ALGEMEEN NIEUWS- F.N AQVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. GELDLEENING. HEERENSAA1 No. 8539. VRIJDAG 13 JUNI 1930. 70e Jaargang BINNENLAND. gKPIILETON. Vampier-Vleugel BTJITENLAND. LANDB0UWBEBICHTE1T. 4Vs °/e conversie leening ad f 28500,— DE BOYCOT DER GENTSCHE HOOGE SCHOOL OPGEGEVEN. Als het rustelooze klokje Emdehjk het rustuur slaat, Als de rustelooze u/erker Na zijn dagtaak rusten gaat Vindt hij thuis zytistoehzyn vrouwtje, En ztm vuurfje en zyn thee Completeert het rust ulee. verschaft U ivoiketi van genot. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bfl voor uitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor BelgiS en Amerika f 2,25, overige lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: FIrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTI8NVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsrulmte berekend. S Handelsadvertentien bfl regelabonnement tegen vermlnderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrtjgbaar Is. Inzending van advertentlen liefst 66n dag voor de nitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJD AG A V OND. Burgemeester en Wethouders van WEST- D O R P E maken bekend dat alle de nog niet uitgeloote aandeelen der 5l/4 geldleening ad 36000,—, in 1923 aangegaan tot inrichting van het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf, wegens conversie dezer leening aflosbaar zijn gesteld tegen 15 Augustus aanstaande. Tot 28 Juni a.s. wordt de gelegenheid open- gesteld in te schrijven naar eene ult te geven in stukken vanf 500,—en van f 250,— Inschrijvingsbiljetten kunnen ter gemeente- secretarie worden ingebracht alwaar desge- wenscht nadere inlichtingen zullen worden verstrekt. Westdorpe, 10 Juni 1930. Burgemeester en Wethouders van Westdorpe, De Secretaris, De Burgemeester, R. KIEBOOM. F. HENDRIKSE. EERSTE KAMER. Vergadering van Woensdag. De voorzitter herdenkt het overleden lid mr. Verkouteren, dien spr. schetst als een man met groote opgewektheid, die door zijn levendig optreden een kleur aan de beraad- slagingen gaf, die oorspronkelijk was als wei- nigen en die den moed had zichzelf te zijn. De overledene had een beminnelijk karakter, een brave inbonst en een hart van goud. Mededeeling wordt gedaan van het verslag der centrale afdeeling tot behandeling van een aantal wetsontwerpen in de afdeelingen. Voor het wetsontwerp tot herziening van de Gemeentewet wordt een commissie van voorbereiding benoemd, bestaande uit de hee- ren van Lansehot, Wibaut, de Savornin Loh- man, Rink en Briet. Vergadering van Donderdag. Onder verschillende ontwerpen, die aan de orde worden gesteld, is de goedkeuring van het protocol nopens toetreding van de Ver. Staten van Amerika tot het Permanente Hof van Internationale Justitie. De heer Anema (a.-r.) juicht de toetreding van de Ver. Staten toe, doch critiseert de wijize, waarop zij geschiedt, daar de Ver. Sta ten door bun reserves het Hof blijven isolee- ren van den Volkenbond en het recht krijgen op grond van eigenbelang adviezen van het Hof te verhinderen. Daar de toetreding van de Ver. Staten van groot Ibelang is, moet eventwel het protocol volgens spreker aanvaard worden. Minister Beelaerts van Blokland legt nadruk op de groote Ibeteekenis van de toetreding van de Ver. Staten. Het ontwerp wordt aangenomen. Bij het ontiwerp tot goedkeuring van het arbitrageverdrag met de Ver. Staten criti seert de heer Anema het verdrag, dat een copie is van het achterlijke tractaat, dat v66r ons aan 15 staten gedicteerd is door de Ver. Staten en dat wij hebben te slikken zonder morren. De heer Kranenburg (v.