ALGEMEEN HIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAP VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Tweede Bind. No. 8560 VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1930. 70e JAARGANG. 8ISKEW1ASB BTJITSIfLASD. PRKDIKBEU&TEV. Feuillet on-ver t ellin g en, TER NEUZEN, 1 AUGUSTUS 1930. BRABANTSCHE BRIEVEN. TER NEUZENSCHE COURANT DE KONINGIN EN DE PRINSES WEEK TERIJG. A an het station te Amersfoort zijn gister- morgen te 8 u. 55 de Koningin en de Prinses gearriveerd. De vorstelijke personen vervolg- den de reis naar Soestdijk per hofauto, die op het tweede perron gereed stond. De auto werd voorafgegaan door een motor met zijspan met poiitie. De Koningin en de Prinses werden door een vrij talrijk publiek, dat zich op het perron en buiten bevond, luide toegejuicht. EERSTE KAMEK. Vergadering van Donderdag. Bij de voortzetting van de behandeling van het Suikerwetje betoogt de heer Koster (lib.) dat er voor gezorgd dient te worden dat de voordeelen van het ontwerp terecht komen bij de bietenbouwers. Het bezwaar van het ont werp is, dat de Centrale Suikermaatschappij kan gaan dreigen zelf te raffineeren en door haar dreigement voordeelen kan behalen, die bij de verbouwers behooren. De heer van Embden (v.d.) bestrijdt het ontwerp en vraagt waarom de consument het gelag moet betalen. Spr. wijst erop, dat de consument jaren lang gezucht heeft onder de hooge prijzen, toen de landbouw groote win- sten maakte. De heer Smeenge wenscht verlaging van de spoorwegtarieven voor het bietenvervoer ten einde tegemoet te komen aan de binnenschip- perij. De heer Van Citters is niet enthousiast over het ontwerp dat hij eahter zal aanvaarden. Hij acht het standpunt van de regeering in den huidige crisis te berustend. Minister De Geer zegt, dat men te doen heeft met een crisismaatregel, die zoo dicht mogelijk aansluit bij de bestaande wetgeving en geen precedent schept. Als dit ontwerp wordt afgewezen, met de woorden: geef ons andere maatregelen dan is het duidelijk, dat de regeering dat advies niet zal kunnen op- volgen. Over de plannen der regeering voor verderen steun aan den landbouw kan spreker niets mededeelen. Hij wijst er op, dat de C. S. M. belang heeft bij de instandhouding van de bietencultuur. Er zal geen pressie worden uit- geoefend op de verbouwers. Mocht de toe- komist anders leeren, dan zal men andere maatregelen nemen. Het bedrag van het in- voerrecht is niet te hoog, gezien de lasten, die uit accijnsheffing voortvloeien. De heer Wibaut (s.d.) herinnert eraan dat prof. Diepenhorst wel degelijk erkende dat dit probectie is en niet anders. Na verdere replieken wordt het wetsont- werp aangenomen met 24 tegen 17 stemmen. Tegen: s.-d., vrijz.-dem., en de heeren Van der Lande (r.-k.), Ter Haar (c.-h.) en Pollema (c.-h.). De heer Fock (lib.) was bij deze stemming afwezig. EEN STANDBEELD VOOR KAREL DE GROOTE. De vereeniging voor Vreemdelingenverkeer biedt de gemeente Nijmegen ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan der stad een stand- beeld aan van Karel de Groote. Ontwerper is J. Maris. DE BOYCOT DER DEUTSCHE GOEDEREN. Naar het Hbl. vemeemt heeft de Nederl. regeering in Berlijn stappen genomen in ver- band met de positie, waarin Nederland on- danks de meestbegunstigingsclausule dreigt te geraken door het Duitsch-Finsche boter- en kaascontract. Aangezien dit contract echter nog niet tot stand is gekomen en het Duitsche invoerrecht op boter dientengevolge nog niet is verhoogd, kunnen deze stappen vooralsnog slechts een voorwaardelijk karakter dragen. DE BESTRIJDING VAN MOND- EN KLAUWZEER. Naar het Corrasp. bureau verneemt, is bin- nenkort te verwachten de benoeming van den directeur van het nieuw op te richten staats- veeartsenijkundig