1 ALBEMEEN NIEUWS- F.N APVERTENT1EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. ?r™_ Opening en sluiting der Jacht. fepiiletoh. Vampier-Vleugel No. 8544 WOENSDAG 25 JUNI 1930 70e Jaargang BIHNENLAND. o TER NEUZEN, 25 JUNI 1930, Voor elken regel "rVeS/en ^errila /2,25, overige lan den ,2.60 per 3 maanden f, per post - Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetalmg. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. Ultgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDEt A DVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelkoja^vr verkrijgbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgav*. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRMDAGAVOND. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat de Minister van Stoat, Minister van Binnenlandsche Zaken en Land bouw bij beschikking van 13 Juni 1930 heeft bepaald 1. dat, behoudens het bepaalde sub 2, 3, 4, noemd in kolom I, zal zijn geopend in de pro- vincies, genoemd in kolom H, gedurende het tijdvak, in kolom II achter de namen der wild- soorten aangegeven, en in de provincies, ge noemd in kolom III, gedurende het tijdvak, m kolom III achter de namen der wildsoorten aangegeven. MEIKERSEN VOOR PRINSES JULIANA. De fruithandelaar Jac. Bouman heeft Maandag, naar aan het Vad. uit. Tiel wordt gemeld, de eerste Meikersen per luchtpost verzonden aan Brinses Juliana, die in Noor- wegen vertoeift. KOLOM I. GROF WILD. KOLOM II. Alle provincies, (behalve Groningen Friesland, Drenthe en Limburg. KOLOM III. Groningen, Friesland, Drenthe en Limtourg. Edelherten en damherten Hinden Reebokken Reelbokken en reegeiten van 25 Oct. 1930 tot 1 Febr. 1931 3 Jan. 1931 1 1931 30 Juni 1930 10 Aug. 1930 11 Oct. 1930 16 Nov. 1930 van 25 Oct. 1930 tot 1 Febr. 1931 3 Jan. 1931 1 1931 11 Oct. 1930 16 Nov. 1930 KLEIN WILD. Alle provincies, behalve Groningen, groningen Fri^land, Drenthe Friesland, Drenthe en Zeeland. en Zeeland. Patrrjzen van 30 Aug. 1930 tot 1 Jan. 1931 van 6 Sept. 1930 tot 1 Jan. 1931 (KLEIN WILD.) Alle provincies. Korhanen Korhennen Fajzantenhennen Faizantenhanen Houtsnippen Hazen WATERWILD. van 4 Oct. 1930 tot 1 Jan. 1931 4 1930 2 Nov. 1930 4 1930 1 Jan. 1931 4 1930 1 Febr. 1931 4 1930 1 1931 4 1930 1 Jan. 1931 Alle provincies behalve Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Watersnippen van 28 Juli 1930 tot 1 Maart 1931 van 28 Juli 1930 tot 12 April 1931 (WATERWILD). Zwanen Ganzen Eenden, alle soorten, behalve bergeenden en eidereenden Goudplevieren van 1 Nov. 28 Juli 28 30 Aug. Alle provincies. 1930 tot 1 Febr. 1931 1930 12 April 1931 1930 1930 15 Febr. 1931 15 1931 2. dat, ibehoudens het ibepaalde suib 3, 4 en 5, de jacht op wilde eenden (anas boschas, anas boschas boschas, anas platyrhyncha platyrhyncha) op het eiland Texel en in Ze<a(uwsch-Vlaanderen zal izijn geopend van 21 Juli 1930 tot 15 Februari 1931; 3. dat, ibehoudens het bepaalde sub 4, 6 en 7, het vangen van de hieronder in kolom A genoemde waterwildsoorten door middel van eendenkooien zal zijn toegestaan in de provincies, genoemd in kolom B, gedurende het tijdvak, in kolom B achter de namen der wildsoorten aangegeven KOLOM A. WATERWILD. KOLOM B. Alle provincies. Eenden, alle soorten, behalve bergeenden en eidereenden 4. dat in de in de provincie Noordibrabant gelegen gemeenten