ALGEMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. jr%. Eerste Blad. No. 8545. VJRIJDAG 27 JUNI 1930 70e Jaargang BINNENLAND. FEUILLET0N, Vampier-Vieugel BUITENLAND. hi De abonne's van het Gei'llustreerd Zondagsblad, Onze abonne's in het Buitenland 3. ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 - XELEFOON No. 25. ADVERTENTIBNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20, Grootere letters en clichFs worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvra&g verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. welke het blad per post ontvangen, wor den verzocht, hun abonnementsgeld voor 1 Juli a.s. in te zenden, daar er anders over besohikt wordt met verhooging van 15 cent. DE UITGEEFSTER. H.H. Kantoorhouders worden verzocht het abonnementsgeld over het 2e kwartaal 1930 van de Ter Neuzensche Courant voor 1 Tuli a.s. in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddel- lijk de toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. worden dringend verzocht, het verschul- digde abonnementsgeld voor 15 Juli a.s. in te zenden. Bij niet-ontvangst voor dien datum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bij vooruit betaling. DE UITGEEFSTER. DE ST. GEERTRUIDABRONNEN OPNIEUW IN EXPLOITATIE. De in de geschiedenis zoo bekend staande Sint Geertruidabronnen te Bergen op Zoom, waarvan o.m. de prinsen van Oranje Maurits en Frederik Hendrik hun tafelwater betrok- ken, zullen, naar het Alg. Hbld. meldt, ander- maal in exploitatie worden gebracht. Dit is als gevolg van een onderizoek dat voor eeni- gen tijd op het laboratorium van Dr. Van Ledden Hulsebosoh te Amsterdam is geschied. Er zal nabij de Schelde een inrichting worden gebouwd, waar het water uit de Sint Geer truidabronnen door middel van een pijpleiding zal worden gevoerd, en na de noodige sterili- seerende bewerking in flessehen gepakt en in den handel zal worden gebracht. Het is dus een oude tak van industrie, die in Ber gen op Zoom zal worden herboren. MAATREGELEN VOOR HUISVESTING VAN GROOTE, HULPBEHOEVENDE GEZINNEN Het Tweede Kamerlid Hermans heeft aan den Minister van Arbeid, Handel en Nijver- heid gevraagd, of hij nadere mededeelingen kan doen omtrent de voorbereiding van maatregelen voor de huisvesting van groote, hulpbehoevende gezinnen. Zijn met name spoedig te verwachten: een speciale bijdrage- regeling in de woninghuren van zulke ge zinnen, en een regeling voor de huisvesting van groote gezinnen, die in krotwoningen verblijven DE KRAKATAU. Woensdagmorgen vertoonde de Krakatau een zeer krachtige werking. Een der explo- sies bereikte een hoogte van 900 M. Er viel zeer veel aschregen. Het nieuwe eiland, dat snel reizende is, heeft een hoogte bereikt van 11% M. door SAX ROHMER. WIJZIGING ONGEVALLENWETTEN. Aanpassing van de Ziektewet. De kosten voor den landbouw. De Eerste Kamer heeft haar voorloopig verslag uitgebracht over de wetsontwerpen tot wijziging der Ongevallenwet 1921 en tot wijziging der Land- en Tuinbouwongevallen- wet 1922. Blijkens dit verslag konden vele leden zich met de strekking der voorgestelde regeling aanpassing -der Ongevallenwetten aan de Ziektewet zeer wel vereenigen. Eenige leden betreurden het echter, dat de ontworpen regeling zich niet geheel aan- past aan de Ziektewet. Andere leden wezen er op, dat de landbouw niet in staat is de kosten der sociale verzekeringswetten te dragen en gaven in overweging, dat de Staat, zij het dan tijdelijk, zoo lang de crisis duurt, deze