1 AL6EMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 0ofe<W-lUN& Eerste Blad. HEEREN-BAAI No. 8560 VHIJDAG 1 AUGUSTUS 1930 70e Jaargang Van de planken hut naar het Witte Huis. FBTJILLETOH, Vampier-Vleugel BIHNEBLAND. ECHTE FRIESCHB 20S0ctptrcng ENSCHE -iBONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden ®^Llt®n ?r r.r nast f180 per 8 maanden - Bij voor uitbetallng fr. per post f 6,60 per jaar VooT b^ en Amerika 2,25. overige lan den 2.60 per 3 maanden fr. per post - Afcamanenten voor Het bultenland alleen bij vooruitbetaling. U*»fh»r« Flrnm <L VAN DE 8ANDE. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor .elken regel meer f 0,30. Grootere letters en clichd's wor den naar plaatsruimte berekend Handelsadvertentien bfl regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrtjgbaar is. Inzending van advertentien llefst 66n dag voor de nitgavo. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VTilJDAGAVOND. III. In de praktijk en in de politiek. Laten wij een oogenblik onzen held zijn eigen- leven beschrijven, zooals hij dat eens gedaan heeft op de volgende wijze, waar hij beweert, dat zijn ouders uit Virginia stammen en van onbeteekenende, om zoo te zeggen tweederangsfamilie zijn- dat zijn grootvader van vaderszijde in 1781 of 1782 naar Kentucky is getrokken, waar hij door Indianen is doodgeschoten, juist toen hij bezig was in het bosch een boerderij op te zetten. Hij verzwijgt het ook niet, dat zijn voorouders Quakers waren, en dat zijn vader bijna zonder eenige opleiding en opvoeding is opge- groeid. Zelf, erkent hij, had hij ook niet veel geleerd, en hij kon, toen hij meerder- jarig werd, nog niet veel anders dan lezen, schrijven en behoorlijk rekenen. Tot zijn 22ste levensjaar heeft hij den landbouw beoefend, toen is hij winkel- bediend geworden te Nieuw-Salem. Hij had daarop een veldtocht meegemaakt, werd daarin zelfs bevorderd, werd toen candidaat gesteld voor den landdag, maar verslagen; doch die nederlaag was tegelijk ook zijn laatste. Hij was toen, vertelt hij zelf, rechten gaan studeeren. en hij had zich te Springfield gevestigd om daar de praktijk uit te oefenen? In de politiek was hij steeds een Whig, hij nam ook actief aan de campagnes deel wij zullen er straks nog wel wat meer van vertellen. En als men behalve deze dingen soms nog meer van hem wil weten, dan deelt hij mede, dat hij bijna zes voet en vier duim lang is, dat hij mager is, en ongeveer 180 pond zwaar, dat hij een donkere huid, dik zwart haar en grijze oogen heeft, maar geen bijzondere ken- teekenen of litteekens. Zoo ver Lincolns eigen beschrijving, die sober is, en waar, en heel nauwkeurig. Hij was dan nu getrouwd, ook al kon hij zich dat haast nog niet voorstellen. En al spoedig kwamen zijn vrouw en hij in be- trekkelijk zoo goeden doen, dat zij een eigen klein wit huisje konden bouwen. De firmanaam wordt nu ook weer eens gewijzigd, hij luidt voortaan: Lincoln en Herndon", en die Herndon'blijft hem trouw, de jaren door, ook al moet de ge- zamenlijk opgezette en gevoerde praktijk wel eens heel erg hebben geleden onder Lincoln's andere werkzaamheden, speciaal in de politiek. Dat niemand twee heeren kan dienen, blijkt ook op dit punt wel zonneklaar. Intusschen waren Lincolns eerlijkheid en onbaatzuchtigheid spreekwoordelijk geworden. Hij krijgt bijvoorbeeld eens een klant bij zich, wiens zaa'k er aardig goed voorstaat, maar dan zegt hij eerlijk tegen dien man: ,,Ik kan uw zaak wel door SAX ROHMER. winnen en u die 600 dollar dan verschaf- fen. Maar nu moet u eens luisteren: daardoor zou een