ALGEMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. Oe dolende Juweelen Aankondiging. f No. 8513 WOENSDAG 9 APRIL 1930. 70e Jaargang wegan en voetpaden met de kunstweiken. BIVHENLAID. FETFILLETON, BEITENLAED. TER NEUZEN, 9 APRIL 1930. EUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Blnnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per po«t 1 80 per 2 maanden - B« voor lutbetaling fr. per post 6,60 per jaar - Voor Belgie er Amerika f 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor bet buitenland alleen bp vooruitbetaling. ITitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE- GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en cliches wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tariefhetwelk op aanvraag verkrilgbaar is. Inzending van advertentien liefst dag voor de uitgavc. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- »LAG, brengen ter algemeene kannis, dat, te bsfinnen op Donderdag 1 Mei 1980, vanwege de gemeen-te een algemeene opneming zal worden gehouden van de Zaairuslag, 8 April 1930. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER Pz.r Burgemeester. J. STOLK Lz., Secretaris. VERDEELING VAN DEN ZENDTIJD OP SPECIALE DATA. Op grond van de zoogenaamde ,,hoogtij- dagen"-clausule heeft de V.A.R.A. aanspraak gemaakt op den A.V.R.O.-zender gedurende den 1-Meidag, den daaraan voorafgaanden SOn April, vodrts op den Zaterdagdagmiddag van 12 April den Zaterdagavond heeft de V.A.R.A. reeds en op den Zondagmiddag van den 13n April d.a.v., zulks In verband met hat V.A.R.A.-congres. Naar de „TeJ." verneemt, heeft de Minister van Waters taat Op sympathieke wijze mede- wsrking gevraagd. aan de betrokken omroep- atfttidns tot' de volgende oplossing: De 1-Mei dag blijft gereserveerd voor de V.A.R.A., de avond van den dertigsten April wordt gehal- vaerd, het eerste gedeelte voor de V.A.R.A., hat tweede gedeelte voor de A.V.R.O. De Minister is erkentelijk voor de mede- werking in dezen van de A.V.R.O. en tracht thans de V.A.R.A. tot den wederdienst te be- wegen, haar Zaterdagavond van den 19n April verjaardag van Prins Hendrik met de A.V.R.O. te ruilen voor een anderen avond, die voor baar bijzondere waarde bezit. Ten aanzien van den 13n April, den dag waarop de A.V.R.O. de Mattlheus-Passion aal uitzenden, verwacbt men, dat de V.A.R.A. haar verzoek zal intrekken, temeer, waar zij den vollen Zaterdag, daaraan voorafgaande, vrtjwillig verkreeg van de A.V.R.O. DE EERSTE MEI. De heer Kupers heeft aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, voorzit- tei van den Raad van Ministers gevraagd: Is de regeering bereid, tijdig v66r den aan- staanden eersten Mei, zoodanige eenheid te brengen in de regelingen, bij verschillende rijksdiensten en staatsbedrijven geidende, dat aan de ambtenaren en werklieden in 's rijks dlenst. die den wensch daartoe te kennen gaven, op den lsten Mei gelegenheid wordt gegeven dien dag geheel of gedeeltelijk vrijaf te nemen? ONGEZEGELDE SOLLICITATIES. Een groot aantal candidaten beboet. Een niet alledaagsche gebeurtends heeft Kicih voorgedaan l)ij het solliciteeren naar het baantje van ambtenaar-armbezoeker bij Maatschappelijk Hulpbetoon te Sliedrecht, meldt de „Nieuwe Sliedrechtsche Courant". Monderdveertig gegadigden hadden zich aan- gameld. Uit een ingesteld onderzoek, dat de ont- vanger van registratie vrij onverwacht deed, hteek, dat 69 sollicitanten hun sollicitatie door K. R. G. BROWNE. 