ALGEMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. feuilleton. HEEREN-BAA1 Bon? Vampier-Vleugel 1 No. 8557. VRiJDAG 25 JULI 1930 70e Jaargang BIHNKNLAND. BTFITENLAKD. 34) TER NEUZEN, 25 JULI 1930. ECHTE FRIESCHB MET ZENSCHE ABONNEMENTSPRWS: Binnen Ter Neuzen 1.40 per 3 maanden Bulten Ter Neuzen per pogr i.go per 3 maanden Brj voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Vocr Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen vpor het buitentand alleen btj vooruitbetallng. Ottgeefster: Ftrma P. <i. VAN DE 8ANDE. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. ADVERTENHeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,20. Grootere letters en clichAs wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bfl regelabonnement te gen vermlnderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrtjgbaar Is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de ultgave. DIT BLAB VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. NIJ VERHEIDSONDERWIJ S. Bij Kon. Besluit van 18 Juli is aan den heer H. J. de Groot, inspecteur-generaal van het nijverheidsonderwijs, met ingang van 1 No vember 1930, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend, met dankbetuiging voor de lang- durige en gewichtige door hem bewezen diensten. DE KINDERVERLAMMING. Eerst waren het de pokken, toen de diphterie, thans is het de kinderverlamming, welke ons opschrikt en ons dost beseffen, dat wij nog altijd strijd hebben te voeren tegen die wereld van de kleine leivenswezens, welke zich vrijwel aan iedere directe waameming onttrekt, schrijft de Amhemsche Courant. De pokken gingen onze stad (Amhem) voorbij, de diphterie bleef binnen nauwe gren- zen beperkt, laat ons hopen, dat oak de derde aanval zich niet zal ontwikkelen en zoo ddt wel het geval mocht zijn, dat onze doktoren hem zullen weten te keeren. Reden voor groote ongerustheid is er nog niet. In de eerste plaats heeft deze ziekte tot nu toe nog nergens een groot aantal slachtoffers ge- maakt, in de tweede plaats is de sterfte zel- den meer dan 10 in de derde plaats ge- neizen de patientjes dikwijls volkomen. Maar dit neemt niet weg, dat de kinder verlamming een vreeselijke ziekte kan zijn. Een kind, dat gezond gaat slapen, blijkt den volgenden morgen verlamd, een kleine, die vroolijk spelend de deur uitgaat, komt even later met hoofdpijn terug en ligt dagen lang half bewusteloos in koorts te ijlen Wel is het te begrijpen, dat menig moeder en vader de schrik om het hart slaat als zij hooren, dat de gevreesde vijand in de nabijt- heid is! Laten zij bedenken, dat het aantal gevallen van kinderverlamming veel kleiner is dan b.v. dat der roodvonk. Zij zullen dan allicht het dreigende gevaar tot juister pro- portie zien teruggebracht. Is de kinderverlamming besmettelijk Ja en neen. Prof. Gorter, hoogleeraar in de kin- dergeneeskunde aan de universiteit te Leiden, schreef hierover onlangs in de Tel.: „De ziek te gaat vrijwel nooit direct van den eenen patient naar den anderen over, maar de ziektekiemen worden een aantal keeren van den eenen persoon naar den anderen door- gegeven, die alien gezond blijven, totdat er ten slotte weer iemand besmet wordt, die vabbaar is en ziek wordt. In de reeks tus- schenpersonen kunnen enkelen wel eens ziek worden, zonder dat ze een verlamming krijgen. De geschetste gang van zaken is een der oorzaken, waardoor wij bij de bestrijding der ziekte zeer slecht gewapend staan en waarom wii door isoleeren van zieken en personen uit de omgeving nooit ons doel kunnen fberei- ken- er ontsnapt een veel te groot aantal dra pers van smetstof, die onbekend blijven. Zooals bekend, treden bij de patientjes, welke genezen, vaaik blijvende verlammingen op. Ook dit gevolg is minder emstig dan het publiek het zich gewoonlijk voorstelt. Immers op den duur komt er van die ver lamming