m i m FOSTER'C cfllarfiiezen TH.A.V. PIENBROEK, Arts. Oogarts Dr, J, G, Kindermann Fotografie EEN COMPLEX ONROERENDE GOEDEREN, Apotheek H. VAN AKEN, Frans Wittoucklaan, SELZAETE JL RugpijnNieren Pillen Per Autobus naar de Tentoonstelling te Antwerpen. Onderwijs Fransch. Aanbesteding. FIJN VAN DRAAT Notaris'j. G. KRAM te Kapelle, LANDBOUWERSINSPAN, Voorloopig Bericht. BELANGRIJKE OPENBARE VERKOOPING. Hi SMALLEGANGE SCHQUTEN Reuzen Koopjes Poot-Uienzaad, Huis en Hof. Pluimvee-rubriek. Raad voor Vrouwen! R0LLUIKEN, enz. C. C. NOBEL S heeft steeds in voorraad: SCHAKEN. m. vmi. AFWEZIG van 2—13 Augustus te Middelburg UITSTEDIG. HENRIETTE VAN WEL, Het beste adres voor goed blijvend Portretwerk J. R. ELZINGA Maandag II Augustus 1930, Het aanleggen van een RIJWiELPAD langs den keiweg, van de kom naar de grens der Gemeente Sas van Gent (lengte 1560 Meter). Het maken van een Riool ter lengte van 24 M. met uitlaatsluisje c. a. te Ter Neuzen. SPREEKUUR voor minvermogenden DEN KAPITALEN 16 PAARDEN, 38 stuks HOORNVEE, bij INSTEL op Donderdag 21 Augustus 1930, en bij VERBLIJF op Donderdag 4 September 1930, in het openbaar verkoopen: Kweekerij - TER NEUZEN Verkrijgbaar Echt Zwijndrechtsch benevens Hamburger Koolzaad. FRANS DE BRUIJN, R.H.B.S. en andere Instellingen van Onderwijs Firma P. J. v. d. SANDE De stand na Wit's vijfden zet 35X11 is zeer gees-tig en beslist origineel. Het ont- staan van t u slag 23X10 zagen we nader- hand door geen enkelen auteur meer toege- past. No. 3. Zwart: 1, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 23. 30, 36. Wit: 12, 17, 22 ,27, 28, 32, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 50. Dit fraaie probleem was opgedragen aan de jury van den International en Problemisten- wedstrijd „De Nieuwe Courant" 1922/1923. Wit. Zwart. 1. 47—41 36X47 2. 4641 47X36 3. 2721! 16X40 meersl. 4. 12—8! 36X2 id. 5. 50—44! 11X33 id. 6. 44X24 2X43 id. 7. 48X10 wint. Een schitterend probleem. Probleem No. 4 (le Bleu). Zwart: 3, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 27, 28. Wit: 24, 25, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44. Wit speelt 2923 (Zwart 18X49); 39—33! (27X47); 37—31 (49X36); 25—20! (47X 29; 2027 (36X30) en 35X2 wint. Het bekende comstructie-genre van le Bleu. Steeds verrassend en fraai. No. 5. Zwart: 4, 7, 10 ,12, 17, 18, 21. Dam op 9. Wit: 15, 16, 20, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 41. Wit. Zwart. 1. 2014! 10X19 gedw. 2. 25—20 9X25 3. 3024! 25X22 meersl. 4. 16X27! 22X20 id. 5. 15X2 gewonnen. Eindspelen Van Vught. No. 1. („Bezint, eer je begint".) Zwart: schijven op 28 en 40. Wit: schijf op 42. Dammen op 25 en 47. Wit forceert de winst als volgt 1. 25—34 40X29 2. 4741 2833 de beste 3. 4136 3339 4. 3618 wint. Een andere variant: 1. 2534 40 X 29 2. 4741 29—33 3. 41X23 33—39 4. 2340 3943 5. 4238, enz. Ook het volgende spel is mogelijk: 1. 25—34 40 X 29 2. 4741 28—33 3. 41—36 29—34 4. 36—22 33—38 5. 42 X 33 34—40 6. 33—29 4045 7. 2250 wint. Eenige minder belangrijke ondenvarianten kan de lezer nu zelf wel vinden. Eindspel No. 2. Zwart: 5 en 16. Dam op 37. Wit: 9, 19, 20, 27 en 29. Oplossing: 1. 