67) (Vervolg). Zijn gasten namen zijn aanbod gretig aan. Onderhoudend pratend over ver schillende onderwerpen, ging hun gast- lieer hen voor, de deur uit en de hal door Het werd stil in de bibliotheek. Op het tafeltje tusschen een collectie leege Slazen, en half-leege siphons en karaffen, ie sprak van een hevigen, maar grondig geleschten dorst, lag een hoopje groene en svitte steenen. Ze lagen er nog net zoo, als George ze in zijn eerste teleurstelling neergegooid had, want naderhand was hij ze, eerst door de onverwachte verhande- kng over het huwelijk, die Mr. Todd ten beste had gegeven en door Sir John's ver- haal over ae activiteit van zijn koddebeier •n den platselijken politie-agent, geheel en al vergeten. En daar lagen ze nu in hun voile imitatie glorie, een hoopje ge- kleurd en geslepen glas, ter waarde van veertig pond, veronachtzaamd, onaange- »oerd Maar lang bleven ze niet in dien toe- stand. Geen vijf seconden nadat de hall- deur zich achter de twee samenzweerders en hun onschuldig werktuig gesloten had, verscheen voor de openstaande deur de korte, gedrongen figuur van Mr. Alfred Byng. Eerst verkende hij het terrein irondig, dan sloop hij naar binnen, naar jet tafeltje, streek den schat van Guaya- cuador bijeen en liet hem in zijn zak ver- ongezegeld bij B. en W. haddem ingedaend. Nu is volgens de Zegelwet van 1917 iedere sollicitatie onderworpen aan fomnaatzegel met een minimum van 30 cents, indien het betrokken salaris minstens 1000 's jaars bedraagt. ^^rertredingen worden volgens ar- tikel 28T diKiegelwet 1917 beboet met 25. Tegen al deze 69 overtreders zal nu een boete warden geeiseht van f 25 per overtre- der, of in totaal f 1725. De vraag werpt zidh thans op: Aan wien de schuld? Iedere Nederlander wordt wel geacht de wet te kennen, doch dat neemt niet weg, dat B. en W. in dezen een fout hebben begaan door niet in de oproepadver- tentie te vermelden: ,,Sollicitaties op geze- geld papier". Dit klemt des te erger, wanneer men weet, dat een der sollicitanten te voren den burgemeester heeft gevraagd, of de sol licitatie op zegel moest gesdhieden, waarop de burgemeester adviseerde, dat zulks niet behoefde. Voorts deelt het blad mee, dat, indien B. en W. ingaan op ongezegelde sollicitatiestukken, zij de kans loopen per stuk een boete te krij- gen van f 100. Dit dus, zullen B. en W. wel niet doen. Doch legt men zonder meer de 69 ongezegelde sollicitaties ter zijde, dan begaat men o.-i. een zeker onrecht tegenover deze „onwetende gegadigden", die niettemin toch al beboet zijn. VLAAMSCH MILITAIR INCIDENT. De "correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: Voor de tweede maal doet zich thans het geval voor, dat een Vlaamsche milicien weigert aan in het Fransch gegeven commando's te gehoorzamen en, om deze reden, in de militaire gevangenis wordt opgesloten. Het eerste ge val deed zich voor een jaar of wat geleden. Een Antwerpsche milicien, Lodewijk Bonten, die dezelfde principieele houding aannam, werd ten slotte, zoogenaamd om gezondheids- redenen, hoewel hij nimmer ziek was, met on- bepaald verlof huistoe gezonden. Ditmaal is het weer een Antwerpsche jon- gen, Joris de Leeuw, die, ingelijfd bij een te Namen gekazerneerd regiment, naar hij aan de militaire overheid verklaarde, om princi pieele redenen, beslist weigerde een in het Vlaamsch uitgelegd Fransch bevel uit te voe- ren. Sedert Donderdag zit hij opgesloten. De Vlaamsch-nationale afgevaardigde Her man Vos heeft, naar aanleiding van dit feit, aan den minister van Landsverdediging een brief gericht, waarin gewezen wordt op de Vrijdag in de Kamer door den minister gege ven verzekering, dat, met ingang van October 1930, sommige Vlaamsche compagnies in het Nederlandsch zullen worden aangevoerd en dan ook de verwachting wordt uitgesproken, „aan deze behandeling van den Vlaamschen dienstplichtige, die weigert langer, onloochen- baar onrecht in het leger te verduren" onmid- dellijk een einde te zien stellen. Voldoet het antwoord van minister de Bro- querville het kamerlid voor Antwerpen niet, dat zal morgen, Dinsdag, een verzoek om in- terpellatie van de regeering worden ingediend. DE NIEUWE DUITSCHE REGEERING. De positie van de nieuwe Duitsche regeering is, schrijft de N. R. Crt., zoo zwak dat nog niet te voorzien is, of z\j, na het overwinnen van de eerste hindernis (de motie van wantrou- wen) ook over de tweede zal heenkomen, welke bestaat uit het eerste deel van haar financieele hervormingsplan. Het eerste deel van het program