ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. De dolende Juweelen No. 8518. WOENSDAG 23 APRIL 1930. 70© Jaargang BINNKNL AND. FEOILLETON, IUITIILAID. door K. R. G. BROWNE. 72) SmseOmSKaBSKSmaBM NSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Btj voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen btj vooruitbetaling. Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. Grootere letters en clicM's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. ONTHULLING GEDENKTEEKEN VOOR JULIANA VAN STOLBERG. De Koningin en de Koningin-Moeder hadden het voornemen heden (Woensdag) de plech- tige onthulling van het gedenkteeken in Den H&ag voor Juliana van Stolberg door Prinses Juliana, bij te wonen. TEGEN HET ONTWERP-WINKEL- SLUITIN GS WET De Nederlandsche bond van vereenigingen van winkeliers in koek, banket, chocolade en suikerwerken heeft zich met een adres tot de leden van de Eerste Kamer gewend, met het verzoek, hun steun aan het ontwerp-Winkel- sluitingswet te onthouden, daar door verlee- ntng van medewerking aan het tot stand ko- men van dit wetsontwerp 190.000 zelfstandig (zonder personeel) werkende winkeliers met totalen ondergang bedreigd zijn. De bond, opkomende voor 190.000 winke liers, verspreid over geheel Nederland, is zeer erkentelijk voor en tot voile medewerking be- reid in het tot. stand en ter uitvoering bren- gen van vele sociale maatregelen, meer in het bijzonder voor het winkelpersdneel, maar moet thans met alle hem ten dienste staande mid- delen kxachtig protesteeren tegen deze Win- kelsluitingswet, als zijnde geheel in strijd met ieder redelijk begrip van sociale bescherming van den algeheelen winkelstand. EEN VERBOD VAN HET MENGEN VAN BOTER EN MARGARINE GEVRAAGD. De Algemeene Nederlandsche Zuivelbond (F. N. Z.) heeft zich met een adres tot den minister van Binnenlandsche Zaken en Land- bouw gericht, waarin dringend verzocht wordt zoodanige maatregelen te nemen, dat er een eind komt aan de mogelijkheid om boter en margarine te mengen en dit mengproduct als melange in den handel te brengen. LIBERALE STAATSPARTIJ. Op de algemeene vergadering van de Libe- rale Staatspartij ,,De Vrijheidsbond" welke, als reeds gemeld, 31 Mei en 1 Juni in het Kurhaus te Scheveningen gehouden zal worden, komt o.m. een voorstel van het hoofdbestuur aan de orde, om dit hoofdbestuur met zes nieuwe ieden uit te breiden, tevens moet daar voor- zien worden in de vacatures ontstaan door het bedanken van de heeren A. v. d. Weijde en D. de Boer Dzn. Periodiek aftredend, doch herkiesbaar zijn: mr. D. Fock, mr. P. Rink, prof, dr B. D. Eerdmans en mevr. H. A. van Riel-Smeenge. In de openbare Zondagochtendvergadering zal ir. J. Koster een lezing houden over: Vrij- handel en Welvaart. MR. P. J. TROELSTRA. Zondag heeft Mr. P. J. Troelstra zijn 70en jaardag herdacht. Deze groote staatsman is reeds lang aan het ziekbed gekluisterd, zoo- dat er van een feestelijke herdenking geen sprake is geweest. Alleen is door alle bladen van de meest uit- eenloopenide richting de groote ibeteekenis vein dezen staatsman naar voren gebracht, die een bijizondere politieke carrifere achter den rug heeft en gedurende een reeks van jaren een der schitterendste figuren van ons parlement Vervolg.) HOOFDSTUK XXI. De diplomaten vallen door de mand. Langs den breeden weg, die van Somer set langs Yeovil, Shaftesbury, Salisbury en Basingstake naar Londen voert, race- de de Weston Winchester met een vaart