ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. De dolende Juweelen ASPIRIN No. 8522. VRIJDAG 2 MEI 1930 70e Jaargang BINNSNLAND. BUITENLAND. PKBILLEfON, Feuilleton-vertellingen. HET GEVANGENISDRAMA TE COLUMBUS. BRABANTSCHE BRIEVEN. FLORA1 KUIKENVOER ^JOPCEFORT. Fa A. VAN OVERBEEKF-LEUNIS, In rt begin van den zomer eenig op de wereld TER NEUZENSCHE 9E% .VBONNEMENTSFRIJSBlnnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: FJrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERXENTISNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en clichd's wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzendlng van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. DE SCHIPPERS EN DE ARMOEDE. Be Zwolsche correspondent van het Hbl. lehrijft Do bevrachting geschiedt thans te Zwolle omde Schippersbeurs; de vorige week zijn •♦a zestigtal schepen geladen met een vracht vSrtrokken, inaar toch liggen nog twee hon- derd schepen te wachten op een lading, die nfol komt. Een deputatie van schippers heeft rich gewend tot den burgemeester en tot den Armenverzorger om steun, daar de armoede in vele schipper'sgezinnen onrustbarend is gewor- den. Zaterdagmiddag is de Commissie van Aemenzorg bijeen geweest, om deze zaak te liespreken, echter zonder een oplossing te vin- den. Het is ook een zeer moeilrjk probleem. Niet alleen moet ondersteuning worden gege- ven voor noodzakelijk levensonderhoud maar •ok aal geholpen moeten worden in vele ge- valien met de afbetaling van het schip; want •ok da afbetaling loopt spaak. Daarbij komt dot van de twee honderd schippers - op het •Ogenblik te Zwolle hoogstens een tiental jadomiliceerd zijn te Zwolle. Voor die laatst genoemden wil de gemeente Zwolle desnoods w«l zorgen, maar begint zij de andere schip pers te steunen, dan wordt het hebben van d« schippersbeurs voor Zwolle een strop, ter wijl de plaatsen, waar de schippers zijn gedo- mtcilieerd, vrjj uit zouden gaan. Daarbij komt xog, dat Hasselt, Franeker en andere plaatsen reeds hebben besloten niet te steunen, wat tot g«volg zou hebben, dat alien naar Zwolle zou den trekken. Een voorbeeld daarvan was reeds de telefonisohe vraag van een schipper uit Franeker: „Steunt Zwolle, dan kom ik daar heen". Uit dit alles blijkt, dat het voor Zwolle on- doenlijk is met steun te beginnen, maar daar- naast staat vast, dat de schippers spoedig, *eer spoedig geholpen moeten worden. Ter- •ake kundigen te Zwolle verzekerden, dat er heel spoedig hulp moest komen, anders ging het verkeerd; de armoede was ontzaglijk groot. De burgemeester van Zwartsluis ver- nkerde ons, dat hij de toekomst der Binnen- •ehipperij donker in zag. Ook uit Hasselt maldt men ons, dat de armoede onder de sehipperij ongekende proporties heeft aange- ««men. Algemeen is men te Zwolle echter van oor- dael, dat het geen gemeentelijke taak Is voor •to binnenschipperij te zorgen, maar een Rijks- taak. Het gaat niet aan plaatsen, waar een schippersbeurs gevestigd is, alleen voor de kulpverleening te laten opkomen. Dinsdag is in de gevangenis te Columbus twaar dezer dagen honderden gevangenen bij •«n brand omkwamen) oproer uitgebroken. Toen de militiesoldaten in de gevangenis te •olumbus begonnen met de bezetting der bin- xenplaats, ten einde de opstandige gedetineer- <4©n te bewaken, totdat de honderden bescha- <figde sloten der cellen zouden zijn hersteld, *eden een aantal gevangenen een poging om «Ut te breken. De bewaarders openden het geweervuur en greven de gestraften van de naar den hoofd- tagang leidende deuren terug. Er werden •ngeveer 200 schoten gelost, die ettelijke ge vangenen kwetsten en talrijke ruiten verbrij- a«lden. De muiters hielden gedurende eenigen tijd •an aantal bewaarders vast, maar lieten ze door K. R. G. BROWNE. 