19—14 37X10 2. 94 dam 1015 gedw. 3. 2924! 510 de eenige 4. 4—9 10—14 (A) 5. 9—3! 14X25 6. 3—26 15X21 7. 26 x 8 wint. Na Wit 49 kan Zwart ook eerst offeren als volgt: (A) 4. 16—21 5. 27X16 10—14 6. 9—36! 14X25 7. 3647 eveneens gewonnen. 4. 5. 6. 7. 41—28! 28—17! 17X26 2637 en wint. 11—16 1621 gedw. 45—50 Voortzetting der oplossingen in de volgende rubriek. Uit Scarborough. Wit. Zwart. Sultan Khan. E. Colle. AJ jechin-verdediging 1. e2—e4 Pg8—f6 Zie voor eenige bijzonderheden betreffende de Aljechin-verdediging de vorige rubriek. Tegenwoordig zijn er buiten Colle weinig meesters van naam, die haar op gewichtige 2. e4e5 Pf6d5 3. c2c4 Pd5b6 4. d2—d4 d7d6 5. e5Xd6 c7Xd6 6. Lfle2 g7—g6 Colle geeft nu een hoo'gst belangwekkende wending aan bet spel. 7. Pbl—c3 Lf8—g7 8. Lcle3 0—0 9. h2h4 h7—'h5! 10. Pgl—h3 Fb8c6 11. Ph3g5 d6d5 12. c4c5 Fb6c4 13. Le2f3 Pc4Xe3 14. f2Xe3 e7e5 situatie is goed bekeken. 15. Df3 Xd5 e5 X d4 16. 9—0? Een paardoffer, dat een geweldigen aanval tengevolge schijnt te hebben, gericht tegen het strategische punt f7. Zooals het vervolg aantoont, neemt Colle het gevaar niet te zwaar. 16. d4 X c3 17. Ddlb3 Pc6—e5 18. Ld5Xf7 Wit moet nu wel doorzetten. 18. Kg8h8 19. b2Xc3 Dd8e7! 20. Lf7d5 Lg7—f6 De witte aanval is afgeslagen en Zwart voert Zijn solide stelling kalm tot winst. 21. Db3—b4 Pe5g4 22. Dd5e4 a7—a5 23. Db41>3 Lf6Xg5 24. h4Xg5 L108—f5 25. Le4Xf5 De7Xe3f 26. Kgl—hi g6Xf5 27. Tflf3 De3Xg5 28. Khlgl Dg5e7 29. Db3—b5 Ta8c8 30. Db5Xa5 De7Xc5f 31. Da5Xc5 Tc8Xc5 32. Talbl Tf8f7 Wit gaf op. Met een vol stuk achter is er inderdaad niets meer van te maken. 4. Oostenrijk 43% p.; 5. Cechoslowakije 42% p.; 6. Vereenigde Staten 41% p.; 7. Neder- land 41 punten. Verder behaalden Engeland 40% p.; Zweden 40 Letland 35; Denemar- ken 31; Frankrijk 28%; Roemenie 28%; Litauen 22%; IJsland 22; Spanje 21%; Fin land 18 en Noorwegen 16 p. Nederland verkreeg dus de eervolle zevende plaats. Het falen van Landau in de tweede week was oonzaak, dat ons land zich niet nog hooger klasseerde. Van de behaalde over- winningen noemen wij speciaal die op Polen, Hongarije, Duitschland en Cechoslowakije (tegen het laatste land met niet minder dan 3%—%). Tenslotte de fraaie twinstpartij van Wee- nink tegen Samisch. Wit: H. Weenink. Zwart: Samisch. 1. d4, Pf6. 2. c4, e6. 3. Pc3, Lb4 (Nimzo- witschverdiging). 4. Ld2, d5. 5. e3, 00. 6. Pf3, c5. 7. dXc5, LXc5. 8. Ld3, Pc6. 9. 00, De7. 10. a3, Tfd8. 11. b4, dXc4. 12. LXc4, Ld6. 13. De2, b6. 14. Tfdl, Lb7. 15. Pb5, Lb8. 16. Lc3, Pe4. 17. Db2, Pg5. 18. PXg5, DXg5. 19. f4, De7. 20. Dg4!, Df8. 21. Lf6!, TXdlf. 22. TaXdl, Kh8. 23. Lb2, a6. 24. Pc3, Pce7. 25. Pe4, Pef5. 26. Pg3, Lc7. 27. PXf5, eXf5. 28. DXf5, Tad8. 29. TXd8, Zwart gaf op. Na DXd8 volgt 30. DXf7, enz. Probleem No. 16, van T. Salthouse (Falkirk Herald.) Eindspel-Mollenkamp (rubriek CLXX) Zwart: 6, 27 en 35. Wit: 39, 46. Dam op 4. Zwart is aan zet, maar Wit wint. 1. 35—40 Natuurlijk gedwongen, want op 2732 volgt 415 (Zwart 3237 de eenige zet); 3934, enz. 2. 