ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Vampier-Vleugel No. 8558. M h DAG 28 JUL! 1930 70s Jaar gang BINNENLAND. FEUILLET0N, BUITENLAND. door SAX ROHMER. 35) TEGEN POLITIEKE VECHTPARTIJEN 0 mi ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr, per nost 11 80 per 3 maanden Br) voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Beigifi en Amertka 12,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor "net buitenland alleen bij vooruitbetaling. Cfitgeefstor: Firma P. J. VAN DE 8ANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 1 0.J0. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrtigbaar Is. Inzending van advertentien llefst 6en dag voor de nltgavo. OIT BEAD VERSOHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVONB. GEMEENTEREKENIN G. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis, dat de rekening van de inkomsten en uitgaven dezer gemeente en die van bet woningbedrijf over 1929 aan den raad is overgelegd en die rekeningen van heden tot 11 Augustus a.s. op de gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage iiggen en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar zijn. Ter Neuzen, den 26 Juli 1930. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. GEMEENTEBEGROOTING 1931. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis, dat de begrooting van de plaatselijke inkomsten en uitga/ven dezer gemeente, alsmede de be grooting van het woningbedrijf, dienst 1931, aan den geimeenteraad zijn aangeboden en gedurende een tijidvak van veertien dagen voor een ieder ter inzage op de gemeente- secretarie zijn nedergelegd, alwaar tegen be taling der kosten afschriften kunnen worden verkregen. Ter Neuizen, den 26 Juli 1930. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJULE, Secretaris. TERUGKEER VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE. De Koningin en de Prinses worden van haar reis naar Noorwegen 31 Juli hier te lande terugverwacht. Zij zullen zich dan naar Soestdijk begeven. De Prins wordt 1 Augustus van zijn reis in het Noorden aldaar terugverwacht. RADIORAAD. Bij Kon. Besluit van 18 dezer is aan dr. F. E. Posthuma, oud-minister van landbouw, nijverheid en handel, te 's-Gravenhage, en mr. Aug. Philips, voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, te 's-Gravenhage, op hun verzoek, eervol ontslag verleend als lid van den Radioraad, met ingang van 18 dezer, en met dankbetuiging voor de door hen als zoodanig bewezen diensten, en zijn, voor het tijdvak van 18 dezer tot en met 31 Decem ber 1933, benoemd tot lid van den Radio-raad prof. dr. J. Lindeboom, hoogleeraar aan de rijksuniversiteit te Groningen, en prof. dr. J. Schmutzer, hoogleeraar aan de rijksuniversi teit te Utrecht. DE A. V. R. O. De Radio-bode, orgaan van de A.V.R.O. schrijft, dat deze reeds in Februari bij de regeering een verzoekschrift heeft ingediend om een passepartoutnzender te bouwen, die, al naar het verlangen van de re'geering zou zijn, kon zenden op een van de drie beschikbare golflengten, waardoor men de moeilijkheden van de beschikking over slechts een golflengte en de isamenwerking met andere omroepver- eenigingen kon ontgaan. Deze bereidverklaring geschiedde in een request ingediend op 27 Februari 1930. De Radioraad is van dat oogenblik af bezig Vervolg.) ,,Dat het oog van den Grooten Archi tect ons in letterlijken zin gadeslaat, mr. Camber ,,Ja, mr. Knox. Wij hebben geen beel- den, geen schilderijen, niets van dat al le s noodig. Alle kracht, al het licht komt van een bron. En die bron is de zon. De zon beheerscht den wil en de wil is de ziel. Gesteld, dat er ergens op de wereld een afgrond was, zoo diep, dat de zon er niet in kon doordringen en dat daar een kind geboren werd, weet u dan wat dat kind zou zijn ,/Orn te beginnen blind," gaf ik ten ant woord. ,,En verder ja, dat weet ik niet." ,;Dan zal ik u helpen, mr. Knox. Dat kind zou een duivel zijn." „Wat?" riep ik verschrikt uit, en een oogenblik kwam de vrees bij me op dat ik