eerlijke familie gewis in het ongeluk worden qestort, en dat zou ik niet graag willen. Ik wensch dus liever af te zien en van uw affaire en van alle honorarium. Maar dan wil ik u toch nog graag gratis een raad meegeven: Ga nu naar huis, en denk er eens over na, hoe gij op eerlijke wijze deze 600 dollar verdienen kunt Zoo eerlijk en zoo on- baatzuchtig is Abraham Lincoln, maar dat wi! heelemaal niet zeggen, dat hij een lobbes zou zijn geweest, en dat hij dus in bepaalde gevallen niet op zijn recht zou hebben gestaan. Laat men bijvoorbeeld heel voorzichtig zijn om hem te krenken! Hij had eens het grootste proces van zijn leven gewon- nen, en het was hem gelukt den spoorweg van Ilinois vrij te krijgen van belasting, terwijl hij deze zaak nog wel gewonnen had tegenover zijn eigen vroegere com- pagnons. Hij eischt dan 2000 dollar honorarium. Maar dat is den betrokken ambtenaar veel en veel te veel, en die zendt hem er 200! Dan doet Lincoln de spoorwegmaatschappij een proces aan om een honorarium van maar eventjes 5000 dollar, endat wint hij! Is het dus te verwonderen, dat zij dezen man alleen vertrouwden, en dat een predikant, die hem hypotheek gaf, niet eens een kwitan- tie verlangde; is het soms ook te verjvon- deren, dat van alle kanten de menschen naar Lincoln en Herndon" kwamen om daar hulp en recht te zoeken en te vinden? En hij vergat ook de kleintjes niet. Toen er eens een beambte bij Lincoln kwam om na veel jaren 17 dollar van hem te vragen, die deze nog schuldig was, stapte Lincoln naar een koffer en haalde daar een beurs uit, waarin hij juist dat bedrag (niet meer en niet minder) a! sinds jaar en dag bewaard had tot de man er om zou komen. Zoo langzamerhand groeiden de advo- caat en diens goede naam en roem, en allengs qroeide daarnaast ook de politicus op. t Waren anders wel heel primitieve tijden. vooral in den politieken strijd. Als er twee redenaars naar een plaats reisden, die daar elkander zouden bekampen, reis den zij meestal heel gemoedelijk in een zelfden wagen het land door stapten alsof zij concurreerende handelsreizigers waren of aan hetzelfde logement en lieten dan bekendmaken, dat de redenaars gearriveerd waren! Dat nieuwtje ging dan als een loopend vuurtje door zoo'n plaats en van wijd en zijd stroomde alles samen. Een van de twee tegenstanders ginq er dan maar bij zitten en liet den ander rustig aan het woord. En ook wist men wel, dat men meer vliegen vangt met honing dan met azijn; daarom beijverden de candidaten zich om attent te zijn tegen over de menschen, en vooral jegens de dames, die erg gesteld waren op eenige vriendelijkheid. 't Moet voorgekomen zijn, dat de beide concurrenten eep boerin naliepen tot in den koestal, waar zij bezig was met melken, en dat een van de twee dat zal dan wel de man zijn geweest met de meer of meest democratische neigin- 37) (Wordt vervolgd.) ,,Op Cuba?" Ze knikte. Heeft u dan op Cuba Mr. Camber leeren kennen?" Ze knikte weer en ondertusschen keek ze me oplettend aan. ,,Merkwaardig, dat een Amerikaan, iemand geboortig uit Virginia, hier in Surrey is komen wonen". ,,Ja?" zei ze aarzelend. ,,Vindt u dat zoo merkwaardig? En toch is het zoo gewoon. Colin's familie is zoo trotsch... Kent u die menschen uit de Zuidelijke Staten? Nee? O, ik haat ze!" ,,U haat ze?" ,,Nee, todh niet, want hij is een van hen. Maar hij gaat nooit meer terug". ,,Waarom niet, Mrs. Camber?" „Om mij". „U bedoelt, omdat u liever niet in Ame rika wil wonen?" Omdat ik er niet zou kunnen wonen, tenminste in Virginia niet. Ze willen me daar niet". Haar oogen schoten vol