4 GEMEENTERAAD VAN ZAAMSLAG. werk te verrichten, maar hij kon dat niet. Z6o is het, naar spreker meent, ook gesteld met den heer Tholeos. Burgemeester en wethou- ders zouden ook liever zien dat hij daar nog zat in het ontvangerskamertje. Maar nu ver- langt men van iemand, wiens kantooruren vroeger waren van 9 tot 1, die voor zijn werk ongeschikt is gebleken een vollen werkdag van 12 uur. De heer SCHEELE: Werken ze dan 12 uur op de secretarie? De heer DE JAGER: Neen, maar ik bedoel een vollen dag, van 9 tot 12 en van 1 tot 5, en dat voor 1000, terwijl hij vroeger van 9 tot 1 uur kantoor hield, op een jaarwedde van 2600. De heer COLSENMaar toch door eigen schuld! De heer De JAGER ontkent dat niet, maar er zijn factoren voor clementie. De heer COLSENZijn we dan niet clement geweest De heer DE JAGER: Ik kan maar waar- schuwen, de raad moet weten wat hij doet. Het voorstel van burgemeester en wethou- ders wordt in stemming gebracht. Er zijn 6 stemmen voor en 6 tegen, zoodat in de vol gende vergadering opnieuw moet worden ge- stemd. v Voor stemmen de heeren Hamelink, Van Driel, Van den Bulck, De Jager, Geelhoedt en De Bruijne; tegen stemmen de heeren Colsen, Van Aken, Bedet, Soheele, Dekker en De Bakker. 13. Rekening der Gezondheidscommissie over 1929. Ontvangen is de rekening der Gezondheids commissie wier zetel is gevestigd te Ter Neuzen over den dienst 1929. De ontvangsten hebben bedragen f 1677,67, de uitgaven 1088,08%, goed slot 589,58%. Burgemeester en wethouders stellen voor deze rekening goed te keuren. Met algemeene stemmen wordt aldus be- sloten. 14. Bijdrage aan den Kring Hulst der Z. L. M. voor een landbouwtentoon- stelling. Naar aanleiding van een adres van het be- stuur in den Kring Hulst der Zeeuwsche Land- bouwmaatschappij, dat te kennen geeft eene Jandbouwtentoonstelling op 18 en 19 Juni te zullen organiseeren te Kloosterzande, geven burgemeester en wethouders het volgende te kennen: De Kring Hulst der Zeeuwsche Landbouw- Maatschappij, is voomemens eene landbouw- tentoonstelling te organiseeren te Klooster zande op 18 en 19 Juni a.s. Teneinde de vele daaraan verbonden kosten te kunnen dekken, venzoekt het bestuur van genoemden Kring eene geldelijke bijdrage ult de gemeentekas te mogen ontvangen. Eene landbouwtentoonstelling moest in het algemeen belang van den landbouw worden geacht en aangezien de ingezetenen buiten de kom onzer gemeente voornamelijk in den landbouw hun bestaan vinden, achten wij ter- men aanwezig, het streven van genoemden Kring met eene kleine geldelijke bijdrage te steunen. Wij stellen U daarom voor, .voor boven- genoemd doel een subsidie uit de gemeentekas toe te kennen van 25. De heer COLSEN vraagt, wat de reden is, dat de Z. L. M. nooit een tentoonstelling geeft Tor Nouasn, Spruit da.t corns da.ft.ruit voort, dat die gemeenten meer geven? De VOORZITTER kan daaromtrent geen in- lichtingen geven, maar zegt toe, dat met de Z.L.M. zal onderhanideld worden over de moge- lijkheid, dat een volgende maal Ter Neuzen ook eens aan de beurt komt. Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. 