vaak nog heel wat in orde en de eindtoestand is gewoonlijk heel wat beter dan de toestand dadelijk na de genezing. Een vraag, welke de ouders zich in dezen door SAX ROHMER. Vervolg.) Voor een klein gedeelte leek het op de opslagruimte van een antiquiteitenzaak, maar voor het grootste op een van die tweedehands boekenwinkels, die men in de buurt van de Charing Cross Road zoo veel aantreft. De planken tegen de wanden waren letterlijk volgeladen met boeken en er lagen boeken, sommige open en sommige aicht, sommige met op- vallend mooie bandjes en andere met de kaft eraf gescheurd, op de tafel en op bijna al de stoelen. Deel zeven van Burton's Duizend en Een Naoht lag open op een bureau vol papieren, waaraan mr. Camber blijkbaar had zitten schrijven. Midden op de linker bladzijde zag ik 'n bruinen kring, den afdruk van 'n natten koffie- of thee- kop, die daar te eeniger tijd nonchalant op neer gezet was. Fraser's „Golden Bough" was als aschbak gebruikt; het donkerbruine peau du suede kaft was op de plaatsen, waar brandende cigaret- ten hadden gelegen, in de ronde plekken weggesdhroeid. In dit interessante vertrek, waar het Oosten het Westen de hand reikte, ston- den op dezelfde plank Romeinsche vazcn, offerschalen uit Egyptische graven en leege stoutfleschjes broederlijk naast elkaar en van een antiek kastje af zat een houten afgodsbeeld, met een grijs vilten hoed, waarschijnlijk afkomstig uit Phila- tijd allicht zullen stellen, is: welke zijn de eerste symptomen der ziekte? Feitelijk kan men zeggen, dat de kinder verlamming alleen goed te herkennen is aan de verlamming, dus als het te laat is. Wel- iswaar gaan daaraan meestal vooraf zware hoofdpijn, braken en algemeen ziek gevoelen, maar er dient wel bedacht te worden, dat deze verschijnselen op zich zelf nog niet be- teekenen, dat het kind door de gevreesde ziekte is aangetast. Toch blijtft het zaak in dezen tijd de kin- deren goed te observeeren en bij verdachte verschijnselen spoedig geneeskundige hulp in te roepen. Nogmaals: in 99 van de 100 geval len zal het dan blijken, dat het gevaar denk- beeldig, althans van anderen aard is, maar beter 99 maal te vjug dan 1 maal te laat. Wanneer men aldus handelt en (bovendien de kinderen verwijderd houdt van kinder- opeenhoopingen waartoe de komende vacantie gelukkig de gelegenheid biedt kan men met gerustheid de toekomst tege- moet zien. Zeker, er is een kans, maar het gevaar is niet veel grooter dan wat uw kind bedreigt van de zijde der automobielen. NACHTTREINEN VOOR PASSAGIERS. Met de nieuwe nachtdienstregeling op de Nederlandsche spoorwegen, ingaande 5 Octo ber, zullen op de trajecten Amsterdam Maastricht en AmsterdamGroningen en van Rotterdam naar beide plaatsen, ook le, 2e en 3e klas passagiersrijtuigen in de goede- ren- en posttreinen loopen. Een en ander brj wijize van proef en allien van Amsterdam en Rotterdam uit naar Groningen en Maastricht. Splitsing en combinatie dier treinen heeft te Utrecht Maliebaan plaats. Deze treinen rijden in geen geval in de nachten van Zondag op Maandag. Vertrek van Amsterdam te 12.18; van Rot terdam te 12 uur; aankomst te Groningen 5 uur 20 en te Maastricht eveneens 5 uur 20. DE KINDERVERLAMMING IN DEN ELZAS Volgens een Dinsdag afgezonden bericht waren er in de laatste acht-en-veertig uur in den Elzas zeven nieuwe gevallen van kinder verlamming gesignaleerd. De hoofdofficier van gezondheid van het militaire hospitaal te Straatsburg spreekt het bericht tegen, volgens hetwelk deze epi- demie zich ook tot het gamizoen zou hebben uitgestrekt. TROUWEN EN SCHEIDEN OP DE POST. In het sovjetparadijs is het trouwen en scheiden nog niet gemakkelijk genoeg. Be- halve bij den burgerlijken stand en de ge- rechten, kan men thans ook op elk postkan- toor trouwen, of een huwelijk onttoonden krijgen. Aan het loket voor aangeteekende