ALGEMEEN NIEUWS- C.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. De dolende Juweelen HEEREN-BAAI No. 8511. VRIJDAG 4 APRIL 1930. 70e Jaargang GtSttSHIDE BSRICHTEW. FEUILLET0N, H GRAFELIJK ECHTPAAR AANGEHOUDEN. ONTAARDE OUDERS VEROORDEELD. H-ORA^KUIKENVGER JP^FOKT... 1ET EERST AAN DE Fa A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS, Vraitgt Uw UUnkelier 'n patcje D*E LUIDSPREKERS ROEPEN TOT HET GEBED. RAADSELACHTIGE STERFGEVALLEN. ABONNEMENTSPRIJS: Btnnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Button Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Voor BelgiS en Amerika f 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post A boon err. en ten voor het buitenland alleen bij voopiitbetaling. Ottgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 :-: Voor elken regel meer f 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgavc. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. BRAND EN EEN CIRCUS. Xh een circus te Birmingham is een brand ultgebroken, die met ontzaglijke snelheid om rich heen greep en geweldig tumult onder de dieren veroorzaakte. Met levensgevaar wist •en onverschrokken leeuwentemmer 8 leeu- wen, die in een kooi waren opgesloten, door welks tralies de vlammen reeds sloegen, te kalmeeren en te redden. De olifanten bleven betrekkelrjk rustig. De paarden werden in het atadspark weer opgevangen. Een school- rjjder moest door de vlammen springen, waar- bij zjjn paard zware brandwonden opliep. Een jong meisje, dat poogde een stel gedresseer- de ganzen te redden, werd zwaar gewond. De circus, die een der grootste reizende cir- eussen van Engeland is, had tevoren reeds aanzienlijke schade opgeloopen, doordat tijdens •en sneeuwjacht de tent, door den grooten vracht sneeuw, instortte. VEBKOOP VAN KINDEREN IN SDLEZIe. Men meldt uit Berlin aan de N. R. Crt.: Ult een onderzoek van de Vereeniging Kin- derbescharming is gebleken dat in Silezie her- haaldelijk kinderen verkocht worden. Een va- der van drie kinderen, die in financieele moei- lijkheden was geraakt, vroeg voor elk van zjjn kinderen een prijs van duizend mark. Met het geld wilde hij een zaak oprichten. Een andere vader had meubelen op afbetaling ge- kocht; toen hij zijn schuld niet kon betalen en de leverancier dreigde de meubelen terug te nemen, poogde hij zijn vierjarig dochtertje te verkoopen. De Vereeniging voor kinderbe- scherming slaagde er niet in den man te over- tuigen van de minderwaardigheid van zijn besluit, zoodat de politie den verkoop van het kind moest verhinderen. Een arbeider uit een kleine stad, vader van negen kinderen, wilde een van hen verkoopen om zijn financieele zorgen kwijt te geraken. Uit een brief, die in beslag werd genomen, bleek dat de vader alle goeJe hoedanigheden van zijn kind uitvoerig had beschreven om een zoo hoog mogelijken prys voor het kind te verkrijgen. MISDAAD In een dorp bij Amiens vond men in zijn woning een arbeider van 34 jaar geheel ver- koold Da ongeveer negen jaar oudere vrouw verklaarde bij haar verhoor, dat haar man in beschonken toestand in den kelder was ge- gaan, en een lucifer had aangestoken. Daar- bij is hjj te dicht bij een bus benzine gekomen, waardoor hij in brand geraakte. Daar de echtgenooten reeds sinds jaren in hevige twisten met elkaar leefden en reeds eenige malen ult elkaar zijn gegaan, meent de politie te kunnen aannemen, dat de vrouw van de dronkenschap van den man gebruik heeft gemaakt om hem met benzine te over- gieten en daarop in brand te steken. GEHEIMZINNIGE VERKOOP GEANNULEERD. Kort geleden is melding gemaakt van den verkoop van een kostbaar halssnoer, dat door Napoleon aan keizerin Marie Louise was ten geschenke grgeven, aan een New Yorksche juweller, die er 144 000 gulden voor had be- taald. Het halssnoer behoorde toe aan aarts- hertogin Maria Theresia van Oostenrijk en degeen, die het verkocht had, zou daartoe geen machtiging hebben gehad. door K. R. G. BROWNE. 