ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. STER-TABAK STEP No. 8524 WOENSDAG 7 MEI 1930 70e Jaargang BINNENLAND. PEUILLET0N, Vampier-Vieuge! BUITIIL1VD, TABAK Vergeet niet, dat door zijn heerlijkengeur en fijnen zachten smaak het rooken van een pijp tabak opulair heeft gemaakt! )enk daaraan.wanneer ge begint met het rooken van een pijp. Dan zal dadelijk Ster-tabak Uw merk zijn. MAAKT VR1ENDEN fiodaT" TER NEUZEN, 5 MEI 1930. ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerlka 2,25, overige lan den /2,60 per 3 maanden fr. per post Abonmementen voor het bultenland alleen bij vooruitbetaling. Oltgeefstcr: Flrma P. J. VAN DE 8ANDE- GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AD VERTENTI6NVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentlgn bij regelabonnement te gen verminderd tarlef, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar Is. Inzending van advertentien llefst §6n dag voor de ultgave. DIT BEAD VERSCHLJNT IEDEREN MAANDAO-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. DIENSTPLICHT. Uitspraak inzake crystalling. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennis, dat een uitspraak op aanvrage om vrijstelling van den Dienstplicht, ter Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking in beroep worden gekomen. a. door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt of door diens wettigen vertegen- woordiger; b. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven per- sonen of door hun wettige vertegenwoor- digers. Het verzoekschrift moet met redenen om- kleed zjjn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericht aan de Koningin, doch worden ingediend b(j den Burgemeester, ter Secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. Voor zooveel betreft uitspraken door Gedepu- teerde Staten gedaan, kan bovendien de Com- missaris der Koningin binnen denzelfden ter- saijn bij de Koningin in beroep komen. Ter Neuzen, den 6 Mei 1930. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De Voorzitter deelt mode, dat is ingekomen een wetsvoorstel van den heer L. de Visser betreffende de instelling en bevoegdheid van pachtcommissies Besloten wordt dit te zenden naar de afdee- lingen. Aan de orde is een aantal wetsontwerpen en conclusies. Bij het handels- en scheepvaartbedrag met Oostenrijk, vraagt de heer Knottenbelt (lib.) of het dooreenloopen van beginselen van meestbegunstiging en behandeling op voet van nationalen wel de gunstigste positie schept en betreurt, dat geen rekening is ge- houden met de conventie van Geneve betref fende in- en uitvoerverboden. Minister Beelaerts van Blokland antwoordt dat bij de onderteekening nog geenszins vast- stond, dat de conventie van Geneve ooit in werking zou treden. MONUMENT VOOR WIJLEN MR. H. C. DRESSELHUYS. Het ontwerp van prof. Od6, die door het uitvoerend comite voor de oprichting van een blijvend gedenkteeken voor wijjen Mr. H. C. Dresselhuys was aangezocht om zulk een ge denkteeken te ontwerpen, is meldt de N. R. Crt. door het comity bijzonder geslaagd geacht, vervolgens aan de goedikeuring van het gemeentebestuur van Den Haag en aan die van Gedep, Staten van Zuid-Holland on- door SAX ROHMER. HOOFDSTUK I Paul Harley van Chancery Lane. Op een warmen zomermiddag het liep al tegen zessen zat Paul Harley voor de schrijftafel op zijn prive-kantoor in Chancery Lane de getypte documenten door te lezen, die Innes, zijn secretaris, ter onderteekening voor hem had neergelegd. Op een na was hij door het stapeltje heen, maar dat eene was juist een lang, vertrou- welijk