ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. Vampier-Vleugel No. 8562. WOENSDAG 6 \UGUSTUS 1930 70e Jaargang BIHNBKLAND. FEIT1ILET0N, BTJITENLAND. HULP VOOR DEN ENGELSCHEN LANDBOUW. ssse TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBlnnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bri vooruitbetaling. Citgecfeter: Firma P. J. VAN HE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,30. Grootere letters en clichfi's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzendlng van advertentien liefst 66n dag voor de ultgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAO-, WOENSDAG- en VRIJD AG A V OND. WAARSCHUWING TEGEN EMIGRAT1E. De Nederlandsche Vereeniging Landverhui- zing, Beizuidenhoutscheweg 97, acht het noo- dig alien, die emigratde overwegen, er op te wrjzen, dat thans in ondersckeidene immigra- tie-landen, ook in de Vereenigde Staten van Amerkia, ernstige werklloosheid heerscht, zoo- dat het zelfs voor immigranten, die bekwaam zijn in hun vak en die de taal van het immi- gratieland goed kennen, nu moeilijk is werk te vinden. In uit de immiigratielanden ontvangen brie- ven wordt daarom emigratie in dit jaar ont- raden, tenzij de emigrant zeker is van hulp van familde of vrienden, die werkelijk tot hel- pen in staat zijn of als de emigrant over zoo- veel geld beschikt, dat hij verscheidene maan den kan leven zonder loonend werk. Het slechtst is de toestand in de groote steden. Gehoopt wordt op veribetering tegen het voorjaar van 1931. Laat u daarom, voor- al thans, niet bepraten waarschuwt de voomoemde vereeniging door anderen, die mogelijk geldelijk belang hebben bij uw emi gratie. Men kan zich beter tijdig, en alvorens een besluit te nemen, wenden om inlichtiingen tot de Vereeniging Landverhuizing. VACANTIECURSUS BINNENVAART. Voor den vacantiecursus van het Onder- wijsfonds voor de Binnenvaart, die van 4 tot 9 dezer aan boord van het instructievaartuig ,,Prins Hendrik" wordt gehouden, bestaat groote belangstelling. Het orgaan van het Onderwij sf onds voor de Binnenvaart, het weekblad „De Binnenvaart", is geheel aan den vacantiecursus gewijd en verschillende auto- riteiten hebben hieraan hun medewerking verleend. Het nummer opent met een hoofdartikel, waarin voornamelijk het doel van den vacan tiecursus wordt besproken in verband met den economischen toestand van de binnenschip- perrj. DE ONGEREGELDHEDEN TE MAASTRICHT. De minister van Justitie heeft aan den voorzitter der Tweede Kamer doen toekomen het rapport met bijlagen van den advocaat- generaal bij het gerechtshof te 's Hertogen- basch, houdende resultaat van het in opdracht van den minister te Maastricht ingesteld on- derzoek, alsmede een nader rapport even- eens met bijlagen, naar aanleiding van de be- denkingen tegen de conclusion van het rap port, na de publicatie daarvan gemaakt, met name ten aanzien van het verband tusschen de gebeurtenissen op 16 October en de wijze van handhaving der openbare orde tot op dien datum. De overwegingen ter zake van de betrok- ken militair-rechterlijke autoriteiten, aan- de hand mede van een gerechtelijk vooronder- zoek, door den rechter-commissaris te Maas tricht gevoerd, hebben tot de conclusie ge- leid, dat voldoende grondslag voor een straf- vervolging tegen een bepaald persoon niet aanwezig kon worden geacht. Naar 's minis ters ambtgenoot van binnenlandsche zak^n en landbouw heeft meegedeeld, heeft hij met daarlating in hoeverre de conclusion van het rapport in alien deele kunnen worden aan- vaard in de medegedeelde feiten voldoende aanleiding gevonden den burgemeester onder de aandacht te brengen, dat een krachtiger houding aanbeveling had verdiend. door SAX ROHMER. 