liike muziek- en zangvereenigingen, benevens de vereenigingen van Ter Neuzen, Hulst en Westdorpe. Nadat Vrijdagavond de wmkelweek geopend zal zijn, wordt door „Hosanna" en Concor dia" een muzikale wandeling gemaakt langs alle deelnemers, terwijl in onderstaande volg orde optreden: Zaterdag, concert door „Eikels worden Boomen" van Westdorpe. Maandag, concert door „Hosanna" van Axel. Dinsdag, concert door „Concordia en „Oreliq" van Axel. Donderdag, concert doqr de Kon. Harmo- nie „Vlijt en Volharding" van Hulst. (Ingez. Med.) Vrijdag, concert door de „Vereenigde werk lieden" van Ter Neuzen. Zaterdag besloten met klein festival door de gezelschappen van Zaamslag, Hoek en Axel. Woensdag 3 Sept. zullen de feestelijkheden plaats hebben ter viering van den 50sten jaardag *der - Koningin ter gelegenheid waar- van des avonds een concert wordt gegeven door ,,Asaf" en zooals reeds gemeld den dag besloten met een concert van „Excelsior" van St. Nicolaas. Dezen avond zal de muziek hoogtij vieren en ongetwijfeld zullen dan vele, zoo niet de meeste, vreeindfilingen zich op- maken een bezoek aan Axb) te brengen. Besluiten wij met d£ wensch" uit te druk- ken, dat deze winkelweek yoqr de organi- satoren en voor de wtokelierS e'en succes nioge worden en aan het beoogde doel zal beant- j woorden. SAS VAN GENT. Winkelweek. Blijkens aankondigingen bij den ingang der voomaamste straten zal van 30 Aug. tot 10 Sept. door de hier gervestigde Hanze-afdeeling een winkelweek gehouden Worden. In navolging van het afgeloopen jaar wordt aan deze gebeurtenis op neringgebied den naam Sa-Wi-We gegeven. Ook deze gelegenheid valt dus, zooals we reeds over de prijsmarkt schreven, samen met de a.s. Sassche kermis en daar deze, als van ou'ds steeds met grooten toeloop van vreemdelingen, zoowel als groote belangstel ling van de inwoiiers zelf vereerd werd, zal het zeker aan een en ander voor deze ge beurtenis niet ontbreken. ZAAMSLAG. De toebereidselen voor de op 2 en 3 Sept. a.s. alhier te houden feestelijkheden, bij ge legenheid van de 50-jarige verjaardag van H. M. de Koningin, zijn reeds al eenigen tijd in vollen gang. In alle buurten wordt hard gewerkt om het dorp, zooals bij vroegere ge- legenheden, weer een smaakvol aanzien te geven. Het vuurwerk zal op 2"Sept. worden ont- stoken op het weiland van den landbouwer A. Dekker brj de kom, omdat het dorpsplein zioh daar niet te best voor leend. Bij den gemeente-veldwachter J. van Westenbrugge, is als gevonden gedeponeerd: een lorgnet in 6tui. Rechtbebbende vervoege zich aldaar. CADZAND. Benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan de O. L. school alhier de heer J. Rijckborst te St. Kruis. R.C. WETTEREN—TERNEUZEN. Gister speelde Terneuzen een uitwedstrijd tegen de Racing Club te Wetteren. Na een half uur spelen maakte Wetteren uit buiten- spelpositie het eerste doelpunt. Nadat eerst nog een doelpunt voor Terneuzen was afge- keurd, maakten de gasten enkele minuten voor rust gelijk. De tweede helft was reeds ver verstreken, toen de scheidsrechter tot aller verbazing aan Wetteren een hoekschop toekende. Voor- dat