ALGEMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. De dolende Juweelen No. 8521. WOENSDAG 30 APRIL 1930. 70e Jaargang A. GEMEENTE-GENEESHEER B. GEMEENTE-GENEESHEER FKPII.LET0H. BINNEHLAND. imillLUD. Burgemeester en Wettiouders m TER NEUZEN, TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Blnnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Btj voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgig en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen brj vooruitbetaling. Ultgeefster: Flrma P. 1. VAN DE SANDE- GIKO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,2a Grootere letters en cliches wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrtjgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de ultgave. DIT BLAD VEBSOHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. noepen sollicitanten op naar vacante betrek- kingen van: in de kom Ter Neuzen en omstreken. in de kom Sluiskil en omgeving. De jaanwedide verbonden aan de onder A genoemide betrekking .bedraagt vyf honderd golden 500,waarvan 3% pensioens- bijdragen verschulidigd is, terwijl die van de onder B genoemde betrekking vier honderd gnlden 400,bedraagt. Sollicitaties in te zenden op ongezegeld papier v6or den 12 Mei a.s. De instructie, alsmede de verordening rege- lende den genees-, heel- en verloskundigen dienst liggen op de gemeemte-secretarie ter image. Ter Neuzen, den 29 April 1930. Burgemeester en Wethouders voornoemid, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. HINDER WET Verdaging der beslissing op een verzoek om vergunning. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN; gelet op het verzoek, onder dagteekening van 5 Maart 1930, ingediend door de ASSO CIATION OOoPERATIEVE ZELANDAISE DE CARBONISATION te Ter Neuzen, waar- b$ vergunning wordt gevraagd tot uitbrei- ding van de bestaande cokesfabriek, op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neu- aen, sectie G no. 1867 overwegende, dat de beslissing op dit ver- aoek niet kan worden genomen binnen den termijn, bepaald in artikel 8, eerste lid der Hinderwet, op grond, dat nog niet is inge- komen het bericht van den Hoofdinspecteur van den Arbeid in het Xe district te Dord recht omtrent het al of niet voldoen der in- richting aan de eischen gesteld krachtens artikel 6 der Veiligheidswet; gelet op artikel 8, tweede lid, der Hinder- wet; besluiten De beslissing voormeld te verdagen. Ter Neuzen, 29 April 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. L* ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEiUZEN maken bekend, dat het verzoek van de N.V. DE BATAAFSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ te 's Gravenhage, om op bet perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie K, no's 100, 285, 106, 272 en 200 aardolieproducten te mogen opslaan door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den. 29 April 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. door K. R. G. BROWNE. 75) (Vervoflg.) ,,'Mijn vader?... Ja, hij heeft er wel, drie geloof ik, maar...'' „Jk heb plan om wat nieuws te begin- nen", kondigde Mr. Todd ernstig aan. „Ik ben nog veels te jong om de rest van me leve stil te gaan zitten en pasjanties met mezelf te gaan spelen en d'rom ga ik een nieuwe liefhebberij ankweeken. Van jon- gen af heb ik het een fijn idee gevonde om een mijn te hebbe en nou heb ik de kans om der een te krijge... Als je pa wat voor 'n handeltje zou voelen, zouen we de zaak best per telegram kenne regelen con- tante betaling natuurlik. Ik weet niet, hoe de tin-mijnen oogenblikkelijk staan, maar as een der niet genog is, neem ik der twee Maar..." eindigde hij in alle kalmte, ,,ik mot waar voor me geld hebbe. As ik naderhand derachter zou komme, dattie me genome had, dan was-ie ze leve niet zeker. Zeg 'em dat ook uit mijn naam, Millie". Carmencita bleef