39) (Vervolg.) Maar dat gebeurde ten slotte toch en toen ik zweeg: ,,Heb ik allemaal niets aan, Knox", zei Harley geirriteerd. ,,Dat zoeken naar den vampier-vleugel begint op het eeuwige zoeken naar den hemel te liiken. Dozijnen open deuren, die er veelbelovend uitzien, maar als je er een doorgaat, wat hab je dan? Niets. Of beter, meer onbearijpe- lijkheden. Kolonel Menendez heeft ons duidelijk te verstaan gegeven, dat hij Camber als z'n vijand beschouwt. En te oordeelen naar jouw ervaring van van- morgen bestaat die vijandschap ook wer kelijk. Maar Camber woont hier al drie jaar en de Kolonel er pas! We zouden hier dus het schouwspel te genieten krij- gen, als die vijandschap het gevaar was, van een bevend angstig slachtoffer. dat z'n beul achterna loopt. Bah! t Is ge- woonweg onzin ,,Als je vanmorgen het gezicht van Camber gezien had, zou je het niet zoo'n onzin vinden." ,,Dat zou ik wel, Knox. Dat zou ik wel. Het is onzin, absolute onzin, om te veronderstellen, dat Kolonel Menendez, toen hij Cray's Folly huurde, niet geweten geweten heeft, dat Camber op het Guest House woonde ,,Maar Mrs. Camber is toch een Cu- baansche", mompelde ik. „Schei uit. Knox", beval mijn vriend. ,,Dit geval maakt me gewoonweg gek. Daarnevens is aan den commissaris van politie ontevredenheid betuigd over de tekort- komingen in zijn beleid gedurende den tijd van de ernstige gebeurtenissen in zijn ge- meente. KIPPEN- EN EENDENEIEREN. Een wetsontwerp is ingediend tot regeling van den uitvoer, alsmede wijziging en aanvul- ling van de bepalingen betreffende den in- en doorvoer van kippen- en eendeneieren. De wetsvoordracht is samengesteld om te voldoen aan het bepaalde in art. 9 der Landbouwuit- voerwet 1929, volgens hetwelk een algemeene maatregel van bestuur, uitgevaardigd krach- tens art. 8 der wet, uiterlijk binnen 2 maan den na de afkondiging moet worden gevolgd door een voorstel van wet tot voorziening in het onderwerp van dien maatregel. Er is thans zooveel ervaring opgedaan als noodig is om met gerustheid een grondslag voor een algemeene uitvoerregeling te leggen, aldus merkt de memorie van toelichting op. In dit wetsvoorst'el zijn neergelegd de grond- vesten van de regeling en de omlijning van de bevoegdheden met betrekking tot nadere uitwerking. De minister wijst op het groote belang voor ons land van den eieren-export. De ervaring heeft echter geleerd, dat niet door alien, die eieren exporteeren, steeds een product wordt geleverd dat aan redelijke eischen voldoet. Bij de samenstelling van de ontworpen regeling is uitgegaan van de ge- dachte, dat de mogelijkheid moet worden ge- schapen voor het maken van onderscheidene bepalingen voor de verschillende soorten van eieren. Aan den wederuitvoer van ingevoerde buitenlandsche eieren worden niet meer be- perkende bepalingen gesteld, dan noodig zijn voor een doeltreffende regeling ten aanzien van het ei van Nederlandschen oorsprong. JAN OUDEGEEST 60 JAAR. Gister herdacht de heer J. Oudegeest, voor zitter van de S.D.A.P., zijn zestigsten ver- jaardag. De heer Oudegeest werd geboren den 5en Augustus 1870 te Utrecht. In 1881 trad hij in dienst bij de administratie van de Staats- spoorwegen te Utrecht. In 1882 werd Oude geest lid van de Ned. vereeniging van Spoor- wegambtenaren en vier jaar later van de S.D.A.P., in 1899 werd hij gekozen tot lid van den Utrechtschen gemeenteraad, waarna