4X36 4045 3. 3641 611 gedw. Na 4550 volgt 4137 en 46X37 en Wit wint op tempo. a b c d e f g h Mat in twee zetten. Oplossing binnen veertien dagen. Landentoumooi te Hamburg. De aindstand luidt: 1. Polen 48% p.; 2. Hongarije 47 punten; 3. Duitschland 44% p.; BLADBEGONIA'S. Men onderscheidt nagf de groeiwjjze, d.w.z. het voorkomen en den bouw der diverse soor- ten de Begonia's in Bladbegonia's, Struikbe- gonia's en Knolbegonia's. Deze verdeeling is nog verder voort te zetten, doch de hier ge- noemde zijn althans de hoofdsoorten. Er zijn maar weinig planten, die zoo sterk in nagenoeg al haar soorten het type van haar geslacht weergeven. Onverschillig welke der soorten men ook neemt, steeds herkent men direct aan den bladvorm met een Begonia te doen te hebben. Men heeft Begonia's met be- haarde en gladde bladeren, met groote en kleine, glimmende en doffe, ingesneden en on- ingesneden bladeren, enz. maar een ding heb ben ze alien gemeen: ze zijn altijd onsyme- trisch. Tracht maar eens een Begoniablad onverschillig van welke soort en vorm, recht doormidden te snijden om twee gelijkvormige helften te krijgen. Dat is onmogelijk, altijd is de eene helft grooter en van anderen vorm dan de andere, omdat iedere Begonia nu een- maal scheef is. Van de Bladbegonia's is vooral de Begonia Rex een heel bekende, waarvoor onze groot- moeders reeds groote bewondering hadden. Bladbegonia's zijn werkelijk zeer fraaie kamerplanten en bovendien hebben ze nog de verdienste gemakkelijk in de eultuur te zijn. Behoorlijk verzorgd ontwikkelen ze zich in de kamer nog beter dan bij den kweeker. Ze houden van veel lucht maar zijn gevoe- lig voor tocht. Felle zon verdragen ze in geen geval, in een lichte schaduw en in een voedzamen, maar niet te zwaren grond, ont wikkelen ze zich tot krachtige en forsche planten. In den groeitijd verlangen Begonia's veel water en indien de drainage goed is, geeft men niet spoedig te veel water. Geven dan eenmaal per veertien dagen wat vloeimest of wat bloemenmest, wat wel zoo zindelrjk is, dan wordt daardoor een weelderige bladont- wikkeling ten zeerste bevordert. In den winter geeft men de planten zooveel mogelijk rust, door geen mest te geven en door de grond matig vochtig te houden. Is de kamentemperatuur voldoende, zoo ongeveer ruim 60 graden Fahrenheit, dan kan men ge- rust de bladeren eens nat maken, doch bij te lage temperatuur kan men zulks beter achter- wege laten. Dan droogt het water niet snel genoeg op en loopt men gevaar dat de bla deren rotte plekken krijgen. Goed ontwikkelde planten worden in het voorjaar verpot. Een grootere pot is in den regel niet noodig en men kan volstaan met een deel der oude kluit door versche aarde te vervangen. De vermenigvuldiging der Bladbegonia's is een heel aardig werkje voor den amateur. Men snijdt een der oudste bladeren af, laat er een stukje steel van ongeveer 10 c.M. aanzit- ten en snijdt op enkele plaatsen de herdneven van onderen door. Daama scharrelen we een sigarenkistje of een zaadpan op, vullen dit met zandige aarde, fijn turfstrooisel met ge- wasschen