van zestig kilometer voort. George M. A. Carr zat achter het stuur; de ruime zit- plaats naast hem ingenomen door Car- mencita Milligan en Mr. Todd, die met aandacht naar het op hen afstormen en dan onder de wielen verdwijnen van den weq zaten te kijken. Twee van de drie inzittenden voelden zich allerminst op hun gemak, maar ze stelden manmoedige pogingen in het werk om dit feit voor nummer drie Carmen- cita te verbergen. Het was Carmen- cita geweest, die dadelijk na de lunch ondanks protesten van Sir John en Miss Pringle, die dit plotselinae weggaan het summum van onbegrijpelijkheid vonden had willen vertrekken. ,,Nu de juweelen weer in hun bezit waren," had ze gezegd, ..moesten ze zoo gauw mogelijk terug naar het adres, dat ze bij Reily achtergelaten had, want ge- steld. dat de vriend van haar vader onver- wacht thuis kwam en haar niet vond En haar metgezellen, ofschoon ze tot hun verdriet wisten, dat Reilly niet meer noo- dig was, waren het volkomen met haar eens geweest, alleen al, omdat dit spoe- dige vertrek hun prive plannen in de hand is geweest, wiens redevoeringen een evene- ment waren. De vergissing van 1918 heeft Mr. Troelstra ontegenzeggelijk groote schade toegebracht, dooh dit weertioudt de bladen van allerlei richting niet aan den staatsman-dichter den tol hunner dankbaarheid te betalen. Mr. Troelstra is een figuur geweest die in de S.D.A.P. een plaats van zeldzaam groote beteekenis heeft ingenomen, waarop later de gescihiedschrijfver wel het voile ldcht zal doen vallen. DE ONDERTEEKENING VAN HET VLOOTTRACTAAT. Dinsdag is, schrijft de N. R. Crt., in het pa- leis van St. James te Londen het vloottractaat dat uit de conferentie is voortgekomen, door de vijf mogendheden onderteekend, en wan- neer alle parlementen het later geratificeerd hebben, kan het nieuwe instrument tot beper- king der krijgstoerustingen ter zee in werking treden. Over hetgeen de conferentie had willen bereiken en niet bereikt heeft, is uitenterna geschreven. Wil men zijn optimistischen kijk op de uitkomsten behouden, dan kan men Alexander, den eersten Lord der Britsche ad- miraliteit, nazeggen dat deze conferentie, naar den maatstaf van vroegere pogingen, ,,bijkans phenomenalen .vooruitgang" verwezenlijkt heeft, aangezien zij de vlootprogram's van de drie voomaamste zeemogendheden aJles bij el- kaar besnoeid heeft met ruim 500.000 ton aan kruisers, torpedobootjagers en duikbooten, die anders op stapel gezet zouden zijn; dat zij een vlootvacantie voor kapitale schepen, die voor vervanging aan de beurt kwamen, heeft inge- steld; en dat zij een verschiet voor nader over- leg tot herziening en beperking in 1935 open- laat. Maar Frankrijk en Italie hebben zich niet in het keurs der vermindering laten dwin- gen. De vlootconferentie, die gisteren uiteen is gegaan, heeft precies drie maanden geduurd. Zij werd op 21 Januari met een toespraak van koning George geopend. De beraadslagingen werden in de commissies op de lange baan ge- schoven en einde Februari tengevolge van de Fransche kabinetscrisis tijdelijk afgebroken. Begin April was een overeenkomst tusschen de drie grootste zeemogendheden Amerika, Engeland en Japan tot stand gekomen. Na verdere moeilijke onderhandelingen werd een grondslag voor een vijfmogendheden-tractaat verkregen, waarbij ook Frankrijk en Italie zich konden aansluiten, maar de punten ten aan- zien waarvan deze twee medegingen betreffen niet de algemeene besnoeiing der