tranen; be- schaamd liet ze ze schuil gaan achter haar lange wimpers. Willen ze u daar niet?" riep ik uit. ,,Waarom niet? Daar begrijp ik niets van". ^Nee?" vroeg ze, lachend door haar tranen. ,,'t Is toch heel eenvoudig. Ik ben CreoolscheIk heb negerbloed in mijn aderen". gen) den ander de loef afstak door het melken voor de bcerin te verrichten. Intusschen zag de ander toen kans om de boerin mee naar binnen te troonen en haar daar zijn on twerp-program vol schoone beloften te ont'.touwen! Zoo, langs allerlei wegen, rijpte Lincoln nu voor Washington, ook al was het nog niet dadelij'k voor het Witte Huis. Tegenstanders had hij anders nog ge- noeg. Een gevaarlijk tegencandidaat van hem moet vooral zijn geweest de zeer populaire oude dominee Cartwright, die haast bij iedereen bekend was, en die maar brutaal-weg van Lincoln durfde te beweren, dat deze geen Christen was. Immers, zoo werd er gedecreteerd: Lin coln was bij geen enkele kerk aangesloten, en dus was hijatheist! Nu moet het waar zijn, dat Lincoln eens en nog wel in een kerk gesproken had tegen de onbarmhartigheid van vele Christenen, die, zooals hij vaak ervoer, wel streng optraden tegen zondaars en dronkaards, maar geen enkele poging deden om die lui te verbeteren. De dominee wou nu eens heel slim zijn, en het verging hem, zooals dat wel meer gebeurt met menschen, die erg slim willen zijn, heel slecht. Tijdens een preek, die ook door Lincoln werd bijgewoond, ver- zocht hij, dat alien zouden opstaan, die niet naar de hel wilden. Lincoln was de eenige, die bleef zitten. Dan wordt hij bij zijn naam opgeroepen om zich te ver- dedigen en dat doet hij op deze manier. Hij zegt als rustig burger hierheeq, te zijn gekomen, niet vermoedende, dat hij door een broeder daar zou worden aangevallen. Zijns inziens behoorde men godsdienstige vragen zeker met ernst te behandelen. En nu achtte hij de vraag, die gesteld was, zeker van groot belang, maar hij wou daar niet op dezelfde wijze op ant- woorden als de anderen. Wenschte de dominee echter beslist te weten, waar hij op aanstuurde, dan vezklaarde hij: ,,Ik stuur aan op het Congres, daar wil ik naar toe!" Met deze en dergelijke zetten won Lincoln veler hart en stem. Het lukte: hij werd lid van het Congres, en zijn vrouw en hij kwamen werkelijk te Washington. Nu mocht zij ook naar het Witte Huis om daar aan de recepties deel te nemen, maar het was toch nog niet ,,dat"; zij woonden in een klein pen- sionnetje, en het leven viel hier ook lang niet altijd mee. Debatteeren dat Abraham Lincoln kon! Hij had het bijvoorbeeld met een generaal Casz te kwaad, die niet beslist tot de allergrootste helden had behoord. En dus vroeg hij, of men het niet wist, dat hij ook een militaire held was? Hij had toch ook vroeger meegevochten. Zeker, en nu lette men op zijn humor! zeker, hij was niet tegenwoordig ge weest bij de nederlaag van Stillmann, maar hij was er todh even dicht bij ge weest als Casz bij de overgave van Hull, en hij had precies als die generaal het slagveld na den slag aanschouwd. In elk geval stond dit ook vast: hij had zijn zwaard niet gebroken, om de eenvoudige reden, dat hij er niet eens een had. Generaal Casz was altijd vooraan ge weestbij de bramenpluk, maar hij, Lincoln, was weer de baas geweest bij den aanval op de boschbessen. Had de generaal misschien wel eens n echt Indianengevecht aezien, dan stond daar toch tegenover, dat hij, Lincoln, tamelijk bloedige gevechten had geleverd met muskieten. Ze konden dus ook op hun manier best een oorlogsheld van hem maken! En zoo zouden er heel wat treffende