76) Vervolg. „Drie uur geleden was het al kinde- renbedtijd en langzamerhand begin ik eraan te twijfelen, of ik wel in staat ben, om zoo iets afmattends als een presidents- functie met eere te vervullen." ,,Wat ga je nu doen, F.-S.?« vroeg George nieuwsgierig. De ex-leider van de anti-presidents- partij haalde zijn schouders op en trok zijn vest nog iets meer af. „Heb ik nog geen idee van, vriend Carr. Als ik het wel heb is er op het oogenblik in Marokko, of daar ergens in de buurt, oorlog misschien dat ik daar teen ga. Maar wat ik doe, waar of ik ga of sta, nooit zal ik onze oude school vaarvoor op dit moment drie hoera's te schande maken. Je nederige dienaar. Carmencita.Tot genoegen, Mr. Todd. Tot ziens zullen we hopen, vriend Carr". Hij bleef staan en keek zijn gewezen •choolmakker lichtelijk sarcastisch aan. ,,Het zal je in Guayacuador wel bevallen, denk ik." Na deze raadselachtige opmerkinq maakte hij een diepe buiging, keerde zich weer vrij, toen de offioieren der militie dreig- den hen met geweld te zullen bevrijden. Bijna alle gedetineerden zijn naar hun cellen teruggekeerd, waarop de rust terugkeerde. De te hulp geroepen brandweer kreeg op- dracht gaten te boren in de celmuren, om er bij een herhaling van het oproer bommen met tranenverwekkend gas door te werpen. Ulvenhout, 29 April 1930. Menier, 't Is alweer zoo; de wefkes trekken weer 'n proek aan die veulste groot is. Die veuls te wjje pijpen heet veur d'r sierlijke Deentjes. Maar dan 'n broek, imico, in d'n fi- guurlijken zink, jonk. 'n Broek in de verbeeldink zou 'k zoo zeggen, "zooas trouwens de klirkens van 't wefke in 't algemeen veul meer verbeelding zijn as wa-d-aanders. Nie, da'k over de mode 'n bomke wil opzetten deus week, waant as ge aan 'n wefke d'r tiwaletje komt, dan kom-d- aan heurzelf en 'k zouw liever gin gezanik aan m'n hoofd emmen mee de wefkes. Waant er zijn d'r, die pakken net zoo grif naar de pen as naar d'r poeierkwasje en dan poeieren z'oeiw mee d'r pen oew huid vol, da ge'r kleu- rendoof van worren zouw! Vraag maar aan onzen menister Ruis de Beerenbroek. Wat die de leste weken alle- maal nie hee motten hooren, oelala! En wa-d-ee dieen mensch gedaan? Niks aanders as ditte: dat ie de wefkes nie geschikt vond, zooas ie zee, om 'r burgemeesters van te maken, omda ge aan hullle toch gin opperbe- vel geven kunt bij de brandweer en ok nie bij de pldesie. Waar veul van waar is, wa giji? Stel-d- oew veur 'nen grooten braand van 'n groote febriek waant kleine affaire-kes braanden in 't algemeen veul minder; daar schijnt min der „trek" in te zitten, mee groote stoom- spuiten, k^rels mee l£&rzen en leeren jassen die stralen water wegspuiten zoo dik as m'nen pols; daken en schoorsteenen die naar benejen kieperen of 't speulegoed is en dat daartus- schen 'nen kommedaant lopt mee ibloote 6ma kes en 'n gekruld pollekakopke en 'n taschke mee 'n kortje van de weegschaal d'rin, (veur de slaanke lijn), 'n doske mee'n spiegeltje en de poeier, 'n lippenstifteke en wa siegretjes en da zo'nen kommedaant per ongeluk 'n straal water over d'r moeselientje krijgt of dat er'nen muur veur d'r verlakte schoentjes aan stukskes puin vaalt, en dan van d'r stoks- ke gaat! Steld-oew zo'n kommandoow veur, amico. En as 't dan per ongeluk 'n schatje van 'n kommandaantje was, dat daar 'n appel- flaauwte kreeg, en de braandgasten d'n braand d'n braand lieten (mannen zijn maar mannen, jonik!) en 't kommedaantje gongen redden... ollee, dan was er gin asseraansie meer te vtn- den die in z6'n stad, mee z6'n opperbevel van de brandweer nog Sen zaak verassereeren wouw. En waar bleef dan de