-d.) vraagt, daar de uitdrukking ,,beginselen van recht en bil- lijkheid" in Angelsaksischen zin moet opge- vat, welke billijkheidsinstantie als het En- gelsohe recht kent in het intematdonale recht zal optreden. door SAX ROHMER. 16) (Vervolg.) „Harley", zei ik, in een behoefte om iets van die gedachten te uiten, ,,dit wordt het eigenaardigste geval van de laatste jaren, of ik moest me sterk veraissen'. Wordt!" Paul Harley lachte kort op. „Dit is het eigenaardigste geval van de laatste jaren, Knox, t Is een probleem met raderen in raderen, en mysterie op een mysterie en weer op een mysterie. Heb je onzen gastheer goed bekeken?' ,,kn hoe luidt de gevolgtrekking, waar- toe je gekomen bent? ,,lk ben nog tot geen gevolgtrekking gekomen... maar er is er een in wording". ,,Hm", mompelde Harley, terwijl hij op een smal pad tusschen de rozen heen en weer begon te loopen. ,,Van een ding ben ik tenminste zeker". ,,En dat is?" ,,Dat Kolonel Menendez niet voor vampier-vleugel" bang is, wat of wie vampier-vleugel dan ook mag zijn „Niet bang ervoor?" „Nee, Knox, niet bang ervoor. Mis- schien dat hij vroeger bang geweest is, maar nu heeft hij zich overgegeven, heeft hij het aanvaard". ,,Wat aanvaard?" ,,Dat hij gaat sterven". Groote God, Harleydat-is het... je hebt gelijk", riep ik uit. ,,Ik heb het in zijn oogen gezien, toen we zooeven weg- gingen". Minister Beelaerts van Blokland ant- woordt, dat een zoodanige instantie niet he- staat, maar dat het intemationale rechts- beiwustzijn zal gelden. Het ontwerp wordt aangenomen zonder stemming. Zonder stemming wordt eveneens aange nomen het ontwerp in zake de nieuwe wette- lijke regeling van de arbeidsovereenkomst tusschen kapitein en schepelingen na een opmerking van den heer van Sasse van IJs- selt (r.-k.), die een verwijizing naar den titel van het Burgerlijk Wetlboek betreffende de arbeidsovereenkomst beter had gevonden dan de verwijzing naar het heele wetboek, waar op Minister Donner antwoordt, dat daardoor de schijm geiwekt zou worden, dat de artike- len van het algemeen verbintenisrecht waren uitgeschakeld. Bij het ontiwerp tot nadere voorziening in de financieele betrekking tusschen rijk en gemeenten vraagt de heer De Veer (a.-r.), of door het ontwerp de financieele betrekking niet gewijzigd wordt, zoodat een gemeente die een vaste som als uitkeering krijgt, niet meer de garantie behoudt, dat zij tenminste het tweevoud van de thans genoten uitkee ring zal genieten. Minister De Geer antwoordt, dat die ga rantie niet meer noodig is. Het wetsontwerp wordt aangenomen zon der hootfdelijke stemming. Na aanneming van een aantal kleine iwets- ontwerpen komt aan de orde de behandeling van de wijziging der Arbeidswet. JUBILEUM MR. MARCHANT. Zondag was het 30 jaar geleden, dat mr. Marchant lid der Tweede Kamer werd. Bij die gelegenheid heeft de heer Marchant tal van gelukwenschen van verschillende zij den ontvangen, zoowel schriftelijk als telegra- fisch en mondeling. Onder de bloemstukken, die hem gezonden werden was er een van het hoofdbestuur van den Vrijz. Dem. Bond en een zilveren mandje met bloemen van de Tweede Kamerfractie. Het hoofdbestuur van het Algemeen Vlaamsch Hoogstudenten Verbond heeft in zijn vergadering van Zaterdag jl. een resu- lutie aangenomen, waarin wordt gezegd, dat na kennisneming van de wet van 23 Maart op het gebruik der talen aan de hoogeschool te Gent, het doel waarvoor het hoofdbestuur de boycot over de tiweetalige en gesplitste leer- gangen had uitgeroepen, in beginsel is be- reikt. Het hoofdbestuur herroept daarom zijn boycotbesluit van 29 