ALGEMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. Foei! La Aanbesteding. De dolende Juweelen Kc. 8510. WOENSDAG 2 APRIL 1930 70^ Jaargang FBRHIBTON. BINNENLAND BPITEffLAgD. Het uitdiepen der haven aan den Kleinen Huissens- polder. HET PLAN-YOUNG DOOR DE FRANSCHE KAMER GOEDGEKEIJRD. eemg op dewereld wat tocht het weer! ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post /1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6.60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post AbonnemeBton voor bet. buiten land alleen bij voornitbetaling. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Dltgeefsterr Flrma P. J. VAN DE SANDE Ultgeefs GRONDBELASTING. De Burgemeester van TER NEUZEN, Gelet op artikel 15 der Wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad no. 82) tot regeling der Grondbelasting; Brengt ter kennis, dat de door hem ontvan- gen staten der uitkomsten van de meting en schatting enz. in bovengemeld artikel bedoeld. gedurende 30 dagen op de secretarie der ge- meente ter tnzage zijn nedergelegd en dat nan leder, wiens eigendommen in die staten vermeld zijn, een kennisgeving zal worden toegezonden. Ter Neuzen, 1 April 1930. r De Burgemeester voomoemd. J. HUIZINGA. KIEZERSLIJST. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. De op 22 Februa-i LI vastgestelde kiezers- lijst, zooals deze thans luidt, blijft tot 1 April 1931 van kracht, behoude*>s de wijziging daar- ln tengevolge van rechterlijke ultspraken, welke wijziging van de lijst bevelen, te bren- gen. De kiererslijst blijft voor een ieder op de ge- meentesecretarie ter inzage nedergelegd en in afsehrift en stemdi t-ictsgewijze in uittreksel, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar. Ter Neuzen, den 2 April 1930. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen, ter voldoening aan het be- paalde in het laatrie lid van artikel 8 der Hlnderwet, ter openbare ken-is, dat het Ge- meeitebestuur van AXEL bij besluit van 25 Maart 1930 ingevolge de hinderwet aan de COMPA GNIE NEERLANDAISE DE L"AZO TE te BRU3SEL en hare rechtverkrijgenden vergunning heeft verleend tot het oprich'en van een elect-ische centrale op Jiet perceel kadastrail b:kend, gemeente Axel, sectie A no. 789. Ter Neuzen, 2 April 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG, zullen op Maandag 14 April 1930, des voormiddags 9 j/2 ure, ten Raadhuize dier ge meente, trachten aan te besteden: Insehrijvingsbiljetten kunnen tot op het uur der aanbesteding franco ter secretarie worden bezorgd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ter secretarie. Zaamslag, den 31 Maart 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. door K. R. G. BROWNE. 64) (Vervolg.) „Ik vind het hier schitterend", zei Car- mencita, ,,de omgeving! en het dorpje zelf al die kleine schilderachtige huis- jesZoo iets dergelijks krijg je, waar ik vandaan kom, alleen op kalenders of, op van die pakjes met meel of zoo te zien, Brown's zelfrijzend bakmeel en de plaats, waar het verbouwd wordt, bijvoorbeeld „Enwaar is datwaar komt u vandaan, als ik vragen mag?" informeerde Sir John met nauw verholen nieuwsgierig- heid. „GuayacuadorZuid-Amerika". „Maar we vinden het niets erg, als u er nooit van gehoord heeft", zei George. „Dat heeft zoo ongeveer niemand". Wei, dat 's merkwaardig", riep Sir John uit. ,,Guayacuador? Daar is mijn zoon juist op weg naartoeof eigenlijk hij is op weg naar San Alario, maar dat ligt er vlak naast, hebben ze me verteld". „Ja, dat is zoo", zei Carmencita. „Van het raam van mijn kamer thuis uit garan- deer ik dat ik iemand, die op de grens staat, negen