Cromvoirt, Vlijmen, Oud- heusden c.a., Empel c.a., Rosmalen, Alem c.a., Lith en Hedikhuizen het vangen van alle soorten eenden, (behalve bergeenden en eider eenden, door middel van eendenkooien zal zijn toegestaan van 1 September 1930 tot 15 Maart 1931; van 28 Juli 1930 tot 15 Febr. 1931 5. dat, behoudens het bepaalde sub 6 en 7, het vangen van de hieronder in kolom D ge noemde waterwildsoorten door middel van netten, waarvan het gabruik is geoorloofd, zal zijn toegestaan in het geheele Rijik, ge durende het tijdvak, in kolom E achter de namen der wildsoorten aangegeven: TWEEDE KAMER. Besloten werd tot afdeelings-onderzoek o.a. van de suppletoire defensie-begrooting (krui- ser- en flottieljevaartuigen)van steun aan de suikerindustrie en van het voorstel-De Vis- ser inzake pachtconcessie. De heer De Boer vraagt een interpellate aan over den nood in de bmnenschipperij. Hierover wordt heden beslist. De vergadering werd hierop verdaagd. GOEDKOOPE TREINEN OP ZONDAG. Het Kamerlid Kersten heeft den Minister van Waterstaat geivraagd: Is het den Minister bekend, dat goedkoope treinen op Zondag worden ingelegd, zoo bijv. van Roosendaal naar Amsterdam op Zondag 29 Juni 1930 en op 22 Juni 1.1. van Rotterdam naar Arnhem en Nijmegen? Is de Minister bereid aan dit loopen van goedkoope treinen een einde te maken, gelijk zijne excellentie toezegde te zullen bevorde- ren in zijn Kamerrede van 26 November 1929? EEN ZELDZAME KERKELIJKE PLECHTIGHEID. Een zeldzame plechtigheid heeft Zondag plaats gehad in de Ned. Herv. Kerk te Wyckel waar een vader in zijn ambt als pre- dikant werd bevestigd door zijn zoon. De zoon, Ds. Hokwerda te Kollumerzwaag, had bij de ibevestiging tot tekst gekozen Jes. 55 10 en 11, de vader, Ds. Hokwerda, brj zrjn intrede in den namiddagdienst Hebreen 13 vs. 8. In beide diensten was de kerk ge- heel gevuld. \RBEIDSBEMIDDELING LAND- EN TUINBOUW. Bij den rrjksdienst van werkloosheidsver- zekering en arbeidsbemiddeling bestaan, naar men meldt, plannen om te geraken tot een betere arbeidsbemiddeling ten plattelande, speciaal voor land- en tuinbouwbedrijven. Voor dat doel is de medewerking ingeroepen van de centrale landtoouwmaatschappijen, als- mede van haar provinciale en districtsafdee- lingen, en zijn besprekingen gevoerd met de vertegenwoordigers der landarbeidsbonden. Ook door betere organisatie van het insti- tuut arbeidsbemiddeling ten plattelande wordt verwacht, dat in de toekomst werkgevers en werknemers uit de agrarische bedrijven meer gebruik zullen maken van de organen der ar beidabemiddeling. KOLOM D. WATERWILD. KOLOM E. Zwanen Ganzen Watersnippen Eenden, alle soorten, behalve bergeenden en eidereenden Goudplevieren van 1 Nov. 1930 tot 1 Fetor. 1931 28 Juli 1930 12 April 1931 28 1930 1 Maart 1931 28 1930 15 Febr. 1931 30 Aug. 1930 5 April 1931 6. dat het vangen van ganzen en goud plevieren door middel van netten, waarvan het gebruik is geoorloofd, niet zal zijn toe gestaan in de gemeente Reeuwijk; 7. dat in het geheele Rrjk de jacht niet Ter Neuizen, 23 Juni 1930. door SAX ROHMER. 