hem met groote oogen aanstaren ,,Daarbij zou k et ook een fijn idee vin- den", ging Mr. Todd door, ,,om een van me Jandgenooten een dienst te bewijzen. Ik heb meer geld als ik noodig heb, en ik he t altijd lam gevonden om t maar te laten liggen, terwijl een ander t as be- drijifskapitaal zou kenne gebruike. Hij Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van P. J. RISSEEUW te Ter Neuzen, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie G, no. 1812, een kneedmadhine met een electro-motor van 1% P.K. te mogen plaatsen en in werking brengen door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 29 April 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van C. L. HAMELINK te Ter Neuzen, om in het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie C, no. 4886, benzine te mogen opslaan door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 29 April 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. OFFICIEELE OPENING VAN DE NIEUWE SCHUTSLUIS TE IJMUIDEN. De Noorderschutsluis te IJmuiden, de groot- ste sluis ter wereld ,is gisteren door H. M. Koningin Wilhelmina officieel in gebruik ge steld. De totstandkoming van dit gigantische werk, waaraan een lange reeks van jaren gestaag is gearbeid en dat in zijn geheel een product is van Nederlandsohe aannemers en fabrieken en van Nederlandsch vernuft! is een gebeurtenis, waarop ons land terecht trotsch mag zijn, een gebeurtenis ook, die van groote beteekenis voor de hoofdstad mag hee- ten, wijl thans de grootste schepen ter wereld haar haven zullen kunnen bereiken! Reeds in de morgenuren heerschte er in en om IJmuiden een groote drukte en bedrijvig- heid. De burgerij had door het uitsteken van de vlag blijk gegeven van haar medeleven met het grootsche gebeuren, dat te wachten stond; ook van alle openbare gebouiwen en fabrieken in den omtrek wapperde de driekleur, zoodat de stad een bijzonder vroolijk en feestelrjk aspect bood. Ook het havengebied van Amsterdam bood een fleurigen aaniblik cfoor de talrijke, van particuliere en openbare gebouwen wapperen- de vlaggen, en door de versdhilende gepavoi- seerde zeeschepen. Aan den oproep van het gemeentebestuur, om in de stad zelf de drie kleur uit te steken, was door velen gevolg gegeven. Ook hier bleek dat de Amsterdam- mers de beteekenis van dezen dag volkomen begrepen. Aan de Sumatrakade, greuzende aan het buiten-IJ, lag het trotsche mailschip, het grootste in de vaart op New-Indie, de „Johan van Oldenbamevelt" van de stoomvaart maat- schappij „Nederland" gemeerd, welk schip door deze maatschappij aan de regeering voor de plechtige opening van de sluis ter besohik- king was gesteld. Te 8 uur 48 arriveerde een zeer groot aan- tal gasten, die aan boord de plechtiglheid zou- den meemaken, met een extra-trein aan het Centraal Station. Terwijl alien aan boord waren arriveerden per auto in de hoofdstad H. M. de Koningin, Z. K. H. Prins Hendriik en H. K. H. Prinses Juliana, met groot gevolg. Dank zij de uit- stekende politiemaatregelen konden de auto's zweeg en staarde, opeens verdiept in her- inneringen, naar het plafond. ,,.Ze motte niet denke, dat ze mij ongestraft tegen me maag kennen trappenvoegde hij er, na een pauze van een halve minuut, lang- zaam aan toe. Op deze merkwaardige woorden vdlg- de een diepe stilte. Carmencita ging voort met Mr. Todd aan te staren en George staarde, onder het denken van socialisti- sche gedachten over de ongelijke verdee- ling van 's werelds rijkdom, Carmencita aan. Plotseling werd de stilte verstoord door een welbekende stem, de stem van iemand, die ze door hun concentratie op eigen gedachten plus het mollige tapijt niet naderbij hadden hooren komen. ,,Wel, wel", zei de stem beminnelijk, „wat een ellende met bierazijn Er is toch niemand dood, hoop ik Het trio schrok op en keerde zich, als een man, om. Achter hen stond de magere elegante figuur van Fanshawe-Smith; hij leu'nde met zijn handen op zijn wandelstok en keek hen met een ondoorgrondelijke uitdrukking in zijn oogen aan. ,,H...hallo, F.