ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. STER-TABAK STER No. 8535 WOENSDAG 4 JUNI 1930 70e Jaargang BIMNENLAND. FEIIILLETON. Vampier-Vleugel BUITEMLAMD, MR. H. VERKOUTEREN. door SAX ROHMER. 13) „Waarom schud jij steeds van neen! neen! Meen je soms, dat het rooken van n pijp je niet zal bevallen? Rook dan eens een pijp Dan zul je ja! ja! knikken en van geen ophouden meer weten." TABAK MAAKT VR1ENDEN ..Wait Was u er ook URANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor BelgiS en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen btj vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TEUEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrtjgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJD AG A V OND. EEN GESCHENK A AN DE KONINGIN- MOEDER. Nam ens de huldigingscommissie uit de Am- sterdamsche burgerij voor de Koningin-Moe- der, is vorige week Woensdag ten paleize Soestdijk door den voorzitter mr. Vissering der leden van 't werk-comity aan H.M. aan- geboden een uit het batig saldo der huldigings commissie gekochte en voor de eetzaal te Soestdijk bestemde zeer zeldzame staande klok uit het tijdperk Lodewijk XVI van den Fransehen achttiende-eeuwschen klokkenma- ker Berthoud. LEDEN DER STATEN-GENERAAL. IN MASSA NAAR ROTTERDAM. Een negentigtal leden van de Eerste en de Tweede Earner heeft Maandag een bezoek aan Rotterdam gebracht. Van de stations Maas en D. P. reden zij in autobussen naar de Merwedehaven, zooals het programma dat vastgesteld had. In vijf booten voer het Hoog- edelgestrenge gezelschap door de havens, nondgeleid door hoogere gemeenteambtenaren. De burgemeester maakite den tocht mede. Na den haven tocht volgde een bezoek aan het vliegveld Waalhaven. De heer Plesman, directeur van de Koninklijke Luchtvaart Maatschapipij, verwelkomde de gasten bij den ingang en geleidde hen naar het Veld, waar een serie vliegtuigen van de K. L. M. in his- torische volgorde "stbnd opgesteld, van het F. vn-type tot en met het allemieuwste mo del, dat plaats biedt aan niet minder dan 18 persomen. Ook de toestellen van de Nationale Luchtvaartschool en de Koolhovens stonden op het grastapijt te pronken. Het gezelschap toonde zich enthousiast en velen gaven den wensch te kennen een vlieg- tocht te maken boven de stad. Een 55-tal Eerste- en Tweede Kamerleden ging de lucht in, de meesten van hen hadden nog nimmer een vliegtoeht ondemomen. Zij maakten een tocht boven de stad en het hajvenikwartier en daalden na korten tijd weer op Waalhaven, waar zij zich uiterst opgetogen toonden over wat zij boven gezien hadden. Het bezoek aan het vliegveld diuurde van 1 uur tot omstreeks kwart voor 2. Vervol- gens voeren de gasten door Maas- en Rijn- haven naar de „Statendam", aan boord waar- vain de gemeemte Rotterdam een noenmaal aanbood. TEGEN NIEUWE VLOOTPLANNEN. De besturen van de S.D.A.P. en het N.V.V. hebben, naar „Het Volk" meldt, besloten om al/le voorstanders van ontiwapening en alle tegenstanders van het door Minister Deckers ingediende plan van de Regeering tot uitbrei- di-ng- van de oorlogsvloot, in de gelegenheid te etellen tot een grootsch en indrukwekkend protest. De besturen zulien daartoe een Volkspeti- tionnement organiseeren De tijd, waarin de handteekeningen zulien worden verzameld, zal nader worden bekend gemaakt. De toestand van het Eerste Kamerlid Mr. H. Verkouteren, te Amsterdam, die al gerui- mem tijd ziek ligt, is thans zoodamg verergerd, dat het einde spoedig verwacht wordt. DE LIBERATE OMROEP. Zaterdag is te Scheveninigen de jaarlijksche vergadering van de Vereeniging van liberale radio-amateurs gehouden. Vervolg.) De aanwezigheid van dit jonge meisje was een van de problemen van Cray's Eolly. Ik had haar tijdens de lunch voort- durend gadegeslagen