den LANDDAG VOERMAN-de PAUW Boere Boter Drogevisch B EZOEKT Kleins Veiling voor Groenten enz. W. U. SCHUURMAN Laad- gelegenhBid tot DANSEN Papa isinz'nnopjes. een compl. Gafe-lnventaris, Nieuwe Zoutevisch. J. C. B. SIMONS 2.45 BTJBQEELUKE STAND. MARKTBERICHT. Bekendmaking. Aanbesteding. Cooperatieve Vrochtenveiling JEEUWSCH-VLAANDEREN" G.A. NIET te consulteeren. VTTLPENHOUDERS Een bekwaam Chauffeur 1-3 Aandeelen Op alle ZOMERMANTELS en MANTELCOSTUMES 15-20 °/o korting. 2.85 in KOUSEN en HANDSCHOENEN als altijd, het neusje van den zalm. 59 ct tot 3." TER NEUZEN RAAT- en SLINGERHONIG Een HOFSTEDE, een WOONHUIS NIEUWE AAROAPPELS, HEEREN-JONGEHEEREN. en KINDERPAKJES WERKMANSGOEDEREN INGEZONDEN STUKKEN. UITSLAG VERKOOPINGEN AANBESTEDINGEN, ENZ. HOOGWATER TE TER NEUZEN. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCIIAPPIJ - TER NEUZEN SCHEEP V AARTBE WEGING. WISSELKOERSEN. 10 JUNI a.s., opDinsdag, 3de"Pinksterdag Aanvang 1,30 uur. Vrijdag 13 Juni 1930, Donderdag 12 Juni 1930, Het Bouwen van een Woon huis aan de Burgemeester Geillstraat te Ter Neuzen. op Vrijdag 6 Juni a.s., 1,30 uur. Vervolgens iederen Woensdag en Vrijdag. Med. Docts Arts - Middelburg heeft de praktijk hervat. Zenuwarts te Middelburg, is van 6 tot 16 JUNI Firma GEBRs TAZELAAR FIRMA P. j. VAN DE SANDE VOOR DIRECT GEVRAAGD Luxe Auto- en Autobussenverhuurinrichting, A. A. DEES. Ter overname aangeboden 2 a tot 0. ZIE ONZE 4 ETALAGES NOORDSTRAAT 51 en 53 (twee inyangen) Op den 2en en 3en Pinksterdag te DRIEWEGEN Jaszband VERKRIJGBAAR" D. P. BUTLER, Zaamslag A 262. UIT DE HAND TE KOOP 50 X 44,56 A. prima Bouw- en Weiland. TE KOOP OF TE HUUR A. A. E. VERMAST, Uit de hand te koop PRIMA per pond 72^2 cent. E. J. WEMAER - Ter Neuzen. Tel. 213. J. P. VROEGOP. OPRUIMING AXEL J. C. DEIJ GROOTE DIELEMAN-VAN UK, NOORDSTRAAT 84. Finna P. J. VAN DE SANDE, (Batten vemntwoordeiykheid der Bedactte.) Mijnheer de Redacteur, In het Oahtendblad van de N. R. Crt van 1 Juni las ik een beschouwing over een bij- drage in het Alg. Weekibl. voor Christendom en Oultuur, van den muziek-criiticus Herman Rutters, die over den Gemeentezang handelend, met zijn betoog voomamelijk het kerkgezang in de Nederl. Herv. Kerk op het oog hebbend, de kern van het probleem heeft geraakt, door zich af te vragen, wie in dezen als hoogste autoriteit dien,t te gelden. Met waardeering voor hetgeen organisten, predikanten, vergaderingen, enz. aan pogingen tot veredeling van den gemeentezang reeds hebben ondernomen, ibetwijfelt de schfijyer, of men in de kerk voortaan anders zal zingen, dan gelijk men het eeuwenlang heeft gedaan. ,,Waql ten ajanizien van de daad, de prac- tijk", zegt hij, „liigt de laatste in hoogiste in- stantie niet bij de autoriteiten. Zij kiunnen voorschrijven zooveel zij willen, maar de ge- meente moet tenslotte de voorschriften op- volgen. Zij is imderdaad de hoogste instantie. De schrijver vestigt er de aanidacht op, dat men nimrner het karakter van de gemeente zang uit het oog mag verliezen, die in wezen volkszang is en de drang tot veilbetering van den gemeenteizang moet