zancl is nog beter, en onze kweekerij kan beginnen. Het blad wordt met de onder- zijde op het zand gelegd, het steeltje onder de aarde en op het blad leggen we een paar steentjes. Dit laatste is voor het aandrukken van het blad tegen de aarde. Dit laatste moet steeds vochtig gehouden worden en daama wordt alles afgedekt met een glas- plaat en op een warm plaatsje neergezet. Zon mag er niet bijkomen. De glasplaat bevordert het snelle opkomen der jonge plantjes, welke na ongeveer een week of vier doorbreken. Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door de abomD's worden gezonden aan Dr. Te Hennepe, Diergaardestngel 96a, Rotterdam. Postzegel van 6 cent voor ant- woord insluiten en blad vermelden. ZOMERZORGEN VOOR ONS PLUIMVEE. Hok-hygiene en voetgezwellen. Gedurende de warme dagen hebben we juist te denken voor zaken waar we het minst aan denken, n.l. de hokken. 's Wintens denken we aan tocht, koude, vocht in de hokken, maar 's zomers moeten we letten op frissche lucht 's nachts en uiterste reinheid overdag. Over- dag zijn de dieren veelal buiten of eenigen zoeken schaduw in het hok, maar 's avonds als alles tegelijk binnenkomt wordt het heel gauw te warm en krijgen de dieren het be- nauwd. Hierdoor wordt de leg schadelijk be- invloed en heeft men kans dat een vroegtijdige rui optreedt. De reinheid is thans van het uiterste belang. Zoowel de bacterien als de parasieten ver- menigvuldigen zich zeer snel in een warme omgeving en loopt men dus de kans op em- stige ziekten. Zonder veel moeiten en kosten kan men zelf al veel goed doen. Let nu op de zitstokken in vele hokken. Als het mooi is liggen deze boven een z.g. mestplank en waar de dieren 's nachts veel ontlasting hebben is deze plank's morgens met een flinke hoeveelheid mest bedekt. De kippen hebben nu veelal de gewoonte om tusschen de zit stokken op deze plank te gaan loopen, waarbij zij de pooten flink bevuilen en even later daar- mee weer het strooisel van het hok, of wat nog erger is, de voer- en drinkbakken bevui len. Juist hier moet men nog op iets eigenaardigs letten n.l. dat gedurende dezen tijd vele dieren z.g. voetgezwellen krijgen, dikke knobbels on der de voetzolen of tusschen de teenen en deze voetgezwellen zijn meestal een gevolg van besmetting na verwonding. Ik kom daar zoo meteen op terug, doch wil nu even aan- geven hoe men dergelijke besmetting en ver- vuiling betrekkelijk gemakkelijk kan tegen- gaan. Op de mestplank legt men n.l. een raam bespannen met gewoon kippengaas, bij- voorbeeld 10 c.M. boven de plank. Als de kippen nu op stok zitten valt de mest door het gaas op de plank, doch de kippen zelf kunnen er niet weer bij komen. Wie handig is construeert zoo'n gaasraam z66, dat het gemakkelijk onder de zitstokken weg te nemen is en men dan gemakkelijk de mestplank rei- nigen kan. De mestplank zelf bestrooit men met wat turfmolm of zand, waardoor voch- tige mest snel opdroogt en niet op de plank kleeft. In den laatsten tijd bestrooi ik, juist om allerlei smetetoffen snel onschadelijk te maken, de mestplank met kalk. Dit is uiterst