ALGEMEEN NIEUWS- F.H ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANOEREN. 89 ASPIRIN I No. 8546. MA AND AG 30 JU 1930 70e Jaargang B1HNKNLAH D.£| FBITILlKTOg. Vampier-Vieugel Zomervacanfie 1 eenig op de wereld door SAX ROHMER. 23) su SWStay dfonS: I 'WHet Tat bepaald^ e™ o„ael„kk?e n°»e,5-te.e° »±°LT,<t en sdiorpioenen, hoewel ze ongetwlifed TER NEUZENSCHE Vo„»„*e „eO p.r S P-r P»« - Abonnementen voor let tmtt.nland >Uee» Ml voonUtbet«ll»5. nrma P. J. VAN DE SAMDE. O™. 8816. - TELEEOON No. ADVERTENTI6NVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0 20, Grootere letters en dicky's worden naar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement te gen verminderd tarlef, hetwelk op verkrrjgbaar is. - Intending van advertentlen liefst 66n dag voor de ultgave. DIT blad VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. KIEZERSLIJ STEN kamer van koophandel. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt toekend, dat vanaf 1 Juli 1930, gedu- rende veertien dagen op de gemeente-secreta- rie voor het publiek ter inzage zijn neder- gelegd afschrdften van de kiezerslijsten voor de afdeelingen GROOT- en die voor het KLEINbedrijf der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwseh-Vlaanderen. Eventueele verzoeken om verandermg of betering der kiezerslijsten, moeten voor 15 •Juli 1930 worden toegezonden aan den Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch- Vlaanderen te Ter Neuzen. Ter Neuzen, 30 Juni 1930. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. EEN ADRES VAN DE VRIJE LUISTER- VINK AAN DE KONINGIN. Het bestuur van de vereeniging De Vrije Luistervink heeft zich met het volgende adres gericht tot de Koningin: Majesteit, Er heerscht verbittering onder uw volk. Een groot deel daarvan, dat zich uit vrijen, vasten wil, immer geschaard heeft onder uwe goede en ordelievende staatsburgers, voelt zich gekrenkt in zijn diepste gevoelens en aangetast in die rechten, welke steeds als een kostbaar en onvervreemdbaar erfdeel van den vrijen Nederlander werden beschouwd. Deze schrijnend gekwetste gevoelens en de daaruit voortgekomen en nog steeds groeien- de verbittering, zoeken zich een uitweg. Daarom hebtoen wij ons dan ook gericht tot die instanties Uwer Majesteits regeering, welke geacht zouden moeten worden krach- tens hare functies aangeweaen te zijn, de oor- zaken eener ontstemming als welke thans een zoo breed deel van uw volk in beroermg brengt te onderzoeken en zoo mogelijk weg te nemen. Helaas hebben noch uw Muuster van Wa- terstaat noch de voorzitter van den Raad der Ministers aan onze toch zoo diep gevoelde en emstige bezwaren het oor willen leenen. Ons rest om deze redenen niets anders dan deze nooden op te dragen aan Uwe Majesteit. Deze nooden wortelen in het heslurt van uwen Minister van Waterstaat d.d. 15 Mei 1.1. waarbij de helft van den zendtijd waar- over de algemeene radio omroep in Nederland thans belichaamd in de Algemeene Vereeni ging Radio Omroep beschikte, onteigend werd ten bate van de, onze volkseenheid versplm- terde partijpolitiek. Voorts vindt deze algemeene verontwaardi- ging voedsel in het felt, dat uw Minister van Waterstaat evenals zijn ambtsvoorganger, volhardt in de onthouding van een antwoord aan de A.V.R.O. op haar reeds ruim een jaar geleden gedaan, en sinds dien- vele malen herhaald, eerbiedig verzoek om op eigen kosten een nieuw systeem zender te mogen bouwen, waarvoor nog plaats is m den mter- nationalen aether, en waarop de algemeene omroep in Nederland zijn zegenrijken arbeid tot verhooging van de saamhoorigheid van uw volk zou kunnen voortzetten, zonder vrije ontwikkeling van de bijzondere omroep- organisaties ook maar in het mmst te lemmeren. ■Wii hebben gemeend deze nooden van honderdduizenden Uwer Majesteits trouwe onderdanen aan u te moeten opdragen, over- tuigd dat van Uwe Majesteit geen daad van tusschenkomst mag gevraagd worden, doch tevens in het besef, dat het ook Uwer Maje steits wensch is, dat