ALGEMEEN NIEUWS- C.N AQVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. De dolende Juweelen No. 8516. WOENSDAG 16 APRIL 1930. 70e Jaargaag Wegens bet Paascbfeest zal ajT Maandag GEEN nummer ▼an dit blad verschijnen. BIMKNIAMD. FEVILLET0N. IUITEILAI1. TER NEUZEN, 16 APRIL 1930. UZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post /1.80 per 2 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abounementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,2O. Grootere letters en cliches wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. DIEN STPLICHT. Uitspraak inzake vrijstelling. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennis, dat een uitspraak op aanvrage om vrijstelling van den Dienstplicht, ter Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking in beroep worden gekomen. a. door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt of door diens wettigen vertegen- woordiger; It. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven per- sonen of door hun wettige vertegenwoor- digers. Het verzoekschrift moet met redenen om- kleed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericht aan de Koningin, doch worden ingediend bij den Burgemeester, te* Secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. Voor zooveel betreft uitspraken door Gedepu- teerde Staten gedaan, kan bovendien de Com- ■aissaris der Koningin binnen denzelfden ter- mijn bij de Koningin in iberoep komen. Ter Neuzen, den 14 April 1930. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. VASTSTELLING ROOILIJN. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat vanaf Woensdag 23 April 1930 tot en met Woensdag 7 Mei d.a.v. op de gemeente-secre- tarie voor een ieder zal worden ter inzage ge- legd het ontwerp raadsbesluit tot vaststelling van een rooilijn aan beide kanten van den Koe- yorsstraat in den Koegorspolder. Bezwaren tegen dit ontwerp raadsbesluit kunnen schriftelijk bij burgemeester en wet houders worden ingediend tot uiterlijk 7 Mei 1930. Ter Neuzen, den 15 April 1930. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJL.LE, Secretaris. DE RIJKSSUBSIDIE VOOR DE BESTRIJDING DER TUBERCULOSE. De Minister van Arbeid, Handel en Njjver- h«id stelt ter zake van bet verleenen van mjkssubsidie voor de bestrijding der tuber- eulose de navolgende voorwaarde: De vereenigingen voor wijkverpleging die ten behoeve van de T. B. C.-bestrijding werk- zaam zijn en daarvoor subsidie ontvangen, zijn, wanneer in de gemeente of in het deel van de gemeente, waar zij werkzaam zijn, een door den inspecteur goedgekeurd consultatiebureau voor zuigelingen of kleuters bestaat, dat uit- gaat, hetzij van de Provinciale Vereeniging voor de Hygiene van het Kind, hetzij van de genoemde vereeniging zelf, verplicht de bij haar in dienst zijnde wijkverpleegster-huisbe- door K R. G. BROWNE. 70) (Vervolg.) ,,Heb ijc soms te veel gedronken, Turtle vroeg hij hautain. .Gedronken, Sir Ik gedronken Nee, ik heb niet gedronken gaf Turtle, in zijn wiek geschoten door deze onverdien- de beschuldiging, waardig ten antwoord. ,,Ik heb vanmorrige nog al veel tijd gehad om te drinken. De halleve tijd heb ik. die twee daar achteran gezete." Hij wees met een beschuldigenden vinger naar de heeren Carr en Todd. „iEn ik dacht," zei Sir John geduldig, „dat de menschen die je vanmorgen ach- terna gezeten hebt als je iemand ten- minste achterna gezeten hebt in de groene auto weggegaan waren?" ,,Zoo is't net, Sir. Maar die twee daar heb ik ook achteran gezeten, begrijp u?" ,,Nee, ik begrijp 't niet", zei Sir John, nu met 'n tikje ongeduld. ,,Je schijnt van morgen wel de heele streek achterna ge zeten te hebben, Turtle. Waarom zit je die stroopers van mij niet achterna... en pakt ze!" „Ja... dat he 'k justement gedaan, sir, daar staan ze! W^eer wees hij op de heeren Carr en Todd. ,,Dat benne