kosten zoude ovememen. Voorts werden maatregelen van overheids- wege bepleit, welke tot strekking zouden hebben het verleenen van crediet voor het aanschaffen van meststoffen en zaden Een tijdelijke vrijstelling of kwijtschelding van belasting werd gewenscht geacht. DE TOEPASSING VAN DE ZIEKTEWET. In het gebouw van den Raad van Arbeid te 's Gravenhage hebben de dagelijksche be- sturen van de Vereeniging van Raden van Arbeid en de Centrale Onderlinge vergaderd teneinde besprekingen te voeren over de op- lossing van vraagpunten, die gerezen zijn bij de toepassing van de Ziektewet. De voorzitter der vergadering, Mr. Baron Wittert van Hoogland, zeide in zijn openings- woord, samenwerking van alle organen, die geroepen zijn tot uitvoering van de Ziekte wet, gewenscht te achten, omdat ten aanzien van verscheidene punten uniforme toepas sing over het geheele land noodzakelijk is. Over de wijze van samenwerking, teneinde zooveel mogelijk tot gelijke opvatting te komen over zaken van wetsuitlegging bij de toepassing van de bepalingen der Ziektewet, werd uitvoerig van gedachten gewisseld. Be- sloten werd, ten aanzien van verscheidene onderdeelen te trachten tot een zoo groot mogelijke eenheid te komen. De vergadering besloot een bespreking van de groote vraagpunten van controle, statistiek e.d. te verdagen, omdat zij gevoelde, dat regelingen alleen doeltreffend kunnen zijn, indien zij vrucht zijn van onderling overleg van alle bij de uitvoering van de Ziektewet betrokken organen. 22) Vervolg.) Bij die laatste woorden hief Harley het hoofd op en keek den Kolonel scherp aan. ,,Maar ik mag zeker wel veronderstel- len, dat een man van uw ontwikkeling en geestkracht zich voor zulk suggestief gedoe niet leent, is 't wel?" „Nee gelukkig niet, Mr. Harley." ver- klaarde ae Kolonel met grooten nadruk. ,,Obeah priester, die invloed op mij zou kunnen uitoefenen, moet nog g *boren worden". „En toch," zei Harley langzaam en heel duidelijk, „heelt u er zich niet vol- komen aan kunnen ontrekken. Uw wil is zwakker geworden". ,Wat bedoelt u Kolonel Menendez sprong uit zijn stoel op. Z'n neusgaten waren driftig openge- spalkt, z'n oogen keken Harley fel aan. ,,Ik bedoel, dat ik een soort van gelaten- heid in u zie, die ik niet kan goedkeuren." ,.Die u niet kan goedkeuren," her- haalde Kolonel Menendez bijna fluiste- rend. Zijn stem klonk kalm en be- heerscht, maar ik dacht, toen ik hem zoo op Harley zag neerkijken, dat ik zelden iinponeerender en gevaarlijker figuur ge- zien had. Paul Harley had hem door die paar slechtgekozen woorden buiten proportie ceprikkeld en daar ik Harley als de vleeschgeworden takt en gevoeligheid kende begreep ik, dat de gebrekkige woordkeuze een onverwachte frontaan- val geweest was. Alleen ten opzichte van het doel, dat hij daarmee wilde be- Den voorzitter der vergadering werd ver zocht, stappen te doen om tot dit overleg te komen. MILITAIRE GASOEFENINGEN TE LEIDEN. Tet Tweede Kamerlid Ter Laan had den Minister van Defens^ vragen gesteld in ver- band met het stichtra van een inrichting tot het houden van. mditaire gasoefeningen te Leiden en daarbij o.a. gevraagd, of het in elk geval niet beter was, zulk een inrichting buiten de kom van de gemeente te plaatsen. Hierop heeft de Minister geantwoord, dat het aanvankelijk in de bedoeling heeft gelegen een gaskamer te stichten op het terrein van het voormalig milltair hospitaal aan den Morschweg te Leiden. Aangezien echter, in verband met den afstand tot de