Prima wollen Vlaggen H. B. S. Winkelweek Ter Neuzen. 4 STOELEN P STROOMATSTOELEN, FIINE MAKES TRAP MAAIMACHINES Nog slechts eenige dagen TOTALEN UITVERKOOP ALBERT STANDAERT - Ter Neuzen Vulpennen Vulpotlooden VoBthalver. ..TERNEUZEN" AGENDA Landbouwersinspan J. WIELES TELEFUNKEN - PHILIPS NAAIMACHINES. Fa Gebr. RIBBENS, mooie SNIJBOONEN A DVERTENTIEM Voor a. s. feesten en Wimpels. Firma Gebr. RIBBENS, Ter Neuzen. Openbare Verkooping. 19 stuks HOORNVEE: Gereedschappen Voortseenig Huisraad, ALBERT STANDAERT Denkt U nog aan den Voor Auto en Tractor Goud- en Zilverwerken, Horloges, Klokken, Wekkers, enz. Fa P. J. VAN DE SANDE UITSLAG VERKOOPINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCHAPPIJ - TER NEUZEN. SCHEEPVAARTBEWEGING. WISSELKOERSEN. HOOGWATER TE TER NEUZEN. ZONDAG a.s., 2V2 uur, TERNEUZEN 2-STEEN 1 EditieTJEENK WILLINK - Zwolle DONDERDAG 21 AUGUSTUS 1930, Den geheelen 8 PAARDEN De gelegenheid om deel te nemen aan de WINKELWEEK is nog opengesteld tot uiterlijk DINSDAG 7 AUGUSTUS. Zich aan te melden bij HET BESTUUR. RADIOTOESTELLEN, GEHEEL OP WISSELSTROOM, |y EENVOUDIG AANSLUITING MET EEN STEKER IN EEN |1 STOPCONTACT VAN HET LICHTNET (DUS ZONDER j ACCU'S) VANAF150 Gld TELEFUNKEN-SERVICE-STATION noordstr.48 F* G. A. van FRAAlJENHOVEN j| pi Nog voorradig eenige van f 140,— voor 85,- TER NEUZEN van DE BESTE DE GOEDKOOPSTE TER NEUZEN. Om te Steriliseeren J. P. VROEGOP, Alles wordt verkocht aan spotprijzen. - Ziet de Etalage HARO VULPEN met glazen pen vanaf 1,75 tot 3,75. presenteeren aan de achterzijde van zijn ter rain volgens de toen aangegeven richting ongeveer 8 M. hebben bedragen, terwijl de thans op de bij de stukken overgelegde teekening maar 6% M. bedraagt. Dat de heer Van de Sande niets gevoelt voor de oplossing aangegeven op de teekening spruit daaruit voort, dat de strook dan te .smal wordt en hij er niet mede kan bereiken hetgeen hij zich had voorgesteld te doen. Indien hem de op lossing was voorgesteld, zooals dat lid der Commissie van Bijstand aangaf, dan komt dit niet zoo onaannemelijk voor, dan had de ge- meente kunnen bereiken wat zij zelf noodig heeft, zonder dat zulks nadeel oplevert, dat het terrein aan het eind der straat wat te klein wordt om daar een volledig huis te bouwen is naar sprekers meening geen be- zwaar, als men daar in ander opzicht den toe- stand mee verbetert. Hij acht het in het financieele belang der gemeente. Hij acht de zaak nog niet duidelijk en kan vooralsnog zijn stem niet geven aan het voorstel van burge- meester en wethouders. De heer SCHEELE is de overtuiging toege- daan, dat het gewenscht is, de straat door te trekken naar de boot. Prijsgeven van dat oorspronkelijk voomemen zou hij als een dwaasheid beschouwen. Hij zou het echter beter achten, indien de straat racht op den as van de Noordstraat kon worden doorge- trokken en stelde daarom bij het onderzoek door de Commissie van Bijstand de vraag, of de heer Van de Sande niet bereid zou zijn een noekje van zijn voorterrein af te staan, dan kon de straat recht gemaakt worden en men kon aan hem dan aan de achterzijde een strook grond verkoopen, zoodat ook hij dan te helpen was. Hij zou het echter niet verstandig ach ten de geheele strook van 5 M. breed te ver koopen. Nu begrijpt spreker niet, nademaal adres- sant een strook van 5 M. breed gevraagd heeft, dat hij nu 6.50 M. breedte aan de ach terzijde voor het bereiken van zijn doel te smal acht. De heer VERLINDE herinnert, dat, toen besloten werd de affuitloods aan te koopen, dit geschiedde met het doel de Noordstraat door te