staaltjes zijn te noemen van Lincolns gevatheid en slagvaardigheid. Alleen de manier, waarop hij voortging generaal Casz in het zonnetje te zetten, willen wij nog even oververtellen. Lincoln deelde mee: de generaal had als gouverneur van Michigan gedurende 17 jaren, 9 maanden en 22 dagen toezicht gehad op den gang van zaken? En in dien tijd had hij uit de schatkist voor persoonlijke uitgaven en diensten verdiend bijna 100.000 dollar (Lincoln noemde het cijfer heel precies: het was zei hij -96.038 dollar!en dat maakt een gemiddelde van 14 dollar en 79 cent per dag! De stakkerd had dat cijfer alleen hieraan te dariken, dat hij op onderscheiden plaatsen verschillende diensten had verricht, en hij bovendien nog allerlei betrekkingen waarnam op een en dezelfde plaats! Zoo ging het dan nog een heelen tijd door. Hij, Lincoln, had wel eens gehoord van een dier, dat tusschen twee hooischelven in stond en doodhongerde; maar zoo iets zou den generaal zeker niet overkomen! Heel lang is Lincoln intusschen toen niet in de politiek gebleven; hij was van 18491861 weer advocaat, en werkzaam bij een reizende rechtbank. Zijn wel- sprekendheid en gevatheid kwamen hem ook daarbij uitstekend van pas. Zoo werd lij tegelijkertijd alom bekend. Hij had zijn land hartstochtelijk lief, en hij drukte dat zoo mooi uit; hij hield zoo veel van zijn land, omdat het zijn vaderland was, maar toch ook en vooral, omdat het zoo'n vrij land was. Een van zijn beste levens- beschrijvers heeft wat hij in deze jaren deed en was aldus uitgedrukt: ..Men kan van Lincolns leven zeggen, dat het een menschlievende poging was om een juiste harmonie tot stand te brengen tusschen rechtsoefening en medelijden En toch was deze groote man met zijn zoo welbesteed leven, dikwijls heel mistroos- tig, op het wanhopige af. Eindelijk, in 1861 wordt hij Washing- tons vijftiende opvolger. Ze schudde haar blonde krullen, of ze zoo alle onaangename herinneringen van zich af wilde zetten. Het volgende oogen blik kwam Camber binnen met Ah Tsong achter zich aan en stond ze op, om het blad met glazen van den Chinees aan te nemen. Van het gesprek, dat zich daarna ont- spon, heb ik'alleen een flauwe herinnering over. Mijn gedachten bleven bezig met het eene, belangrijke feit, dat Mrs. Cam ber een Creoolsche was, geboortig van Cuba. Ik voelde, dat dat de ontbrekende schakel was, waarna Harley zocht. Want Camber had zijn vrouw in Cuba ontmoet en van Cuba kwam de vampier-vleugel- bedreiging. Wat had dit alles te betebkenen? Het was toch zeker niet alleen aan een toe- valligen samenloop van omstandigheden te wij ten, dat die twee families, die op hetzelfde eiland in West-Indie gewoond hadden, die vele gemeenschappelijke her inneringen en belangen moesten hebben. nu practisch genomen, naast elkaar in Surrey woonden? Daar moest opzet bij in het spel zijn, maar dan opzet van den kant van Kolonel Menendez, want de Cam bers woonden al in het Guest House toen hij Cray's Folly huurde. Ik weet niet of het mij lukte om mijn verstrooidheid te verbergen, maar ten slotte was ook die beproeving voorbij en wandelde ik met mijn gastheer naar het tuinhek. Van zijn jonge vrouw had ik al eerder, toen Ah Tsong haar ter reading van eenige huishoudelijke quaesties kwam roepen, afscheid genomen. t Dit is 't tuinhuisje, waarover ik t zoo- even gehad heb, Mr. Knox zei Camber. Ik knikte, maar, eerlijk gezegd, herinner- de ik me niet, dat hij het erover gehad had. ,,Toen Sir JameS Appelton nog op Cray's Folly woonde, werkte ik s zomers altijd hier. Sir James heeft den tuin voor het grootste