uit de ziel der ge- meente zelf voortkomen, besluit den heer Rutters. De medewerker van de N. R. Crt. teekent hienbij aan, dat het zimgen in de kerk is, een ritueel beatanddeel, en te vergelijken is met alles wat men bij de beschrijving van de open- baringen des godsdienstigen levens, onder het hoofid: ,,klankuitingen" zou kunnen bijeen- brengen, en zegt, eens de opmerking gelezen te hebben, dat, alle voortbouwen op deze gromdslagen ten spjjt, den vromen toch dik- wijls ,,de rauiwe geluiden liever blijven, dan de schoone klanken"; en vervolgt dan, dat hij niet weet of zich op afgelegen dorpen en stedekens nog heeft bestenidigd, wat een halve eeuw geleden nog algemeen te beluisteren viel. Toen was de gemeentezang voor den zich in woorden moeilijk uitdrukkenden, van nature gesloten en van behoorlijk geestelrjk vervoer- middel verstoken mensch, de wekelijksche ontlading van zijn gemoed, dat op die wijze zrjn individueele ontroering ontlastte in een massalen geluidstroom en daarin het door de psalmmelodie aangegeven thema varieerde door trillers en loopjes van eigen vinding. Welnu, w(j kunnen den medewerker van de N. R. Crt. wel eenigermate geruststellen voor wat betreft zijn trillers en loopjes", doch moeten tot onzen spijt erkennen, dat ,,de mas- salengeLuidstroom" hier nog dikwijls hoogtij viert en dan meestal in een langgerekt letter- greep-voor-ilettergreep afgebeten tempo. Van geivoel voor het gezongen woord, schijnt daar- bij weinig of geen sprake te zijn, gezien het felt, dat en Lofzang en Geibedzang meestal met dezelfde bravour „uitgegaimd" worden. Wat een wijding kon er toch aan den kerk- dienst gegeven worden met een zacht gezon gen bedezang, door den organist ingeleid met een teer voorgedragen v6or- of tusschenspel, en wat een kracht kan er door de zingende gemeente geput worden uit een vlot gezongen Lofzang. Dit kan dan ook, als de zanger of zangeres ,;beleeft", wat door hem of haar gezongen wordt, en men mag todh aannemen dat dit het geval is. En boven dit alleis missen wij hier in de Hervormde Kerk van Ter Neuzen zoo noode, het goed geschoolde kerkkoor, wat op gezette tiijlden de gemeenteEang afiwisselt of aanvult. Zie, Mijnheer de Redacteur, het ware be wenschen, dat ik langs deze weg, de leden van de Ned. Herv. Kerk alihier tot nadenken kon brengen over het bavenstaande, opdat zij al ien in de toekomst iets mochten beleven van het schoone wat er in schuilt. Met dank voor de verleende plaatsruimte. EEN LIDM. VAN DE N. H. KERK. Ter Neuzen, 2 Juni '30. ZAAMSLAG. Gisteren werd alhier door Notaris Van der Veen in het cafe van den heer De Regt in het openbaar verkocht: een woonhuis, schuur en erf in den Aan- en Genderdijkepolder, groot 8 aren 86 centiaren. Kooper hiervan werd de heer J .Scheele Jz. te Axel, voor 3100. b. Weiland in genoemden polder, ter grootte van 57 aren 25 centiaren of 1 gemet 85 roeden. Koopers werden de heeren W. A. Scheele Jz. en J. van Hermon, beiden te Zaamslag, voor f 2700. BOSCHKAPELLE. Huwelijks-aangifiten. 