trekken, en hij en anderen zich voor- stelden bouwrijp terrein te krijgen aan de zijde der doorgetrokken Noordstraat. Het komt nu echter heel anders uit. Men krijgt daar geen woningen. Doortrekken van de Noordstraat, op normale wijze, zou hij toejuichen, maar nu de woningen aan de zijde der Burgemeester Geillstraat komen en men aan den kant der door te trekken straat niets anders krijgt dan de afsluitingen van acbtererven, krijgt men er een anderen kijk op. Men krijgt dan van uit de Noordstraat een kijkje op die schei- dingsmuren, hetgeen niet erg ooglijk kan ge- noemd worden, en in verband met de bestaan- de toegangswegen naar de boot acht hij onder zulke omstandigheden daar geen nieuwen weg van 8 of 7 M. met trobtoirs ter weerszijden noodig. De gemeente kan de kosten voor het maken vein een dergelijken achterweg sparen en hij zou hot beter en voordeeliger achten hier te volstaan met een gang ter breedte van die welke thans bestaat achter de wonin gen langs de Scheldekade, die in sommige ge- vallen dient voor gerief der aanwonenden. Wat het denkbeeld van den heer Scheele betreft, om de Noordstraat in rechte lijn door te trekken, alzoo in schuine richdng op den zijgevel van het Concert- en Bioscoopgebouw, daar gevoelde spreker ook wel iets voor, doch de gemeentebouwmeester opperde het bezwaar, dat hij dan op de punt van het bouw- terrein aan de andere zijde te weinig breedte overhield. Dit is dan ook misschien oorzaak, dat hij, dat denkbeeld op de teekening uitwer- kende, van de door de commissie besproken reehte lijn is afgeweken, en aan de achterzijde meer Westwaarts is gekomen, en daardoor de strook die men dan aan adressant zou kunnen verkoopen smaller is geworden dan besproken was. Spreker zou het echter beter achten, omdat hij deze nieuwe straat niet noodig acht, daar te volstaan met het maken van een gang ten dienste der daar te bouwen perceelen en overigens zooveel mogelijk van den grond ver koopen. Men spaart dan ook de kosten van den straataanleg. Er ligt een goede toegangs- weg van de boot naar de stad langs de breede Burgemeester Geillstraat, die nieuwe straat is geheel overbodig. De heer BEDET wil den heer Scheele wel even inlichten over het bezwaar van den heer Van de Sande om te aanvaarden een strook grond die aan de achterzijde 6.50 M. breed is, ofschoon hij maar 5 M. heeft gevraagd. Dat zit hem eenvoudig daarin, dat de strook grond waarover nader met hem gesproken is, geert, van achter wel 6.50 M. breed is, maar aan de voorzijde van het gebouw op niets uit- loopt, waardoor hij be weinig nuttige ruimte overhoudt voor het bereiken van zijn doel. In dien het van achter 8 M. werd, dan zou het kunnen, en dan kan men de Noordstraat ook in de goede richting doortrekken. De heer HAMELINK merkt op, dat men het in verschillende raadszittingen meermalen heeft gehad over het maken van groote ver- keerswegen, en als zoodanig zijn besproken de Burgemeester Geillstraat aan de eene zijde en de thans in uitvoering zijnde Grenulaan aan de andere zijde. Het lag altijd in de be doeling, om het rijverkeer zooveel mogelijk uit de Noordstraat te houden. Is het dan nood- zakelijk om nu hier nog een breede straat te maken? We willen het groote verkeer juist langs den buitenkant leiden. Is er dan nu in het midden der istad, naast de bestaande, nog een nieuwe verkeersmogelijkheid noodig? Practisch kan men er weinig aan hebben, want van die zijde komende, mag de Noord straat toch niet worden bereden Moet men daar dan toch een straat gaan projecteeren lets anders is het, of het geen aanleiding is, daar