ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. m Eerste Blad. Vampier-Vleugel STER-TABAK No. 8565. WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1930. 70e Jaargang BINHKHLAND. BTIITENLAKD. FEUILLSTON. xmss-/ - TABAK HET LAND ZONDER WERKLOOZEN. Ziet gij het verschil tus schen aen rooker van en dengene, die zich dat etenot ontzegt? Ook hierin ligt voor U een sterk mo- tief om voortaan uitslui- tend Ster-tabak te rooken. t MAAKT m. VRSENDEN TER UZENSCHE URANT ABONNEMENTSFRMSBinnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige Ian den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Litgeefster: Ftnna P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENHSN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,30 Grootere letters en cliches wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bfl regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraaj, verkrijgbaar Is. Tnzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgBve. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. i musktwrn wma INVOER VAN GRANEN UIT RUSLAND EN ARGENTINIE. Het Tweede-Kamerlid Braat heeft aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Land- bouw gevraagd of hiij, ibereid is te overwegen, ter bescherming van den Nederlandschen lamdibouiw, den invoer van gerst en rogge uit Rusland en van tarwe uit Argentinie stop te zetten, omdat wij met die landen toch geen noemenswaardige handelsrelaties hebben en Rusland zelfs weigert om destijds geleende gelden te erkennen, en of de Minister moge lijk onoverkomelijike bezwaren van dien maat- regel aan de Kamer wil meedeelen. HI T GROEIENDE ANTI-FASCISME IN ITALIe. Wat de Italiaansche bladen er van zeggen. Het gaat niet best met het fascisme in de laatste weken. De berichten, dat Italianen in grooten getale 't land verlaten om daardoor te ontkomen aan den fascistischen druk, wor- den steeds talrijker, terwijl vechtpartijen in Noord-Italie tusschen anarchisten en commu- nisten eenerzijds en fascisten anderzijds aan de orde van den dag zijn. De Italiaansche bladen kunnen thans de emstige gebeurtenissen niet meer verzwijgen, al zijn ze voorzichtig in hun uitdrukkingen. Volgens den Milaneeschen correspondent van de Koln. Ztg. schrijven de fascistische bladen dan ook min of meer openlijk van een verbor- gen anti-faseistische strooming, die door de economiscbe crisis en de „kwaadaardige ver- dachtmakingen aan het adres van de fascisti sche heerschappij" gevoed zou worden en die met grooten ijver bestreden dient te worden. In een extra nummer van de ,,Popolo d'lta- lia" heeft Mussolini de vorige week de fascis ten opgewekt, „hun gelederen te sluiten en de vijanden met het gewicht van de overtuiging en de kracht der spieren tegemoet te treden". Volgens den schrijver zou de fascistische partij op alles voorbereid zijn. Een correspondent van de ,,Vorwartis" in Noord-Italie schrijft ook over de veldwinnende anti-fascistische strooming. Deze correspon dent weet, waar de oorsprong van die stroo ming te zoeken is en zegt dan, dat het de geheime organisatie „Giustizia e Leberta' (Recht en Vrijheid) is, die al sedert maanden de regeering groote.zorgen baart. Tevergeefs is men juist in universitaire kringen tot arre- staties overgegaan. Nergens is men tot het centrale punt der organisatie doorgedrongen. Tientallen professoren zijn opgesloten in de gevangenissen. Maar het helpt niets; tal- rijke vlugschriften en brochures worden nog steeds verspreid en overal zijn er teekenen, die wijzen op een toenemend anti-fascisme. Men herinnert zich natuurlijk het gebeurde op 11 Juli, toen een vlieger pamfletten boven Milaan heeft uitgestrooid. Het gevolg daar- van is geweest aldus de „Vorwartis" dat de hoofdcommissaris van Milaan is afgezet. De redenen van die afzetting zijn zeer eigen- aardig geweest. Men schijnt te hebben vast- gesteld, aldus de „Vorwarts"-correspondent, dat deze hoofdcommissaris, onmiddellijk na- door SAX ROHMER. 