en pas tegen het einde van den maaltijd had ik de oplos- sing gevonden van iets raadselachtigs in haar houding. Hiaar vroolijkheid was voorgewend, was een dekmantel voor iets anders. En dat andere was vrees. Een paar maal had ik in de manier waarop ze MPadame Stamer aankeek, iets dat opmer- kelijk veel op angst leek ontdekt. Ik stak mijn tweede sigaret op en begon aan een verkenningstocht om het huis. Het was onsymmetrisch gebouwd. Het huis zelf was bijna geheel van zandsteen, een materiaal, dat zelfs in het warme zon- lich hog een killen indruk maakte, en Cray's Eolly inderdaad iets van een klooster of een ziekenhuis gaf. Aan den kant van het groote grasveld hadden de kamers gelijkvloers echter alle, zonder een uitzondering, hooge ramen en som- mige vertrekken op de eerste verdieping groote balkons van dezelfde grijze steen. Bij den westervleugel sloot een groote moestuin en een complex van kassen aan en daar bevonden zich eveneens de bijge- bouwen, een koetshuis en een garage, die Met erkentelijkheid werd gewag gemaakt van de vergunming, welke de Minister van Waterstaat ook dftmaal had verleend voor de uitzeniding van de partijvergadering van de Liberale Staatspartij. Van deze gelegenheid is gabruik gemaakt om voor de microfocm het standpunt van de liberalen inzake ide zenJditijd- verdeeling uiteen te zetten. Meegedeeld werd, dat tegenover den Rifcdio- raad is uiteemgezet, dat de zendtijd, welke' aan den liberalen omroep zal worden toebedeeld, in geen geval aan de A.V.R.O. mag worden ontnomen. In dit vehband werd melding ge maakt van de aangeboden z endvergunnimg, welke de heer Idzerda blijktoaar bezit en welke een zedfstandigen omroep gedurende de ge- heele week zou mogelijk maken. Inzake den Indischen zender werd aan den Radioraad bericht, dat de liberale omroep onder protest tegen de voorgenomen over- levering van dezen zender aan het sectarisme, aan de uitzending naar Indie zal deelnemen. Ds. G. H. KERSTEN. Het Tweede Kamerlid, ds. G. H. Kersten, leider der St. Geref. partij en predikant bij de Geref. gemeente te Rotterdam herdacht Zon- dag zijn 25-jarige ambtsbediening. De heer Kersten is 6 Aug. 1882 te Deventer geboren en was aanvankeljjk bestemd voor het onderwijs. Daama ging hij voor predikant studeeren en aanvaardde het prediktambt bij de Geref. gemeente te Meliskerke. Van Mefis- kerke veitrok ds. Kersten naar Rotterdam, waar hij 6 jaar arbeidde. In 1912 nam de jubilaris een beroep aan naar Ierseke, waar hij de meeste van zijn dienstjaren heeft door- gebracht. In Mei 1926 nam ds. Kersten onder enorme belangstelling afscheid van zijn gemeente te Ierseke, om wederom een beroep naar Rot terdam te aanvaarden; 13 Mei van dat jaar deed ds. Kersten zijn intrede te Rotterdam. Tijdens het verblijf van den jubilaris te Rotter dam werd het kerkgebouw aan den Boezem- singel vergroot tot 1800 zitplaatsen en kwamen er kerkgebouwen te Delfshaven en in het Zui- den. De Geref. gemeenten hebben thans te Rot terdam ook een eigen Theologische School, welker tobstandkoming eveneens het werk van ds. Kersten is geweest. Hij is zelf als docent aan de school verbonden. Op Zuid- Beveland werd dezer dagen de 8ste school der Geref. gemeenten geopend. Hoofdredacteur is ds. Kersten van het ker- kelijk weekblad ,,De Saambinder". DE LA NDBOUWCRISIS. Het hoofdbestuur van de liberale staats partij de Vrijheidsbond heeft, zooals reeds ge- meld is in het verslag van de openingsrede van mr. Fock in de algemeene vergadering van deze partij, een commissie ingesteld, aan welke is opgedragen, een onderzoek in te stelllen naar de maatregelen, welke door de landbou- wers zelf en door de regeering kunnen wordei genomen in verband met de crisis in den land- bouw. In deze commissie zijn benoemd de heeren S. van den Berg