Vreest geen Examen GSMEHODE BERICHTEE. TER NEUZEN, 4 JUNI 1930. RECHTSZAKEN. GOED AFGELOOPEN. DE „REGENMAKER" GEEFT DEN MOED NIET OP. AUTOBUS MET DERTIEN PASSAGIERS IN EEN VAART GEREDEN. VAREXAMEN TELEGRAFIST. Onze vroegere stadgenoot, de heer C. H. J. Allaart, thans te Rotterdam, is te 's Graven- hage geslaagd voor bet vakexamen telegrafist, BENOEMING. In de heden gehouden vergadering van den polder Beoosten en Bewestenbleij is tot ont- vanger-griffier ibenoemd de beer W. A. den Boggende te Axel, in de plaats van den beer A. Maertens te Hulst, die als zoodanig ontslag bad aangervraagd. ESPERANTO-DIPLOMA. Onze stadgenoot, de heer L. A. F. le Mat, Jr., behaalde bet Esperanto-diploma A van de landelijke vereenigingen „La Estonto estas Uia" en ,,Nederlanda Katoliko". DOOR ONVOORZICHTIGHEID. Maandagmorgeai liep bet omstreeks 7jarig zoontje van W. B., iwonende in de Tholens- straat in de Noordistraat op het trottodr naast een rijdentde automobiel. De knaap kreeg het voornemen om zich aan het aobterspatJbord mee te laten trekken. In de meening, dat de auto hem al voldoenide geipasseerd was, stapte bij naast het trottoir, doch werd nog door den voorkant van het spatbord geraakt en tegen de straat geslingerd, waardoor hij emstig aan een knie verwond werd. Door Albert v. d. Bulck is het jongetje op een rijwiel naar de ouderlrj'ke woning verrvoerd. SPOORLIJN GENTTER NEUZEN. Renter seint aan de N. R. Crt., udt Brussel dat de kabinetsraad den tekst van het wets- ontwerp heeft vastgesteld, waarbij de Natio- nale Maatschappij van Belgische spoorwegen wordt gemaohtigd, den staait te vervanigen bij de uitvoering van de overeenkomst tot terug- koop van de spoorliijn GentNederlandsche grens. TWEE SCHUREN VERBRAND. Te Kruisdijk, gemeente Groede, zijn Zater- dagmiddag twee landbouwschuren van den heer J. F. de Milliano afgebrand. Eenige var- kens zijn in de vlammen omgekomen, en veel graan is verloren gegaan. De brand is ver- moedelijk veroorzaakt door vonken uit de locomotief der tram, op het rieten dak geval- Jen. MUZIEK-CONCOURS TE GROEDE. De muziekvereeniging ,,Eendracbt maakt macht" alhier .herdacht dit jaar haar 90jarig bestaan, hetgeen gepaard ging met het houden van bet 9e muziekconcours van wege den Bond van muziekvereenigingen in Z.-Vl. Wes- telijk deel. De geheele gemeente had zich opgemaakt om het herdenkingsfeest mee te vieren. Het ibegon reeds Zaterdag Van schier elke woninig waipperde de vlag en verschillende eerepoor- ten waren geplaatst. Er werd een etalagawedstrijd gehouden, een bloemencorso, een zanguitvoering van het Westkappelsch Dameskoor, terwijl de dames- afdeeling van de gymnastiekvereeniging Medioburgium te Middelburg rythmische oefe- ningen en plastisclfe standen vertoonden. 's Avonids werd een lichtstoet gehouden en waren verlichtingen aangebracht. Zondag had bet concours plaats, waaraan door 8 vereenigingen werd deelgenomen, op de weide van den heer i. Brakman, Het bezoek was daar zeer druk. De jury werd gevormd door de heeren G. Dik, te Leiden, oud-kapelmeester van het le reg. inf., F. Engelsma, directeur van het stedelijik muziekkorps te Zutphen, en Anth. M. van Leest, muziekleeraar en dirigent te Eindhoven. Door deze jury werden prijzen toegekend als volgt: Vierde afdeeling fanfare: „Nut en Genoe- gen" te Nieuwvliet, tweede prijs met 70% p. Derde afdeeling fanfare: „E. M. M." te Groede, eerste prijs met 85 p. Tweede afdeeling fanfare„Elk naar zijn Kracbten" te St. Kruis, derde prijs met 48 p.; en Kon. Muzieksocieteit „Aardeniburgsche Fanare" te Aardenlburg, eerste prijs met 88 p. Eerste afdeeling fanfare: ..Veronica" te Zuidzande eerste prijs met 84 p.; „Uit bet .VolkVoor het Volk" te Breskens. tweede prijs met 74% p., en „Harmonie" te Biervliet eerste prijs met 90% p. Afdeeling uitmuntendheid fanfare: „Har- .monie" te Oostburg, eerste prijs met 84 p. Het minimum voor een derden prijs is 42, voor een tweeden 63, voor een eersten 84 en voor een eersten prijs met lof der jury 96 p. De beschihfoaar gestedde ertra-prijaen wer den als volgt behaald: 1. zilveren wissel- beker van de Kon. Electr. Drukkerij „Cad- sandria" te Breskens en de zilveren medaille van E. M. M. door Biervliet; 2. zilveren kruis van den beer P. Erasmus, burgemeester van Oostburg en lid der Prov. Staten, door Aar- denburg; 3. zilveren medaille, van den heer Wiagtho, burgemeester van Groede, door Groede; 4a. zilveren medaiile van den beer H. J. Beuningh, notaris te Groede, door Oostburg, en 4b. med. van bet Departement Groede van 't Nut, door Zuidzande, de beide laatste bij loting. Des avonds werd door de muziekvereemgmg op de Martct geconcerteerd. Maandag hadden op bet concoursterrein kinderspelen plaats en werd des namiddags bet bloemencorso herhaald. Des avonids kwam het stafmuziekcorps van het 6e reg. inf. uit Breda een concert geven en werd het feest besloten met een openlucht- bioscoop. ZOMERDAG RING O. Z.-V. v/h N. J. V. Men schrijtft ons: Volgens mededeeling van het bestuur van den Ring „Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen" van het Nederlandsch Jongelingsverfoond, gaat de Zomerdag, die de>ze Ring op a.s. derde Pink- sterdag alhier zou houden, niet meer door. Dit houidt verband met den landdag van den ring Zeeuiwsch-VLaanderen van den Chr. Na- tionalen Werkmansbond, welke 60k op dien dag en te Ter Neuzen zal plaats hebben. Zoo als bekend, gaf de Ring van het N. J. V. indertijid het eerst van zijn voornemen in dit blad blijk. In een volgend numrner verscheen toen het bericht van den Werkmansbond-rinig dat deze reeds veel eerder tot het houden van een Landdag had besloten, waarvan in ,,De Voorzorg" mededeeling zou zijn gedaan. Van dat bericht in „De Voorzorg" was het bestuur van den Ring van het N. J. V. niet op de hoogte. Aangezien het gevoelde, dat twee buiten- dagen in <5en plaats en op hetzelfde tijdstip ongeiwenscbt was, zocht het met den Ring van den Werkmansbond contact en stelde, ge- zien de omstandigheden, samenwerking voor. Door den Werkmansbonds-ring is dit onge- twijfeld billrjke voorstel e/venwel van de hand gewezen. De Ring van het N. J. V. heeft toen gemeend de wijste partij te kiezen door zich voor dit jaar maar van een Zomerdag te ont- houden; daarbij zijn plan tot 1931 opschortend. Othene, ontstaan door bet vertrek van den heer Verlinde, den beer G. Wiegers te Renen a. d. Steeg. KOEWACHT. Zondag j.l. nam onze fanfaremaatscbappij ,,De Eendracbt" alhier, deel aan bet festival te Klein Sinay (B.). Zij behaalden, bij loting, den tiweeden prijs. Zondag a.s. trekt de jaarlijksche Kinds- heidoptoeht door onize gemeente. Ongetwijfelid zullen velen naar dezen rijk gecostumeeiden optocht kamen zien. SAS VAN GENT. Weer goed afgeloopen. Maandagmiddag geraakte de 14jarige P. v. Boven, terwijl hij op de fiets uit Wouter's straatje, zooals deze verbindingsweg tusschen Provincialen weg en Brandspuatistraat ge- noemd wordt den weg wilde oversteken onder een auto komende uit de ricbting Ter Neuzen. Gelukkig bad de auto geen groote vaart, maar de botsdng tusschen den wagen en den fietsenden knaap was toch van dien aard, dat een ruit van de carosserie in scherven vloog en de jongen nog all vrij emistig gekwetst van onder de machine werd gebaald. De automobilist stapte onmiddellijk uit om zijn slachtoffer naar den dokter te brengen, waar geneeskundige bulp verstrekt werd. Daar bleek, dat het ongeluk met eenige ont- vellingen aan de beenen en een tijdelijke ver- storing van het zenuwstelsel afgeloopen was. Een heele poos was de patient ten prooi aan een hevige hoofdpijn, zoodat gedacbt werd, dat er toch nog met het hoofd van den jongen iets niet