hetwelk dwijnen. Daarbij talmde hij alleen nog even, om zich een halven tumbler wishky in te schenken en die hartversterking, via zijn keelgat, naar betere gewesten te doen verhuizen, keerde zich dan om en ver- dween even vlug en onhoorbaar als hij gekomen was. HOOFDSTUK XX. Turtle in de klem. Er bestaan menschen, die zich twee maal per maand te buiten gaan aan ingezonden stukken in de een of andere krant, waarin ze het hebben over de hedendaagsche be- schaving, die nog ,,als maar achteruit- gaat en waarin ze betoogen, dat dit te wijten is aan de manieren van tegenwoor- dig, die niet in de schaduw kunnen staan van de manieren van vroeger te weten hun eigen! Deze critici zouden in het ge- drag van Mr. Alfred Byng het zooveelste fatale bewijs voor hun theorie gezien heb ben, want in hun tijd zou iemand met eenig begrip van wat wel en niet hoorde er niet aan gedacht hebben om zichzelf een half glas van een andersmans whisky in te schenken, vooral niet als hij aan dien anderen man niet voorgesteld was en de kans om aan hem voorgesteld te worden veilig tot de onwaarschijnlijkheden ge- rekend mocht worden. Ter verdediging van Alfred zij hier echter aangevoerd, dat er voor zijn zon- digen tegen de wat-hoort-en-niet-hoort- wetten, meer verontschuldiginaen waren, dan men op het eerste gezicht wel zou denken: lo. wist hij niet, dat er derge- lijke wetten bestonden, 2o. waren de om- standigheden zoodanig. dat ze, om zoo te zeggen, tot een overtreding dwongen. Om dit goed te begrijpen. moeten we terug- gaan naar het oogenblik, waarop de ge- gisteren aan de orde kwem, heeft ten doel aan de schatkist onmiddelKjk 300 millioen mk. extra inkomsten te verrekeren. Pas wanneer deze inkomsten gewaarborgd zijn, kan dr. Moldenhauer, de minister van financien, naar hij pas in een rede te Mdagdenburg verklaard heeft, de eerstvolgende maanden doorkomen. Als dit begin met de gezondmaking der Duit sche financien niet gemaakt is, kan men ook trouwens niet verwachten, dat het buitenland voldoende vertrouwen bezit om mee te werken tot het slagen van de groote Internationale leening voor de herstelbetalingen, waarop de geheele nieuwe regeling van die betalingen rust. Voor Duitschland is er een zeer belang- rijke kant aan deze kwestie. Tardieu heeft voor de bekrachtiging van het plan-Young in den Senaat verklaard dat de ontruiming van de laatste derde Rijnlandzone niet zou begin- nen v66r Duitschland de certificaten van zijn schuld aan de Internationale Bank heeft over- gedragen. Dit heeft het "vermoeden doen rijzen dat hij zich toch niet zou houden aan de tus schen Briand en Stresemann gemaakte af- spraak dat de ontruiming „in elk geval" op 1 Juli 1930 haar beslag zou hebben gekregen, door aan te voeren dat de in Den Haag aan- genomen termijn van acht maanden, welke van 1 October jl. af gerekend werd, nog niet begonnen zou zijn, omdat de ratificatie met eenige maanden vertraagd is. De meeste partijen van wie de Duitsche re geering het op het oogenblik voor haar meer- derheid moet hebben, ataan nog te veel op eigen wenschen en rijden de regeering in de wielen. De nieuwe frelastingen of rechten om de 300 millioen mk. bijeen te krijgen betreffen behalve benzine, benzol enz. ook het bier De bierminnende Beiersche volkspartij (de Zuid- duitsche.vleugel v^n het centrum) verzet zich ten hefstigste tegen de .verhooging van den bieraccrjns met 75 pet. De economische partrj stelde bij wijze van vergelijk voor om de extra belasting op den winkelomzet te verhoogen, welke verhooging vooral de groote warenhui- zen zou treffen. Hiertegen zijn de democraten in verzet gekomen. Het is duidelijk dat de regeering zich niet in dit gekibbel kan begeven zonder weer ho- peloos vast te raken. Dr. Bruning, de rijkskan- selier, heeft duidelijk te erstaan gegeven, dat de regeering weer niet het voorbeeld van het vorige kabinet zou volgen en zich niet door de partijen zou laten gezeggen. Hij kan dit doen, omdat hij den steun van president