ALGEMEEN NIEUWS- EH APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. buitenlahd. i.wdbottwbebichteb. No. 8555 WOENSDAG 23 JUL! 1930 70e Jaargang B I}N N E H L'A N D. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN Het leggen van een H00FDRI00L c.a. in de Axelschestraat en de Kerkhoflaan te Ter Neuzen. RECHTSZAKEN. NEKKRAMP ONDER FRANSCHE SOLDATEN. TER NEUZEN, 23 JULI 1930. BOEKHOUDEN. ABONNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen fl,40 per 3 maanden - Bul^ Ter Neuzen fr per pest /1,80 per 3 maanden - Bij voor ultbetaling fr. per post 6,60 per jaar Vocr Belgle en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetallng. Ultgeefster: Firm* P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,30, Grootere letters en clich6's wor den naar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar Is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave, DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. zullen den 5 Augustus 1930, des namiddags 3 uur, in het gemeentehuis aanlbesteden Het bestek c. a. is voor 1,verkrijgbaar ten kantore der gemeentewerken aan de Markt, waar ook nadere inlicbtingen worden gegeven. Ter Neuzen, 22 Juli 1930. J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. DIEN STPLJCHT Overgang naar de aanvullingsreserve en inlevering van rijksgoederen. Behoudens onvoorziene omstandigbeden, zullen op 1 October a.s. naar de aanvullings reserve overgaan a. de gewone dienstplichtigen van de land- macht, behoorende tot de lichting 1915, met uitzondering van hen, die de eerste oefening met een andere lichting hebben beeindigd; b. de gewone dienstplichtigen van de land- macht, behoorende tot andere lichtingen, die met de lichting 1915 de eerste oefening heb ben beeindigd, met uitzondering van hen, die reeds eerder naar de aanvullingsreserve zijn overgegaan. De tot de aanvullingsreserve behoorende dienstplichtigen zijn bestemd om in geval van mobilisaUe eerst na de algemeene oproeping In werkelijken dienst te worden geroepen en om dan op te komen bij de dep6ts. De aan deze dienstplichtigen verstrekte rijksgoederen zullen met uitzondering van het zakboekje in October van dit jaar moeten worden ingeleverd. Blijkt bij de in- levering, dat er goederen ontbreken of dat deze niet in den verelschten staat verkeeren, dan stelt de dienstplichtige, wien het aan- gaat, zich o.a. aan bestraffing bloot. Nader zal aan belanghebbenden worden bekendgemaakt, wanneer en waar de inleve ring moet plaats hebben. In verband met het bovenstaande wordt U ip uw eigen belang aanbevolen, er intijds voor te /.orgen, dat uw goederen bij de inlevering geheel in orde zijn. Ter Neuzen, 22 Juli 1930. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. lengd. Tegen dat huis-toe sturen gaat de Wafd zich verzetten en het is alleen om zelf geen inbreuk te maken op de grondwet, dat zij de kroon nog eens heeft gesommeerd, de deuren van het parlementsgebouw voor een buitengewone zitting te openen. Hoe de Koning en zijn regeering daarop zul len reageeren is nog niet te voorzien, maar de sterke concentratie van troepen en politie in de hoofdstad geeft niet veel hoop op een vreedzaam vergelijk. Een ongelukkige samen- loop wil dat de Koning juist Sidky pasja, die vroeger de rechterhand van Zagloel is geweest en een vurig aanhanger van de Wafd, maar later met felle ruzie uit de organisatie is ge- treden en nu haar verbitterdste vijand is, tot zijn eersten raadsman heeft gekozen. Be- sprekingen tusschen hem en de leiders van de Wafd zijn bij voorbaat tot vruchteloosheid ge- doemd en hij zal het veld moeten rudmen voor er van een schikking sprake kan zijn. DE AMERIKAANSCHE SENAAT RATIFICEERT HET