ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Aspirin No. 8506. MAANDAG 24 MAART 1930. 70e Jaargang BIHMKNIAND. BUITENLAND. SPORT. QEMKNQDE BERICHTEN. De ahonne's van het Geillustreerd Zondagsblad, DE UITGEEFSTER. H.H. Kantoorhouders DE UITGEEFSTER. Onze abonn6's in het Buitenland TER NEUZEN, 24 MAART 1930. VOFTBAL. JONGEN ONTVOERD OP EEN MOTORFIETS. eemg op de wereld TER NEUZENSCHE COURANT ^BONNEMENTSPBUS: Binnen Ter Neuzen /1.40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. pc- past f 1.80 per 3 maanden - Bij vnor uitbet.aling fr. per post 6,60 per jaar Vocrr Belgie en Amerika f 2.25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen hi; vooniitbetaling. t'ltgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE- OIICO 38150 TKLEFOON No. 25. ADVERTENTIgNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,2a Grootere letters en clichAs wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de ultgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. welke het blad per post ontvanqen, wor- den verzocht, hun abonnementsqeld voor 1 April a.s. in te zenden, daar er anders over beschikt wordt met verhooqinq van 15 cent. worden verzocht het abonnementsqeld over het le kwartaal 1930 van de Ter Neuzensche Courant voor 1 April a.s. in te zenden. Wij vestiqen er de aandacht van onze abonne's op, dat wij bij teruq-ontvanqst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddel- lijk de toezendinq van het blad zullen pto G art worden drinqend verzocht, het verschul- digde abonnementsgeld voor 15 April a.s. in te zenden. Bij niet-ontvanqst voor dien datum wordt het abonnement qestaakt. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aanqenomen bij vooruit- betalinq. DE UITGEEFSTER. BURGERLIJKE STAND. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat de raad in zijne op 20 Maart 1.1. gehouden vergadertng heeft besloten, in de verordening „bepalende de uren, waarop het bureau van den Burgerlijken Stand dagelijks voor het pu- hllek geopend zal zijn" de navolgende wijzi- ging te brengen: In artikel 1 worden ingetrokken de woor- den: „tien uur des voormiddags tot des mid- dags twaalf uur" en wordt daarvoor gelezen: „negen uur des voormiddags tot twee uur des namiddags". Ter Neuzen, 21 Maart 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. OVERNEMING CENTRALE C. A. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat op heden door hen is onderteekend de over- eenkomst met de N.V. P.Z.E.M. te Middel- burg, betreffende de ovememing der Centrale c. a. alhier. Artikel 4 tweede lid dier overeenkomst be- paalt, dat de P.Z.E.M. voor hare rekening alle motoren en apparaten, hoe ook genaanad en voor welk doel ook gebezigd, welke op het tijdstlp van de onderteekening dezer overeen komst op het electrisch net zijn aangesloten of ter aanslulting aanwezlg zijn, met uitzon- dering van winkelvoorraden, door andere, voor het nieurwe stroomsysteem geschikte. vervangt, dan wel zoodanig doet veranderen, dat Zrj voor het nieuwe stroomsysteem ge- schikt zijn. Met nadruk wordt er op geiwezen, dat de toepassing van genoemd artikel meebrengt, dat alle motoren en apparaten enz. welke na heden worden aangeschaft, NIET meer op kosten der P.Z.E.M. zullen worden veranderd of vemieuwd. Ter Neuzen, den 24 Maart 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. EEN MAALTIJD BIJ DEN BELGISCHEN GEZANT. Zaterdagavond heeft de Belgische gezant by Hr. Ms. Hof, de heer Charles Maskens, in Hotel des Indes, ter eere van den Belgischen minister van verkeer, den heer Lippens, oud- gouvemeur-generaal van Belgisch Congo, een maaltrjd gegeven. Met den gastheer en Minister Lippens zaten aan dezen disch aan de heer Reymer, Minister van Waterstaat, en mevrouw Reymer; de heer De Graaff, Minister van Kolonien, en me vrouw de Graaff; de heer Patijn, burgemeester van Den Haag, en mevrouw Patijn; de heer Vlssering, president-directeur der