bouwpro- grams, maar het algemeene stelsel van beper king (een compromis tusschen het stelsel van globale tonnemaat en beperking volgens cate- gorieen) en beperking van het gebruik van duikbooten in het belang der menschlievend- heid, welke niet eens zoo ver gaat als de regel van Washington, die niet algemeen geratifi ceerd werd. Alleen voor de kapitale schepqp kwamen alle vijf overeen (behoudens wat te Washington aan Frankrijk en Italie reeds toe- gestaan, maar nog niet gebouwd was) deze niet meer op stapel te zetten en de sterktever- houding van Washington te handhaven. Dan volgen de nieuwe vlootlijsten van Engeland, Amerika en Japan voor kruisers, torpedo-vaar- tuigen en duikbooten met nauwkeurige vast- stelling van aantal en grootte. Voorts bevat het tractaat afspraken over de uitlegging van het Volkenbondshandvest, die geen nieuwe richting zal wijzen en niet aan het oorspronke- lijke verlangen van Frankrijk voldoet. In hot gebouw dat de drie grootste zeemo- werkte. Want het zou niet lang meer duren, voor Carmencita met haar wensch, om haar hervonden schat te bewonderen, voor den dag zou komen en ten koste van alles moest dit oogenblik uitgesteld wor den tot ze Croyde Park tientallen kilo meters achter zich gelaten hadden. Om dit te bereiken reed George, alsof ergens aan den horizon het land van belofte zich uitstrekte en hield Mr. Todd met een koortsachtige energie nu al een half uur lang de conversatie aan den gang. Gelukkig mankeerde het hem niet aan stof, want Carmencita wilde van alles, wat haar helpers sedert haar vertrek dadelijk na het ontbijt beleefd hadden, op de hoogte gebracht worden en Mr. Todd droeg er zorgvuldig zorg voor, dat het verhaal geen „korte inhoud" werd. En daarna moest Miss Milligan, op haar beurt, een relaas geven van wat de vijand haar aangedaan had en dit verhaal werd er, dank zij een listige handigheid van haar gehoor in het stellen van vragen. ook niet korter op. En zoo gebeurde het, dat het oogenblik van de crisis, waarop George en Mr. Todd met kloppende har- ten hadden zitten wachten, pas kwam, toen de streek, waar ze al die avonturen beleefd hadden, al een kleine vijftig kilo meter achter hen lag. De crisis werd aangekondigd door een plotseling stilte een zwijgen van Car mencita en vergeefsche pogingen om iets te bedenken, dat ze zou kunnen zeggen aan haar metgezellen. Een zucht maakte ten slotte een einde aan de spanning. ,,Wel," zei Carmencita, ,,dat's een veel- bewogen vier en twintig uur, die we nu achter den rug hebben. Vrienden Carr en Todd, hoe kan ik jullie bedanken Als jullie er niet geweest waren ,,Schei uit, Millie," verzocht Mr. Todd haar dringend. „Ik heb niks anders ge- gendheden hebben opgetrokken, zit een losse hofeksteen in den vorm van de zoogenaamde beveiligingsbepaling welke door toedoen van Engeland in het tractaat is opgenomen. In- dien, zoo luidt deze ongeveer, gedurende den tijd waarin het tractaat van kracht is, de ver- eischten yan de nationale veiligheid van een der contracteerende yartijen met betrekking tot oorlogsschepen die in het derde deel van het tractaat beperkt zgn, naar de meening van die partjj, materieel in het geding worden gebracht door nieuwen aanbouw door een mogendheid staande buiten dat derde deel, zal die partij aan de andere partijen bij het derde deel kennis geven van de vermeerdering die in haar eigen tonnemaat voor een of meer cate- gorieen van zulke oorlogsschepen noodig zijn. Zij zal de voorgenomen