-S.!" zei George. ,,Ook hallo zei Fanshawe-Smith be- lleefd. Hij trok zijn broek zorgvuldig aan de vouw wat op, liet zich in een stoel neervalien en haalde zijn sigarettenkoker te voorschijn. ,,Ik was bang, dat jullie al naar bed zoudt zijn, maar ik dacht de mogelijkiheid bestaat, dus.Heb je er lets op tegen, dat ik rook, Carmencita Meteen streek hij, waarschijnlijk met het idee wie zwijgt, stemt toe, een lucifer aan. .Jullie moet weten, dat ik eigenlijk hier gekomen ben om je een dienst te bewij zen", begon hij genoeglijk. ,,Ik heb name- in snelle vaart naar de Piet Heinkade by de Oosterdoksluis rijden, waar een extra pont ge- reed lag om de Hooge Gasten naar het mail schip te brengen. Er was vrij veel publiek, dat het oprijiden der auto's op de pont met belangstelling gs4esloeg. Aan boord van de ..Johan van Oldenbame velt" werd de Koningin verwelkomd door den Minister van Waterstaat; voor de ontvangst van den Prins en de Prinses waren o.m. aan- wezig de heer Tegetbefg oudste directeur van de ..Nederland", de kapitein van het schip, de heer Kruyt en verschillende hoofdambtenaren van rijkswaterstaat. Op het moment dat de Koninklijke Familie zich op het schip bevond, werd de Koninklijke Standaard in top geheschen, temididen der andere, vele vlaggen. De verbinding met de sleepbooten was inmiddels reeds tot stajnid gebracht, zoodat niete het vertrek meer in den weg stond. Weldfra bevond de trotsche mailstoomer zich dan ook in het midden van het vaarwater en vtng. de vaart naar IJmui den aan. V Nog nimmer had de aahkomst van een zee- schip in de haven van IJmuiden zulk een duizendvoudige ihelangstelling en zulk een enthouiasme ondervonden als thans het geval was met de Johan van Oldenbamevelt". Toen het schip de nieuwe' sluis' naderde, klonk uit de dichte menigte op den wal herhaalde- lijk gejuich en hoerageroep op. Langzamer- hand passeerde het gevaarte de geopende bin- nensluisdeur en het was in deze oogenblikken dat een koor van ongeveer duizend sohool- lrinderen, dat op het steenen gedeelte aan den Zuidikant van de sluis was opgesteld, het Wil- helmus aanhief. Onmiddellijk nadat de „Johan van Olden bamevelt" aan de Noordizijde van de sluis was gemeerd, werd de binnensluisdeur gesloten en werd het water in de schutkolk op hetzelfde peil gebraoht als het water aan de zeezijde van de sluis. Het plechtige moment van de opening was hiermede genaderd; een ceremonieel van his- torische beteekenis, hetwelk zich voltrok op de brug van het schip. Het was op deze plaats, waar de Koninklijke Gasten waren bij- eengekoanen, dat de Minister van Waterstaat een rede uitsprak, die, dank zij het aanibren- gen van luidsprekersi.nstallaties door Philips te Eindhoven, zoowel voor de gasten op het schip als voor het publiek op het sluisterrein verstaanbaar was. Nadat de Minister zijn toespraak geeinidigd had, kwajm het lang Vcrbeide moment dat Z.Exc. aan de Koningin venzooht om door het overhalen van een handle het sein te geven tot het openen van de deur van het buiten- sluisboofd. Hare Majesteit gaf, na een enkel woord, aan dit verzoek gehoor en onmiddellijk daarop zagen duizenden paren oogen dat de gaweldige deur zijdelings in de deurkast weg- rolde. De plechtige opening was geschied, de doorvaart naar de Noordzee was vrij gegeven. Terwijl allerwegen gejuich opklonk was de verbinding van de .Johan van Oldenbamevelt" met den wal losgemaakt en voer het mail schip langzaam de sluis uit. De tocht strekte zich uit tot drie mijlen uit de kust, waar, nadat het mailschip gedraaid was, de terugtocht werd aanvaard. Het was reeds namiddag, toen de Johan van Olden bamevelt" bij den Toeristensteiger meerde. Het