in den haak was. Dit bleek echter later niet. De hoofdpijn scbijnt alleen bet ge- volg te zijn geweest van de groote zenuwacb- tige gejaagdbeid, waarin de knaap als gevolg van den doorgestanen schrik verkeerde. Na bet geval vervoegde zich de automobilist eigener beweging bij1 de politie om proces- verbaal van het gabeurde te laten opmaken. Naar vertrouwbare mededeeiingen luiden zullen we binnem korten tijd weer langs een der nieuw ontworpen straten langs de tram- lrjn, het begin kunnen zien van een reeks nieuiwe buizen, daar gagadigden aldaar bouw- terrein hebben aamgevraagd of zullen aan- vragen. Er wordt oorspronkelijk gesproken van vier stuks maar zeer waarschijniijk is het, dat er meerdere woningen tegelijk zullen worden neergezet. Ook zijn thans van gemeenitewege nog eenige plaatsen als bouiwterrein aangewezen, die door sommigen als bouwterredn minder ge- schikt beschouwd werden; de deslbetreffende plaatsen zijn thans voorzien van bordjes, waarop men kan lezen, dat zij als bouw- terreinen bestemd zijn. Naar hetgeen men ons dienaangaande mede- deelde is de gemeente van plan eventueele bouwers aldaar een tegemoetkoming in de kosten van bet uit te voeren, noodizakelijke heiwerk te verstrekken, zoodat de kosten voor den opbouw van eventueele woningen daar ter plaatse niet booger zullen behoeven te worden dan zulks elders onder normale omstandigheden het geval is. In verband met de gunstige ligging van deze terreinen o.a. vlak langs de Station- straat en vlak tegenover het nieuwe plantsoen zal bet zeker niet lang duren of ook voor deze bouiwplaatsen zullen spoedig gegadigden komen opdagen. HOEK. De gemeenteraad besloot in bare vergade ring van Dinsdag 1.1. tot aankoop van het pand waarin is gevestigd de manufacturen- zaak van den beer Van Petegem. Het gebouw, hetiwelk een gevaar oplevert voor de veillgheid van bet verkeer zal worden gesloopt. De vereeniglng ,,Het Groene Kruis" alhier heeft tot* wijkzuster voor een jaar benoemd mej. A. van Dijk, op het oogenblik werkzaam in het Roode Kruis-ziekenhuis te 's-Graven- hage. Zij zal zoo spoedig mogelijk in dienst treden. BRESKENS. Door de „B.R. 20" Is in het Westgat opge- vischt en te Breskens aangebracht de motor van een vliegmachine, de kenteekenen dra- gende 329255 D.M.G., op de krukken 234044. Benoemd ZAAMSLAG. tot hoofd der Ohr. school te Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. De rechthank heeft in hare zitting van 3 Juni de volgende vonnissen uitgesproken K. «L H., oud 31 hoofdinspecteur van eene Veeverzekering te 's Gravenhage, is wegens overtreding van de Motor- en Rijwielwet, met bevestiging van het vonnis van den Kaniton- rechter, vrijgesproken. B. A. v. D., oud 24 j., schaapherder te Clinge, beklaagd van diefstal, is vrijgesproken. N. K„ oud 33 j., kruidkundige te 's Gra venhage, is wegens het plaatsen van adverten- ties als geneeskundige, terwijl men daartoe onbevoegd is, veroordeeld tot 4 X 10 boete of 4 maal 10 dagen hechtems en 4 X 10 boete of 4 maal 5 dagen hechtenis. N. K. voomoemd, is wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst veroordeeld tot 50 boete of 10 dagen hechtenis. Zitting van 3 Juni 1930. De volgende zaken werden behandeld: J. Ph. W., oud 28 j., koopman te Sluis, werd ten laste gelegd, dat hij in 1929 of 1930 te Sluis, een duif, toebehoorende aan Oamlel de Meijer, welke duif in zijn duivenhok was komen vliegen, zich heeft toegeedgend. Eisch 25 boete of 25 dagen hechtenis. J. D., oud 53 j., rijwielhersteller te Hoek, werd verdacht, dat hij in 1929 en 1930 te Hoek een bedrag van f 232,40, zijnde de op- brengst van een vijftal rijwieden, toebehooren- de aan de N.V. Union rijwielfabriek v/h Fa. B. J. v. d. Berg, welke rijiwielen hij in depot had, zich heeft toegeeigend. Eisch 1 maand gevangenisstraf. M. M. A. F., huisvr. van