VLOOTVERDRAG. Juist veertien dagen, nadat president Hoo ver met zijn boodschap aan den Senaat de ratificatie van het Londensche vlootverdrag had bepleit, heeft deze daartoe met groote meerderheid (58 tegen 9 stemmen) besloten. De oppositie tegen het verdrag is nogal mee- gevallen. Aanvankelijk had men zelfs ge- vreesd dat er niet genoeg leden zouden op- komen om behandeling mogelijk te maken, maar dadelijk bij de opening van de zitting bleek dat de aanhang van de oppositie ver was overschat. Deze heeft wel tal van voor- behouden ingediend, doch op een na zijn ze als zeepbellen uiteengespat. Het eenige dat, zon- der stemming, is aangenomen, was ingediend door senator Norris (Nebraska) en houdt in dat de ratificatie islechts geldt onder voorbe- Spreker vraagt van de voorstanders van het Christelijk onderwijs grootere activiteit tegenover de onfczaglrjke actie van vrreinni- gen van alle kleuren om een einde te maken aan de pacificatie. Het is een eisch van goede nationaliteit de beginselen waarop hetOhristelijk onderwijs be rust, naar buiten uiit te dragen en propa ganda te maken voor de school der ouders. Hij wjjst op de klednzielige tegenwerking van sommige gemeenteraden, b.v. Berg- amibacht, Oostvoome, Capelle a/d IJsel, enz. Men laat zoodoende duidelijk zien berouw te hebben van het gesloten accoord. Met citaten uit vrijzinnigen kring toont spreker aan, dat ons volk niet gehecht is aan de openbare school en hoewel hij niet verlangt naar vemieuwde politieke strijd, toch meent hij zijn gehoor te moeten raden: weest vaar- dig om zoo noodig den strijd voor het goed recht der school van de ouders, de Christe- lijke school, aan te binden en het pand, door God ons toebetrouwd, te bewaren. Spreker constateert dat er nog te veel be- voorrechting der openbare school bestaat, daar van de voorstanders van Christelijk on derwijs een lijst van ouders verlangd wordt om tot stichting van een school te kunnen overgaan, terwrjl de gemeentebesturen, voor- al in de groote steden, zonder dien eisch groote en zeer luxueuize scholen bouwen, die dan di'kwerf later wegens gebrek aan leer- lingen moeten worden omgezet in Christelijike scholen. We zijn te veel gabonden aan het leerplan van den onderwijsraad en daardoor niet vrij j om de beginselen, waarvoor onze school moet uitgaan, volledig uit te dragen. Komende op het terrein van het hooger onderwijs, toont spreker aan, dat het ook hier eisch en plicht is positie te kiezen voor het een der bestuursleden voor deelneming op te geven. Zooals gemeld, hebben velen reeds hun medewerking toegezegd. GEREF. KERK. Bedankt voor het beroep naar Oostburg E. j T. van der Bom, cand. te Renkum. ZAAMSLAG. B(j den rondgang voor de alhier te houden feestelijkheden bij gelegenheid van de 50- jarige gelboortedag van H. M. de Koningiin, is gecollecteerd f 987,95. Arrondissements-Rechtbank te Mlddelburg. Zitting van 22 Juli 1930. De volgende zaken werden behandeld: C. J. J., oud 55 j., raadslid, commissionair en cafehouder te Graauw, werd verdacht, dat hij in de jaren 1928 en 1929, terwrjl hij te Graauw woonde, een gewoonte heeft gemaakt, om goederen zonder volledige betaling te koopen; omstreeks Juni 1928 2,6 K.G. stoof- paling van de wed. J. E. Hasenkamp, voor 10,95; omstreeks November 1929 op 3 ver- schillende tijdstippen 6 pakjes Kaveewee- sigaartjes ter waarde van 1,38; 6 pakjes B. Z K., pruimtabak ter waarde van 0,60; 5 pakjes Turmac-sigaretten ter waarde van f 0,40; 12 pakjes sigaretten ter waarde van 1,44; 6 pakjes Turmac-sigaretten ter waarde van /1,50; 2 kistjes Neger-sigaren a^ j 7,dus in het geheel voor een waarde van 26,82; op 15 November 1929: 2 kistjes Neger-sigaren voor 13,1 