15. Bestrijding van de iepenziekte. Naar aanleiding van een schrijven van gede- puteerde staten van Zeeland, met een circu late van een zich gevormd helbtoend comit§, in zake bestrijding der iepenziekte en het ver- leenen eener bijdrage voor dat doel, schrijven burgemeester en wethouders het Volgende: De vele slachtoffers welke de iepenziekte reeds heeft geeischt is oorzaak geworden, dat meer en meer middelen ter bestrijding van deze gevreesde ziekte w.orden beraamd. Hoewel het onderzoek nog niet tot afdoende resultaten heeft geleid, is wel gebleken, dat, om goede uitkomsten te verkrijgen, een lang- duriger en uitgebreider onderizoek noodig is en dat daartoe zoo spoedig mogelijk dient te worden overgegaan. Het is daarom dat zich een comitS gevormd heeft, dat zich ten doel stelt, de bestudeering en bestrijding van ae iepenziekte. De onderzoekingen zullen worden uitge- voerd door het Phytopathologisch Laborato- rium Willy Commelin Scholten te Baarn en het Instituut voor Phytopathologie te Wage- ningen. Hiervoor wordt een bedrag van f 10.000 per jaar gedurende een tijdvak van 5 jaren noodig geacht. Nu verzoekt voor- noemd comite onze gemeente, daarin 25 per jaar te \^len bijdragen. Ook in onze gemeente zijn de gevolgen van de iepenziekte reeds ondervonden, Voor wat onze boomen betreft, om andere niet te noemen mogen wij U verwijzen naar de Kerklhoflaan, de Axelschestraat en de Markt Hare bestrijiding achten wij ook een gemeente- belang en waar de gevraagde bijdrage niet hoog genoemd kan worden, stellen wij U voor, voor het hieilboven genoemde doel gedurende vijf jaren eene jaarlijksche bijdrage te ver leenen van 25. De heer HAMELINK vraagt, om de van gemeentewege gerooide zieke boomen van de schors te ontdoen en die te verbraniden; anders wordt gehandeld in strijd met de gegeven voorschriften. De VOORZITTER zegt toe, daarvoor op- dracht te zullen geven. Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. 16. Aankoop van rentegevende stukken. Als toelichting op dit en de twee volgende punten der agenda schrijven burgemeester en wethouders het volgende: De vemieuwing van de bestrating van de Grenulaan en de Schoolweg, waartoe wordt besloten bij de vaststelling van de gemeente- begrooting 1930 is in thans in uitvoering. De kosten dezer werken moeten krachtens evengenoemd besluit uit een geidleening wor den bestreden. De rente waartegen verschillende gemeen ten den laatsten tijd geldleeningen a pari heb ben afgesloten is gemiddeld 4,7 Voor betrekkelijk kleine bedragen is het zeer moeilijk een geldgever te vinden. Bij verschillende gelegenheden is het ons slechts na veel moeite gelukt tegen aannemelijjke voorwaarden een geidleening te sluiten. Omdat in 1929, de rentevergoeding bij be- leening van effeoten bij de Nederlandsche Bank tot 6 was opgeloopen werd bij raads- besluit van 2 September 1929 besloten de toen loopende leening af te lossen. Inmiddels is deze rentevergoeding weder vermindend tot 4 De te vergoeden rente bij beleening, is dus ongeveer 0,7 minder. Ook de effecten der gemeente geven alle meer rente. De laagste rente hiervan bedraagt 4% Wij achten het daarom in het belang van de -gemeente, een beleening te sluiten bij de Nederlandsche Bank. Thans heeft de gemeente een effectenbezit van ruim 50.000. Wordt nog door U be- besloten tot aankoop van de effecten, waartoe wij U het voorstel doen, dan wordt het effec tenbezit ruim 66.000. Het is dan mogelijk de geheele leening bij de Nederlandsche Bank af te sluiten. Wij stellen U daarom voor: 1. tot aankoop van rentegevende stukken (raadsagenda punt: 16). 2. tot het aangaan eener geidleening (raadsagenda punt: 17). 