groote febriek Ozoo! Om dan nog maar nikske te zeggen van 't leidingsschap van de pliesie. As er dan 's 'n staking of aander alle- daagsc.h dingske uitbrook, as de masjesees kwampen helpen en de soldaterij en as die mannen op 'r knollen en mee d'r kolbaikken op, op de bevelen moesen wochten van 't bur- gemeesterke en ze dan liet zeggen dat de staking nog efkes wachten moes, omda 't om en wandelde, gracielijk met zijn stok zwaaiend, de hall uit. Het trio bleef zwijgend zitten, tot de draaideur vaart minderde. Toen: ,,Hoor-es", zei Mr. Todd, ,,ik neem alles trug wat ik van die snuiter gezegd heb... Ik mag 'em toch wel." HOOFDSTUiK XXII. Tof emigrant uitverkoren. In een van de mooiste hoekjes van het fraaie, maar door te veel reclame bedor- ven Sussex ligt een hooge heuvel, waar vandaan men een prachtig uitzicht op het omliggende land heeft en, op mooie da gen, heel in de verte, zelfs de zee kan zien liggen glinsteren. Op zon- en feest- dagen is dit mooie plekje zooals alle mooie plekjes zoo overladen met auto's bussen en resten van ontelbare pic-nics, dat niemand het recht zou hebben zich te beklagen, als het onder het vereenigde gewicht van al die ondingen plotseling tot een klein, onaanzienlijk heuveltje in- eenzakte. Op andere dagen echter de inboorlingen hebben allang genoeg van het uitzicht en denken er niet aan een heuvel te beklimmen, waar je om heen kunt wandelen is deze verhevenheid vol ideale plekjes om ongestoord over het verleden te mediteeren en goede voor- nemens voor de toekomst op te kweeken. Op een oud hek tusschen twee frag- menten van de haag, die den smallen weg tegen den heuvel op aan een kant be- grenst, zaten op een mooien ochtend drie d'ren kleine ,,z'nen tijd" was (da's zoo om de drie uren omtrent!) en dat ie dan nog efkes in slaap moes worren gesuujd. Waant al hee d'nen burgemeester veul hulp bij d'haand, hij kan toch al heel bezivaarlijk Janus de veld- wacfhter kommedeerfn om d'n kleine efkes aan de borst te houwen! Wa gij, amico? En aan zukke dingskes had onzen menister presiedent netuurlijk allemaal gedocht g'ad, toen ie verordeneerdemee zukke burgemees ters kan 'k gin klap uitvoeren. En in plak dat de wefkes nouiw willen snapipen asda menier Beerenbroek 't grotste geilijk van de w£reld hee, gaan ze jandoedel groote stuikken in de kraanten kalken om 'm te bewijizen dat ie zoo biestig ouwerwetsch en d'r vlak-naast is! Maar ollee, 't zijn wefkes en die willen 't leste woord emmen, 'n ,,woord" sotms van 'n kraantenbladzij grotte. Zoo kfwam ik deus week wa-d-over m'nen tijd tihuis. Trui had me verwocht om zeuven uren, bij de koffie en ik kwam teugen twa- leven thuis, ,,Goeienavond", zee ik, meer nie! Wilde geleuven da ze 'n ketiertje noodig ee g'ad om goeienavond trug te wenschen En toen 'k op bed lag, was ze n6g nie klaar. Ze kwam eindelijk ok naar bed en ze had z66- veul te beweren en nog^ens, 'k zee 'r gin- eentje! da-d-onderweuge, mee 't naar bed komen, 't kerske da ze droeg, er van uitgong. Van da-d-oogenblikske dustemds mokte-n-ik gaauw gebruik om m'n eigen om te gooien en onder de deaens te kruipen en toen ze einde lijk arriveerde, toen lag ik mee m'nen rug naar 't front en snurkte mee 'n gedaver da'k zelvers geleugde da'k sliep. En Trui d'r rede- voering stierf kalmkes uit. Toen kreeg 'k 'nen stomp in m'nen rug, die Dempsey eer aan zouw emmen gedaan en heurde-n-ik nog efkes ,,apzij lilleken peskop, laanterfaanter, 1am- zak!" En da-d-allemaal teugen 'nen mensch die lee te snurken en (zoogenomd) vast slopt en niks anders ee gezeed as: goeienavond". En had ik b.v. vrindelijk gevraagd: hou-d- oewen slaai-emmer dioht, verdaaid amico, dan was ze nofiw nog nie uitgeriddeneerd. D'n aanderen dag doe ze 's juust aandersom. Dan is er gin geluid uit te krijgen. Dan maar zeg, laat ik er afscheien, gij zij-d-ok getrouwd en ge zul ok wel 's "','e koffie hebben koud laten worren! 