open ruimte te houden. Het gebruik van auto's neemt steeds toe en daarvoor is parkeerterrein noodig. De ruimte op de Markt is daarvoor niet voldoende. Men moet op Woensdag maar eens zien naar de ruimte die in de omgeving van de Nieuwstraat, waar markt wordt gehouden wordt ingenomen. Ook het voorterrein van den heer Van de Sande wordt dan als parkeerterrein gebruikt. In dien aan zijn verzoek wordt voldaan, blijft dat voorterrein als open terrein behouden, wordt het zelfs iebs breeder. Wordt daar bo- vendien geen straat met trottoirs aangelegd, dan zal dat een belangrijke besparing betee- kenen. Het is overigens geen overbodige weelde, dat er in de kom der gemeente eens een open ruimte wordt gehouden. Waarom moet men daar een straat maken, waaraan toch geen woningen meer worden gebouwd? Alvorens de raad zich vastlegt, zou hij het wel wenschelijk achten, dat de leden een en ander nog eens in oogenschouw namen en thans het nemen eener beslissing werd aangehouden. Hij gelooft dat men zich later zou beklagen, als daar niet een stukje open ruimte bleef. De heer COLSEN geeft te kennen, bijna van dezelfde meening te zijn. Zeker, er is vroeger een besluit genomen, maar toen i3 dat niet zoo goed ingezien. Hij dacht, dat de straat recht doorloopen zou, maar zag thans, dat dit niet de bedoeling is. Hij zou de straat recht door willen trekken en dan kan men den heer Van de Sande ook ter wille zijn. De raad zal daar toch geen achterommetje meer willen maken? Hij wenscht de Noordstraat vanaf het eindpunt door te trekken recht naar de boot en verder het terrein open te laten. Hij acht dat dringend noodig, Men moet vooral op Woensdag eens zien. Gisteren stond het er geheel vol met auto's. Men heeft hier geen overvloed aan ruimte. Laat dat terrein open, maak geen achterommetje, maar trekt de straat door en laat men dan ook den heer Van de Sande helpen om zijn plan te kunnen uitvoeren. De heer VERLINDE begrijpt den heer Col- sen niet erg goed. Wenscht deze de straat recht door te trekken en dan het overige ter rein onbebouwd te laten? De heer COLSEN antwoordt bevestigend. De heer VERLINDE merkt op, dat het dan een geheel andere kwestie wordt. Dan ver- liest men natuurlijk een oppervlakte bouw- grond. Dan zou alleen de grond aan den heer Van de Sande verkocht worden en bleef de rest open. De heer COLSEN verklaart, dat dit zijn bedoeling is. Hij acht dat noodig, in verband met de behoefte aan open terrein, ook in ver band met het toenemend gebruik van auto's. Kan deze zaak nog niet eens worden aan gehouden De heer VERLINDE zou dat ook gewenscht achten, want er bestaat nogal verschil van opinie, zoodat dan een en ander nog eens nader bezien kan worden. De VOORZITTER heeft geen bezwaar tegen aanhouding, maar meent dat het mis schien toch gewenscht is, dat hij hieromtrent ook nog enkele opmerkingen maakt. In de eerste plaats wil hij de meening van den heer Van Driel, omtrent het bestaan van een adder wegnemen. Hij wijst er op, dat het geen over besprekingen met den kapitein der genie wordt gezegd, geschreven is door den gemeente-bouwmeester en burgemeester en wethouders dit niet ovememen. Daarvan staat niets in het contract, zoodat de gemeente daar- omtrent in geen enkel opzicht is gebonden. De gemeente is alleen verplicht een toegang te geven van af het terrein achter de bom- vrije kazerne naar de straat. Niet onmogelijk is het, dat de heer Doorenbos indertijd met den kapitein der genie het plan aldus heeft besproken en hij er daardoor toe gekomen is om daarover te schrijven alsof het een ge- stelde