65) Vervolg.) „Nee het zijn geen echte. Wist u dat niet? Och, natuurlijk welu probeert alleen mij erin te laten loopen. Ze zijn trouwens uitmuntend, dat moet ik toe- geven; bij negen van de tien menschen nadt u succes gehad. Mnar toevallig", ging Sir John nederig voort, „ben ik de tiende, omdat ik een expert ben. Edelge- steenten is mijn liefhebberijVroeger, in mijn magere jaren ik ben de jongste van drie broers geweest heb ik er een soort van handel in gedreven. Ik heb me zelfs aan een boek erover bezondigd en volgens de meening van kenners heb ik de mooiste collectie ruwe smaragden in heel Euroa. Het grootste deel bewaar ik in stad, maar ik.heb er hier ook... een paar zeer behoorlijke exemlarenals u ze misschien zien wilt...?" Hij stond op, liep de kamer dwars door en begon in een kleine safe, aangebracht in den muur bij de deur, naar iets te zoe- ken. Hij vond het wel 'n tikje eigenaar- dig dat de neef van zijn oude vriendin Helen met imitatie-juweelen in zijn zak- doek geknoopt rondliep; maar na den eersten schok accepteerde hij het als het zooveelste bewijs van de excentriciteit van zijn gasten. En daarbij was hij, als ver- zamelaar, zoo in zijn nopjes met de gele- genheid om zijn collectie en eventueel zijn wijsheid te laten zien en te luchten, dat andere overwegingen niet telden. George en Mr. Todd gingen op hun Thans is de zaak bijgelegd, doordat het hals snoer, waa van de waarde op 960.000 gulden wordt geraamd, aan de eigenares is terugge- geven, die daarvoor den kooper gedeeltelijk heeft schadeloos gesteld. (Hbl.) EEN HUWELIJKSSCHANDAAL. Verleden week heeft te Olmutz hij een huwelijksfeest een opzienbarend schandaal plaats gehad. De heer Franz Polednik, naar men geloofde een rijk industrieel uit Duifschland, trouwde met een rijke weduwe in Olmutz. Aan het hu welijksfeest werden geen kosten gespaard. Teen 's avonds het jonggetrouwde paar met zijn gast.n aan een schitterend souper zat, werd plotseling de deur opengeworpen door een opgewenden vrouw, die op den bruidegom losstormde en hem een P9.ar klinkende oor- vegen gaf. Er ontstond een geweldig tumult, waaraan de politie een einde maakte door den biuidegom mee naar het bureau te nemen. De aldus te elfder ure verschenen gast bleek een vrouw uit Praag te zijn, waarmede Poled nik in intieme relatie had gestaan en die hem groote bedragen had geleend. Het toppunt van zijn onbeschaamdheid was, dat hij korten tijd geleden zijn vriendin uit Olmutz had geseind, dat hij een o-geluk met zijn auto had gehad en nu verpleegd werd te Olmutz, zoodat hij haar verzocht een aanzienlijke som geld te zenden. Met haar geld had hij de onkosten van zijn huwelijksfeest betaald. Zijn vriendin echter was naar Olmutz gekomen om hem zelf te verplegen; aldaar aangekomen, vond zij de stad geheel vervuld van de schitterende hu- welijksfeesten, welke zij betaald had! RUSSISCH „VUUR" GEWEERD. Korten tijd geleden, zoo vemeemt Aneta, is eT door enkele fabrikanten van Russische lu- cifers een poging gedaan, om het product in Australie aan de markt te brengen. Men be gon met een „proefzending" van 1100 kisten. De poging mislukte, omdat de Australische regeering de invoerrechten op buitenlandsche lucifers met een paar honderd procent had. verhoogd, zoodat er tegen het eigen product in Australie niet te concurreeren viel. Na deze mislukking werd door den importeur in Australie, die volkomen te goeder trouw han- delde, nagegaan, of het fabrikaat misschien in Ngderlandsch-Indie afzetgebied zou kunnen vinden. i Men had er echter niet op gerekend, dat de overheid in Indie op deze invoering absoluut niet gesteld is, zooals men in het algemeen ook in het buitenland niet gesteld is op den invoer van Russische artikelen, die een een- voudig middel zouden kunnen zijn voor com- munistische propaganda. Met lucifers is dit