42) (Vervolg.) ,,Ja, laat ons dat hopenstemde hij toe. Over het geheel genomen was Menen- dez ernstig, geresigneerd ernstig. Hij informeerde belangstellend naar ons welbevinden en toonde zich in alle op- zichten de voorkomende gastheer. Ik zie hem nog dikwijls voor me, zooals hij dien laatsten avond was; zijn kradhtig, maar elegant lichaam languit, gesteund door een aantal kussens op de rustbank en z'n handen voortdurend bezig met het rollen van een van z'n ontelbare cigaretten. En als de herinnering bij me opkomt, sta ik telkens weer voor iets, dat ik niet be- grijp, maar dat me met ontzag vervult. Wat een waarlijk groot man zou Don Juan S.armiento Menendez geweest zijn, als het Zijn Maker behaagd had hem, naast zijn schitterenden moed, andere Seestes- en ziele-eigenschappen, dan die ij bezat, te geven! HOOFDSTUK XVH De avond van de voile maan. Ik stond in Harley's kamer voor het open raam en keek naar beneden naar den rozentuin. De maan hing als een cirkel- ronde, glanzend aepolijste spiegel in een strakken, onbewolkten hemel. Meer dan een uur te voren had ik Pedro zijn ronde- voor-den-nacht hooren doen. Er was, sinds ons bezoek aan het rookkamertje, dat bekend was geworden wat voor manifes- ten werden uitgestrooid, aan de vlieghaven bevel heeft gegeven het vliegtuig naar bene den te sehieten. Doch toen de legervliegers wilden opstijgen, bemerkten zij, dat de machinegeweren uit elkaar waren genomen. Toen zij eindelijk den hemel van Milaan tegen de gevaarlijke manifesten konden verdedigen, was het anti-fascistische vliegtuig reeds lang j verdwenen. Over alle arbsiderswijken had het tienduizenden manifesten uitgeworpen. Het falen van de militaire vliegers heeft nie- mand verwonderd, aldus de correspondent, want de desorganisatie in alle fascistische diensten is groot. Wat echter te Milaan groote verbazing wekte, was de volledige paniek, die zich van de militie meester maakte, die zich zoo angstig en stuurloos ge- droeg, dat het publiek meende, dat er een vliegeraanval met gifgassen plaats had. Toen de menschen om de manifesten begon te vechten, heeft de politie slechts een zeer geringen buit gemaakt, want de Milaneezen wisten de papieren zeer goed te verbergen. 's Avonds kon men reeds in het centrum van Milaan voor 50 lire dergelijke manifesten als aandenken koopen! Natuurlijk heeft men er ook groot plezier in gehad de manifesten 's nachts aan de huizen van de bekendste fascisten en aan de openbare gebouwen te plakken. Tot groote ergemis van de politie vond men de manifesten den volgenden dag ook in andere plaatsen, o.a. te Osteno bij Como en in Trigolo, waar zij een betooging van werkloozen tot gevolg hadden. Uit bovenstaande blijkt wel, dat het fas cisme niet op zulk een vasten bodem staat, als Mussolini c.s. het wel willen doen voor- komen. De beweging tegen het fascisme gaat steeds door en wordt steeds grooter, zoodat het niet onmogelijk is, dat Mussolini binnen afzienbaren tijd in groote moelijkheden ge- raakt. HET SLECHTE WEDER. Tot 31 Juli werden dit jaar te Blanken- berghe 87.765 zeebaden genomen tegen 119.400 in 1929. AAN DE NOORDWESTELIJKE GRENS VAN BRITSCII-INDIe. De nieuwe onrust, aan de Noordwestelijke grens van Britsch-Indie houdt, schrijtft de N. R. Crt., de overheid op haar hoede en haar strijidkrachten in beweging. De laatste dagen was het voorgesteld, of de bombardementen van de luchbmacht voldoende waren geweest, om de krij'gsbenden van de Afridi's in be- dwang te houden. Het bericht, dat een afdee- ling hunner pas een overrompeling tegen een militaire opslagplaats bij het spoorwegstation te Peshawar heeft uitgevoerd, is daarom als