eendracht en eenheid dient gehandhaafd en bevorderd, doch niet verstoord te worden. Allen voorstanders van een algemeenen omroep in Nederland, die den 18jarigen leef- tijd bereikt hebben en die sympathiseeren met de strekking van Ibovenstaand adres, wordt verzocht, onverwijld hunne adhaesle kenbaar te maken door intending van een briefkaart of naamkaartje aan Dr. Max Juda, Prinsengracht 31, Amsterdam; de namen zullen worden verzameld in een groOt boekwerk, dat der Koningin zal worden aall- geboden. BE ALGEMEENE RADIO-PROGRAMMA'S. Bij beschikking van den Minister van Water- jtaat is ingesteld een commissie tot keuring van het algemeen programma voor den radio- omroep. Voor het tijavak tot en met 31 December 1933 zijn beuoemd tot leden van deze com missie: Dr. J. Th. de Visser, voorzitter van den Radioraad, tevens voorzitter; mevr. B. Boon—Van der Starp, Prof. Mr. P. S. Ger- brandy, P-of. W. Nolet, J. W. de Vries, alien leden van den Radioraad; tot secretaris E. P. Weber, secretaris van den Radioraad. Met be trekking tot de hienbedoelde com missie en het algemeen programma zijn de volgende regelen vastgesteld: De commissie draagt den naam van Alge meen Programma-commissie en is gevestigd te 's Gravenhage. De commissei is bevoegd zaken bij rond- schrijven aa.n de leden af te doen en verga- dert zoo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden dit wenschen. De vergaderingen van de commissie wor den. voor zoover dit door den voorzitter ge- wenscht wordt geoordeeld, bijgewoond door vertegenwoordigers van de omroep-vereem- gingen, die medewerken aan het algemeen programma. Het algemeen programma zal moeten bevatten mededeelingen van woord-, toon- of beeldinhoud van ontspannenden, leerzamen, aesthetischen of ethischen aard en zal zoo- danig moeten zijn, dat aan den inhoud me- mand redelijkerwijze aanstoot kan nemen. De omroepvereenigingen zijn gehouden vier weken vdor de uitzending het algemeen pro gramma in tienvoud aan den secretaris der commissie in te zenden. Voor zoover dit het gesproken woord betreft, zal de volledige tekst moeten worden ingezonden. De com missie is verder bevoegd elke door haar ge- wenschte nadere toelichting van de ingezon den programma's te verlangen. Een algemeen programma of een onderdeel daarvan zal door de commissie niet kunnen worden afgekeurd dan na de deslbetreffende omroepvereeniging in een vergadering te hebben gehoord. Indien een programma of onderdeel daarvan niet door de commissie wordt toegelaten, is de omroepvereeniging gehouden binnen vijf dagen, nadat zij daarvan met omkleeding van redenen schriftelijk mededeeling heeft ontvangen, een ander pro gramma of aanvulling in te zenden. Wordt ook dit afgekeurd, dan wordt de andere om roepvereeniging, die op dezelfden zender uit- zendt, verzocht den vrijgekomen tijd door een algemeene uitzending te voorzien. Een vereeniging, die een algemeen pro gramma uitzendt, met afwijking van het door de commissie goedgekeurde programma, zal gedurende ten hoogste een half jaar van ver- zorging van het algemeen programma kunnen worden uitgesloten. Zoolang geen algemeene beroepsinstantie is ingesteld, bestaat van deze beslissing beroep op den Minister van Waterstaat. COMPENSEEREND INVOERRECHT OP EENIGE SOORTEN SUIKER. De Tweede Kamer heeft haar voorloopig verslag uitgebracht over het wetsontwerp tot heffing van een compenseerend invoer- recht op eenige soorten suiker. Hieraan wordt het ^olgende ontleend: Verscheidene leden opperden bezwaren tegen het onderhavige wetsontwerp. Hoewel de Regeering het in de memorie van toelich ting ,,een normale uitbouw van de bestaan- de fiscale heffing" noemt, kan deze maat- regel toch moeilijk worden losgemaakt van de heerschende landbouwcrisis, vooral daar de landbouwcrisis-commissie daartoe heeft ge- adviseerd. Hoe komt de Regeering plotseling tot de ontdekking, dat er ten aanzien van de sui ker een verzuim is gepleegd, dat onverwijld moet worden hersteld? Moet dit wetsontwerp worden