kistje Postillon- Ohristelijk hooger onderwijs. Op het terrein M houd dat er geen geheime overeenkomsten of j yan het openbaar hooger onderwijs zijn de ge- Sig-aren ter waarde van f 6,15 doozen afspraken bestaan, noch zullen worden aan- varen al bijzonder groot. Voomamelijk het Sig-aretten voor 1,80 en 6 pakjes Turmac- onderwijs in dier-, natuur- en geschiedkunde, druischt op vele punten geheel in tegen de Heilige Schrift. Met genoegen constateert hij, dat er in deze omgeving gewerkt wordt aan de totstand- koming van een Ohristelijk lyceum, welk werk hij in de belangstelling van alien warm aanbeveelt. Door een der aanw&tigen werJ nog een vraag gesteld van ondergeschikt belang, welke door den spreker werd beantwoordt. De voorzitter, den spreker hiema dank zeggend voor het gesproken woord, hoopte dat de bespreking over het onderwerp hier- mede niet zal geeindigd zijn, maar dat deze in breeden kring zullen worden uitgedragen. Na het zingen van het laatste vers van Ps. 29 en danjkgebed, werd de bijeenkomst ge sloten. De opkomst was matig. afspraken gegaan, die de verdragsbepalingen wijzigen, aanvullen of hun beteekenis verminderen. Tegen deze reserve kon ook de regeering rede- lijkerwijs geen bezwaar maken, nu zij had ge- weigerd de correspondence, voor en tijdens de onderhandelingen te Londen gevoerd, aan den Senaat over te leggen. De nekkramp, waarvan zich eenige gevallen in den Elzas hadden voorgedaan, heeft nu ook het Fransche gamizoen te Hagenau aan- getast. Reeds is een soldaat van het 12de regiment artillerie aan de gevolgen van meningitis overleden. Maandagmorgen merkte men pas, dat de soldaat aoor de gevaarlijke ziekte was aangetast. Hij werd onmiddellijk naar het hospitaal te Straatsburg overge- bracht, waar hij eenige uren later overleed. sigaretten voor 1,50; in het geheel voor een waarde van 22,30; omstreeks 22 November 1929: 2 kistjes Argus-sigaren voor 7— 1 kistje Neger-sigaren voor f 6,20 doosjes sigaretten voor /2,40; 4 pakjes Cubaantjes voor f 0,96; 1 flesch Elixir de Breda, ad 2,45, alzoo te zamen voor 19,31 van J. Buijs te Hulst, terwijl die goederen nog niet geheel waren betaald op 9 Maart 1930 aan zijn schuldeischers. Eisch 2 maanden gevangenisstraf. BELANGRIJKE GIFT. Een dame te Haarlem, die onlangs een be langrijike scheniking aan het Diaoonessenhuls te Haarlem heeft gedaan, heeft aan de Martha-stichting, gesticht voor onverzorgde kinderen te Alptoen a. d. Rijn, een bedrag van 20.000 geschonken. DE RUPSENPLAAG. Het Eerste Kamerlid de heer Polak, heeft den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw de volgende vragen gesteld: Is het den Minister bekend, dat in verschil- lende deelen des lands en over belangrijke uitgestrektheden mpsenplagen heerschen, die groote schade aanrichten en ernstige gevaren opleveren Zoo ja, acht de Minister het dan niet noo dig, alles te bevorderen dat uitbreiding en herhaling van deze plagen kan voohkomen Zoo ja, acht dan de Minister niet behoud en uitbreiding van den vogelstand te zijn een van de middelen tot het bereiken van dit doel Zoo ja, acht de Minister dan niet den tijd gekomen, om het vangen, vervoeren en ver- handelen van zoogenaamde kooivogels te yer- bieden en de zoogenaamde „zwarte lijst", aan een grondige herziening te onderwerpen? DE CRISIS IN EGYPTE. BQ de onlusten, Maandag te Cairo ontstaan, is schrijft de N. R. Crt. de gewapende macht zonder al te veel moeite de baas geble- ven, maar dit is volstrekt geen bewijs, dat het zoo zal blijven. De Wafd heeft namelijk geen deel genomen aan de relletjes, die slechts een uiting waren van onberaden volkiswoede. Het conflict tusschen de kroon en de Wafd is in- middels verdaagd tot