hij in Maart 1903 zijn ontslag nam bij de ad ministratie van de spoorwegen. Oudegeest had een groot aandeel in de tot stand koming van het Nederlandsch Vakver- bond, van welken bond hij de eerste secreta- ris was. In verband hiermede trad hij uit de Nederlandsche vereeniging van Spoorwegamb- tenaren en vestigde zich te Amsterdam. In 1908 werd Oudegeest voorzitter van het N. V. V., als opvolger van den heer Polak, nadat hij een jaar te voren was gekozen tot lid van den Amsterdamschen gemeenteraad. In 1918 werd hij lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, waarin hij vier jaar zitting had. Mede dank zij het krachtig werken van Oudegeest werd in 1919 het intemationaal Vakverbond opgericht. DE ENGELSCHE KONINGIN BLIJKT ROOKEN. De Christelijke matigheidsvereeniginig van vrouwen te Rockford, in Illinois, die niet alleen tegen drinken, maar ook tegen rooken te velde trekt, is onthutst geweest over de verzekerinig, dat de Koningin van Engeland rookte. Zij heeft daarom aan Koningin Mary Ik heb zoo'n idee, dat dit mijn Waterloo wordt". ,,Maar beste kerel", zei ik, ,,wat scheelt je? Zooals nu ben je nooit ,,Waarom stel je me August Dupin niet tot voorbeeld", ging Harley voort. ,,Dat voorbeeld van pienterheid zou onder alle omstandigheden zijn kalmte bewaard hebben en die had natuurlijk nu reeds al die onsamenhangende aanwijzingen als de stukken van een moeilijke legkaart in elkaar gepast en het geheel laten omlijsten om het voor het bewonderende publiek te kunnen tentoomstellen". Hij liet zich in een stoel neervallen, haalde z'n pijp te voorschijn en begon die op een manier, die ik het best met het woord „venijnig" kan beschrijven, te stop- pen. Ik stond z'n doen en laten aan te zien, maar ik zei geen woord, want ik wist, dat die stormachtige buien nooit lang duurden. En werkelijk, na de eerste paar halen, keek hij met een glimlach naar me op. ,,'t Is merkwaardig, Knox", zei hij ,,hoe kwaad we ons maken, hoe woedend we onze kuif in de hoogte zetten, als de een of ander ons tracht aan te toonen, dat we niet onfeilbaar zijn. Maar gelukkig, dat we naast die klein-menschelijke eigen- schap ook nog het vermogen bezitten, om onszelf uit te lachen Ik zuchtte van verlichting, want Harley in een slechte stemming was een bezoe- king, zelfs voor iemand met mijn zonnig, gelijkmatig humeur. ,,Kom, laten we naar de biljartkamer gaan", ging hij voort, „dan spelen we een partijtje. Ik ben op het oogenblik op een dood punt mijn gedachten racen steeds in een kring rond. Het beste mid- del daartegen is golfen als dat niet kan, biljarten". We gingen door de gang naar de bil- geseind, dat zij de bewering had betwist, en haar om antwoord gevraagd. De Sunday Express geeft dit antwoord reeds. Zeker, zoo zegt het blad, de Koningin rookt af en toe na noenmaal en middagmaal een cigaretje. De hertjgin van York doet in besloten gezelschap hebzelfde en prinses Mary heeft bij haar trouwen van kennissen ook een aantail cigarettenkokers gekregen. DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. Volgens een schattinig van de voornaamste arbeidsbeurzen, die op de officieele opgaaf van deze week vooruitloopt, is nu het voor- ziene totaal van 2 millioen werkloozen bereikt. Veertien dagen geleden was men er nog 30.000 van af. De laatste hoop om er be- neden te blijven is verijdeld toen bekend werd dat voor den oogst op het platteland veel min der extra werkkrachten noodig zullen zijn dan verleden jaar. In verschillende landen werkt men schrijft de N. R. Crt., onder den druk van de