jr. voorzitter; dr. S. E. B. Bierema, D. de Boer Dzn, mej. mr. E. C. van Dorp, ir. J. Koster, mr. Linthorst Homan jr., mr. A. G. A. Ridder van Rappard J. Smid en E. M. Teenstra. De commissie heeft reeds haar eerste ver gadering gehouden. j GEEN TEVEEL MEER AAN ONDER WIJZERS Voor de betrekking van onderwijzer bij het openbaar lager onderwijs te Zuilen hebben zich slechts twee sollicitanten aangemeld, tern wijl dat aantal 5 jaar geleden bij de stichting van de 2e openbare school meer dan 200 bar droeg. Te meer is dit verwonderlijk daar Zuilen een gemeente is die binnenkort 10.000 inwoners zal tellen en zeer gunstig is gelegen. evenals een paar bijkeukens door een overdekte gang met de dienstboden-af- deeling veroonden waren. si Ik Iiep om de bijgebouwen heen en kwam zoo van den westkant aan den noordkant, die bijna geheel door boomen en struiken ingesloten werd en die, zoo als ik al eerder vermeld heb, veel van den voorgevel van een klooster weg had. Ik liep langs de zware eiken deur, waar- door we binnengekomen waren en die mi weer gesloten was, naar de boogvormige opening in de geschoren haag en kwam zoo in een gedeelte van het park, dat niet zoo keurig onderhouden was als de rest. Aan mijn rechterhand bevond zich de ge schoren taxishaag, die dit gedeelte vein den rozentuin afsloot, en recht voor me zag ik den beroemden grijzen toren. Ik bekeek het plompe gevaarte met zijn ven- sters zonder gordijnen oplettend en vroeg me, evenals allicht velen voor mij, licht verwonderd af, wat den man, die dit hui£ had laten zetten bezield had, om er dien toren bij te laten bouwen. Door zijn lig-r ging, op een soort van verhevenheid, was hij ver in den omtrek zichtbaar en bedierf zoo een overigens buitengewoon mooi landschap. B Ik liep door. Het viel me op, dat van alle kamers in den oostelijken vleugel de raam- luiken gesloten waren en de kamers er- achter dus waarschijnlijk geen van all^j gebruikt werden, en kwam zoo aan dem voet van den toren. Den kant van het zuiden uit glooide de bodem op tot hef;, hoogste punt van een halvemaan-vormige rij heuvels en daar zag ik boven de boo men uit de rood-baksteenen torens van een huis, dat op betrekkelijk kleinen af- stand in het bosch lag. Naar het noor- j Immers zij ligt onder den rook van Utrecht, ts grootendeels aan deze stad aangebouwd, be- hoort tot de tweede salarisklasse, geeft door haar ligging uitvtekend gelegenheid voor verdere studie en tweft bovendien modem in- i gerichte scholen. WIJZIGING POSTSPAARBANKWET. Bij het departement van waterstaat is in voorbereiding een wetsontwerp tot wijziging van de postspaarbankwet. Het zal in hoofd- zaak strekken tot verhooging van het rente- gevend maximum der inlage; tot wijziging van de bepalingen aangaande het verkrijgen van 'n inschrijving op een staatsschuldboekje en opening van de mogelijkheid om de rente- vergoeding voor inlagen te gelegener tijd op 3 te brengen. STAKING VAN METAALBEWERKERS TE GENT. De metaalbewerkers van Gent en omstreken hebben Maandagmofgen het werk gestaakt, daar de werkgeverfe den duurtebijslag heb ben ingetrokken. Het aantal stakers bedraagt ongeveer 4500. CWlNA. Terwijl de natidpalt regeering van Nanking strtjd voert tegen de vereenigde Noordelijke legers, van de generaals Feng en Yen, steekt in het Zuiden een oude vjjand den kop op, n.l. de communisten, die fh verscheidene provincies weer troepen hebben We ten te verzamelen. Van speciale beteekenis is de raodd machtsontwik- keling in Kwangsi. Roode troepen rukken uit het zuiden komend op naar het Yangtse-gebied. De Nankingtroepen hebben Tsjangsa, ruim 300 K.M. ten zuiden van Hankow, moeten ontrui- men, wegens de nadering van een talrijk rood leger. In de plaatsen aan den bovenloop van de Yangtse zijn communistische benden