H. B. P., oud 30 j., zonder beroep te Westdorpe, was door den Kantonrechter te Hulst veroordeeld wegens het als bestuurster van een auto, daarmede zoodanig rijden dat de vrijheid of de veiligheid van het verkeer op den weg werd in gevaar gabracht, en daaibij een wielrijdster heeft aan- gereden, gepleegd te Walsoorden op 31 De cember j.l. is veroordeeld tot f 25 boete of 10 dagen hechtenis, en intrekking van het rij- beiwijs voor een jaar. De verdachte was in hooger beroep ge- kamen. Eisch bevestiging van het vonnis van den kantonrechter. R. J., oud 24 j., betarwverker te Breda, werd ten laste gelegd, dat htj in den nacht van 25 op 26 April j.l. te Sluiskil, grovelijk nalatig omvoorzicbtig en roekeloos, liggende in een bed in de woning van M. Scheele, sigaretten heeft aangestoken en gerookt, waardoor brand is ontstaan en eenige dekens en lakens, toe- behoorende aan M. Scheele, zijn verbrand, en er gevaar bestond voor andere goederen en vioor een auto-garage. Eisch 25 boete of 25 dagen hechtenis. K. I., oud 49 j., vlasser te St. Jansteen, was door den Kantcxnreohter te Hulst op 8 April j.l. veroordeeld wegens overtreding der Jacht- wet op 10 November jJ./'te St. Jansteen en verbeurdverklardng van het geweer. De ver dachte was in hooger beroep gekomen. Eisch bevestiging van het vonnis van den kantonrechter. L. v. R., oud 39 j., huisvr. van A. H. d. V., te Ter Neuzen, was in verzet gekomen tegen het vonnis der Rechthank van 9 Mei j.l., waar bij zij bij verstek was veroordeeld wegens ver- duistering van een geldsibedrag toebehoorende aan L. Stoutjesdijk en C. Houten te Ter Neu zen in 1929 te zamen met A. H. d. V., tot 6 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk proeftijd 2 jaar. Eisch bekrachtigmg van het verstekvonnis. Mr. Tichelman, verdachte's raadsman, vroeg vrijspraak. Toen een dezer dagen de familie K. te Heinkenszand in de huiskamer bij een was, kreeg de dochter des huizes opeens een ste- kenide pijn in de" wang en begon zij direct daarop te bloeden. Onmiddellijk werd de huisdokter gewaar- schuwd, die haar naar het ziekenhuis te Goes deed overbrengen, alwaar men tot de ontdek- king kiwam, dat zij door een flobertgeiweer- kogeltje in het gelaat was getroffen, dat er uit kon worden verwijderd. Bij oniderzoek bleek zich in een ruit van de kamer een gaatje te bevinden, waardoor het projectiel blijkbaar naar binnen was gekomen. Een buurman had dien mdddag op het erf op musschen geschoten met een flobertbuks, waarbij door onvoorzichtigheid een schot in de ricbting van het woonvertrek van de familie K. was tereoht gekomen met het bovenom- sohreven gevolg. IN ROKEND WATER GEVALLEN. Bij het speflen is een driejarig jongetje te Tilburg in een pot met kokenid water geval- len Het kind werd, met zware brandwonden overdekt, naar het ziekenhuis gebracht, waar het aan de gevolgen is overledgn. DOODELIJK ONGELUK. Zaterdagmiddag stond op den rijksstraat- weg onder Santpoort de 48jardge J. P. B., met zijn groenternwagen. Een vrachtauto slipte juist ter hoogte van den groentenwagen en reed B. zoodanig aan, dat hrj ziwaar verwond werd en bijna op hetizelde oogenblik overleed. Hij laat een vrouw en zeven kinderen achter. LIJK GEVONDEN. Door arbeiders der kaniaalwerken te Vaas- sen is het lijk van een onbekend man opge- haaid. Vermoedelijk is het een sinds eenigen tijd vermiste verpleegdie uit het Sint Joseph- gesticht te Nijmegen. ZIJN EIGEN FIETS „TERUGGESTOLEN". Deizer dagen werd van den 12jarigen J. v. V. zijn rijiwiel, dat hij even voor de ouderlijke woning aan den Goudschesingel te Rotterdam onibeheerd had laten staan, gestolen. Hij[ ging van dezen diefstal aangifte doen in 't politie- bureau aan den Oppert, doch toen hij weder op weg naar huis was; zag hij op den Goud schesingel twee mannen, van wie er een zijn zoo juist