Aug. 1923 en zet alle Vlaamsche Hoogstudenten er toe aan zich op de Vlaamische colleges te Gent te laten in- schrijven. Voorts verklaart het de actie voor volledige vemederlandsching der Gentsche Universiteit krachtdadig voort te zetten. NIKKELEN BELGASTUKKEN. Nu ook de Senaat de wet, waarbij een mo- netair fonds wordt opgericht, heeft aangeno men, zal met het slaan van nikkelen belga- stukken een begin worden gemaakt. De eer ste uitgifte zal bestaan uit 10 millioen stuk ken van 1 belga of 5 frs. een tweede uitgifte,' wordt overwogen. Aangemaakt zullen worden ongeveer 57.000 geldstukken per dag. De eer ste zullen binnen een paar weken ter be- schikking van de Nationale Bank worden ge steld en in omloop worden gebracht. De dia meter der belgastukken zal 31 millimeter, het gewicht 14 gram bedragen. Harley bleef staan en keek me onder- zoekend aan. „Je zegt, dat je het in zijn oogen gezien hebt?" vroeg hij scherp. „Lat is dan een bewijs te meer voor de juistheid van mijn theorie", zei hij lang- zaam. ,,Want ik heb het ergens anders gezien". „Wat bedoelje, Harley?" ,,Ik heb het in het gezicht van Madame de Stamer gezien." ,,Wat!" ,,Knox!" Harley legde zijn hand op mijn arm en keek speurend om zich heen ,,zij weet het". ,,Wat bedoel je? Wat weet ze?" „Dat moeten we zien uit te vinden. Daarvoor zijn we hier. Maar een ding is zeker. Wat de Kolonel ons ook vanavond vertellen zal en het kan zijn, dat hij ons heel wat wetenswaardigs vertelt, over een punt bewaart hij vast en zeker het stilzwijgen". ,,En dat punt is?" ,,De beteekenis van het vampier-vleugel teeken. „Denk jij dan, dat hij de beteekenis er- van weet?" ,,Hij heeft ons verteld, dat het een soort van aankondiging van een Voedoe ter- doodveroordeeling is". Ik staarde Harley verbaasd aan. ,,Maar cjeloof jij dan dat die verklaring onjuist is? ,,Dat is niet bepaald noodig, Knox. Het is zeer goed mogelijk, dat het zoo is als hij zegt. Maar hij houdt iets achter. Hij praat en hij confereert met ons, maar dat gebeurt alles van achter een slag- boom, dien hij zelf tusschen ons geplaatst heeft". ,,Ik kan niet begrijpen, waarom hij dat TER NEUZEN, 13 JUNI 1930. RIJKSWATERSTAAT. Op Woensdag 9 Juli a.is. zal aan het ge- bouw van het provinciaal bestuur te Middel- burg worden aanbesteed het maken van twee geleidingswerken aan de Noordzrjde van het buitenhoofd van de Oostschutsluis te Ter Neuzen (raming 26.000). ZEEUWSCH TECHNISCH INSTITUUT. Het Zeeuwsch Technisch Instituut waarvan de advertentie toetreffend aangifte van nieuwe leerlingen in dit nummer van ons tolad is op- genomen, is in 1922 opgericht als cursus voor Waterfbouwikundig Opizichter. Gedeidelijk is de opleading meer en meer be kend geworden en steeds is er naar gestreefd in overleg met technische diensten over ge- heel Nederland de eischen aan te passen aan de hehoeften dezer diensten. Geregeld wordt contact met oud-leerlingen gehouden, waardoor ook van hunne ervarin- gen kan iworden geprofiteerd om het onder- wijs zoo doeltreffend mogelijk te doen zijn. Hierdoor is het mogelijk, dat de afgestudeer- den zich spoedig kunnen inwerken in de taak, waarvoor ze in de verkregen betrekking ge steld worden. Hier vloeide tevens uit voort, dat het bestuur tal van aanvragen bereiken om personeel. Dikwijls kon aan deze aanvra gen niet worden voldaan, omdat er geen oud- leerlingen meer beschikhaar waren en in ver schillende gevallen werd dientengevolge een keuze gedaan uit de reeds gevorderde leer- lingien. Een hinderlijke omstandigheid was het examen om de tiwee jaar, waardoor gedurende geruimen tijd geen afgestudeerden