ALGEMEEN NIEUWS- C.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. De dolende Juweelen HEERENBAAI No. 8505. VRIJDAG 21 MAART 1930. 70e Jaargang GEME9UDB BEklCHTKH. FETJILLETON. 591 OPLICHTER TEGEN WIL EN DANK. FLORA* WJIKENVOER PCEFCRT... 1ET AAN DE Fa A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS, Vraogt lUv UUnJcelier 'n pakje £f*JS ABONNEMENTSPRIJS: Blnnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per >ost 1 30 per 3 maanden - Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor R«lg!e en Amerika 2 25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Aboncementen voor bet buiteniand alleen bij vooruitbetaling. CTtfeefeter: Fimia P. J. VAN DE SANDE- GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTI6NVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0.2O. Grootere letters en cliches worden naar plaatsrulmte berekend. r Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrrjgbaar Is. Inzending van advertentien liefst Sen dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. EEN REUZENSCHIP. Vbor -den sneldienst tusschen Southampton •n New-York zal de Cunardlijn een nieuw •chip laten bouwen. Het schip zal een water- yerplaatsing hebben van ten minste 75.000 ton (11.000 meer dan de ..Majestic" en 12.000 meet dan de .Leviathan"). De lengte zal over de 1000 voet zijn, de breedte aanzienlijk meer dan de 105 voet van den slagkruiser JHood". Het schlp wordt zeer zwaar gecon- strueerd en krijgt de stevigheid van een slag kruiser. De snelheid moet 28 knoop worden. De turbines krijgen tezamen en op voile kracbt werkende een vermogen van 190.000 k 200.000 s.h.p. Trots daze geweldige krachts- ontwikkeling hoopt men een vibratievrij schip te sullen krijgen. Er is .indien alle accomo- datie wordt ingenomen, ruimte aan boord voor 4700 menschen (met inbegrip van de bemannlng). MASSAVERGIFTIGING DOOR j KOLENDAMP. 0aterdagavond waren in het restaurant ,,Zur Alten Schmiede" in Gross-Flottbek, ongeveer 150 personen bijeen op eene feeste- lijkheid ,toen plotseling vijf personen onpas- selijk werden. Spoedig daarop verloren 12 personen het bewustzijn, zoodat men hen naar buiten droeg. Voor de politie ecbter de zaal kon ontruimen waren opnieuw twaalf per sonen bewustedoos geworden. Ontboden doc- toren stelden vast, dat zich door een defecte kachel kolendamp had ontwikkeld, welke den caal binnengedrongen waren. Door toediening ran zuurstof kon een gedeelte der patienten spoedig weer bijgebracht worden. Bij andere gas ten traden de vergiftigingsverschijnselen •erst later op, zoodat in totaal ongeveer veer- tig personen medische hulp verleend moesten worden. De meesten waren echter weer zoo- rer hersteld, dat zij uit het ziekenbuis kon den worden ontslagen. EEN OVERVAL. Maandagnacht Is een brutale overval ge- pleegd op den eigenaar van 'n cafd in Bargte- heide bjj Hamburg, aldus meldt een Wolff- hericht Tegen Sen uur 's nachts werd een rult van buiten ingegooid. Toen de eigenaar ging kijken wat er gebeurd was, drongen door de deur vijf mannen binnen, die zich op den waard en zjjn broer wierpen. De waard werd door een kogel gewond, terwijl zijn ewager eenige messteken ontving. De in- dringers plunderden de kas, waarin 80 M. was en vluchtten in een auto, onder medeneming van eenige flesschen wijn, in de ricbting van Hamburg. De politie hield de auto aan, en arresteerde de daders. KoPENICK TE ROME. Het Is de politie te Rome gelukt de hand te leggen op de schelmen, die, naar wij meld- <Sen ,dezer dagen gekleed in politie-uniform, •en juwelier kwamen arresteeren, hem dwon- gen eenige partijen juweelen