opgedo- ken. De Britsche kanonneerbooten ..Ladybird" en „Mantis" zijn naar Shasi, halfweg Hankow en Itsjang vertrokkwi, daar die plaats door roode troepen is omsingeld. Er zijn slechts wet- nig vreemdelingen te Shasi, maar er zijn vele zendelingen in die streek. HET VLOOTTRACTAAT VAN LONDEN. De motie van Baldwin tot instelling van een bijzondere commissie uit het Lagerhuis om het vloottractaat van Londen met ai wat het voor Groot-Britannie's maritieme positie mee- brengt, nog eens tusschen vier muren op de keper te beschouwen, was, schrijft de N. R. Crt., niet meer dan een veelzeggend gebaar om de onrust, die in conservatieve gelederen over de door de regeering aangegane ver- plichtingen heerscht, te uiten. De liberalen die de regeering in haar opvatting steunden dat gedane zaken geen keer hebben, hebben haar helpen ketsen. Maar zelfs als de regee ring met deze motie vrede had willen nemen en de commissie was ingesteld, zou het van zelf gesproken hebben dat haar bevindingen slechts voor kennisgeving hadden aangenomen kunnen worded. In het tractaat, dat na een zoo langdurige en moeilijke conferentie een- maal geteekend is, valt geen verandering meer te brengen zonder dat er een nieuwe confe rentie belegd wordt, en het alternatief zou dus zijn een weigering van het Lagerhuis om het tractaat te laten ratificeeren. Zoo ver om tegen ratificatie te stemmen, zal ook de con servatieve partij die voor de instelling van de Commissie ijverde, zelfs niet gaan, omdat het rechtstreeksch gevolg ervan een grondig be- derven van de pas herstelde warmere betrek- kingen met de Vereenigde Staten zou zijn. Als de conservatieven in hun hart zoo ongerust zijn over de gevolgen van de conferentie voor Engeland's macht ter zee, kunnen zij beter den den en oosten was het een fluweelen gras- vlakte, die met geringe helling afliep naar de boomen van het park. Terwijl ik daar, gemoeglijk. rookend, het uitzicht stond te bewonderen en mezelf vertelde, dat er in deze vreedzame echt- Engelsche streek voor Voedoe-tooverij geen plaats was, hoorde ik opeens een zwak geluid, het geluid van menschen- stemmen, dat van ergens hoog boven mijn hoofd kwam. Harley en de Kolonel wa ren blijkbaar op den ommegang bij het dak. Ik keek naar omhoog, maar kon van de praters niets ontdekken. Ik liep om den toren heen, maar aan den oostkant stiet ik op een groote groep rhododen drons. Er was nergens een pad te ont dekken en dus keerde ik op mijn schreden terug en ging, door een vrij breede ope ning in de taxishaag, den rozentuin bin nen. En daar zag ik Val Beverley, die met een boek in haar hand recht op me afkwam. Hallo, Mr. Knox," begroette ze me. ,,Ik dacht dat u op den toren was." „Nee," gaf ik lachend ten antwoord, ,,daar heb ik den moed niet toe." ,,Zoozei ze met een schalkschen blik. ,,Kom dan maar hier naast me zit- ten en praat wat met me." Ze ging op een zodenbank zitten en keek uitnoodigend naar me op. Ik liet me niet nooden en zette me naast haar op het koele gras neer. ,,Ik ben dol op dit stuk ouden tuin," verklaarde ze, ,,ofschoon het eigenlijk niet eens oud is, tenminste niet ouder dan de rest. Maar er moesten pauwen zijn, vindt u niet ,,Ja," stemde ik toe, „een paar pauwen zouden hier uitstekend passen." loop der gebeurtenissen elders afwachten en wanneer het metterdaad algemeen geratifi- ceerd wordt, nog zien, of dit tractaat even- zeer naar de letter zal uitgevoerd worden als dat van Washington. De partij van de „groote vloot" in Amerika heeft nog geen kamp gegeven en zoolang de Senaat te Washington de ratificatie niet goed- gekeurd heeft, kan men niet zeker zijn, of de handteekening van Amerika eronder gevali- deerd zal worden. Dan is er nog veel onrust in Japan. Reeds tijdens de Londensche con ferentie hebben de