beschouwd als een crisis-ontwerp, een eersten positieven maatregel om den landbouw te helpen, dan oordeelden de hier aan het woord zijnde leden de memorie van toelichting zeer sober. Zij misten argumenten, ontleend aan den nood der bietenbouwers. Deze leden meenden voorts, dat de Regee ring dit wetsontwerp niet had mogen indie- nen, zonder tevens aan te geven een algemeen plan van wat zij voomemens is in veriband met deze crisis te doen. Het is dan ook de vraag, of deze tak vain landbouw wel het eerst voor steunmaatregelen in aanmerking had moeten komen. Deze leden wilden weten, welke de verdere plannen der Regee ring zijn om te kunnen beoordeelen, of aan het aanvaarden van het onderhavige wetsont werp consekwepties verbonden zijn. Andere leden konden zich met deze be- schouwingen niet vereenigen en wenschten dit ontwerp niet in de eerste plaats als een cirsismaatregel te beschouwen. A1 is het, blijkens de memorie van toe lichting, afkomstig van de landbouwcrisis- commissie-Lovink, in de toelichting wordt het niet als crisismaatregel verdedigd. Ware het laatste de bedoeling geweest, dan zou de Regeering wellicht een voorstel van tijdelijken aard hebben ingediend, of een schaalrecht hebben voorgesteld, dat bij stijging van den suikerprijs zou vervallen. Dit is echter niet het geval. Het wetse:: twerp schept voor de suiker een situatie, die voor op den na alle met accijns belaste artikelen bestaat, n.l. een compensatie van de lasten der wetgeving. Het is billijk, dat de buitenlander, die toch ook van de Nederlandsche wetgeving profi- teert, daar iets voor betaalt. Weer andere leden zagen in dit wetsont werp een eerste erkenning van de noodzake- lijkheid om den landbouw tegemoet te komen in den nood, die voor een groot deel zijn ont- staan en zijn omvang dankt aan regeerings- maatregelen in andere landen. Zij hadden het als zoodanig met groote ingenomenheid begroet. Zij erkenden, dat de voorgestelde hulp zeer bescheiden is en had den liever gezien, dat aan de Staten Generaal een complex van maatregelen was voorgelegd, die den land- en tuinbouw in zijn geheel en in onderling verband zouden hebben trachten te helpen. De thans voorgestelde maatregel heeft ai- leen den grooten landbouw op een zeer be scheiden schaal maar komt anderen niet te hulp. Deze leden waardeerden dit voorstel dan ook alleen als een eersten stap op een weg waarop met bekwamen spoed zal moeten worden voortgegaan. Verscheidene leden merkten op, dat de hier geboden hulp uitsluitend door de consumen- ten moet worden betaald, terwijl de schat- kist er slechts voordeelen van heeft. Boven- dien worden hierdoor de groote gezinnen, voOr wie dit kabinet in het bijzonder heet op te komen, het zwaarst belast, wijl naar alge meene verwachting de consumptieprijs met minstens 2 y2 cent per kilo wordt verhoogd. Deze leden wezen op het wonderlijke regee- ringslbeleid krachtens hetwelk in een vorig jaar tot verlaging van den suiker-accijns werd overgegaan, teneinde tot vermindering van den consumptieprijs te geraken, terwijl deze door den thans voorgestelden maatre gel weer zal worden verhoogd. Deze leden betreurden, dat de Regeering, inplaats van met het onderhavige voorstel niet gekomen is met een voorstel tot accijns- verlaging, hetwelk het voordeel heeft, dat dfl financieele gervolgen door de schatkist en niet door de consumenten zouden worden ge- dragen. Sommigen dezer leden drongen er op aan, dat alsnog een wetsontwerp tot accijnsverla- ging zou worden ingediend, opdat het tegelijk met het onderhavige ontwerp kan worden behandeld. ISommige leden achtten een verhooging van den consumptieprijs van suiker niet be- zwarend, omdat slechts een betrekkelijk klem deel voor gewoon huiselijk gebruik bestemd is en het grootste deel in de Industrie wordt gebruikt. Verscheidene leden merkten op, dat, wan- neer eenmaal het pad betreden is van hulp aan een landlbouwartikel op de voorgeschre- ven wijze, overeenkomstige steun voor andere landbouwproducten