officieele gedeelte van de plechtigheid was geeindigd. DE TENTOONSTELLING TE ANTWERPEN EN NEDERLAND. Een medewerker van Het Laatste Nieuws te Brussel heeft bij de opening van de tentoon- stelling te Antwerpen en voorzitter van de Nederlandsche commissie, dr. Posthuma, ge- sproken. In den loop van het gesprek, zoo schrijft hij, wees de heer Posthuma ons op de bijzonder voorkomende wyze waarop men te Antwerpen jegens Nederland optreedt. Bij eenige maal- tijden van officieelen aard, die de laatste da- gen hebben plaats gevonden, was de Nederl. voorzitter buitengewoon eervol gezeten. En by de regeling van de officieele plechtigheid werd er voor gezorgd dat bij de begroeting van de Koninklijke familie door de vertegenwoor- digers der verschillende landen, Nederland on- middellijk volgde na de drie groote mogend- - heden Engeland, Frankrijk en Italie. Kortom, voortdurend merkte ik aldus nog de heer Posthuma dat men er op uit is Nederland met bijzondere onderscheiding te behandelen. Mij dunkt, dat het goed is, daar op eens de aandacht te vestigen. De voorzitter van het Nederlandsche co- mit6, die, naar hij ons nog zegde, uitsluitend Nederlandsch spreekt zoowel in gewone ge- sprekken als wanneer hij officieel het woord moet voeren, was vol lof over de ontvangst aan zijn land te Antwerpen bereid. STEUNREGELING TE ZAANDAM INGETROKKEN. Naar aanleiding van het besluit van den ge- meenteraad van Zaandam om geen werkloozen meer naar Drente uit te zenden, heeft de Re geering de steunregeling voor die gemeente ingetrokken. DE VERDEELING VAN DEN ZENDTIJD. Naar het Hbl. verneemt, heeft de V.L.R.A. (Ver. van Radio Amateurs) een telegram asm den minister van Waterstaat gezonden ,van welk telegram afschrift aan den Ministerraad werd gezonden, waarin gezegd wordt: .Naarmate het oogenblik nadert, dat de be slissing inzake de zendtijdverdeeling voor Nederland en Indie bekend zal worden, stijgt bij de Liberale Omroepvereeniging de onge- mstheid over het feit, dat haar nog steeds ge- legenheid tot regelmatige uitzending is ont- houden. De pynlijke ervaring, door het poli- tiek-vrijzinnige volksdeel reeds jarenlang on dervonden inzake achterstelling van zijne aan- spraken op vergunning tot uitzending zijner cultureele beginselen, ontlokt aan de Liberale Omroepvereeniging een woord van diepe te- leurstelling en zeer ernstig protest. Zij vraagt thans met den grootsten aandrang onverwijl- de verleening van zendvergunnihg, zoodat ook zij by definitieve zendtijdverdeeling als regel- matig uitzende organisatie voor een evenredig deel van den zendtijd in aanmerking komt. Met het uitbrengen van het advies van den Radio-Raad is vervallen het beletsel, dat tot dusver zou hebben gegolden om de Liberale Omroepvereeniging eene positie, gelijkwaardig aan die van de andere omroepvereenigingen te verschaffen. Het is in haar oogen een eisch van billykheid, ook haar als zoodanig te er- kennen." lijk jiuist een tamelijk onvruchtbaar onder- houd met een vriend van me gehad ten minste, hij was een vriend van me, tot ik hem een half uur gdeden uit zijn bed schelde om naar wat hij noemde, een paar shilling rommd te kijken „iNdet een paar shilling", verbeterde George hem, ..minstens veertig pond." \Fanshawe-Smith trok zijn wenkbrau- wen op. „0, wist je 't Oat dacht ik al... Mis- scliien wil je in dat geval een weinig uitleg geven. Ik moet morgen namelijk de noo dige kalmeerende formules voor de ge broeders Byng klaar hebben." Carmencita' nam het telegram van het tafeltje voor haar en stak het hem toe. Hij bestudeerde het door zijn monocle en glim lachte apprecieerend. Brave Sabrero. Ik heb altijd gezecjd, dat de oude heer niet noodzakelijkerwijs een volslagen idioot behoefde te zijn, om- dat hij hoofdzakelijk van knoflook leefde en sigaren met een bandje rookte. \Vel well" Hij wierp Miss Milligan een mede- lijdenden