21) Vervolg.) ,,We mogen geen enkele veiligheids- voorzorg achterwege laten", wees mijn vriend hem terecht. ,,U heeft in Uw verklaring, bij mij fchuis afgelegd, er zelf met nadruk op gewezen, dat dit huis voortdurend bewaakt wordt of beter, voortdurend de aandacht heeft van de machten, die u kwaad gezind zijn". En oogenblik leek het, of Kolonel Me- nendez iets wilde zeggen, Maar hij be- dacht zich, keerde zich zonder een woord om en ging ons voor, door de groote zit- kamer en de pompeus-gemeubileerde bibliotheek naar een klein studeervertrek, dat er uitzag als een studeerkamer. Dadelijk bij ons binnenkomen trof me de zakelijke atmosfeer van de betrekkelijk kleine ruimtc. Wcliswaar ontbrak het zuidelijke motief ook hier niet, maar het drong zich niet zoo op als m de andere vertrekken. Deze kamer was bestemd om gebruikt te worden, niiet om alleen maar als bergplaats van een fraaie collec- tie voorwerpen dienst te doen. Alles was zal worden geopend op hertenkalveren, ree- kalveren, bergeenden, eidereenden, alsmede op duikers, kemphanen, wulpen, scholeksters, grutto's, tureluurs, meerkoeten en water- hoentjes. De Burgemeester voomoemd. J. HUIZINGA. LIBERALE STAATSPARTIJ „DE VRIJHEIDSBOND". Tot leden van het hoofdbestuur der Libe rate Staatspartrj De Vrijheidsbond in 8 te ver- vullen plaatsen werden gekozen J. A. de Boer te Onderdendam, mr. M. H. de Boer te Utrecht, mr. J. A. H. Coops te Apeldoom, mej. dr. E. C. van Dorp te Bloemendaal, mr. A N Molenaar te Wassenaar, C. G. Roos te Lekkerkerk, K. H. Scholte Ubing te Winters- wijk, dr. I. H. J. Vos te Amsterdam. DE V. A. R. A. Naar de V. A. R. A. Zaterdag bekend heeft gemaakt zou met de partijgenooten in Belgife een overeenkomst getroffen zijn, waardoor de luisteraars de gelegenheid zullen krijgen na 1 Juli de geheele week socialdstisch program- ma te beluisteren. Gedurende de dagen, dat de V A R. A. niet de beschikking over den zender heeft, zullen haar partijgenooten via Leuven zenden. EEN HABDE LES. Men schrijft ons: Amerika's nijverheid en samenhangend zakenleven hebben ondanks alle hevige schok- ken dit volk een groot positie doen innemen. De aard van de massa-productie en gestan- dariseerde behoeften hebben de belangen van kapitaal en anbeid op belangwekkende wijze vermengd. De kapitalist en industrieleider weet, dat zijn vermogen afhankelijk is van de verbruikscapaciteit der groote massa. De individueele kooper ziet de vele dingen die hij begeert, in goedkooper en voortreffelijker overvloed aangeboden. Deze samenhang tusschen nijverheid en ge- standariseerde consumptie heeft het kan niet anders aanleiding gegeven tot ver- schillende verkeerde denkbeelden. Een dezer is de z.g.n. theorie van de consumptieve kracht van de arbeidende bevolkinig. De ar- beider, zoo redeneeren velen, waaronder tal van grootindustrieelen (Ford!) moet zoo kort mogelijk werken en zooveel mogelijk verdie- nen; werkt hij lang, dan heeft hij geen ge legenheid om zijn loon behoorlijk te ver- teren, en verdient hij weinig, dan is zijn con- sump tief vermogen vanzelf al niet groot. Dusveel verdienen en veel vrijaf, met de -onsequentie: betaal de hoogst mogelijke loonen bij den korst mogelrjken anbeidstijd, want de welvaart hangt ten nauwste samen met een ruimen loonstandaard. De geweldige instorting op de Amerikaan- sche beurs, de depressie in het zaken- en be- drijfsleven hebben op pijnlijke wijze het be- wijs van het tegendeel geleverd. De onjuist- heid van de theorie van de consumptieve kracht van de arbeidende bevolking ligt dan ook voor de hand. De industrieele