Nederland- eche Bank, en mevrouw Vissering; de heer Everwijn, oud-gezant van Nederland te Was hington, en mevrouw Everwijn; Jhr. Van den Berch van Heemstede; schout bij nacht C. D. de Haas, inspecteur-generaal van het loods- wezen; kapitein ter zee R. Arntzenius, direc- teur van het loodswezen te Vlissingen; ir. Ringers, directeur-generaal van den Rijks- waterstaat; de heer Van Nierop, directeur van de Amsterdamsche Bank te Amsterdam; de heer Plesman, directeur der K.L.M.; de heer Silvergieter Hoogstad, administrateur, chef der afdeeling spoorwegen en tramwegen van het departement van waterstaat; ir. Nieuwen- huys, directeur van het electrische trambedrijf te Rotterdam; ir. Montyn, idem te 's Graven- hage; de heer Stieltjes, inspecteur-generaal van het rijkstoezicht op de spoor- en tram wegen; de heer Van der Vegt- oud-directeur van de Rotterdamsche Electrische Tramweg Mij; de heer Wind van Merkesteyn, algemeen directeur der Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg- maatschappijverder, van de Belgisohe hee- ren, de heer Dedroog, kabinetschef, hoofd- ingenieiur van de Belgische spoorwegen; de heer Devos, inspecteur-generaal der marine; de heeren Crick en del Marmol, secretarissen van den Minister; de heer Camu, attach^ brj het kabinet van den Minister, secretaris van den raad voor het verkeerswezen; de heer Rulot, directeur van den materieel-dienst der Belgische spoorwegen; de heer Dessent, hoofdingenieur bij de directie der exploitatie van de Belgische spoorwegen; de heer Jacobs, hoofdingenieur, adjunct-directeur-generaal bij de Belgisohe buurtspoorwegende heer Hae- rens, ingenieur, administrateur van. tramweg- maatschappijen; de heer Van der Spek, inge nieur, directeur-ggrant der Brusselsche tram wegen; de heer Roelandt, hoofdingenieur der gemeente Brussel, en de heer Gillet, ingenieur der gemeente Brussel. DE LIBERALEN EN DE ARBEIDERS- PARTIJ IN ENGELAND. De plotsslinge toenadering die, terwijl de Engelsche kolenwet nog in een gevaarlijk sta dium verkeerde, tusschen de liberale partij en de arbeiderspartij, welke aan de regeering is, tot stand is gekomen, heeft schrijft de N. R. Crt. tot drukke gissing aanleiding ge geven. De liberale aanvoerder Lloyd George zelf heeft in het Lagerhuis gezegd, dat de li- beralen de regeering bij de verdere artikelsge- wijze behandeling van die wet niet meer met amendementen zoudfen bestoken en tegelijk tegen alle nieuwe conservatieve amendementen zouden stemmen of zich bij stemmingen ont- houden. Als reden voor deze grootmoedigheid noemde hij den tegenzin der liberalen om het de arbeidarsregeering lastig te maken op het oogenblik dat het lot der vlootconferentie aan een zijden draad hing. „Die Botschaft hor ich wohl, allein mir fehlt der Glaube" mompelt men, in Engelsche woorden, in het kamp der ccnservatieven. Inderdaad blijft het dan vreemd dat Lloyd George zich nog ruim een week geleden over de muiterij in de gelederen van zijn liberale volgelingen heeft opgewonden, die zyn duidelijk opzet belette om het kolen- ontwerp ten val te brengen. Men was er op dat oogenblik immers nog evenmin in geslaagd bij den bovengenoemden zijden draad nieuwe strengen tot zijn steviging te voegen. De ar- beidersregeering zat er leelijk mee in toen de tucht in de liberale partij hersteld heette en althans zekerheid verkregen was dat geen libaralen meer zoo ver zouden gaan om met da regeering mee te stemmen. Wel had Mac- Donald verzekerd dat zijn regeering, als de kolenwet mocht vallen, niet af zou treden, maar in zijn eigen partij drong men van alle kanten aan op ontbinding en een nieuw be- roep op het land, omdat men, om te beginnen, de mijnwerkers, wien by de laatste verkiezing zoo plechtig mogelijk verkorting van den werktijd beloofd was, niet aan hun lot kon overlaten. Lloyd George is het er van den beginne af aan om te doen geweest aan de regeering zijn macht te laten voelen. De