Zaterdag 26 dezer, den datum waarop 2/3 der volksvertegenwoordigers den Koning de bijeenroeping van een buiten gewone parlementszitting hebben gevraagd. De grondwet verplicht de kroon aan dit ver- zoek te voldoen, en koning Foead zal het al leen kunnen weigeren met een beroep op de ernstige onrust, die in den lande heerscht. In zooverre heeft het gepeupel de Wafd met de relletjes van Maandag een slechten dienst be- wezen. Dat de Wafd aanvankelijk had besloten, op 21 Juli zoo noodig met geweld een parlements zitting te houden, was een gevolg van het be- sluit der kroon tijdens de jongste kabinets- crisis om het parlement tot dien dag te ver- dagen. Pas toen bleek dat de Wafd voor nemens was het nieuwe kabinet Sidky dade lijk den voet dwars te zetten en het aanstonds met een motie van wantrouwen te lijf te gaan heeft de Koning de verdaging sine die ver- SCHOOLDAG „LAND VAN AXEL." Gisteravond hield de scholenbond ,,Land van Axel" haar jaarlijksohe schooldag in de Geref. Kerk alhier. De bijeenkomst werd geopend met het zin gen van Ps. 78 1 en 3 en voorlezing van Ps. 78 18, waama de voorzitter, de heer J. C. Jansen, voorging in gebed. In zijn inleidend woord wees deze er op dat, tengevolge van een besluit der algemeene vergadering van den Scholenbond niet meer van een schooldag, maar van een school- avond zou moeten gesproken worden. De Weleerw. heer Ds. J. van den Berg, Geref. predikant te Capelle a/d IJssel, hield daarna eene rede over: „Belangstelling voor het Ohristelijk Onderwijs". Spreker moet helaas uitgaan van de droeve gedachte, dat die belangstelling heel wat te wenschen over-, laat en gaat dan in den breede na of daar- voor oorzaak of aanleiding toe is en moet dan constateeren, dat die aanleiding te zoeken is in de bekende pacificatie 1920, de financieele gelijkstelling. Met klem waarschuwt spreker voor die lauwheid in de belangstelling, hetgeen be- schamend is voor ons Christenvolk en een slag in het gezicht onzer voo'rouders, die goed en bloed hebben gestort, smaad en hoon heb ben gedragen om nog maar te verkrijgen, dat het bestaansrecht van het Christelijk Onder wijs werd erkend. Spreker vreesde, maar hoopte niet, dat ons volk weer in de verdrukking zal moeten komen om de waarde van het onderwijs, ge- fundeerd op de beginselen neergelegd in Gods Woord, te leeren waardeeren. Da Costa noemde het Christelijk onderwijs met recht het zoutend zout van ons volksleven. Het is dan ook dure plicht te zorgen, dat alle deelen van het onderwijs belicht worden door het licht van Gods Woord. Bedroevend noemt spreker 't, dat er nog menschen zijn die hunne kinderen ten doop houden en toch geen Christelijk onderwijs geven, hoewel hij met voldoening constateert, dat het aantal der- genen die Christelijk onderwijs voor hunne kinderen begeeren, gestadig toeneemt; het geen edhter weer niet met onvermengde blijd- schap moet worden gade geslagen; daar zit zegt spreker een soort mode in. De ouders dienen toe te zien wat er in de school gebeurd. De kerkgeschiedenis is daar om te bewijizen, dat er ook kerken gebouwd zijn, waar de Christus wordt geloochend. De verflauwde belangstelling der ouders moet worden verlevendigd, opdat men zich weer meer voor den loop van zaken in de school gaat interesseeren. De Christelijke school moet blijven de school van de ouders. Met kracht dient gestreefd naar meerdere vrijheid van leerplan, welke vrijheid door de wet-De Visser danig aan banden is gelegd. Ons Christelijk volk mag niet rusten voor de volledige vrijheid naast volledige financieele gelijkstelling is verkregen. JEUGDDAG. Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op de advertentie van de Chr. Jongel. Ver. ..Dient den Heere", alhier. Deze vereeniging hoopt a.s. Zaterdagmiddag een Jeugddag te houden in den Tuin van de Buiten-Societeit. Als het weer een beetje meewerkt, zal het daar en voor de vereeniging en voor alien die belang stellen in haar een aangename mid- dag zijn. Onder de sprekers wordt ook den Pastor- loci Dr. L. J. Cazemier genoemd. ONTTANGERS-EXAMEN. Bjj het dezer dagen gehouden examen voor Ontvanger der directe belastingen, enz. slaag- de onze stadgenoot de heer E. F. J. van den Bossche, alhier. De heeren A. J. Dees, commies ter secre- tarie en J. Heijgelaar alhier, slaagden voor het diploma boekhouden Merourius. WINKELWEEK. Aan de uitnoodiging tot hijwoning eener vergadering in het Hotel 's Lands Welvaren, hadden vele winkeliiers gehoor gegeven, en nadat de heer A. van den Bruele in het kort had uiteengezet de reden en het doel dezer bijeenkomst, stelde hij de vraag of de aan- wezigen bereid waren hieraan hunne mede werking te willen verleenen, waartoe alien zich bereid verklaarden. Hiema werd een bestuur gekozen, bestaan- de uit de heeren Van den Bruele, J. Donze, I. Fonteijn, Joh. de Haas en A. F. Mannaert, die de verdere plannen voor het welslagen van deze week zullen uitwerken. Op de vol gende bijeenkomst, die a.s. Dinsdag zal* wor den gehouden, zal het bestuur eenige afge- ronde plannen ter bespreking voorleggen. Een uitvoerige discussie volgde hierna, waar- uit bleek, dat de aanwezigen krachtig aan het welslagen zullen medewerken. Besloten werd, dat deze winkelweek zal ge houden worden van 25 tot 30 Augustus a.s. De bestuursleden hebben op zich genomen voor zooveel mogelijk medewinkeliers te be- zoeken om deze op te wekken tot deelneming, opdat het doel om gedurende die week veel bezoekers naar onze stad te trekken zal wor den bereikt. De bedoeling is natuurlijk dat het koopen bij de deelnemers aan de winkelweek voor de koopers een voordeel biedt en tevens een attractie wordt. Bij het sluiten der vergadering sprak de voorzitter de verwachting uit, dat alle win- keliers zullen deelnemen, waardoor reeds bij voorbaat het succes is verzekerd. Daar de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat met alien persoonlrjk zullen kunnen worden uitgenoo- digd, vertrouwde hi), dat men de door het bestuur opgenomen taak zooveel mogelijk zal willen verlichten door zich reeds te voren bij E. S. H., oud 42 j., koopman te Hulst, werd ten laste gelegd, dat hij door het aannemen van een valsche hoedanigheid van commis- sionnair Van Wieland uit Axel en een samen- weefsel van verdichtselen Cyrillus van Acker heeft bewogen een voorraad mest uit zijn mestvaalt te verkoopen en af te geven. Ver- dachte had o.a. gezegd, dat hij commission- nair Van Wieland was, dat hij 5 van zijn commissieloon liet vallen, toen zij het nog niet eens konden worden over den koopprijs en toen de verkooper een voorschot vroeg, hem een cheque gegeven op naam van C. van Acker en geteekend Wieland", groot 400. Eisch 4 maanden gevangenisstraf. Mej. Mr. Adriaanse verdedigde den ver- dachte en vroeg vrijspraak, of bij schuldig- verklaring een geldboete of voorwaardelijke straf. Politierechter te Middelburg. Zitting van 22 Juli 1930. De volgende zaken werden behandeld: P. F. B., oud 18 j., werkman te Stoppeldijk. werd ten laste gelegd, dat hij op 17 Juni 1930 te Sluiskil een spade, toebehoorende aan Th. de Dekker, heeft weggenomen. Eisch f 10 boete of 10 dagen hechtems. Uit- spraak idem. Oh. L. B., oud 21 j., arbeider te Graauw, werd verdaOht, dat hij op 15 Juli jl. te Graauw I. A. Taalman heeft geslagen. Eisch f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Uit- spraak idem. OMDAT HIJ „AEGEISCHE ZEE" NIET KON UITSPREKEN. Volgens