gestolen rijiwiel aan de hand had. Hij bleef een poosje staan kijken, in afwach- ting, of er missdhien een agent zou passeeren; na eenige oogenblikken haalde een der twee zijn portemonnaie voor den dag, betaalde den blijkbaar overeengekomen prijs, waarna de koaper met zijn koop wagging, natuurlijk ge- volgd door Van V. Een eindje verder ging de man een winkel binnen en zette de fiets tegen de pui. Van dit oogenblik maakte de 12jarige Van V. gebruik, om zijn rechtmatig eigendom terug te nemen en er made weg te rijden. Het eigenaardige van het geval is, dat de kortstondige eigenaar het blijkbaar maar beter heeft gevonden de politie van dezen diefstal niet in kennis te stellen! ONWEER. Een enorm zwaar onweder, vergezeld van zwaren regen en hagel, heeft gewoed boven Delden en omstreken. Een lichte cycloon ont- wortelde boomen, sloeg takken af en ver- woestte in tuinen bloemen en planten, terwijl de veldvruchten: aardappelen en boonen, wer den platgeslagen, evenals aile graangewassen. De schade is zeer groot. DOOR DEN BLIKSEM GEDOOD. Tijdens het hevige onweder, dat boven Twente heeft gewoed, werd te Albergen, nabij Almelo, de 17jarige zoon van den steenhande laar Van Riel door den bliksem getroffen en gedood. DOOR GAS BEDWELMD. Zaterdagmorgen nam de zoon van weduwe S. te Tilburg, toen hij wakker werd een sterke gaslucht waar. Hij begaf zich onverwijld naar beneden, waar zijn 72jarige moeder in de voorkamer sliep. De oude vrouw was reeds be- wusteloos. Direct werd er kunstmatige adem- haling op de vrouw toegepast, voorloopig ech ter zonder resultaat. Naar het gasthuis overge- bracht kwam zij daar in den loop van den morgen weer tot bewustzijn. Vermoedelijk heeft men met een defect in den meter te doen. Bij gunstige bewolking zal de heer Veraart Zaterdag 7 Juni wederom van Schiphol opstij- gen om te trachten, door het uitstrooien van ondergekoeld ijs op kunstmatige wijze regen te verwekken. De heer Veraart heeft thans definitief van de K. L. M. de beschikking ge- kregen over het nieuwste en grootste vlieg- tuig, waarover zij beschikt, de drie-motorige Fokker F IX. Met dit toestei, dat een nutti- gen last kan vervoeren van 3400 K.G., kan de heer Veraart tusschen de 2000 en 3000 K.G. ijs meenemen, dat uit zeven openingen tegelijk kan worden uitgestrooid, zoodat een tamelijk groote hoeveelheid ijs tegelijkertijd op een zelfde plek kan neerkomen, wat het resultaat ten goede komt. Bovendien kan de F IX met zijn drie motoren, vein 500 P.K. elk, geleide- lijk tot een hoogte van 5000 M. klimmen, zoo dat zij alle cumuluswolken, die zich in dit jaargetijde tusschen de 2000 en 4000 meter bevinden, ver beneden zich laat. Het ijs zal worden uitgeworpen boven den driehoek Schellingwoude, Fort Pampus en Mjuiderberg. Op dit gedeelte van de Zuiderzee zullen waamemers worden opgestela. EEN NALATENSCHAP VAN 30 a 40 MILLIOEN. Naar de Daily Mail" bericht, heeft de dezer dagen te Ryelanids (Lancaster) overleden lord Ashton een fortuin nagelaten van 30 a 40 milKoen pond sterling of ongeveer 360 a 480 miljioen gulden. De lord, die 87 jaar is ge- worden, heeft zijn geld bijeengegaard met het faJbriceeren van linoleum in Lancaster. Men is nu erg benieuwd, zegt het blad, hoe- veel successierechten van deze kolossale som zal moeten worden betaald. Men schat dat deze totaal 15 a 20 millioen pond sterling zul len bedragen, hetgeen dan het hoogste bedrag zou uitmaken, dat aan successie-rechten ooit aan de Britsche schatkist werd afgedragen. DE SCHATGRAVERIJ TE ZAANDAM. De opgravingen worden, trots de ondervon- den teleurstellingen en de grap met de ijzeren kist, onverzwakt voortgezet. De heer Langhirt, die niet langer uit zijn betrekking weg kon blijven, is naar Duitsch- land teruggekeerd. In een telegram aan den burgemeester van Zaandam, waarbij hij dit