rapport over een zekere intieme quaestie, dat Harley voor den Minister van Binnenlandsohe Zaken klaargemaakt had. Met een zucht van vermoeidheid raadpleegde hij het kleine klokje op zijn bureau en zette zich dan tot lezen. ,,Nog hoogstens een minuut of vijf, Knox!" zei hij. Ik knikte, glimlachend. Ik verlangde niets beters dan maar rustig in den beken- den gemakkelijken stoel te mogen zitten en mijn vriend bij zijn werk gade te slaan. Paul Harley nam in den maalstroom van misdaad en eerzucht, die weleens het Londensche leven genoemd wordt, een zeer bijzondere plaats in. Voor het oogen- blik bekleedde hij geen officieele functie, maar in de vijf jaar, die achter ons lagen, waren er verscheidene problemen van politieken aard geweest gewichtige problemen, die gedreigd hadden interna- derworpen en door beide colleges goed- gekeurd. Als plaats voor het monument is aangevraagd en verkregen de Camegielaan, schuin tegenover den Rustenburgweg in Den Haag, met als achtergrond het Vredspaieis. Hoewel aanvankelijk een vroeger tijdstip was bepaald, werd op verzoek van prof. Od6 goed- gevonden, dat hij het monument gereed zou hebben begin 1931. Het gemeentebestuur van Culemborg gaf indertijd den wensch te kennen, het gedenk teeken aldaar opgericht te zien. Aan dien wensch kon geen gevolg worden gegeven. Niettemin zal het door het comitd zeer ge- waardeerd gevoel van pieteit, waarvan die wensch getuigde, zooveel mogelijk bevredigd worden, doordat eenige deelnemers aan het monument zich hebben gecombineerd om te Culemborg een bank, met gedemksteen ter her- innering aan den aldaar geboren staatsman, te doen plaatsen. Daafbij is alle medewer- king van het gemeentebestuur verkregen, met het gevolg, dat het werk thans is voltooid en de bank die geplaatst is in het plantsoen al daar, onthuld en overgedragen zal worden op 17 dezer om half-drie. Nadat de bank door het Eerste Kamerlid Mr. P. Rink aan de gemeente Culemborg zal zijn overgedragen en door den burgemeester voor haar zal aanvaard, zal het gemeente bestuur van Culemborg de genoodigden ten stadhuize ontvangen. DE OPROERIGHEID IN BRITSCH- INDIe. Minister Wedgwood Benn heeft Maandag in het Lagerhuis op verschillende vragen eenige magere antwoorden over den staat van zaken in Britsch-Indie gegeven en de ver- wachting uitgesproken dat de ongeveer 60.000 man Britsche troepen daar „alleszins voldoende" zouden blijken. Dit veronderstelt natuurlijk, schrijft de N. R. Crt., dat zij niet overal tegelijk noodig zullen zijn om de orde in een land met ruim 320 millioen inwoners (dat is de bevolking van Europa zonder Rus- land) te handhaven. Wij hebben onze oogen eenigszins uitge- wreven toen wij in een lang telegram van Ashmead-Bartlett over Gandhi's inhechtenis- neming tusschen de regels door lazen: „Hij (Gandhi) heeft een revolutie in een heel conti nent veroorzaakt, die tot gewelddaden en bloedvergieten leidde waarvan niemand de gevolgen nog kan voorzien". De Indische censuur heeft dit zinnetje misschien niet op- gemerkt in een telegram dat twee kolom in het blad beslaat. Wie heeft nog het woord revolutie voor Britsch-Indie in den mond durven nemen, dat hier gebruikt wordt? De eenige geruststellende mogelijkheid is dat Ashmead-Bartlett er een soort van ,,geeste- lijke omwenteling" onder verstaat, maar dan is het nog bedenkelijk genoeg, en zou het opbreken van Gandhi uit zijn ashram te Ah- medabad, a'chteraf gezien, een feit van veel grooter beteekenis zijn geweest dan men op grond van de officieele berichten over de uit- werking van zijn propaganda-tocht kon