3. tot het beleenen van rentegevende stuk ken bij de Nederlandsche Bank tot het ver krijgen van de gelden der onder 2e genoemde geidleening (raadsagenda punt 18). Burgemeester en wethouders stellen alzoo voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Ter Neuzen, gelet op de navolgende raadsbesluiten tot verkoop van gemeentegrond: raadsbesluit van 14 Maart 1929, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zeeland 22 Maart 1929, no .23, le afdeeling aan J. Deij C.Lzn. f 1650, raadsbesluit van 14 Maart 1929, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zeeland 22 Maart 1929, no. 24, le afdeeling aan weduwe C. J. Malipaard 896, raadsbesluit van 14 Maart 1929, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zeeland 22 Maart 1929, no. 25, le afdeeling aan A. A. Eekman 896, raadsbesluit van 20 Juni 1929, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zeeland 28 Juni 1929, o. 38, le afdeeling aan P. Oppe- neer 26, raadsbesluit van 12 September 1929, goedgekeurd door gedepu teerde staten van Zeeland 27 September 1929, no. 45, le afd. aan L. de Bruijne 3172,50 raadsbesluit van 12 September 1929 goedgekeurd door gedepu teerde staten van Zeeland 27 September 1929, no. 46, le afd., aan G. Verlinde Azn. 1482,50 raadsbesluit van 31 October 1929, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zeeland 8 November 1929, no. 2, le afdedling aan H. Heersema 1645, raadsbesluit van 31 October 1929, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zeeland 8 November 1929, no. 23, le afdeeling aan G. de Ridder 1645, dat krachtens de kadastrale op- metingen wegens vroeger ver- kochte eigendommen nog is te ontvangen 16. Totaal f 11423,— en krachtens deze opmetingen is terug' te toetalen 148— Blijft f 11275,— dat in de begrooting voor 1929, voor aankoop van rentegevend goed is geraamd 778,99 dat in de begrooting voor 1930 is geraamd een bedrag van 4100, voor aankoop van rentegevend goed, tot het herkrijgen van ver- vreemde kapitalen dat dit geheele bedrag van 16153,99 in aanmerking komt voor belegging in rente gevende stukken. gelet op artikel 194 der Gemeentewet, gehoord een voorstel van burgemeester en wethouders, besluit: voor een bedrag van zestien duizend een honderd drie en vijftig gulden negen en negen- tig cent 16153,99) aan te koopen rente gevende stukken, voorkomende op de lijst, be- doeld in artikel 20 van het Koninklijk besluit van 18 Juli 1912, Stbl. 264, tot uitvoering van enkele artikels der Armenwet, gelijk dit be sluit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijik besluit van 7 Februari 1923, Stbl. no. 35 en welke stukken bij de Nederlandsche Bank be- leenbaar zijn. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 17. Aangaan eener geidleening ad f 57.000. Burgemeester en wethouders stellen voor, het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Ter Neuzen, overwegende, dat de kosten van de in uit voering zijnde werken tot vemieuwing van de Schoolweg en Grenulaan worden geraamd op 57.000; dat deze gelden niet uit de gewone middelen der gemeente kunnen worden gevonden; gehoord een voorstel van burgemeester en wethouders; besluit: aan te gaan ten behoeve van de vemieuwing van de Schoolweg en Grenulaan een geidlee ning groot f 57.000 pari, tegen een rente, welke niet hooger is, dan die, welke de Neder landsche Bank bij beleening van rentegevende stukken bedingt. Deze leening zal worden afgelost, in 30 jaren, de eerste 24 jaren 2000 en de laatste zes jaren 1500, echter met het recht der ge meente om te alien tijde tot vervroegde aflos- sing over te gaan, De gelden benoodigd voor rente en aflossing dezer leening zullen gevonden worden uit de gewone middelen der gemeente, zoonoodig door verhooging der plaatselrjke belasting. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 18. Beleenen van rentegevende stukken. Burgemeester en wethouders stellen voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Ter Neuzen, gelet op zijn besluit van heden tot het aan gaan eener geidleening groot f 57.000 h pari af te lossen in 30 jaren; overwegende dat deze gelden door de Neder landsche Bank kunnen worden verstrekt door beleening bij die bank van rentegevende stuk ken der gemeente, tegen een rente van 4 per jaar; dat de bank als waarborg een overwaarde eischt van 15 gelet op artikel 194 der Gemeentewet; gehoord een voorstel van burgemeester en wethouders besluit te beleenen bij de Nederlandsche Bank, ge durende een tijdvak van 30 jaren, rente gevende stukken, tot een maximumbedrag van 66.000. strekkende ter verkrijging van de gelden der in de overwegingen van dit besluit genoemde geidleening groot 57.000. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 19. Beleggen van waarborgsommen. Burgemeester en wethouders stellen voor, het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Ter Neuzen, overwegende, dat overeenkomstig het be- paalde bij artikel 79 der Lager Onderwijswet 1920, als waarborgsom in de gemeentekas is gestort over 1929 door: de Vereeniging voor Chr. Onderwijs, Jozina- straat 144,65; de Vereeniging voor Chr. Volksonderwijs 206,10; de Stichting R. K. Verpleging en Opvoeding te Sluiskil 70,35; totaal 421,10; dat het totaal dezer ontvangsten in aan merking komt voor belegging; dat in verband met de geringe bedragen die herhaaldelijk door de vereenigingen voor bij- zonder onderwijs als waarborgsom moeten worden gestort, het wenschelijk is al deze bedragen te storten op een spaarbankboekje bij de Cooperatieve Boerenleenbank alhier, welke bank voor spaargelden met opzegging van een jaar een rentevergoeding geeft van 3% per jaar; gelet op artikel 194 der Gemeentewet; gehoord een voorstel van burgemeester en wethouders; besluit: een bedrag van f 421,10 te beleggen op een spaarbankboekje met opzegging van een jaar, bij de Cooperatieve Boerenleenbank alhier. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 20. Wjjziging gemeentebegrooting, dienst 1929. Burgemeester en wethouders stellen voor de gemeentebegrooting voor den dienst 1929 te wijzigen als volgt: onder de inkomsten te vermeerderen de volgende posten: opbrengst van den verkoop van gemeente- eigendommen 11.423; waarborgsommen ge stort door besturen van bjjzondere scholen 8,20; totale vermeerdering der inkomsten 11.431,20; onder de uitgaven te vermeerderen de vol gende posten: achterstallige uitgaven 18,90; reis- en ver- blijfkosten 50; aankoop van rentegevend goed f 11.275; terugbetaling van teveel ont vangen gelden bij verkoop van gemeentegrond 148; belegging van waarborgsommen ge stort door besturen van bijzondere scholen 8,20; totaal 11.431,20. onder de uitgaven te verminderen de vol gende post: onvoorziene uitgaven f 68,90; totale vermindering der uitgaven 68,90. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. t 21. Vaststelling kohier rioolbelasting. Het kohier der rioolbelasting voor het jaar 1930 wordt met algemeene stemmen vastge- steld zooals dit door burgemeester en wet houders is ontworpen op een bedrag van f 1605. De heer VAN DRIEL geeft te kennen, voomemens te zijn bij de behandelinig der be grooting voor te stellen intrekking van de rioolbelasting, zulks naar aanleiding van de door de Gezondheidscommissie in haar jaar- verslag gemaakte opmerking betreffende het bevorderen van aansluiting van particulieren aan de rioleering. 22. Ontheffing schoolgeld over 1929. Naar aanleiding van ingekomen verzoeken stellen burgemeester en wethouders voor af- sdhrijving van den aanslag wegens schoolgeld over 1929 te verleenen als volgt: A. E. E. IJsebaert 3, C. D. van Wijck f 18 en 20,70; D. van Wijck f 7,60 en f 6, W. H. Erwich 7, J. van Opdorp 2,50, H. Stoks 0,87. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 23. Ontheffing hondenbelasting over 1929. Naar aanleiding van ingekomen verzoeken stellen burgemeester en wethouders voor af- schrijving van hondenbelasting over het jaar 1929 te verleenen als volgt: F. J. Kaan 5,50, J. van deT Peijjl f 4,50. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 24. Omvraag. a. De heer VAN DRIEL legt over een tee- kenimg van het terrein langs den Schutters- hofiweg en omgeving, waajrop men kan zien hoever de grond van den Rijkswaterstaat komt enz. Hij herinnert, reeds in het jaar 1928 te hebben aangedrongen op het plaatsen van 'n urinoir aan den Schuttershofweg of in de omgeving, ten behoeve van ue daar gewoon- lijk aan die zijde van het kanaal vertoevende menschen, ook zij die daar werken. Hij meent, dat het nu lang genoeg geduurd heeft, dat hij aan 't lijntje wordt gehouden en hij ten slotte genoodzaakt zou worden zelf een voorstel te doen. De VOORZITTER deelt mede, dat er een verzoek om vergunning voor het plaatsen van een urinoir weg is. De heer VAN DRIEL herinnert, dat het ook zoo lang geduurd heeft, eer er overeenkomstig de belofte een geplaatst is bij het spoorweg- station. Als men dan voor deze omgeving geen andere plaats weet uit te denken, moet men er maar een plaatsen aan de andere zijde van het parkje, in het kabelhuisje, misschien dat men er dan tegelijk ook een voor dames van maken kan. Hiermede is nu al anderhalf zoek gemaakt, er is steeds beloofd, maar niets uitgevoerd. Hij betoogt, dat het niet aangaat om een raadslid op dergelijke wijze in den hoek te zetten. De heer DEKKER kan zich, naar aanleiding van tot hem gerichte verzoeken, sterk bij de vraag van den heer Van Driel aansl/uiten. De heer DE JAGER geeft te kennen, dat burgemeester en wethouders er nog over ge- dacht hadden hot gebouwtje van de nu opge- heven weegbrug voor dat doel te kunnen aan- koopen. De heer BEDET deelt mede, dat dit reeds verkocht is. De heer GEELHOEDT bevestigt, dat er reeds lang van wege burgemeester en wethou ders vergunning voor het plaatsen van een urinoir is gevraagd, maar dat er nog geen antiwoord is gekomen. Daarop moet worden gewacht. De VOORZITTER geeft te kennen, dat bur gemeester en wethouders gaame de tot stand- koming van de gevraagde inrichting zullen bevorderen, als ze er een plaats voor hebben verkregen. b. De heer COLSEN zal, in verband met het gevorderde uur en omdat hij de vergade ring moet verlaten, het thans niet doen, maar deelt mede, dat hij in de volgende raadszitting gaarne het woord zou verkrijgen over den aanval die in de raadszitting van Axel op zijn persoon is gerichit. c. De heer BEDET vraagt, hoe het nog uitgekomen is, met die zinkput bij de woning van W. de Doelder. De heer GEELHOEDT deelt mede, dat op- dracht is gegeven die te varplaatsen. De heer VAN DRIEL geeft te kennen, dat die toestand nog niet veranderd is. d. De heer VAN DEN BULCK bespreekt de wenschelijkheid van het inrichten van een speelterrein voor de kinderen. Overal worden ze van lieverlede verjaagd. Hij wijst op het geval dat voorgekomen is met de kinderen die daar bij de middensluis speelden op het terrein van de Firma Ribbens, waar een jongetje emstig door den klap van een weidend paand is getroffen. Naar hij vernam bestaat het voomemen am het ispeelterreintje aan de Oostsluis ook met woningen te babouwen. Er blijft op die wijze nergens een speelplaats voor de kinderen over. Het speelterrein aan de Van Steenbergenlaan ligt nu vol steenen. De VOORZITTER meent, dat deze kwestie bij de begrooting onder de oogen zal moeten worden gazien, in vefband met de pogingen om over het terrein van de