omringende perceelen, niet de volstrekte zekerheid kon worden verkregen, dat het gelbruik van de gaskamer in geen enkel opzicht beewaren voor de omgevihg zou opleveren, heeft hij be- sloten die gaskamer elders te doen oprichten. Onder „gaskamer" wordt verstaan een een- voudig steenen gebouwtje, waarin een ruim lokaal met toegangsportaal, dat als ,,schut- sluis" werkt. Zooals reeds aan de Tweede Kamer werd medegedeeld in de memorie van antwoord betreffende de Defensiebegrooting 1930, dient genoemd lokaal voor het daarin houden van oefeningen in den gasbeschermingsdienst en voor het controleeren van de gasdichte afsluiting der gasmaskers. De atmosfeer in het lokaal wordt daartoe vermengd met een traanverwekkend gas van een zoodanig ge- ringe concentratie, dat het geheel onschade- lijk is. Er is dan ook geen sprake van, dat de gaskamer voor de omgeving bepaaldelijk gevaren zou kunnen opleveren, doch om iedere ongerustheid in dezen te voorkomen, is vastgesteld, dat de gaskamer ten minste 50 M. van bewoonde gebouwen verwijderd zal moeten blijven. Het is n.l. practisch geble- ken, dat, ook onder ongunstige onastandig- heden, boven dien afstand geen hinderlijke zij het ook overigens onschadelijke, invloeden kunnen optreden door uit de gaskamer even- tueel ontwijkende gassen. BEHOUD VAN HISTORISCHE FILMS. De Minister van fjinnenlandsche Zaken en Landbouw heeft naar de Telegr. meldt, onder de aandacht van de gemeentebesturen ge bracht, dat het Ned. Centraal filmarchief zich ten doel stelt het verzamelen, bewaren en registreeren van cinematografische films, die van belang kunnen worden geacht voor de ge schiedenis in den uitgebreidsten zin des woords van Nederland het Nederlandsche volk en zijn Kolonien. Gedurende zijn tienjarig ibestaan heeft het een collectie van bijkans duizend films (meest negatieven) van histo- rische beteekenis bijeengebracht, welke in het Alg. Rijksarchief te 's Gravenhage be- waard worden. De Regeering bevordert het streven door toekenning van een subsidie. De Minister verzoekt aan de gemeente besturen maatregelen te treffen om vemieti- ging van films, welke van historisch of docu- mentair belang zijn, te voorkomen en bij voorkomende gevallen slechts vergunning, suibsidiair medewerking, zoowel financieel als anderszins te verleenen tot het maken van cinematografische opnamen op den openbaren weg, bij officieele gebeurtenissen, op afge- sloten terreinen (bijv. bij brand, feestelijk- heden, plechtigheden, e.d.) in puiblieke gebou wen of inrichtingen, in het kort: overal, waar ivoor het tot stand komen van zoodanige opnamen medewerking noodig is van de gemeentelijke autoriteiten, indien degeen, die de opname doet, vooraf een verklaring onder- teekent, dat hij of zijn principaal bereid is het negatief der op te nemen film in bewaring of ten geschenke te geven aan het Neder- landsch Centraal filmarchief. AFSCHAFFING CHEMISCHEN EN BACTERIOLOGISCHEN OORLOG. Verschenen is het voorloopig verslag der Eerste Kamer over het ontwerp van wet tot goedkeuring van het protocol betreffende het verbod van den chemischen en bacteriolo- gischen oorlog van 17 Jumi 1925. Hieraan ontleenen wij het volgende: Vele leden merkten op, dat de bekrachti- ging van dit protocol wel zeer laat geschiedt, n.l. 5 jaren na de onderteekening te Geneve. Zij hechtten overigens aan 't verbod geen waarde. Alle verbodsbepalingen, welker overtreding voordeel aanlbrengt, worden in den oorlog ge- schonden, in den regel met een