mededeelt, geeft hij, volgens de N. R. Crt., te kennen dat in den loop van deze week de schat gevonden zal worden en hij zoodra dit het geval is weer naar Zaandam terug zal keeren. Hij is thans vervangen door een anderen Duitschen ingenieur, die op zijn beurt met be- hulp van instrumenten het terrein aan een nauwgezet onderzoek heeft onderworpen. Als gevolg hiervan zijn de werklieden weer op de oude begraafplaats bgonnen te graven naast de plek, waar men enkele weken ge- leden het vat en oude eikenboomen heeft mee- nen te vinden. Ook Frau Sylvia is nog eens een kijkje ko- meh nemen. Men zal zich moeten haasten, want Zater dag loopt de vergunning voor de opgravingen af en het is onzeker, of B. en W. voor de derde maal een verlenging zullen toestaan. Dinsdagmorgen omstreeks zes uur is een autobus vein de dienst FranekerSneek, van den ondememer War, nabij Rien in de Frane- ker-Sneeker zeilvaart gereden. In den autobus 2&ten dertien passagiers, meest veekooplieden en slagers, die naar de veemarkt te Sneek gingen. Van hen zijn er drie verdronken. De overige passagiers konden worden gered en kwamen er zonder letsel af. De drie lijken werden voorloopig gebracht naar het cafe Smeding te Rien. De justitie stelt een onderzoek in. Nader wordt gemeld: In het gehucht Ytens leidt de weg over een ophaalbrug welke, toen de autobus aankwam, open stond. In den weg bevindt zich daar een flauwe bocht. De afsluitboom van de brug was neergelaten, doch het schijnt, dat een jon gen, wiens naam nog niet bekend is, voor dat de brug weer gesloten was, dezen afsluitboom heeft opgehaald. De chauffeur van den auto bus zag, dat de boom weer geopend werd en dacht, dat hij passeeren kon. Eerst toen hij drect voor de brug was, bemerkte hij, dat deze nog open stond. Hij schijnt geen gelegenheid meer te hebben gehad, den bus tot stilstand te brengen en het voertuig reed voorover in de Franeker-Sneekervaart. De chauffeur werd er Uit geslingerd. De dertien passagiers in den wagen kwamen met den bus in het water te- recht. Van hen zijn er drie verdronken. Het zijn de heeren S. Zonneveld, G. Terpstra en H. W. van Smeden, alien slagers uit Frane ker. Alle drie waren van meer dan middel- baren leeftijd en gehuwd. Een zoon van Z., de slager J. Zonneveld, werd vrij ernstig gewond. Een zekere F. Terpstra was, toen hij aan wal was gebracht, bewusteloos, doch kon spoedig weer worden bijgebracht. Toen de autobus in de vaart verdween wer den onmiddellijk pogingen gedaan, de inzit- tenden van het voertuig te redden. Zooals ge- zegd, konden drie van hen echter niet vlug genoeg boven water worden gebracht. Het ongeluk heeft in deze landelijke om- omgeving groote opschudding veroorzaakt. Spoedig was de politie ter plaatse. Ook de justitie werd onmiddellijk gewaarschuwd. De autobus behoorde aan den heer K. War uit Franeker. De burgemeester van Hennaarderadeel, de heer R. Kuipers, in wiens gemeente het onge luk met den autobus plaats had, begaf zich naar de plaats van de ramp. Hij waarschuw- de de justitie te Leeuwarden, waarvan des morgens nog een vertegenwoordiger kwam, om ter plaatse een onderzoek in te stellen. Volgens een lezing zou het ongeluk zich als volgt hebben toegedragen: De bus, welke bestuurd werd door den eige naar K. War, naderde juist op het oogenblik, dat de brug over de Sneeker-vaart zou wor den geopend. Een jongen, die bij de brug stond, moet ge- dacht hebben, dat de bus nog over de brug kon. De boom had de wagen trouwens toch niet kunnen tegenhouden. Eerst toen War zeer kort voor de brug kwam, zag hij, dat deze al ongeveer 40 c.M'. geopend was. Hij remde uit alle maoht, maar het mocht niet baten. De brug was intusschen geheel open en de bus sloeg als gevolg van het krachtige rem- men over den koop in het water. Van de drie slachtoffers telt Zonneveld 55, Terpstra 