liberalen moeten immers tusschen de arbeiderspartij en conser- vatieven bij elke stemming den doorslag ge- ven. Daarom zijn de liberalen aanvankelijk ook gekend in allerlei wijzigingen van de wet die zij wenschelijk achtten, maar om niet geheel den indruk te maken van aan den leiband der liberalen te loopen, heeft de arbeidersregeering op een oogenblik geen verdere concessies meer willen doen en toen kwam de kritieke faze. Niemand kon er blind voor zijn welke heil- l;oze gevolgen de intrekking van de kolenwet ten gevolge van aanneming van amendemen ten van de oppositie zou hebben. De geheele onrust in de steenkoolnijverheid zou erdoor heropend worden. Zelfs als de eigenaars niet tot verlaging van de loonen besloten en de de'.vers zich daartegen met staking zouden trachten te verdedigen, moest het toch tot een conflict komsn over de handhaving van den tegenwoordigen werktijd. Het was voor de liberalen zeker geen aangenaam vooruitzicht het odium voor hernieuwing van den strijd bij de mijnen op zich te nemen, warmeer zij zich brj de conservatieve opprsitie blsven aanslui- ten, maar Lloyd George deinsde met den mogd der wanhoop blikbaar voor niets meer terug om zijn doel te bereiken: het dwingen van de a beidersregeering om zich naar de wenschen der liberalen te schikken en hun tegemoetko- ming te bewijzen. In de laatste week moet er iets gebeurd zijn waardoor een verzoe i ig beklonken kon wor den. Men vermoedt dat de liberalen o.a. toe- zeggingen hebben verkregen op het stuk van het kiesstelsel. Men weet dat dit op het oogenblik zoo ongunstig voor hen is dat zij op geen stukken na in het Lagerhuis vertegen- woordigd zijn in evenredigheid met het op hen uitgebrachte stemmenaantal. Herstemmingen zijn onmogelijk. Verkiezingsafspraken tus schen liberalen arbeiderspartij kunnen ver der ook de kansen der cersten verbeteren. En te geleganer tijd heeft men zich ook herinnerd dat er op het stuk van de tariefspolitiek ge- makkelijk tusschen liberalen en arbeiderspartij een eenheidsfront gevormd kon worden op den grondslag van het gemeenschappelijk vrijhan- de'sprogram. Het oogenblik is hiervoor bij uit- stek gunst'g, nu aan conservatieven kant de groote trom voor sterker beveiliging" van de nijverheid alias bescherming geroerd wordt. Mevrouw Snowden is pas gastvrouw geweest aan een verzoeningsmaal van leden der arbei derspartij en der liberale partij in de ambtswo- ning van haar man. De nieuwe samenwerking heeft in het parlement vrucht gedragen, want de regeering heeft haar kolenwet toen veilig iangs alle klippsn der anikelsgewijze behan deling heen geloodst. MacDonald zlt steviger in het zadel als hij c'e liberalen niet weer van zich afstoot en Lloyd George is, naar zich laat aanzien, weer de politieke factor van bjteekenis geworden, die hij van het begin af aan onder deze regee ring heeft willen zijn. DIPLOMA VOOR AUTOBESTUURDER. De examens voor het diploma van auto- bestuurder, die jaarlijks in Mei en October worden gehouden door de centrale commissie voor de uitreiking van het diploma van auto- bestuurder, ingesteld onder medewerking van een gedelegeerde van den Minister van On- derwijs, Kunsten en Wetenschappen door den A. N. W. B., de K. N. A. C. en verschillende andere corporaties ontplooien zich blijkens het verslag zeer snel. In het eerste jaar (1927) meldden zich 16 candidaten aan, het volgend jaar 18, en in 1929 81 candidaten, onder welke 69 beroepschauffeurs. De eerstvolgen- de examens zullen dit jaar beginnen Woens- dag 14 Mei a.s. en volgende Woensdagen. ZAAMSLAG. Zaterdag 22 Maart hield de Vereeniging ,,Hulp in Nood" hare gewone jaarlijksche ver- gadering ten hnize van den heer C. P. de Regt. In de vacatur? van de heeren I. Wisse en Dr. Buwalda werden als bestuursleden gekozen de heeren.C. P. de Regt en Abr. Verbeek. In de commissie van toezicht werden herko- zen de heeren A. C. Rouw, J. P. Stouthamer en