beschik- baar waren. Tevens vormde dit een bezwaar voor de regelmatige opleiding. Daarom werd indertijd besloten, dat er ieder jaar examen moest kunnen worden afgenomen om te komen tot regelmatige driejarige oplei ding. Overleg, ongeveer twee jaar geleden gepleegd met den Groep Waterbouwkundigen, voerde niet tot resultaat. Het Instituut be- sloot de noodige maatregelen door te voeren en thans kunnen van af 1930 regelmatig de aanstaande waterbouwkundigen ieder jaar in de gelegenheid worden gesteld examen te doen. Reeds meer dan honderd jongelieden werden met succes opgeleid aan het Z. T. I. SAS VAN GENT, lets voor duivenmelkers. Zooals aan ieder duivenisportman bekend, is eenigen tijd geleden de laatste oorlogsduif aan ouderdom bezweken. Zij was gedecoreerd met het Fransche Le- gioen van eer, wegens belangrijke diensten, die zij bij de herovering van het fort Donaumont bij Verdun bewezen had. Met een afgeschoten been bracht zij n.l. het door de in het nauw zittende bezetting van dit fort toevertrouwde alarmbericht ondanks haar ernstige verwonding ter bestemder plaatse. Als blijk van waardeering is bij het sterven van deze duif te harer vereering een gedenk- teeken opgericht. De postduif heeft sedert onheuglijke tijden in het leven van den mensch steeds een belang rijke rol vervuld. Vanaf de Arke Noachs werd zij reeds als de zendbode bij uitnemendheid gebruikt. De Egyptische en Grieksche zeevaarders kondig- den hun terugkeer in het vaderland aan door middel van postduiven, die veel vroeger dan hun schepen de haven bereikten. gedaan zou hebben", zei ik, toen Harley me na zijn laatste bewering, strak bleef staan aankijken. ,,Ik heb juist den in- druk gekregen, sinds het laatste half uur, dat zijn te-hulp-roepen van jou goeden grond gehad heeft. En als dat zoo is, waarom zou hij je dan niet in alle opzich- ten helpen? Dat is toch in zijn eigen be- lang?" ,,Ja, waarom niet?' mompelde Harley met een schouderophalen. ,,En hetzelfde geldt voor Madame de Stamer", ging ik voort. ,,Want ze houdt van hemals ik ooit liefde in de oogen van een vrouw heb gezien dan was het in de hare, telkens als ze hem tijdens de lunch aankeek. Ik geloof, Harley, dat ze hem aanbidt, dat ze den grond, waarover hij gaat, letterlijk wel zou willen kussen." ,,Dat is't'm juist," riep Harley uit, ter wijl hij, om zijn woorden kracht bij te zet ten, met zijn rechtervuist in de palm van zijn linkerhand sloeg. ,,Dat is t m juist Het is wanhopig-geheimzinnig, eenvou- dig-weg onbecjrijpelijk. Maar zij weet, Knox, zij weet. ,,Je bedoelt dat zij weet, dat hij ten doode opgeschreven is Harley knikte vlug eenige malen achter- een. „Ze weten het allebei," antwoordde hij me, ,,maar er is iets, dat ze niet durven of willen vertellen." Hij keek me aan; zijn gebruind gezicht kreeg een eigenaardige, half verlegen en half geslepen uitdrukking. ,,Ben je in de gelegenheid geweest, om eens rustig met Miss Beverley te praten informeerde hij. „Ja", zei ik. „Dat weet je trouwens zelf wel. Toen jij van je onderzoekingstocht op den toren terugkwam, heb je ons samen zien praten." Gedurende de kruistoehten van 1096 tot 1276 maakten Christenen en Muzelmannen veel ge bruik van de gevleugelde boden om hun be- richten over te brengen. In den aanvang van de negentiende eeuw werden de beursberichten in Frankrijk en ook elders overgebracht door postduiven. Gedurende den Fransch-Duitschen oorlog van 1870 tot 1871 organiseerde de directeur van de pasterijen bij de belegering van Parijs door de Duitschers, een lucht-postdienst die de verbinding in stand hield tusschen de be- woners van de