blik toe. „Dat zal een slag voor je geweest zijn, Carmencita!" ,',Nee Smith", gaf Carmencita kalm ten antwoord. ,,Sir John Croyde is een expert in dat soort dingen en die had Mr. Carr en Mt. Todd al verteld, dat die juweelen imitaties waren." Een paar oogenblikken keek bans hawe-Smith overbluft, maar dan daagde er een begrijpen in zijn oogen en floot hij zacht busschen zijn tanden. „0, zit de vork zoo in den steel! JNu begrij'p ik ook... vriend Carr ik neem alles terug. wat ik van je gedacht heb. je bent gelukkig niet zoo n uil, ails ik ge loof de... DE KWESTIE-DE LEEUW. Onze correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt Bevestigd wordt, dat de Vlaamsche milicien Joris de Leeuw, die niet aan in de Fransche tdal gegeven commando's wil gehoorzamen, 6 Mei voor den krijgsraad te Luik zal verschij- nen. Hij wordt vervolgd wegens dienstweige- ring, hoewel hij schriftelijk en mondeling ver- klaarde geen militairen dienst te weigeren als de bevelen maar in het Nederlandsch worden gegeven. De Leeuw zit nog steeds als een ge- woon misdadiger in de gevangenis te Luik. Opvallend is het wel, dat de krijgsraad juist bijeenkomt op den datum, gesteld voor de interpellatie in de Kamer over hetzelfde geval door den Vlaamsch nationalen afgevaardigde, Herman Vos. Door het landelijk congres van den Vlaamschen oudstrijdersbond, die meer dan 500 afdeelingen telt, is eenstemmig beslo- ten tot het zenden van het volgend telegram aan de Leeuw: Het landelijk congres van den Vlaamschen oudstrijdersbond en den bond van oud-soldaten wenscht u geluk met de krach- tige houding bij de verdediging van uw Vlaamsch beginsel en hoopt weldra de beli- chaming te mogen begroeten van het hooger beginsel van wereldvrede door ontwapening. Dit telegram is eveneens medegedeeld aan minister-president Jaspar en den minister van landsverdediging. VLIEGTUIGONGELUKKEN IN DE VEREENIGDE STATEN. Bij vliegdemonstraties op het vliegveld Fayetteville bij Nashville (in Ttnnessee) is Zondag een ernstig ongeluk gebeurd. Een kunstvlieger stortte met zijn vliegtuig, waarin zich ook nog twee passagiers bevonden, mid den tusschen de toeschouwers. Hierbij werden zes personen gedood en twintig min of meer ernstig gewond. De inzittenden van het vlieg tuig bleven ongedeerd. Nader wordt uit Nashville gemeld, dat het aantal dooden bij het vliegtuigongeluk tot zeven gestegen is. Toen het vljegtuig, dat be-,- trekkelijk laag boven het vliegveld demonstra- ties uitvoerde, in de menigte viel, maakte zich een paniek van de toeschouwers meester. Eenige slachtoffers werden vreeselijk ver- mikt. Onmiddellijk werden maatregelen geno men om de dooden en gewonden te bergen. De verdere demonstraties werden onmiddellyk gestaakt. Behalve het vliegongeluk op het vliegveld Fayetteville hebben Zondag in de Vereenigde Staten nog twee vliegongelukken plaats ge had, waarbij nog vrjf dooden zijn te betreuren. Op eenige kilometers afstand van Alford in den staat Texas stortte de lange afstandvlie- ger Kelly met twee passagiers naar beneden. De drie inzittenden waren op slag dood. Het derde ongeluk gebeurde te Portsmouth (Newhampshire). Daar was een vliegtuig met twee kinderen, een jongen van 14 jaar en een meisje van denzelfden leeftijd, opgestegen. Op geringe hoogte weigerde plotseling de motor, zoodat het toestel viel en in brand vloog. De beide kinderen kwamen in de vlammen om, terwijl de bestuurder ernstig gewond werd. OPNIEUW ONRUST IN DE GEVANGENIS TE COLUMBUS. In de gevangenis te Columbus, waar vorige week een erstige brand heeft gewoed, is het naar de N. R. Crt. meldt opnieuw tot op- stootjes gekomen. Een deel der gevangenen was er in geslaagd de deuren van een aantal cellen met geweld te openen. Zij poogden te ontvluchten. Daar de gevangenis-autoriteiten vreesden, dat het tot ernstige incidenten zou komen, werden 500 