voorwaarde was. Officieel staat daar van echter niets vast. Indien burgemeester en wethouders hebben voorgesteld, om niet in te gaan op het ver zoek van den heer Van de Sande, om aan hem de gevraagde strook grond (e verkoopen, dan berust dat voorstel op het feit, dat de raad indertijd op voorstel van het college besloten heeft, de affuitloods aan te koopen, om de Noordstraat door te trekken, voorloopig zoo- ver als mogelijk is, doch later, achterom het gebouw van de Zeeuwsch-Vlaamsche Tram- wegmaatschappij naar de Nieuwstraat, waar- voor de gemeente alsdan beslag zal moeten kunnen leggen op de bomvrije kazerne en de marechausseekazerne aan de Nieuwstraat. Als de strook ter breedte van 5 M. werd verkocht, zou men die straat niet meer kun nen inrichten zooals het moest. Zij achten die mogelijkheid echter niet uitgesloten, indien zou worden gehandeld overeenkomstig het denkbeeld der commissie van bijstand, en meenden dat op die wijze de hierbij betrokken partijen elkander zouden kunnen vinden. Bur gemeester en wethouders hebben zich echter niet kunnen voorstellen dat de gemeenteraad na zich reeds tweemaal over het geprojec- teerde plan te hebben uitgesproken, daarvan zou wenschen af te wijken, en meenden met hun afwijzend voorstel in den geest van den raad te handelen, en met het vastgestelde plan te kunnen voortvaren. Wat de opmerking van den heer Verlinde betreft, dat aan die zijde geen huizen komen te staan, dat zal slechts ten deele juist zijn, aangezien het terrein aan de voorzijde wel te diep is voor 6en perceel, en er dus aan den ingang der straat twee perceelen naar de zijde der door te trekken straat zouden kunnen worden gebouwd, terwijl de andere naar de zijde der Burgemeester Geillstraat zullen worden opgetrokken. Burgemeester en wethouders hebben echter ook nagegaan of het mogelijk was aan het doel van adressant tegemoet te komen. Daar vandaan is met hem besproken een afstand en verkoop van grond zooals op de tee kening is aangegeven en waarbij het ter rein aan de achterzijde in plaats van 5 M. op 6% M. breedte zou komen. Aangezien hij ech ter geen prijs bleek te stellen op die oplossing, is niet verder onderhandeld. Er is echter geen bezwaar, indien de raad dat wenscht, om de beslissing nog eens aan te houden, teneinde een en ander nader te kunnen bezien. Als de raad dat wenscht staat dat aan zijn bevoegdheid. De heer VERLINDE verklaart niet accoord te gaan met de teekening die door den ge meente-bouwmeester is gemaakt. Toen de commissie plaatselijk deze kwestie besprak kwam men aan de achterzijde tot een groo- tere breedte, terwijl er dan van den heer Van de Sande maar een hoekje van zijn voorter rein noodig was. Volgens de teekening is de strook aan de achterzijde smaller en zou er een strook van het voorterrein over de ge heele diepte noodig zijn. Men kan wel nagaan dat het dan voor den verzoeker te nadeelig wordt en van weinig waarde is. Hij zou het eens precies willen zien aangegeven zooals de commissie het besproken heeft. De heer SCHEELE meent ook, dat het schuine stukje dat de commissie van den heer Van de Sande noodig achtte te nauwemood kwam tot de helfit van het daar staande hek. De heer VERLINDE: Hoogstens over een breedte van een paar Meter. De heer SCHEELE meent ook, dat het mis schien beter is, om het allemaai nog eens te bekijken, voor het vestigen van een goed oor- deel. De VOORZITTER merkt naar aanleiding van het betoog van den heer Hamelink nog op, dat voorkomen moet worden, dat het groot - of snelverkeer in het gedrang komt. Daarom kan de straat niet smaller