van de tien keer raak". Als een voorbeeld van een nieuw soort sport binnenshuis voor meisjes was dit iets nieuws voor Sir John. Maar hij onthield zich van commentaar. ,,Wat een merkwaardige samenloop van omstandigheden! Dat zal mijn vrouw interesseeren. U moet weten, dat ze denkt DE NEDERLANDSCHE WATERSTAAT TE ANTWERPEN EN TE LUIK. Op de tentoonstellingen, die dit jaar te Antwerpen en te Luiic zullen worden ge- houden zullen door den Rjjkswaterstaat en den Dienst der Zuiderzeewerken maquetten en diorama's worden ingezonden, die een over- zicht geven van belangrijke Waterstaats- werken. De Minister van Waterstaat heeft zich j Maandag naar Amsterdam begeven, waar de inzendingen worden vervaardigd, ten einde zich van den stand der werkzaamheden op j de hoogte te stellen. DE VLOOTCONFERENTIE ZONDER UITWEG. Deze week Is, schrijft de N. R. Crt., de grootste crisis-week voor de vloot-conferentie. Men heeft ons verzekerd, dat zij nu pas be- gonnen was. Dan is het een slecht begin ge- weest, want in berichten uit Londen, wordt ons verzekerd, dat enkel een ,/tooverformule", nog uitkomst kan brengen. Het verschil tusschen de formule, waamaar de conferentie aan het zoeken is, en een tooverformule is echter, dat deze laatste meestal uit abraca dabra, d.i. wartaal; bestaat, maar de formule die de gedroomde overeenstemming zou moe- ten brengen, duidelijk omschreven afspraken ten genoegen van alle vijf zou moeten be- vatten. Wonderen en tooverformules zullen de con ferentie niet tot een goed einde brengen, want alle vijf staan nu duidelijk op hun stuk: Amerika wil geen pact, zelfs geen consulta- tief; Engeland wenscht geen nieuwe militaire verplichtingen op zich te nemen; Japan staat vermoedelijk nog op zijn 70 pCt. van de Ame- rikaansche kruisersterkte, maar talmt nog steeds met zijn antwoord, blijkbaar in de hoop, dat de conferentie uiteen zal spatten voor dit gegeven wordt; Frankrijk eischt, dat het tegenover besnoeiing van zijn booiwpro- gram sterkere veiligheidswaarborgen krijgt en dat Italie afstand doet van zijn eisch van pariteit; Italie eindelijk staat verstokt op die pariteit. Van geven en nemen, de eenige methode waarmee men op zulke intemationale confe- renties iets kan bereiken, is nog altijd schaars iets te ontdekken. De Kamer heeft Zaterdagnacht het wets- ontwerp tot ratificatie van het plan-Young en de Haagsche overeenkomsten met 527 tegen 38 stemmen en 21 onthoudingen aan- genomen. Tardieu had de kwestie van vertrouwen ge- steld. Aan de eindstemming ging nog een uitvoerig debat vooraf. Tardieu, toegejuicht door bijna de geheele Kamer, toonde de nood- zakelijikheid van de ratificatie aan. De pre mier gaf een uitvoerige uiteenzetting van de onderhandelingen te Den Haag, waar Frank rijk onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid aanvaardde, het plan-Young aannam, een preambule kreeg, waarin werd gezegd, dat de regeling volledig en definitief was en een accoord, dat de prioriteit der schadevergoe- dingsbetalingen voor Frankrijk erkende. Hij voegde er aan toe, dat Frankrijk van Duitsch land alle zekerheid ontving, welke het wenschte voor de verwezenlijking der com- mercie2le mobilisatie. Tardieu rechtvaardigde de opheffing van de dat de menschen in Zuid-Amerika den heelen daa niets anders doen dan op elkander schieten en den heelen nacht niet anders doen dan mandoline spelen. Als u wist hoeveel zorg die zich gemaakt heeft ,,Ambieert uw zoon misschien ook het Presidentschap van het een of andere re- publiekje?" vroeg George. ,,Dat is daar op het oogenblik een rage". „Nee. Hij is mijnbouwkundig ingenieur. Hij is