onderzoekingsinstituut. De bedoeling van den minister van Binnenland- sche zaken en landbouw is om den nieuw be- noemde op te dragen een omstandig onderzoek naar de resultaten van matafto (middel tegen mond- en klauwzeer-v. d. Berg). NEDERLANDERS IN ITALIe AANGEHOUDEN. Het Eersbe Kamerlid, de heer Mendels, heeft den minister van Buitenlandsche Zaken de volgende vragen gesteld: Heeft de minister kennis gekregen van het- geen den Nederlandschen Staatsburgens Jo- han Schmidt en diens echtgenoote op een reis in Italie dezer dagen is wedervaren van de zijde der staatspolitie aldaar. Heeft de minister daarin aanleiding gevon- den, naar de juistheid der gepubliceerde feiten een onderzoek te doen instellen, met name of genoemde personen, op later onjuist ge- bleken vermoeden hunner politieke onge- wenschtheid, te Livomo van elkaar gescheiden meer dan een week lang in onzindelijke cellen aanvankelijk op water en brood zijn op- gesloten gehouden, zulks in gezelschap van andere gedetineerden, onder wie wegens moord tot zware istraffen veroordeelden, en of zij ten slotte Italie hetoben moeten verlaten tot de grens begeleid door een ambtenaar der geheime poiitie, wiens reis- en verblijfkosten zij uit hun beurs hadden te betalen? Zoo ja, welke resultaten heeft dit onderzoek opgeleverd Indien de feiten juist mochten blijken, is de minister dan bereid, stappen te doen, op- dat dergelijke behandeling Nederlandschen onderdanen voortaan in Italie worde be- spaard Is het juist, dat van de zijde van het Ned. consulaat en het gezantschap te Rome, hoezeer die van het gebeurde op de hoogte waren ge steld, geenerlei hulp of tuisschenkomst is ver- leend? Zoo ja, waaraan of aan wie is dit te wijten DUITSCHE POLITIES. Het besluit van den democratischen partij- raad om de oprichting van de nieuwe Duitsche staatspartij goed te keuren en de partijmachine te harer beschikking te stellen voor den verkiezingsstrijd bezegelt, schrijft de N. R. Crt., de facto de toetreding van de democra ten. Formeel zal een partijcongres deze nog hebben te bekrachtigen, en wel met een meer- derheid van tweederde, maar de uitslag van de stemming staat bij voorb. at vast. De de- mocratische partij heeft als zelfsitandig lichaam opgehouden te bestaan en gaat op in de staatspartij, welke hiermee een stevigen kern krijgt en aantrekkingskracht voor ge- lijkgezinden. Dr. Koch, de democratische leider, heeft in den partijraad moeten erkennen, dat er bij de oprichting van de staatspartij taktische fouten zijn begaan. De ergste is zeker die van overhaasting geweest, want zelfs vurige voor- standers van de stichting lazen deze pas in de bladen en waren van de voorbereiding ge heel onkundig. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting in een ietwat spijtig artikel van de Koln. Ztg., die Zondag nog had geijverd voor liberale concentratie en den volgenden dag moest erkennen door het gebeurde volkomen verrast te zijn en de overijling te betreuren. Men had en deze opmerking lijkt ons vol komen juist dienen te wachten tot de po- gingen van Scholz om een samenwerking „van Koch tot Westarp" tot stand te brengen, wa ren mislukt. Dan had men de volkspartij, welker bestuur nu een heel zuur gezicht tegen de staatspartij heeft getrokken, veel gemakke- lijker meegekregen. Niettemin is de Keulenaar thans zijn spijt weer te boven en beveelt in een warm ge steld artikel de leden van de volkspartij aan de zaak groot op te vatten en niet te vitten op taktische fouten. Ook de D. A. Ztg., het andere groote orgaan van de volkspartij, be- tuigt sympathie voor den stap tot cencentra- tie van de liberale burgerij in edn partij, en is het eens met de Vossische Ztg., die heeft opgemerkt, dat indien Stresemann nog leefde, ook