8 Mei. Alfred Gijs- brecht van Kampen (van Hontenisse joud 31 j., jm. en Anna Maria Apolonia Verbraken, oud 21 j., jd. Petrus de Rijk, oud 27 j., jm. en Maria Paulina Gelderland, oud 27 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 8 Mei. Macharius de Bakker (van Zaamslag), oud 22 j., jm. en Mathilda Rosalia Giele, oud 16 j., jd. 27 Mei. Alferd Gijsbrecht van Kampen (van Honte nisse), oud 31 j., jm. en Anna Maria Apolonia VerbraJken, oud 21 j., jd. 31 Mei. Petrus de Rijk, oud 27 j., jm. en Maria Paulina Gelder land, oud 27 j., jd. Geboorten. 11 Mei. Maria Florenga Chris tina, d. van Jozef Mangnus en van Louisa Maria van Leuven. 14 Mei Celinia Johanna, d. van Alphonsus Augustus Jacobus van Mel en van Mathilda Heijens. 19 Mei. Maria Louisa Cecilia, d. vein Jozef van Basfelaar en van Louisa Virginia Mangnus. 20 Mei. Theo- dorus Alphonsus, z. van Emile Alphons Mel en van Leonie Susanna Vermeulen. 23 Mei. Johannes Ludovicus Marie, z. van Petrus Augustinus de Bakker en van Leontina Maria Theresia Jacobs. 25 Mei. Nortoerba Theodora Maria, d. van Petrus Augustinus de Maat en van Rosalia Dobbelaar. 26 Mei. Theophilus Josephus, z. van Alp/honsus van Vlierberghe en van Elisabeth Maria Vink. 29 Mei. Anna Maria Pietemella, d. van Franciscus Destom- bes en van Apolonia Rosaiia Kouijzer. 30 Mei. Gerardus Franciscus Maria, z. van Gerardus de Schepper en van Francisca Mathilda Ottjes. HOEK. Huiwelijks-aangiften. 8 Mei. Jan Meertens, oud 23 j., jm. en Cabharina de Zwarte, oud 23 j., jd. Izaak Gerreman, oud 28 j., jm. en Elizabeth de Witte, oud 21 j., jd. 22 Mei. Jannis de Putter, oud 30 j., jm. en Dingetje Adriana de Jonige, oud 30 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 22 Mei. Jan Meer tens, oud 23 j., jm. en Catharina de Zwarte, oud 23 j., jd. Izaajk Gerreman, oud 28 j., jm. en Elizabeth de Witte, oud 21 j., jd. Geboorten. 18 Mei. Adriana, d. van Meeu- wis de Putter en van Adriana van Hoeve. PHILIPPINE. Huweljjks-aangiften. 2 Mei. Pieter Fran ciscus de Nijs, oud 28 j., jm. en Juliana Maria Dhondt, oud 22 j., jd. Geboorten. 6 Mei. Rosa Leontina, d. van Emtle Leonard Wijne en van Adelaide L. van Hurck. 11 Mei. Petrus Arthur Maria, z. van Eduardus Haers en van Cornelia van Ginne- ken.' 29 Mei. Lucien Petrus Maria, z. van Octaaf van de Veire en van Elodie Delemarre. 31 Mei. Maria Auguste, d. van Alexander Pe trus Rammeloo en van Stephanie M. de Wispe- laere. Overlijden. 2 Mei. Ludovicus M. Fr. van Hecke, oud 37 j., echtg. van Leonora Bea trix van Hulle. STOPPELDIJK. Huwelijks-voltrekkingen. Florent Vaal, oud 28 j. en Emelie Fr. van Rruijssen, oud 19 j. Theophile P. Cappendijk, oud 33 j. en Martha A. der Weduwe, oud 25 j. Joseph Uitterhoeve, oud 24 j. en Bertha M. V. Muller, oud 23 j. Jan Francies van der Veen, oud 27 j. en Louisa M. Mahu, oud 22 j, Rene C. Kouijzer, oud 25 j. en Christina S. Fruijtier, oud 26 j. Johannes Fr. Wante, oud 27 j. en Emelia L. E. de Klerk, oud 36 j. Alouisius Mannaert, oud 27 j. en Celesta M. J. Hermans, oud 35 j. Geboorten. Joannes L., zoon van Josephus E. Hamelink en van A. B. Vereecken. Theo- dorus, z. van A. van den Bergen en van E. Naessens. Anton