de snuiters, die vannacht in South Wood aan de qanq geweest benne, sir!" ,,Wat!!" „Ja! Ze hebbe uwes beet genome... dat zoekster huisbezoek ten behoeve van de kin- derbescherming te laten verrichten, voor zoo- ver dit door den inspecteur van de Volksge- zondheid in overleg met den medicus die het eonsultatiebureau leidt, noodzakelijk wordt geacht. In zeer bijzondere omstandigheden kan door den inspecteur van deze bepaling ontheffing worden verleend. DE A.S. VOLKSTELLING. Het Eerste Kamerlid Slingenberg heeft aan den Minister van Staat, Minister van Binnen- landsche Zaken en Landbouw, de volgende vragen gesteld: 1. Is de Minister bereid, om de motieven op te geven, waarom in 1920 bij gelegenheid van de tienjaarlijksche volkstelling aan de ge- meentebesturen een vergoeding werd gegeven, berekend naar den grondslag van 12 cent per getelden persoon, terwijl thans, blijkens be- schikking van 13 Maart 1930, een tegemoet- koming zal worden verleend ten bedrage van slechts 7% cent per getelden persoon? <2. Heeft de Minister zich er voldoende rekenschap van gegeven, dat voor minder geld er thans meer werk door de gemeenten zal moeten worden gepraesteerd, namelijk het vooraf ter secretarie invullen der telkaarten? 3. Is de Minister niet van oordeel, dat deze beschikking in strijd is met de gedachte, die ten grondslag behoort te liggen aan een ge- zonde regeling der financieele verhouding tus- schen Rijk en gemeenten, namelijk om de ge meenten niet zonder volledige vergoeding der kosten belangen van het Rijk te doen behar- tigen 4. Is de Minister bereid, om als nog aan de gemeenten een zoodanige vergoeding uit te keeren, dat de voile kosten der volkstelling door het Rijk aan de gemeenten zullen worden vergoed WEGENBELASTING. Bij Kon. besluit van 10 April is bepaald: Belasting is niet verschuldigd voor motor- rijtuigen, welke uit den aard bestemd zijn om elders dan op wegen te worden gebruikt, in- dien die uitsluitend ten dienste van het land- bouwbedrijf van den openbaren weg gebruik maken. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 Mei 1930. Naar aanleiding van hetjjovenstaande wordt er de aandacht op gevestigd, dat aan houders van op 1 Mei 1930 nog geldige 60-dagenkaar- ten tegen inlevering van deze kaarten terug- gave van belasting zal worden verleend, ten bedrage van zooveel twaalfde gedeelten van het voor de kaart betaalde bedrag, als deze op 1 Mei 1930 nog geheele maanden geldig zou zijn geweest, met dien verstande echter, dat nooit m<§<§r zal worden teruggegeven dan zooveel zestigste gedeelten van het betaalde bedrag als er op 1 Mei 1930 nog openstaande vakken op de kaart aanwezig zijn. De Minister van Financien heeft goedgevon- den en verstaan te bepalen: 1. Aan houders van motorrijtuigen die in- gevolge voornoemd besluit op vrijstelling van wegenbelasting aanspraak hebben, wordt eene kostelooze belastingkaart Wegenbelasting no. 14 of Wegenbelasting no. 15 uitgereikt door den ontvanger te wiens kantore een daartoe strekkend verzoek wordt gedaan. 2. Voordat wordt aangenomen, dat de hou- der op vrijstelling van wegenbelasting hier te lande aanspraak heeft, dient hij te hebben aangetoond, dat hij in Groot-Brittannie of Noord-Ierland woont of gevestigd is, en dat het motorrjjtuig, waarvoor afgifte van eene kostelooze belastingkaart wordt verlangd, in Groot-Brittannie of Noord-Ierland is inge schreven, als toebehoorende aan een persoon, die daar te lande woont of gevestigd is. zie 'k wel... naturelik aap-wat-he-je-een- mooie-jonge gespeeld. Maar dat benne de twee die Hopijoy vannacht bijkans bij hun kladde gehad heb, sir... Vanmorrige benne ze me door de vingers geglipt, maar daarmee benne ze niet van me af... zoo makkelik gaat dat niet...' In de drie en zestig jaar, dat hij een be- woner van dit ondermaansche was, had Sir John onder meer geleerd, dat