mede te nemen en daarmede vluchtten, terwijl de juwelier eijn familie in kennis stelde van de arresta- tle. Het bleek vrij eenvoudig den kleermaker op te sporen, die de uniformen geleverd had. Het gevonden spoor leidde regelrecht naar de dleven. Men is er echter tot dusver slechts in ge- slaagd een gering gedeelte van den buit, dien door K. R. G. BROWNE. Vervolg.) ..Hallo, daar!" zei genoemde jonge dame, terwijl ze hem met haar oogen doorboorde. ,.Heb je genoeg van je leven, vriend?" „He?" zei Ouwe Bill. mA1s ik jou was", ging Carmencita voort, „zou ik het den volgenden keer met arsenicum probeeren. Dat's vlugger en 't geeft niet zoo'n rommelMaar nu over iets anders heb je misschien heilige Mozes!" Ze booa zich over het portier heen en keek Bill Salomon zoo scherp aan, dat de ouwe heer, die in zijn oeien tijd Don Juan adspiraties gehad ad, een zekere vage spijt in zich voelde opkomen, dat hij verzuimd had een boord om te doen. Hij zou zich misschien diep aekrenkt gevoeld hebben als hij geweten had, dat Carmencita's belangstelling zich op zijn baard concentreerde. Dien vlamrooden haardos had ze eerder gezienonder omstandigheden, die er speciaal haar aan- dacht op gevestigd hadden. Opeens kwam er een vage herinnering bij haar op. Ze keek naar de gekapseisde vracht- auto en smoorde nog juist bijtijds een uitroep van verbazing. „Wat is hier gebeurd?" vroeg ze op- gewonden. ,,Waar zijn die twee lui die achterin zaten?" Bill Salmon knikte met het air van: t is weer-zoo-ver, glimlachte haar met z n de dieven maakten, terug te vinden, n.l. zeven diamanten die verborgen waren in een tube tandpasta. Een zonderling geval van oplichting tegen wil en dank wordt aan de ,,Lokal-Anzeiger" uit Sofia gemeld. Een arm advokaat te Tir- novo kreeg op een dag de.vertegenwoordiging i van een „Amsterdamsche juwelierszaak" tot zijn ongeluk bevroedde hij niet dat het een zwendel betrof. Twee zijner vrienden, kler- ken bij de gerechtsgriffie, besloten hem hier- mee een poets te bakken. In oude gerechts- archieven vonden zij chSqueformulieren van een groote Amerikaansche bank. Een dier cheques vulden zij in voor een bedrag van 500 gu:den en schreven er in het Franscb een vrlendelijk briefje bij, waarin zij onder val- schen raam den „vertegenwoordiger" namens zijn Amsterdamsche opdrachtgevers dit be drag vereerdsn als „honoreering voor bijzon- dere bemcei ngen". Zij rekenden er op, dat hun vriend er in zou loopen en dat dan zijn or.tvangst bij de bank van dien aard zou zijn, dat hem a'le animo voor verdere vervulling zjner „vertegenwoordigings"-plichten zou ver- gaan. De advocaat ging inderdaad naar de Timo- vo'sche Provinciale Bank, maar de employs aVaar werd dorm ate geinspireerd door den r aam der Amerikaansche bank, dat hij den klant zonder aanzelen het equivalente bedrag 30.0 0 leva, uitbetaalde. De arme advokaat vertrok dolgelukkig, betaalde schulden af en maakte ill ke verteriogen. Maar 's avonds cntmoetten de chequevervalschers hun ande- ren vriond, den bankempl-yS, wien zij vroegen cf hij den man met de cheque niet naar ee- hooren cnder handen had genomen. Doodelijk geschrokken bekende de kassier, dat hij in- tcgeideel het bedrag had uitbetaald. Den grapper makers restte nu niets anders, dan hun laatste spaarduitjes bijeen te garen, om mat de nog niet verteerde rest van het geld de schade goed te maken. De bank, die zich met bet accepteeren van de valsche cheque reeds voldoende geblameerd had, dien- de geen klacht in; maar wie wSi vervolgden, dat waien de superieuren der beide griffie- klerken, die de twee chequevervalschers