beroep op het feit, dat de tegenpartij met de schen- ding van het oorlogsrecht begonnen is. Dit geldt in het bijzonder het verbod om den oorlog te voeren met behulp van chemi- sche middelen. De ratificatie van dit protocol zal niets veranderen aan de voorbereiding der defen sive en offensive maatregelen, noch hier, noch elders. Andere leden, die hun stem niet willen ont- houden, achtten de materieele waarde van het protocol zeer gering. reiken, tastte ik volkomen in het duister. ,,Ik bekleed op het oogenblik de positie van specialist", ging Harley voort, „en u is mijn patient. En in de qualiteit van specialist is me niet ontgaan, dat uw tegenstand ten opzichte van het gevaar, dat u dreigt, aan het verslappen is. Ver- geet niet, Kolonel, dat de sterkste ver- dediging de tegen-aanval is Nu bent u boos op me, maar ik zie u liever boos dan apathisch. En nu het laatste punt, waar- bij ik niet over volledige inlichtingen be- schik. Bij uw eerste bezoek te mijnent heeft u zich over iemand, die hier in de buurt woont, uitgelaten op een manier, die mij den indruk heeft gegeven, dat u hem van in verbinding staan met uw vijanden verdenkt. Mag ik weten, hoe die persoon in quaestie heet Kolonel Menendez ging zitten en be- gon in een gejaagd tempo te rooken. En onder het inhaleeren en uitblazen door, rolden zijn bezige vingers alweer een nieuwe cigaret. Het was te zien, dat z n gevoelens hem voor het oogenblik de baas waren, maar dat hij alles in het werk stelde om zijn beheersching terug te krij- gen. En na een paar minuten gelukte hem dat blijkbaar, want: ,,Ik vraag u nederig excuus", zei hij, „voor de werkelijk onvergeeflijke manier, waarop ik tegen de wetten der gastvrii- heid en welopgevoedheid gezondigd heb. Ik had dankbaar moeten zijn en ik ben boos geweest. Wat u zooeven gezegd hebt, is arootendeels waar. En ik ver- acht mezelf omdat t waar is Hij keek Paul Harley scherp aan. „Als ik wakker ben," ging hij voort, „geef ik om niets... dan bestaat er geen mensch, blank of zwart, door wien ik me laat intimideeren; maar als ik slaap Hij haalde zijn schouders op. ,Juist als hun slachtoffer slaapt gaan die hande- laars in onreinheid aan het weik... dan weten ze invloed te krijgen „U prikkelt mijn nieuwsgierigheid in Doge mate", verklaarde Harley. „Luister dan". Kolonel Menendez boog zich, met z'n ellebogen op z'n knieen, naar mijn vriend toe. De pas-gerolde cigaret hing losjes tusschen de lange. gelig-bruine vingers van zijn linkerhand en ondertussChen rookte hij de rest van zijn andere met vlugge trekjes op. ,,Her- innert u zich, dat ik bij mijn bezoek in Londen het over den dood van een negermeisje gehad heb Paul Harley knikte. ,,Niemand heeft ooit kunnen vertellen wat de oorzaak van haar dood geweest is Maar door onvermoeid navraag doen, ben ik er ten slotte achter gekomen, dat ze denzelfden nacht, dat de vleermuisvleu- gel tegen haar deur gespijkerd werd. in haar slaap is opgestaan en de Zwarte Strook ingegaan is. U begrijpt waarom 1 Omdat ze geroepen werd. Geroepen werd „Ja, Mr. Harley. Ze gaf gehoor aan m oprtjep van den duivelbe M' Kombo den zie ik geen andere pepermunt gebruiken dezelfde, die ik zoo buiten- gewoon OPWEKKEND vind: BONS PEPERMUNT r FABRIKANT VAN SlOCTEN HARUNCFN (Ingez. Med.) ,,De oproep van M Kombo Wat be doelt u daarmee Een soort van hypno- tische suggestie 7" al u eei - een voorbeeld geven gaf de' Kolonel hem ten antwoord. „Dat „Ik zal maakt, wat ik beweren wil, misschien veel duidelijker. Op