brieven kan men, precies als postzegels, ook trouw- en echtscheidingsformulieren koopen. Als twee menschen zioh aan dit loket legi- timeeren, krijgen ze zonder meer zoo'n fon- mulier en als dat ingevuld en gestempeld is, dan is het paar getrouwd of gescheiden. Als het zoo doorgaat, worden er nog automaten voor uitgevonden. NIEUWE PARTIJVORMING IN DUITSCHLAND. De Duitsch-nationale partij, die bij de laat ste verkiezingen al twintig mandaten had verloren, is thans schrijft de N. R. Crt. tot een groep van een dertig leden ineen ge- schrompeld. Hugeniberg heeft met zijn „alles of niets" en met zijn verzet tot het uiterste tegen het kabinet-Briining ook het ontwerp tot steun aan den landbouw voor geruimen tijd van de baan gekegeld. Dat hebben de Duitsch-nationale agrariers, wier leider Schiele als minister het ontwerp had inge- diend, hem niet kunnen vergeven en zij zijn en massa uit de partij geloopen. De laatste dagen waren tusschen de agra riers en de andere Duitsch-nationale groepen die zich tegelijk met hen of reeds tervoren hadden afgescheiden (ze groepeeren zich om Treviranus, graaf Westarp en Lindeiner Wil- dau) besprekingen gehouden over samengaan bij de aanstaande verkiezingen of aaneenslui- ting tot een nieuwe partij, die in de pers als conservatieve staatspartij was genoemd. De D. A. Ztg. het orgaan van den rechtervleu- gel der Duitsche volkspartij, begeleidde deze besprekingen met z66 blijde galmen, dat de oproep van Scholz aan alle burgerlijke mid- denpartijen om tot samenwerking te komen, er het natuurlijik gevolg van lijkt. De vooruitzichten voor een groote ,,Samm- lung der Mitte" staan echter, gezien het be sluit van den Rijksdagbond om in alle platte- landsdistricten met eigen candidaten uit te komen, niet gunstig. Voor het eerst begeeft den Landbond zich nu zelfstandig op politiek terrein en naar den aard van zijn program behoeft men niet lang te gissen. Het zal zui- ver agrarisch zijn en vermoedelijk zal de christelijk nationale boerenpartij (de groep van oud-minister Fehr) er zich bij aansluiten. Als deze fusie tot stand komt zou de nieuwe argrische partij naar verluidt „Bauem und Landvolk-partei" heeten. De agrariers hebben, naar de algemeene overtuiging in parlementaire kringen te Ber- lijn, door hun besluit de groepen van Westarp en Treviranus te kennen willen geven, dat zij geen partijverband met hen willen. Of het nog tot samenwerking bij de verkiezingen zal komen, in dier voege dat de agrariers de an deren in de steden steunen en deze hen op het platte land, zou vermoedelijk Donderdag worden (beslist. Waarschijnlijk is het niet, want Westarp, Treviranus en Lindeiner Wil- dau,- die het onderling ,,in beginsel" al eens heeten te zijn, zullen allicht meer ooren heb ben voor het verzam^fen blazen van de volks partij. Alles is intusschen nog in de smeltkroes en in Duitschland kunnen de partrj-stuivertjes raar rollen. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. In de Donderdag gehouden vergadering werd voor kennisgeving aangenomen een ver zoek van den gemeentebouwmeester J. J. Doorenbos om salarisverhooging. Adressant grond zijn verzoek op de belangrijkheid der in de laatste jaren uitgevoerde gemeente- werken, zijn lagere jaarwedde in vergelijking met andere plaatsen, terwijl het voor hem met het oog op zijn pensioen, dat hij binnen enkele jaren zal moeten gaan genieten, van groote beteekenis zou zijn, indien zijn jaar wedde hooger werd gesteld. De heer Colsen had hierover een rapport van den wethouder van puiblieke werken verwacht, die thans uit' stedig is, om daaruit te vememen de waar- deering van den arbeid van den gemeente bouwmeester.