MAISON MODERNE VERVOLG- BUNDEL W. U. SCHUURMAN Wilt U iets goeds Telefunk en-Hoof d-Service-Station advertentiEn t Een WOONHUIS en ERF TELEFUNKEN 40 SIHAPHON 52! Fa. C. A. VAN FRAAIJENHOVEN Aanbesteding. Aanbesteding. VOLDOET AAN ALLE EISCHEN DES TIJDS INBOEDEL, Uren achtereen Rooken P. J.v. d.SANDE voor Weistaken - Hooiruiters Boontollen en Boonstekken MOSSELZAAP. BROED- of MOSSELZAAD TELE FUN KEN BURGERLIJKEH STAND. VULPENHOUDERS Neem met De oudste ervaring - De modernste constructie Vert. d. Siemens Halske A.G. UITSLAG VERKOOPINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. VERKOOPINGEN AANBESTEDINGEN, ENZ. LOOP DER BEVOLKING. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCHAPPII - TER NEUZEN SCHEEPVAARTBEWEGING. WISSELKOERSEN. PIETER JOHANNES VISSER, Mej. PIETERNELLA SCHUITVLOT, Zaterdag 3 Mei 1930, Het Bouwen van een Woonhuis in den Kouden- polder te Hoek, NIEUWSTRAAT 34 VOORHANDEN EVANGfUSCHE GEZANGEN ZENUWARTS te MIDDELBURG is van 25 tot 28 April NIET te consulteeren. JE adres is J. F. DEN DOELDER, Steeds voorhanden Watten - Wattenzeeften, Transportkannen en vertinde Emmers D. E. WOLFERT Hz. Vrijdag 16 Mei 1930, Het Rapen van van de hoofden of vooruitstekende werken op den vooroever van ge- noemd Waterschap in een perceel. FIRMA P. J. VAN DE SANDE Huygenspark 38-39 - D E N H A A G Noordstr. 48 voor Ter Neuzen en Omstreken Telefoon 133 voor men er in kon slagen, de deuren te opetien en het den ongeveer 500 menschen mogelijk te maken op het binnenplein te vluchten. Spoedig werd het hospitaal gevuid met elachtoffers die maar overal zelfs op den grand werden neergelegd. Velen konden eelfs niet worden apgenamen. De gevangenen deden geen poging om in vereeniging te ontsnappen. Velen van hen hielpen de beiwakers bij het blussohingswerk en bij de pogingen, om de lijiken die nog in het brandende gebouw lagen, te bergen. Om kwart voor elf 's avonds had men al 305 lijken op het binnenplein neergelegd en de 'brand hield nog aan. Het volgende bericht luidde als volgt: Nader wordt gemelid, dat het aantal dooden aelfs op 400 en dat der gewonden op ten min- s«te 300 wordt gesdhat. De gevangenis is feitelijik voor 2000 gevan genen ingericht, doch er waren er bijna 5000 in ondergebracht. De brand brak 's avonds om zes uur op twee verschillende plaatsen tegelijk uit ten tlijde, dat de gevangenen weer in him cellen werden gesloten. Door den ster- ken Westenwind breidde het vuur zich snel nit; waardoor de gevangenen in de cellen op de hoogere gelegen verdiepingen als muizen in de val zaten. Terwijl een deel der gevan genen heldhaftige reddingspogingen deed, Sne llen anderen de slangen door en venhinderden bet blussohingswerk. Om 12 uur 's nachts waren er ongeveer 2000 militairen en politieagenten bij de gevan genis. Ongeveer 1500 gevangenen konden weer in hun cellen teruggebracht worden. Meer dan duizend gevangenen doolden nog in de gevangenis rond en trachtten opnieuw brand te veroorszaken. Ook voor de eerste branden in de celge- •ouwen is brandstichting zoo goed als zeker, daar men in petroleum gedrenkte lompen heeft gevonden. Des ochtends was de orde bersteld. De brand te Columbus zal in de herinnering blijven voortleven, al was het alleen reeds om bet verbijsterende feit, dat door de gevange- »en geschoten is op de brandweerlieden. Vier van deze laatsten werden door kogels ge- iroffen. Sedert tientallen van jaren heeft men in de Vereenigde Staten geen brand gehad met zul- be emstige gevolgen. Wat het aantal dooden hetreft is hij te vergelvjken met den brand te Chicago in 1903 in het Iroquois Theater en met de ramp te San Francisco dn 1906 door aardbevingen en brand veroorzaakt. Toen zijn 400 5. 