zijn naam onder de oprichters van de i staatspartij zou hebben gestaan. Men mag op grond hiervan wel verwachten, dat de jongste spruit van de Duitsche partij- politiek sterken aanhang zal krijgen, al zijn daarvoor nog lang niet alle beletselen uit den weg geruimd. Het grootste struikelblok is de onvriendelijke ontvangst bij het bestuur der volkspartij en vooral bij haar leider Scholtz, die in zijn hart meer conservatief dan libe- raal is en meer voelt voor Westarp en Trivi- ranus dan voor Koch. Verder zijn er onder de democraten velen van joodschen bloede, die er bezwaar tegen hebben in den partij te zit- ten met de leden der volks-nationale rijksver- eeniging (de politieke tak van de Jong Duit sche orde) die zich niet altijd van anti-semi- tische smetten vrij heeft weten te houden. Hieruit was o.a. de uiterst koele houding van het Berl. Tagebl. te verklaren. Intusschen heeft Mahraun met nadruk ver- zekerd dat hij tegen elk anti-semitisme is en men zal hem wel op zijn woord willen geloo- ven- i De beletselen voor den groei van de staats partij lijken trouwens vermoedelijk grooter dan zij zijn, want het bestuur der volkspartij heeft een afdoend antwoord gekregen op de poging van Scholz om tot samenwerking tus- schen alle burgerlijke middenpartijen te komen. Noch de democraten, noch de groe- pen van Westarp en Treviranus, noch de oeco- nomische vereeniging bleken daartoe bereid. Scholz en zijn aanhang, die op den rechter- vleugel der volkspartij te zoeken is, zullen dus wel moeten kiezen of deelen, willen zij niet tusschen alle partij-stoelen komen te zitten. De vooruitzichten staan bijgevolg voor de nieuwe partij niet slecht en het centrum be- groet daarom, de stichting met vreugde en constateert dat de staatspartij in structuur het meest zal lijken op het centrum zelf, dat immers ook een heele scala van politieke nuances omvat. Het vergeet daarbij echter dat bij de katholieken de religieuse gelijkge- zindheid een machtig bindmiddel is, dat bij andere partijen ontbreekt. De socialisten hebben daarentegen geen goed woord voor de staatspartij over, en Koch doet vergeefsche moeite hen er gunstiger voor te stemmen met de verzekering dat ze niet zal trachten tegen de socialisten te regeeren en c.q. bereid is met hen samen te werken. De Vorwarts spreekt van zelfmoord der demo craten, gepleegd omdat zij geen hoop meer hadden op voortbestaan. Hun ziel is nu in een nieuw wazig lichaam gevaren: de staatspartij. Het komt ons voor dat deze norsche kritiek voortspruit uit de overweging dat de nieuwe partij straks bij de stembus wel eens geducht tegenstander kan worden en dus een zijdeling- sche, zij het spijtige, erkenning is van de be- teekenis der concentratie. CONCERT OP DE MARKT. Op morgen, Zaterdagavond, zal door het Muziekgezelschap ,,De vereenigde werklieden directeur de heer A. Schirris, des avonds 8 uur, in de muziektent op de Markt, het vol gende programma worden uitgevoerd: 1. Wilhelmus. 2. Cadettenmarsch Jules Vercauter. 3. Guile vriendschap, fantaisie J. Martin. 4. Vlinderliefde, wals-intermezzo, van Jac. Grit, arr. M. P. Harte. 5. Coppelia, fantaisie uit de op6ra Deslibes. 6. Groote marsch uit de opdra Tannhauser R. Wagner. Pauze. v 7. Souvenir aan Glion, pas-redoubl£ J Chaillet. 8. Variaties op het Duitsche thema ,,Er komt een vogel gevlogen" arr. J. M. Bekker. 9. Langs de straat, potpourri A. Schirres. 10. Dixmuiden-Nieuwpoort, marsch J. Desmetsky. 