Hindenburg achter zich Yieeft. Hoe onvruchtbaarder werk het parlement levert, hoe meer dit laatste automatisch de handen van den president ver- sterkt. De bedoeling is duidelijk. Als de partijen doorgaan met de regeering een snelle verbetering van den financieelen toestand onmogelijk te maken, zal art. 48 van de Duitsche grondwet dat den rijks- president voor buitengewone omstandigheden buitengewone bevoegdheden verleent, toege- past worden om de dringendste financieele maatrqgelen in te voeren, de Rijksdag ontbonden worden en dan moet men af- wachten, hoe de kiezers oordeelen over de par- lementariers, die een behoorlijken wetgevenden arbeid in voor het rijk kritieke omstandighe den verhinderen. Met het zoeken van een nieuwe regeeringscombinatie kan men nu geen tijd meer verspillen. Elke partij voor zichzelf heeft nu nog een paar dagen tijd om er zich degelijk rekenschap van te geven, hoe haar kansen bij een nieuwe algemeene verkiezing staan. GANDHI'S OVERTREDING VAN DE BRITSCH-INDISCHE ZOUTWET. Zondagochtend heeft Gandhi aan het een- zame strand van de Arabische Zee tet Dandi, een plaats waar slechts enkele menschen wonen, met zrjn vrrjwilligers aan het eind van zijn tocht in zee gebaad en daarna wat door de zon uit het zeewater gedampte zoutkristal- len aan land vergaard. Dit was schrijft de N. R. Crt. de symbolische handeling waar- mee hij zijn veldtocht voor burgerongehoor- zaamheid opende. Hij heeft niet eens een be- hoorlrjke methode toegepast om werkelijk eet- baar zout te bereiden, want het zout dat men daar aan de kust aantreft, is ongeschikt voor menschelijk gebruik en het zout-departement laat het op geregelde tijden vernietigen om te verhinderen dat menschen het nuttigen. Dit is het lichtelijk belachelijk begin van de over treding der wet op het zoutmonopolie, waarbij men hem, tegen zijn wensch, ongestoord heeft gelaten. De regeering heeft hem, ook ondanks toespraken die zij uit den mond van anderen wellicht niet toegelaten had, niet den dienst bewezen om hem in hechtenis te nemen en de beweging daardoor aan te wakkeren. De heele tocht, die met zooveel ophef was aangekondigd, is in het zand aan de zee vrrj- wel doodgeloopen. Hij heeft de Mohamme- daansche dorpen waar het fiasco van zijn pro paganda duidelijk aan den dag zou gekomen zijn, zorgvuldig gemeden, onder voorwendsel dat hij geen plaatsen wilde bezoeken waai heen men hem niet genoodigd had. Het zichtbare teeken van zijn succes had moeten zijn dat de bevolking hem overal ontvangen had in de met de hand geweven katoenen kleeding en alle dorpsambtenaren hun bediening neergelegd hadden. De uitkomst bleef beneden Gandhi's verwachting. Hij klaagde in allerlei dorpen over het gemis van spinnewielen en met de hand geweven kleeren. Van de katoen die Britsch-Indie gebruikt, om zijn bevolking te kleeden, wordt nog niet de helft in het land zelf gesponnen en geweven. Het land brengt zelf genoeg katoen voort, maar het meerendeel gaat naar Engeland en Japan, om verwerkt terug te komen. Het spinnewiel en het weven in eigen huis moet, volgens zrjn program, dat alles veranderen. Zelf geeft hij het voorbeeld door elken dag met zijn sharka (spinnewiel) 200 M. garen te spinnen. Het bewerken van de katoen ook in Indische fabrieken is, naar hij meent, uit den booze, omdat het den werk- man zelf tot een onderdeel van machines ver- laagt. Honderd jaar geleden was spinnen en weven in de Britsch-Indische huisnijverheid algemeen gebruikelijk. Hij zal dien ouden trjd niet tetug kunnen brengen. Even goed is het fiasco van de zoutwinning te voorzien. Het beetje ondeugdelijk zout dat nu op zoo ostentatieve wijze vergaard wordt, kan de Britsch-Indische bevolking niet aan een onmisbare levensbehoefte helpen. De regee ring heeft er niets van te vreezen, zoo lang het andere punt van het program; plundering van de zoutpakhuizen, niet wordt uitgevoerd, volkomen in strijd met het beginsel van ver zet zonder geweld. Totdusver is in geen en- kel bericht van