een bericht uit Roermond aan „De Tel." heeft voor de rechtbank terecht gestaan de onderwijzer J. B., hoofd der lagere school te Beringe, gemeenten Helden (L.), verdacht van mishandeling van eenige zijner leerlingen. Naar de 11-jarige A. P. uit Helden ter terechtzitting verklaarde, had de onderwijzer hem op 11 April j.l. tijdens de les met een linlaal op het hoofd en in den hals geslagen, omdat hij de woorden „Aegeische Zee" niet behoorlijk kon uitspreken. Naar de moeder verklaarde waren bij haar zoontje bij zrjn thuiskomst nog duidelijk de striemen in den hals zichtbaar. Ook eenige andere jongens verklaarden meermalen slaag te hebben ge- kregen met een liniaal. Verdachte ontkende echter zijn leerlingen te hebben geslagen. De officier van justitie achtte- het bewijs van de mishandeling geleverd en eischte tegen verdachte een geldboete van 25 subs. 15 dagen hechtenis. MOND- EN KLAUWZEER. Het aantal gsvallen van mond- en klauw- zeer geconstateerd gedurende de maand Juni 1930 bedroeg in de provincie Groningen geen; Friesland 27; Drenthe 22; Overijssel 6; Gel- derland 28; Utrecht 1448; Noord-Holland 601; Zuid-Holland 3930; Zeeland: Clinge 2, Graauw 1; Nieuwerkerk 1, Oud-Vosmeer 1, Stoppeldijk 1; Noord-Brabant 47; Limburg 2. De cijfers duiden het aantal eigenaars aan onder wier vee deze ziekte werd geconsta teerd. ZEEUWSCHE POLDER- EN WATER- SCHAPSBOND. Zaterdagmorgen vergaderde bovengenoemde bond te Kruiningen in ,,Het Wapen van Zeeland", onder voonzitterschap van den heer Mr. P. Diele- man, die speciaal wel'kom heette den burgemees ter van Kruiningen, den heer Mr. Stieger, ver- tegenwoordiger van Ged. Staten en den Griffier der Staten; de ing:enieurs van den Rijks- en Prorvinciale waterstaat, de heeren Van Spanje en Israel; en niet het laatst den heer Prof. L. van Vuuren, die geheel voor de Nederlandsche zaak leeft en bereid was eene lezing te houden; den vertegenwoordiger der Z. L. M., den heer v. d. Zande, met welke organisatie de Bond ge- meenschappelijke belangen heeft en het bestuur van het waterschap Kruiningen, waarin men des middags enkele belangrijke punten zou bezoeken. Ten slotte bracht spreker dank aan alle auto- bezitters, die voor den middagtocht him wagens ter beschikking stelden. De secretaris, den heer Mr H. van der Beke Callenfels, bracht vervolgens het jaarverslag over 1929 uit, waaruit blijkt, dat het bestuur weder verschillende adviezen aan de leden ver strekte, en wel over de grenzen tusschen eigen- dommen van den staat en die van aan stranden gelegen polders; het betrekken van meer pol ders in den omslag van calamiteuze polders; de regeling van meervoudig stemrecht in het Alg. Reglement, de mogelijkheid van herziening van een besluit van Ged. Staten inzake dijksverhoo- ging, en de vraag of de kosten van verhooging van een dijk oak ten laste van een derde kan worden gebracht, die met het onderhoud van dien dijk is belast. Een circulaire werd verspreid in- houdende een oproep am zich onder controle te stellen van het bureau van de Unie van water- schapslbonden voor de bemalingsinstallaties, ter wijl een tweede circulaire de leden opwekte te Vlissingen een kijkje te gaan nemen biji een al- daar in wenking zijnde wegwals met ruwolie- motor, fabricaat van Barford en Parkins. Als lid van den bond trad toe de Koninginne- polder in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Aan het einde van het jaar bedroeg het aantal pol ders en watersohappen 86 en het aantal per- soonlijke leden 93. Het verslag werd goedgekeurd evenals de rekening, die een goed slot van 664 aanwijst. Tot bestuursleden werden bij acclamatie her- koizen de heeren P. Dumon Tak, W. Kakebeeke en P. Erasmus. De