50 en v. Smeden 54 jaar. De be- stuurder van den bus, K. War, is in den loop van den morgen verhoord. ONWEDERS BOVEN BERLIJN. Twee maal heeft Zonidag een oniweder boven Berlijn gewoed. Het eerste in den loop van de mididag, het tweede 's avonids. Het tweede onweder, dat zeer zwaar was, duunde onge veer aniderhalf uiur. De bliksem sloeg op ver- scheiidene plaatsen in, veroorzaakte echter slechts staffelijke schade. De brandweer werd tallooize malen gealarmeerd. In de buurt van de Alexanderplatz stoniden een paar straten onider water, waardoor het verkeer geducht in de war geraakte. want er is een middel dat U kalm houdt en waardoor Uw geest helder blijft. Mijnhardt's Zenuwtabletten behoeden U voor zenuwachtigheid. Ze zijn verkrijgbaar in kokers van 75 ct. bo Apoth. en Drogisten. (Ingez. Med.) AUTO DOOR EEN TREIN GEGItEPEN. Nabij Toeredoda Mididen-Zwedenheeft de express-trein naar Gotenlborg cup een overweg een auto gegrepen, die blijtabaar een defecten motor had en op de rails stond. De machinist gaf nog waarschuwingssignalen, doch kon den trein niet meer tijidig tot staan brengen. De auto werd vemielid en een imzittende dame Was op slag dood. ZWEEDSCH SCHIP GEZONKEN. Bij Eastbourne heeft een aanvarimg plaats gehad tusschen het Italiaansche tankschip „Litemo" en het Zweedsohe stoomschip „In- ger" uit Helsinglborg. Het Zweedsche stoomschip is geizonken. Behalve twee man van de ,,Inger", die onge- deerd aan boord van de „Litemo" konden worden overgenomen konden de Italianen even later nog een gewonde en het lijk van een lid der Zweedsche bemanning aan boord nemen. Omtrent het lot van de overige veertien op- varenden is echter niets bekend. Men vreest, dat zij verdronken zijn. Met reddingibooten wordt het Kamaal in de omgeving der ramp afgezocht. DE TREIN-ONTSPORIN G MONTEREAU. BIJ KINDEREN ONDER INSTORTENDEN MUUR BEDOLVEN. Te Domnitz (provincie Saksen) zijn bij het instorten van een muur talrijke kinderen on der de steenmassa's bedolven. Zes der slacht offers werden zwaar en acht licht gewond. De kinderen waren in grooten getale op den muur geklommen, ten einde getuige te zijn van een feest in een zoo juist gereed gekomen gebouw. MOEDER EN 5 KINDEREN VERBRAND. Naar uit Flen Echo (Miarylanid) wordt ge meld, is aldaar in een landhuis brand uitge- broken, die zich met groote snelheid uitbreid- de. De eigenaar kon zich redden, doch zijn vrouw en 5 kinderen zijn in de vlammen om gekomen. De sneltrein ParijsMarseille is Zaterdag- avond bij het station Montereau ten Zuid- oosten van Parijs ontspoord. Daarbij zijn 7 personen gedood en 30 gewond, van wie 8 emstig. Een lijk kon nog niet worden ge- identificeerd. Onder de dooden bevindt zich een geheel gezin, bestaande uit de ouders en 2 zoons. Door de tootsing werden drie wagens en de goederenwagen van den spoordrjk geslingerd en geheel vemield. Op de plaats van het ongeluk was de bocht tot voor kort vrij scherp en moesten de trei- nen langzaam rijden, maar nadat verbetering ring op de lijn was aangebracht, hadden de machinisten verlof gekregen op dit stuk van het baanvak 90 K.M. per uur te rijden. De verongelukte trein reed slechts 70 K.M. per uur, zoodat de ramp zeker niet te wijten is aan te snel rijden. De eerste berichten over c}e oorzaak van het ongeluk spraken van een verzakking van den weg. In een communique van de directie van de spoorwegmaatschappij P. L. M. (Paris LyonM£diterraneewordt gezegd Volgens de resultaten van het voorloopig onderzoek is het ongeluk te wijten aan de aan- wezigheid op de rails van 'n kleinen wagon, die dienst doet bij het onderhoud van den spoorweg. Hoe deze wagon op dit late uur (11 uur 's avonds) op een spoorweg is komen te staan, die veertig minuten vroeger door een anderen sneltrein was bereden, is op het oogenblik nog een raadsel. De ,,Echo de