als tarwe, en tuinibouw- producten niet zal kunnen uitblijven. Tegen- maatregelen zullen niet uitblijven en Neder land zal op den heilloozen weg moeten mede- De beste voorzorg tegen de gevolgen van regendagen: Aspirin-Tabletten. Sets, Verscheidene leden vreesden, dat het resu- taat van het voorgestelde invoerrecht met aan de landbouwers ten goede zal komen. In dit jaar zal vooral de Centrale Suiker- Maatschapph de voordeelen er van genieten aangezien z.j voor het loopende jaar reeds haar contracten met de verbouwers heeft af- aeQok baar voorraden zullen ongemotiveerd in prijs stijgen. Gevraagd werd of de Re- aeering niet iets daartegen kan doen. Deze leden vreesden voorts, dat de specu lative suikerfabrieken met de cooperative suikerfabrieken een soort monopolie-positie zullen innemen en daardoor den pnjs van de suiker zullen gaan bepalen. Vele leden vreesden, dat het onderhavige ontwerp een prikkel zal vormen tot u^br«^ ding van de bietencultuur bier te lande. Zij wezen er op, dat reeds thans de bietencultuur een te grooten omvang heeft, mede m ver band met den steeds grooteren afzet van rietsuiker en zij waren dan ook van meening, dat tegen uitbreiding van de bietencultuur moet worden gewaakt, of wel de uitvoer van suiker moet worden geregeld. Andere leden b6Eeidge leden betoogden, dat de crisis m den landbouw beter dan door den voorgesteiden maatregel zou worden bestreden door het vaststellen van minimum-pnjzen van Regee rin^swege van landbouwproducten, door de [asten vL de sociale verzekering, voor zoover deze op den landbouw drukken, voor rekenmg van het Rijk te nemen en door verlaging van den accijns op vleesch. De heer Colijn heeft een afzonderlijke nota aan het verslag toegevoegd. Met de Regee- ring is de heer Colijn van oordeel, dat de vraag, of de voorgestelde heffmg zich laat vereenigen met de den 24n Maart j.l. te GmAve geteekende handelsconventie bevesti- crend kan worden beantwoord. De hoofdyraag bliift dus, of met den voorgestelden ma,atregel inderdaad het beoogde doel zal worden be- reDe heer Colijn acht, na een aantal bezwa- Let op oranjo band en Bayerkruis. Prijs 75 e (Ingez. Med.) ren tegen het voorstel te hebben opgesomd, dat in elk geval beter dan het bestaande. Vervolgens betoogt hij, dat, wil men de boeren metterdaad met 6 millioen per jaar helpen, door den hinnenlandschen suikerprijs met zes millioen op te zetten, men dan zal moeten voorkomen, dat deze zes millioen geheel of gedeeltelrjk weer verloren gaan door verliezen op den uitvoer van het overschot. Die overschotten moeten voorkomen wor den door den uitzaai niet uit te breiden. On- overkomenlrjke moeilijkheden zijn hier niet aan verbonden. Deze zouden kunnen worden opgeheven door een reguleering van den uit voer van suiker, welke gehouden zou moeten worden aan een systeem van vergunning. De organisaties kunnen dan zorg dragen. dat de uitzaai beantwoordt aan de binnenlandsche behoefte. Tegengaan van de uitbreiding van de bie- tenproductie is dus voorwaarde voor een doel- treffende regeling. Een daarom zal, wil t ontwerp een goede oplossing brengen, in elk geval nu reeds of anders binnen korten tijd een aanvulling noodig zijn, wanrdoor, in welken vorm dan ook, uitbreiding van den uitzaai van bieten wordt voorkomen. VERLAGING AFSTANDSTARIEF BIJ DE RIJKSTELEFOON. Met ingang van 1 Juli is voor aansluitingen over langeren afstand dan 4 K.M. buiten het minimum-tariefsgebied en niet behoorende tot de z.g. abnormale aansluitingen, het af- standstarief van 3 per 100 M. of gedeelte daarvan (over den hemelsibreed gemeten af stand van 4 tot en met 9 K.M. buitfn het minimumtariefsgebied) en van 5 per 100 M. of gedeelte daarvan (over den verder dan 9 K.M. hemelsbreed gemeten afstand, verlaagd tot 1,50 per 100 M. of gedeelte daarvan. HOEVEEL WORDT IN ONS LAND GESTOLEN. Ongetwijfeld heeft in de laatste jaren bij zeer velen de meening postgevat, dat men met het bezit van anderen niet zoo angstval- lig behoeft om te