vermeerdering nauw- .keurig aangeven en de redenen ervoor en ge- machtigd zijn tot zulk een vermeerdering. Daarop zullen de andere partrjen bij het derde deel het recht hebben tot overeenkomstige versterking in de aangegeven categorieen. Engeland heeft deze bepaling gewenscht om zich tegen een z.i. onrustbarende uitbreiding van het Fransche vlootprogram te vrijwaren en daarom is de gemaakte afspraak tot be perking, bij eerste aanzegging en zonder nieuwe conferentie, ontbindbaar. Op den dag van de onderteekening kwam de Daily Telegraph juist met de onthulling dat de Fransche marine besloten heeft tot het bouwen van een nieuw type liniekruiser van 27.000 ton met kanOnnen van 30.5 c.M. als tegenwicht tegen het nieuwe type van het Duitsche ,,liniesehip in zakformaat" ter ver vanging van de Preussen. Frankrijk gaat hier- bij echter niet buiten zijn boekje, want het kan nog, evenals Italie, uit het tegoed van Washington drie groote linie-kruisers met een gezamenlijke waterverplaatsing van 70.000 ton bouwen, zonder dat Engeland een beroep kan doen op een wijziging in den toestand met betrekking tot zijn veiligheidsbehoeften. Men verzekert dat Frankrijk het vooralsnog bij dit eene schip zal laten, maar dat het zijn verdere houding zal laten afhangen van de nieuwe oor logsschepen die Duitsclaand op stapel mocht zetten. Men weet dat de Rijksdag nog zal moeten beslissen over het al of niet toestaan van een eerste crediet voor een tweede ,,linie- schip in zakformaat". Het nieuwe tractaat zal de bouwbedrijvig- heid aan de marine-werven vrijwel nergens tot stilstand brengen, maar alleen zijn de grenzen erdoor aangewezen of bekend, Met name Ame rika moet nog veel achterstand inhalen, voor de pariteit met Engeland op het gebied van kruisers bereikt. De conferentie laat als grootste probleem de kwestie achter, hoe Frankrijk en Italie tot een politiek accoord moeten komen dat den grond slag voor een vlootovereenkomst voor de Mid- dellandsche Zee kan vormen. BRITSCH-INDIe. Een terroristische organisatie uit Bengalee heeft een brutalen aanval gedaan te Chitta- gonig. De opstandelingen in uniform verkleed, chloroformeenden de beambten van het tele- foon- en telegraafkantoor en staken vervol- gens het gebouw in brand. Hierdoor werden alle telegrafisohe verbin- dingen verbroken. De draden werden boven- dien op drie plaatsen doorgesneden. Van het telegraafkantoor begaven de op standelingen zich naar den spoorwegwadht- post, die overvallen en neergeschoten werd, Zij ginigen toen naar het politiedepot, dat op dezelfde wlijize werd overvallen en geplunderd. Uit het depot wordt een groot aantal wa- pens, o.a. een geiweer, 20 revolvers, 55 kara- bijnen en een hoeveelheid munitie vermist; daan als rondkijken en in den weg loopen. Mgar geamuseerd hebbik meIk voel me of ik een verjongingskuur gedaan heb. Zoo waar ik hier zit." ,,Ik ben bang, dat ik ook niet bepaald een schitterend figuur geslagen heb, Car mencita," zei George, terwiji hij den weg voor hem fixeerde, alsof die hem persoon- lijk een groot onrecht aangedaan had. ,,Ik heb zoo wat van alles, waarmee ik begon- nen ben, een Janboel gemaaktMijn eenige excuus is, dat mijn bedoelingen goea geweest zijn. Carmencita legde haar smalle hand op zijn arm, een handelwijze, waardoor al het bloed, dat George bezat, naar zijn hoofd steeg en de Weston Winchester bijna in een haag terecht kwam. ,Ik vind juist, dat je je schitterend ge houden hebt, George zei