'k Hoef oew dus venders niks te vertellen. Maar dan kan 'k mee jouw ok praten over da kraantenberichje van die honderdduuzend soldaten, die nog altij uit d'n oorlog vermist zijn. Toen Trui d& las, zee ze dieen dag 't was al laank avond veur 't eerst weer 's iets. ,,Hedde da geleeen?" vroeg ze plotselink en 'k vergat „ja" te zeggen, van stomme ver- wonderink. Waant da's m'n gewoonte: as ze wa veur wil lezen, terwijl ik ok in de kraant HET Alvorens elders te koopen, vrage men eerst prijs bij TER NEUZEN. (Ingez. Med.) personen van het landschap te genieten. Of, om precies tenrijn, twee zaten op het hek en een aangezien hij aan corpu lence leed en zich dus in een dergelijke houding zeer ongelukkig gevoeld zou hebben stond er achter, met zijn armen op de bovenste lat, en zijn twee onder- kinnen op zijn arm, die het bovenste lag. En achter hem stond een zeer groote en zeer stoffige auto geduldig te wachten tot zijn ,,berijders" genoeg van het kijken naar groen en lucht en zon zouden krij gen. Het was een buitengewoon mooie dag en het uitzicht was werkelijk schitterend; maar de twee op het hek als de waar- heid qezegd mag worden zagen het niet. En evenmin dachten ze eraan om over het verleden te mediteeren, da.arvoor waren hun gedachten te zeer geconcen- treerd op de toekomst. En de derde ach ter het hek zag er uit, of hij, practisch genomen, sliep. ,,Het zal me niet makkelijk vallen om van dat alles afscheid te nemen", zei Car mencita opeens, na een lange stilte. ,,Het zal dit alles niet makkelijk vallen om jou te laten gaan", zei George in een poging om puntdichterlijk een complimen- tje te maken. Mr. Todd grinnikte slaperig. ,,Had je eerst een boeket moete plukke, jong", mompelde hij en gaapte dan op eens met een langen uithaal. ,,Zeg, as jullie geen haast hebt om terug te gaan" hij keek vragend naar zijn metgezellen op, maar blijkbaar hadden ze geen haast om terug te gaan ,,dan gaan ik ergens zit, zeg iik altij maar „ja". Npuw vergat ik 't kepleet. En of ik nouw 'n heel stom ge- zicht trok, 'nen mensch die verwonderd is trekt altij 'n gezicht as 'nen goeien gek, maar Trui schoot in d'n lach. Ik kokte! Maar 'k zee niks. 'k Stak m'n pepke ovemuuw aan en trok 'n gezicht zoo strak of ik zwaar gegriefd was en verzon meteen op 'n middel- tje om m'n gemoed zoo's kalmkes maar raak te koelen. Emmen za'k oew, doch ik. „As ge 't veur wil lezen, zee ik, zulde gaauw motten zijn, waant keb zelvers de kraant." En ze las, veurover gebogen en turend deur d'ren bril op 't puntje van d'r kokkert: „Nog steeds hon- derdduzend soldaten zoek." Keb oew, docht ik, maar 'k liet ze stil betijen. „De Duitsche kraanten melden," las ze, „dat er nog altij honderdduzend soldaten, die in d'n grooten oorlog gevangen genomen waren, worren ver mist." „Vinide gij da zo'n wonder?" viel ik in d'r rede en straf keek ik ze aan mee toegeknepen oogen, zooas zij da-d-altij doet en 'k trok zwaar aan m'n pepke en mokte 'n rookgordrjn om as 't noodig mocht zijn m'n eigen veilig achter trug te trekken. Efkens zwegen me. Toen drong 't eindelijk deur onder d'r kaanten muts en toen vroeg ze heel laankz6mkes: ,,wa bedoelde Xfrgij daarmee menneke?" ,,Daar bedoel ik mee" zee ik even trekkerig, „as gij altij zo'n bloedzuigerske was as sinds giesterenavond en as ik ok soldaat was gewiest en gevangengenomen ,,Nouw, veruit, kom op", viel z'uit en ze sloeg mee d'r haand op de kraant da ze scheurde. ,,Kek maar 's" zoog ik verder en 'k wees op die kraantenscheur, „daar zit