geen normalen man maar een gek, een ge nialen gek voor had. .Luister," zei hij, terwijl hij met den steel van zijn pijp naar mij wees. ,,Waar- om wordt in elk oud geloof de Hlel of Onderwereld als beneden, als diep in den grond voorgesteld Omdat zulk een plaats, als die er was en als die bewoond kon zijn, geen zonlicht zou krijgen en dus uitsluitend duivels zou herbergen. En wat zijn duivels anders dan wezens zon' der ziel." ,,'Dus volgens u zou een kind, dat er gens geboren werd, waar de zon er niet op kon inwerken, geen ziel hebben om over dit verzoekschrift advies uit te bren gen. Nu de vacanties voor de deur staan heeft de A.V.R.O. vrijheid genomen, om bij den Minister te informeeren hoe het er mee staat. Zij deed dit op 14 Juli j.l. in dezen vorm: „Excellentie, Bij haar request van 27 Februari 1930 is tot Uwe Excellentie door de Algemeene Vereeni- ging „Radio Omroep" het verzoek gericht haar vergunning te verleenen voor den bouw van een eigen zender die zou kunnen uitzen- den op de golflengte 1875, 1071 en 298 m. Op 17 Mei d.a.v. is met verwijzing naar de voorafgaande verzoekschriften, machtiging verzocht tot het aanleggen en gebruiken van bovenbedoelde radio-electrische inrichting met een energie tot een maximum van 60 K.W. in de antenne voor den hoofdzender, met zoonoodig bijzenders van geringer vermogen in de verwijderde streken des lands. Aangezien wij vermoeden, dat het advies terzake door den Radio-Raad uit te brengen Uwe Excellentie zal hebben bereikt voordat dit lichaam met vacantie i:s gegaan, wenden wij ons tot Uwe Excellentie met het verzoek om ons de hooger omschreven vergunning reeds nu te willen verstrekken, onafhankelijk van het verzoek voor de vergunning tot bet bouwen van een zendersysteem volgens de methode van de Gleichwellen. Beleefd verzoeken wij Uwe Excellentie zoo noodig een delegatie van het A.V.R.O. bestuur te willen ontvangen om eventueele vragen die Uwe Excellentie nog mocht willen stellen over dit verzoek te kunnen beantwoorden". HET SUIKERWETJE. In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer inzake het ontwerp van wet tot hef- fing van een compenseerend invoerrecht op sommige soorten van suiker brengt de minis ter van Financien in herinnering, dat het hier geldt een normalen uitbouw van een be- staande fiscale heffing, een zoodanige uit bouw als bij de meeste andere accijnzen reeds sedert lang bestaat, en dat tot dien uitbouw thans aanleiding wordt gevonden in de heer- schende crisis. Geleidelijke afschaffing van de grondbelas- ting ware naar het inzien van de regeering een zeer ondeugdelijke crisismaatregel. Na de kortgeleden tot stand gekomen wet op de financieele betrekking, waarbij aan de ge- meenten, naast de opcenten ook een belang- rijk deel van de hoofdsom der grondbelasting is toegekend, is het minder dan ooit het oogenblik, tot afschaffing van deze belasting over te gaan. Dat dit ontwerp een eerste stap zou zijn op den weg naar een beschermend invoerrecht voor landbouwproducten is onjuist. De regeering kan zich in hoofdzaak ver- eenigen met wat ten aanzien van de Handels- conventie van Geneve in de nota van den heer Colijn in het voorloopig verslag geciteerd is opgemerkt. Beperking van den uitvoer van suiker zou de regeering in strijd achten met de uitvoer- verbodenconventie. De opmerking dat over dit jaar het invoer recht niet ten goede zal komen aan de bietfen- verbouwers, die hun bieten op contract aan de Centrale Suikermaatschappij hebben ver- kocht, is uiteraard juist. Deze verbouwers zijn echter reeds verzekerd van een prijs, waar- mede zij in het algemeen zeer tevreden zijn, daar zij aanmerkelijk meer ontvangen dan het bedrag dat uit den suikerprijs van dit jaar zal kunnen worden uitgekeerd en dus door de cooperatieve fabrieken zal worden uitbetaald. De verbouwers die met de Cen- ,,Ja, zoo is t, mr. Knox. Ziet u nu de belangrijkheid van mijn experiment met die lotos-zaden ilk schudde langzaam mijn hoofd. Colin Camber legde zijn pijp op