Paris" vestigt er de aandacht op, dat minister-president Tardieu Zaterdag- avond van dezelfde lijn moest gebruik maken om zich naar Dijon te begeven en oppert in verband hiermede de onderstelling, dat men wellicht met een communistische aanslag heeft te doen. Volgens het blad is vastgesteld, dat zich op de lijn een kleine materiaalwagen heeft bevonden, hoewel er geen werkzaam- heden uitgevoerd behoefden te worden. Daar- door is de verdenking ontstaan, dat men met een misdadigen opzet heeft te doen. De minister van openbare werken heeft zich terstond, nadat het ongeluk bekend werd, naar de plaats van de ramp begeven. Uit Parijs wordt gemeld, dat het vermoe- den, dat de aanslag opden spoortrein bij Mbntereau aan misdadig opzet is te wjjten, steeds meer aan waarschijnlijkheid wint. Niet alleen is vastgesteld, dat een belemmering op de rails was geplaatst, doch ook is een zwaar beladen lichter losgemaakt, klaarblijkelijk met de bedoeling, dat deze door den stroom tegen gen peiler van de spoorweghrug zou worden gedreven, en de brug daardoor beschadigd zou worden. Minister-president Tardieu, die Zondagavond uit Dijon terugkeerde, vertoefde Zondag avond op het terrein van de ramp en had na zijn aamkomst te Parijs een onderhoud met de ministers van justitie en openbare werken, om zich op de hoogte te stellen van den stand van het justitieele onderzoek. De minister van openbare werken weigerde zich tegenover de joumalisten uit te laten over de waarschijnlijkheid, dat een aanslag op Tardieu was beraamd. Hij wees er slechts op, dat de extra-trein, waarmede Tardieu reisde, 3 uren te voren de plaats van het on geluk reeds was gepasseerd en bovendien van een ander spoor gebruik had gemaakt. De minister noemde het een geluk, dat niet meer slachtoffers te betreuren zijn, daar in den trein niet minder dan 700 personen gezeten waren. Volgens het onderzoek van de Fransche politie over de oorzaken van de ontsporing van eep trein bij Montereau moeten de ge- ruchten over een misdadigen aanslag op de brug, welke de trein moest passeeren, onge- grond zijn. Weliswaar is een folbeladen lich ter door tot nu toe ontoekende personen los gemaakt en afgedreven, zoodat het schip tegen een peiler van de brug is aangekomen, doch de politie is van opvatting, dat het niet in de bedoeling heeft gelegen om op deze wijze het spoorwegverkeer in gevaar te brengen. De machinist van den verongelukten trein heeft het volgende verhaal gedaan van de ramp: Wij naderden met een normale uur- snelheid van 70 K.M. het station van Mon tereau, waarvan wij nog slechts een paar honderd meter verwijderd waren, toen ik plot- seling gewaar werd dat de locomotief van de sporen gleed. Ik remde uit alle kracht, maar het was reeds te laat, het zware gevaarte kantelde en de stoker en ik kwamen er bei- den onder terecht. Met veel moeite konden we ons bevrijden en vaststellen, dat we zoo goed als ongedeerd waren. Intusschen was de ramp opgemerkt geworden door den wissel- wachter, die noodseinen gaf en daardoor kon een tweede ramp vermeden worden, want een trein stond juist klaar om in de richting van Parijs te vertrekken en zou zeker op de wagens die op het naaste spoor geslingerd werden, terecht gekomen zijn. Dadelijk kwam men uit het station ter hulp gesneld en werden de reddingspogingen aan- gevangen. Het schouwispel was verschrikke- lijk. Van tusschen het puin van de wagens stegen allerwege hartverscheurende jammer- klachten op van gewonden, die den dood aan- riepen om van hun lijden verlost te zijn. Een hunner, de eenige overlevende van een gezin van 5 personen, kon slechts na een uur uit haar neteligen toestand worden bevrijd. De vader, de moeder en de twee broertjes van het ongelukkige meisje, schoten bij de ramp het leven in.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 2