welvaart in Amerika was geen gevolg van de hooge loonen, doch omgekeerd konden deze hooge loonen betaald worden doordat de industne een reeks van goede jaren achter den rug had. En bovendien, hooge arbeidsloonen in eenige takken van nijverheid waar oven- sens het arbeidsloon nog een relatief germge rol speelt zeggen niets voor de algemeene welvaart. Wat heeft b.v. de landibouw m het Westen van Amerika aan hooge loonen in de staalindustrie? Zullen de aribeiders in deze industrie meer brood gaan eten, wanneer zi] meer verdienen? De feitelijke toestand m Amerika was zoo, dat een betrekkelijk gering aantal werknemers een abnormaal hoog loon verdienden; dat slechts een tiende deel der arbeiders door hooge loonen een extra-koop- kracht hadden. En dit geringe deel kon na- tuurlijk niet het geheele arbeidsproduct van de rest consumeeren. De prijs stijgende m- vloed was dan ook naar rato niet groot; wel echter dwongen de industrieele vakanbeiders de rest om hooge >rijizen voor hun arbeids- product te betalen. Het uiteindelijk resultant was derhalve een oaevenredige verdeeling van welvaart, die door sommigen voor algemeen werd aangezien. Het hooge loon van de in dustrieele arbeiders kon echter alleen betaald worden, doordat de rest van de bevolkmg hun product tegen hooge prijzen moest koopen. De crisis vooral in den landbouw, heeft ge- leerd, hoe onjuist het is te meenen. da.t de gestegen koopkracht van een gering deel der bevolking een prijsstijgenden mvloed over de geheele linie ten gevolge zou kunnen hebiben. De theorie van de consumptieve kracht der arbeidende bevolking is een' frase gebleken; men heeft voor algemeene welvaart aange zien wat slechts een schijnlbeeld daarvan was. De theorie van de hooge loonen is op bar e wijize door de nuchtere werkelijkheid achter- haald. Toen bij het begin van de ineenstor- ting de kreet geslaakt werd: houd tot elken prijs de loonen op peil, was dit een mstinctief gebaar Men was nu eenmaal vertrouwd ge- raakt met de gedachte: als wij de loonen met op peil houden, kunnen de arbeiders de goe- deren niet meer koopen en is het gedaan. De practijk heeft anders geleerd; de leuze: als de loonen maar gehandhaafd blrjven, doet de rest er niet toe, en komt alles weer m orde, bleek een fictie. Elke crisis heeft haar onvermijdelijke slachtoffers, maar bevat tevens leering voor de toekomst. Het was een harde les moge zij daarom des te beter worden verstaan en begrepen G. Gadenne. KetSlby. arr. Harte. Schirris.. CONCERT OP DE MARKT. Het muziekgezelschap ,,De vereenigde werk- lieden", directeur de heer A. Schirres, is voor- nemens a.s. Donderdag, des avonds 8 uur, op de Markt een concert te geven en daarbij het volgende programma uit te voeren: 1. Ibicus, defileermarsch G. Gadenne. 2. De Hemelen vertellen Gods eer, uit „De Schepping van Haydn, arr. W. Scholtens. 3. Guile vriendschap, fantasie J. Martin. 4. Goud en zilver, wals F. Lehar. 