deel aangelegd en het huis, dat toen in ver gevorderden staat van verval verkeerde, laten restaureeren". Ik maakte me, niet zonder moeite, los uit den droomtoestand, waarin ik door mijn doorzeuren over dat eene onderwerp geraakte was, en keek om me heen. We stonden voor een klein huisje, dat juist op de scheiding tusschen de terreinen van Cray's Folly en het Guest House ge- bouwd was. Het stond op een soort van plateau boven een miniatuur-ravijn, waar- door het stroompje, dat verderop het meer van Cray's Folly vormde, tevreden mur- melend zijn weg vervolgde. Van dit punt had men een uitstekend gezioht op de bezitting van Kolonel Menendez. Ik zag het huis, den Tudor- tuin, den toren en een gedeelte van de gazons bij het meertje. „Ik heb het werken hier eraan ge- geven", Hng Camber voort, ,,toen de... nieuwe huurder op Cray s Folly kwam wonen. Ik werk nu in de kamer, waar we zooeven gezeten hebben Hij zuchtte, keerde zich opeens bruusk om en ging, een zonderlinge figuur in zijn versleten kamerjas, me voor, naar het huis terug. u Onze weg liep door den achtertuin. riet was ideaal zomerweer en ik kon niet na- laten mijn bewondering te kennen te geven over den prachtigen ouden tuin, die ach ter het huis door een bouwvalligen, maar schilderaohtigen muiir omgeven was. ,,Ja, 't is een mooi plekje, stemde Cam her toe. „Toen ik pas hier kwam wonen, dadht ik, in hoofdzaak door den naam. dat het huis vroeger deel van het klooster uitgemaakt had. Maar ik ben er achter gekomen, dat dit niet zoo is. t Heert zijn EERSTE KAMER. Vergadering van Woensdag. Het ontwerp Wegenwet wordt met alge- meene stemmen aangenomen, het ontwerp tot goedkeuring van het protocol nopens den che- mischen en bacteriologischen oorlog wordt aangenomen met 39 tegen 3 stemmen. Bij het ontwerp tot goedkeuring van de onteigening ten behoeve van den verkeersweg aan den buitenkant van Utrecht klaagt de heer Moltmaker (s.d.) over de slechte oplos- Ingez. Med.) sing, die hier gekozen is. Spr. doet een andere aan de hand, hij wenscht slooping van de for- tificatias en bouw van een nieuw station. Minister Ruys de Beerenbrouck verwijst aangaande de fortificaties naar het departe- ment van defensie en adviseert deze oplossing te aanvaarden, waarna verschillende kwesties nader kunnen worden bekeken. Het ontwerp wordt aangenomen z.h.s. Voorts is aan de orde wijziging van de sub- sidieregeling voor de K. L. M., waarbij de heer Oudegeest (s.d.) wijst op de -strjgende tekor- ten en vraagt of het beheer wel zuinig is. Minister Reijmer antwoordt, dat er een tweeledige controle op de uitgaven is en dat men hier aan den lagen kant is met de uit gaven voor de luchtvaart. Het ontwerp wordt aangenomen z.h.s. Aan de orde is de verhooging van het in- .voerrecht op consumptiesuiker. De heer v. d. Lande (r.k.) acht de bescher- ming van 25 pet. hier gegeven, sterk protec- tionistisch en begrijpt niet, waarom deze fis- cale accijnslasten moeten worden gecompen- seerd en andere fiscale lasten niet. Spr. be- toogt, dat het ontwerp den bietenbouw niet helpt en noemt het half werk of nog minder. De heer v. d. Bergh (lib.) zegt, dat hij tegen dit ontwerp geen principieel bezwaar heeft en meent, dat een compenseerend recht de belang- hebbenden ten goede zal komen. Spr. zal, zij het zonder enthousiasme, voorstemmen. De heer Dobbelmann (r.k.) verdedigt het ontwerp, dat reeds gerechtvaardigd is door- dat het den invoer belemmert. De heer Wibaut (s.d.) bestrijdt het ontwerp. Als men op suiker dit middel toepast, is toe- passing op andere landbouwproducten onaf- wijsbaar. Bovendien