zeker het geval, zooals trouwens reeds geble ken is, in China bijvoorbeeld. Zoo heeft zich het feit voorgedaan, dat een gezagvoerder van een der China-Singapore-booten, in een nieuw doosje Russische lucifers, een minia- tuur pamflet vond, in Chineesche karakters gedrukt, en inhoudende propaganda voor de communistische zaak. Het zou natuurlijk ondoenlijk zijn om bij invoer van een bezending Russische lucifers, zich volledig van den inhoud van alle doosjes te overtuigen. De van verschillende fabrieken in Rusland afkomstige doosjes lucifers zijn voorzien van in rood en zwart gedrukte eti- ketten met de duidelijke vermelding: made in Russia. Er is reeds eerder een poging gedaan om Russische lucifers in Indie in den handel te brengen, n.l. in Bengkoelen. De importeurs- firma echter, die de partij toegezonden kreeg, weigerde uit eigen beweging de zending, zoo dat de toeleg mislukte. EEN ESPERANTO-HUWELIJK. Te Skalitz, Tsjecho-Slowakije, is een dezer dagen het huwelijk voltrokken tusschen den Tsjechischen bouwmeester Robert Jochmann en de Bulgaarsche jongedochter Dofinka Spas- sow, uit Sofia. Het m. rkwaardige van het huwelrk was, dat alle deelnemers aan de pleehtigheid. met inbegrip van den geestelijke, zich uitsluitend bedlenden van de Esperanto- taal. De bruLegom had zijn bruid een jaar ge eden door briefwisseling in het Esperanto leeren kennen. De crimineele politie te Berlijn arresteerde graaf Eberhard von Konigsdorf, den zoon van den oud-politie-president van Kassel, en zijn vrouw, wegens oplichting op groote schaal, gepleegd sedert 1927. Het reeds bejaarde echtpaar de man is 65 j ar oud huurde kamers bij oude, rijke dames in het westen van. Berlijn, van wier afwezigheid dan gebruik werd gemaakt om ta e zi ver, tapijten, enz. naar een bank van j leening te brengen, Boveridien weigerden zij karr.eihuur te betalen. Tot dusver konden vijf dergelijke gevallen van oplichting worden aan- getoend. Voorts is gebleken, dat talrijke kleine w nkeliers, d'e het echtpaar geld hadden ge leend, zijn benadeeld. EEN PAASCHtTITSTAPJE DOOR DE LUCHT. Te°-en Goeden Vrijdag zullen 20 eigenaars van lichte vliegtu-'gen met hun toestellen uit Engeland vertrekken voor een vacantievlieg- tocht van tien dagen bpven het vasteland. Men denkt 3000 mijl te zullen afleggen. Vljfentwintig menschen zullen eraan deel- nemen, ender w'e zes vroifwsn. Een van de deelnemers is Gordon Self ridge Jr. Een vlieg- tu g m~t reserve-onderdeelen zal het gezel- schap b gelsiden. Elke dag zal men drie uur vliegen. Be luch reizigers nemen weinig kleeren mee, maar hebben maatregelen getroffen om hun een vliegtuig met schoon ondergoed na te z:nden. De Berlijnsche rechtbank heeft den arbei der Ju ius Schroeder, die, zooals indertijd reeds gemeld, te zamen met zijn vrouw zijn d iejarig dochtertje zoo zwaar mishandeld J heeft, dat de kleine aan de gevolgen overleed, I tot drie jaar tuchthuis en vier jaar eerver- l:es veroordeeld. De ontaarde moeder, die nog j beestachtiger is opgetreden aan haar man, werd vercordesld tot vier jaar tuchthuis en vijf jaar eerverlies. Het klndje, dat ten ge- v lge van een ziekte nog niet zindelijk was, I werd om deze reden voortdurend door beide oude s g ranseld. Torn het ten gevolge van j nog wreeder pijnigingen overleden was, ver- toonde het l'jkje talrijke kneuzingen, waaruit e'e schuld der ouders duidelrjk bleek, hetgeen thans tot hun veroordeeling heeft geleid. HET BEDORVEN BERENVLEESCH. Naar aanleiding van het feit, dat ongeveer vijftig personen te Stuttgart zijn ziek gewor- de i en eenige personen zrjn gestorven na het nutti_en van berenvleesch, heeft de veearts van den Berlijnschen Dierentien, een verkla- rirg afgelegd, waarin hij erop wees, dat bet wel een g oote zeldzaamheid is, dat in Duitschland of in andere landen een beer tri- ch nen heeft. In de praktijk van den Dieren- tuin heeft men bij gestorven beren