gaan, sehrijft de „Nijmeeg- schie Couranit". Verduisteringen, fraude, dief- stal in allerlei vorm nemen niet alleen in aantal, maar ook in emst van het geval, ge regeld toe. Men heeft destijds in Nederland moord en brand geschreeuwd, toen een ware klopjacht georganiseerd werd op gasdirecteuren, die steekpenningen aangenomen hadden. Ver- schillende dezer heeren moesten voor den rechter verschijnen. Enkelen zijn veroordeeld. Anderen kon men het ten laste gelegde niet bewijzen. Weer anderen werden finaal vrijge- sproken. Men zou gaan vermoeden, dat in alle jnogelijke bedrijven, zoowel in die van de overheid als van particulieren aard, in den Vervolg.) HOOFDSTUK IX. Obeah. Het onderhoud in de studeerkamer van Kolonel Menendez had een buitenge- woon onaangenamen indruk op mi] achtergelaten. Van dat oogenblik at voelde ik de atmosfeer van Cray s bolly als geladen met onrust en onzekerheid. Madame de Stamer en Val Beverley waren naar stad gegaan en kwamen pas kort voor het diner terug. Een halt uur te vroeg verkleedde ik me en ging toeri ik klaar was, een eh al nieuwsgierigheid om iets te hooren van Harley's opinie over het zonderlinge geval dat ons naar Surrey geforacht had, naar de kamer naast de mijne. Bij ons weggaan uit de studeerkamer had Harley, met de mededeeling, dat hij een telegram naar Londen te versturen had, zich om het huis heen verwijderd. Onze qastheer had aangeboden een van de bedienden te sturen, maar Harley had dit evenals het tweede aanbod van Kolo nel Menenidez om hem door een van de auto's weg te laten brengen van de hand jewezen, onder voorwendsel dat wat ichaamsbeweaing hem het nadenken zou verqemakkelijken. Maar toch verwon- derde het me, dat ik bij mijn binnenkomen zijn kamer leeg vond, want ik had niet gedacht, dat het versturen van een tele- qram zooveel tijd zou eischen. Het begon al te schemeren en in het qeheimzinnig licht was de Tudor-tuin noq mooier dan midden op den dag: een qedeelte lag in een lila-zwarte sohaduw en het andere was overgoten met een qouden waas, alsof men dat gedeelte door een gulden sluier zag. En het geheel kreeq iets mystieks door een glimlach om i Aio en -7i'in hnon- den, die willen beweren en hebben wil len aantoonen, dat genoemde mysteries overblijfselen zijn van de fetisch-aanbid- dinq van Midden-Afrika, maar die ge- nealogie hebben ze nooit overtuigend kunnen demonstreeren. Het kambalisti- sche ritueel, het brengen van menschen- offers en de obscene ceremonien, die ons aan het satanisme van de middeleeuwen herinneren en die nog in Haiti en opder de negers in sommige staten van Zaxid- onzen bijbel genoemd wordt: Tooyenaar en waarzegger-guichelaar of duivelsku stenaar. De heks van Endor heet Oub of Ob, vertaling Pythomssa en Oubois is de naam van de koninklijke slang, he zinnebeeld van de zon en een van de oudste goden van Afrika Hierop volgde n alinea, die dubbel on- derstreept was en toen ik die las deed Ik een ontdekking, die me letterhjk den adem benam. Hier stond namelijk In een der laatste afleveringen van zijn als vraaq verkapte bewering, dat er ook buiten West-Indie aanhangers van Voedoe bestonden; aan den aanslag, die er in Washington op hem gedaan was, aan den vampier-vleugel, dien hij geen maand te voren op de voordeur van Cray's Folly gespijkerd gevonden had. En dan haatlde ik me het beeld van mijn kennis van „De Bloeiende Laven- delstruik", den man met zijn vage oogen en zijn hoog en sterk voorhoofd weer voor den geest en hoe meer ik dit deed, hoe grooter mijn verwondering en mijn d0or een qlimlach om de negers m sommage Mmcn t een der laatste atleveringen qaande zon fel geraakt werd. Het was een aanblik, die een teeke- naar van sprookjes-illustraties in vervoe- rinq q^bracht zou hebben. Maar terwijl ik dit dacht, kwam de herinnering aan het verhaal van den kolonel bij me op, hoe hij op den avond van de voile maan, op het oogenblik dat hij den ouden, stil- len tuin binnen had willen gaan, ont- waakt was en weer voelde ik een ge- voel