een verrassing gekomen. Tegelijk wordt be kend, dat men het raadzaam heeft geacht, voorloopig geen treinen meer te laten loopen tusschen Peshawar en Nowshera, een plaats die 30 K.M. meer naar het Oosten ligt. Dit laatste bericht, krijgt eenige toelichtdng door een te Simla verspreidde officieele mededee- linig, volgens welke er ook opstandelingen in de buurt van Nowshera zijn verschenen, uit wiier bedrijvigheid men meent op te maken, dat zij een aanval op deze stad in den zin hebben. In den omtrek van Nowshera zijn echter geen Afridi's in de weer, maar mannen van den stam Orakzai. De Britsche politieke agent te Kurran rapporteert tevens eenige bedrijvigheid onder andere grensstammen, de Massorai en Chamkanni. Mogelijk zullen wij ook nog van onrust onder de Mohmands en Mahsuds te hooren krijgen, de veel geduchter niets bijzonders gebeurd. Harley en ik hadden om beurten de wacht gehouden, maar onze waakzaamheid was niet be- loond. Een half uur te voren had Har ley zijn Chineesche touwladder uitgerold en had zicih, met den raad om me niet on- gerust te maken, als hij wat lang weg- bleef, want dat het ongewoon-heldere maanlicht, wilde hij de kans, om uit een der ramen gezien te worden, niet loopen, een grooten omweg noodig maakte uit het raam laten zakken. Ik had mee willen gaan, maar: ,,Nee, 't is absoluut noodig, dat een van ons in huis blijft", had hij gezegd. Als gevolg daarvan stond ik nu voor het open raam, en zocht, zonder een oogen'blik van verslapping van mijn aan- dacht, met mijn oogen het gedeelte van den tuin, dat voor mij lag, af. En onder tusschen wachtte ik op de terugkomst van Harley. Ik was nieuwsgierig naar de ontdekkinaen, die hij op zijn nachtelijken tocht gedaan zou hebben. Het zou mij niets verwonderen, als ik straks te hooren kreeg, dat het grootste deel van de ramen van Cray's Folly dien avond verlicht was. Na ons bezoek aan onzen gastheer hadden we Madame en Val Beverley nog een korte poos gesproken en al was er gedurende dat gesprek geen enkele toe- spelimg op het onheil dat Cray's Folly bedreigde, gemaakt, toch had ik bij het afscheid nemen in de oogen van Val Beverley een uitdrukking van met moeite onderdrukten angst ontdekt. Ik geloof, dat zij dien nacht liever opgebleven zou zijn, maar Madame had haar onder voor- wendsel, dat ze er moe uitzag, met een zfikere bezorgde bazigheid, die alle ver- weer uitsloot, meegenomen. Terwijl ik naar links en rechts speurde, vroeg ik me af, of Harley en ik de eenige twee van de bewoners van Cray's Folly zouden zijn, die op dat oogenblik wakker stammen die herhaaldeljjk door de Britten ge- tuchtigd zijn. Onder al die grensstammen moet zich het bericht verspreid hebben dat de stad Pes hawar einde April geheel in de macht van opstandelingen binnen haar muren geweest is en de Britsche overheid er een week lang of zoo niets te zeggen heeft gehad tot een j Britsch-Indische troepenmacht bij verrassing er weer binnentrok en de blanke burgerij'ont- zette. In Engeland is men er niet gerust op, of spoedig geen omvangrrjke kruisverrichtingen aan de Noordwestelijke grens noodig zullen zijn, wat de Britsch-Indische regeering die de rust over een uitgestrekt gebied met een mini mum aan troepen bewaren moet, al zeer slecht gelegen zou komen. De Daily Telegraph merkt op dat, indien men na het werpen van 6000 bommen op een dag, vermeld in een com munique van de luchtmacht, van schermutse- lingen tot voor de poorten van Peshawar ver- neemt, twijfel moet rijzen, of de uitwerking van dit wapen niet preeies het tegenstelde is geweest van wat men ervan verwacht had. Volgens een publicatie in de „Temps" van het officieele verslag over den stand der werkloosheid in Frankrijk stonden op 2 Augustus j.l. in Frankrijk als werkloos inge- schreven 817 personen, waarvan 622 