geweldadige aanvallen van dien aard melding gemaakt. Het aftreden van dorpsambtenaren langs den Weg van Gandhi's tocht moet evenmin een indrukwekkenden omvang hebben aange- nomen. Volgens de officieele opgave hebben in het ^district Kaira slechts 31 van de 617 patels (dorpshoofden) hun post verlaten, in Broach 37 van de 549, in Surat 102 van 760. En €m dat te bereiken hebben zijn hem in auto'fe vooruitrijdende aanhangers nog allerlei dreigementen met boycott moeten gebruiken. Geen overweldigend succes dus in eenig op- zicht. In zulke omstandigheden begrijpt men de afwachtende houding van dg Britsch-Indi sche regeering. Wanneer orde en wet op groote schaal verstoord worden, zal de Onder- koning, naar hij gewaarschuwd heeft, met kracht tusschenbeide komen. Voorloopig is er alle reden om Gandhi's beweging rustig aan zichzelf over te laten, nu zij zich na vele groote woorden in haar machteloosheid aan spot bloot begjnt te stellen. broeders Byng, met de tandem tusschen hen in, zich bezweet en amechtia op weg begaven om een uitgang te zoeken, die minder kans op een ontmoeting met de Wet bood, dan die, waardoor ze een vijf minuten geleden binnengekomen waren. Dat zich op weg.jbegeven geschiedde zoo vlug als de heerschende temperatuur en het gewicht van de fiets het toeston- den. En onder het loopen mopperden en vloekten ze zoo nu en dan, hetgeen ook al weer te begrijpen is, als men bedenkt, welk soort ochtend ze achter den rug hadden. „Verroest!" zei Edward op een ge geven oogenblik voor den derden keer in dezelfde hoeveelheid minuten. ,,Wat hebbik 'et heet „Niet heeter als ik", gaf zijn andere helft niet zonder eenige scherpte ten ant woord. ,,En 't maakt me geen steek koeler, dat Smith nou lekker met z'n beenen in de hoogte in een gemakkelijken trein zit", ginq Edward neerslachtia voort. ,,Dien kan je met rust laten", zei Alfred nu positief scherp. „Smith heeft kop en dat hebben wij niet en jij hoeft je niet on- gerust te maken, dattie ons beduvelen zalMaar toch zou 'k as je 't mijn vraagt, nou net zoo lief bij hem zijn, om reden... Allemachtig!" De oprijlaan boog op dat punt bijna onder een rechten hoek naar links af, en zoo kwam het, dat ze opeens, onver- wachts, voor ze beseften, waar ze op af- gewandeld waren, recht tegenover het huis stonden. Ze zagen een groot gebouw met een heele reeks terrassen en onder aan die terrassen stonden twee auto s; een groote, creme Rolls Royce en een kleiner vehikel, dat eens groen gelakt geweest was. fiVerzei Alfred. „Daar heb je onze bak!' ..Allezei Edward met groote, uit puilende oogen. ,,Zoo is t. Maar danzeg Alf, dan mot zij ergens in de buurt zijnWat zou ze hier zijn kom- me doen?" Weet ik dat!" Kan me niet schelen ookVerdikkie Tedwat 'n reuze- bofOnze eige bak! Aswe daarin kenne wegkomme zonder, dat ze t binnen merke, kan die vetkwab van een smeris me voor mijn part nazette tottie ,,knal "0 lid ward trok een bedenkelijk gezicht en bekeek met een niet bepaald hoopvol oog de imposante rij ram en. ,,Mijn 'n pietsie te gewaagd, Alt. n Mooie boel as ze ons hierZeg, kijk d.aar es! Alfred volgde de richting van den uit- qestrekten arm en zag# in een hoek van een der tarrassen een stanke, elegante gedaante, die op een dekstoel blijkbaar lag te slapen. .Verhip!" zei Alfred tot in zijn ziel ver- wonderd. „Da s Smith. ..Wat doet die hier? vroeg Edward. ..Die most nou al zoo wat in Londen zit- ten, is't niet?" t Dat most-tie, maar dat doettie met... Veruit Ted", zei Alf beslist, ,.daar mot ik 't mijne van hebbe... We gane naar em toe ,,Wat... in het voile gezicht van t huis..,.?" Naturelik. Ze kenne ons toch niks make as hij der is, suffert! Ik moet weten wat hij hier doet en wat onze auto hier doet en wat zij hier doet, snapt-uwe. Eer- lijk gezeid ziet het me der een beetje raar uitV'ruit, ga mee". De tandem werd tegen een boom in de O A ^BAYER) fc R. Weiger namaak en let er op dat op elke tablet het woord „BAYER" staat. Prijs75cts (Ingez. Med.) VERTREK DER