groote - ZOMER-UITVERKOOP CHEVROLET VERLAAGT HAAR PRIJZEN ZEEPEN Gratis koek BIJ DE KOFFIE!! GRATIS ALBERT HE! JN Chevrolet Rubberstempels Concert ~en Bioscoopgebouw DE AVONTURIER A.IJ. VAN DER SLOOT een nette JONGEN, Therm ometers, Vendu-Huis Naam- en Firmaslemepls van den „DE VREEMDE VROUW". „AFPERSING". VERHOOGDE VERKOOP MAAKsT LAGERE PRIJZEN MOGELIJK Ga naar SCHAAR Coach fl. 2195 fl, 2095 Club Sedan fl.249Wfl. 2395 De Luxe Sedan fl.2695 fl. 2645 Vrachtwagen Chassis fl. 2145 fl. 1995 EEN MEID gevraagd Het Dagmeisje LANDBOUWERSKNEGHT Chevrolet-dealer: J. L. KERCKHAERT HULST Een KANTQORBEDiENDE. Radio-Luisteraars prima LAMSVLEESCH Firma P. J. van de Sande T E R N E U Z E N. Zaterdag 2 en Zondag 3 Aug. a,s. Zaterdag 2 en Zondag 3 Aug. - Aanvang B uur Loge Parket 80 cent, Eerste Rang 60 cent, Tweede Rang 40 cent, Derde Rang 20 cent. QPNIEUW ONTVANGEN In Heeren Molieres enorme keuze Schoenenmagazijn. TOILET- BAD- SCHEER- Noordstr. 20 TER NEUZEN De Qhevrolet-verkoop in Holland gedurende het eerste halfjaar van 1930 was zeven procent hooker dan die gedurende de eerste zes maartden van 1929. Deze stijging in een tijdperk, waarin de koopers meer dan ooit de waarde van hun geld hebben leeren kennen en uiterst voorzichtig zijn in het bepalen hunner keus, is een treffend bewijs, dat Chevrolet voor iederen gulden de hoogste automobielwaarde geeft. Ook U zult U bij Uw keus laten leiden dodr dit blijk van vertrouwen, want het toont U, dat in alle hoeken des lands het aantal dergenen, die, na zorgvuldige ver- gelijking van prijzen en waarde, aan de Chevrolet de voorkeur geven, voortdurend toeneemt. Loopt eens aan bij den dichtsbij wonenden Chevrolet-dealer, of bel hem op. Hij zal U ver- klaren en bewijzen, hoe bedrijfszinnig Chevrolet personenwagens en trucks zijn, en U uitleggen, hoe U een Chevrolet kunt koopen op de zeer voordeelige en gemakkelijke betalingscondities der G. M. A. C. Door Huwelijk der tegenwoordige TERSTOND GEVRAAGD GEHEEL TER NEUZEN Slechts fefen week, en wel Van ^Zaterdag 2 tot en met Vrijdag 8 Augustus a.s. EEN POND ONZER KOFFIESOORTEN EEN HALF POND HEERLIJK, VERSCHE ALLERHANDE Tb. TER NEUZEN - Noordstraat 63 - Tel 245 GEVRAAGD Firma P. J. van de Sande. NU IS HET DE JUISTE TIJD Fa C. A. VAN FRAAIJENHOVEN, Firma P J. VAN 0E SANOt Tcr Neuzen. In- en verkoop 2de hands Meufaelen G. v. d. BERGE. Vanaf heden verkrijgbaar HERMAN WOUTERS. in elke uitvoering en a 11 e prijzen S^T Vlugge levering "W! AANVANG 8 UUR. Wij zijn bekend om onze prachtvolle programma's die week aan week vertoond worden. Het programma van deze week is weer bijzonder geslaagd en biedt voor de bezoekers een keur van hoofdnummers, die een ieder ten voile zal be- vredigen door den boeienden inhoud en de bekende film- sterren die de hoofdrollen vervullen. ALS EERSTE KOOFDNUMMER: Spannende karakterfilm naar den roman brengen wij een grootsch programma dat niemand mag verzuimen te komen zien en hooren. HET MACHTIGE KUNST-FILMWERK (THE RIVER.) In de hoofdrollen; CHARLES FARRELL en MARY DUNCAN. Een ontroerend, aangrijpend filmwerk, een verhaal van passie en romantiek aan de