de spelers van Terneuzen het begrepen, lag de bal reeds in him doel. Meer doelpunten werden er niet meer gemaakt, zoodat de Racing Club met 2—1 den strijd won. ZEEUWSCHE VOETBALBOND. Voor de a.s. voetbalcompetitie voor den Zeeuwischen Voetbalbond is toegelaten de nieuwe vereeniging Fratelli te Sluiskil. Door de vereeniging Stoppeldijk is aansluiting aangevraagd. Hierdoor wordt Zeeuwsch Vlaanderen O. D. het voornaamste gebied van den Z. V. B. Vertrokken H. A. E. Bruwiere, fabrikant, Korte Kerk straat 5, naar St. Nicolaas (B.). C. M. Volckaert, dienstbode, N. Kerkstraat 45 (Sluiskil), naar Sas van Gent. J. J. Notebaart, chauffeur, Steenkamplaan 3, naar Soest. E. E. Kaan, dienstbode, L. Kerkstraat 38, naar Rotterdam. C. M. de Meester geb. Obrie, zonder, Kanaal- weg 98 (Sluiskil), naar Ertvelde (B.). J. H. B. Buthfer, dir. Ambachtsschool, Van Steenbergenlaan 9, naar Goes. M. de la Ruelle, dienstbode, Grenulaan 35, naar Sas van Gent. F. Bootsma, zonder, Dekkerstraat 62, naar Rotterdam. (Nadruk verboden. TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften21 Aug. Krijn Cor nells van der Sluis, oud 20 j., jm. (van Dor drecht) en Wilhelmina Matena, oud 18 j., j.d. Willem Dingemanse, oud 29 j., j.m. en Johanna Adriana Feij, oud 30 j., jd., Willem Dekker, oud 23 j„ jm. en Johanna Maria van Hoeve, oud 24 j., jd. 22 Aug. Johannes Jacobus Mole- graaf, oud 27 j., j.m. en Krina Riemens, oud 26 j., jd. Frederik Mechiel van Doeselaar, oud 23 j., jm. en Maatje Riemens, oud 24 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 20 Aug. Jan I Gorsse, oud 24 j„ jm. en Cornelia Wisse, oud 22 j., j.d. Geboorten. 16 Aug. Clementus Augusti- nus Marie, z. van Mauritius. Franciscus Joan nes Lafort en van Rosalia Amelia Groothaert. 18 Aug. Janna Willemina Sara d. van Jaco bus Abraham Faas en van Levina Sara Ver- brugge. 21 Aug. Adriana d. van Krijn Hamelink en van Levina Krane. TER NEUZEN. In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: J. J. Hendrikse, monteur, Verl. v. Steen bergenlaan 5, van Eindhoven. M. v. d. Gouwe, dienstbode, N. Verb.str. 5, van Aardenburg. W. L. Joppe, machinist, Tholenstraat 55, van Frankrijk (Ambtshalve). A. J. Leenhouts, dienstbode, Landstraat 3 (Sluiskil), van Hoek. C. B. Kieffer, leerl. verpleegster, Axelsche- straat 50, van Wijk bij Duurstede. Rotterdam, 25 Augustus 1930. VEEMARKT. Aangevoerd werden 391 vette runderen, 265 vette- en graskalveren, 522 schapen en 1am- merenf en 876 varkens. De handel in runderen was lets beter dan verleden week Dinsdag, waardoor deze ook duurqgr werden verkocht. Vette kalveren warbhl rum aangevoerd, waardoor de handel zeer lui was en de prijzen lager. Schapen waren ruim aangevoerd; de ongunstige be- richten uit het buitenland waren oofzaak dat de handel zeer slecht was en de prijzen laag. Bij d#. opening der varkensmarkt liet het zich aanzien, dat de noteering minder goed zou af- loo.pea, later veranderde de stemming, terwijl op h|J laatst zelfs vlug verkocht kon worden tegen goede prijzen. Zouters met redelijken aanvoer en handel. De noteering was als volgt: Koeien le kw. 1,031,18, 2e