voormalige kust- batterij in het Westen te kunnen beschikken over een wan del weg. Misschien kan het daar- heen geleid worden, dat er ook over een speel plaats de beschikking verkregen wordt. e. De heer VAN DEN BULCK zou het ge- wenscht achten dat de nieuwe straatkeien voor de Grenulaan en de Schoolweg, die nu opgeslagen liggen op den kanaaldrjk, spoedig worden opgeruimd, of wel dat er wat toezicht op zal worden gehouden, daar de daar spelen- de j on gens er nog al eens in het water laten verdiwijnen. De VOORZITTER deelt mede, dat dit laat ste niet aan burgemeester en wethouders be- kend was, maar dat het de bedoeling is, de keieu zoo spoedig mogelijk in de straat te laten leggen. f. De heer DE BAKKER vestigt de aan- dacht op de nieuiw te leggen brug over het zijkanaal naar de Axelsche Sassing en vraagt, of daarbij wel voldoende rekening is gehouden met de toekomst. De VOORZITTER merkt op, dat die op het gebied der gemeente Axel gelegen is. De heer DE BAKKER weet dit wel, maar weet niet of men er daar op bedachf is ge weest en hij acht hetgeen hij wil bespreken ook wel ter deeg van belang voor onze ge meente. Vermoedelijk zal het plan weer wel in Axel ter inzage hebben gelegen. Hij kent het niet ,maar heeft vemomen, dat de door- vaartiwijdte 8 M. zou zijn. Dat is een vooruit- gang, bij den tegemwoordigen toestand ge- rekend, en zeker voldoende voor de schepen volgens de Kempsche maat, zijnde 50 M. lang en 6.60 M. breed. Maar gesteld dat er weer eens een aanvraag komt voor een nieuiwe In dustrie, naast de in aanbouw zijlnde ammo- niakfabriek, dan zal het noodig blijken, dat men er passeeren kan met schepen van meer dan 8 M. breed. Men heeft tegenwoordig alle- maal maatschepen en voor het aanvoeren van kolen worden groote schepen gebruikt. Hij zou graag het brugje nog wat breeder gehad hebben. Men heeft b.v. de Dortmunders, sche pen van 900 tot 1000 ton, lang 67 M. en 8.20 breed, en de Rijn-Heme schepen, die 1350 tot 1400 ton meten en bij 80 M. lang 9.50 M. breed zijn. Men dient bij de uitvoering van zoo'n werk toch ook op de toekomst te letten en er voor te zorgen, dat, indien daar in de toe komst nog meer Industrie komt, daar ook schepen van voldoende afmeting kunnen pas seeren. Spreker maakt hier geen propaganda voor grondgebied van Axel, maar acht daarbij ook het belang van onze gemeente betrokken. De VOORZITTER geeft als zijn meening te kennen,. dat de gemeente pas in de vierde 4>laats in aanmerking zou komen om zich hier voor te interesseeren. In de eerste plaats zou daarvoor in aanmerking komen de schippers- vereeniging „Schuttevaer", in de tweede plaats de Schippersvereeniging „St. Nicolaas", in de derde plaats de Kanaalvereeniging en in de vierde plaats Ter Neuzen. De heer DE BAKKER houdt vol, dat het ook wel degelijk voor de gemeente van belang is; hier wonen verschillende menschen die er kennis en ervaring van hebben, en in Axel zal men er vermoedelrjk niet op gelet hebben. In dien men er hier niets voor gevoelt, wil hij zich toch in verbinding stellen met het ge- meentebestuur van Axel. De VOORZITTER shut de vergadering. Vergadering van Maandag 2 Juni 1930, des namiddags 1.30 uur. Voorzitter de heer Joh. de Feijter, Burge meester. Verder tegenwoordig de leden: A. de Feij ter, S. van Hoeve, A. de Koeijer, D. Dees, C. H. H. Wisse, M. Dekker, A. Haak, H. Bakker, J. de Regt en A. Jansen, ibenevens de Secre- taris J. Stolk. Afwezig de heer A. Dees. 1. Opening. De VOORZITTER opent de vergadering door het uitspraken van het gebedsformulier. 2. Notulen. De notulen der vergadering van 24 Maart worden met algemeene stemmen vastgesteld. 