A. L., zoon van P. L. Mang nus en van B. M. Swagemakers. COOPERATIEVE VRUCHTEN VEILING „ZEEUWSCH-VLAANDEREN" G.A. TE TER NEUZEN. Export-veiling, 3 Juni. Kruisbessen f 8,20 per 100 K.G. (Zonnetijd.) voorm. nam. Donderdag 5 Juni 8.41 9.17 Vrijdag 6 9.50 10.24 Zaterdag 7 10.53 11.21 Zondag 8 11.45 Maandag 9 0.08 12.30 Dinsdag 10 0.51 1.12 Woensdag 11 1.32 1.51 s.s. HELENA in lading te Rahja voor Cardiff, s.s. MAGDALENA in lossing te Cardiff, s.s. TERNEUZEN van Vlaardingen naar Al giers passeerde 2 Juni Finisferre. Voor Ter Neuzen: 2 Jund. Duitsch s.s. MARTA, 295, pijpaarde, Par. 3 Juni. Eng. s.s. THE VICEROY, 405, ijzer, Millom. Van Ter Neuzen: 2 Juni. Nederl. s.s. COR MORANT, 90, ladig, Calais; Noorsch s.s. KONG BJORN, 532, ledig, Schiedam; Eng. s.s. THE DUCHESS, 355, ledig, Anbwerpen. Van Sluiskil: 3 Juni. Eng. s.s. MARS- DEN, 1692, kolen, New-Castle. 3 Juni. Eng. s.s. ALGOL, 929, kolen, Car diff. Voor Sluiskil: 3 Juni. Eng. s.s. MARS- DEN, 1692, ledig, Tyne. Voor Gent: 2 Juni. Eng. s.s. ESTON, 806, kolen, Leith; Eng. s.s. WAYPARK, 875, kolen, Hull; Nederl. sjs. KATWIJK, 929, pyriet, Caen; Deensch s.s. FANO, 1093, hout, Lenin grad; Eng. s.s. OCHILBREA, 810, kolen, Port Talbot; Eng. s.s. TADORNA, 984, stukg., Manchester; Eng. s.s. WALLSEND, 1739, kolen, New-Castle. 3 Jund. Duitsch s.s. TIP, *765, hout, Stettin; Eng. s.s. MERANNIO, 563, stukg., Londen; Eng. s.s. USKVALLEY, 1487, fosfaat, Soussa; Fransch s.s. HYRCANIA, 2696, benzine, Philadelphia; Belg. s.s. ROSA, 828, ledig, Bremen; Lett. s.s. ASTRA, 1808, hout, Koi- vista. Van Gent: 2 Juni. Eng. s.s. LARGO, 1378, ledig, New-Castle; Eng. s.s. EASINGWOLD, 603, ledig, Goole. 3 Juni. Fransch s.s. DUINKERQUOIS, 1972, ledig, R'damEng. s.s. GREENAWN, 405, ledig, Newport; Noorsch s.s. SPEC, 1358, Gent, Gdynia; Noorsch s.s. BJORNVIK, 739, hout, Norkopping; Eng. s.s. LIBERTY, 382, stukg., Goole; Noorsch sjs. REGIN, 899, ledig, New-Castle; Duitsch s.s. CONSUL POPPE, 877, ijzer, Bilbao. Londen Berlijn Parijs Brussel Weenen Amsterdam, 4 Juni 1930. bled en 12.08 59,35 9,74 34,71 (100 sh.) 35,10 Duitsch Fransch Belgisch Oostenrijksoh (100 sh.) Vreemd Bankpapier. 59,20 9.70 6,93 35,10 la ten 12,09 59,37 y2 9,76 34,73 35,15 59,50 9.80 6,96 35,15 V >7 beminde Ouders, HENORIK HEEFFER EN ROSALIA MARIA NEVE, hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat zij nog lange jaren in ons midden mogen J* blijven is de wensch van hunne dankbare Kinderen. U ADRIAAN. CONSTANT. JOSEPH. 4 EDUMOND. W1LFR1ED. U JOHAN. Sluiskil, 4 Juni 1930. :v IV- V- -V. W. .VAV. V- V .'V. V V V w >v A w A, w uitgaande van den Ring Oost-enWest- Zeeuwsch-Vlaanderen van den Chr. N. W. B. op de zeer gunstig gelegen weide van den heer C. van Lanoevelde aan de Kerkhoflaan te Ter Neuzen. Door verschillende sprekers zal het woord worden gevoerd, terwijl ook muziek en zang zal zijn te hooren. WW Ziet verder de aanplakbiljetten. DE COMMISSIE. Het Besbuur van den OUD-WES- TENRIJKPOLDER maakt aan de eigenaren van gronden in dien polder bekend: dat de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1929/30 en