het bureau neer en barstte in een spontaan, jongensachtig lachen uit. Door dat lachen veranderde hij van zwaar redeneerende geleerde in een gewonen betrekkelij'k nog jongen man, die zich wel voor eigenaardige vraagstuikken interesseerde, maar die toch heel menschelijk en heel normaal ge- bleven was. ,,Ik begin te merken, mr. Knox," zei hij dan, ,,dat mijn voeten me al wat verder in het doolhof hehben gevoerd, dan het u vergund gewees^»is om erin door te dringen. Het geheele geheim van het heelal ligt besloten, in de woorden dag en nacht, licht en duisternis. Ik heb het licht zoowel als de duisternis bestudeerd, onbevooroordeeld en onbevreesd. Een nieuw tijdperk staat te beginnen, mr. Knox, en een nieuw tijdperk heeft een nieuw geloof en nieuwe waarheden noo dig. Bent u wel eens in de Dajak Lan- den geweest Die onverwachte vraag verbaasde me in hooge mate. ,,iBedoelt u op Borneo „Ja". ,,Nee. Nooit. ,,Dan zal dit toover-werktuig wel nieuw voor u zijn Hij stond op en gina naar een kastje toe, dat een slordige collectie van allerlei vreemdsoortig-uitziende voorwerpen her- bergdeuitgesneden beenderen, kleine ingelegde doosjes, beeldjes, rollen perka- ment en nog veel meer. Hij nam een voorwerp, dat er uitzag als een onhandig groote pijp van donker- bruin hout op en overhandigde die mij. ..Bekijik u dit eens, mr. Knox, zei hij met een glimlach, die zijn gezicht verras- send verjongde. ininiT iiinmil -i *2*ead5fcfc3tip'c.5*sea trale Suikermaatschappij hebben gecontrac- teerd, zullen het gemis derhalve niet als een nadeel gevoelen. De regeering kan niet voldoen aan den wensch, den export-industrieen voor te ischrij- ven, binnenlandsch^ suiker te gebruiken, maar voorzoover zij-haar medewerking kan verleenen in het belang van het verkrijgen van overeenstemming, tusschen „suikerfabri- kanten en exporteurs is zij daartoe gaame bereid. De belangen van de Indische suikercultuur zullen door het ontwerp in geen enkel opzicht worden geschaad. EEN TWEEDE SOCIALISTISCHE SCHOOL TE HOENSBROEK. De gemeenteraad van Hoensbroek stelde Donderdag gelden heschikhaar aan de stich- ting „de Neutrale Volksschool" te Heerlen voor den bouw van een bijzondere lagere school aan den Hermesweg te Hoensbroek. Door dit besluit zal in de mijnstreek de tweede bijzondere socialistische school tot stand komen. DUITSCHLAND EN ONZE LANDBOUW PRODUCTEN. Het Eerste Kamerlid Blomjous heeft den Minister van Bumenlandsche Zaken en Land bouw gewezen op de overeenkomst welke tusschen Duitschland en Finland zou gesloten zijn en waarbij Duitschland zich zou ver- plichten, jaarlijks acht millioen K.G. boter en drie millioen K.G. kaas van Finland af te nemen, met de bepaling, dat voor elke 100 K.G. boter, die minder dan deze hoeveelheid door Duitschland wordt afgenomen, f 18 en voor elke 100 K.G. kaas, die Duitschland van Finland minder koopt, f 3,60 door Duitsch land aan Finland betaald wordt. Indien dit waar is, vraagt de heer Blom jous, of de Minister zich dan bereid kan ver- klaren, om, voor het geval door Duitschland aan Nederland niet dezelfde faciliteiten als aan Finland verleend worden, met spoed wetgevende maatregelen aan de volksverte- genwoordiging voor te leggen, ten einde de "Nederlandsche Regeering voldoenden steun te bieden, om van de Duitsche Regeering een redelijike handelspolitiek tegen over Nederland te verzoeken. ZUIDERZEEFONDS. Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging en verhooging van de begrooting van het Zuiderzeefonds voor 1930. Ter toeliohting wijst de regeering op de verwachting, dat de afsluiting van de Zuiderzee reeds in 1932 tot stand zal kunnen worden gebracht. Het ge- volg van deze snellere uitvoering is, dat het voor het loopende jaar aangevraagd bedrag, niet toereikend zal blijken. Deze werken zijn een gedeelte dijkvak op het Breezand en een gedeelte dijkvak GaatjeVlieter, waarvoor f 6.085.000 noodig wordt geacht. Deze verhoogde aanvrage beteekenit dus niet een overschrijding van de laatste raining integendeel