oevers van de mysterieuse rivier. Een prachtvol filmwerk uit de Superklasse der Fox-Film. In de hoofdrollen: ANNY ONDRA en JOHN LONGDEN. Een film die te Londen maandenlang voor uitverkochte huizen Hep. Een pittig, levenslustig meisje begaat een moord WAAROM Een onbekend, laaghartig indivldu kent haar geheim en tracht hier munt uit te slaan! Naar welke verrassende ontknooping het drama zich begeeft, laat deze film U in felle beelden zien. In ons programma hebben wij een schitterende Sound-Film. Een Spaansch, Ensemble, musiceerd, zingt en danst voor U. Leider X. CUGAT, de talentvolle violist en voormalige accompagnateur van Caruso. De overige leden zijn alien uitstekende musici en twee dansen een onverbeterlijke Argentijnsche Tango. De maskers van Erwin Reiner, van den beroemden auteur JACOB WASSERMAN. In de hoofdrollen JOHN GILBERT, EVA VON BERNE en ALMA RUBENS. Regie: VICTOR SEASTROM. ScenarioSVEND GADE. Nederlandsche tekstbewerking SIMON B. STOKVIS. De handeling geschiedt in het hedendaagsche Weenen. ALS TWEEDE HOOFDNUMMER Sensationeele en spannende avonturenfilm. In de hoofdrollen: TIM Mc COY en DOROTHY SEBASTIAAN. Plaatsbespreklng van 6 tot 7 uur Toegankelijk voor personen boven 18 jaar. alle nog voorradige ZOMER-ARTIKELF.N worden tegen minimum prljzen opgeruimd Tennisschoenen vanaf SO ct» Dames Pantoiiels 73 Dames linnen Schoenen, wit, zwart en beige f I,SO tot i 3,SO Rubber Sandalen vanaf f !,4S H jfli •age Dames fluweeien Bandschoenen f 3,OS idem in luxe uitvoering f 4,95 ZIET ETALAGES. Oude prijzen Nieuwe prijzen \o voor dag of voor dag en nacht, groote wasch buitenshuis, bij H. DE REGT, TER NEUZEN, Zwaantje. gevraagd, niet ouder dan 16 jaar. Adres Bureau van dit blad. een bekwame Adres: J. Huijssen-Dieleman, TerNeuzen ontvangt iedere kooper van minstens van 65 75 90 1.00 1 15 en 1.25 per pond uit eigen fabrieken. Profiteert van deze bijzondere aanbieding om eens met onze Koffie kennis te maken, indien U ze nog niet geregeld gebruikt. En de smaak fen de fijne geur, zullen U voortaan zeker ALBERT HEIJN'S KOFFIE doen prefereeren. Doorde N.V. Ter Neuzensnhe Scheepsbouwmaatschappij wordt gevraagd Leeftljd 14 jaar. Wij bouwen Uw toestel om voor geheel Wisselstr.-voedin g tegen billijken prijs. Wilt U Uw toestel grondig laten nazien of in orde maken I Vakkundige bediening. Billljke prijzen. I Qediplomeerd Radio-Monteur. R 399 HOFLEVERANCIER. GROOTSTE KRUIOENIERSBEDRIJF IN NEDERLAND. Zooals Eiken Buffetten, pracht Linnen- kasten, Nachtkastjes, Tafels, Schrijftafel, Glazenkastje, Kinderstoel en -Wagens, Leunstoelen, Kapstokken, Radiokast, nieuwe Ledikanten, pracht Herberg- of Kantoorkachel. Hebt U te veel Meubelen, laat het mij weten ik koop ze van U, geheele Inboedels en winkelopruiming. „ONS HU1S" MARKT. Geopend van 9 tot 5 uur. Aanbevelend, Boekhandel - Ter Neuzen gj Onze productie blijft onovertrefbaar. Het Masker Duivel r i - V i J- Iste Hoofdfilm DE BUITENGEWONE SUPER-PRODUCTIE DER FOX-FILM 2de Hoofdtilm. De groote Engelsche film, vervaardigd door de British Internationale Pictures Ltd. 1tJ Plaatsbespreklng van 6—7 uur. Toegang boven 18 