Carmencita. ,,Dat in'breken van jeen dan dien politie-agent voor den gek houden; en alles trouwens En ten slotte is het jou toch maar gelukt, om mijn juweelen terug te krijgen, niet-waar George kreeg een schok van schrik, wierp zijn mede samenzweerder een waar- schuwenden blik toe en knikte met een ongelukkig gezicht. ,,Laat ze eens zien, zeg verzocht Car mencita hem. ,,Om me ervan te overtui- gen, dat ze er allemaal nog zijn. Waar neb je zein je zak ,,0ze zijn er allemaaler ont- breekt geen een Ik heb je toch gezegd, dat ik ze dadelijk geteld heb.. ,,Ja maar ik heb opeens zoo'n geweldi- gen zin om ervan te genieten. Kinder- achtig, hemaar geef het kind voor dezen eenen keer maar zijn zin, George George slikte een paar maal, keek Mr. Todd aan en knikte veelbeteekend. Mr. Todd schudde vastbesloten zijn hoofd en keek, demonstratief, het raampje uit. een en ander werd door de opstandelingen medegenomen. Naar thans vaststaat, zijn bij de onlusten negen personen, onder wie twee Europeanen, o-mgekomen. Vijf personen, die vermoedelijk deel uit- maakten van de bende aanvallers, zijn ge- arresteerd. Vier autonaotoielen, welke gedu rende de onlusten gebruikt zijn en die voor- zien waren van vijf kanonnen, zijn in beslag gemomen. Gandhi verklaarde omtrent de gebeurtenis- sen te Chittagong op tot hem gerichte vra gen, dat hij deze als zeer emstig beschouwt, daar zij niet als de onlusten te Calcutta en Karachi op zich zelf staande gebeurtenissen vormen. Hoeiwel de toestand emstig is, zal hij niet afzien van het voortzetten van zijn veldtocht. Zoolanig het Britsche volk het Indische volk een ongewenschte heerschappij blijft opleggen, zoolang is deze Britsche heer schappij onwettig. Te Bardoli hield Gandhi, die daar per auto aanikwam, in een massa-vergadering een toe spraak, waarin hij de bevolking aanspoorde, de drie door hem verkondigde grondstellingen ter harte te nemen. Zij moest zich dus niet bekommeren om het zoutmonopolie, afzien van alcoholgebruik en haar eigen kleeding vervaardigen. Bovendien spoorde Gandhi aan tot het weigeren der betaling van de grond- belasting. De onderkoning, lord Irwin, heeft een spe- ciale ordonnantie voor Bengalen uitgevaardigd ter voorkoming van terroristische aanslagen. Bij deze ordonnantie worden aan de autoritei- ten buitengewone bevoegdheden verleend, o.a. tot het gevangenihouden van verdachten zon der rechterlijk vonnis, enz. De politie heeft Zondag te Bombay een in- val gedaan op verscheidene plaatsen waar onwettig zout werd vervaardigd. De zout- pannen werden vemield. Eenige van Gandhi's vrijwilligers, die weer- stand boden aan de politie, werden licht ge- wond. Vier vrijwilligers werden gearresteerd, doch later weer op vrije voeten gesteld. BLOEDIGE BOTSINGEN TUSSCHEN COMMUNISTEN EN POLITIE TE LEIPZIG. De communistisahe jeugdd4g, die op eer sten Paaschdag te Leipzig werd gehouden, heeft 3 dooden en talrijke emstige gewonden geeischt. In het centrum der stad kwam het 's avonds tot een botsing, waarbij 2 politie- beambten gedoad werden; 7 andere personen werden gewond. Door de politie wordt het volgende bierom- trent medegedeeld: Aan den communistischen jeugddag namen ongeveer 17.000 personen deel. Op eenige plaatsen werden plakkaten met opruiende op- schriften in beslag genomen. Terwfij! het bij de optochten betrekkelijk ordelijk toeging, kwam het bij. de betooging op het Augustus- plein tot hevige botsingen. Op den Grim- maischen Steinweg hadden