is uit de cijfers van het afge- loopen jaar gebleken, dat deze vermoedelijk met 8V2 verminderd zal kunnen worden doch de behoefte aan meer geld voor het loo pende jaar als gevolg van de snellere uitvoe ring. De toelichting zegt verder: Had en heeft tot dusver in hoofdzaak de stoute technische conceptie van het geheele plan tot de verbeel- ding der bevolking gesproken, thans dringt zich hoe langer hoe meer op den voorgrond het belang, dat het in cultuur brengen van de gronden en hun uitgifte, met hetgeen daar- ^Ik deed wat hij me zei, maar ik ontdekte niets bijzonders gan het voorwerp. Een pijp was het niet, de steel was dicht en de kop was van binnen versierd met hout- snijwerk. Na een poosje bekijken gaf ik het hem met een welsprekend schouder- ophalen terug. ,,Ja," zei hij, „het moet je verteld wor den wat voor eigenschappen dit kleine werktuigje heeft, uit je zelf kom je er nooit achter. Luister eens." Hij gaf met den kop met de opening naar omlaag 'n lichten slag in de palm van zijn hand en er ontstond een hooge, zilverige toon, die opvallend lang aan- hield. Luister nu nog eens". Hij maakte een kleine beweging, met ■het voorwerp, een zelfde beweging als die, welke men maakt wanneer men een vloei- stof uit een kom gooit. En van de plek waar de inhoud van de kom neergekomen zou zijn, kwam een herhaling van den zil verigen toon. Hij bewooq de pijp opwaarts en de toon kwam van de zoldering; naar rechts en hij kwam uit de richting van de deur; naar mij toe en het leek of er vlak naast mijn hoofd op een zilveren gong geslagen werd. Ik keek waarschijnlijk heel ver- baasd, want Camber begon te lachen. ,,'n Staaltje van Dajak-tooverkunst." zei hij. „Een van de aeheimen van Moe- der Natuur, die de Westersche bescha- ving nog niet doorgrond heeft. De pries ters van het oude Egypte kenden het na tuurlijk; zie hun Sprekenden Memnon. Madame Blavatsky kende het, vandaar haar astrale klok, en ik ken het." Hij bracht het kleine voorwerp naar zijn plaats in het kastje terug. ,,'t Merk- waardige van dit is", zei hij, ,,dat de toon, dien u zooeven hebt gehoord, alleen maar tusschen zonsopgang en zonsondergang voort te brengen is." Ik keek verbaasd op en wou hem wat aan behoort vooraf te gaan en daarmede overigens samenbangt, voor bet welslagen der ondememing heeft. Het wetsontwerp betoogt met deze materie thans een practisch begin te maken. Deze poging strekt zich niet verder uit dan tot het geen thans onmiddellijik vereischt wordt. Een en ander berust op de ervaringen, met het werk der commissie-Lovink opgedaan. De regeering verwijst naar het verkavelingsplan, afgedrukt in het bericht der Zuiderzeewerken van October 1929. Op enkele gedeelten zal de verkaveling eenigszins afwijikend van het rapport-Lovink geschieden, gebaseerd op ruimere scheepvaartmogelijkheden. Het is de regeering doelmatig voorgekomen, ondersoheidene werkzaamheden op te dragen aan een tijdelijken dienst, die een en ander zal moeten ter hand nemen. Daaronder valt werk van 1 andbouwkundigen aard tot het ge- schikt maken van den bodem voor eerste cul tuur, het werk van economisehen aard tot het beschikbaar stellen van den grond en dat tot aantrekken van werkkrachten. Deze tijdelijke dienst zal worden samen- gesteld uit drie rijksambtenaren, thans werk- zaam onder het departement van binnenland- sche zaken, die daartoe aan het departement van waterstaat worden gedetacheerd. Om met de ontginningswerken een aanvang te maken wordt voor 1930 aangevraagd f 1.700.000. KOERSWIJZIGING IN POLEN OP TIL? De Poolsche regeering, die op een minder- heidsblok steunt, dat slechts een kwart van de 444 Landdagleden omvat, heeft schrijft de N. R. Crt. zich tot dusver zonder veel moeite staande kunnen houden ten gevolge van de sterke verdeeldheld der oppositie, welke uit niet minder dan 14 partijen bestaat, en dank zij het gezag van een harer leden, maar- schalk Pilsudski, die als vrijheidsheld en stich- ter van het herboren Polen een uitzonderlijke plaats in