belegerde stad en die der pro- vincien. Eenige jaren later nam het Fransche Gou- vemement een besluit om militaire postduiven stations op te richten. De groote hulp van de postduif is echter het best gebleken in den langen wereldoorlog van 1914 tot 1918. Voor Verdun, om van dit gedeelte van het front alleen melding te maken, hebben de postduiven geregeld een groote rol vervuld als oorlogsboden. Bij sommige gelegenheden waren zij zelfs de eenige middelen, die de verbinding in stand hielden tusschen de verschillende legerafdee- lingen. Gedurende den oorlog werden de post duiven als soldaten beschouwd. Men weet met hoeveel furie door de Duit schers in heel Belgie jacht werd gemaakt op de postduiven, die door de liefhebbers zoo lang en zoo goed mogelijk voor den speur- neus van den bezetter verborgen werden en hoe degenen, die niet voldaan hadden aan de order hun duiven in te leveren met zware straffen getroffen werden, ingeval ze ont- dekt werden. In het jaar 1916 was de Fransche comman dant Raynal binnen de muren van het fort Vaux met zijn kleine groep verdedigers opge- sloten door den met verbittering aanvallenden vijand. Het waren vreeselijke dagen, die de held- haftige verdedigers daar, half begraven in de tot puin geschoten muren doorbrachten. Maar noch de commandant, noch de moe- dige vastberaden manschappen die tot de ver- dediging behoorden, waren bereid het fort over te geven. V(jf dagen lang overstroomden de zware Duitsche belegeringskanonnen en de verstik- kende gassen de tot een ruine geworden sterkte. De toestand was taijna onhoudbaar geworden. Eenst toen liet commandant Reyna.1 zijn laatste postduif los met dit alarmbericht: „Dit is mijn laatste duif. Wij stikken door het gas. Souville komt ons niet te hulp." Onmiddellijk na ontvangst van dit bericht werd versterking gezonden. Dank zij de bood- schap van Raynal's laatste duif viel het fort Vaux niet in handen van den vijand. De duif werd voor het overbrengen van vier gevaarlijke berichten bij krijgsorder eervol vermeld en met het oorlogskruis en het Le- gioen van Eer gedecoreerd. Eenige jaren na den Wapenstilstand liet de dappere commandant Raynal in een van de stukgeschoten muren van het fort Vaux een marmeren gedenkplaat aanbrengen. Zij stelt voor een postduif, die op den helm van een Franschen soldaat neerstrijkt en draagt in het Fransch dit beteekenisvolle opschrift: „Toegewijd aan de duivenliefhebbers, die voor Frankrijk het leven lieten. Aan de duif van Verdun". Wie ooit de gelegenheid zal hebben om een pelgrimstocht te maken naar de forten van Verdun, zal ontroerd worden bij het aan- schouwen van zooveel honderden graven, door dien hartaangrijpenden loopgraaf van bajo- netten en het indrukwekkende knekelhuis, waarin het gebeente van duizenden gesneuvelde soldaten is opgestapeld, maar hij zal ook in ,,Dat weet ik wel, maar het kon zijn, dat je haar pas ontmoet hadik wist niet, hoe lang je had zitten praten. Je he'bt dus van de gelegenheid, om bij haar in een goed blaadje te komen, met je gewone grondigheid gebruik gemaakt, Knox. Dat doet me buitengewoon veel genoegen, want om dat te bereiken ben ik juist alleen naar den toren gegaan. Frons nu maar niet je wenkbrauwen, beste kerel. Behalve dat ik je nu en dan aan het feit, dat zij Madame de Stamer goed kent en al jaren gekend heeft, zal herinneren, zal ik me op geen enkele manier met jou prive plannen die richting uit bemoeien. Ik keek hem aan en de uitdrukking van mijn oogen was zeker niet bepaald vrien- delijk, want na een paar oogenblikken wachten ging hij voort: „Je begrijpt me toch niet verkeerd