nog nim- rrer bjj ond rzeek zulk een geval geconsta- tee.d. Beren in den dierentuin worden niet hurken zitten en staarden elkaar aan. Deze openbaring was zoo verbluffend on- [ekomen, dat ze het nog niet verwacnt at konden qelooven! Ze troostten zich met >pei :ht de gedachte, dat er misschien van een ver- gissing sprake was; wie weet, had Sir John het niet bij het rechte eind Maar er was geen sprake van een ver- gissing en evenmin had Sir John het niet bij het rechte eind. Na een minuut of vijf kwam hij met een kleine doos naar het tafeltje bij het raam terug en noodigde hen door een gebaar uit om zijn exempla- ren te komen bewonderen, om de imita- ties met de „echte" te komen vergelijken. Zwijgend zochten ze de rest van hun pseudo-schat bij elkaar; zwijgend voldeden ze aan zijn verzoek. Op het eerste ge- zicht was er geen verschil tusschen de ju weelen van hun gastheer, en die, waar- voor ze een honderd vijftig kilometer ge- tuft en zooveel geriskeerd en doorgestaan hadden, te bespeuren. Maar naar mate Sir John hun meer vertelde, begon het tot hen door te dringen. dat hij de waarheid gesproken had. Ondcr zijn duidelijke voorlichting werden de fouten in hun „steenen" benauwend duidelijk zichtbaay en lanazamerhand raakten ze ervan over- tuigd dat hun juweelen stonden als water tot wijn of als kaarslicht tot het licht van de zon. Naast de collectie Croyde toon- den de schatten van Guayacuador zoo minderwaardig, zoo absoluut „klater- goud", dat Mr. Todd en George, toen Sir John's miniatuurlezing ten einde liep, zich verbaasd en diep ongelukkig stonden af te vraqen, hoe ze toch zoo stom geweest hadden kunnen zijn, om die waardelooze prullen voor echte juweelen aan te zien. George was de eerste, die het gebruik van zijn spraakvermogen weer terug kreeg. En toen bracht hij de gedachte onder woorden, die in hun beider hoofd toen ze weer tot geregeld denken in staat waren, gelijktijdig opgekomen was. ,,Enne... wat denkt u dat deze waard zijn?" Sir John woog de „steenen" in zijn hand, bekeek ze van alle kanten, draaide ze een, twee maal om. ,,Een veertig of vijftig pond, denk ik". „Per stuk?" informeerde Mr. Todd met een trillende onderlip. ,,Nee, dat geloof ik niet", gaf Sir John, met een glimlach om die dwaze veronder- stelling ten antwoord. ,,Waarom? Wilt u ze verkoopen?" Bij die vraag keek hij op en zag nu voor het eerst de eigenaar- dige uitdrukking op de gezichten van zijn gasten. ,,Maar hoor eens hier... u wist toch zeker dat het imitaties waren? Ik be- doel..." „0javiel George hem haastig in de rede. „We wisten het". „Zoo is 't," stemde Mr. Todd met een holle stem in. „We wisten het". Sir John keek gerustaesteld. ,,Dan is het in orde. Ik was een oogen- blik bangWel, wat is er Sanders?" .Hopjoy om u te spreken, Sir John". Sir John knikte en stond op. ,,Goed. Een oogenblik heeren. Mijn koddebeier is er, zeker om me te vertellen dat al mijn voaels vannacht gesuccom- beerd zijn. 't is maar een quaestie van enkele minuten. Schenk u zelf ondertus- schen nog eens in. Hier zijn je juweelen, jongmensch". Bij die laatste woorden liet hij de bewuste diamanten en smarag den als een klein wit-en-groen stroompje in de krachtelooze hand van George glijden, borg zijn collectie in de safe weg en qing de kamer uit. Een halve minuut lang bleef het benau wend stil. Dan steunde Mr. Todd zwak- jes en liet zich in zijn stoel achterover vallen. 