den staat innam. Men heeft hem wel eens ongekroond koning en dictator ge- noemd en metterdaad heeft hij meermalen door zijn sic volo, sic jubeo het weerbarstige parlement overbluft en volgzaam gemaakt. De diepe verachting die hjj voor den Landdag gevoelde, placht hij telken jare in een rede voor het congres der legioensoldaten te uiten. Ditmaal zullen de oudgedienden zijn lapidaire welsprekendheid moeten missen, want de maarschalk heeft te kennen gegeven dat hij wel het congres zal bijwonen, doch niet zal spreken. Er zijn trouwens nog andere teeke- nen, dat Pilsudski de oude niet meer is. Zoo kan althans de benoeming van generaal Konarzewski tot leider van het ministerie van oorlog met een zetel in den ministerraad, wor den opgevat. Wel blijft Pilsudski formeel minister van oorlog, maar de nieuwe bevoegd- heden welke zijn plaatsvervanger krijgt voor- spellen een Iangdurig wegblijven van den maarschalk uit zijn departement. De opposi- tioneele pers knoopt hieraan allerlei veron- derstellingen vast. In de eerste plaats deze dat Pilsudski met het kabinet, waarvan kolo- nel Slawek de nominale, doch Pilsudski de werkelijke leider is, overhoop ligt en zich als een wrokkende Achilles in zijn tent terugtrekt om zijn ambtgenooten te bewijzen, dat zij het zonder hem niet kunnen stellen en zoodoende een kabinetswijziging af te dwingen. De meening heeft althans dit voor, dat zij eenig licht zou werpen op de andere "vrij raad- selachtige houding van Jilsudski. Als zij juist vragen. Maar zonder mij den tijd daar toe te laten ging ihij voort: „Het karakteristiekste overblijfsel van de zoogenaamde Zwarte Tooverkunst - dat wil zeggen, het wetenschappelijke uit- buiten van de Duisternis is te vinden in HaRi en op verscheidene andere West- Indische eilanden." ,,BedoeIt u het Voedoe-isihe vroeg ik langzaam. Hij knikte met zijn rechterhand nam hij zijn pijp weer op en deed twee, drie halen. ,,'Dat is een onderwerp, mr. Knox," zei hij, ,,dat ik een jaar of zes geleden gron- dig onderzocht heb." Ik zat hem oplettend aan te kijken en bij die laatste woorden veranderde de uitdrukking van zijn gezicht, kwam er een blik in zijn oogen, dien ik waarlijk niet beschrijven kan, een blik waarin zich geluk en verdriet, tniomf en neder- laag, afspiegelden. ,,In West-Indie, mr. Knox," ging hij met een stem die opeens geheel anders klonk voort, „heb ik alles verloren en al- les gevonden... Weet u mr. Knox, heeft u het wel eens goed beseft, dat de prijs dien wij voor ons geluk moeten betalen, verdriet is Het was mij niet volkomen duidelijk, wat hij met die vraag bedoelde en ik zat over een behoorlijk antwoord te denken, toen er geklopt werd. Meteen daarop werd de deur opengedaan en kwam een vrouw de kamer in. HOOFDSTUK XIV. Ysola Camber. Het valt mij niet gemakkelijk, om den indruk, dien die eerste ontmoeting op me maakte, in woorden weer te geven. De vrouw, die opeens voor me stond, had ook zoo iets eigenaardigs, zoo iets onverwachts is, zal wel gauw blijken dat het Kabinet het inderdaad zonder hem niet lang zal kunnen bolwerken, vooral nu de oppositie, tot dus ver verdeeld. en verbrokkeld, eemgen tijd ge leden in een congres te Krakau (de vermaar- de „roode Zondag") de handen ineen heeft geslagen „tot bescherming van het recht en de vrijheid des volks". Aan dit congres heb ben de zes linksche en midden partijen deel- genomen en sedertdien warme betuigingen van adhaesie ontvangen zoowel van de natio- naal-democraten als van de partijen der min- derheden, zelfs voor hun in een resolutie neer- gelegden eisch aan den president der repu- bliek Moscicki om af te treden en voor de verklaring dat de oppositie zich met kracht zal verzetten tegen elke verdere inbreuk op de parlementaire rechten. De regeering heeft na het congres aanstal- ten gemaakt om de leiders ervan gerechtelijk te laten vervolgen, doch daarvan later afgezien en zoo zal zij voortaan rekening moeten hou den met een sterk oppositieblok dat bij nieu we verkiezingen hoogstwaarschijnlijk