aan- nemen. De correspondent van de Times te Simla ziet den toestand veel optimistischer in. Hij meent, dat na Gandhi's inhechtenisneming, de Congres-vrijwilligers, studenten en het uitschot in de steden graag nieuwe opstoot- jes zullen verwekken, maar denkt dat het gros van de landbouwende en stedelijke be volking schoon genoeg begint te krijgen van ♦arawfataa* de stoomis in het gewone leven en den stil- stand van zaken. Er is reden om te hopen, dat men, na gehoorzaaxn de hartals gehouden te hebben, om zijn misnoegen te uiten, tot de dagelijkscfte sleur terugkeeren en het werk hervatten zal. Bovendien is de bewe- ging nu van haar leidei beroofd: Pandit Ja- waharlal Nehru te Allahabad, Sen Gupta te Calcutta, Nariman te Bombay, dr. Kitdhleu ts Lahore ea tientallen anderen die gereed stonden zich in den strijd te werpen, zitten zich achter slot en grendel te verbrjten. Er zullen ongetwijfeld bijzonder onrustige dagen te Bombay, Calcutta en in andere centra aanbreken, waar ontevreden arbeiders en de budmashes. (het, gnpeupel) van de bazaars altijd klaar staan om mee te doen aan rust- verstoring onder welk voorwendsel ook. Maar het feit blijft, besluit de correspondent van de Times zijn prognose, dat den Congrestijger de tanden zijn uitgerukt. Is that so? Maandagavond is te Londen, naar men onder de rubriek Engeland kan lezen, bekend geworden, dat Peshawar van Zaterdag 26 April tot Zondagochtend 4 Mei in de macht van de Congres-partrj is geweest. De Britsche troepen waren uit de stad weg- genomen, omdat zij te zwak waren om de orde te handhaven. De Garhwalfuseliers had den er geweigerd, om op de oproerige me- nigte te schieten. Pas Zondagochtend vroeg zijn versterkingen de stad bij verrassing. bin- nengetrokken en hebben er de oude orde her- steld. De heele Noordwesthoek van Indie blijft een stormhoek. Terwijl uit alle groote cen tra slechts hartals (rouwdagen) na Ghandi's inhechtenisneming gemeld worden, geven on der censuur staande telegrammen uit La hore toe, dat in de heele provincie Punjab, het gewest dat aan de Noordwestelijke Grens- provineie (waarvan Peshawar de hoofdstad is) grenst, ,,betoogingen" worden gehouden. Te Jullundhur (Punjab) heeft de politie moe- ten schieten. Minister Wedgwood Benn gaf Maandag in het Lagerhuis toe, dat er te Peshawar „kans op nieuwe onlusten blijft be- staan". Als het Engelsche publiek even goed op de hoogte wordt gehouden als totnogtoe, kan er in Britsch-Indie op dit oogenblik heel wat aan de hand zijn waarvan het geen weet heeft. Het bericht uit Moskou van 4 Mei, dat in ons avondblad van Maandag stond, moge hier nog eens herhaald worden: „Het ver- keer tusschen Kaboel en Peshawar is verbro- ken. „De Kaiber-spoorweg is op verschillende plaatsen beschadigd. ,,Volgens nog niet bevestigde berichten, heeft een eensgezind comity van Mohameda- nen, Hindoe's en Sikhs de leiding der oproe rige beweging en hebben de opstandelingen een der sterkste forten van Peshawar bezet. In de stad zouden hevige straatgevechten gaande zijn. Agenten van politie en troepen der Sikhs zouden naar de opstandelingen overgeloopen zijn. ,,De oproerige beweging vindt weerklank bij de onafhankelijke stammen langs de grems." Bij dit bericht zij aangeteekend dat Moskou door middel van de bolsjewistische drijvers die in den Noordwesthoek van Br.