Japansche admiraals op het kabinet zoo sterke pressie geoefend dat er van de eerste overeenkomst welke tusschen de Amerikaansche en de Japansche delegatie abeklonken was, niets kon komen. Bij nieuwe onderhandelingen wisten de Japanners van de Amerikanen gunstiger verhoudingsgetallen te ikrijgen. Nog altijd echter zijn de Japansche admiraals niet tevreden en het Exchange-tele- graafagentschap meldde dezer dagen uit Tokio dat alle leden van den marine-staf zich met admiraal Kato eensgezind tegen ratifica tie verklaard hadden. In verband hiermee lie- pen geruchten over een mogelijk aftreden van admiraal Takarabe, den minister van marine, dat, aangezien het overige kabinet totdusver zich met hem solidair verklaard heeft, het heengaan van de geheele regeering ten ge- volge zou kunnen hebben. De Engelsche regeering had waarlijk alle reden om aan de besluiten van de Londensche conferentie deferentie te blijven bewijzen, In plaats van met een buitengewone commissie ad hoc naar buiten toe den indruk te helpen "'vestigen dat Engeland het werk van Londen op losse schroeven zou willen zetten. De an dere landen mogen voorloopig voor de critiek zorgen. Bovendien heeft zij zich voor haar eigen land een onmisbaren veiligheidswaar- borg verzekerd en de allerbelangrijkste sehroef los laten zitten, door het voorbehoud dat on- voorziene uitbreiding van de vloten van de twee zeemogendheden die buiten het drie-mo- gendheden-tractaat zijn gebleven (Frankrijk en Italie), haar het recht zal geven fan de beperkingstabellen af te wijken en haar bouw- program te herzien. In dat opzicht heeft zij den stelregel van de Fransche politiek: geen ontwapening zonder veiligheidswaarborg, over genomen. De conservatieven die haar verweten de maritieme belangen van het Britsche rijk niet voldoende behartigd te hebfcen, bleven in ge- breke dit als een daad van wijs beleid te er- kennen. EEN MINISTERIEELE CRISIS IN ZWEDEN. In Zweden, waar de regeeringen $e laatste tien jaren weinig stabiel zijn geweest en socia- listen, conservatieven en vrijzinnigen elkaar aan het hoofd van het bewind afgewisseld hebben, is schrijft de N. R. Crt. de con- servatieve regeering Lindman in de twee Kamers van het parlement verslagen. ZSj .heeft deze nederlaag geleden met een wet- igevenden maatregel die ten doel had, den landlbou/w door verhooging der invoerrechten op graan te helpen. De Eerste Kamer heeft deze wet met 22, de Tweede Kamer met 37 stemmen verworpen en dus is er voor admi raal Lindman geen andere mogelijkheid over- gebleven dan den Koning het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Het eenige wat het parlement van de wet wilde handhaven was de bepaling die de vermaling van buiten- iandsch graan verplicht stelde, zoodat de Zwe- den geen brood zouden eten dat geheel van ■buitenlandsch meel gebakken was. Dit is een aianiwijzing, dat de meerderheid van het parle ment althans half protectionistisch gezind is. S De regeering wilde echter met deze bepaling alleen geen genoegen nemen en stand ook op de aanvaarding van het verhoogde tarief van ihvoerrechten. cr De sociaal-democraten zijn de partij die door ii,,iEn een half dozijn pages in orange- gbel fluweel Ze hield mijn verwonder- den blik een paar oogenblikken ernstig uit, maar dan begon ze opeens luid-op te lachen. ,,Weet u wel, Miss Beverley", zei ik, terwijl ik haar aankeek, ,,dat ik me, van het eerste oogenblik af, al loop te verwon- deren, hoe u hier in dit milieu komt „Ja," gaf ze eenvoudig ten antwoord, ,,dat kan ik me begrijpen." ,,0, dan weet u dus, dat u... •i ,,Dat ik hier niet op m'n plaats ben ,.Ja, dat wou ik zeggen." ..Natuurlijk, dat weet ik heel goed." Ze lachte, schudde quasi-bestraffend haar hoofd en begon over iets anders. ,,Ik ben toch zoo blij, dat Mr. Paul