een meerderheid in de Sejm en den Senaat zal krijgen. Het is lang niet onmogelijk dat Pilsudski, zich herinnerend hoeveel sympathie de link- ische partijen hem vroeger toedroegen een sympathie welke hij door zijn barsch optre- den heeft verspeeld - het geraden heeft ge acht zich een tijdlang uit het politieke leven terug te trekken, ten einde de verscheurde draden weer aaneen te knoopen. Dat zou tot een belangrijke koerswijziging in Polen's pp- litieke leven kunnen leiden. De Duitsche rijkspresident heeft op voor- stel van de regeering het wetsontwerp tegen het dragen van wapenen in den vorm van een verordening op grond van art. 49 van de Grondwet afgekondigd. De verordening be- treft het onbevoegd dragen van houw- en stootwapens, hetgeen met een jaar gevange- nisstraf wordt gestraft. De kern van de verordening is echter een speciaal voorschrift, gericht tegen het gewa- penderhand optreden van politieke bonden enz. Wie gewapend op politieke vergaderin- gen enz. verschijnt wordt gestraft met gevan- genisstraf van minstens drie maanden. Dit deel van de verordening heeft betrekking op alle soort wapenen; de straf kan niet in boete veranderd worden. ARBEIDERSONLUSTEN TE TURIJN. De „Fopulaire", een socialistisch blad te Parijs vemeemt langs een omweg, dat het de laatste dagen in Italie, in verband met den economisehen toestand en de toenemende werkgelegenheid op verschillende plaatsen tot incidenten gekomen, zoo te Turijn bij de Fiat- fabrieken, waar 600 arbeiders ontslag kregen. De overige arbeiders verklaarden zich met de ontslagenen solidair en gingen tot staking over. Zij verschansten zich in de fabriek. De politie stond machteloos en moest zich na ver- geefsche pogingen om de stakers te verdrij- ven, terugtrekken. Daarop werden de fabrieks- gebouwen door soldaten omsingeld en na 3 dagen waren de arbeiders door den honger gedwongen zich over te geven! De fascistische overheid doet thans moeite om de ontslagen arbeiders elders onder te brengen. Tot een soortgelijk incident is het ook in de bekende hoedenfabriek van Borsalino te Alessandria gekomen, waar de arbeiders nog slechts twee dagen per week werken en een honger-demonstratie organiseeren. Ook hier gelukte het slechts met moeite de orde te handhaven. zou ik bijna zeggen. Ze was van een type, dat ik niet kende. En dat was niet te verwonderen. want al had ik veel ge- reisd, in West-Indie en in Spanje was ik nooit geweest en dit meisje ik had dur- ven zweren dat ze nog geen twintig was was een van die zeldzame schoon- heden, die men soms in t laatstgenoemde land aantreft een blonde Spaansche. Eerst naderhand kwam ik te weten dat ze geen volbloed Spaansche was. Ze was klein en heel tenger en ze had fijne enkels en smalle, mooie voeten de smalste en mooiste voeten, die ik ooit bij een vrouw gezien had. Ze droeg een wit boezelaar over haar linnen japonnetje en haar armen, bloot tot ver boven den elle- boog, waren meisjesachtig tenger en rond. Haar teint had de kleur van oud ivoor met een goud-bruin waas erover, alsof haar huid iets van de zon van het zuiden geabsorbeerd en vastgehouden had. Ze had den langzamen, eenigszins wiegelen- den gang, dien men gewoonlijk alleen bij groote vrouwen ziet en de lijn van haar hoofd en hals deed me aan een Grieksch beeldje, dat ik thuis had, denken. Heur haar had een eigenaardige dof gouden tint en omgaf als een kap van dikke krullen haar fijn gezichtje haar schoonheid was van de soort, die Cleo patra door de eeuwen heen, tot het on derwerp van eindelooze debatten gemaakt heeft. Wat ik wil zeggen is dit, dat, waar elke man dadelijk toegegeven zou hebben dat Val Beverley een buitenge- wtoon knap meisje was, negen van de tien critici zich geen oordeel van de schoon heid van deze Spaansche blondine zou- den hebben durven of kunnen aanmati- gen, Haar huid was donzig als een per- zik en haar groote donkerblauwe oogen waren omgeven door lange, zij'ige wimpers. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1