van onrust, kreeg ik de beklemmen- de gewaarwording, dat de schijnbaar een boven alien twijfel verheven feit, dat I "y1/ "het""qebied van negerreligie, er onder de negers in West-Indie zoo- eenigg merkwaardige bijzonderheden aan wel als onder die in de Vereenigde Sta- I voo7 de "theorie, dat slangen bovennatuurlijke krachten van den too- j yy0edoe-aanhangers als heilig venaar, den O'beah'-man, heerscht. Ue i tj fnrk nipt het voor-- inboorling, die zich in de macht van zoo n toovenaar waant, wordt ziek en sterft somstijds." Toen ik tot hiertoe gelezen had, ont- dekte ik opeens, onderaan de volgende bladzij, een paar onderstreepte alinea s. i .1An f A o Hikkp nor- ae gewatiiwuiumj,, y i T veronderstellinq, dat de dikke pot vredige atmosfeer geladen was^ met be- Jj^ve^lers e g.^ Harky dreiging, met iets, dat aan het boven natuurlijke raakte. Vlak naast me, op de toilettafel, lag een boek en in de overtuigmg, dat het een boek van Harley was, nam ik het op en las den titel. „Neger-Tooveri] stond er met kleine zwarte lettertjes op den lichtbruinen band. Ik knipte het licht aan - Cray's Folly had een eigen electrische installatie sloeg het boek op qoed geluk open en begon te lezen. ,,Oe religie van den neger vertelde de schrijver, „is emotioneel en gaat ge- woonlijk samen met een vast ge.oor m tooverij of een aanbidding van net ritueel, bekend onder den naam van Voe doe of Obeah mysteries. Er zijn geleer- waren, begon ik dat gedeelte met groote aandacht te lezen. ..Volgens Hesketh J. Bell isde term Obeah naar alle waarschijnlijkheid af komstig van het zelfstandig naamwoord Obi een woord, dat op de Oostkust van Afrika gebruikt wordt om tooveri] en fetisme 'aan te duiden. De ethnologie van Obi heeft men kunnen nagaan tot oorsprong ver in de oudheid en we samenloop van omstandigheden, dat Har ley nu juist uit was. Ik raakte er steeds meer van overtuigd, dat ik, toevallig. de hand op een buitengewoon belangrijke aan wij zing gelegd had en mijn opwinding hield met' mijn "overtuiging gelijken tred. Daarom was het vanzclfsprckend, dat ik Harley opgewonden begroette, toen nadat ik voor den vijftigsten keer de kamer op en neer geloopen had, de deur opeens openging en hij binnenkwam. Harley riep ik. Harley Ik heb iets buitengewoons ontdekt. in ane j, jie I Ondanks het feit, dat ik van mijn ont- symptomen van een mens _c.^Pirip I dekkinq qeheel vervuld was, viel me, al oi aat .e lijden heel, van ae.^.ld. ujt. nachtelijke bezoeken van een bloedzui j drukking yan Harley's gezicht op. Ik zaq beschouwd worden, toch met het voor naamste zinnebeeld van hun god&diens waren. Dat is de vleermuis en wel m het bijzonder de vampier, voorkomende in Zuid-Atmerika. „Mr. Camber wees erop. dat de symp- tomen van iemand, die sterft door de z.g betoovering van een Obeah-priester, tot in alle details overeenstemmen met de een in de Eqyptische mythologie. Een slang heette in het Egyptisch °b of VISsche is noq ten huidigen dage het Eqyptische equivalent voor slang. Mozes verbood den Israelieten, uit naam van Cod om „om te gaan" met den duivel Ob, die in qende vleermuis. Ik leqde het boek met den open kant naar beneden op het bed neer en keerde me naar het raam. Mijn hoofd duizelde me. De verschillende theoneen, ot beter de vaqe theorie-schetsen, die ik over deze quaestie er op na gehouden had, waren door deze paar zinnen met een stoot om- vergeworpen. Ik dacht aan de verbor- ten eerste, dat hij ten minste even opge- wonden was als ik, maar dat hij die op~ windinq, zooals gewoonlijk, wist te be- dwinqen en ten tweede, dat hij m een van zijn prikkelbare buien was. Maar daar ik zijn zelfbeheersching met bezat, barstte ik uit .Terwijl ik op je zat te wachten, heb vtrucwui^". ik jjt boek inqekeken, Harley. )e heot gen zinspelingen van den K°lonel op ee sommi passages erin aangestreept... van zijn buren, den eemgen man, I (Wordt vervolgd.) evenals hij, in Cuba geweest was; aan

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1