hier vandaan uitgestuurd om een groot mijnbedrijf vlak bij de kust te reor- ganiseeren". ,,Dan zal hij zelf in de eerste plaats hard moeten aanpakken", zei Carmencita eerlijk. Want de ,,inboorlingen" van San Alario zijn van de opinie, dat werken en zelfmoord plegen synoniem isNiet", voegde ze er aan toe, ,,dat ze bij ons in Guayacuador beter zijn". Sir John keek haar nadenkend aan. Misschien zou u zoo vriendelijk willen zijn, Miss MilliganO, Helen! Kom binnen Miss Pringle, kwam op haar gewone vlugge, energieke manier de kamer in, ging zitten en nam het gezelschap eens goed op. Bij het zien van Carmencita verhelderde haar gezicht. ,,Zoo, is het trio weer voltallig. Pret- tig, dat je er weer bij bent, kind! Wat is dat, tusschen twee haakjes, een flatteuse hoed, die je daar op hebtl... En nu kom jij aan de beurt, George. Wat kom je hier om dezen tijd van het jaar doen? Wie zijn die vrienden van je? Waarom heb je me niet behoorlijk laten weten, dat je van plan was te komen? Hoe..." „0ehviel George haar haastig in de rededat s alles dood- eenvoudig... in een paar woorden uit te Ccunmissie van Herstei en van art. 430 van het verdrag van Versailles .betreffende de sanoties, daar het plan-Young voldoende waarborgen biedt. Hij betoogde dat in geval van een in gabreke b ijven van Duitscbland Frankrijk zijn vrijhpyd van actie herkrijgt, een vrijheid om dwangmaatregelen te nemen, welke Duitschland in Den Haag als recht- lratig heeft erkend, doch een vrijheid van actie, die alleen is voorzien in geval Duitsch land het plan-Young zou vernietigen. De minister-president besloot met een be- roep te doen op de eenheid van alle partijen, welke het mogeljjk zou maken een betere materieele toekomst te scheppen voor het leven van Frankrijk, van Europa en van de menschheid. Bij het debat wees de radicale afgevaar- digde Bonnet op bepaalde uitlatingen in den Duitschen Rijksdag, die niet alle van de op- positie afkomstig waren, welke een zekere vrees met betrekking tot de toepassing van het plan-Young rechtvaardigen. Voorts oefende hij kritiek op de samenstelling der Internationale Bank, evenals de radicaal Pal made, die betreurde, dat de Internationale Bank niet met den Volkenbond is verbonden. Daama sprak Herriot weer. Hij zeide, dat het niet mogelij.. is tegelijikertijd een beroep te doen op de procedure van den Volkenbond en tot sancties van economischen en militai- ren aard zijn toevlucht te nemen. Dit zijn twee oplossingen, die elkaar tegenspreken. Frankrijk heeft in dit geval geen nieuwen waarborg, doch slechts een schijn-zekerheid. Een op deze wijze uitgelegde vrijheid van han- delen is van nul en geenerlei waarde. Na een woordentwist over het begrip: vrij heid van handelen, nam Tardieu nogmaals het woord. Hij verklaarde, dat de Kamer zich niet zonder kennis van zaken door haar stemming voor een halve eeuw dient te bin- den. Degene, die niet het gevoel heeft v66r de overeenkomsten van Den Haag te kunnen stemmen, die moet het niet doen. 's Ochtends scheen het of de Kamer met zijn (Tardieu's) woorden eensgezind instemde. Hij had ge- wenscht, dat deze eensgezindheid voor het Duitsche en Fransche volk zou hebben voort- bestaan. In overeenstemming met Duitsch land had hij gemeend, dat het noodzakelijk was voor het uiterste geval, dat 'n regeering- Hugenberg of Hitler of een communistische regeering in Duitschland aan het bewind zou komen, een voorzorgsmaatregel in te las- schen. Even na middemacht begon de stemming, die bovengemeld resultaat had. Buiten het Kamergebouw demonstreerden de jongelingen van de Action franQaise", de monarchistische „camelots