soldaten gealarmeerd, die de binnenplaats van de gevangenis bezetten, gewapend met machinegeweren. De directeur van de gevangenis poogde daarop de gevange nen tot rede te brengen, wat hem gelukt schrjnt te zyn. DE PASSIESPELEN TE OBERAMMERGAU. De nieuwe passieschouwburg te Oberammer- gau is Zondagmiddag, naar de N. R. Crt. meldt, plechtig ingewijd door kardinaal von Faulhaber, aartsbisschop van Munchen. Dr. Hel'd, ministerpresident van Beieren, dr. Stut- zel, minister van binnenlandsche zaken in Beieren, en Stang, president van den Beier- schen landdag, woonden de plechtigheid bij. In zijn rede wees kardinaal Faulhaber op de be teekenis van de passiespelen van Oberammer- gau. Deze hebben weder een zending te ver- vullen. In dezen tijd waarin elders door Sov- jetheerschers het kruis wordt vernield en uit de harten verbannen. De overtalrijke vreem- delingen, die de passiespelen zullen brjwonen, zullen er zich van overtuigen, dat Duitschland geen volk van barbaren of bolsjewiki is. Men jDank je wel", zei George niet bepaald vriendeflijk. „Niet te danken", gaf Fanshawe-Smith beminnelijk ten antwoord, daarna keerde hij zich weer tot Carmencita. ,,Wel, en wat gaan we nu beginnen, geachte tegenstanclster? We zijn nu zoo ongeveer op ons punt van starten aange- komen. Feitelijk..." Hij werd in de rede gevallen door Mr. Todd. jDraag je wel eens een tinnen vest, Smith?" Pardon!" zei Fanshawe-Smith lichte- lijk verwonderd. ,,0, of ik wel eens een tinnen vest draag! Nee, nooit. Zoo slecht voor de coupe van je jas, beweert men. Maar ik begrijp niet..." ,,Ik laat er eentje maken, zie je. Als een soort van voorzorg tegen trappen in mijn maagstreekJ'. Fanshawe-Smith hief afwerend zijn handen op. Kom, laten we geen oude koeien uit de sloot hailen! Ik dacht ook eigenlijk dat dat alles vergeven en vergeten was. Mr. Todd. Een verkeerde afstandsbeoordee- ling van Alfred. Wilt u, dat hij schriftelijk excuses maakt?" ,,Nee, ik ken 't wel zonder dat stellen. Maar ik voel nou eenmaal veel voor een tinnen vest en om dat te krijgen ga ik een tin-mijn koopen. Zoo een van vijfticj—dui zend dollars, begrijp je?" Fanshawe-Smith kneep zijn oogen halt dicJht; een poos lang bleef hij, onbeweeg- lijk als een steenen. beeld, zitten. Dan knikte hij langzaam. „Zoo!! Is dat de eerlijke, onopgesmukte waarheid, Carmencita?" Miss Milligan aarzelde, keek Mr. lodd aan, maakte een beweging, of ze iets wilde zeggen, keek George aan, veranderde van gedachten, dacht een paar oogenblik ken na, keek haar concurrent aan en zei: ,Ja, Smith." Fanshawe Smith zuchtte en mikte het eindje van zijn sigaret in het aschbakje. ,,Hal..." riep ae gedwarsboomde boos- doener. „Dat zet, wat mij betreft, een punt achter de geheele geschiedenis, want tegen een millionnair kan ik toch niet op. Wel, wel, hier eindigt dan de gelukkigste tijd van mijn leven". Hij zuchtte en keek Mr. Todd lichtelijk verwijtend aan. „Waarom heeft u dat niet dadelijk ge- daan? Dat zou ons een hoop moeite be- spaard hebben." De tinmijnen-kooper kuchte verlegen. jDaar heb ik wel an gedacht. Maar gommenikkie, 't was een veel te leuke tijd om der een eind aan te maken voor het most. En dan had ik toen nog geen tinnen vest noodig en misschien had Millie hier het me toen ook niet laten doen." „iDat zou ze zeker niet gedaan heb ben", viel de jonge dame, over wie ze het hadden, hen resoluut in de rede, ,,en ze weet ook nog niet, of ze 't nu... ,Je zou wel gek zijn, Carmencita". zei Fanshawe-Smith gemoedHijk, ,,als je je trots voor het succes van je vader liet gaan en gelukkig ben ik niet gek... Wel, wel, hier hebben we dus het oogen blik, waarop ik met deemoedig gebogen hoofd den aftocht blaas," Hij tikte een miniem-k'lein hoopje asch van zijn knie, stond langzaam en gracieus op en greep zijn hoed en stok. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1