houdt het ontwerp de verlaging van de pachtprijzen tegen. De heer van Lanschot (r.k.) vraagt naar de plannen der regeering voor de naaste toe- komst ten aanzien van de landbouw-politiek. Spr. verdedigt verder het ontwerp. EEN VERZOEK OM BANKBILJETTEN VAN VIJF GULDEN. Door de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel is aan den minister van zult tijdens Uw arbeid VJ zoo nu en dan een krachtige opwekking noodig hebben; het beste middel is ongetwijfeld naam gekregen door een van de bewo- ners, een zekeren Sir Jasper Guest, een tijdgenoot van Koning Karel, zaliger ge- dachtenis." ,,Toch is het huis en de tuin heerlijk. juist het oude, het bezonkene ervan," zei ik. ,,Dat 's waar," gaf Camber ernstia ten antwoord. ,,Je kunt hier je eigen leven leiden; de wereld, de rumoerige, eeuwig jachtende wereld stoort je niet." Hij zuchtte zwaarmoedig. ,,Ja, t zal me wel spijten om hier weg te gaan.'' ,,Wat Gaat u dan weg ,,Ja. Zoodra ik iets gevonden heb, dat met de eischen, die ik wat ruimte betreft stellen moet en met mijn bescheiden beurs overeenkomt. Maar laten we 't over iets anders hebben, Mr. Knox, die prozaische dingen interesseeren u natuurlijk niet. Doet u mij en mijn vrouw het genoegen, om bij ons te blijven lunchen Dank u wel," gaf ik ten antwoord. ,,Maar het is al bij eenen. Ik moet noodig naar Cray's Folly terug. Onder het praten was ik een paar stap- pen voor hem gaan loopen, want het pad was daar aanmerkelijk smaller door de rozenstruiken, die onder hun vracht van witte bloesems tot den grond neerbogen. ,,U neemt het me wel niet kwalijk," voegde ik er nog aan toe en keerde me om. Het schouwspel, dat ik toen zag, zal ik niet licht vergeten. Het bleeke, aristocratische gezicht van Camber had een grauwe tint aangenomen en hij stond, midden op het pad, met ge- balde vuisten en groote, verwilderde oogen me aan te staren. ",Wat is er riep ik bezorgd uit. ,,Voelt u zich niet goed. Mr. Camber Hij bevochtigde zijn droge lippen met zijn tong en: „U moet terug naar FAB Rl KANT VAN 5LOOTE N HA RLINCEN (Ingez. Med.) Cray's Folly vroeg hij op een manier. of elk woord hem moeite kostte. ,,Ja, Mr. Camber. Ik logeer bij Kolonel Menendez." „Ah Hij stak zijn vingers in den boord van zijn pyjama en rukte hem zoo wild open, dat de knoon eraf vloog. Zijn woede was onbeschrijflijk, ontstellend, verschrikkelijk om aan te zien. Hij was niet meer tot behoorlijk spreken in staat. ,,U logeert bijbij Duivel Menen dez," fluisterde hij en het was, of die naam hem worgde, zoo benauwd werd zijn stem, toen hij hem uitsprak. ,.Bij Duivel MenendezUu bent eenspion! U heeft misbruik gemaakt van mijn gastvrijheidU bent onder valsche voorwendsels hier binnengedron- gen. God Als ik het maar geweten had." „Mr. Camber," zei ik streng ik be- heerschte me met de grootste moeite en ik merkte, dat ik eveneens mijn vuisten ae- bald had want het optreden van den man was grof beleedigend, ,,u vergeet u ,,'t Is mogelijk", zei hij moeilijk, „en daarom" hij hief zijn hand op en wees de richting van het tuinhek uit „en daarom: ga weg! Als u een sprankje van medelijden voor me voelt, ga dan nu on- middellijk wegmijn huis uit.' Met opgespalkte neusgaten stond hij me aan te kijken; zijn trillende hand wees naar het hek. Sprakeloos van verontwaar- diging om dat optreden keerde ik me om en liep haastig naar het huis terug. „Ah Tsong Ah Tsong de stem van den man was bijna onherkenbaar, die eenvoudige roep klonk als een nood- kreet. ..De hoed en stok van Mr. Knox' Vluq Vlug wat (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1