den avond van de vorige voile maan, dat was de avond na de in- braak, waarover ik u gesproken heb, was ik vroeg naar bed gegaan. Ik was be- trekkelijk gauw ingeslapen, maar een kor- te poos daarna of beter, het leek me een korte poos werd ik wakker omdat ik het ongewoon koud had. Ik werd wak kermaar weet u waar ,,Vertelt u 't eens..." ,In den tuin, vlak bij den ingang naar den Tudor-tuin, t heet toch Tudor-tuin, niet U weet wel, de tuin, die uit het raam van uw slaapkamer te zien is". HET UNIVERSITAIR ONDERWIJS TE GENT. De correspondent van de N. R. Crt. te Brus- sel meldt: In antwoord op de afkondiging van de nieuwe wet tot vemederlandsching van de rijksuniverslteit te Gent is door de anti- Vlaamsclie Ecole des hautes etudes besloten met ingang van het academisch jaar 1930 1931 volledige Fransche leergangen voor de candidatuur in de wijsbegeerte en letteren en de candidatuur in de gerieeskunde en phar- macie te organiseeren. Vermoedelijk zal nu door de Vlaamsche Kamerleden bij de regee ring worden aangedrongen, opdat zij hoog- leeraren van de rijksuniversiteit te Gent zou verbieden tevens aan de blijkbaar met sabo- tage-doeleinden in bet lev en gehouden Ecole des hautes etudes te doceeren. MINISTER MELLON OVER DE AMERIKAANSCHE TARIEFVERHOOGING Uit Washington wordt gemeld, dat Mel lon, de Amerikaansche minister van de schat- kist, in een officieele verklaring het nieuwe Amerikaansche tarief van invoerrechten heeft verdedigd tegen de klachten van het buitenland. Hij zeide, dat de duistere voor- spellingen, welke men telkens bij de verhoo- ging van invoerrechten hoort, nooit verwe- zenlijkt, worden, zooals de ervaring leert, Amerika heeft buitenlandsche goederen noo dig en zal die ook onder het nieuwe tarief ..Merkwaardig", mompelde Harley. ,En hoe was u gekleed, in uw pyjama ,Ja". ,En waar door was u wakker gewor- den?" „Ik heb zooeven gezegd, omdat ik koud was, maar dat is niet juist. Ik voel- de me koud, maar de oorzaak van mijn ontwaken was een onaangename sensatie een ongeluk, noemt u het, geloof ik. Ik had mijn voet aan een stukje glas tus schen het grint gesneden en de pijn had me wakker gemaakt". ,,U herinnert u niet of u misschien ge- droomd had, of een droom de oorzaak van uw gaan naar den tuin geweest kan zijn „Nee, ik had niet gedroomd." ,,Kijkt uw kamer ook op dien kant uit ,,Nee. Mijn kamer ligt aan den Zuid- kant, ik kijk op het meertje uit. Ik was naar beneden gegaan, had een van de zijdeuren opengesloten en was het ge heele huis omgeloopen, den oostelijken vleugel tenminste, voor ik wakker werd „Uw kamer kijkt op het meertje uit, mompelde Harley verstrooid. Hun blikken grepen even in elkaar; in Harley's oogen zag ik een uitdrukking, die op een uitdaging leek. Dan: „U heeft me nog niet verteld," zei Har ley, ,,hoe de buurman in quaestie heet. kolonel Menendez stak zijn derde ci garet op en begon een nieuwe te rollen. ..Mr. Harley", zei hij vertrouwelijk, ,,ik heb er spijt van. dat ik die verden- king ooit onder woorden gebracht heb. Of eigenlijk is het niet eens een verden- king, 't is meer een zoeken en een quaes tie van niet volkomen vertrouwen. U zegt toch ook, niet volkomen vertrouwen, niet ta ja, ik volg u wel, gaat u maar door. )e quaestie is deze: ik ken maar een man hier in de buurt met hier in de blijiven koopen Het ibuitenland moet niet vergeten, dat de koopkracht der Vereenigde Staten afhangt van de handhaving van be- hoorlijke levensvoorwaarden voor den Ameri- kaanschen