wereldcrisis aan groote plannen, en na den wederopbouw van de reohtstreeksche ver- woesting van den oorlog is men nu van een poging getuige tot een tweeden wederopbouw van de indirecte vernieling die Armageddon na zich gesleept heeft. De Engelsche arbei- dersregeerinig heeft deerlijk gefaald in de uit- voering van het voornaamste punt van het program waarmee zij het bewind aanvaard heeft, de bestrijding van de werkloosheid. Deze week, zoo voorspellen de politieke augu- ren, zal ten leste het gevreesde totaal van twee millioen Engelsche werkloozen bereikt worden, vroeger nog dan zich eerst had laten aanzien, zoodat het de vraag wordt, of de winter nog niet grooter onheil te zien zal geven. Maar dit heeft de Engelsche regee- ring niet weerhouden, bij de sluiting van de zitting van het parlement een schets van een landbouwprogram aan de afgavaardigden voor te leggen dat den bitter klagenden boeren- stand hoop op een betere toekomst moet geven. Snowden, de kanselier van de Schat- kist, verwacht er immers van dat het ,,aan het plattedanid de welveart terug zal bren gen". De hoofdgedachte ervan is, den land bouw een standvastigen prijs voor zijn voor naamste voortbrengselen te verzekeren, wat natuurlijk beduidt dat daartoe kunstmiddelen gebruikt zullen worden, omdat die prijs in gewone omstandigheden zich naar de wereld- markt regelt. Er zou een ,,invoerraad" opge richt worden waarvan de functie nog niet geheel duidelijk is, en de landibouwvoortbreng- selen zouden in het groot door den staat op- gekocht worden. Dit zou besparing in de distributie bewerken en dan zou van regee- ringswege het gebruik van een bepaald per centage aan inlandsch meel en bloem in het Engelsche brood voorgeschreven worden. Een proctectionistische maatregel dus, die, indien de besparing, die bij de distributie bereikt wordt, niet iets fenomenaals zal zijn, het brood voor den grooten hoop duurder zal maken. De Daily Herald, het orgaan van de arbei- derspartij, praat dit goed door op te merken, dat de rationaliseering van grondstof- en voedselvoorraden, waarvan alleen vooruitgang te verwachten is, noch te bereiken is door zuiveren vrijhandei noch door bescherming. Deze open belijdenis tot methoden die zich van vrijhandelsbeginselen afwenden van de arbeiderspartij, terwijl de conservatieven voor „ibeveiligingsrechten" ijveren en reeds ten deele gewonnen zijn voor belasting op voe- dingsmiddelen, laat de liberale partij over jartkamer, een groot vertrek in den zuid- hoek van den oostelijken vleugel. Harley begon en daar hij zich uitsluitend op het spel concentreerde, gaf hij knappe staal- tjes van zijn kunnen te zien. Ik was min der op dreef, maar dat was geen wonder, want telkens betrapte ik mezelf erop, dat ik door de openstaande deuren den tuin afzocht. Ik werd echter teleurgesteld, want Val Beverley liet zich den heelen middag niet zien. Om vijf uur dronken we thee. Madame de Staamer begon met ons te vertellen, dat de Kolonel zich liet excuseeren. Hij voelde zich niet goed en was daarom nog maar wat blijven liggen, maar hij hoopte bij het middageten aanwezig te zijn. „Is het hart van den Kolonel niet in orde?" vroeg Harley. Madame de Stamer haalde haar schou- ders op en schudde verdrietig haar hoofd. ,,Ik weet het niet", gaf ze ten antwoord. ,,'t Is een oud kwaad, dat jaren geleden op Cuba begonnen is. Wat het precies is, weet niemand Harley knikte deelnemend, maar ik zag dat hij haar niet geloofde. Maar al be- schouwde hij den uitleg, dien zij hem gaf, niet als waar, het gevoel, dat haar op