Fordsoiv 6°/. OBLIGATIEN WHITBREAD'S EXTRA STOUT Duitsche Kachelkolen. Duitsche Kachel- en Stukkolen. LAADSTATION TUYPENS' m Transvalia Neerlands Roem 5 GEZELSCHAP NAP DE LA MAR fi Gloria NAP DE LA MARFLIEREFLUITER elke VLOERBEDEKKING Firma J. L. JURRIJ N.V. Vaderlandsche Bank voor Belaste Waarden OSCAR HAMERLINCK. voor Radio-Accumulator en BEHANGSELPAPIEREN EN RANDEN Rij broeken VOEDERBIETZADEN De nieuwe Ford Tudor-Sedan A. tn den OFFICIAL FORD DEALER te OVERAL LINCOLN Vakkundige behandeling voor het leggen van en het plaatsen van GQRDUNEN i» Bouwgronti te koop T A F E L S EEN NET DAGMEISJE een Dienstbode, een flinke DIENSTBODE flinke Dienstbode NET MEISJE bekwaam CHAUFFEUR, een nette L00PJ0NGEN een Leerjongen KOEWACHTER Een WOONHUIS Mooie Kinderwagen 1930 FlRMAP.J. VAN DE SANDE Tuin-enBloemzaden PHILIPS' Gloeistroomtransformatoren. A. J. FAAS ZONEN WEDEROPTREDEN NA ZIJN HERSTEL PRIJZENle RING 11,65,2e RUNG f 1,377,, 3e RANG f 1,10 I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: SS is Official Ford Dealer Th. Weemaes-Brassel - Hontenisse Pry's 1-. 41 BUB II IB|| STILLEN DADELYK Mtjnheer, Het is enorm veel waard voor een vertegenwoordiger om altijd precies op tijd en niet kletsnat hij z'n klanten te komen. Sinds ik mijn Ford heb, kan ik meer zaken doen en behoef ik bovendien niet meer te sjouwen met zware valiezen. Ik ben nu altijd presentabel en frisch, hetgeen mijn zaken belangrijk ten goede komt. Bovendien wordt iemand, die uit een mooien Ford stapt, nu eenmaal anders ontvangen dan iemand met een druipende jas. Hoogachtend, A. WILLEMS TER NEUZEN N.V. NEDERLAN DSCHE FORD AUTOMOBI EL FABRI EK, ROTTERDAM 's-GRAVENHAGE Geeft af: met jaarlijksche uitloting VERKRIJGBAAR BIJ ALLE BANKIERS LONDON A. J. DE JONGE, IN LOSSING aan het Schuttershof, Ter Neuzen tot a.s. Zaterdag 26 April, de Rijnkast ..CONFORM" met een lading prima kwaliteit 80 °/o grove Tevens verkrijgbaar uit mijne magazijnenDUITSCHE EIERKOLEN, NOQTJES en SMEEKOLEN, GIET- en BRECHCOKES, BRUINKOOLBRIKETTEN G.R .STEENKOLENBRIKETTEN. BELGISCHE ANTHRACIET in diverse afmetingen. Alles aan sterk concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Tel. No. 1. Schuttershof, TER NEUZEN. Fa Gebrs TAZELAAR - Ter Neuzen 5) - - bevattende het werkloon van 1 tot 300 vierkante fientsche-, Blooische- Schouwsche- en Rijnlandscheroeden berekend naar d e verschillende loonen die per gemet worden uitbetaald voor alle landbouw-werkzaamheden. Loon van 2 tot /50 per gemet Vilfrle druk, Fa P. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. Dl JKSTRAAT 41. Terstond gevraagd Adres C. A. GEUZE, Stationsweg 8. GEVRAAGD en een WERKSTER. P. MAAS, Ter Neuzen. GEVRAAGD DAGMEISJE. Fa J. DE SMIDT-POTHOVEN. GEVRAAGD A. A. DEES, Apotheek A. J. KLAASSEN. Terstond of met 1 Mei gevraagd voor Binderij of Drukkerif. D. VAN AKEN, TE KOOP DAMES MAISON MODERNE ONZE STAALBOEKEN BEVATTEN EEN RIJKE KEUZE, ZOOWEL IN DE MIN- DERE ALS DE BETERE SOORTEN. DE PRIJZEN ZIJN