5. De Redenaar, pas-redouble G. Gadenne. Pauze 6. Glorieus Parijs, marsch 7. Op een Perzische markt 8. Baltimore, intermezzo, 9. Trompet en Trom, marsch RIJWIELBELASTINGPLAATJES. De rijwielmerken voor het dienstjaar 1 Augustus 1930—31 Juli 1931 zullen van 16 Juli af aan het postkantoor verkrijgbaar zijn. NOTARIEEL EXAMEN. Voor het notarieel examen, tweede deeh slaagde te 's Gravenhage de heer J. A. Vink. van Axel. EXAMEN AKTE L. O. Geslaagd aan de R. K. Kweekschool St. Ursula te Boxtel voor het examen akte L. O., de heer J. Swagemakers te Philippine. CANDIDAATS-EXAMEN ELECTRO- TECHNISCH INGENIEUR. Geslaagd aan de Technische Hoogeschool voor het candidaats-examen electro-technisch ingenieur de heer C. A. P. Dellaert te IJzen- dijke. LEGER DES HEILS. Naar wij vememen hoopt het ,,Leger des Hells" van 3—1. Juli alhier weer hare Evangeliesatie-Tentveldtocht te houden. Bij deze gelegenheid komen verschillende sprekers uit andere plaatsen. PROV. COMITE VAN ANTI-REV. KIESVEREENIGINGEN IN ZEELAND. In de Zaterdag te Goes gehouden vergade ring van het provinciaal comite van anti-rev. kiesvereenigingen in Zeeland is in de plaats van mr. A. A. de Veer, lid van de Eerste Kamer, die wenschte af te treden, tot voor- zitter gekozen mr. P. A. Schwartz, burgemees ter van Rilland-Bath. TE WEINIG BETAALDE BELASTINGEN. De Minister van Financien maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ont- vangen wegens over vorige jaren te weinig" betaalde belastingen naar inkomen en/of ver mogen (gewetensgeld) bij den ontvanger der directe belastingen te Oostburg 11,75. GEREF. KERK. De heer ds. R. J. van der Veen, predikant bij de Geref. kerk te Goes heeft tegen 1 Sep tember a.s. eervol emeritaat aangevraagd. Ds v d Veen stond van 1887 tot 1890 te Hindeloopen, van 1890 tot 1892 te Driesum, van 1892 tot 1896 te Bolsward en sedert laatst- genoemd jaar te Goes. ROTTERDAMSCHE B ANKVEREENIGIN G. Naar wij vernemen is, met ingang van 1 September a.s., als opvolger van den heer H. E A Bruwiere, tot direoteur van het filiaal der Rotterdamsche Bankvereeniging alhier, benoemdde heer P. J. Schreuder, sedert ver- scheidene jaren werkzaam als algemeen pro- curatiehouder bij het filiaal te Vlissingen. ZONNESTRAAL-COLLECTE. De alhier op Zaterdag j.l. gehouden collecte voor ,,Zonnestraal" heeft totaal opgebracht 192,82%. in de perfectie in orde. In de bibliotheek kon men zich, met de ramen dicht, ver- beelden in Trinidad te zijn; in de studeer- kamer kon men denken, dat zich aan den anderen kant van de gesloten luiken Downing Street bevond. De studeerkamer was, van wand tot wand, van vloer tot zoldering, de kamer van een zakenman. We namen op verzoek van den Kolo nel plaats en toen we zaten, nam Harley het woord. ,,De informaties, die ik in mijn bezit heb", zei hij, „zijn op verscheidene pun- ten nog onvolledig". Hij nam een enveloppe uit zijn porte- feuille en raadpleegae den achterkant, waarop hij waarschijnlijk dicnzelfden middag na de lunch, een aantal notities neergekrabbeld had. ,,6ijvoorbeeld' ging hij voort, ,,die ontdekking van u, dat uw huis bewaakt werd en naderhand de nachtelijke inbraak staan toch in geen enkel verband, dat wil zeggen geen enkel zichtbaar verband met dien vampier-vleugel, die op uw deur vastgespijkerd was? „Nee", gaf de Kolonel hem langzaam ten antwoord. ,,Die twee episoden heb ben al een maand geleden plaats gehad „Precies een maand geleden? „Ja. Een dag te voren, of op den avond zelf, dat de maan vol was ,,Aha, daar hebben. we de voile maan weer. En omdat u weet, dat de aanhan- gers van Voedoe juist dan als de maan vol was, in actie kwamen, denkt u, dat het gevaar van vroeger u weer bedrengt?" De Kolonel knikte uitdrukkelijk. Zoo- als