worden dan uiter- lijk 7 M., aangezien men voor het voetverkeer trottoirs moet overhouden ter weerszijden. De heer HAMELINK acht daar voor het snelverkeer een straat niet noodig. Vijf en twintig meters verder ligt er een voor snel verkeer geschikte breede straat. En wat het verdere betoog van den voor- zitter betreft, om daarlangs de Noordstraat door te trekken naar de Nieuwstraat, dat is een nog in een zeer ver verschiet liggende toe- komstmuziek. De VOORZITTER merkt nog op, dat, in dien de gemeenteraad zulks noodig acht, daar een parkeerruimte kan gemaakt worden, maar dan zullen eenige tientallen, misschien hon- derdtallen M2 meters moeten gereserveerd worden. Daarover kan dan, als de raad zich hierover later wenscht uit te spreken, nog eens gedacht worden. De heer VAN AKEN acht, bij het gebleken verschil in de adviezen, uitstel wel gewenscht. De VOORZITTER deelt mede, dat burge meester en wethouders tegen uitstel geen bezwaar hebben, maar meent, dat dan alvast wel over het voorstel van burgemeester en wethouders kan gestemd worden. De heeren VERLINDE en HAMELINK ko men daartegen op; als men uitstelt moet men geen beslissing in een of anderen zin uit- lokken. Met algemeene stemmen wordt tot aanhou ding dezer zaak besloten. (Wordt vervolgd.) TER NEUZEN. Gisteren werd alhier door notaris Van der Veen ten verzoeke van de erven mej. wed. J. Deesde Bruijne, in het openbaar verkocht: een woonhuis en erf aan de Noordstraat no. 45 te Ter Neuzen, groot 77 c.A. Kooper hiervan werd de heer M. Dees te IJzendijke, voor f 5400. Van de partij bouwland in den Pierssens- polder, groot 9.14.16 H.A. werd kooper de heer C. P. Kielman te Sluiskil, voor 620 per 44 A. 56 c.A., totaal 12.719,47. AXEL. Heden werd door notaris J. A. Dregmans alhier, krachtens rechterlijk bevel verkocht een woonhuis met erf, staande aan de Nieuw straat. Kooper werd de heer F. W. Dieleman te Axel voor 2025. s.s. HELENA vertrok 29 Juli van Rahja naar Barry, s.s. MAGDALENA van Cardiff naar Rahja passeerde 1 Aug. Lands Eind. s.s. TERNEUZEN vertrok 30 Juli van Rot terdam naar Oran. Voor Ter Neuzen: 29 Juli. Duitsch zeil- schip PEKING, 2851, salpeter, Tar-tar. Van Ter Neuzen: 30 Juli. Eng. s.s. CHA- VYOHASE, 1642, ledig, Sunderland. Voor Ter NeuzenGent: 30 Juli. Duitsch s.s. KITTIWAKE, 982, ijzer, Glasgow. Van GentTer Neuzen: 31 Juli. Eng. s.s. MERANNIO, 563, stukg., Londen. Voor Selzaete: 30 Juli. Eng. s.s. WAR SIRDAR, 3424, ledig, Sheerness. Voor Gent: 30 Juli. Eng. s.s. MICKLETON, 364, led., Londen; Eng. s.s. GWYNWOOD, 674, kolen, Goole; Eng. s.s. ARUBA, 674, kolen, Goole; Spaansch s.s. KONSTAN, 1118, pyriet, Hueliva; Belg. s.s. IVONNE, 445, kolen, Boston; Eng. s.s. REDCAR, 794, kolen, Boston; Eng. s.s. GALA, 605, ledig, Londen; Duitsch s.s. IDA BLUMENTHAL, 890, hout, Danzig; Deensch s.s. HENNING B, 1288, hout, Fredrikshamn. 31 Juli. Eng. s.s. CRICHTOUN, 506, stukg., Leith; Fransch s.s. THISBe, 876, pyriet, Caen; Eng. s.s. ALGOL, 929, ledig, Zeebrugge; Finsch s.s. WTJMA, 1956, hout, Kotka; Eng. S.S. FALCON, 738, stukg., Londen; Portug. s.s. MELKO, 2994, pyriet, Lissabon; Eng. s.s. WHARFE, 387, stukg., Goole. Van Gent: 30 Juli. Deensch s.s. STEGEL- BORG, 1146, ledig, Hull; Eng. s.s. PORTH- LBVEN, 143, cement, New-Castle; Eng. s.s. ASPERITY, 305, ledig, Londen; Ital. s.s. RU- BICONE, 3063, ledig, Newport; Fransch s.s. CAP. FEDHALA, 1128, stukg., Antwerpen; Eng. s.s. DENE SIDE, 129, stukg., Goole; Eng. s.s. YORK, 451, stukg., Hull; Eng. s.s. TUDOR KING, 733, ijzer, Londen; Noorsch s.s. GLIT- TRE, 3788, ledig, PlymouthBelg. s.s. MAR CEL, 841, ijzer, Boness. 