het wijs is de dingen te nemen zooals ze zijn en je door niets uit je evenwicht te laten bren gen. In gewone omstandigheden bereikte hij met deze philisophie de beste resulta- ten, maar voor dit speciale geval school ze te kort. Hij was absoluut overbluft en die geestestoestand was duidelijk op zijn gezicht te lezen, toen hij zich. na Turtle s lofzang op zichzelf, tot zijn gasten keerde. ..Misschien kunt u een van beiden licht in deze zaak brengen Ik weet er eerlijk gezegd geen raad mee. George verborg zijn onaerust geweten achter een air van onschuld en keek den man in het blauw verwijtend aan. ,,Je mag wel wat voorzichtiger met dat soort beweringen zijn, vriend zei hij. ,,'t Is laster of smaad, een van de twee wat weet ik niet." Mlaar de Wet liet zich niet gemakke lijk overbluffen. „Zoo, wat u zegt! En waarom he je me dan in de heg geduwd en ben je vortge loopen? En waarom... ,,Wel, wel!" zei een bekende stem op eens. ,,\Vordt hier iemand gearresteerd? Als een man keerde de groep van vier zich om en keek. De spreekster was Mliss Pringle, die met Carmencita Milligan door de overboogde deur naar buiten was ge komen. 3. Met machtneming overigens van den in art. 2 van bovengenoemd besluit genoemden termijn van 4 achtereenvolgende maanden wordt aan den houder van een motorrijtuig die op vrijstelling aanspraak heeft, eene be lastingkaart Wegenbelasting no. 14 of Wegen belasting no. 15 afge;,even voor het verlangde tijdvak; v66r of bij het verstrijken van dit trjd- vak kon, voor zoover op vrijstelling nog aan spraak bestaat, de geldigheidsduur op verzoek van den houder worden verlengd door den ont vanger der directe belastingen wien zulk een verzoek wordt gedaan. 4. Indien het motorrijtuig v66r het ver- loopen van den geldigheidsduur der belasting kaart wordt uitgevoerd of wordt verkocht of op eenige andere wijze aan een ander wordt overgedaan, moet de uitgereikte belasting kaart onverwijld worden ingeleverd, in het eerste geval bij den ontvanger van het kon- toor van uitvoer, in andere gevallen bij den ontvanger der directe belastingen. (St.ct.) RADIO OP 19 EN 30 APRIL. Gelijk men weet, heeft de Minister van Waterstaat onlangs aan de V.A.R.A. het vol gende gevraagd: a. den avond van Zaterdag 19 April den verjaardag van vrins Hendrik aan de A.V.R.O. af te staan; b. een regeling te treffen, dat op den avond van Woensdag 30 April het laatste gedeelte de A.V.R.O. en het eerste gedeelte de V.A.R.A. zou uitzenden. Van de zijde van de V.A.R.A. werd hiertegen bezwaar gemaakt, omdat reeds maatregelen genomen waren, welke een uitzending, in het bizonder op 19 dezer, niet meer ongedaan kon- den maken. Wij vememen thans, dat de Minister bepaald heeft, dat op den avond van 19 April en op het laatste gedeelte van den avond van 30 April de Hilversumsehe zender ter beschik king van de V.A.R.A. zal zijn. DEMONSTRATIEF CONGRES DER V.A.R.A. In het gebouw voor Kunsten en Weten- schappen te 's Gravenhage is Zondag een de- monstratief congres der s.-d. V.A.R.A. gehou- den, waar een motie werd aangenomen, welke o.m. een zoodanige verdeeling van den zend- tijd eischt, dat daarbij rekening gehouden dient te worden met de grootte der belangrijke volksgroepen, die door de verschillende om- roepvereenigingen worden vertegenwoordigd, alsmede met de wenschen der in de kosten van den omroep bijdragende luisteraars, welke blijken uit de ledentallen der omroep-organi- saties. Na verzekering van de rechten der onderscheidene kleine, aanvullende omroep- organisaties, behoort de totaal resteerende zendtijd onder de vier groote omroepvereeni- gingen gelijkelijk te worden verdeeld. LIBERALE STAATSPARTIJ DE VRIJHEIDSBOND. In de algemeene vergadering der Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond (op 31 Mei en 1 Juni te's Gravenhage) zal van bestuurswege o.a. de uitbreiding van het