zindelijk en werkt zeer ontsmettend. Dit is vooral goed bij coccidiosis en waar de kippen last hebben van wormen. Alle parasieten die in dit kalklaagje terecht komen worden ver- nietigd en bij het reinigen loopt men ook geen gevaar zichzelf of de werktuigen die men ge- bruikt te besmetten. Verder hebben musschen, muizen of ratten die anders graag op den vloer of op de mestplanken scharrelen erg het land aan kalk en kunnen daardoor ook niet als smetstofdrager fungeeren. iZoo'n gaasraam onder de zitstokken is dus uit een hygieniseh oogpunt van onschatbare waarde. Ik heb nu nog niet eens gesproken van andere zeer gevaarlijke smetstoffen zoo als tuberculose, kleinscheziekte en cholera- Vanaf haar vorming tot voorbij den middelbaren leeftijd, vergen de lichamelijke beproevingen, waaraan iedere vrouw onderhevig is, veel van haar gestel en vaak veel van de nieren in het bijonder. Eveneens hebben de nieren veel extra werk te doen voor en na de geboorte van kinderen en tijdens de overgangs- periode. Geen wonder derhalve, dat vrouwen vaak lijden aan rugpijn, lendenzwakte, duizeligheid, hoofdpijn, urinekwalen en waterzuchtige zwel- lingen. Foster's Rugpijn Nieren Pillen kun nen onder die omstandigheden blijkens de ervaring van zoovele vrouwen een weldaad zijn. Zij werken uitsluitend op de nieren en blaas, en staan de nieren bij in haar zoo belangrijke taak: het filtreeren van het bloed van de erin voorkomende onzuiverheden. Verkrijgbaar bij alle drogisten enz. in glazen verpakking a f 1.75 p. flacon. Te Ter Neuzen bij Firma A. van Overbeeke- Leuniis, Axelschestr. en Westkolkstr. 58 (Ingez. Med.) bacillen, die ook in de kalk onschadelijk ge- maakt worden. Dit is wel van belang want tuberculose is naast een voedsel- en drink- waterbesmetting vaak een stofbesmetting; evenals diphtherie. Denk nu niet dat we over al deze ziekten nu nog niet behoeven te tob- ben, dat deze pas in den winter komen, neen, de besmetting heeft nu al evengoed plaats als in den herfst en den winter. Nu even nog wat over de voetgezwellen, die sommigen ook wel likdooms noemen. Ik heb heele hoenderparken hierdoor zien lijden en groote schade ondervinden, daar de kippen als ze het erg hebben haast niet meer loopen kunnen, moeilijk haar voedsel kunnen bijeen zoeken en dus niet leggen. Hoe ontstaan ze? Voor het grootste gedeelte door verwondingen onder aan de voetzolen en daama indringen van vuil. Kippen die van hooge zitstokken op een harde bodem moeten springen of die scharrelen tusschen stukjes glas en dergelijke, kunnen zich licht verwonden of kneuzen en dan zijn er jammer genoeg bacterien bij de hand die wondbesmetting veroorzaken. De plek zwelt op, wordt pjjnlijk en er vormt zich etter. Deze droogt in tot een prop en men krijgt feitelijk wat we bij den mensch een bloedzweer zouden noemen. Alleen is etter bij kippen meestal niet vloeibaar maar vast, kaasachtig. Het komt er dan ook niet ge makkelijk zelf uit en men is verplicht de zwelling open te isnijden, dit laat men het best aan den dierenarts over want als het niet goed gebeurt krijgt men enorme bloeding of opnieuw besmetting. Na de operatie moet de wond verbonden worden en de kip eenige da gen apart gezet worden. Dr. TE HENNEPE. Op Woensdag 6 Augustus a. s., hopen onze Vriend en Vriendin, D. MAAS EN WILHELMINA DE FEIJTER, hunne 45jarige echtvereeniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de X wensch van EENIGE VRIENDEN. Tulpstraat 1. ./A ,/V\ /A /A /A, .V--V- V /A; \v ,A'\vvv n" is van 2 tot en met 16 Aug. Voor a.s. Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag, nog enkele plaatsen on- bezet. Zich op te geven dagelijks voor 6 uur n.m. bij A. A. DEES, Axelschestr. la, Ter Neuzen, Telef. 178. Gelegenheid voor Privaatonderwijs Fransch en Engelsch. Clublessen. Conversatieles - Opleiding Fransche en Engelsche Handelscorrespondentie. Conditign zeer billijk. Verbindingstraat lb. TER NEUZEN. Bezoekt met uw Logg's het ATELIER ELZINGA BRIEFKAARTEN 2,50 per doz!]n Beleefd aanbevelend, Burgemeester en Wethou- ders van WESTDORPE zullen, op des namiddags 2'/2 uur ten gemeente- huize aanbesteden Bestek en voorwaarden zijn tegen 1,per stel verkrijgbaar ter secretarie der Gemeente Westdorpe. Inlichtingen worden verstrekt door den heer J. HENNINK, Architect te Sas van Gent, dagelijks van 8—9 uur des voormiddags. Inschrijvingsbiljetten worden tot den dag der besteding ter secretarie in- gewacht. Burgemeester en Wethouders van Westdorpe, F. A. HENDRIKS, Burgemeester R. R. M. KIEBOOM, Secretaris Westdorpe, 26 Juli 1930. Op Vrljdag 15 Augustus 1930, des voormiddags 11 uur 15 min. zal de Directeur der Registratie en Domeinen te Middelburg, in het „Hotel des Pays-Bas" te Ter Neuzen aanbesteden Het bestek met twee teekeningen is tegen betaling van twee gulden per stel verkrijgbaar bij den Ontvanger der Registratie No. 2 en Domeinen te Mid delburg. Bij franco toezending per post is per stel /2,25 verschuldigd. Aanwijzing op Maandag 11 Augustus 1930, des voormiddags elf uur. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij deningenieurder Domeinen in Zeeland, Groenmarkt B 31 te Mid delburg. TANDART8 Noordstraat 72, Ter Nenzen, Tel. 204 Zaterdags van 23% uur. is voornemens op Woensdag 27 Augustus 1930, des voor middags lO uur (N. T.), ten verzoeke van den heer P. BALKENENDE te Biezelinge, op de hofstede in Eversdijk aldaar, publiek te verkoopen; bestaande uit: als Ada (vosbles merrie), geb. 1922, B 9670 (4 X bekroond)Cultura (bruin- kol merrie), geb. 1921, B 9278 (4 X bekr.) Wilhelmina (bruinkol merrie), geb. 1921, B 8279 (15 X bekrBertha (bruinkol merrie), geb. 1927, B (6 X bekr.); Dea fbruinbles merrie), geb. 1925, B 13501 (3 X bekr.)Deli (vosbles merrie), geb. 1925, B 13502 (4 X bekr.) Savora (bruin kol merrie), geb. 1920 B 6853 (2 X bekr.) Dora, (bruinkol merrie), geb. 1914, B 2299 (8 X bekr.) Paulina (voskol merrie), geb. 1928, V.B. 55691 (3X bekr.); Ultra (vosbles merrie) geb. 1928, V. B. 58719 (1 X bekr.) Fiorina (bruinkol merrie), geb. 1929, V. B. 60649 (2 X bekr.)Ella (bruinkol merrie), geb. 1930, V. B. 63539 (1 X bekr); Robertina (vosbles merrie), geb. 1930, V. B. 64212 (1 X