11. Volkslied. MIDDELBAAR ENGELSCH. Te Utrecht slaagde voor de akte A, Middel- baar Onderwijs, Engelsch, F. G. Renier, alhier. BEVORDERD. Bij Kon. Besluit van 20 Juli j.l. is bevorderd tot officier in de Orde van den Kroon van EdgiS d3 heer II. van Caatfcrt, Bclgisch con sul, alhier. EEN BLOEMENKAR, EEN EMMER, EEN AUTO MET EEN ZENUWACHTIGEN BE- STUURBER EN WINKELRUITEN. Hedenvoormiddag stond de Noordstraat bij den winkel der Firma Voerman-de Pauw in het voile teeken der belangstelling, hoewel de winkelweek nog niet was aangebroken. De twee groote spiegelruiten, die de pas nieuwe etalagekasten van de straat afslui- ten, waren verbrijizeld. Bij het perceel stond een zoon van den tuinler Vroegop met een bloemenkar, tpen de commissionair P. M. van Othene, per auto kwam aangereden. Te zelf der tijd stond op de straat naast het trot- toir bij de apotheek de emmer met water van een schoonmakende ddenstbode. Het schijnt. dat de bestuurder, die als zoodanig wat zenuwachtig bekend staat, den emmer te heb ben willen misrijden, (joch haakte toen de ibloemenkar, die een zwaai maakte en de linksche spiegelruit in de showroom van de Firma Voerman-de Pauw vernielde, terwijl daarop de auto door de aanraking met de kar een rechtsche zwenking maakte en de link sche sipiegelruit vernielde. De bloemen waren over de straat gevlogen. Gelukkig liep alles zonder persoonlrjke ongelukken af. Naar we vememen is de bestuurder wel voor zich- zelf, maar niet voor de aan derden toege- brachte schade verzekerd. Het mag zeker verwondering baren, dat de nauwe Noordstraat nog steeds door zoovele automobilisten als verkeersweg gezocht wordt, hoewel er breedere verkeerswegen bestaan, en dat er zich niet reeds eerder een ongeval heeft voorgedaan is meer geluk dan wijsheid. EEN HITLDIGING. Aangeizien heden de vacantie aan de Am- bachtsschool aanving, en de heer Buthfer directeur dier inrichting, bij het hervatten der lessen als zoodanig niet meer zal fun- geeren, wegens zijn benoeming te Goes, had den de leeraren het gepast geacht, hem als blijk himner waardeering en hoogachting een souvenir aan te bieden. pit werd heden voor- middag overhandigd in de timmerzaal, waar de heer en mevr. Buthfer genoodigd werden. Maar ook de leerlingen hadden blijk willen geven van hun waardeering voor den scheiden- den directeur en boden een keurig souvenir aan, dat door de medewerking van alle leer lingen was verkregen. Getroffen door de hem betuigde hulde en waardeering, werden door den heer Buthfer, ook namens zijn echtgenoote, de schenkers bedankt. GEMEENTERAAD VAN AXEL. In de op Dinsdag 5 Augustus a.s., des voor- middags te 10 ure, te hoideif openbare ver gadering van den gemeenteraad alhier, komen J de volgende punten in behandeling: j 1. Notulen. i 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Voorstel om eenige straten in de kom der gemeente voor motor- en andere rij.tuigen geheel of gedeeltelijk af te sluiten. 4. Voorstel om de toeslag van de ge meente op de huren der bewoonde woningen van de Vereeniging tot Ver- betering der Volkshuisvesting in de Julianastraat, te verminderen. 5. Afdeeling TeV Neuzen en omstreken van den Ned. Bond van Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters te Ter Neuizen verzoekt de biljarten vrij te laten als grondslag van de personeele belasting. 6. Voorstel tot vaststelling van diverse besluiten: a. Verordening regelende classificatie der personeele belasting. b. Verordening heffing opcenten der personeele belasting. c. Verordening invordering opcenten der personeele belasting. d. Verordening heffing van 80 opcen ten gebouwde en 20 opcenten on- gebouwde eigendommen. e. Verordening inrvordering dezer op centen. f. Verordening heffing opcenten ge- meentefondsbelasting. g. Verordening invordering opcenten gemeentefondsbelasting h. Besluit tot niet rangschikking in een klasse van de gemeentefonds- 7. Verzoek van de Vereeniging „Moeder- heil" om subsidie ten behoeve van hare inrichting. 8. Voorstel om gelden beschikbaar te stel len voor trottoirbanden aan den Nieu- wendijk. 