hoofdbestuur met zes leden en de reorganisatie van het secreta- riaat worden voorgesteld. LIBERAAL KIESRECHTRAPPORT Het rapport van de kiesrechtcommissie, in- gesteld door de Liberale Staatspartij De Vrij heidsbond, welke commissie aanvankelijk werd gepresideerd door mr. P. Droogleever Fortuyn en thans onder het presidium van mr. J. Drost te Rotterdam staat, is thans in druk aan het hoofdbestuur uitgebracht, dat rapport en wetsontwerp nader zal onderzoeken, waar- na een beslissing over eventueele openbaar- making zal worden genomen. Deze commissie heeft zich in haar rapport, dat o.a. pleit voor „Ah, Helen", zei Sir John opgelucht, ,,dat is een kwestie, waarbij we jouw scherpzinnigheid noodig hebben. Naar wat ik ervan begrepen heb -maar waar- schijnlijk heb ik alles absoluut verkeerd begrepen beschuldigt vriend Turtle hier jouw neef en Mr. Todd van fazanten mijn fazanten stroopen. Ik vind het natuurlijk zeer onwaarschijnlijk, maar hij houdt zoo positief vol..." Helen Pringle keek veldwachter Turtle aan en veldwachter Turtle werd lichtelijk bleek om zijn neus. Als volbloed Quan- tock-Royalist had hij een buitengewonen eerbied voor het intellect en de tong van Miss Pringle, en dus had hij er wat voor over gehad, als ze bij deze unieke gelegen heid door afwezigheid geschitterd had. ,,Wees niet zoo dwaas, Turtle", zei tante Helen. De vertegenwoordiger der Wet slikte een paar maal, trok zijn boord met zijn wijsvinger wat wijder en vermande zich. ..Neern me niet verkwalijk, miss, maar 't is zoo. 't Is een feit. Deze twee snuiters hier benne vannacht in South Wood ge- zien en..." „Dat's toch wel wat kras, Turtle zei Miss Pringle. ,,Zoo nu en dan vraag ik me wel eens af. hoe ze erbij gekomen zijn om jou veldwachter te maken. Deze heer is Mr. Todd, een invloedrijke Amerikaan, die hier op bezoek is, en dit is mijn neef, Mir. Carr. En nu wil jij vertellen, dat zij vannacht aan het stelen van fazanten ge weest zijn?" Veldwachter Turtle keek verbouwe- reerd. De hypnotische blauwe oogen on der den zonnehoed werkten meer uit dan een maand argumenteeren zou gedaan hebben en daarbij was de ontdekking, dat versterking van den band tusschen afgevaar- digde en district, beperkt tot de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De interne regelingen welke, met het oog op de verkiezingen voor de Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraden voor de partij gelden, zijn door een bijzonderlijk hiervoor ingestelde com missie in studie genomen. EEN STAATSCOMMISSIE VOOR DEN LANDBOUW. Naar het Corr. Bureau verneemt is in voor- bereiding de instelling van een staatscommis- sie om te overwegen, welke maatregelen kun nen worden getroffen met het oog op den oogenblikkelijken toestand van land- en tuin- bouw. DE KALI-VERSCHEPINGEN De correspondent van Het Vad. te Brussel meldt: In Antwerpsche handelskringen heerscht zekere ongerustheid omtrent de kalikwestie daar de jongste berichten uit Parijs blijken te bevestigen, dat de Soci6t§ Commerciale der Potasses d'Alsace niet geneigd zou zijn Ant- werpen het monopolie der kaliverschepingen te verzekeren en toch nog een deel van den uitvoer over Rotterdam zal leiden. Het doel van de nieuwe reis van burgemeester Van Cauwelaert naar Parijs zou wel degelijk zijn, dit monopolie schriftelijk te zien verzekeren, in welk geval de stad Antwerpen bereid zou gevonden worden, nieuwe kali-installaties op te richten, bestemd om aan de S.C.P.A. te worden verhuurd. Deze installaties zouden der- tig millioen francs kosten. DE DUITSCHE FINANCIEELE HERVORMINGSWETTEN AANGENOMEN. Dr. Briining, de Duitsche rijkskanselier, heeft schrijft de N. R. Crt. het kunst- stuk klaargespeeld om zonder vaste meerder- heid achter zich, de financieele wetten en de nieuwe agrarische maatregelen onder dak te brengen. Hoe hem dit gelukt is, zou hij zelf moeilijk