du roy" tegen het Young-plan, tegen de Rijnland-ontruiming en tegen Briand. De politie verspreidde de be- toogers. EEN BISMARCKMUSEUM. Zaterdag was het veertig jaar geleden, dat Bismarck aftrad als rijkskanselier en nu gaat de Duitsche regeering hem eeren, door de vertrekken, waarin hijt in Wilhelmstrasse 77 gewenkt heeft, tot Bismarck-museum in te richten. Deze vertrekken zullen, voor zoover het nog mogelijk is, in denzelfden toestand gebracht worden, waarin ze waren toen de rijkskanselier ze nog gebruikte. In de eigenlijke werkkamer van Bismarck komt zijn oude schrijftafel, zoo ook de leu- ningstoel, welke hij steeds gebruikte en de andere gebruiksvoorwerpen, welke zich er eens bevonden, als boeken en boekenplanken, schrijfgereedschap enz. Ook de groote voor- kamer wordt naar het oude voorbeeld gere- construeerd. Dit is niet lastig, omdat de meu- bels, waarmede het in Bismarcks tijd was in- gericht, op 't oogenblik nog zij het in an- leggen, tante... Mr. Todd is met verlof... vacantie zou je eigenlijk beter kunnen zeggen, hier en ik... nee... hij... ik be- doei... eh... de beste of eigenlijk de pret- tigste manier om die vacantie door te brengen... hij heeft een auto... ziet u... leek ons om een tochtje te gaan maken. Engeland is de lente en vooral deze streek... begrijpt u... enne..." ,,Wat prettig voor jou, dat jij van de vacantie van een ander kunt profiteeren, George", zei miss Pringle. „Ik dacht ,,Ja, daar heeft u geiijk in... volkomen gelijk in", ging George haastig voort. ,,En toen maakten we kennis met Car men... miss Milligan oedoel ik, en omdat die toevallig ook dezen kant uit moest... voor zaken, ziet-u... hebben we haar maar meegenomen ,,En het jongmensch op het terras, die met die buil... behoort die ook tot jullie gezelschap?" Jazei Georgeof eigenlijk nee1" Tante Helen schudde haar hoofd. ,,'t Klinkt een tikje onwaarschijnlijk en heel erg onconventioneel..., maar de op- vattingen van het tegenwoordige jonge geslacht zijn mijn begrip altijd te boven gegaan... Maar wat ik zeggen wou John, ik zei toevallig tegen Mary, dat miss Mil ligan ergens de naam was me ontscho- ten uit Zuid-Amerika afkomstig is en nu wil ze haar per se spreken. Over Geoffrey, begrijp je...!" ,,Ik wou haar juist iets dergelijks vra gen", zei Sir John. „Zou u misschien zoo vriendelijk willen zijn, miss Milligan, om even naar mijn vrouw te gaan en haar wat geruststellends over Zuid-Amerika te ver- tellen? Als u haar zegt, dat er ten Zui- den van het Panamakanaal ook wel boor- dere kamers worden gebruikt en enkel maar bij elkaar gebracht behoeven te wor den. Het derde vertrek, waaruit men in den tuin van het huis uitzicht heeft, behoeft het minst van alle drie veranderd te worden. Haar voornaamste inventarisstuk, een groote slaapsofa, staat er nog net als destijds. WEER EEN NEDERLAAGJE VAN HET KABINET—MACDONALD. Het kabinet-MacDonald heeft in bet Lager- huis een nederlaag geleden, die echter geen verdere gevolgen zal hebben. De regeering had verlangd, dat een nachtzitting zou wor den gehouden tot spoedige afdoening van en- kele wetsontwerpen. Dit voorstel werd echter met 183 tegen 179 stemmen verworpen. De conservatieven stelden naar aanleiding van dezen uitslag voor, de beraadslagingen van het Lagerhuis voor onbepaalden tijd te ver- dagen, doch dit voorstel werd, nadat Mac- Donald de kwestie van vertrouwen had ge- steld, met 185 tegen 175 stemmen verworpen, waama het Lagerhuis overging tot de orde van den dag. Aangezien ook de liberalen tegen de regeering stemden, ziet men in poli- tieke kringen in den uitslag van deze stem ming een tegenspraak