- Indie aan het woelen zijn, over bijizondere in- lichtingen kan beschikken, al heeft het na tuurlijk sterke neiging om de berichten revo- lutionair te kleuren. Abbas Tyabji, die door Gandhi als zijn opvolger is aangewezen, is nu de leider van diens beweging geworden en het kan blijken, dat hij een minder lankmoedige methode dan de ,,mahatma" voorstaat. De bijeenkomst van Congres-bestuurders die door zijn toe- doen op het einde van deze week of het be- tionale betrekkinaen te verstoren en die een opnieuw losbreken van den wereld- oorlog hadden kunnen veroorzaken die hun vreedzame oplossing aan het genie van dezen man te danken hadden. Op de eenvoudiae, glad-koperen plaat, aangebracht naast de huisdeur, stond geen enkele aanwijzing ten opzichte van zijn beroep en degenen onder zijn kennissen of clienten, die hem voor een gewonen J hoewel zeer bekenden particulieren detective aanzagen, zouden verwonderd opgekeken hebben, als iemand hun verteld had dat hij het voile vertrouwen genoot van verscheidene dergenen, die het lot van het Vereenigd Koninkrijk in handen had den. Het werk. dat Paul Harley gedu- rende de koortsachtige maanden, die den vijandelijkheden met Turkije vooraf gin- gen, te Konstantinopel verricht, was van een bijzondere hoedanigheid, ook al heeft het groote publiek er nooit iets over ge- hoord. Zijn raadgevingen zijn toentertijd jammer genoeg, niet aangenomen. Anders had het drama van Gallipoli misschien vermeden kunnen worden. Zijn werk-milieu, zooals hij daar zat, eenigszins voorovergebogen over de docu menten op zijn bureau, was dat van een man van zaken. Ten minste, dien indruk zou een oppervlakkig toeschouwer gekre- gen hebben. Maar er was iets in de at- mosfeer van het ruime, koele vertrek, dat iemand met gevoeliger zintuigen verteld zou hebben, dat hij zich niet in tegenwoor- digheid van een gewoon zakenman be- vond. Drie van de wanden vertoonden het gewone kantoor-aspect; dossierkasten en boekenplanken vol zakelijk-uitziende werken, waaronder en aantal wetboeken een voorname plaats innam, maar de vier- de maand met zijn groot Birmaansch kabinet schiep onmiddellijk een geheel andere atmosfeer. En bij een nauwlettender beschouwen ontdekte men nog verscheidene andere interessante tinten in het schijnbaar een- voudige kleurenschema: onder meer een buitengewoon mooi gegraveerd portret van Edgar Allan Poe, naar de daguerreo type van 1848. En dan het stempel van de tropen op het gezicht van den man zelf. Zijn krachtige, rijnbesneden gelaatstrek- ken vertoonden die eigenaardige tint, of er brons onder de huid lag, die vertelt van een jarenlang verblijf onder en onbarm- hartige tropenzon en het grijs aan de sla- pen verhoogde nog de levendige vitaliteit van dat gebruinde gezicht. Paul Harley was een persoonlijkheid door de geeste- lijke kracht, die hij in hooge mate bezat, maar die niet onmiddellijk opviel, daar ze in hoofdzaak in zijn temperament tot uiting kwam, een kracht, die niettemin dengeen, die haar bezit, met een stralen- krans van distinctie omgeeft. Het rapport was doorgelezen. Harley zette zijn naam eronder, schoof de in tweeen gevouwen bladen in een lange enveloppe en aooide de enveloppe in een mandje, dat al een aantal andere brieven bevatte. Zijn werk voor dien dag was afgeloopen; en met een triomfantelijken glimlach naar mijn kant stond hij op. Zijn kantoor maakte deel uit van zijn woning, maar al was hij dus, als een .burger" uit den goeden ouden tijd, altijd thuis, het sluiten van de deur die voerde naar de kamers waar hij woonde, markeerde het einde van zijn werkdag. Hij drukte op de bel, die zijn kantoor met de kamer, waar zijn secretaris zat, verbond, en toen Innes binnenkwam stond hij op. ,,Er is toch niets meer, is't wel, Innes?" vroeg hij. ,,Nee, Mr. Harleytenminste, als u het Binnenlandsche