- De heer Scheele achtte het begrijpelijk dat Burg, en Weth. nadat de raad zich in vorige vergadering onomwonden heeft uitgesproken tegen jaarweddeverhooging, geen voorstel doen en wenschte aanneming voor kennisgeving. De voorzitter sprak uit, i dat men als de raad thans niets doet deze kwestie brj de begrooting weer terug krijgt en dat de betrokkene alsdan, ook met steun zijner organisatie geen poging ombeproefd zal laten om voortdurend aan te kloppen, tot op den duur bij den raad zal doordringen, dat zijn bezoldiging moet verbeterd worden De heer Scheele begrijpt de redeneering van den voor zitter niet en is van1 meening, dat het niet meer dan plicht is wanneer een amibtenaar zijn persoon aan zijn werk geeft en men over zijn werk tevreden is. Een verzoek van den heer I. van de Sande, om aan hem te verkoopen een strook gemeen- tegrond ter breedte van 5 M. naast het ter rein van het Concert- en Bioscoopgebouw werd voor nadere behandeling aangehouden. Burg, en Weth. stelden voor om het verzoek af te wij'zen, aangezien het indertijd aange nomen stratenplan waarbij een straat ter breedte van 8 M. wordt doorgetrokken vanaf de Noordstraat langs bovengenoemd gebouw dan niet kan uitgevoerd worden. Verschillen- de leden stelden de vraag, nu zij pas hadden kunnen nagaan wat de strekking en bedoe- ling van het indertijd goedgekeurde plan is, of het verkeer het aanleggen van een derge- lijike straat daar wel noodig is. De heer Col sen wenscht daar wel een straat, maar dan in het verlengde en de richting van de Noord straat, hetgeen ook nog door andere leden werd bepleit, doch dan wenscht genoemde spreker daar een open terrein te houden, aan gezien dit in de gemeente als parkeerterrein zeker noodig is. Adressant is dan ook te helpen. De plaatselijke toestand zal nu eens nader worden bekeken. Het bericht van Ged. Staten dat him beslis- sing omtrent de gemeentabegrooting voor 1930 opnieuw wordt verdaagd, en wel tot 1 Oct. a.s. gaf den hear Scheele aanleiding te protesteeren tegen zoodanige stagnatie. Hij meent, dat de hoogere autoriteiten, die ande ren steeds op hun punten wijzen, zelf behooren te zorgen, dat de werkzaamheden regelmatig kunnen verloopen. De voorzitter meent, dat het uitstel te wijten is aan drukke bezigheden ter provinciale griffie. Stagnatie ontstaat er niet door, Burg, en Weth. gaan gewoon door met het doen van betalingen. Van de Afd. Ter Neuzen van den Bond van Ned. Onderwijzers is een klacht ingekomen betreffende den stank verwekt door de inrich- ting der privaten van school A. Burg, en Weth. deelen mede, dat de materialen tot wegneming van dit euvel reeds zijn besteld en het in de vacantie zal gemaakt worden. De heer Van den Bulck klaagt, dat aan dit werk nu ineens uitvoering wordt gegeven, nu deze vereeniging dit vraagt, terwijl er toch al zoo dikwijls in den raad op aangedrongen is. De voorzitter deelde mede, dat het uitvoe- ren van het werk niet een gevolg van het adres is. Het was reeds lang voorgenomen, doch Burg, en Weth. hadden gehoopt, daar- mede te kunnen wachten op het tot stand komen der waterleiding. Nu zij tot de over tuiging zijn gekomen, dat dit toch minstens nog wel een jaar of twee, drie duren zal, meenden zij het werk niet langer te moeten uitstellen, al zou het bij het bezit eener water leiding beter zijn uit te voeren. Aan den gemeentesecretaris wordt van 28 Juli tot en met 12 Augustus verlof verleend. De voorzitter deelt mede, dat na de laatste onderhandelingen met de Administratie der 20-50ctpercm (Ingez. Med.) Domeinen aan het Departement van Finan- cien, die geleid werden door den wethouder, den heer Geelhoedt, met den gemeente-secre- taris, van den Minister bericht is ontvangen, dat de herstelling der rioleering in de Oost- kolkstraat, waarvan de kosten zijn geraamd op 28.000 geheel voor rijksrekening zal worden uitgevoerd. Nadat gebleken was, dat die rioleeringswerken, aangelegd door Domei nen stuk gegaan waren door het breken der betonnen buizen, was aanvankelijk den eisch gesteld, dat door de gemeente