31 Juli. Eng. s.s. GWYNWOOD, 674, ledig, Londen; Eng. s.s. MICKLETON, 364, steen, Londen; Eng. s.s. STESSO, 1292, ledig, Tyne; Eng. s.s. REDCAR, 794, ledig, Antwerpen; Zweedsch s.s. HEDDY, 673, hout, Lidhoping; Duitsch s.s. HUGO FERDINAND, 1092, ijzer, Gdynia; Noorsch s.s. TOREFJELL ,1504, led., Leningrad; Belg. s.s. YVONNE, 445, ledig, Boston. Amsterdam, 1 Aug. 1930. bieden Lor.den 12,09 Rerlijn 59,31% Parijs 9,76% Brussel 34,74% Weenen (100 sh.) 35,10 Duitsch Fransch Belgisch Oostenrijksch Vreemd Bankpapier. 59,25 9,70 6,93 35,10 (100 sh.) laten 12,09% 39,35% 9,78% 34,77 35,16% 59,40 9,80 6,96 35,16% (Zonnetfld.) Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag voorm. nam. 2 Aug. 7.17 7.42 3 8.20 8.56 4 9.34 10.13 5 10.53 11.28 6 11.59 7 0.26 12.49 8 1.11 1.30 Ondertrouwd P. BOUDELING EN S. DE PUTTER Ld. Anna Jacobapolder mjj >30 Axel Huwelijks-bevestiging in de Ger. Kerk te Axel, 14 Aug. 2V2 uur. In plaats van kaarten. Ondertrouwd WILLEM A. W1ELAND EN ADR1ANA S. EEKMAN. Ter Neuzen, 1 Augustus 1930. De Jongestraat 6. Schoolweg 7. Huwelijks-Voltrekking op Donderdag 14 Aug. a s. Allen die iets te vorderen hebben van of verschul- digd zijn aan de nalatenschap van LEENDERT KOLIJN, laatst gewoond hebbende te Hoek en overleden te Ter Neuzen, 23 Juli 1930, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van Ondergeteekende. Notaris DREGMANS. ENTREE 30 Kinderen lO ct. CURSUS 1930—'31 Gei'llustreerd PRIJS: Gebonden 90 ct FIRMA P. J. VAN DE SANDE Ter Neuzen. De Notaris J. A. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de Kinderen DAVID te Koewacht, op de thans nog door hen bewoonde hofstede in den Karnemelk- polder, op des voormiddags 11 uur (Zomertijd), verkoopen bestaande in: „GABRIELLE", vos bles merrie, 12 jaar, Stbk. A, met merrieveulen „L1EZA", vos merrie, 5 jaar, veulenb.„FLORA", vos merrie, 4 jaar, veulenb., met bruin merrieveulen„IRMA", bruine merrie, 2 jaar, veulenb.„MINA", vos merrie, 1 jaar, veulenb.„LOUIS", bruine ruin, 1 jaar. 5 Melkkoeien,4 be- kalfde Vaarzen, 5 eenjarige Runders en 5 Kalvers. VARKENS: Zeug, dik van biggen, 3 jonge Zeugen, 3 Loopers. PLUIMVEE: 60 Kippen en Hanen. 3 Menwagens mettoe- behooren, Driewielskar, Tilbury,diverse Ploegen en Eggen, 2 Sleden, 2 blepers, Cultivator, Kapmachine met vorentrekker, houten Rolblok, Zwin- gen en Aanschijnen, Aardappelsor- teeider, 2 Handwiedmachines, Krui- wagen, Lamoen, Beerbak, Gierpomp, 20 Klaverruiters, cementen Waterbak, Fornuis (200 L.), Bascule, Graanmaat, Dorschmachine met manage, Wind- molen (nieuw model), Snijmolen, Bietenmolen, Ziften, 3 lange Ladders, 12000 K.G. Pulp, partij Klaverhooi, 3000 K.G. wit Hooi, Mest in den put, gewaterde Sparren, eiken Staken, wilgen Kodden, gezaagd Eiken- en Olmenhout, Brandhout, Kisten, Manden, Reepen, Rieken, Vorken, Mesthaken, enz., enz. MELKGERIEF: Ontroomer, (Melotte), Tuimelkarn, Kuipen, Emmers en Teilen. alsKasten, Stoelen, Tafels, Kachels, enz. Betaling tot f 50,— contant, daar- boven crediet tot 1 Jan. 1931. Bergplaats voor fietsengeen af- spanning. Geen muziek of zang wordt toegelaten. HEDEN ONTVANGEN EEN i Beieefd aanbevelend, DIJKSTRAAT 30 - TER NEUZEN mimfflnffiinmnmiinimimMTiiiiiutiiiTiuTiimiiiHititiitut! nun iiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiii: iiiiiiiniiiiiini limn jiipii;! iu nil! '//////✓/////^/Z////4^ i n iiiiinii ii1111 n inillMilll i11111 III! 'SSu&SjL merk NAUMANN, Centraal Bobbin met voile garantie. eerste pluk. Tel. 223, Donze-Visserstr. 46.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 7