Zaken-rapport zoo goed vindt." gin van de volgende te Jalalpur in het dis trict Gujarat in Punjab (wel te onderschei- den van Gujarat in het presidentschap Bom bay) is belegd, kan over zijn houding uit- sluitsel geven. (Ingez. Med.) CHR. M. U. L. O. SCHOOL. Tot tijaelijk onderwijzer aan de Chr. M. U. L. O. school (Grenulaan) te Ter Neuzen, is benoemd de heer J. Jansen te Middelburg. AI.G. NED. BOCWVAKARBEIDERSBOND. In het .Concert- en Bioscoopgebouw" alhier werd gisteravond een propaganda-avond ge geven van wege den Algemeenen Nederland- schen Bouwvakarbeidersbond, waarbij werd vertoond de film ,,Wij bouwen". De zeer druk bezochte bijeenkomst werd geopend door den voorzitter der plaatselijke afdeeling, den heer Homstra, ter inleiding van het Hoofdbestuur, den heer Sinoo, die een overzicht gaf van de tot standkoming der te vertoonen film, waarmede gepaard ging een overzicht van de geschiedenis der vereeniging tot het bloeiend tijdperk waarin deze thans verkeert. Paul Harley lachte zacht. ,,Daar ligt het", gaf hij ten antwoord, terwijl hij op het mandje wees. ,,Een ver- velend en ondankbaar karweitje, Innes. Maar je hebt 't nu vijf keer overgetikt, en zooals 't nu is, moet net maar blijven". Hij nam een brief op, die in een open enveloppe voor hem op het bureaublad lag. ,,Dit is de Rokely-zaak", zeide hij. „Ik heb toch maar besloten, om ermee te wachten tot na mijn terugkomst." ,,0!" zei Innes, en onderwijl nam hij brief voor brief uit het mandje en las vluchtig de adressen. ,,Ik zie, dat u voor het werkje, dat de Markies u wou laten opknappen, bedankt hebt." ,,Ja",« gaf Harley met een grimmigen trek om zijn mond ten antwoord, ,,en voor het honorarium van vijf honderd guineas, dat eraan vast zat. Maar het is hier geen inrichting voor het reinigen van bijzonder vuile wasch... dat heb ik onzen adellijken vriend dan ook gesc'hreven. Neen, voor vanavond zijn we klaar, Innes. Je kunt gerust naar huis gaan. Is Miss Smith al weg?" Op hetzelfde oogenblik, dat hij die vraag deed, ging de deur open en alsof ze zelf haar chef antwoord wilde geven kwam Miss Smith, die met Innes het kantoorpersoneel vormde, de kamer bin nen. In haar hand had ze een kaartje. Bij het zien van dat onschuldige karton keek Harley eerst naar mij, dan nog eens naar het kaartje en trok een lang gezicht. ..Kolonel Juan Menendez", las hij hardop, Cavendish Club". Hij keek Innes nadenkend aan: Kennen we Kolo nel Menendez?" ,,Ik geloof van niet", gaf Innes ten ant woord. ,,De naam klinkt onbekend". „Hm..., daar ben ik nog niet zoo zeker van", mompelde Harley. Meteen keek hij De film „Wij bouwen" is opgenomen door den cineast Joris Ivens en geeft een volledig beeld van hetgeen op de bouwwerken der laatste jaren te doen is. Zij geeft kijkjes op den aanvang en de geleidelijke voltooiing van verschillende groote bouwwerken, o.m. van het gebouw van de Bijenkorf te 's Gravenhage, de groote zeesluis te IJmuiden en ten laatste ook van de Zuiderzeewerken. Vooral voor ons, Zeeuwen, die als geen an- der bekend zijn met het inpolderen en het ver- sterken der zeeweringen, was dit laatste zeer interessant te noemen. De vertooning werd door de talrijke aan- wezigen met groote belangstelling gevolgd. VRIJSTELLING VAN DEN DIENSTPLICHT. Bij beschikking van den Minister van De- fensie is aan den dienstplichtige, lichting 1929 J. P. Vercouteren te Ter Neuzen, met ingang van 16 Juni a.s. vrijstelling van den dienst plicht voor goed verleend. l)E ZEEHAVEN VAN GENT. I)E NIEUWE ZEESLUIS TE TER NEUZEN. pe correspondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt: De minister van openbare werken, Van Caenegem, heeft een bezoek gebracht aan de Gentsche zeehaven en ten stadhuize met bur gemeester Vanderstegen een schetst van een ontwerp eener nieuwe overeenkomst tusschen de stad Gent en den Belgischen staat betref fende uitbreiding van de haven en het bouwen van een nieuwe zeesluis te Ter Neuzen ge- redigeerd. Ook drong de burgemeester nog- maals bij den minister aan, opdat zonder een ensemble-oplossing van het Nederlandsch- Belgische vraagstuk af te wachten de kwestie van de nieuwe zeesluis te Ter Neuizen, weLke bij conventie van 29 Juni 1895 in beginsel is geregeld, door middel van afzonderlijke onder- handelingen tusschen de regeering te Brussel en die in Den Haag haar beslag zou krijgen De minister zegde den Gentschen burgemees ter zgn steun toe. NIEUW KERKORGEL. Voor de in aanbouw zijnde Hervormde Kerk te Hulst werd voor een bedrag van 4825 gulden een pijporgel besteld. Het in strument, dat bij enkele inschrijving werd opgedragen aan de orgelbouwers A. S. J. Dek- ker te Goes, zal gelijk met de nieuwe kerk, begin 1931, gereed zijn. De windvoorziening zal door een geruisch- looze electrische installatie geschieden. VRIJWILLIGE VOLDOENING VAN BELASTING ENZ. De Minister van Financien maakt bekend, dat ten behoeve van 's rijks schatkist is ont vangen wegens over vorige jaren te weinig betaalde belastingen naar inkomen en/of ver- mogen (gewetensgeld) bij den ontvanger der directe belastingen te Hulst 65,70. VLAAMSCHE TOERISTEN. De Vlaamsche Toeristenibond heeft een aan tal excursies naar Nederland ingericht. Op het programma komt o.m. voor 7 September autotocht naar Zeeuwsch-Vlaanderen, Walche- ren en Zuid-Beveland. DE BANKBILJETTEN VAN 10 GULDEN. Vanwege de Nederlandsche Bank wordt ge- schreven De termgn, waarbinnen de oud model bank- biljetten van tien gulden betaalbaar waren is den 2 Mei j.l. verstreken. mij weer aan. ,,'t Spijt me geweldig, Knox juist nu ik dacht, dat we schoonschip gemaakt haddenWat zou het zijn? lets belangrijks of moeten we een juf- frouw voor hem nagaan?" Zijn naam klinkt in elk geval veelbelovend, dus we moesten maar eens hooren. Laat mijnheer binnen, Miss Smith!" Innes en Miss Smith gingen samen weg en een paar oogenblikken later kwam, door dezelfde deur, een man met een bui tengewoon opvallend uiterlijk de kamer binnen. Hij was om te beginnen minstens een meter negentig lang en hij had de houding van een Spaanschen Grande uit de Middeleeuwen. Zijn teint was opval lend donker en zijn dik haar, dat hij kort, bijna gemillimeterd droeg, was peper- en zoutkleurig. Maar zijn zware wenkbrau- wen en keurig opgedraaide knevel waren inktzwart en vormden een eigenaardig kleur-contrast met zijn sterke gave tan den, die fel-wit opschitterden als hij lach te. Hij had ongewoon glanzende donkere oogen en ofschoon hij gekleed was als een j sportsman in een tweed pak van onberis- pelijke snit, kreea ik, om de een of andere reden, den indruk, dat hij gewoonlijk wel een rijpak zou dragen. Die indruk was zelfs zoo sterk, dat het was of ik zijn sporen hoorde rinkelen. Hij had een ebbenhouten wandelstok in zijn hand dien ik, in mijn gedachte, veranderde in een riizweep en zijn zwarte ronde hoed haa beter vervangen kunnen worden door een sombrero. Zijn leeftijd schatte ik tusschen de vijftig en vijf-en-vijftig. Bij de deur bleef hij staan en boog. En ondanks het Mefisto-achtige van zijn glimlach, dwong de man door zijn per soonlijkheid onmiddellijk eerbied af. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1