500 mensdhen omgekomen. In tegenstelling met deze rampen is thans »e Oolumbus de stoffelijike schade betrekkeljjk gering. Zij bedraagt slechts 20.000 dollar. Volgens de eerste officieele doodenlijst be- kend gemaakt door de gevangenisautoriteiten zijn 276 gevangenen omgekomen. In het zie- kenhuis van de gevangenis moeten echter 336 dooden zijn binnengebracht. Nader rwordt gemeldt: Tot nu toe is komen vast te staan, dat bij den brand in de Staatsgevangenis te Colum bus 335 personen om het leven zjjn gekomen. Bijna 400 gevangenen zijn ten gevolge van de verschrikkelijke opwinding half krankzinnlg gewonden. Het vuur brak te zes uur's avonds uit, juist toen de 5000 gedetineerden uit de eetzalen naar hun cellen werden terugge bracht. De vlammen sloegen in het gebouw. dat eigenlijk slechts een capaciteit heeft voor 2000 gevangenen, op drie plaatsen tegelijk uit. Enkele minuten na het uitbreken van den brand .stonden reeds drie afdeelingen, waar uitsluitend gevangenen zijn gehuisvest, die straffen hebben van 25 jaren tot levenslang, in lichte laaie. De eerste brandspuit, welke op het terrain van den brand aankiwam, stand als het ware voor een inferno". De bewa- kers wedgerden in den beginne de cellen te openen. Gedeeltelijk ook waren de sleutels in de enorme opwinding zoek geraakt. De bewakecrs en gedetineerden braken, voor zoover dat mogelijik was, de celdeuren met bijilen -en hamers open. De dooden en gewonden werden langs touw- ladders geborgen. Eenige ladders braken evenwel, ten gevolge waarvari de bewakers en slachtoffers een smak deden. De dochter van den directeur gedroeg zich zeer cordaat. Zij decide revolvers, machine- geiweren en muni tie uit aan de radeloos ge worden bewakers, kalmeerde de gevangenen en zette de verplegens, doctoren en soldaten op geschikte posten, tot dat het vuur de woning van haar vader bedreigde. De ramp bereikte haar hoogtepunt, toen de wolspinnerij door de gevangenen in brand werd gestoken. De commandant van de brandweer dreigde met terugtrekking van het bluschmaterieel Eerst nadat de veiligheid der brandweer lieden verzekerd scheen, gaf hij opdracht het blusschen voort te zetten. Militairen moesten steeds opnieuiw de gillende groepen gevange nen terugdringen. Om middemacht was de situatie nog steeds hachelijk, zoodat nieuwe versterkingen wer den gerequireerd. Blijkens een officieele mededeeling zijn er 307 dooden. TEB NEUZEN. Op Zaterdag 19 April werd door den heer J. Deij C.Lzn. Bouwkundige te Ter Neuzen, in het Caf6 ,,De Vriendschap" aanbesteed, het bouwen van een Woning aan de Kerkhoflaan te Ter Neuzen hiervoor werd ingeschreven als volgt Perceel 1. Graaf en Metselwerk: W. M. Nieuwelink voor /2033; C. van Dixhoorn voor /2020; J. de Vos te Zaamslag voor 1985. Perceel 2. Timmer-, IJzer,- Glas- en Verf- werkJ. Dhert voor f 1363P. Verhage voor /1343; D. Basting te Zaamslag voor /1340; P. A. Mielen voor 1125. Perceel 3. Zink- en LoodgieterswerkGebr. Guequierre voor 132; M. Wieland te Hoek voor 113. Gegund aan de laagste inschrijvers. De inschrijvers achter wiens naam geen plaatsnaam is vermeld wonen te Ter Neuzen. 23 April. ST. MAARTENSDIJK. Aanbesteding leve ring kunstmeststoffen. Landbouwvereeniging ,,Eendracht Bindt". 