mannen en 195 vrouwen. Sedert 1 Juli j.l. is het aan tal werkloozen met 39 verminderd. Van de 817 werkloozen staat het grootste deel, 593, te Parijs ingeschreven, terwijl het gezamen- lijk aantal werkloozen van alle andere ge- meenten in het Seine-departement 39 be- draagt. In de periode van 29 Juli tot 2 Augus tus nam het aantal buitenlandsche arbeids- krachten in Frankrijk met 4157 toe. VIJFTIENDUIZEND YANKEES DRINKEN EEN VERGIFTIGDE LIKEUR. Een door de regeering ingesteld onderzoek heeft schrikbarende cijfers aan het licht ge- bracht, betreffende ten gevolge van't gebruik van ondeugdelijken drank, opgetreden ziekte- verschijnselen. Niet minder dan 15.000 men schen zijn in den loop van de laatste maand na het gebruik van zoogenaamde Jamaica- li'keur, uit gemberworti Is getrokken, geheel of gedeeltelijk verlamd. Deze drank was af- komstig van alcoholsmokkelaars en werd uit- sluitend aan onbemiddelde personen verkocht. Bij vele koopers trad na het gebruik van dien drank verlamming aan handen en voeten op. Vele zieken kunnen zich slechts nog met kruk- ken voortbewegen en zijn niet meer in staat, hun beroep uit te oefenen. De oorzaak van deze merkwaardige ziekte moet hierin gezocht worden, dat voor de ver- vaardiging van den drank geen echte gember- wortels, maar een vergiftige, uit San Domin go afkomstig zijnde bastaardsoort, gebruikt is. De meeste slachtoffers wonen in het Zui- den en het Zuid-Westen van de Vereenigde Staten. In den staat Mississippi zijn alleen al 8000 gevallen geconstateerd, in de staten Ken tucky en Louisiana elk 1000. De overige 5000 gevallen zijn over de verschillende staten ver- deeld. TER NEUZEN, 13 AUG. 1930. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN OOSTELIJK ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Het tij'dstip van het vroeger aangekondigde bezoek der Koninklijke Familie nadert. Ver- scbillende berichten en verslagen in ons blad waren. Ik durfde er alles onder verwed- den van niet en met die gedachte kwam de herinnering aan de mysterieuze voetstap- pen, die Val Beverley gehoord had, en tot mijn verbazing ontdekte ik, dat die herinnering me een onaangename gewaar- wording gaf. Onder gewone omstandigheden was ik de nuchterheid zelve, maar op dezen specialen avond, den avond van de voile maan, waren de gruwelverhalen van den Kolonel meer werkelijkheid, dan hun waarschijnlijk toekwam en leek het mij, dat het Voedoe-mysterie wel eens ver- schrikkelijke waarheden kon bevatten. „De wetenschappelijke toepassing van de duisternis contra het licht". De woorden van Colin Camber werden, door mijn ge- heugen, ongevraagd, telkens weer opge- roepen en door de geheimzinnige atmosfeer om me heen kregen ze een andere, en diepere beteekenis. Eigenaardig is het, dat de theorieen, die men als de zon schijnt verwerpt, in het licht van de maan een nieuwe en geheimzinnige gedaante aannemen. Dergelijke gedac'hten doorkruisten mijn brein, toen mijn aandacht opeens getrok ken werd door een zwak geluid, het geluid van voetstappen op grint. Ik boog me zoo ver mogelijk uit het raam en luisterde met ingehouden adem. Ik kon het bijna niet gelooven, dat Harley zich aan zulk een onvoorzichtigheid schuldig zou maken. Maar als het Harley niet was, wie kon het dan wel zijn? Terwijl ik gevaarlijk ver uit het raam links en rechts keek, verscheen er op eens op korten afstand een lange gedaante. Die gedaante sta'k het terras dwars over en liep, met langzame, vermoeide bewe- gingen, de met mos begroeide trap af, naar den Tudortuin. Het was Kolonel Menendez! Hij was blootshoofds, en hij droeg nog -j (Lngez. Med.) gewaagden reeds van feestelijke ontvangst en feestelij'kheden waarmede dat bezoek zal ge- paard gaan. Op grond van ingewonnen informatics kun nen we nader het volgende mededeelen: De Koningin, de