dat oogenblik beheerschte, ongerustheid en verdriet was echt. dat zag hij even goed als ik. Madame's fijne, slanke handen tril- den; haar geheele toestand was zoo, dat er elk oogenblik een uitbarsting kon komen. Harley verborg zijn gedachten, wat die dan ook mochten zijn, onder het masker van gereserveerdheid en kalmte, dat ik zoo goed van hem kende en begon een gesprek met Madame. Ondertusschen trachtte ik Val Beverley aan het praten te krijgen. Ik hoorde van haar, dat Madame een groot deel van den middag bij den zieke had gezeten en dat ze het liefst weer zoo als uitsluitende verdedigster van den vrijihan- del. De regeering erkent, dat er zelfs van een eerste begin van uitvoering van haar plannen nog niets kan komen, v66r op de aanstaan- de rijks confer en tie met de dominions, overleg is gepleegd. Mogelijk eischt Canada daar ook zijn percentage aian graan bij de bereiding van het Engelsche brood op! Voorts zit aan het plan nog een schema vast voor het aanmoedigen van de stichting van kleine boerenbedrijven, groentekwee- kerijen en hoenderparken op landerijen met een maximum oppervlak van 5 acres waarop men ,,geschikte werklooze arbeiders" zou neerzetten. Met het overplanten van in het boerenbedrijf niet opgegroeide industrieele arbeiders naar Canada heeft men totdusver geen succes gehad. Het dominion is van zulke werkloozen, wien de handen voor ploeg en eg verkeerd stonden, niet gediend geble- kcn en het meerendeel ervan is naar Engeland als ongewensohte „presentkaasjes" terugge- zonden. Zouden zulke menschen dan beter in Engeland zelf voldoen in eigen kleine gedoenten, waar zij alle leiding en voorlioh- ting missen? Het plan heeft zeker een sterk fantastischen kant en het is maar goed, dat de regeering er nadruk op legt, dat het doel ervan meer is, den landbouw te steunen dan werkeloos- heid te lenigen. Men kan met eenige zekerheid voorspellen, dat de tegenwoordige arbeidersregeering met de uitvoering van dit landbouwprogram geen begin meer zal maken. Haar zwakte is her- haaldelijk gebleken en het tijdstip waarop zij bij een stemming in het Lagerhuis in de min- derheid zal komen, is wellicht niet ver meer. Men krijgt zoodoende sterk den indruk, dat het de arbeiderspartij er meer om te doen geweest is, bij een ontbinding van het parle ment en een nieuwe algemeene verkiezing tegenover de kiezers op het platteland niet met leege handen te staan dan onverwijld den noodlijdemden Britschen landbouw op de been helpen. ITALIe EN DE SOWJET-UNIE. Zaterdag is schrijft de N. R. Crt. te Rome tusschen Italie en de Sowjet-Unie een handels- en tolovereenkomst geteekend, waar van de inhoud in bijzonderheden nog niet be kend is. Het doel er van wordt genoemd: be- vordering van den afzet van industrieele voortbrengselen van Italie; een officieele Ita- liaansche mededeeling verklaart: „De nieuwe overeenkomst is van bijzonder belang, aange- zien zij het begin van nauwer samenwerking tusschen de twee landen beteekent." De commercieele kant van de overeenkomst beantwoordt aan het algemeene streven van Italie om grooter afzet voor zijn producten op de markten van Oost-Europa, het Naburige en het Verre Oosten te vinden. De Italiaan- sche uitvoer had de laatste jaren een zwaren strijd met concurrenten te voeren gehad. Aan de Afrikaansche kust van de Middellandsche Zee is de positie der Franschen onaantast- baar; dus verdubbelden de Italianen hun in- spanning om hun wijn en olijfolie op den Bal kan, in Spanje enz. te plaatsen. De verhooging van het Amerikaansche ta rief spoort