en door be- trokken polders die daarin hun water loozen, in de herstellingskosten zou worden bijgedra- gen. Nadat eerst de polders van een bijdrage waren vrijgesteld, is thans ook de gemeente van de aanvankelijk op 7000 geraamde bij drage ontheven. Hij. brengt een woord van lof aan alien die daartoe hebben medet gewerkt. Ingetrokken werd het raadsbesluit tot ver- koop van gemeentegrond aan wrjlen den heer P. J. Visser en gewijzigd vastgesteld de rooi- lijn in de Koegorsstraat. Afwijzend werd beschikt op een adres van de Afd. Ter Neuzen van den Ned. Bond van Koffiehuishouders, om het sluitingsuur, thans 11 uur, op een later uur te stellen. Een voor stel van den heer Verlinde, gesteund door den heer Colsen, om het uur van sluiting der cafe's althans gedurende den zomertijd een uur later te stellen, vooral omdat de buiten- bevolking den zomertijd niet volgt, en het alzoo voor hen te 11 uur nog maar 10 uur is, werd verworpen met alleen de stemmen der voorstellers voor. In venband met eene opschuiving ter gemeentesecretarie wordt de adjunct-commies benoemd tot bezoldigd amibtenaar van den Burgerlijken Stand en de commies tot onbe- zoldigd ambtengar. Aan C. B. Emmaneel wordt ingevolge de Lageronderwijswet een vergoeding toegekend van 30 per kind, dat van hem de R. K. lagere school in de kom bezoekt, welke meer dan 4 K.M. van zijn woning verwijderd is. delphia, op zijn hoofd, kwaadaardig de kamer in te arijnzen. Onderdeelen van oude Britsdhe krui- waaens lagen zij aan zij met „Thugee dolkmessen. Er waren kunstig-uitgesne- den olifantstanden en „slang"-zinnebeel- den uit Yoecatan: tegen een ivoren model van den Chineeschen Tempel der Tien- duizend Boeddha's stond een Koptisch kruis, vervaardigd uit het hout van den Heiligen Rozenboom. Over een Spaan- sche kist lag een Perzisch tapijt met het monogram van Sjah Djehan en een tekst uit den Koran erin geweven. Het was wel te zien, dat zijn studiereizen mr. Camber heel wat geld gekost hadden. ,,Ga zitten, mr. Knox", noodigde hij me uit, terwijl hij een met perkament ingebonden exemplaar van ,,Eliphas Levi van een stoel afstreek en den stoel voor mij neerzette. Het bezoek van een geestverwant is een buitengewoon genoegen voor me. En u komt op n oogenblik", bij die woorden ging hij in den eigenaardigen, riik- gebeeldhouwden stoel zitten, die voor het bureau stond, ,u komt op een oogenblik, dat zeer gewichtig is. Ik ben namelijk bezig aan een onderzoek en het resultaat van dat onderzoek wordt het twee-en- veertigste hoofdstuk van mijn boek... Kijkt u eens in dit doosje hier Hij stak me een klein zwart-houten doosje toe. In het doosje lagen zes voor- werpjes, dis eruit sis sterk ge^ schrompelde boonen. Ik bekeek ze aandachtig, maar gat ze hem daarna met een licht schouderophalen terug. ,,U weet niet wat het zijn, he? zei hi] voidaan; zijn oogen begonnen te schit- teren, zijn geheele aezicht kreea iets jon- gensaohtigs triomfantelijks. „Dit, me- neer", hij raakte met 'n langen. slanken wijsvinger een ineengeschrompelde boon aan, ,,zijn de zaden van de heilige lotos. Ze zijn afkomstig uit de grafkamer van een priester". ,,En wat hebben ze met het onderzoek, waarover u zooeven sprak ,te maken, mr. Camber?" ,,Dat zal ik u zeggen gaf hij me ten antwoord; meteen trok hij een stuk krant. waarop een hoopje grove shag lag, naar zich toe. .Volgens mij hebben deze zaden hun kracht, hun kracht om te ontkiemen, behouden. En nu ga ik ze kweeken...... Begrijpt u de beteekenis van dit experi ment?" Hij klopte zijn pijp op den hak van zijn pantoffel uit en begon den heeten kop met de shag, die voor hem op de krant lag, te stoppen. ,,Van een natuur-wetenschappelijk standpunt gezien wel gaf ik langzaam ten antwoord. ,,Maar het verbaast me, dat u aan zulk soort experimenteeren doet. Ik dacht dat uw interesse een ge heel ander deel van