verbruiker. Het buitenland zelf heeft daarom belang bij de welvaart van Amerika. Slechts voor de landbouwproduc- ten zijn de invoerrechten belangrijk ver- hoogd, niet voor de overige artikelen en deze vormen het voomaamste gedeelte van den Amerikaanschen invoer. F.T.KF, DERTIEN MINUTEN EEN HUWELIJK. Nieuwe statistieken uit New-York geven een aanschouwelijke voorstelling van de ge- weldigheid dezer reuizenstad. In New-York zijn meer telefoons dan in Berlijn, Londen, Rome, Parijs en Leningrad tezamen. De stad heeft meer dan 2000 theaters, en biosco- pen en meer dan 1500 kerken. Dagelijks komen er 300.000 bezoekers aan, alle 52 seconden vertrekt een trein met reizigers. Alle dertien minuten wordt er een bruiloft gevierd., alle zes minuten wordt er een kind geboren. Elke Men minuten wordt er een zaak geopend, alle 51 minuten de steen gelegd voor een nieuw gebouw. Voorts women er in New-York meer Duitschers dan in Bremen en meer Italianen dan in Rome. Het tiende gedeelte van alle Joden woont in New-York. HEFTIGE INCIDENTEN IN DE BELGISCHE KAMER. In de Kamer kwam het Woensdagochtend naar de N. R. Crt. meldt, tot zeer heftige incidenten bij de bespreking van het buiten- gewone krediet, aangevraagd door de regee ring ten einde de kosten van de eeuwfeest- viering, die 6% millioen frank bedragen, te. kunnen dekken. De Vlaamsche nationalisten, Mr. Leuridan en Ward Hermans, betoogden, dat het Vlaam sche volk aan de Belgische viering niet kan deelnemen. De gelijkheidsfoelofte, door de regeering gedaan, is nog altijd niet imgelost en de revolutie van 1830 was slechts Fransch- imperialistiseh maatwerk. Beide sprekers werden tot de orde geroe pen. Ward Hermans, wegens veelvuldige interrupties, Leuridan omdat hij de eeuwfeest- viering „een onizedelijke Belgische kermis en een zuiver militaire parade heette". Minister- buurt bedoel ik binnen een straal van twintig kilometer die ooit in Cuba ge weest is „Aha ,,Maar dat is ook het eenige andere bewijzen voor mijn verdenking, of voor mijn wantrouwen heb ik niet. En daar om verzoek ik u, verzoek ik u dringend, te vergeten, dat ik ooit eenige toespeling op zijn aanwezigheid gemaakt heb De toon, waarop hij sprak, was zoo waardig-beslist en het gebaar, waarvan hij die laatste woorden vergezeld liet gaan, zoo nadrukkelijk, dat Harley wel genoodzaakt was zeer tegen zijn zin om het onderwerp te laten rusten. Maar uit den blik, dien ze op dat oogenblik wisselden, bleek mij, dat dit gesprek een diepere beteekenis gehad had, een beteekenis, die mij ontgaan was. Wat de Kolonel wilde verbergen, wist ik niet en kon ik ook niet raden. Maar ik voelde de spanning en dat was voor mij genoeg. De Spanjaard was op zijn qui vive en Harley voelde zich geprikkeld. Het was een eigenaardig onderhoud, een onderhoud van groote beteekenis, ge- zien in het licht, dat gebeurtenissen van later erop zouden werpen. Harley's zes- de zintuig was ,,in functie" en zette hem tot groote activiteit aan, maar in hoe- verrehij, toen reeds, begreep, wat het hem te vertellen had, wist ik niet en ben ik tot op het huidige oogenblik niet te weten gekomen. Terwijl hij onzen gast- heer zwijgend zat aan te staren, zag hij. intuitief, de schaduw in de schaduw, die- over Cray's Folly lag, zag hij datgene, waarvan Vampier-vleugel het symbool was. zag hij de helsche kracht, die op datzelfde oogenblik zich opmaakte, om den genadeslag toe te brengen. (Wordt vervolg-d.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1