24 April. HOEK. Veiling beestiaal en landbouwge- reedschap. Notaris Van der Veen, j 25' April. KOEWACHT. Veiling beestiaal en land- bouwgereedschap. Notaris Dregmans. 26 April. PHILIPPINE. Veiling hofsteedje en bouw- land. Notaris Dumoleijn. i WESTDORPE. Aanbesteding bouwen woon- huis. Architect L. de Bruijne. 29 April. TER NEUZEN. Aanbesteding onderhoud polderwerken. Het bestuur Cal. polder Nieuw- Neuzen. ST. JANSTEEN. Aanbesteding maken nieuwe weg. Het bestuur van den St. Jan- steenpolder. 30 April. HOEK. Prijsopgaaf gevraagd voor levering straatklinkers. Gemeentebestuur van Hoek. WALSOORDEN. Aanbesteding onderhoud polderwerken. Het bestuur Cal. Waterschap Walsoorden. (Nadruk verboden.) TER NEUZEN. Huwelijks-aangiftqn. 16 April. Comelis Adrianus Lioen (van Zaandam), oud 24 j., jm. en Laurina Deq, oud 23 j., jd. 17 April. Jan Jansen van Rosendaal (van Axel), oud 56 j., weduwn. en Martha Amalie Schaffer, oud 52 j., wed. Francois Harms, oud 25 j., jm. en Neeltje Jolijntje vein Driel, oud 22 j., jd. Jan van den Hout, oud 23 j., jm. en Johanna Geer- truida Maria de Zeeu/w, oud 23 j., jd. Huiwellijks-voltrekkingen. 16 April. Adriaan Scheele, oud 22 j., jm. en Neeltje van Hoeve, oud 22 j., jd. Geboorten. 12 April. Janna Helena, d. van Mattheus de Bruijne en van Suzanna de Jonge. Louisa Marie, d. van Edmond Adolph van den Eeokhout en van Maria Louisa Geers. 13 April. Comelis, z. van Johannes Wieles en van Elizabeth Anna van Eck. 14 April. Jan, z. van Levinus Hameldnk en van Suzanna Liijdia Willemsen. 18 April. Paulina Maria, d. van Jaan Jozeph Hendrik Smolenaers en van Lena Pieters. 19 April. Petrus Vincen- tius, z. van Jean Raine Auguste Audenaerd en van Martina Elisabeth Baert. Overlijden. 11 April. Janneke Gaaster- lanid, oud 52 j., echtg. van Johannes Jacobus Riddering. Neeltje Ossewaarde, oud 90 j., wed. van Adriaan de Jonge. 13 April. Eugenius Alexander Kruijsse, oud 22 j., z. van Arij Wtillem en van Marrigje Boer. 15 April. Phi- lippus Johannes van Dixhoorn, oud 67 j., echtg. van Wilhelmina Pietemella Lamaitre. Pieter Johannes Visser, oud 53 j., echtg. van Maatje Cornelia Timmerman. TER NEUZEN. In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: I. K. Pols geb. Betts, zonder, Heerengracht 11/12, van Utrecht. A. van Rooten, timmerman, Baandijk 1, van Eindhoven. M. L. Joos, dienstbode, Verlengde Van Steenbergenlaan 2, van Hontenisse. L. Krivec, smid, N. Kerkstraat 4, Sluiskil, van Geleen. J. J. van Akkeren, machinist, N. Kerkstraat 33, Sluiskil, van Vlissingen. K. J. Smulders, smid, Kanaalweg 86, Sluis kil, van Monster. A. J. van Damme, kantoorbediende, Korte Kerkstraat 17, van Utrecht. E. A. Stoks, zonder, Veldstraat 23, Sluiskil, van Aardemburg. P. P. Minnebo geb. Ongenae, zonder beroep, De Jongestraat 9, vain Philippine. J. Kluit, kantoorbediende, O 199, Sluiskil, van Strijen. W. Homung, ingenieur, Van Steenbergen laan 18, van Saarbriicken (D.). Vertrokken: F. Taelman, hotelknecht, Westkolkstraat 10, naar Hulst. J. Kolijn, veldarbeider, O 53, naar Zaamslag. J. M. Tazelaar .dienstbode, Pierssensp.str. 55, Sluiskil, naar Vlissingen. F. J. Moens, chauffeur, Bakkerijstraat 1, naar Zaamslag. s.s. HELENA van Braila naar Rotterdam passeerde 21 dezer Quessant. s.s. MAGDALENA van Algiers naar Huelva passeerde 22 dezer Gibraltar, s.s. TERNEUZEN in lading te Bilbao voor Rotterdam, Van Ter Neuzen: 19 April. Eng. s.s. DASHWOOD, 1263, ledig, New-Castle. Voor Sluiskil: 20 April. Duitsch s.s. KRU- SAU, 773, kolen, Port Talbot. Van Sluiskil: 22 April. Duitsch s.s. KRU- SAU, 773, ledig, Bremerhaven. Van GentTer Neuzen: 19 April. Eng. s.s. FALCON, 738, stukg., Londen. Voor Gent: 18 April. Eng. s.s. FORD CASTLE, 1102, kolen, Leith; Zweedsch s.s. WALBORG, 872, hout, Geffle; Noorsch s.s. SPEC, 1358, kolen, Gdynia; Grieksch s.s. STYLIANOS, 2313, fosfaat, Sfax; Eng. s.s. HULL, 451, stukg., Duinkerken; Eng. s.s. OARSMAN, 117, ledig, Harwich; Fransoh s.s. THISBe, 876, ijzer, Duinkerken; Eng. s.s. CHELWOOD, 1563, kolen, New-Castle; Zweedsch s.s. FORSVIK, 839, steen, Lysekill. 