voorzitter deelde mede, dat een der leden de vraag had gesteld of ingeval een polder een proces moet voeren, dat een algemeen belang raakt de bond de kosten niet kan dragen. Spre ker zegt, dat de wet van 1902 hiertoe zeker de gelegenheid geeft en in het gegeven geval zullen de kosten slechts enkele tientallen guldens be- dragen. Het geldt hier een principieele zaak, vooral voor Zuid-Beveland van belang. Spreker beschouwt dit als een advies en een uitvoering daarvan. De heer Koning was aanvankelijk bang, dat de polders te veel hiier op zouden steunen en te makkelijk een proces zouden aangaan, doch dit verdwijnt heelemaal als het Bondsbestuur eerst de vraag beantwoord of het een principieele zaak betreft. De Voorzitter herhaalt, dat het hier een prin cipieele kwestiie betreft. Thans verkreeg prof. L. van Vuuren uit Utrecht gelegenheid tot het houden van zijn voordracht over ,,Onze Volkskracht en de land bouw, in het bijzonder ten aanzien van Zuid- Beveland". Spreker zeide dat zijn woord niet in alle op- /.ichten opwekkend zou zijn, want hoe meer hij de zaak bestudeert, des te duidelijker treden de gevaarlijke tendenzen aan het licht, die het een- maal zoo krachtige volk der landbouwende Zee- land bedreigen. Spreker acht het een plicht daarover een waarschuwend woord te doen hoo- ren, ondanks de moeilijkheden, waarin de akker- bou'w van ons vaderland verkeert. De moed daartoe ontleent hij aan het Luctor et Emergo. In zijn algemeen overzicht zeide spreker dat het welvaartspeil van een georganiseerde groep bepaald wordt door het overschot dat de voed- selproducent, de visscher en tot zekere hoogte ook de, mijnbouw opleveren. En het is ten slotte uitsluitend dat overschot, waardoor de industrie, handel en scheepvaart, transportbedrijf en de in- drukwekkende metropolen van de moderne wereldgemeenschap mogelijk gemaakt worden. Spreker bepaalt zich tot het overschot dat de landbouwer, de voedselproducent, oplevert. Spre ker gaat accoord met de gedachteArme boercn, arm land. Want al waardeert men het werken op industrieel terrein, toch geldt nog altijd, dat in een land als het onze een krachtige welvaren- de boerenstand de steunpilaar is voor de maat- schappelijke welvaart van het geheel. Een keer- zijde is het bevolkingsprobleem. Men is wel teruggekomen van de pessimistische beschou in- gen van Maktus, omdat de bevolkingstoename gebonden was aan de toename van de voedsel- productie en dat zoodra die uitging boven de productie, capaciteit van de woonruimte, van- zelf sociale remmen in werking traden, die ver dere toename verhinderen, n.l. misdaad, ellende en ten slotte zedelijke beperking. Spreker wijst er o.a. op, dat God met iederen mond ook twee handen zendt, maar toch ziet men bijna overal het geboortecijfer teruggaan. Daarmede wordt z.i. de volkskracht bedreigd op de meest gevaar lijke wijze en ten onrechte wordt een tekort aan voedselproductie gevreesd; dit weet men ook in Zeeland wel. Men ondervindt, dat zelfs bij een verdubbeling van de wereldbevolking, toch nog overproductie kan plaats hebben. Dat het over schot thans schijnbaar niet tot welvaart leidt, ligt aan de dwaasheid van het menschdom, dat niet wil inzien, dat de welvaart niet bepaald wordt door het voor hoog mogelijk houden van de prijzen, maar wel door een juiiste verdeehng van de taak in het geheele productieproces, met volmaakt vrije distributie. Een goed overschot is vooral op de kleigronden slechts mogelijk als de splitsing der bedrijven niet verder gaat dan zekere grens. Alleen dan kan er sprake zijn van een krachtigen boerenstand. Naar aanleiding van het rapport-Lovmk, wqst

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1