kw. f 0,92—/ 1,02, 3e kw. 0,820,92; Kalveren le kw. 1,411,51, 2e kw. 1,21—/1,31, 3e kw. 1,10—1,20; Schapen le kw. 0,590,68, 2e kw. 0,52 0,58, 3e kw. 0,45^/0,51; Lammeren le 0,72/0,82; Zuiglammeren /2232 per stuk;-Varkens le kw. 0,65/0,67, 2e kw. /0,63/0,65, 3e kw. 0,61/0,63; Zouters 0,60—/ 0,64. BINNENLANDSOHE GRANEN. Van alle artikelen was het aanbod zeer ruim. Tarw 8,50—/9,25; uitgezochte par- tijen daarboven betaald; Chevaliergerst 6,50 /7,25; Haver 5,50—6; Erwten, kleine groene 811,50; Zaai 11,75; Schokkers 10—/ 17,25. FUNE ZADEN. Karwijzaad 29—31; Koolzaad 13—/14, AARDAPPELEN. Zeeuwsch Bonte 3,504,20; Zeeuwsche Eigenheimers 2,75—/2,90; Brielsche Eigen- heimers 2,80—3,30; Blauwe Eigenheimers 2,803,20; Eerstelingen 2,803 alles per H.L.; Hollandsche Schoolmeesters, zand 8—9 cent per KG.; dito kleine ronde 4—5 cent per KG. Aanvoer en handel redelijk. VLAS. Aangevoerd: Hollandsch Geel 5000 K.G. onverkocht. COOPERATIEVE VRUCHTENVEILING ZEEUWSCH-VLAANDEREN" G.A. TE TER NEUZEN. Veiling van 22 Aug. 1930. Pruimen: Reine Victoria 6 tot 19 ct.; roode Eierpruim 16 ct.Belle de Louvain 15 ct. witte Wijnpruim 15 ct.per K.G. PerenDoctor Julus Guot 11 ct.Triomph de Vienne 25 ct.; Beurre de Merode 7 ct.; Clapp's Favorite 16 tot 20 ct.; Kriekperen 6 tot 8 ct.; Stoofperen 11 ct.; per K.G. Appels: Transparant de Cronoel 7 tot 16 ct.; Cose Pomona 8 ct.; Val-appels 1 tot 4 ct.; per K.G. Boonen 1 tot 6 ct.; Snijboonen 6 tot 16 ct.; Blauwe Druiven 67 tot 71 ct.Tomaten 3 ct. Uien 5 ct.; Aardappelen 4 ct.; Augurken 4 tot 27 ct.; per K.G. Pprziken 11 ct.; Meloenen 17 tot 29 ct.; Bloemkool 2 tot 11 ct.; Komkommers 3 tot 4 ct.; Witte kool 2 tot 3 ct.; Savoye kool 10 tot 11 ct.; per stuk. Voor Gent: 22 Aug. Eng. s.s. HEBBURN, 1686, kolen New-Castle; Eng. s.s. CULMORE, 181, ledig, London; Eng. s.s. CASTE GAL LEON, 441, ledig, London; Eng. s.s. PEN- DENNIS, 1161, kolen, Hull; Duitsch s.s. EUROPA, 2190, hout, IxpiUa; Fransch s.s. NANOEEN, 1946, pyriet, Huelva; Eng. s.s. WALLSEND, 1739, kolen, New-Castle; ESng. ss WHITWOOD, 1147, kolen, New-Castle. 23 Aug Eng. s.s. ILSE, 1673, kolen, New- Castle; Eng. s.s. HULL, 451, stukg., Duinker- ken; Poolsch s.s. POZNAN, 1121, rjzer, Dum- kerken; Poolsch s.s. KATOWICE, 1107, ledig, Duinkerken; Fransch s.s. BOREE, 1145, led., Rouaan; Belg. s.s. MARCEL, 841, kolen, Goole; Letl. s.s. LIVONIA, 1503, hout, Ixpilla. 24 Aug. Duitsch s.s. SVEND LARSEN, 292, ledig, Antwerpen; Zweedsch s.s. HELLE, 713, steen, Lysekill; Duitsch s.s. OTTO CORDS, 494, hout, Windau; Eng. s.s. DON, 429, stukg., Goole; Eng. s.s. BARMOOR, 1317, kolen, New-Castle; Fransch s.s. NORMAN- VILLE, 1018, ledig, La Pallice; Noorsch s.s. BORGFRED, 872, pyriet, Thamshavn. Van Gent: 22 Aug. Eng. s.s. NYROCA, 643, stukg., Beilfast; Duitsch s.s. PLUTO, 646', ijizer, Santander; Nederl. s.s. TYNE, 877, ledig, R'dam; Eng. s.s. ALGOL, 929, ijzer, Newport; Zweedsch s.s. TORSVIK, 839, ledig, BlvthEng. s.s. MICKLETON, 364, steen, Londen; Poolsch s.s. TORUN, 1112, ijzer, Gdynia; Spaansch s.s. ELANCHOVE, 2212, ledig, Cardiff; Letl. s.s. LUCIE, 2317.ledig, Fredrikshavn; Eng. s.s. RIVEIANE ,145, stukg. Goole; Letl. s.s. KANDAVA, 1171, ledig Riga; Eng. s.s. EMERALD, 305, steen, Londen Eng. s.s. CAUSEWAY, 181, fosfaat, Clark Castle; Eng. s.s. THE MARCHIONESS, 256, stukg., Llanelly; Eng. s.s. E. ROSE, 106, steen, Newhaven. 