19 April. Noorsch s.s. STEN, 753, kunst- mest, Odda. 20 April. Eng. s.s. ROSALIE, 130, ledig, Dover; Noorsch s.s. BORGVOLD, 339, steen, Lysekill; Belg. s.s. LEOPOLD DE WAEL, 627, ledig, Newport; Deensch s.s. RIGMOR, 753, pijpaarde, Lorient; Eng. s.s. ALGOL, 929, ledig., Havre; Ital. s.s. ENRICHETTA, 3261, pyriet, Huelva. 21 April. Duitsch s.s. NORDMARK, 568, hout, Stolpmunde; Fransch s.s. NIOBE, 882, pyriet, Caen; Letfl. s.s. KANDAVA, 1171, hout en vl., Riga; Eng. s.s. HEBBURN, 1685, kolen, New-Castle; Eng. s.s. RIVER RIBBLE, 487, stukg., Goole; Spaansch s.s. VIRGIN DE BEGONA, 2925, fosfaat, Casa Blanca. 22 April. Eng. s.s. TADORNA, 984, stukg., Manchester; Eng. m.s. RENMIS, 199, ledig, Londen; Zweedsch s.s. CECILIA SANNE, 1155, hout, Norsund; Eng. s.s. DAFILA, 969, stukg., Manchester; Eng. s.s. ORIOLE, 217, stukg., Antwerpen; Fransch s.s. HYRCANIA, 2696, benzine, New-Orleans. Van Gent: 18 April. Eng. s.s. OOLWITH FORCE, 374, steen, Birkenhead; Eng. s.s. KITTIWAKE, 982, stukg., Glasgow; Eng. s.s. REGFOS, 882, ledig, New-Castle; Eng. bjj. KENTWOOD, 1244, ledig, New-Castle; Port, s.s. MELLO, 2994, ledig, Newport; Eng. s.s. YEWPARK, 410, ijzer, Boness; Duitsch s.s. DIANA, 725, cement, Riga; Nederl. s.s. TRENT, 1035, ledig, Vlissingen; Eng. s.s. NYROCA, 634, stukg., Liverpool; Eng. ss. SLATEFORD, 141, fosfaat, Southampton; Eng. s.s. OXBIRD, 112, cement, New-Castle. 19 April. Belg. ss. REN 6, 1544, ledig, New- Castle; Duitsch s.s. KARL FRIEDRICH LARSEN, 686, ledig, Cardiff; Eng. s.s. RO- NAN, 515, stukg., Leith; Duitsch s.s. TEU- TONIA, 768, restant, Antwerpen; Eng. s.s. THE DUCHESS, 355, ijzer, Llanelly; Eng. s.s. DERWENT, 418, stukg., Goole; Eng. s.s. HULL, 451, stukg., Hull; Leti. s.s. SIGULDA, 1259, ledig, Riga; Fransch s.s. ASTREE, 427, kolen, Caen; Eng. s.s. OAKFORD, 259, (jzer, Londen; Eng. s.s. TRENTWOOD, 369, ijzer, Middlesbrough; Duitsch s.s. MARIE FERDI NAND, 1078, ijzer, Newport; Letl. s.s. LAIM- DOTA, 2314, ledig, Riga; Duitsch s.s. GUN- THER ZELCK, 1083, ijzer, Swansea; Eng. s.s. DONA FLORA, 292, ijzer, Middlesbrough; Noorsch s.s. BOMMA, 461, ledig, R'dam. 20 April. Eng. s.s. BIRTLEY, 1696, ledig, Tyne; Eng. s.s. FORD CASTLE, 1102, ledig, Sunderland; Duitsch s.s. STEINMAN, 268, ledig, Granton; Duitsch s.s. UTGARD, 729, ijzer, Bilbao. 22 April. Deensch s.s. RIGMOR, 753, ledig, Antwerpen; Eng .s.s. ROSALIE, 130, fosfaat, New-Castle. Amsterdam, 23 April 1930. bieden laten Londen 12,07% 12,08% Berlijn 59,25 59,30 Parlijs 9,74 9,76 Brussel 34,66 34,68 Weenen (100 sh.) 35,01 35,08 Vreemd Bankpapier. Duitsch 59,20 59,30 Fransch 9,72 9,80 Belgisch 6,90 6,95 Oostenrijksoh (100 sh.) 35,01 35,05 Voor de vele bewijzen van belangstelling, bij gelegen- heid van ons 25jarig jubileum, betuigen wlj onzen vriendelljken dank. DE LANQE. S. DE LANQE—Kampman, Ter Neuzen, 23 April 1930, Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden van onzen lieven Echt- genoot, Vader, Behuwd- en