jaai Prijzen: Balcon 1,15 - Eerste Rang 0,85 - Tweede Rang 0,60 - Derde Rang 0,35. In de stad Weenen staat een kerk, die hooge mate afkeurt, te bewegen^zijn vriend beroemd is wegens een prachtig raam van gabramd glas. Weinigen kennen hiervan de geschiedenis. Een drama is venbonden aan deze historic, dat den beroemden Oostenrijk- schen auteur Jacob Wassermann aanleiding gaf tot een roman en dat thans de stof leverde voor de Metro Goldwyn Mayerfilm „Het maskerivan den duivel". De scbilder van het beroemde raam was een zeklere Graaf Palester, een bejaard en fijnzinnig kunstenaar. Hij zocht naar een geschikt model voor zijn ischilderij, dat in gebrand glas in de Weensche kerk zou worden geplaatst en hij koos daartoe een van zijn jonge vrienden, Baron Erwin von Reiner. Erwin von Reiner was een Weensch aristo- craat, jong, schatrijk, zeer artistiek, maar zeer egoitisch. Erwin weet Palester, die zlijn gedrag in Manfred de middelen te verschaffen, waar- mede deze een wetenschappelijike expeditie kan ondernemen naar Borneo. Hij wendt voor, dat Manfred het geld zou weigeren, als hij het dezen zelf aanibood, het zou schijnen alsof hij het uit vriendschap deed en niet uit belangstelling voor Manfred's wetenschappelijk onderzoek. Door deze manoeuvre weet hij tevens Palester een gunsttper opinie over hem bij te brengen, want 't is juist de schilder, die hem er op wijst, dat acht;er zijn mom van mensch- lievend en edelmoedig gezelschapsman een duivel verborgen ligt. Nu ontstaat het spannende drama tdrj de ontwikkeling waarvaci men telkens de groote gaven van John Gilbert kan bewonderen bij dit zoowel filmisch als dramatisch hoogst interessante filmwerk. AL3 IHttut nvvrw.iv...™-... In het stadje Costa Ora is Jim Mc. Clellan opzichter van een Amerikaansche mijn cor- poratie. Bij het uitbreken van een revolutie die veroorzaakt wordt door Rafael en zijn generaal Ranivrez, redt Jim Dolores, de doch- ber van den President der regeering, en brengt haar in zijn mijn in veiligheid. De aanstoker® van de Revolutie krijgen de overhand en Jim ziet zijn eenige kans om den President en de regeering te redden in, voor te geven aan de zijde der rebellen te staan, De Silva, de President vertrouwt hem zijn dochber toe; maar zij vlucht uit de mijn en gaat terug naar het paleis. Dit was alleen een middel om haar in handen te krijgen. Jim beraamt intusschen een plan om haar te red den Hij gaat verkleed als een inlander met een trouwen dienaar naar het huis van Rafael en komt in Dolores' kamer. Hij verbergt haar achter een gordijn. Rafael komt in de kamer, denkende, dat Jim gevlucht is. Jim springt te voorschijn en voor Rafael tijd heeft om hulp te roepen, ligt hjj gebonden op den grond. Jim vlucht door het raam Dolores gewapend met zijn revolver achter- latend. Hij heeft een troep soldaten verdekt opge- steld en weldra zijn de opstanders verslagen. Intusschen is Rafael ontsnapt en met Dolores gevlucht. Jim gaat Dolores achtema en na een walde jacht door de woeste bergen gelukt het hem haar in te halen en Ranivrez te dooden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 8