kunnen verklaren, want het eene ont werp na het andere is er slechts met een handvol stemmen doorgehaald, maar wel kan men er dit van zeggen, dat de Duitsch-natio- nalen hem in hun verdeeldheid de overwinning mogelijk gemaakt hebben. De afwezigheid van een paar medestanders van de regeering die gisteren van alle kanten bij elkaar getrom- meld waren, had bij de hachelijkste stemmin- gen tot een ramp kunnen leiden, en het was voor de regeering met haar getrouwen soms een wilde rit tusschen vijandelijke gelederen door, maar het doel is toch ten slotte bereikt. De dagen, die aan de derde lezing vooraf zijn gegaan, zijn gebruikt voor geschipper, vooral over de bierbelasting, waartegen de Beieren ten slotte hun verzet opgaven, toen het percentage van de voorgestelde verhooging met 75 tot 46 pet. verlaagd was. Door ver hooging van de belasting op den winkelomzet met 0.1 moest het daardoor ontstane gat gestopt worden en Briining zich weer vijanden in het hem welgezinde kamp van de democra- ten maken. Zoo hing het leven van hem en zijn regeering aan een draadje. Maar, gelijk gezegd, de doorslag is toch gegeven door het feit dat de Duitsch-nationalen geen aaneen- gesloten macht tegen de regeering vormden. De handige manoeuvre van de regeering om de nieuwe agrarische tarieven aan de finan cieele hervorming vast te koppelen, zoodat de Duitsch-nationalen bij het stemmen tegen de regeering in conflict met hun agrarische kie- zers hadden moeten raken, verergerde de ver- warring in hun kamp nog. Van meer belang dan dat de nieuwe regee ring tot na het Paaschreces van haar leven zeker kan zijn, is het dat de grondslag voor de gezondmaking van 's rijks financien gelegd is. Daar valt niet meer aan te tomen, even- min als aan de wetten tot inwerkingstelling van het plan Young. Deze groote politieke vraagstukken zijn opgelost, zonder dat de Duitsch-nationalen, hoewel zij op de wip zaten, de regeling ervan geheel naar hun eigen zvb hebben kunnen voorschrijven. DE WERKELOOSHEID IN DE VEREENIGDE STATEN. De Bond voor werkloozen heeft nasporingen laten doen naar het aantal werkloozen in de Ver. Staten. Hij kwam tot een totaal van 6% millioen. De bond wil nu op 27 dezer een „werkloozen-Zondag" houden. Voor de betoo- ging wordt medewerking gevraagd aan de autoriteiten, de kerken en de liefdadigheidsln- stelllngen. Het is de bedoeling, met deze betooging de regeering er op te wijzen, dat het noodzakelijk is, dat worde overgegaai* tot bijzondere hulp- maatregelen. VEREENIGING „TER NEUZEN VOORUIT". In de gisteravond gehouden vergadering; der vereeniging voor vreemdelingenverkeer „Ter Neuzen Vooruit" werd verslag uitge bracht over het afgeloopen jaar. Daaruit bleek, dat de uitgaven voor het gymnastiek- feest met concerten en vuurwerk ter gelegen heid van den jaardag der Koningin, op 31 Augustus, hebben bedragen f 1303,68. De lrjsten van vrijwillige bijdragen, entree's op t' gymnastiekterrein en programmaverkoop heb ben opgehracht 950,55, zoodat uit de ge wone kasmiddelen moest bijgepast worden een bedrag van 353,13. De gewone kas wees aan een bedrag in ont- vangst van 423,07, en aan uitgaven (met inibegrip van het tekort op 't feest) 375,74, zoodat er een saldo is van f 47,33. Het leden- tal nam toe met 34 en verminderde rnet 2, zoodat het aan 't eind van 't jaar 82 bedroeg, een aantal dat voor deze vereeniging in een plaats als Ter Neuzen zeker te gering moet genoemd worden. Men hoopt, dat het werk der vereeniging en de resultaten daarvan ten slotte meerderen aanleiding zullen geven tot toetreden. De aftredende bestuursleden, de heeren Ph. J. Callenfels en N. J. Harte werden herkozen. Voorts werden plaunen besproken voor de viering van den 50sten jaardag van H. M. de Koningin. Aangeizien de juiste datum op Zon dag valt, een dag die zich alhier niet voor openbare feestelijkheden leent, werd