van de geruchten, dat een overeenkomst tusschen de liberalen en de anbeiderspartij is gesloten, zooals beweerd werd na het besluit der liberale partij, om zich bij de stemmingen over belangrijike punten van de mijnwet van stemming te onthouden. TER NEUZEN, 2 APRIL 1930. ZEEUWSCH-VLAAMSCH ZENDINGS- FEEST IN HET OOSTELIJK DEEL. Dit jaar zal wederom in het land van Axel het Zeeuws:h-Vlaamsche Zendingsfeest gehou den worden. Als datum daarvoor is vastge- s eld 26 Juni as. Het terrein voor het feest z 1 zeer waarschijnlijk liggen onder de ge meente Axel. ZANGVEREENIGING „ORELIO". De algemeene zangvereeniging „Orelio" te Axel gaf gisteren de tweede avond voor hare leden en donateurs, ter viering van haar 20- jarig bestaan. Bij vemieuwing bleek, dat dit op een waar- dige wijze werd gevierd. De opvoering van de operette ,,Franchemont de Marskramer" is voor den directeur, den heer Jac. Blansaart, en de leden van het koor inderdaad een prestatie. Door deze operette, die reeds tal- looze malen in het Noorden en Oosten van ons land werd opgevoerd ook in het Zuiden te brengen, heeft de vereeniging de talrijke be- zoekers ten zeerste aan zich verplicht, daar de opvoering over het geheel genomen zeer goed slaagde. Het koor bevat zeer goed stem- materiaal voor de uitvoering der koren, ter- wijl het ook gelukt was de verschillende solo- partijen goed te bezetten. Die solisten komt alle een woord van lof toe, maar in het bij- zonder willen wij toch noemen P6re Michot, de oud-tamboermajoor, en Vrouw Dupuis, voor de karakteristieke vertolking. Geen wonder dat de bezoekers opgetogen waren over hetgeen te genieten werd gegeven. Als een verrassing werd gegeven „De kleine man", naar het bekende liedje van L. Davids, voorgedragen door een jeugdige dil- letante, die onder daverend applaus als volgt besloot: „Qrelio is deizen avond danig in zijn sas, Omdat er zooveel menschen komen kijken. Maar of dat alien menschen zijn, [die lid zijn van- de Kas, Dat zal in Januari moeten blijken. Daarom doet alien zoo: wordt lid van Orelio, den worden gedragen en dat de meer ont- wikkelde inwoners van San Alario ge- woonlijk niet meer dan een moord per stuk op hun aeweten hebben, helpt u ons al een heel eindGeoffrey is onze eenige zoon, ziet-u, en Carmencita stond bereidwillig op. „Maar natuurlijk, Sir John. Als ik iemand van dienst kan zijnTrou- wens, zoolang u zoon zich buiten de poli- tiek houdt, is de zaak gezond..." „Dat treft dan, dat wij, Croydes, nooit politici geweest zijn". zei Sir John tevre- den. ,,We hebben van alles in onze familie gehad, zelf een struikroover, maar dat is.dan ook de ergste afwijking van het rechte pad geweest'k vind het bui- tengewoon vriendelijk van uHelen, wil jij miss Milligan even naar boven brengen?" Toen de deur zich achter Carmencita en haar begeleidster gesloten had, hief Sir John zijn glas op. ,,Ik drink op de gezondheid van Miss Milligan, San Alario, mijnbouwkundige inaenieurs en de aanwezigen hier". Met den noodigen ernst werd deze toost gedronken. Maar toen Mr. Todd zijn tumbler, die nog maar half leeg was, wilde neerzetten, bleef hij met zijn mouw aan een hoek van het tafeltje haken. met het noodlottige gevolg, dat een gedeelte van den kostbaren inhoud door de lucht vloog en zich over de linkerbroekspijp van George distribueerde. ..Allemachies", zei de schuldige ver- schrikt. ,,Neem me niet kwalijk, jong". ,,Pas de quoi!" zei het jong. ,,Hij, mijn broek en ik, kunnen niet genoeg van die vloeistof absorbeeren Onder het spreken rukte hij zijn zak- doek aan een punt uit zijn broekzak met Op die manier moel men wel