3. Mededeelingen. De VOORZITTER deelt mede, dat het be- stelde begraaftoestel is ontvangen en bif het gebruik goed bleek te voldoen. De heer BAKKER betuigt zijn dank, dat Burgemeester en Wethouders zoo spoedig aan zijn verzoek tot het aanschaffen van zoo'n toestel hebben voldaan. 4. Ingekomen sfukken en zoo noodig daar- over besluiten. a. Het besluit d.d. 24 Maart 1930 tot wrj- ziging der begrooting dienst 1929, voorzien van bewijs van goedkeuring. Aangenomen voor kennisgeving. b. Het besluit d.d. 24 Maart 1930 tot hef- fing van haven- en kaaigelden, voorzien van bewijs van goedkeuring. Aangenomen voor kennisgeving. c. Het besluit d.d. 24 Maart 1930 tot wij- ziging der begrooting dienst 1929, voorzien van bewijs van goedkeuring. Aangenomen voor kennisgeving. d. Het besluit d.d. 24 Januari 1930 tot wijziging der verordening, waarop door het ge- meentelijk electrisch bedrijf te Zaamslag leve- ringen worden gedaan en werkzaamheden worden verricht voorzien van bewijs van goed keuring. Aangenomen voor kennisgeving. e. Besluit van Ged. Staten van Zeeland, houdende vaststelling van het bedrag, bedoeld in art. 17, eerste lid van het K. B. van 4 No vember 1929 S 476 op f 32736,59. Aangenomen voor kennisgeving. f. Besluit van als voren houdende vaststel ling van het bedrag bedoeld in artikel 9 van het K. B. van 4 November 1929 S 476 op f 44493,99. Aangenomen voor kennisgeving. g. Besluit ian als voren houdende vast stelling van het bedrag bedoeld in artikel 18 van het K. B. van 4 November 1929 op nihil. Aangenomen voor kennisgeving. h. kennisgevingen van J. C. Kaijser en C. de Putter, houdende bericht van aanneming hunner benoeming tot leden van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur. Aangenomen voor kennisgeving. i. Het jaarverslag van de Vrijwillige Brand- weer over het jaar 1929. Dit stuk ligt voor de leden ter secretarie ter inzage. De VOORZITTER kan in verband hiermede mededeelen, dat de auto-motorbrandspuit bjj den grooten brand ibij den heer Jan de Feijter zeer goed heeft voldaan. Deze heeft van des avonds tot des morgems half 3 op voile capa- citeit geiwerkt. Ook het andere materiaal was in de toeste orde. Ook is hij vol lof over het bestuur en de manschappen, die zich bijzonder van hun taak hebben gekweten. Er folijkt uit, dat de gemeente over een goede brandweer beschikt. j. Een schrijven van Burgemeester en Wet houders der gemeente Hontenisse, daarbij zen- dende het hierna volgende raadsbesluit, met verzoek daaraan ten spoedigste medewerking te willen verleenen. De Raad der gemeente Hontenisse, in zrjne vergadering van Vrijdag 11 April 1930; Gehoord de mededeelingen van den voor zitter omtrent een onderhoud, dat de Commis- saris van de Koningin in de provincie Zeeland aan het College van Burgemeester en Wet houders heeft toegestaan, in verband met de geruchten, die de ronde doen omtrent plannen tot het doen uitvoeren van den dienst van den provincialen stoombootdienst Wester-Schelde WalsoordenHansweert, v.v. door een zooge- naamde Ferryboot, in stede van de door de thans voor dezen dienst gebruikte booten; overwegende, da*, de op de thans in gebruik zijnde booten, voor automobielen, personen, zoowel als vrachtwagens, gereserveerde ruimte op het dek alleszins te gering is te achten; overwegende, dat, mede door den vorm van deze booten, de wijze waarop de automobielen e.d. aan en van boord moeten worden ge bracht, zeer las/tig, in vele gevallen haast on- mogelijk is te achten; overwegende toch, dat het tal van malen voorkomt, dat de automobielen bij gebrek aan plaats niet kunnen worden overgezet en dan in