Prins en Prinses Juliana zullen a.s. Vrijdag per trein te Wouw aan- komen, alwaar in het Koninklijk salonrijtuig zal worden overnacht. Zaterdag komt de Koninklijke trein om 8 uur te Vlake aan, waama de Vorstelijke familie met gevolg zich aan boord begeeft van het stoomschip ,,Luctor et Em ergo" van den Provinoialen Stoombootdienst, waarmede via Hansweert naar Ter Neuzen wordt ge- varen. De vermoedelijke aankomst is aldaar te half 10 uur. Wanneer rekening gehouden wordt met den ibekeniden vaartijd en de om- standigheid dat bij de vaart bij zeer gunstig watergetij (over de eb) zal plaats vinden, zal het tijdstip van aankomst met het aange- geven uur niet veel uiteenloopen. Ta Ter Neuzen zal de Vorstelijke familie op de ponton worden ontvarugen door den burgemeester, den Edel Achttoaren heer J. Huiiziniga, terwijl diens dochtertje Grietje namens het gemeentabestuur aan H. M. de Koningin een bouquet zal aanbieden. Bij de aanlegplaats in de oude haven zal op- gesteld staan het muziekgezelschap „De ver- eeniged werklieden", directeur de heer dezelfde kleeding als bij ons bezoek in het rookkamertje. De portee van zijn ver- schijnen op dat uur drong niet dadelijk tot me door en uit een soort van nieuws- gierigheid, of beter uit een soort van ver- wondering, waarom hij, die toch patient was, zich op dat ongewone uur buiten waagde, bleef ik zijn bewegingen gade- slaan. Terwijl ik dat deed, trok iets in zijn houding, in zijn loop, opeens mijn aandacht. Hij had het pad, dat naar den zonnewijzer voerde, bereikt en liep nu, met korte, onvaste schreden in de richting van de grauwe steen met de zwarte hal voort. Zelfs in het maanlicht was hij door zijn slanke, rechte gestalte en zilver- grijs haar een opvallende verschijning. De onnatuurlijke, automatische bewe gingen van den Kolonel daar in den tuin brachten me op een idee. Was de man misschien een slaapwandelaar? Of was hij in trance en gehoorzaamde hij, in dien toestand, aan een oproep van den M'Kombo? Mijn mond werd droog door den schrik. Ik voelde me verward, onzeker! Wat moest ik doen? En ondertusschen liep de eenzame figuur, onwillig, naar het me leek, met langzame, aarzelende schreden voort. Zelfs op dien afstand kon ik zien, dat z'n vuisten gebald waren en dat hij zijn hoofd stijf, krampachtig-stijf, rechtop hield. Alle verschriikkingen, werkelijke en denkbeeldige, die ik in mijn leven mee- gemaakt of gevoeld had, zonken in het niet bij het gevoel, dat ik kreeg, toen ik daar dien man met z'n stalen karakter, en, zooals ik stellig geloofde, onbuigbaren wil, onder den invloed van de een of andere ohbfikende macht als een marionet voort zag loopen. Hij had den zonnewijzer al ibijna bereikt, voor ik op de gedachte kwam om te roepen. Maar op hetzelfde oogenblik herinnerde ik me, dat het gevaarlijk is om A. Schirris, dat ter verwelkoming het ,,Wilhelmus" zal spelen. Ter plaatse zullen gereed staan de auto's voor de Vorstelijke familie en gevolg, waar- in het gezelschap aanstonds zal plaats nemen, om den tocht door dit deel van Zeeuwsch- Vlaanideren aan te vangen. Gereden zal wor den door de Nieuwstraat, Burgemeester Geillstraat, Markt, De Jongestraat, Heeren- gracht, Brug, Axelsche straat en Provinciale weg, naar Axel. Naar we vernemen zal het muziekgezel schap opgesteld worden aan de stadzijde der pontonbrug en aan de buitenzijde de afdee- ling Padvinders alhier. Voor zoover de plaatsruimte dit veroorloofd zal het pulbliek kunnen plaats nemen achter de Padvinders en het muziekgezelschap en voorts op de Scheldekade. In verband met vorenstaande tijdstippen komt de Koninklijke stoet vermoedelijk te 10 uur te Axel aan, waar naar de Markt wordt gereden en stilgehouden bjj het raadhuis. De plaatselijke muziek- en zangvereenigingen en de schoolkinderen zullen daar zijn