iemand de kraant te lezenmaar dan dan was ik ok bij die hon derdduuzend ,,vermisten", lekkere pet". En 'k formeerde gaauw 'n spluntemuuw rook- gordijn „Dus gij „Dus ik!" ,,Gij had dus giesteravond „Ik had giesteravond gelijk! En is da-d'n werk om op 'nen slapenden mensch te leggen schellen en foeteren?" „0 zoo", TrUi weer, „sliepte gij al, onschul- dig bloeike?" En toen snoof ze deur d'r neus mee 'n lawijd of er weer 'n kraant scheurde. En nouw me dan toch weer in d'n oorlog zitten, amico, (ja hie mee Truie, da's al laank bljgeleed! Wij emmen gin tijd om eerst te vergaderen hoe me vrede zullen stiohten), maar ik bedoel da zoo in verbaand mee die honderdduuzend „vermiste" soldaten, die z66 d'ren buik vol hadden van oorlog da ze d'r Trui lieten zitten, wa zegde gij nouw, as krantenman, van al die ontwapeningskonfe- rhfensies? De kraanten schrijven dat die leste, in Louden, zooveul as mislukt is. De koek nie gaar geworren is! Maar ik veur mijn, amico, al ben 'k maar 'nen boer, ik geleuf as da ze verduveld goed gelukt is! Waant die mannen emmen daar de wereld foeetgenomen, z66 schoon, z66 goed-inmekaar-gedraaid, da ge ze wezenlijk geleuven zouw! Waant zemmen nie mee mekare overleed hoe ze ontwapenen zouwen; zemmen gespro- ken over bewapening! Ze zouwen mee me- kaar uitknoebelen hoeveul oorlogs-ontuig of ieder emmen mocht. En toen .wouw da sikske, dieen Italjaan, ge^tuurd deur d'n Moes, ndt zooveul oorlogs- gereedschap emmen as Briejaand veur Frank- rijk en Fraankrijk wouw 'nen heelen hoop! Toen emmen ze teugen mekaren 'n week of twaalf zitten „koppen" en toen 'n stuk on- derteekend da zwaar woog van al die lak- zegels en waar in sting, dat ze 't er samen gloeiend over eens waren, da ze 't nie eens waren Toen 'n pertretje gemokt veur de kraant op d'n oogenblik da ze da schoon verzegeld stuk pampier onderteekenden, toen nog 'n ghhf stukske d'r op gegeten en gedronken en de wereld was weer 'nen vod pampier rijker die mergen, as ze weer dik in de centen zit- Jigge om een beetje na te denken. Roep me maar as jullie me noodig heb. Maar", ging hij met een ondoorgrondelijk ge zicht voort, ,,vooral niet eerder. Zet jullie je effe schrap." Met overdreven zorg voor de twee tnenscihen op de bovenste dwarslat, deed hij het hek open, ging er door, koos een gemakkelijk plaatsje onder de haag uit, liet zich voorzichtig in een liggende hou ding neer, bedekte zijn gezicht met een reusachtiqen zijden zakdoek, vouwde zijn handen over zijn emboinpoint samen en legde zich tot nadenken. Maar eerst gaf hij zijn metgezellen met een stem, die waarschijnlijk door den zakdoek half-ge- smoord klonk, nog een raad. ,,Niet te luid praten, kinderen." Ze dachten er niet aan om luid te pra ten; de eerste zestig tellen spraken ze zelfs in het geheel niet. Daarna draaide George zich met een ruk om, trok een twijg'uit de haag en richtte met een lar- moyeerende stem het woord tot de rij groene blaadjes. ,,Overmorgen om dezen tijd ben je al op zee." |De twijg had tegen deze berekening niets in te drengen. Carmencita keek haar buurman van terzijde aan en kwam hem, menschlievend maar niet met een over- vloed van woorden, te huip. ,,Zoo is 't," zei ze. George bekeek de. twijg met een uit- drukking van hevige antipathie, gooide haar woedend weg en sloeg zijn oogen melancholiek ten hemel. ,,En is er nog kans op, dat je binnen de komen vaak nog koude dagen voor. Denkt er aan, bijtijds Aspirin -Tabletten te nemen. Lei op oranje band en Bayerkruis. Prijs 1 (Ingez. Med.) i wwieiweimm ii i'ill i n n i wur i i 'in t ten, in mekaar wor gerold, mee 6en end In 'i vuur g'ouwen om er 'n goeie havana mee aan te steken! En 'k zou nie g&re de hotelrekeningen zien en de reiskosten en alles wat er zoo aan d'n strijkstok blijf plakken, om's op te tellen wat da stuk pampier nog kost aan kwaai geld. In ieder geval genogt, amico, om er heel oew leven 'n goei renteniers-leventje van te leijen. Ik houw die mannen, die weer In naam van den vrede 't een en aander veur d'n volgenden oorlog geregeld emmen, veur gin tonnek# of drie vrij! Kom, ik gaai er afscheien. 