1 gevoed met varkensvleesch. Bij Hagenbeck zijn echter geruimen tijd geleden plotseling zeven ijsberen gestorven; bij onderzoek kon de aanwezigheid van trichinen worden vast- gesteld. Verder bleek, dat de dieien besmette ratten hadden gegeten. Waarschijnlijk heeft zich in het geval te Stuttgart iets dergelijks voorgedaan. Wederom is gebleken, hoe drin- gend noodzakelijk het is alle vleesch te onder- zoeken alvorens het voor consumptie wordt beschikbaar gesteld. HET MILDE O. M. EN DE STRENGE VERDEDIGER. Een buitengewoon gevalletje, waarin de officier en verdediger, als het ware de rollen verwisseld hadden, heeft zich afgespeeld voor de Sehepenrechtbank Berlijn-midden. Terecht stond de reeds vaak gestrafte koopman Do- brin, wegens het afleggen van een valschen eed, verduistering en bedrog. De beklaagde, die tot dusver ontkend had, legde een vol- ledige bekentenis af en de officier was mild en eischte slechts vier maanden gevangenis- straf. Toen stond de verdediger op en deed den officier scherpe verwijten wegens zijn mild requisitoir. De beklaagde had niet zoo als de officier meende de waarheid gezegd, om door zijn bekentenis de zaak te vergemakke- lijken, maar had er een bepaald doel mee: Hij wilde een hoogere straf hebben. In Beieren is hij n.l. tot 15 maanden tuchthuisstraf ver oordeeld en hij zou liever zijn straf in Pruisen afzitten, omdat hij vreest als Berlijnsche Jood in een Beiersche strafinrichting slecht be- handeld te zullen worden. Daarom wenschte hij een zoo hoog mogelijke straf, om daardoor in een Pruisische gevangenis te komen. De rechtbank kan dit ook heel goed doen, zei de advocaat. De beklaagde is een geraffineerde bedrieger en zijn wanaaden verdienen heele- maal niet mild te beoordeeld te worden. Als de rechtbank hem enkel maar vier maanden geeft, is dat veel te weinig. Voor elk geval verdient hij minstens acht maanden. Voorzitter: Dat is de wereld net op haar kop gezet. De officier is voor mildheid en de straf zou beklaagde ook niets helpen, want hij moet daar in de gevangenis, waar de hoog- ste straf tegen hem is uitgesproken Verdediger: Ja, hij moet hier een zwaardere straf krijgen. Voorzitter: Dus u wilt ook tuchthuis vragen ECHTE FRIESCHE 20-50ct. perons HET Alvorens elders te koopen, vrage men eerst prijs bij TER NEUZEN. (Ingez. Med.) ,,Gommenikkie" zei hij. ,,Geef me een liter van die whisky, jong, en gauw wat..." Met de bewegingen van iemand, die een flinke dosis morfine ,,in" heeft, be- reidde George een hartversterking voor zijn metgezel en daarna een voor zich zelf. Toen deze op hun plaats van bestemming waren aangekomen, gingen ze ieder in een stoel zitten en keken elkaar met begrafe- nis-gezichten aan. ,,Da's een verduveld mooie boel, zeg", zei Mr. Todd. „Gomminnee, ik voel me der heelemaal slap van". ,,Ik kan het nog niet gelooven", zei George, ,,'t Is gewoonweg onmogelijk!" ,,En toch is 't zoo, als je 't mij vraagt, jong! Die ouwe heer weet, waar-ie't over heb... Trouwens, je heb zelf 't verschil tusschen die van ons en die van hem ge- zien. Maar aan den anderen kant begrijp ik diaar niet, hoe "t imitaasjes kunnen zijn. Als ,,'t Zal voor Carmencita allerberoerdst zijn", zei George op een manier, of hij in zichzelf sprak. Mr. Todd knikte neerslachtig. ,,Dat zal't zeker zijn. Jij zal 't er moete vertelle, George. Ik durf't niet..." „Na al die illusies, die ze zich van die ellendige dingen gemaakt heeft", ging George in een soort van perverse behoefte om alles van den donkersten kant te be- kijl<en voort, ,,dat ze haar vader ermee zou kunnen redden, enzoovoorts, enzoo- vodrts... zal dit een slag voor haar zijn, die ze niet gauw te boven zal komen Neeik vertel't haar niet!U zult 't moeten doen". Mr. Todd maakte allerlei gebaren, die ziin geprononceerden onwil om een derge- lijk luguber karweitje op zich te nemen, te kennen moesten geven. „Nee, ik doe't niet. Ik mag dat meisje (Ingez. Meu. mEsaeEs^ssexxT'aass. Onder algemeene vroolrjkheid verklaardo de verdediger daarop, dat beklaagde een hoo gere straf wild dan de in Beieren tegen hem uitgesproken tuchthuisstraf. Daar moesten de andere straffen die vroeger in Berlijn tegen hem waren uitgesproken, dan maar bij wor den geteld. Bij de mededeeling van het vonnis ver klaarde de voorzitter, dat de rechtbank geen aanleiding vond om zich bij deze redeneering aan te sluiten. Ze had recht te