opgesteld. De burgemeester zal H.M. de Koningin be- groeten en de wethouders aan Haar voorstel- len, terwijl bloemen zullen worden aange- boden. Van Axel wordt doorgereden naar Zuid- dorpe, alwaar de stoet kan worden verwacht op het plein bij het gemeentehuis omstreeks 10,20, waar schoolkinderen zullen zingen en de burgemeester H. M. zal begroeten. Ongeveer hetzelfde programma wordt te Westdorpe gevolgd, waar de stoet te 10,45 wordt verwacht, waama wordt doorgereden naar Sas van Gent. De aankomst kan aldaar verwacht worden ongeveer 11 uur. H. M. zal daar de auto ver laten en zich na de begroeting door de bur gemeester begeven op het bordes van het ge meentehuis, om de hulde van schoolkinderen en vereenigingen in ontvangst te nemen. Na overleg met de feestcommissie aldaar, had de heer Michielsen zich gewenct tot den Minister van Defensie, met verzoek aldaar ter gelegenheid van het Koninklijk bezoek een oorlogsscljip te willen stationneeren voor het geven van isaluutschoten. Tot algemeene vol- doening is op dat verzoek gunstig beschikt en bericht ontvangen dat Hr. Ms. „Medusa" order heeft ontvangen zich voor dat doel naar Sas van Gent te begeven. Het marinevaar- tuig zal daar Vrijdagavond aankomen en, als de plaatselijke toestand daartegen geen be- letsel is, die saluutschoten geven. Van Sas van Gent gaat de stoet naar we vemamen zonder onderibreking door naar Philippine, waar deze tegen 11,40 kan worden verwacht. H. M. zal daar bij het gemeente huis door den bujgemeester worden begroet, terwijl de op net dorpsplein opgestelde schoolkinderen een lied zullen zingen. Van Philippine is het doel Hoek, waar de stoet ruim 12 uur izal aankomen. Voor be groeting worden daar opgesteld de school kinderen op het schoolplein, het muziekgezel schap op de markt en de zangvereeniging bij het gemeentehuis. Daar wordt gestopt om den burgemeester gelegenheid te geven H. M. te begroeten. Van daar keert de stoet naar verwachting 12,30 terug te Ter Neuzen, waar dezelfde opstelling zal zijn als .bij de aankomst. Bij het aanrijden speelt de harmonie ,,De ver eenigde werklieden" het Volkslied, en bij de afvaart op speciaal verzoek als zegerubede het koraal van Ps. 121. Van Ter Neuzen wordt met het stoomschip ,,Luctor et Emergo" gevaren naar Walsoor- een slaapwandelaar te doen schrikiken en zag ik de touwladder van Harley vlak voor me uit het faam hangen. Dat deed me van gedachten veranderen. Ik zette me over de venstenbank heen, zocht met mijn voet naar de eerste sport en had die juist gevonden, toen ik Harley van be neden zacht hoorde roepen: Hallo, Knox?" Wat ga jij om hemels- naam beginnen?" Harley", gaf ik zoo luid mogelijk fluisterend ten antwood. „Gauw! De Kolonel is juist. den rozentuin inge- gaan „Wat?" In dien uitroep klonk de ont- zetting, die Harley op dat oogenblik voelde, door. „Dat had je nooit mogen laten gebeuren, Knox, dat had je nooit mogen laten gebeurenMeteen keerde hij zich om, sprong de met mos- begroeide treden van de trap af en rende den tuin in. Ik trok mijn voet ruw los uit het touw- werk van de ladder om de onderste sport en keerde me om, am hem achterna te gaan, toen het gebeurde het verschrik- kelijke, dat door een rij gebeurtenissen, vaag, maar zwoel van dreiging, voor bereid was. De stilte van den zomernacht werd stukgereten door den brutaal-luiden knal van een sdhot; het geluid werd door de vleugels van het huis een, twee maal weerkaatst en kwam daarna nog, als zwakke echo van de begroeide helling voor Cray's Folly, terug. Meteen hoorde ik eraens voor me, Harley roepen: „God! Ik ben te laat! Ze hebben em!" Ik rende over het terras naar de stee- nen trap. Juist toen ik die bereikt had, hoorde ik een geluid, dat ik mijn leven lang niet vergeten zal. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1