de wetenschap toe- gekeerd was." „Aha!" gaf hij triomfantelijk ten ant woord, terwijl hij met zijn duim de tabak aandrukte, „dat is juist de reden, waarom hoofdstuk twee-enAreertig het hoogtepunt van het geheel zal worden en het geheel, mr. Knox, het geheel moet een nieuw ge- dachtenveld openen, moet een intellec- tueel Rome worden ,dat de Zeven rleu- velen van het Ongeloof vereenigt". Hij stak zijn pijp op en keek me voi daan aan. Mijn eersten indruk van den man had ik geheel herzien, en dat herzien was sluitend in zijn voordeel uitgevallen. Hij was een genie, iemand die zijn tijd ver vooruit was. Dat zekere arrogante in zijn optreden vond gedeeltelijk zijn oorsprong in zijn nationaliteit, maar in hoofdzaak was het toch aan zijn gevoel van geestelijk superieur-zijn te wijten. Hij stond ver boven het gewone, het middelmatige; om de opinie van de menschen om en onder hem gaf hij niets. En toch was hij niet ijdel. Hij had den eenvoud van het ware genie. ,,Om een voorbeeld te noemen, meneer ging hij voort, terwijl hij met korte, snelle nalen begon te rooken. ,,Ik heb u zoo- even naar de „Golden Bough" zien kijken". Hij wees met den steel van zijn pijp naar het boek met den geschroeiden omslag. ,,Ik geef toe, dat t een buiten gewoon knap boek is, Maar wat voor resultaat kan degeen boeken die die hon- derden bladzijden doorgewerkt heeft. Is hij dan veel wijzer geworden? Weet hij dan waarom het zes-en-twintigste hoofd stuk van het ,,Book of the Dead op lapis lazuli geschreven is, waarom het zeven- en-twintigste op groene veldspaath, het negen-en-twintigste op cornaliin en't der- tigste op serpentijnsteen? Dat weet hij niet. Als hij door het Vierde Deel heen jg^ hij dan waarom Osiris, die toch de Zonnegod was, zwart heette? Weet hij dan, waarom het Christendom langzamer- hand aan invloed verliest, terwijl het zoo- qenaamde Boeddhisme millioenen aan- hangers heeft? Dat weet hij niet ,niet- waar? Hoe komt dat? Omdat de ge- leerde heel zelden tevens ziener is". ,,Daar ben ik het mee eens", zei ik, blij dat ik iets te hooren kreeg, dat niet geheel nieuwe kost voor me was. „Goed", zei hij. „Dan gaan we verder. Ik ben Amerikaan, mr. Knox, en dat staat gelijk met te verklaren dat je tot de groot ste koopliedengemeenschap behoort, die er sinds het tijdstip waarin de Phoeni- iou voor mij veel aan genot verliezen, als ik VS peperaiunt moest missen met haar heerlijke ver koelende nawer king. F ABR VAN vLGDTEN HARLI NCEN ill lii (Ingez. Med.) ciers de toenmaals bekende wereld over- stroomden, bestaan heeft. Maar Amerika heeft tot dusver nog geen mysticus voort- gebracht; Juda daarentegen, de stichter van het Christendom, en Gautama Boed- dha, de afstammeling van een reeks punten -- naars de man, die wonderen kan doen, is immers een toovenaar, niet? van de zoogenaamde gewone menschen? Op slechts een punt en dat punt is dit: zij hebben geleerd om de kracht, die wij heden ten dage niet noemen, te beheer- schen". Bij die laatste woorden keek Colin Camber me aan en de uitdrukking van zijn oogen gaf me n sohok van verbazing. Weg was de meelijwekkende figuur uit het dorpsherbergje. Ik had een man voor me, van wien kracht uitging, een man van groote kennis en merkwaardigen in- tellectueelen durf. Zijn stem, die buiten gewoon welluidend was, en zijn oogen. die me nu straks aankeken, hielden me nog in een soort van betoovering ge- vangen. ,,Wat wij niet noemen ging hij voort, „heette in het oud Egypte Khu. De wil. Khu, is een kracht niet van het intellect, maar van de ziel. En nu wijk ik van het pad, dat mijn tijdgenooten gewillig be- wandelen af en ga ik u iets anders vpr~ tellen. Ik ga namelijk beweren dat het oog van den Grooten Architect zijn schepselen hier' op aarde voortdurend gadeslaat, in letterlijken zin gadeslaat (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1