spreken, en voor de misdaad een passende straf te vin den. Deze straf was zes maanden gevange nis. Niet meer maar ook niet minder had da beklaagde verdiend. Sinds onheuglijke tijden roept in de Moham- medaansche wereld tweemaal daags, de muez zin van den toren van de moskee de geloovi- gen tot het gebed met de woorden: „Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet". De groote reformator van Turkije, Kemal Pascha, wil nu ook den bijl in dit oude geloofsgebruik zetten en als plaatsvervanger van de muezzin heeft hij de radio gekozen. Er zullen op alle moskeeen groote luidspre- kers worden gezet, die van ddn zendstation uit zullen worden bediend. Deze maatregel zal een groote besparing geven, daar de verschillende gemeenten nu de „roepers tot het gebed" niet meer voor hun diensten behoeven te beloonen. In het geheel# land zullen hier door millioenen worden be- spaard. Maar met de traditie Is gebroken en het plechtige moment zal veel van zijn be- koring hebben verloren. De Berlijnsche politie tracht een raadsel- achtige zaik op te helderen. Een 57jarige vrcuw Nocker was Zaterdag met haar 23jarige dochter, die te Neudorf in het district Bees- kow-Storkow woont, naar Berlijn gekomen om de bruiloft van de jongste dochter van vrouw Nocker bij te wonen. Moeder en dochter stap- ten af in een pension te Neukoln. Vrouw Nocker bracht den Zaterdagavond met haar twee dochters en haar toekomstigen schoon- zoon door. Het heele gezelschap was uiterst gocd geluimd. Om negen uur 's avonds gingen vrouw Nocker en haar oudste dochter naar haar kamer te Neukoln terug. Toen nu Zon- dag'ochtend de schoonzoon daar kwam klopte hij tevergeefs op de kamerdeur. Hij waar- sohuwde de po'itie. Agenten die de deur open- braken, vondan vrouw Nocker dood in haar ted liggen, haar dochter leefde nog, maar overleed tijdens het transport naar het ziekenr- huis. Twee geneesheeren slaagden er niet in de oorzaak van het overlijden vast te stellen. Een misdaad is niet gepleegd en ook van zelf- moord kan geen sprake zijn. De gaskraan In het vertrek was goed dicht en de kachel was geheel uitgebrand zoodat de vrouwen ook met door gas of kolendamp om bet leven kunnen zijn gekomen. De twee lijken zijn in beslag genomen. te graaqik kan haar niet zoo ies aan- doen. Maar jij „Wel... ik... ik mag haar ook graag", zei George scherp. Op het vellemaansgezicht van Mr. Todd, voor wien het psychisch onmogelijk was, om langer dan vijf minuten terneer- geslagen te blijven, verscheen bij die woorden een oolnke grijns. ..Natuurlijk. Ik heb al een poos mee- nen te merken, da-je niet bepaald het land an der hadDan mosten we der maar om opgooien, wat!" George sprong met een luidruchtig wanhoopsgekreun uit zijn stoel op en be gon de kamer gejaagd op en neer te loo pen. En ondertusschen trok hij zich de haren uit het hoofd, of beter gaf hij een zeer behoorlijke imitatie van die mythische manier van wanhoop-uiten en hield een onsamenhangnden gemompelden mono- loog. „\Vaarom heeft Milligan haar ermee hierheen gestuurd... als die lamme dingen imitaties zijn? Of wist hij niet dat het imitaties waren? Of zijn ze misschien veranderd sindsdien? Nee, dat's onmoge lijk... O, verdorie... wat komt dat er eigenlijk op aan... Het zijn imitaties en wij mogen haar dat prettige nieuws ver tellen". Hij stak zijn hand met een woe- dend gebaar in zijn zak, vischte de ver- zameling waardelooze steenen eruit en bekeek ze met onverholen antipathie. ,,En dan te denken" ging hij bitter voort, „dat ik daarvoor aan het zakkenrollen ben ge weest, ingebroken heb, in een regenton heb gezeten, gearresteerd ben wegens stroopen, een politie-agent te lijf gegaan ben en in een vrachtauto opgesloten heb gezeten... voor dat, voor een handvol imitaties ter waarde van veertig pond!... O, verduiveld waarom heb ik nu geen tienduizend pond?" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1