bekr.); Abbd II (vos bles hengst), geb. 1930, V. B. 63535 (1 X bekr.); Adolf (vosbles hengst), geb. 1930, V. B. 64155; Hendrik (voskol hengst), geb. 1930, V. B. 63537. De acht eerstgenoemde paarden zijn gedekt door den hengst Abbd, B 1301. als7 Melk- en Kalfkoeien, waarvan 5 ingeschreven in het N. R. S., 11 Kalf- vaarzen, gekalfd en aan de rekening, 7 tweejarige Vaarzen, 2 tweejarige Ossen, 4 eenjarige Vaarzen, waarvan 1 inge schreven in het R. V.J. V., 1 eenjarigen Stier, 6 Kalvers, waarvan drie inge schreven in het R. V. J. V. VOORTS 3 vette-en 18Loopvarkens, 60 Kippen en Hanen, 10 Eenden en Woerd, 2 Knobbelganzen, Landbouw- gereedschappen, Harnassementen Melk' gereedschap. Breeder bij biljetten om schreven. Met den verkoop van het Beestiaal wordt begonnen om 1 uur. Koopen tot en met 50,— contant. Betaaldag voor soliede koopers voor koopen boven /50,— 2 Januari 1931 Onbekenden contant of borgstelling. Geen stalling. Geen muziek, Wel bergplaats voor fietsen. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse, zal zijnde de bekende „Koningin-Emmahoeve", in pacht bij den heer J. J. VAN WESEMAEL, en de bekende „Marlahoeve", in pacht bij Mej. de Wed. E. J. VAN WESEMAEL, alsmede diverse Landerijen, in pacht bij de heeren F. SMET, A. J. JANSSENS, TH. VAN MULLEM en P. BEGIJN, alles gelegen in den Koningin-Emmapolder onder de gemeente CLINGE, ter gezamenlijke oppervlakte van 234 29.17 H.A. of in Gentsche iandmaat 525 gemet 237 roeden, alles in eigendom toebe- hoorende aan de N.V. „Naamlooze Vennootschap Handel- en Landbouwmaatschappij, voorheen Kantoor Hombach", gevestigd te HULST. Boekjes der veiling met kaarten zijn vanaf 1 Augustus a.s. tegen betaling van 50 cent, ten bate van de Armen, verkrijgbaar ten kantore van genoemden Notaris, alwaar pachtcontracten ter inzage liggen en verdere inlichtingen te verkrijgen zijn. zeer geschikt voor Winkeldtalages Eerste klasse afwerking Concurreerende prijzen VRAAGT EENS PRIJS Beleefd aanbevelend, Ter Neuzen m m Bieden aan prima Pootuienzaad kiem en soort gegarandeerd. Gras- en Klaver- zaden, aanleg weiland. Mansholt's origineel Hamburger Koolzaad. Voorts: SNIJBLOEMEN en POT- PLANTEN in soorten. Onderstaande Auto's, Motoren, Harley- en Indian-onderdeelen, moet weg voor elk aannemelljk bod. 1 ADLEIt, 2 Ton dubbele wielen. 1 BENZ, 1 Ton. 1 ESSEX, Vier persoons. 1 FORD, 2 prima F. N. Motorrijwielen. Te bezichtigen bij A. A. DEES, Axelschestr. la, Ter Neuzen, Telef. 178. Aanbevelend, Zaadteler - HULST - Telefoon 65. BREUKBANDEN met en zonder veeren, eenvoudige en luxe uitvoering. BTIIKBANDEN voor vrouwen, welke In posltie zfln. BITIKGORDELS voor zwa arlijvigen, ruime sorteerlng. ELASTIEKE KOTJSEN, alle soorten. Eventueele niet voorradige maten kunnen binnen 48 uren geleverd worden. IJSZAKKEN, LUCHTKUSSE NS, IRRIGATORS, SPUITEN en alle GliMMI -AKTIKKLEN. Alles aan voordeellge prfjzen, op maat zonder verhooglng van prQs. Studieboeken voor worden door ons geleverd aan dezelfde prijzen van de Uitgevers BOEKHANDEL TER NEUZEN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 3