't Is buiten 'n wirke om asem in te zulgen tot oew teenen toe. En daar motten ze tocfi afblijven de diepelmaten. Waant mee z'n alien en nog veul meer pampieren mee lakken as veugeltjeskwakskes, kunnen ze nie 6enea radijs hekstra laten groeien. En ze staan zon schoon ee, de radeskes! Amico, tot de noste week. As altij veul groeten van Trui en gin horke minder van oewen toet a voe DR4. 3?l 2e PAEDAGOGISCH CONGRES. Men schrijft ons: Ter gelegenheid van het 2e Paedagogisch con- gres werd te den Haag, in een van de lagere scholen, dezer dagen een tentoonstelling gehou- den op onderwijs- en opvoedkundig gehied, die zeer de moeite van het bezichtigen waard was. De inrichting en organisatie hiervan was opge- dragen aan het Nat. Reizend Museum voor ouders en opvoeders. In 13 of 14 lokalen waren de volgende afdee- lingen ondergebracht I. De ontwikkeling van het jonge kind, var- zorging en opvoeding. Deze afdeeling omvatte hetzelfde materiaal, dat enkele maanden geleden te Middelburg en te Goes te beziohtigen is geweest, dus het spel van het kind, wat het kind doet dat zich verveelt, prenten en andere boeken, speelhoekje, huishou- delijk werk, hoekjes enz. II. Overzicht van de organisatie van het on derwijs in verschillende landen. Deze afdeeling was zeer intereasant, apeci&al hierom dat getracht was door statistische beel- den een zichtbaar antwoord te geven op vragen als: Hoe ziet de bevolking van een land eruit? Hoeveel menschen wonen er op aarde? Welke rassen zijn het talrijkst, waar wonen ze, enz? Het eene werelddeel heeft weinig inwoners, maar veel vee, veel petroleum, elders wonen millioe- nen menschen met weinig vee, weinig petroleum, vandaar export, import, oorlogen, enz. Op aesthetische en logische wijze waren deze statis'tieken ingericht. Wat ook zeer de aandacht trok, waren de schema's van den onderwijsop- bouw in de verschillende landen. Een tot aal ver- schillend beeld vertoont b.v. Nederland en Ame rika. Bij de laatste is het bereiken van de uni- versiteit tot het laatst toe mogelijk, terwijl voor ons land die mogelijkheid voor het overgroote zooveel jaren in Engeland terugkomt7" ,,Nee, dat is niet waarschijnlijk, Georcje... Er is thuis genoeg voor me te doen." Een mimiut van stilte. ,,Enfin", zei George geforceerd vroo- lijk. ,,'t Zijn heerlijke dagen geweest! Goeie genade, 't lijkt eeuwen geleden, dat ik Phipps aan zijn neus heb getrokken... Twee of drie eeuwen, om precies te zijn. Toch wou ik nu, dat ik het niet gedaaa had." ,,Waarom niet?" vroeg Carmencita, gechoqueerd over zooveel onmannelijk Berouw. ,,Omdat ik er mijn betrekkinq door kwijtgeraakt ben." ,,Maar je hebt nu toch weer een be- trekking?" „Ja..., maar geen "echte. Wat ik doe is feitelijk te rangschikken onder los werk; werk zooals dat van telegrambestellers of krantenjongens. En ten slotte is t maar een tijdelijk iets, voor langer dan een maand is net niet. En tot dusver heb ik nog zoo ongeveer niets gedaan om mijn salaris te verdienen, dat tusschen twee haakjes nog niet eens vastgesteld is en niet licht vastgesteld zal worden, tenzij Mr. Todd zijn inzichten op dat punt wij- zigt. Nee", eindigde hij bij wijze van resume, ,,een betrekking, een echte be- hoorlijke betrekking is't niet (Slot volgt.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1