9. Voorstel om gelden beschikbaar te stellen voor versiering enz. ter gelegen heid van het Kon. bezoek en tijdens het feest, ter gelegenheid van de 50ste jaardag van H. M. de Koningin. 10. Voorstel tot vaststelling van den staat van oninbare posten over het jaar 1929 11. Reclames schoolgelden. 12. Aanbieding van diverse rekeningen dienst 1929. 13. Verzoek van D. van den Berg en A. P. Le Feber, om verlenging van hunne vacantie. 14. Verzoek van W. A. den Boggende, gemeente-ontvanger, om de zekerheid- stelling ten behoeve van de gemeente- te verlagen. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het aantal aangegeven gevallen van be smettelijke ziekten over de week van 20 tot en met 26 Juli in de provincie Zeeland be- droeg: Febris typholdea (buiktyphus) St. Philipsland 1, roodvonk: Biggekerke 1, Oosterland 1. Het aantal gevallen van kinderverlamming over 't geheele land bedroeg 29. Gevallen van encephalitis na inenting wer den er niet geconstateerd. POLDERS EN WATERSCHAPPEN. Bij Kon. besluit is benoemd: tot dijkgraaf van den Mosselpolder de heer C. J. de Zwart te Hoek; tot dijkgraaf van den Koninginnepolder de heer P. de Dobbelaere te Biervliet en tot ge- zworene van dien polder de heer A. Claeys te Birrvliet; jlot geizworene van den Kanaalpolder de j he6r A. F. van Hijfte te Philippine. AXEL. Ter gelegenheid van den jaardag van H. M. j de Koningin-Moeder, zullen de plaatselijke muziekgezelschappen Zaterdagavond op de Markt een concert geven. In verband met het bezoek van H. M. de j Koningin op 16 Aug. a.s. is door den burge- j meester een vergadering opgeroepen tegen Maandagavond a.s. 8 uur ten gemeentehuize, j tot bijwoning waarvan worden uitgenoodigd besturen van alle vereenigingen. Het doel der vergadering is het houden van besprekingen inzake de regeling van ontvangst van de Vorstin. SAS VAN GENT. Woensdag heeft zich aan den z.g. Zandberg een ongeluk voorgedaan: n.l. een jongetje van een jaar of 7, dat aldaar met andere kinderen aan het spelen was heeft bij het vallen over een steen een been gebroken. De ouders van het knaapje, vermoedende dat dit ongeluk te wijten is aan baldadigheid door een anderen jongen gepleegd, hebben de zaak in handen van de poiitie gesteld, die een onderzoek naar de oorzaak heeft ingesteld. Donderdagavond om 7 uur kwam de raad bij elkander tot het behandelen van een aan tal punten, welker behandeling hierbrj in be- knopten vorm wordt geresumeerd. Nadat de notulen der vorige vergadering zonder op- of aanmerkingen waren goedge- keurd, werden achtereenvolgens de rekeningen over 1929 van de gemeentefinancien en het gemeenfcelijk Electriciteitsbedrijf, de eerste in ontvangsten en uitgaven aanwijzende resp. 135.227,26 en f 132.712,07 de tweede sluitende in ontvangsten en uitgaven met f 20.240,18, gesteld in handen van de Commissie tot nazien der rekeningen. Vervolgens werden vastgesteld de rekenin gen van de Gezondheids-Commissie en van het Blirgerlijk Armbestuur over 1929. •Dp de eerste werden geen aanmerkingen ge- maakt, bij de tweede maakte de heer Ver- schaffel als rapporteur der Commissie aan- merking op de gegeven toelagen aan enkele gezinnen, die als zoodanig in het geheel niet mochten in aanmerking komen of wier toe- lage te hoog geacht werd. In besloten vergadering zouden daarom- trent nadere ophelderingen gedaan worden. De begrooting van de gezondheidscommissie werd overeenkomstig het concept zonder aan merking vastgesteld. EJen verzoekschrift van de Afdeeling Ter Neuzen en omstreken van den Ned. Bond van Koffiehuis-Restauranthouders en slijters om den grondslag biljarts uit de verordening op de heffing van de personeele belasting te ver- wijderen, werd voor kennisgeving aangeno men, aangezien zulks reeds in een