kouvaften! Is maar goed, dat ik Aspirin-Tableften bij de hand heb. Weiger namaak en lei er op dat op elke tablet het woord .BAYER" staat. Prijs 75 cts (Ingez. MmL) Dat kim je evengoed als van de Avro [of de Kro. Dat vraagt deez' kleine man, deez' heele [kleine man, Dit mannetje met hoogen hoed en [smokingjasje an.'" HOEK. Zatirc'ag j.l. n.m. 5 uur hield de afdeeling van h2t G oene Kruis" alhier haar jaarver- grdning in de gehoorzaal van het gemeente- huis, onder lei.ing van den EdelAchtb. Heer Mr. J. A. van Ti:nhoven. De vergale:ing was druk bezocht. Aanwe- zig waren, n:vens het bartaur, 107 lsden. Het jaarvsrs ag van den secretaris maakte gewag vai dei gu ~s igen toestand der Vereeniging. Het ledental k'om van 509 tct 535. Het goed slot wees aan, een bedrag van f 1700,52. Veien maaktsn van de groene-kruis-artikelen gebruik. De vereeniging heeft te bstreuren, d.or stsrfgeval, het verlies van haar vroege- r:n voorzitter, de EdelAchtb. Heer A. Wol- fert, en van de magazgnmeesteres, de wed. L Ki 1. In hair plaats is aangesteld mej. C. Kiel Ld. De penr ingmeester, de heer J. J. v. DoesTaar, trad uit het be3tuur. De vergade- ring kon zich met groote meerderheid vereenl- gen met het voorstel van het bestuur om over te gaan tot het aanstellen van een tijdelrjk ve pleeg ter vo~r 66n jaar. Daarna kan be- slisc worden of het noodig is over te gaan tot de aan telli-g van een vaste verpleegster in onze gexeente. Aan den gemeenteraad zal subsidie wcrden aangevraagd. A Is nieuw bes'.uurslid werd gekozen de Wel- Eerw. Heer Ds. J. B. Vanhaelen. GEMEENTERAAD VAN AXEL. In de Diasdag gehouden raadszitting waren afwezig de hee en Van D'xhcorn wegens on- gesteldheid en de heer Oggel in verband met het overlijden zijner moeder, mevr. de weduwe D. J. Oggel. Besloten werd aan de famiiie Oggel een brief van rouwbeklag te zenden. Van het bestuur der Zeeuwsch-Vlaamsche waterleiding is op het verzoek om inlichtin gen een mededeeling ontvangen dat in eene vergaiering der aandeelhouders wel is waar een p oefstemming is gehouden, om de mee- ning dar afgcvaardigden over verplichte aan- het voornemen om het te veel toch maar te betten. Het resultaat van deze ondoor- dachtheid was een noodkreet van Mr. Todd, een soort snik van ontzetting van George en een geluid. alsof het knikkers regende. .Hallo!' zei Sir John, terwijl hij zich vooroverboog en rondspeurde. ,,Wat... heb ik van mijn leven!" Hij bukte zich, raapte een groenen en een witten ,,steen" op en begon ze met vleiende belangstel- ling aan alle kanten te bekijken. Met een gezicht purper van verlegen- heid, liet George zich van zijn stoel glij- den en begon gejaagd de eenheden van zijn verspreiden schat bijeen te zoeken; Mr. Todd kwam hem, zonder aan phy- sieke bezwaren te denken, bereidwillig te hulp en zoo was in de bibliotheek van Croyde gedurende de volgende minuut het ontroerende schouwspel te zien van twee volwassen mannen die op den grond rondkropen als een paar kinderen van een jaar of drie, die aan het „dierentuintje" spelen waren. Na die minuut maakte een opmerking van Sir John echter aan dit reddingswerk onverwacht een einde. ,,Heel goed!" zei Sir John bewonde- rend. .Werkelijk buitengewoon goed... De beste imitaties, die ik in de laatste twee jaar onder de oogen gekregen heb". Een poos lang bleef het zoo stil, dat men de spreekwoordelijke speld had kun nen hooren vallen. Dan begon Mr. Todd met een nonchalant air te lachen. Imitaties? Waarachtig niet, Sir John. Ze zijn echt, of mijn kop eraf". Sir John keek hem opmerkzaam aan en schudde zijn hoofd. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1