hen tot nieuwe krachtsontwikke- ling aan, om het verlies van uitvoer over den Atlantischen Oceaan goed te maken, te meer omdat ook andere volken om dezelfde reden meer aandacht aan het Oosten gaan schenken. De Italiaansche regeering richt twee nieuwe stoomvaartdiensten op China in. Een andere nieuwe lijn zal het goederen- en passagiersvervoer naar Egypte voor haar rekening nemen en dan komt er ook een stoomvaartverbinding tusschen Italie en Bom- spoedig mogelijk naar hem terug wilde. Dat verlangen was haar aan te zien. Haar stille oogen stonden moe, onbe- schrijflijk moe, of ze een taak op zich ge- nomen had, die haar te zwaar begon te worden. Voor haar was ik blij, toen het theedrinken afgeloopen was en zij weg kon gaan. Ook al nam ze Val Beverley met zich mee. Paul Harley bleef in zijn stoel zitten en staarde mij met oogen, die niets zaaen aan. Uit de zitkamer kwamen geluiden, die ons vertelden, dat het wagentje van Madame de Stamer naar boven werd gebracht, de taak van Manoel en Nita, de doc'hter van Pedro, als Madame om de een of andere reden naar boven wilde. Die geluiden stierven weg en daarna werd het stil, ongewoon stil. Zelfs de vogels zongen niet meer. Ik zat vlak bij de verandadeuren en opeens trok een zwarte stip, hoog in de blauwe lucht, mijn aan dacht. Nu wist ik waarom het gevederde zweeg; boven de boomen van het park vloog een havik om en om. Paul Harley zag me naar de lucht kijken; hij kwam naast me staan envolgde de richting van mijn blik. ,,Ahamompelde hij, ,,een havik. Al de vogels zitting bang in hun nesten. Ja, de natuur is wel een vreemde leer- meesteres, Knox". HOOFDSTUK XVI. Stilte voor den storm. Over de rest van den middag zal ik maar het zwijgen bewaren. Trouwens, achteraf bezien geloof ik niet, dat er in die paar uur iets vermeldenswaards ge- beurd is. Maar groote dingen dringen kleine naar den achtergrond en misschien is het daaraan te wijten, dat ik me van bay. Voor deze nieuwe diensten zijn zes of zeven nieuwe groote pakketbooten in aan- bouw. Met dit krachtdadige pogen zoekt men niet alleen nieuwe markten, maar wil men ook de positie die de Italiaansche koopvaar- dijvlag zich in den vreemde verworven heeft, bevestigen, verbetering in de nog altijd on- gunstige handelsbalans brengen en. de schom- melende scheepvaartbeweging van de Ita liaansche havens stabiliseeren. De nieuwe overeenkomst met de Sowjets sluit zich, gelijk gezegd, aan bij de nieuwe krachtsontwikkeling tot uitbreding van den utvoer. Italie had totdusver bij de concurren ce op de Sowjet-Russische markt te kampen gehad met de moeilijkheid dat de Italiaansche fabrikanten daar niet op lang crediet konden leveren en geen tegemoetkoming bij de Ita liaansche banken vonden bij het disconteeren van Sowjet-wissels, in verband met de van hoogerhand in het belang van den lira-koers ingevoerde beperkende maatregelen. De fas- cistische regeering heeft nu sommige banken gemachtigd Sowjet-wissels aan te nemen, ter betaling van een groot deel van de aankoopen die Moskou in Italie zal doen. Een groep Italiaansche industrieelen heeft reeds een consortium geivormd dat zich met de bols- jewiekische overheid verstaan heeft over de levering aan deze laatste van 200 milloen lire aan Italiaansche producten in het eerste jaar; in de daarop volgende jaren zullen de leveringen tot 500 millioen lire stijgen. Tegen over de voortbrengselen die Moskou in Italie koopt, zal de Sowjet-Unie het grondstoffen leveren als petroleum, steenkolen en ertsen uit het Zwarte-Zee-bekken tegen prijzen die