betoogers getracht een auto aan te houden en omver te werpen. Terwiji het de politie gelukte de auto den doorgang te verzekeren, werd zij zelf door oproerigen aangevallen en met latten en stok- ken geslagen. De politie-agenten trachten zich met hun revolvers tegen zes der aan vallers te verdedigen. Daarbij werd de hoofd- agent van politie Gall zoo geslagen, dat hij dood neerviel. De opperwachtmeester Kappe is eenige uren na het gebeurde aan de gevol- gen der verwomdingen overleden. Een derde politie-agent verkeert in levensgevaar. Drie politie-agenten zijn nog zwaar gewond. Om zich te verdedigen hebben de politie- agenten van hun revolvers gebruik gemaakt. Een der oproerkraaiers kreeg een doodelijik ,,Vooruit er mee beet George hem toe. „Nee, doe jij 't maar, jong, zei Mr. Todd haastia. ,.Ik durf niet". ,,Wel heb ik van mebegon George driftig. ,,Zeg eens zei Miss Milligan ver- baasd. ..Wat mankeert jullie op eens George wierp een woedenden blik op het achterhoofd van Mr. Todd, hoestte, kuChte, krabde zich achter zijn linkeroor, hoestte weer en stak, force majeure, van wal. ,,EhCarmencitawat zou je liever willen hebbenhet geld of de juweelen ,,'t Geld natuurlijk. Maar dat kan ik niet krijgen voor Reilly terug is Door dit antwoord lichtelijk aangemoe- digd, stak George nu in ernst van wal. ,,De quaestie is, Carmencita, we... we hebben je een bekentenis te doen.' Miss Milligan's mond zei niets, maar haar oogen des te meer. „Wist je," ging George voorzichtig voort, _.dat Sir John een verzamelaar is... van juweelen en al dat gedoe meer ,,Ja zeker, zijn vrouw had het me ver- teld. Waarom Omdatkijk toen jij boven was, hebben Mr. Todd en ik eens een ernstig woordje samen gesproken. Sir John moest toevallig even weg en wij voelden ons niet gerustwat Smith betreft, begrijp je. We dachten: Reilly komt nog in dagen niet terug en natuurlijk gaat F.-S. weer zoo gauw hij beter is, met vollen stoom vooruit. En we waren bang als hij weer begon, dat 't ons wel eens niet kon ge- lukken om hem te vlug af te zijn want eigenlijk, als je eerlijk bent, moet je toe- geven, dat het dezen laatsten keer puur geluk geweest is." ,,Dat geef ik toe," zei Carmencita met sohot, terwiji vier anderen gewond werden. In verband met deize gebeurtemissen heeft de politie alle verdere betoogingen verboden. Paasch-Maanidag is ondanks de verfboden communistisdhe demonstraties te Leipzig niet rustig verloopen. De politie-agenten, die Zon- dagnacht nauwelijks tot rust gekomen waren, werden ook tweeden Paaschdag weder uit alle deelen der stad gealarmeerd. Te acht uur 's morgens werden politie-be- amlbten lastag gevallen door de communisti- sche jeugd en op verscheidene plaatsen moest de poliitie handelend optreden. Een der ge- arresteerde jonge communisten wist zich loe te maken en vluehtte in een kelider. Toen een politie-beambte hem in den kelder volgde, viel de jonge communist hem aan, zoodait de politie-agent van zijn revolver gebruik moest maken. De communist werd met een schot in een der longen zwaar gewond. Hij werd in een ziekenhuds opgenomen. Eenige personen werden opgepakt. De deelnemers aan den communistischen jeugddag, die niet in de stad wonen, zijn mee- rendeels gisteren per auto of trein uit Leipzig vertrokken. DE ZAAK-DE LEEUW. De correspondent van de N. R. Crt., te Brussel meldt: De Vlaamsche milicien Joris de Leeuw, die de vorige week in het militair ziekenhuis te Antiwerpen werd opgenomen en in de