vorige ver gadering geschied is. Tot uitbreiding van het electrisch net wer den burgemeester en wethouders gemachtigd eene geldleening aan te gaan groot f 12000. Onder dit bedrag is begrepen eene som van f 8000 tot verlichting van de wijk „De Stuiver" tot aan de Belgische grens. Het verzoekschrift van Th. F. Warrens Zandstraat, om de rioleering van een water- gang voor vier woningen, die op zijn grond in den van Remoorterepolder geheel of gedeel telijk voor rekening van de gemeente te nemen, werd met 5 stemmen tegen van de hand ge- wezen. De heeren Neeteson en De Mul stemden voor gedeeltelijke vergoeding. Het tijdens de vorige vergadering aangehou- den verzoekschrift van de R.K. Bouwvereeni- ging „Volksbelang" alhier om in beginsel te besluiten tot het verleenen van medewerking om het bouwen van 25 arbeiderswoningen door die vereeniging te bevorderen werd aangeno men met 5 tegen 2 stemmen. Tegen stem den de heeren Neeteson en Marquinie. Aan het verzoekschrift van het R.K. kerk- bestuur om gelden beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van tien dubbele schoolban- ken en twee kachels voor de R.K. Bijzondere Jongensschool, werd besloten voor wat betreft de 10 dubbele schoolbanken medewerking te verleenen. Wat betreft het aanschaffen van twee kachels was het advies door burgemeester en wethouders in gewonnen nog niet binnenge- komen, zoodat daarover in een volgende ver gadering door burgemeester en wethouders een voorstel zal gedaan worden. Op het verzoekschrift van het Feestcomite voor de Koninginnefeesten ter verkrijging van een subsidie groot 500 uit de gemeentekas werd beslist, dat aan dit Comite zal gegeven worden 200 van de 300, die oorspronkelijk door den raad beschikbaar waren gesteld tot versiering van het stadhuis. Tengevolge van dit voorstel door den heer Verschaffel ter tafel gebracht namens de heeren De Mul, Stouthamer, iJsebaert en hem zelf werd het oorspronkelijk genomen raadsbesluit om 300 beschikbaar te stellen voor versiering van het bordes van het stad huis ingetrokken. Met de 627,48 opgebracht door de collecte bij de ingezetenen krijgt het feestcomite der- halve de beschikking over 827,48. De voorgestelde wijzigingen in de ge- meentebegrooting 1930 en het gemeentel'ijk electriciteitsbedrijf werden eveneens goed- gekeurd. Aan 9 aanvragen voor gemeentegrond in erfpacht en afwijking van art. 7 der Bouw- verordening werd door den raad goedkeuring verleend. Van deze 9 aanvragen zijn er 6 voor terrein aan de Flankstraat, welke alle bedoeld zijn voor arbeiderswoningen op een terrein van "i- bij 5 M., ingediend door: P. J. Hooghe- Gevaert, P. J. Beekman, Fr. De Dobbelaere, Th. Steenkiste, D. Kotvis en A. Gevaert, alien te IJzendij'ke, en 3, gedaan door P. van der Steen. G. Brioen en E. v. d. Bosch alien te Sas van Gent voor terreinen breed 8 M. en diep volgens later te blijken uitmeting aan het Olmenplein, gelegen achter Uit den Bogaard. Bij de omvraag houden de heeren De Leux en Stouthamer een pleidooi voor het verschaf- fen van werk aan enkele ouden van dagen, die reeds geruimen tijd werkeloos zijn en wegens hun hoogen leeft!':'d nergens meer aan artbeid kunnen geraken, zoodat zij van 3, ouderdomsrente moeten leven. De Voorzitter zegt toe deze zaak in het college van Burgemeester en Wethouders te. zullen bespreken, waama de vergadering ge- sloten wordt. ZONDAG 3 AUGUSTUS 1930. Ned. Herv. Kerk. Ter Neuzen. 9V2 u., de heer L. Dek en 2 u.„ Dr. L. J. Cazemier, Doopsbediening. Sluiskil. 91/2 u., Dr. L. J. Cazemier, Doops bediening en bevestiging lidmaat, en 2 u., de heer L. Dek. Hoek. 9V2 u. en 2% u„ Ds. E. Raams. Zaamslag. 9V2 u. en 2% u., Ds. J. C. Elen- baas van Borsele. Sas van Gent. 9y2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Philippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. Hoek. 10 u. en 3 u., Ds. J. B. Vanhaelen. Zaamslag. 