S. Buijze. Tot lid van de commissie in Art.'28 van het huishoudelijk reglement werd gekozen de heer M. de Pooter. Uit de rekening van den kassier bleek, dat de inkomsten hebben bedragen 1947,58 en de uitgaven 2133,47, alzoo een nadeelig saldo van 185,89. De contributie werd bepasud op 12 cent per week voor ledsn, die niet onder de ziektewet val'en. Zij, die niet onder de ziektewet vallen, betalen per wesk 8 cent. In verband hiermede werd bepaald, dat de uitkeering bij ziekte, voor leden, die niet onder de ziektewet vallen, zal bedragen 1 per werkdag. Voor leden, val- lende onder de ziektewet, bedraagt de uitkee ring 20 van het loon, waamaar ze volgens de ziektewet worden uitgekeerd met een maximum van 60 cent per werkdag. Werd verder besloten, dat de kassier gedurende de maanden Juni, Juli, Augustus en September alleen zitdag zal houden op den eersten Zater dag van die maanden van 56 uur en voor uitkeering ziektegelden van 12 tot half 66n elken Zaterdag gedurende genoemde maanden. SAS VAN GENT. Aigrmeen hoort men, waar men zijn oor ook te luisteren legt, de klacht, dat het met den handel slecht gesteld is. Er kwamen mij dezer dagen tal van feiten ter oore, die den thans heerschenden toestand illustreeren. Zonder persoonlijk daaromtrent een oordeel te vellen, doch alleen bij wijze van joumali- stieke mededeeling worden hier enkele grepen gedaan uit den ruimen voorraad, waaraan door den Lzer nog menig staaltje kan toege- vcegd worden. Als uitgangspunt nemende de landbouw- prcducten met name het artikel aardappelen, gewerden mij daarover de volgende mededee- lingen Er liggen in bijna alle streken nog duizen- den Hectoliters opgekuild, zonder dat de eige- naren er kans op gezien hebben, deze aan be- hoorlijken prijs aan de markt te brengen. Er schijnt totaal geen vraag voor het product te zijn. Nu staan er twee wegen open: 6f den inge- kuilden voorraad aan bederf .prijs geven, 6f er nog van te maken, wat mogelijk is. De Belgische boeren hier langs de grens hebben het laatste als het verstandigst geko zen. Aan een Belgisch station hier dicht in de omgeving werden in den loop der voorgaande week een achttal wagonladingen doodmagere kosien uitgeladen, door de boeren onderling aangekocht, om gestald te worden. Het plan is met den nog aanwezigen en ruim aanwezigen aardappelvoorraad deze bees- ten, door b'jmenging van andere voedingsmid- delen, marktklaar te voeren, teneinde zoo hun anders bijna waardeloos product toch nog eenigszins, zooal niet winstgevend, dan toch tenminste schappelijk in consumptievleesch om te zetten. Alle pulpcontractanten, dat zijn: de koop- lieden, die dit artikel in groote kwantiteiten bij de fabrieken op leveringstermijn koopen, verklaren totaal geen afnemers voor hun koop- waar te kunnen vinden, en groote stroppen te zullen boeken. De oorzaak ligt natuurlijk voor de hand. Waar het aardappelgewas bij den landbou- we:-veehouder zoo overvloedig aanwezig is en met den besten wil van de wereld niet van de hand gedaan kan worden, waar bovendien het open weer de stalvoedering reeds aanmerkelijk heeft doen inkrimpen, laat de veehouder alle nuttelooze uitgaven zorgvuldig en met recht en reden zooveel mogelijk achterwege. Voeg bij dit alles nu de slechte vooruitzich- ten in d: bietencultuur, (men deelt mij mede, dat de gsboden prijs slechts 13 per duizend K.G. bedraagt), en de loonen, die in verband met de zich ontwikkelende groot-industrie den landb:uw tot mesr dan gewone zuinigheid aanspcrm, en we hebben een eenigszins be- naderd tcekomstbeeld, dat zijn donkere sil- houetten op het economische leven afwerpt. SELZAETE. Mond- en klauwzeer. I In de quarantainestallen alhier zijn 164 kceien, afkomstig uit Frankrijk, onderge- bracht, die door den controleerenden veearts besmet zijn verklaard van mond- en klauw zeer. Twee jaar geleden heeft deze gevreesde vee- ziekte een enorme schade berokkend aan den Vlaamschen