besloten dit te doen op Zaterdag 30 Augustus. Men stelt zich voor dien dag te geven kinder- volksspelen, concerten, waarvoor nevens het plaatselijk muziekgezelschap ,,De vereenigde werklieden" ook de medewerking zal worden gevraagd van enkele gezelschappen uit de omgeving, met tot slot een vuurwerk. Voor de uitvoering van dit plan zal een beroep worden gedaan op financieelen steun der bur- g€rij in het algemeen, die, naar men hoopt, weer in voldoende mate zal worden ge- schonken. IJSCLUB TER NEUZEN. Door het bestuur der IJsclub Ter Neuzen, dat ajanvamkelijik geen uitvoering heeft ge geven aan het voomemen tot het doen van een tiweede beroep op financieelen steun der leden, voor het afwerken van het terrein, is thans, nu een en ander nader kon worden overzien, besloten alsnog daartoe over te gaan en zullen de indertijd uitgereikte biljetten worden ingeizameld. die ,,eene" werkelijk de neef van Miss Pringle was, een slag! Het geslacht der Turtles liet zich echter niet zoo gemakke- lijk van de wijs brengen. Geschokt, maar daarom nog niet overwonnen, trok hij voor de tweede maal ten aanval. ,,Maar ze benne gezien, miss tenmin- ste Hopjoy heb er twee gezien die op die daar leke! Twee kleine. dikke kereltjes, miss. En dan me bewijs... ik heb een be- wijs ook nog..." Een bewijs?" vroeg Sir John.gei'nteres- seerd. ,,Oat is tenminste iets. Wat voor een bewijs?" ,,Een zakdoek, sir! vertelde veldwach ter Turtle, terwijl hij met zijn rechterhand in den merkwaardig ongemakkelijken zak, die politie-agenten achter in hun jas heb ben. rondzocht. ,,Een groote zijen zad- doek, waar ze de poote van de fasante mee vast hadden gebonden. Deze m..., deze meneer hier, heb toegegeven, dattie van hem is en ik... en ik... Hij stotterde een paar maal en zweeg; voor het eerst kwam er iets onzekers in zijn houding, in zijn geheele manier van doen. Het explo- reeren van zijn ,,achter"-zak kreeg iets gejaagds; hij wrong zich in de zonder- lingste bochten om elk hoekje te bereiken. ..Begrijp ik niks van... tien tellen gelejen ha'k em nog! Zeker late valle toe ik die andere achteran zat zoo'n groote zijen zaddoek..." ,,Neem me niet kwalijk", zei Miss Pringle met een hautain air, ,,maar dat is toch wel wat al te bar! Je komt hier en beschuldigt mijn neef van fazanten ste len op grond van een bewijs, dat je niet hebt! Heb je wel eens fazanten gestolen, George?" Nooit, tante!" gaf haar neef met iets zalvends in zijn stem ten antwoord. ..Ik ben en blijf altijd nefcjes..." ,,En ik ook nooit' stemde Mr. Todd in. Met mijn postuur zou 't ook moeilijk gaan,' zeg ik maar." Miss Pringle keek den zich nog steeds in allerlei bochten wringenden dienaar van den Heiligen Hermandad streng ver wijtend aan. Asijeblieft. Drinkt het nu tot je ooor, hoe bespottelijk je je met zoo n beschul diging maakt!" .,Ja, 't is het toppunt". viel Sir John haar bij. ,,Als dit je hoogste prestat'e in zake het smokkel-probleem is, kan ik je niet ermee gelukwenschen. Verduiveld. morgen beschuldfg je mij; Turtle, het ongelukkige mikpunt van deze vriendelijkheden ging ijverig met zoeken voort, maar zonder resultaat. ,,Tien telle geleje ha k em nog mom- peide hij. „En as ze niks gedaan hadde, waarvoor moste ze dan wegloope? En wat had die zaddoek dan om de poote van die fazante noodig...?" ,,Volgens mij viel Sir John hem in de rede, „fijd je aan lichte verstandsverbijs- tering, vriend. Zonnesteek of zoo. Ik ge- loof niet, dat die bewuste zakdoek be- staan heeft en evenmin geloof ik iets van dat inbraakverhaal van je. Als het zoo is, dan zou jij hier niet je tijd staan te ver- knoeien met zeuren over zakdoeken. Weet je wat ik geloof, Turtle ging de Heer van Croyde opeens streng voort. ,,dat jij probeert voor een beter veldwach ter door te gaan dan je in werkelijkheid bent". (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1