CONCURREEREND PRIMA ZAAD, billijke prijs. ABRAHAMSE-JANSEN. do nieuwste kleuren. I FONTEIJN, ZWAABSTE VERKOUDHEDLH PrlJs: 35 cent. Te koop by alle voortverkoopen der Poeders van het WIT KRUIS. Firma GEBR. TAZELAAR, TE KOOP CONCERT- EN BIOSCOOPGEBOUW - TER NEUZEN DINSDAG 29 APRIL - AANVANG 8 UUR SLECHTS EEN OPVOERING VAN HET WERELDSUCCES DIJKSTRAAT - TER NEUZEN Nog verkrijgbaar voor den Zaai FRANS DE BRUIJN, Pinna P. J. VAN DE SANDE, NAAR HET BEKENDE BOEK VAN A. M. DE JONG VOOR HET TOONEEL BEWERKT DOOR DEN AUTEUR REGIENAP DE LA MAR 5J CISCA CREMERMERIJNTJE SS Mevr.R. DE LA MAR KLEY - HANS BRUNING 1ETTY KREMER - WILLY RITMAN - ANNA SLUYTER MIENTJE PAM - WILLEM VAN DER HOOG - PIET URBAN - WILLEM KREMER - WALTER SMITH Plaatsbespreking vanaf Zaterdag iederen avond van 6-7 uur aan het gebouw en Telefoon 25 "nifi Motor: 4 cylinder 40 rem-P. K. Achterbrug: speciale constructie, waardoor gewicht gedragen wordt op het einde van de ashuizen, niet door de draaiende assen. Kcmmen: zes, alle van het inwendig-uitzet- tende type en geheel ingesloten. Stuuroverbrenging: nastelbaar ■worm- en sectortype. Veeren: bij- zonder soepel. Schokdem pers: „Houdaille", dubbelwerkend type voor en achter. Voorruit: Triplex onsplinterbaar glas. •Xv aioo'/. Ook verkrijgbaar in groote flesschen. Depot TER NEUZEN MARKT 14. In het Centrum der stad Burgemeester Geillstraat. Te bevragen: Bureau van dit blad. 51 OF Franco per post f 1.10, GEVRAAGD voor dag of dag en nacht, wegens ziekte der huisvrouw. niet beneden 16 jaar voor dag en nacht, of Loon 20,—. Wasch buitenshuis. gevraagd voor dag of dag en nacht. Van Steenbergenlaan 10. niet beneden 21 jaar. Axelschestr. la - Telf. 178 - Ter Neuzen TERSTOND GEVRAAGD 14—15 jaar oud. Drukkerl] ,,De Schelde" Brouwerljstr. 2 (Markt) Ter Neuzen. GEVRAAGD. Adres Wed P. H. DE JONGE, Vogel- schorpolder, S 1 u i s k i 1. staande Molengang no 3, Ter Neuzen. Te bevragen bij L. DE BLAEIJ, Zwaantje O 36, Ter Neuzen. te koop. Adres Bureau van dit Blad. LAAT UW HAAR Vraagt inlichtingen 34 NIEUWSTR. 34 HaasuvraBaBEK PLAKMEEL BEIIANGSPIJKERS LOODGLASPAPIEBEN ONDEBGRONDPAPIEKEN CARTON VOOR ZOLDERBF.KT .KKDINO AFWASCHBARE TEGELS PLAFONDPAPIEREN ZINKEN NAALDEN ASFAJLTPAPIEREN BEHANGUNNEN Alls soorten BLOEMZAAD a 10 ct. per pakle. Koopt uitsluitend elite ZAAD en U wordt niet teleurgesteld. Aanbevelend, Noordstraat 82, TER NEUZEN. Noordstraat 22 - Ter Neuzen OE TER NEUZEN. Een mooie Kinderwagen, een zwart en een kleinwitgeem.Keukenfornuis,2 pers. houten Ledikant, Schildpadkoienbak enz. Donza-Visserstraat 38- 3^" Is tevens J E ADRES voor prima WASCHMACH1NES en WRINGERS met kogellagers, aan zeer lagen prijs. FLIEREFLUITERS in soorten. Flakkeesch en Berlicummer Peezaad Klaverzaden in soorten voor de Maai en Groenbemesting. Princesae boonen voor de Groenpluk. Brulne boonen. Koolraapzaad, Gele Blauwkop. Zaadteler - HULST - Tel. 65 0P0NTH0UD J ^..rr.unrn uoor: DIPT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 4