FAMILIE SPRUITENBURG. Nadat mevrouw reeds te voren was ver- trokken, verliet gisteren de heer A. Spruiten- burg, sinds 37 jaar arts en gemeentegenees- heer alhier, Ter Neuzen. Het betrekkelijk onverwacht vertrek van den heer Spruitenburg zal in vele gezinnen eena leemte doen gevoelen. Hrj had zich tijdens zjjn verblijf een talrijke clienteele verworven en was de hoop voor vele families waarin een of meer der leden met ziekte te kampen hadden, en genoot hrj als geneesheer veler vertrouwen Gedurende dien tijd waren zoowel de heer als mevrouw Spruitenburg te vinden voor ver- schillend maatschappelijk werk en ook geen onbekenden in het plaatselijk vereeniginge- leven. Ondanks zrjn stijgende jaren, zag men den heer Spruitenburg tot voor korten tijd zich nog als in zrjn besten tijd met jeugdige krach- ten op straat bewegen. Doch nadat hij be- sloten had zijn praktijk vaarwel te zeggen heeft zich een plotselinge inzinking van hem meester gemaakt, en bleken na zrjn zeer werk- zaam leven zijn krachten emstig gesloopt. Zijn talrijke dankbare patienten en vrienden hadden hem zoo gaarne nog lang een gemak- kelrjke rust gegund en hem een afscheid toe- geroepen. Nu had het veftrek in stilte, bijna onopgemerkt plaats. De heer en mevrouw Spruitenburg kunnen er echter van overtulgd zijn, dat hun bij hun vertrek naar elders de beste wenschen van tal van ingezetenen ver- gezellen. GAS VOOR LICHT.EN KRACHT. Met verwijzing naar de desbetreffende ad- vertentie in dit blad, zullen vele inwoners van Ter Neuzen met genoegen vememen dat thana ook gas mag worden gebruikt voor verlichting en voor kracht. BlijkenS de advertentie is gas een voordee- lige lichtbron. Per uur wordt gerekend. bfc een licht van 100 kaarsen, op nog geen 2 cent verbruik. De gasfabriek te Axel zal niets liever zien, dan dat velen aansluiten, want het is een feit, hoe meer verbruikers hoe goedkooper het gas geleverd kan worden. HOEK. Maandagavond werd de eindles gehouden voor den tweejarigen tuinbouweursus alhier. Nadat door de onderwijzers, de heeren Leijs en Robijn, een algemeen overzicht was behan- deld, waarbij de leerlingen door hun antwoor- den het bewijs van ernstige studie ieverden, werden door den Rijkstuinbouwconsulent, den heer Van der Plassche, de diploma's uitgereikt. Spreker wees er op, dat het hem genoegen deed, dat alle leerlingen het diploma konden ontvangen en spoorde hen aan hun op dezen nabijheid gezet en de gebroeders wandel- den in koelen bloede de strook grint voor de terrassen over, bestegen de trappen en posteerden zich voor den schoonen slaper. Hallo, Smith!" zei Alfred. De patient bewoog zich. deed een oog open sloot het weer. deed het andere open, knipperde met zijn oogleden, deed nummer een eveneens open en staarde hen suffig aan. r ,,Alle heiligen!" zei hij slapjes. ,,Zoo n kop heb ik niet sinds Boat Race Night drie jaar geleden gehad. O... de gebroe ders Byng. Hallo, mijn ouwe getrou- wen! Wat voert u hierheen?' ,,Dat komme we jou juist vragen gaf Alfred ten antwoord. ,,Wan-boffen, anders niet, waarde vriend! Het verwenschte vehikel, dat me naar Yeobury vervoeren zou, is tegen een telegraafpaal opgeraced. En ik ging het slachtoffer onder het voorzichtig be- tasten van z'n kruin door, ,,heb dat goede voorbeeld blijkbaar gevolgd. Vandaar deze verhevenheid op mijn schedel. Ik heb me moeten laten uittellen en daarna ben ik blijkbaar door diverse barmhartige Samaritanen hiebheen gebracht. Maar wat komen jullie twee hier ,,Wie-woont-er in 't huis hier? vroeg Edward. ,,Sir John Croyde ..Verduiveld zei Alfred met een be weging, of hij weg wou kruipen. „Zoo is 't, „verroest!" Daarom kijk ik er zoo gek van op, dat jullie hier op be- zoek komt. Stort uw hart uit, vriend Al fred, als ik u verzoeken mag". Alferd stortte z'n hart in het kort, maar met een overdaad van bijvoegelijke naamwoorden uit. De patient luisterde met steeds grooter wordende belangstel- ling toe. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1