Een beschaafd meisje, een meisje van haar type'kan niet jarenlanq onder een dak met die menschen gewoond hebben, zonder het een en ander over de dingen, die ons nu zoo onbegrijpelijk toelijken, te weten te komen. Dat is toch niet te veel gevraagd?" ,,Hm, nu begrijp ik je beter," antwoord de ik hem langzaam. ,,Nee, dat is niet te veel gevraagd. Je hebt gelijk, Harley. „Goed aan." zei hij langzaam. ,,Dien kant van het onderzoek zal ik dan maar aan jou overlaten, Knox.' Hij zweeg en keek om zich heen. ,,Kijk zei hij, „van dit punt af heb je een uitstekend gezicht op den toren." Ik keerde me om en bekeek het logge, grijze' gevaarte met zijn vier rijen stijve, rechthoekige ramen en zijn minaret-ach- tigen ommegang bovenaan. ,,Eigenaardig," zei ik, na een paar oogenblikken stilte. ,,Neem het huis nu... de plattegrond is opvallend on-symme- trisch, maar de kamers ik laat daar dat Een fyn pypje DOUU/E EGBERTS Clm9e Doorervbos ECHTE FRIE5CHE A3 (Ingez. Med.) een oogenblik van weemoedige herinnering aan al die te vroeg afgesneden levens even denken aan de talrijke gevederde postboden, die in den dienst van land en volk instinct- matig hun taak vervullende daar het leven hebben moeten laten. De gedenkplaat in de muren van fort Vaux en het gedenkteeken voor Baily, de snelge- wichte met het houten been zal hen daaraan trouwens levendig herinneren. SLOOPING VAN EEN GEDEELTE DER FABRIEK „ZEELAND". Thans staat vast, dat een gedeelte der coope- ratieve beetwortelsuikerfaJbriek ,,Zeeland" alhier gesloopt zal worden. Door een combinatie waar van o.a. dr. Vlekke, directeur der cooperatieve suikerfabriek ,,Dinteloord" deel uitmaakt, zijn de gebouwen met inventaris aangekocht, waarbij zij de verplichting op zich hebben genomen de z.g. oude fabriek gevestigd aan de Z.Z. Haven met den grond gelijk te doen maken. Verwacht wordt dat het sloopingsw^irk reeds spoedig een aan vang zal nemen. Wat er met de nieuwe gebouwen zal geschie- den is nog onbekend. ze allemaal denzelfden vorm hebben en op dezelfde manier ibetimmerd zijn, wat de interieurs irriteerend saai maakt maar de kamers zijn ruim en hoog en hebben een behoorlijke ventilatie. Maar die toren is een vergissing, een niet te verontschul- digen vergissing, tenzij het oorspronkelijk het plan geweest is, om de bewoners in de gelegenheid te stellen over de boomen heen den omtrek te kunnen zien. ,,Ja," stemde Harley toe, ,,'t is een bui tengewoon leelijk ding, een vlek op de schoonheid van het landschap. Dan is dat daar, tegen die helling op, heel wat an derste oordeelen naar wat we er van zien kunnen, is 't een schilderachtig huis." ,,Dat heb ik vanmiddag ook al gezien,' zei ik. ..Eigenaardig, van dit punt zie je er meer van dan bij den toren. Een heel oud huis, naar den vorm van de schoor- steenen te oordeelen." Ik bleef staan en tuurde naar het roode huis tusschen de boomen. Maar Harley liep, met gebogen hoofd en zijn handen op zijn rug, langzaam door en dus ging ik hem achterna en wandelde samen met hem langzaaim verder. Bij een van- de berceau-uitgangen van den rozentuin zagen we een tuinman; de man hield bij onze nadering met werken op en tikte be- leefd tegen zijn pet. Even leek het, of Harley hem wat wilde vragen, maar zijn gedachten waren blijkbaar van meer be- lang, want hij liep door, den rozentuin uit en langs een pad, dat over de terrassen naar het meertje voerde naar beneden. Bij het tweede terras keerde hij zich naar me om. Laten we de zwanen maar eens gaan interviewen," mompelde hij verstrooid en liep zwijgend verder. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1