afdee- ling voor krankzinnigen was opgesloten, is Zaterdagmiddag weer naar de gevangenis te Anbwerpen oveigebracht en later, vermoede lijk uit vrees voor Vlaamsch-nationale betoo gingen in de Scheldestad, op transport gesteld met bestemming naar de gevangenis te Sint- Gillis-Brussel. In een dievenwagen werd hij-, samen met een groep veroordeelden, waar onder verscheidene boeven, naar het Centraal- station gebracht, waar hem, bij het verlaten van den wagen, de boeien om de polsen wer den geschoven Nog twee andere wagens met gedetineerden waren in het station aange- komen en het was een troep van ongeveer 40 man, die, door 25 gendarmen vergezeld, in den trein naar Brussel plaats nam. In het Noorderstatkm der hoofdstad stonden de cel- wagens weer gereed Een gedelegeerde van het departement van justitie kwam de aan- komst van De Leeuw, die speciaal door een groepje gendarmen bewaakt werd, constatee- ren. De jonge Vlaming, die aldus behandeld wordt, omdat hij verklaarde alleen aan in het Nederlandsch gegeven militaire bevelen te zullen gehoorzamen, zag er, naar ooggetuigen verzekeren, geenszins terneergeslagen uit. DE HOUTRIJKDOM. Blijkens het verslag van de regeeringscom- missie voor het boschwezen, die een nauw- keurig onderzoek heeft ingesteld naar den houtvoorraad van Zweden op 1400 millioen kubieke meter hout geschat, wat ongeveer 40 hooger is dan vroeger aangenomen werd. ,,Het groene goud" speelt een belang- rijke rol in den uitvoer van Zweden, aange zien de helft van dezen uitvoer uit hout of houtproducten, zooals cellulose en papier be- staat. Niet minder dan 58.5 van de totale op- pervlakte van Zweden is met bosch bezet. De commissie heeft ook een nauwkeurig onder zoek naar de kwaliteit en den ouderdom van de boomen ingesteld, welk onderzoek van groot belang voor de verfbetering van het boschwezen is. De kosten van het onderzoek bedroegen 1.2 millioen kronen, wat neerkomt op slechts 5% ore of ongeveer 4 cent per H.A. een gezicht, of ze niet wist, hoe ze het had. ,,Maar wat willen jullie me nu eigenlijk vertellen George kuchte voor de derde maal en keek strak voor zich uit. Hij had als leu- genaar niet de minste routine en dus was hij blij, dat zijn plight, als chauffeur hem gebood den weg in het oog te houden en hem dus het aankijken van het slachtoffer des heeren Todd's weldadigheid be- spaarde. ,,Wel, toevalligtoen Sir John weer teruggekomen wasmoest ik mijn zakdoek hebben en toen. vreeselijk dom van me ,maar er was niets aan te doen vlogen de „steenen mee eruit... Sir John zag ze natuurlijk en toen... en toen... o verdorie, ik zit te zeuren als een ouwe bes... toen heeft hij ze gekocht. Op die aankondiging volgde een stilte. Een stilte, die zoo zwaar op de beide samenzweerders drukte. dat hun adem- haling er onder leed. Ze durfden elkaar niet aankijken, ze durfden Carmencita niet aankijken en toen zij begon te spre- ken, hetgeen niet geschiedde voor de Weston Winchester weer een kilometer diahter bij Londen gekomen was schrokken ze, of iemand onverwacht een revolver aan hun oor afgeschoten had. „Sir John heeft mijn juweelen gekocht, zeg je Tot George's groote verlichting kwam Mr. Todd hem op dit kritieke oogenblik te hulp. „Zoo is 't Millie voor tien duizend pond. Hij had al 't geld niet in huis en toen heeft-ie ons een soort van waarborg- som gegeven, begrijp-je en morge an den dag stuurt-ie je ae rest, heb-ie gezegd." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1