23 Aug. Eng. s.s. HEBBURN, 1685, ledig, New-Castle; Duitsch s.s. HUGO FERDI NAND, 1092, ledig, R'dam; Eng. s.s. CUL MORE, 181. steen, Southampton; Eng. s.s. CRICHTOUN, 506, stukg., Leith; Deensch s.s. HARALD, 1206, gem., Aarhus; Eng. s.s. ALT, 419, stukg., Goole; Eng. s.s. HULL, 451, stukg., Hull. 24 Aug. Spaansch s.s. FLORA, 1432, ledig, Tyne; Eng. s.s. BILTON, 375, stukg., New- Castle; Duitsch s.s. VTRGILIA, 499, ijzer, Gdynia; Eng. s.s. GWENTGATE, 887, ijzer, Newport; Eng. s.s. CASTLE GALLEON, 441, ijzer, Londen; Eng. s.s. ILSE, 1673, ledig, Tyne; Zweedsch s.s. ALLEGRO, 1460, cokes, Gotenburg; Eng. s.s. PENDENNIS, 1161, led., New-Castle; Eng. s.s. FALCON, 738, stukg., Londen; Noorsch s.s. HAMLET, 2714, ledig, Batoem; Fransch s.s. PAUL EMILE JA- VARY, 1452, ledig, Antwerpen; Deensch s.s- TOVELIL, 1324, ledig, Londen. s.s. HELENA in lading te Rahja voor Cardiff, s.s. MAGDALENA in lossing te Barry, s.s. TERNEUZEN van Salta Caballo naar Rotterdam pass. 24 dezer Quessant. JU 1 Heden overleed zacht en kalm, onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Qrootmoeder, Mejuffrouw in den ouderdom van 62 jaar, meermalen gesterkt doordeGenade- middelen der H. Kerk. Namens de Familie, ALPH. GUILLIET en Kinderen. Ter Neuzen, 23 Augustus 1930. Dijkstraat 67. In plaats van kaarten. De Heer en Mevrouw Dr P. C. POLS—BETTS geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter Ter Neuzen, 23-8-'30. Heerengracht 11-12. in 't lokaal bij ADRIAANSEN door den Burgemeester in tegenwoordig- heid van het Bestuur voor Vreemde- lingenverkeer. Alle leden worden zeer drlnEend veizocht de opening bij te wonen. HET BESTUUR. Het Bestuur der V.V.V. „Ter Neuzen Vooruit" noodigt de ingezetenen van Ter Neuzen uit, door het uitsteken der vlag blijk te geven van belangstelling met de „Ter Neuzensche Winkelweek Klimop" en daardoor het feestelijk aan zien onzer stad te verhoogen. Al de Kinderen, die zich hebben aan gegeven voor den Reclame-Stoet ver- gaderen morgen, Dinsdaenamiddag, om 51/2 uur, in 't lokaal bij den heer M.J, Adriaansen, Noordstraat. HET BESTUUR. A.s. Zaterdag zijn de Bar- biers- en Kapperszaken om hall zeven 's avonds HET BESTUUR. 6 September brengt bij voldoende deelname een Autobus U naar Breda, dan per extra trein naar Den Haag. Evenzoo weerterug. Kosten±/7,30 per persoon. V66r 1 Sept. zich op te geven bij Mevr. PRlEMS,Scheldekade 31 A.V.R.O.-COMITfe, Ter Neuzen. Nleuwstr. 34 beslaande ongeveer 3800 vierkante meter, Benevens hoeveelheden Planken en verschillend materiaal. Adres Chantier DISTICOKE, bij de „Tours k Coke" nabij het Station Sluiskil, Brug, bij Ter Neuzen, Holland. over te nemen de huur van een hotstede pi m. 100 gemeten aan ££n stuk gelegen aan harden weg 1 kwartier van tram en haven in 't land van Axel. Brieven onder No 482 Bureau v.d. blad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1