gewoonlijk waren zijn vingers bezig met het rollen van een van zijn ontelbare cigaretten. ,En dat vinden- van dien vampier- vleugel, heeft u dat in uw opinie ver- sterkt?' „Ik had, wat mijn opinie betrof, geen bewijzen meer noodig gaf Kolonel Me- nendez, met een schouderophalen ten antwoord. „Ik ben absoluut overtuigd, dat het zoo is". „Hm... ja", mompelde Harley ver- strooid, blijkbaar met zijn gedachten bij iets, dat hij niet wilde uitspreken. ,.Wat u denkt, onder woorden gebracht, luidt waarschijnlijk aldus: Tijdens uw laatste verblijf in Cuba heeft u (a) of den hoogepriester van Voedoe doodgeschoten of (b) hem ernstig verwond. Gesteld, dat de veronderstelling onder (a) juist is, dan krijgen we het volgende: dat u ter dood veroordeeld bent door de secte, waarvan hij de voorganger was. bn als de mogelijkheid onder (b)I de ware is, krijqen we met den man zelf te doen. in dit verband moet ik vragen, Kolonel, of u zich nog den naam van den man herin- neja, heel goed zelfs", gaf de Kolonel Harley ten antwoord. „Hij heette M'Kombo". En gesteld, dat de man nog m leven is hoe oud zou hij dan nu ongeveer zijn? De Kolonel dadht na en schoof onder- tusschen een kistje met lange Martmioue sigaren verstrooid mijn kant uit. IN a misschien een halve minuut: Hij moet al heel oud zijn verklaar- de' hij aarzelend. „Ik zelf ben twee en vijftiq en hij is minstens vijftien jaar ouder. Een jaar of zeventig, zou ik delHrn!" mompelde Harley... dan ging hij luidop voort: „En kon hij Engelsch spreken?M Een paar woorden, meer met Paul Harley keek onzen gastheer recht in het strenge, gebruinde gezicht. Dan nu een vraag op den man at zei hij. „Denkt u dat de schaduw die u op het grasveld gezien heeft, de schaduw van M'Kombo geweest, dat hi) een maand geleden hier op Cray s Folly m- qebroken heeft en dat hij dien vampier- vleuqel op de voordeur gespijkerd heett! Kolonel Menendez keek bij dien front- aanval verwonderd op, maar na even aarzelen: ,,Ik kan 't niet gelooven", bekende hij. ..Weet u ook of die Voedoe-secte ook op andere plaatsen aanhangers of leden heeft, ik bedoel, behalve in de streken waar Afrikaansche negers of afstamme- lingen van Afrikaansche negers zich ge- vestigd hebben? ..Ik weet het niet, Mr. Harley en ik zou 't ook niet gedaoht hebben. Maar die ondervindingen van me, eerst in Washington en nu hier in Surrey. Met een gebaar van niet-begrijpen haalde hij zijn schouders op. „U moet in aanmerking nemen zei Harley kalm, „dat er hier in Engeland heel wat neqers zijn. Als u werkelijk ge- Vc jn is, het langzamerhand worden is. eveneens accepteeren Maar dat is toch een onmogelijkheid! ,,Een onmogelijkheid De eenige mo gelijke stelling, waardoor alle feiten, door u genoemd. te verklaren zijn' gaf Har ley hem ten antwoord. ,,En nu dit, ging hij voort, na een even raadplegen van zijn notities op de enveloppe. „Als ik het wel heb, berust de macht van de zooge- naamde Afrikaansche toovenaars voor een groot deel op bangmakerij... Met an dere woorden, ze hebben. of beter. er wordt beweerd, dat ze de macht hebben om iemand dood te wenschen". (Wordt vervolgd. UUO ***-" 1 o t, dat Voedoe met de neger-emigratie :gegaan is, moet u de mogelijkheid, dat lanqzamerhand een wereld-cultus ge- looft, dat mee

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1