9% u. en 2 u., Ds. R. J. van der Veen, van Goes. Chr. Gereformeerde Kerk. oaamslag. 9y2 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 10 u., 3 u. en 6% u., Ds. B. van Neerbos. Axel. 9% u. en 2% u., leesdienst. Oud-Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 10 u., 3 u. en 6y2 u., Ds. Van de Garde, van Opheusden. Lokaal „Eben-Haezer". Kerkhoflaan, Ter Neuzen Nam. 5% u., Evangelisatie. R.K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zoadag zijn de H.H. Diensten om 7, 8% en 10 uur. 's Namiddags om 2% uur Lof. Ulvenhout, 29 Julij 1930. Menier, 'k Ben weer thuis. Zondagge- navond ben 'k ver- om gekomen mee d'n lesten trein. Trui was al naar bed gegaan en ze sliep as 'n verken. 't Is misschient ni schoon da te zeggen, maar ol- lee, de verkens lezen ditte toch nie. Maar schoon of nie, 't was zoo. Toen 'k veur m'n deur sting, in 'n lekker, 'n sappig rengel- buike, da zoo stillekes deur d'n donkeren nacht naar omlaag sijpelde, toen heurde-n-ik veur m'n deur, op 't klinkerstoepke, Trui al slapen, da-d-et oew deur merg en deur been gong. Ik rammelde mee d'n klink, al veur d'n vefden keer, en van alles was al deur m'n hoofd gegaan daar in da kwaje weer, maar Trui bleef pitten as 'n heele soldatenkamer tesamen. En van al m'n plannen daar in d'n rengel, die deurdrupte da m'nen lakensche jas mee vijfentwintig kiloos gewicht aan m'n schouwers hong, bleef nikske aanders over, dan da'k docht deuzen nacht maar op 't ,,huske" te lozjeeren, da-d-op d'n erft staat. Toen d'n Blek me zoo heurde ron- selen, sloeg ie aan van geweld. Hij had d'n baas geroken en was nouw nie om te houwen na zo'n laank weerzien. Maar van al da lawijd wier gedaank toch ok Trui eindelij'k wakker. D'r scheen 'n zwak lichtje deur de hartjes van de luiken veur 't raam en duidelijker nog zag ik nouw deur dieen lichtschijn de gestage rengelpepkes om- laagkliederen. 't Gong allemaal zoo laank- zaam en zoo zeker, da 'k eindelijk 'n flinke keel opzette en riep: ,,Schiet toch op, 'k staai al 'n haalf uur veur m'n eigen huis rond te loopen as 'n kiep die nie van d'r ei afkan!" En daar scheerde van achter de deur: „Oow bende gij 't" en meteen schoof d'n grendel weg mee veul gepiep. Amico 't was me-'n kwartje weerd gewiest as ge toen had kun nen zien 't nummer da Trui ten beste gaf. De deur wier opengegooid en in da vier- kaante lichtvak, sting Trui as 'n schilderij van de M^igd van Orlejaans, tot d'r taamden gewapend. ,,Ga-d-op jaoht?" barstte-n-ik van d'n lach. D'r nachtmuts scheef, op een oor, mee de linten as 'nen stiirmband om d'r kin; een 00g nog haalf dicht en 't aander te; ver open en in d'r eene haand m'nen duhbel- loops en in d'aander de staande petrolielamp en heel 't „geval" in 'nen laangen witten nachtpon, ollee, 't was alles bij mekare 'n stilleven-in-lijst om oewen buik vast t'houwen.. ,,Kom nouw maar naar binnen en stel-d-oew eiges nie aan as 'nen gek", zee Trui en meteen draaide ze d'r eigen mee 'nen halven slag om en hekserseerde mee 't geweer 't huis in. „Genavend", kwam ik binnen, „lillekerds ge- schoten?" „Is da-d-'n thuiskomen, midden in d'n nacht Koste nouw nie (Sen treintje vruuger komen? Motte nog na wa-d-eten?" en terwijle zette ze 't kenon onder de schouw, de laamp op tafel en schoot in d'r klompen. „Kekt eerst maar's wa'k veur oew eb mee- gebrocht ,schutter" mokte-n-ik alles weer goed en uit m'n valieske snorde-n-ik de kedoowkes op die 'k veur d'r gekocht had. 't Eene was 'n prachtig gekleurd prenteke van d'n Pier in 'n rond lijstje da-d-eigenlijk 'n verkleining was van 'n reddingsboei. Echte

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 5