Har ley hierheen gekomen is", bekende ze. ,,Kent u m'n vriend dan zoo... dat u zijn voornaam weet ,,}a," gaf ze ten antwoord. ,,In Nice heib ik over hem hooren spreken... door iemand dien ik daar heb leeren kennen en daardoor weet ik, dat hij heel knap is z ,,In Nice Heeft u dan. voor u hier kwam, in Nice gewoond Val Beverley knikte een paar maal langzaam haar oogen kregen een uit- drukking of ze zich in iets van vroeger weer trachtte in te leven. ,,Ik heb meer dan een jaar met Madame de Stamer in een kleine villa op de Pro menade des Anglais gewoond," ant- woordde ze me. ,,Dat was na het onge- luk van Madame." ,.Dat is toch tijdens den oorlog gebeurd nietwaar ,,Ja. Die arme Madame Het hospi- taal, waarvan zij de leiding had, werd op een gegeven dag gebombardeerd en door (Ingez. Med.) haar positie in het parlement het eerst is aan- gewezen, om de nieuwe regeering te vormen, want zij besohikken in beide Kamers over het grootste aantal zetels Voorzitter van de partij is Per Allbin Hansson, de opvolger als zoo- danig van wijlen Hjalmar Branting, die drie- maal eerste -minis te r is geweest. Men meent echter, dat de sociaal-democraten voor de op- dracht zulien bedanken, om hun kansen voor de verkiezing van 1932 niet te bederven. In de twee jaar die zij nog voor den boeg hebben, zouden zij door hun regeeringsdaden een aan tal kiazers van zich kunnen vervreemden, die hun nu nog vertrouwen schenken, is blijkbaar him redeneermg. Dan zal de liberale leider Ekman de nieuwe regeering moeten vormen, waarvan men kan voorspellen dat zij nog zwakker dan de af- tredende zal zijn, omdat de liberalen in beide Kamers over minder zetels dan de conserva-. tieven beschikken. Naar verluidit, zou Ekman steun bij de agrarische partij willen zoeken, die de conservatieven juist met hun protectib- nistische politiek hadden willen winnen. De kans dat de landlbouw hem dien zal geven, zal wel gering zijn, zoodat de politieke vooruit- zichten zeer onzeker blijven. Mogelijk zal de ontjbindiing van het parlement door deizen loop van zaken bespoedigd worden. De tegehiwoor- dige Tweede Kamer is in September 1928 ge- kozen. HET DRANKVERBOD IN DE VER. STATEN. Te Detroit hielden twee politieagenten een auto aan die sterken drank vervoerde. Terwijl zij bezig waren met het doorzoeken van het voertuig werden zij door de mannen in de auto doodgeschoten. den schok..:'of den schrik alleen is ze ge- worden, zooals u haar nu ziet. Ik was er ook. maar ik ben er goed afqekomen." ,,Ja. Daar heb ik Madame de Stamer juist ontmoet. Ze is vroeger heel rijk ge weest, begrijpt u, en dat hospitaal 't was in haar eigen huis had ze heele- maal voor haar eigen kosten laten inrich- ten en ik ben daar een poos lang een van haar helpsters geweest. Ze heeft haar man en al haar geld in den oorlog ver- loren en of dat nog niet genoeg was, kreeg ze toen nog dat ongeluk..." ,,Arme vrouw,zei ik. ,,Ik wist natuur lijk niet, dat haar leven zoo'n tragedie geweest was. Maar dan is ze wel heel moedig." ..Moedig riep het meisje uit. ..O, als u eens wist, wat ik van haar weet Haar gezichtje werd een en al leven en animo en ze boog zich, in haar vervoe- ring, vertrouwelijk naar mij toe. „Ze is bewonderenswaardig... ze is ge- woonweg een heldin Ik heb haar in die dagen leeren respecteeren, zooals ik nooit een andere vrojiw gerespecteerd heb. En toen ze, na al het prachtige, dat ze gepres- teerd had, zij, een vrouw met zoo'n vita- liteit en zoo'n werkkracht, neergesmakt werd en machteloos moest -blijven liggen, toen kon ik haar niet verlaten, vooral niet, toen ze me verzocht te blijven..." „En toen bent u met haar naar Nice gegaan ,,Ja. Maar de Kolonel had dit huis ge- huurd en Madame wou hierheen, maar..." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1