veestapel en werd destijds voor geruimen tijd den invoer van koeien verboden. Grensversterking. Den laatsten tijd kwamen vele vreemdelin- gen over de grenzen die zich in de industrie- gebieden van Belgie wilden vestigen. Naar het schijnt is van hoogerhand bevel gegeven om goed toe te zien wie de grenzen wil over- schrijden. Vermoedelijk houdt dit verband met de tragi sche onlusten, die zich te Marci- nelle tijdens de begrafenis vail de Italiaansche s'.achtoffers der mijnramp hebben voorgedaan. Teneinde een seherpere grensbewaking te verkrijgen zijn de grensposten aanzienlijk ver- sterkt. Te Selzaete zijn er vier en te Assenede zes gendarmen bijgekomen. Wedstrijduitslagen van Zondag 23 Maart 1930. Kampioenschap van Nederland. BlauwwitGo Ahead 13 Go Ahead Ajax Wi lem II Blauwwit Velocitas Zuidelijke le klasse. P.S.V.WilheLmina Willem IIEindhoven M.V.V.B.V.V. Zuidelijke 2e klasse A. Breda-Mevo ZeelandiaBaronie 62 4 8—0 2 1—3 1—3 0—8 7—3 6—0 3—6 7—3 2—3 GELDSTUKKEN GEVONDEN. De Domburg zijn bij graafwerk op een erf acht zilveren Zeeuwsche geldstukken uit de jaren 1600 tot 1700 gevonden. EEN RARE KLANT. Zekere E., die zich in een der arrestanten- lokalen ten politiebureele te Heerlen bevond, in afwachting van zijn overbrenging naar Maastricht wegens verduistering, trok daar zijn overjas in honderden stukjes, scheurde de dekens in flarden en slikte den steel van een door hem door midden gebroken vork in. Een geneesheer constateerde, dat E. geen nadee- lige gevolgen ondervond. De 24jarige K. de J., die Woensdagmiddag een 12jarig jongetje op zijn motorfiets uit het Haagsche Bosch heeft ontvoerd, met welk kind hij later door de politie in de duinen te Wassenaar werd aangetroffen, is naar het huis van heiwaring overgebracht en aldaar opgesloten. DE MOORD TE BENNEKOM. Dat de politie te Ede nog steeds haar best doet om den dolk .waarmede mej. Koperberg vermoord is, te vinden, blijkt thans weer uit het navolgende: Donderdagmorgen heeft men het water van de Edesche IJsclub uit het vloei'ingsveld afge- loosd. Een zestal werkloozen waren vanwege de gemeentelijke steunregeling hiermede be- last. Des middags is men vervolgens onder politietoezicht aan het baggeren gegaan. De veronderstelling, n.l. dat de dolk aldaar zou liggen is niet van alien grond ontbloot, daar toch verdachte's huis op slechts enkele mi- nuten afstand is gelegen van dit water. Het resultaat van het onderzoek was nihil. Er was nog geen dolk te vinden. Het onderzoek wordt voortgezet. Het ,,Hbld." vraagt zich echter af, of dit wapen ooit gevonden zal wor den. Vele veronderstellingen omtrent de plaats, waar het zich kan bevinden, kan men maken, hoewel de veronderstelling, dat het wapen door Hoek in den grond is getrapt, al zeer spoedig na de vlucht van mej. Boerwin- kel de meest aanneembare zal zijn. Hoek zal gedacht hebben: mocht men mij aanhouden, wie weet hoe spoedig, dan is het in de eerste plaats wenschelijk, dat ik den dolk niet meer bij mrj heb. Het zou dus, van des moorde- naar's kant bekeken, niet erg handig geweest zijn, om dit belangrijke ding, „deze groote stille getuige", mede te nemen naar zijn woon- huis of naar het dorp. Zooals bekend, is Hoek door den rechter- commissaris verhoord. Het blad meent ech ter te weten, dat, hoewel Hoek hardnekkig blijft ontkennen, hij zich hoe langer hoe meer moet -vastgepraat hebben, zoodat tenslotte van zijn alibi niets meer overblijft. Tot zijn verdediger is aangewezen Mr. Ma- ten te Amhem. BEJAARDE VROUW LEVEND VERBRAND. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft in de Broerstraat 44 te Nijmegen een felle brand gewoed, waarvan een 72jarige vrouw het slachtoffer is geworden. In bedoeld perceel was naar „De Courant" meldt, gevestigd de banketbakkeriji van de firma Van den Dungen, thans gedreven door Het beginf alweer te regenen. Nu is het oppassen voor verkoudheid eo rheumatiek, en ijds Aspirin-Tabletten nemen. Weiger namaak en let er op dat op elke tablet het woord .BAYER" staat. Prijs 75 cfs (Ingez. Med-> den heer W. Jansen. In het achter de bak- kerij gelegen woonhuis woonden twee bejaar- de zusters Stampert, oud resp. 70 en 72 jaar, benevens een 25jarige kok, die in een lunch room werkzaam is. Omstreeks twee uur namen omwonenden brandverschijnselen waar in de bakkerij waar op zij aanstonds de brandweer waarschuwden. Inmiddels was de brand ook reeds ontdekt door surveilleerende agenten van politie, die ijlings het huis binnendrongen. Het bleek, dat het vuur met ontstellende snelheid om zich heen greep en dat de bene- denverdieping reeds in lichte iaaie stond. Direct werden pogingen in het werk gesteld om de oude dames, die zich reeds ter ruste hadden begeven en zich van geen gevaar be- wust waren te redden. Niet dan met de grootste moeite en met gevaar voor eigen lerven mocht men er in sla- gen de jongste in veiligheid te brengen. On- danks heldhaftige pogingen gelukte het ech ter niet de oudste, de 72jarige Louise Stam pert, uit het brandende huis te brengen. De redders werden door de met verrassende snel heid om zich been grijpende vlammenzee ge- dwongen hun pogingen op te geven en het veege lijf te bergen. De oude vrouw kwam jammerlijk in den vuurpoel om. Ook de kok had zich reeds ter ruste be geven en van den brand niets bemerkt. Slechts door een overhaaste vlucht over de daken der belendende perceelen kon hij zich in veiligheid stellen. Intusschen was de brandweer met veel nnaterieel ter plaatse verschenen en tastte het vuur energiek aan. Eerst des morgens om 7 uur was zij het vuur meester. Doch ook de door haar in het werk gestelde pogingen om de oude vrouw te redden faalden. Nadat het vuur gebluscht was vond men de ongelukkige met verbrand onderlichaam, het bovenlichaam tusscehn een kast bekneld. De levensgeesten waren reeds geweken. Het lichaam was door een gedeeltelijk reeds door- gebrande vloer gezakt. Het blusschingsiwerk stond onder leiding van opperbrandmeester H. Rauch. De brand weer stond bij dezen brand voor een vrijwel hopelooze taak. Het brandende perceel toch is gelegen in het centrum der oude stad, waar de huizen dicht opeen staan, terwijl daarbij nog komt, dat het bedoelde perceel geheel is ingebouwd. De brandslangen moesten door belendende winikelhuizen worden gelegd om den vuur- haard te kunne bereiken. Met acht stralen op de waterleiding tastte men het vuur aan. Toch had men eerst om 7 uur in den morgen de zekerheid, dat het vuur bedwongen was. Ook de nablussching nam nog geruimen tijd in beslag en eerst Zondagmiddag 1 uur kon de brandweer inrukken. Merkwaardig genoeg is van dezen brand,, die gewoed heeft over een oppervlakte van 300 vierkante meter en in een perceel van drie verdiepingen van de straatzijde af niets te zien. In hoeverre de schade door verzekering ge- dekt wordt, is nog niet bekend, evenmin aan welke oorzaak de brand toegeschreven moet worden. POGING TOT ROOFOVERVAL. De bewoners van een boerderij aan den sloterweg te Haarlemmermeer hebben Woens- dagavond omstreeks acht uur eenige angstige oogenblikken doorleefd. Terwijl de landbou- wer zelf afwezig was, werd er aan de deur van de woning gescheld, De vrouw, die het raampje in de deur opende, verschrok hevig, toen haar door de opening een revolver werd voorgehouden en ze tevens gesommeerd werd 200 gulden af te staan. Hevig ontdaan wierp ze het raampje dicht en vluchtte het huis in. Eenige oogenblikken later bleek er van de daders niets meer te bespeuren. Bij nader onderzoek kon vastgesteld worden, dat een auto langzaam heen en terug is gereden voor de bedreigde woning en dat er vermoedelijk een drletal personen zich in den auto bevon- den. De man, die met de revolver dreigde, sprak een eenigszins vreemd dialect. Het spoor van de ongewenschte bezoekers werd nog niet gevonden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1