vermoedelijk lager zullen zijn dan die op ver- der afgelegen markten. Dit is de oeconomische zijde van de nieuwe nauwere samenwerking tusschen Italie en Sowjet-Rusland, maar men mag aannemen dat hun samengaan ook een politieken terugslag izal hebben. Eigenlijk lijkt het ongerijmd dat het Italiaansche fascisme, hetwelk stoelt op een reactie tegen het bolsjewisme, zoo innig met Moskou aanpapt. Maar het dwingend staatsgezag in beide landen toont zieleverwant- schap. Italie heeft tot de eerste Westersche naties behoord die, aanvankelijk om oecono mische redenen, de nieuwe orde in Rusland erkend hebben. Nu de Sowjet-politiek den laatsten tjrjd neiging vertoont om de vriend- schappelijke betrekkingen met Frankrijk niet al te hoog aan te slaan, ligt het voor de hand dat Italie naar nauwere aansluiting bij Mos kou streeft, tot versterking van zijn positie op den Balkan. Om die reden kan men aan de pas gesloten handelsovereenkomst ook poli tieke beteekenis toekennen. SLECHTS TAMME TOERISTJES! De Independance Beige, zoo meldt het Vad., die den draak had gestoken met den in dithy- rambische bewoordingen, door het orgaan der Jeunesses Nationales, aangekondigden tocht op det Westerschelde en naar aanleiding daarvan van ,,une croisiere de Don Quichotte" sprak, heeft een briefje ontvangen van den leider der Action Nationale, Pierre Nothomb. Deze beweert, dat oe tocht zonder zijn tus- schenkomst werd georganigeerd en voegt er aan toe, dat hij aan de excursie geen deel nam. De Action Nationale aldus Nothomb, deed niets anders dan het voorbeeld volgen van de Ligue Maritime Beige en van minis ter-president Jaspar, de kort tevoren, even- eens tochtjes op de Schelde organiseerden. Het eenige, door de Action Nationale beoogde doel was „onze mooie rivier" („Notre beau fleuve") aan haar lezers en vrienden te laten zien. En daarvoor zijn nu onze bezemfascisten heelemaal met een auto, een oranjevlag en een krijgshaftig gemoed uit Amsterdam ge- komen het kleine, dat er, tot op het oogenblik van de groote tragedie, ongetwijfeld ge- beurd moet zijn, zoo ongeveer niets her- inner. Voor dien tijd was mijn geheugen voor groote en kleine gebeurtenissen toch wel sdherp genoeg. Het feit, dat Val Beverley na het weg- gaan met Madame niet meer terugkwam, hinderde me. Ik kreeg den indruk, dat ze opzettelijk wegbleef en Harley was door zijn zwaarmoedige verstrooidheid niet be paald de aangewezen man, om me voor haar afwezigheid te troosten. We deden een soort van zwerftocht door het park en den tuin. Harley be- waarde een hardnekkig stilzwijgen en liep voortdurend met een vagen, niets-zienden blik naar de ramen van Cray's Folly te staren. En op een gegeven oogenblik, toen ik bleef staan om een buitengewoon mooi bloeiende struikroos te bewonderen, keerde hij zich, zonder een woord, om en ging weg. Een poos later ging ik, in de hoop, daar Val Beverley te ontmoeten, den Tudor- tuin in en bij de rozenstruiken tegen het terras trok opeens een bekend geluid, het zachte klik-klakken van biljart-ballen. mijn aandacht. Ik ging het terras op; Harley was zich, alleen, in de biljart kamer aan het oefenen. Toen ik voor de openslaande deuren bleef staan, keek hij op. Hij legde zijn queue neer, stopte z'n pijp opnnieuw, stak haar op en boog zich weer over het groene laken. ,,Ga weg, Knox", zei hij, „ik ben niet tot gewoon doen en gewoon praten in staat". Ik keerde me lachend om en ging weg; ik kende hem te goed om me aan zijn nurksche onbeleefdheid te ergeren. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1