Qrootvader, betuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank. Mede namens de Familie, Wed. P. J. VISSER. Ter Neuzen, 23 April 1930. Voor de vele blijken van deelneming, ons betoond bij het overlijden van onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Qrootmoeder, betuigen wij onzen hartell]ken dank. Namens de Familie, JACOB DE BRUIJNE. Axel-Kijkuit, April 1930. Door den Architect L. DE BRUIJNE t« Ter Neuzen, zal namens den heer A. RIEMENS te Hoek, op 's nam. 3 uur in het caf6 van den heer Nieuwelink te Hoek, in 4 perceelen en in de massa worden aanbesteed Bestek en teekening 1,25 verkrljg- baar bij den Architect. Het Bestuur der Waterkeering van den Calamiteuzen polder Nieuw Neuzen, zal op Oinsdag 6 Mei 1930, des namid- dags te 2 ure, in het Hotel „Centraal" t« Ter Neuzen, trachten aan te besteden Het verhoogen van de dijks- kruin, den binnen- en buitenberm, het dempen en graven van een sloot tusschen de dijkpalen 29 en 43 met daarbij behoorende werken. Aanwijzing op Dinsdag 29 April en Vrijdag 2 Mei a s, teikens des voor- middags van 10 tot 12 ure. Samenkomst aan het Directiegebouw. Buitendien geschiedt geen aanwijzing. Het bestek met bijiehoorende teeke- ■ingen is tegen betaling van 1,50 van heden af verkrijgoaar ten kantore van den Secretaris-Ontvanger, Kersstraat 3—5, en zal voor gegadigden ter inzage liggen in het Directiegebouw. Ter Neuzen, 23 April 1930. Het Bestuur voornoemd, C WOLFERP Hz., Voorzitter. H. J. VAN DEN OUDEN, Secretaris-Ontvanger. Beleefd aanbevelend, JOH. A. VAN DE REE Oediplomeerd Dames- en Heerenkapper Notaris VAN DER VEEN te Ter Neuzen, is voornemens op Donderdag 1 Mei 1930, ten ver- zoeke van de Fam DE VOS—KOLIJN, publiek te verkoopen A des namiddags te 1 uur te Zaamslag, in het cafd „'t Wapen van Zeeland" van den heer Van de Veke groot 2 Are 17 c.A., te Zaamslag aan de Huijssensstraat A 172. Te aanvaarden bij de betaling. Betaling der koopsom binnen 30 dagen, der onkosten binnen 6 dagen nadetoe- wijzing. D des namiddags te half drie te Zaamslag, aan gemeld woonhuis, tegen contante betaling bestaande uit: Kasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Klokken, Kacheis, Naaimachine, Kleeden, Ledikant, Bedden, Trap, Glas- en Aardewerk, 4 Kippen en Haan, Kruiwagen, Slijp- steen en Arbeidersgereedschap. kunt U uit een BIO BEN pijp met speciale droogrookconstructie, zonder bittere smaak te krijgen en zonder dat Uw tong zeer doet. Prijs F1.2,— Verkrijgbaar bij Fa A. VAN OV f.imv. T .hj i an ft. P. J. VAN DEN OUDEN. J. DIELEMAN. OP DE PRIJS 50 en 85 cent FIRMA BOEKH A NOEL. Houthandel - Telef. 59 - Axel. voor de MelkerlJ. Het Bestuur der Waterkeering van het Calamiteuze Waterschap OUD EN JONG BRESKENS zal op des voormiddags 11 uur, in het Directie gebouw aan de Nieuwe Sluis, gemeente Breskens, onder nadere goedkeuring in het openbaar bij enkele inschrijving aan den hoogsten inschrijver depolitie- vergunning verieenen tot De voorwaarden liggen ter inzage in voornoemd Directiegebouw en ten kantore van den Secretaris-Ontvanger te Breskens. Deinschrijvingsbiljetten moetenfranco worden ingezonden aan den Secretaris- Ontvanger voornoemd en op het adres gesteld worden Mossetzaad dienst 1930/31. Aanwijzing zal geschieden op Vrijdag 9 Mei en Maandag 12 Mei, des voor middags van 10—12 uur. Samenkomst Directiegebouw. Breskens, 18 April 1930. Het Bestuur voornoemd, 1Z. P. BECU, Voorzitter. H. J. WEIJKMAN, Secr.-Ontvanger. TEIEFU

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 3