armoede verplicht zijn over Ter Neuzen, Breskens of Antwerpen het overig deel van Nederland trachten te bereiken; overwegende tevens, dat door de, noodzake- lijk gedrongen, plaatsing van de automobielen op het dek, alsmede de gebrekkige middelen, waarop het aan en van boord rijden moet plaats hebben, vele eigenaars van automobielen die Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen willen be reiken, niet van den dienst Hansweert Walsoorden gebruik willen maken, maar trachten langs anderen, zij het ook meer om- slachtigen, weg hun doel te bereiken; overwegende, dat de behoefte aan een goede gelegenheid voor vervoer van automobielen e.d. uitteraard zich in de laatste jaren meer heeft doen gevoelen, zoowel door de omstan- digheid, dat het autovervoer in Zeeuwsch- Vlaanderen zelf belangrijk is toegenomen, als mede door het feit, dat door een groot deel dergenen, die, voor zaken of anderszins, Zeeuwsch-Vlaanderen bezoeken, van een auto wordt gebruik gemaakt; overwegende, dat, ten bewijze hiervan, het automobielvervoer op den dienst Walsoorden Hansweert v.v. in de eerste drie maanden van het jaar 1930 gemiddeld 90 grooter is geweest dan over hetzelfde tijdvak van het jaar 1929; overwegende, dat de reeds grootendeels ge- reed zijnde aanleg van een nieuwen verkeers- weg in het Oostelijk gedeelte van Zuid-Beve- land nog meer dan thans het verlangen naar een goeden overzetdienst van Hansweert naar Walsoorden v.v. zal doen toenemen terwijl de, ingevolge het nieuwe rijkswegenplan, deels te verbeteren, deels geheel te vernieuwen ver- keersweg Walsoorden, Belgische grens zonder eenigen twijfel een zeer belangrijk verkeer tusschen het Belgische land van Waes, Oost- en West-Vlaanderen over WalsoordenHans weert naar overig Nederland kan medebren- gen, waar thans door belanghebbenden een andere route moet worden genomen, dit laat ste zeer tot schade van de belangen van vrij- wel alle groepen van de bevolking van Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen; overwegende, dat het duidelijk is, dat een onvoldoend middel voor het vervoer van auto mobielen e.d. tusschen WalsoordenHans weert v.v. gelijk hierboven geschetst, steeds een behoorlijken bloei van het verkeer naar en door Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen zal be- lemmeren, zoodat een voorziening hierin als een alleszins gemotiveerde bevrediging van een behoefte en een vervulling van een harte- wensch van de bevolking van Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen alsmede van derden belangheb benden, zal worden begroet; overwegende, dat het in de vaart brengen van een Ferry-boot van behoorlrjke grootte, tusschen Walsoorden en Hansweert v.v. als een goede oplossing van de bestaande bezwaren moet worden aangemerkt; verzoekt het bestuur van de provincie Zeeland het daarheen te willen leiden, dat ten spoedigste tot het doen uitvoeren van den dienst Wals oordenHansweert v.v. van den provincialen stoombootdienst Wester-Schelde, door een z.g. Ferry-boot wordt overgegaan. Burgemeester en Wethouders stellen voor aan dit adres adhaesie te betuigen. De heer HAAK kan hiermede instemmen. Als men thans ziet op hoe ongelukkige manier men thans soms te AValsoorden en ook te Hoedekenskerke met auto's op en af de boot moet komen, zou inwilliging van dit verzoek een stap in de goede richting zijn. Bij een on- gunstige waterstand is het nu soms niet doen- lrjk met een auto of ander voertuig op of van de (boot te komen. De heer DE REGT kan dit ook steunen. Het voorstel wordt met algemeene stem- men aangenomen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 6