de ont- worpen begrooting voor het dienstjaar 1930/31 met de memorie van toelich- ting, van heden af gedurende acht dagen, ten kantore van den Ontvan- ger-Griffier ter inzage zullen liggen; dat eene vergadering van Ingelanden is belegd in het logement ,,'s Lands Welvaren" te Hoek, tegen des namiddags 4 uur (Zomertijd) dat de begrooting na de vaststelling door de vergadering van Ingelanden, benevens de memorie van toelichting, mede gedurende acht dagen, te rekenen van den dag na de vaststelling, ten voormelden kantore ter inzage zullen liggen; en dat van de voormelde stukken afschriften te bekomen zijn tegen be- taling der kosten. Hoek, 4 Juni 1930. Het Bestuur voomoemd, JOZ. HAAK, Dijkgraaf. H. J. VAN DEN OUDEN, Ontvanger-Griffier. Door den Architect L. DE BRUIJNE te Ter Neuzen, zal namens zijn last- gever op in Hotel „Du Commerce" bij den heer De Vrieze, aan de Marktte Ter Neuzen in 4 perceelen en in massa worden aanbesteed Bestek en teekening h f 1,50 ver- krijgbaar ten kantore van den Architect aan het Tuinpad. TEH NELZEN Aanvoer v66r 12 uur. Emballage (kisten enz.) aan de Veiling verkrijgbaar. SIMPELAAR, Dir. station voor Radio-accumulatoren TER NEUZEN TER NEUZEN Telef. 178. Eerste Nederl. Coop. Suikerfabriek te Sas van Gent. Brieven onder No. 441, Bureau v/d Blad. Speciale PINKSTER-AANBIEDING! Voorts hebben wij alle sorteeringen, ook in de kleinste artikelen, nog eens extra uitgebreid. DAMES het is de moeite waard ZOMERJAPONNETJES C 45 (enorme verscheidenheid) vanaf BLOUSES „CELANESE"JAPONNEN19«5° ROKJES (tweed) vanaf Dames- en Kinder SPORTJASJES (blasers), KINDERJURKEN nieuwste REGENMANTELS en REGENJASSEN. De aantrekkelijkste ZOMER TRICOT-COSTUMES, mouwlooze PULL-OVERS en VESTEN, ZOMER-ONDERGOEDEREN enz- 185 Ook onze HEEREN - modeartikelen zijn speciaal aangevuld. Voor ieder een goed passende STROOHOED. prijzen 1e?5j 2a Nieuwste VILTHOEDEN vanaf Oe tot Enorme sorteering PETTEN 25 en 3 75 Q 90 a tot a in de aantrekkelijkste dessins, voor iederen smaak en voor iederen leeftijd. 2 35 Q 25 Nieuwste OVERHEMDEN vanaf Cm% tot ZELFBINDERS overstelpende verscheidenheid vanaf SOKKEN fijne NouveauWs BOORDEN in alle types en maten, POCHETTES, BRETELS, SOKKENHOUDERS, ZOMERONDERGOEDEREN in alle soorten o.a. de „Meridlan", „Schiesser", „B.V.D." en. „Keep Cool". Beleefd aanbevelend, Hij rookt nu een BIG BEN En zegtdat 's nou de mooiste pijp die 'kvoor TWEE GULDEN ken! Verkrijgbaar bij Fa A. VAN OV r w. n'.K IT—,Tw: 11 hi P. J. VAN DEN OUDEN. J. DIELEMAN. groot circa 2 H.A., waarbij in pacht kunnen volgen, behoudenstoestemming van Eigenaar, ongeveer Te bevra'gen ten kantore van Notaris DUMOLEYN te Hontenisse. direct te aanvaarden na overeenkomst w.o. Bitjart en Automatisch Orgel. Huur cafd, overeenkomst metBrouwerij. Dljkstraat 69, Ter Neuzen. met bljbehoorende groote steenen Bergplaats, geschikt voor verschillende bedrijven, staande op de KIJKUIT, ge meente Axel. Te bevragen bij J. DE BRUIJNE, landbouwer, K 57, Axel. VERKRIJGBAAR (eigen teelt.) ALLES 20 KORTING en

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 3