op siaanden voet uit den staatsdienst ontsloegen. ONVEILIG LONDEN. De Britsche hoofdstad dreigt New-York en Chicago naar de kroon te steken wat onvei- lighedd betreft. Ondanks alle maatregelen van Scotland Yard tiert het autobandietisme er welig, gezwegen nog van de epidemie van diefstal van damestaschjes. Van het eerste heeft Londen weer een treffend staaltje kun- nen aanschouwen. Voor de juwelierszaak van Mappin and Webb in Oxfordstreet hieid op klaariichten dag een auto stil; een man sprong er uit, sloeg met een hamer de ruit in, greep een standaard met ringen en snelde naar de auto terug. Een vrouw, werkzaan# in een modezaak ernaast, had het geval ge zien, snelde naar buiten, sprong in de auto en ging met den dief aan het worstelen. Maar zij moest het afleggen en werd door den schok toen de auto zich in beweging zette op straat geworpen. Zij kon evenwel het num- mer van de auto aan de politie opgeven, wat Intusschen niet veel zal helpen, daar, zooals we al eens verteld hebben, dit slag barfdieteh pleegt te opereeren of met gestolen auto's df met auto's met vervalschte nummers. EEN AARTSLUIAARD. Nicolas Billois, een man van 48 jaren, meende dat hij niet geschikt was om te wer- ken. Hij was wijsgeerig aangelegd en stond anderhalven bruinen afgebrokkelden tand bemoedigend toe en zei z'n lesje op. ,,U zal wat harder motte spreke! Ik bin een beetje doof, ziet-uwe". De stem van Carmencita Milligan was onder gewone omstandigheid zacht en welluidend. Maar als ze wilde, kon ze die anders maken, en dat wilde ze nu. „Wat is hier-gebeurd! Is er iemand gewond?" „Watter gebeurd is?" herhaalde Ouwe Bill verbaasd. ,,Der is een band van me gesprongen en toe bin ik tegen een tele- graafpaal opgereje en toe omgeslagen... dat ister gebeurd! En as de ouwe 't te wete komp, leg ik deruut, zoo waar ik Bill Salmon hiet ..Heilige Mozes! Bent u Bill Salmon?" ,,Ja Salmon is me naam Ouwe Bill noemen ze me en dat terwijl ik nog geen zestig ,,Waar is de meneer gebleven, die naar Yeobury meereed?" ,,Die ze trein most hale? O... die is be- roerd te land gekomme... Van ze bewust- gevallemet ze kop tegen die paal daar. En toe „Waar is hij?" ,,He?" „Waar is hij?" Bill Salmon wees met een eeltigen duim over zijn schouder. ,,In Croyde Park. Der kwam net een auto dar uit dat het met een meneer en een juffrouw derin en die nebben 'em meegenomen, omdat-ie van zich zelvers lee. De meneer zei „En die twee, die achterin gekropen waren?" Een paar seconden lang keek Bill Sal mon haar aan of hij aan haar verstand twijfelde. Dan begon er in z'n oogen een begrijpen te dagen. beschouwend tegenover het leven. Een paar maal bad hij in de ge van gen is gezeten en het kalm leventje beviel hem daar zoo goed, dat hij telkens als hij vrij kwam, veer een of ander i isdrijf pleegde om zoo gauw mogelijk maar weer in het gevang te geraken. 't Laatst jtak hij een loods in brand op den weig van Bonneuil naar Boissy- Saint Legere waardoor voor een waarde van 34.000 francs aan oogst werd vemield. Voor den rechter verklaarde hij, dat hij met opzet den brand had gesticht. Hij wilde de gevangenis weer in; hij hield niet van het maatschappelijk leven met zijn strijd. De rechter voideed aan zijn verzoek, met dien verstande, dat hij hem tot tien jaar dwangarbeid veroordeelde. Werken moest hjj dus tocto. EEN GEVAARU.JK ACTEUR. Te Koningsbergen verzocht een tramcon- ducteur den brigadier van politie Andres, de identiteit van een man, die in de tram een ruit had gebroken, vast te stellen, Daar de man geen papieren bij zich had, moest Andres hem naar het politiebureau overbrengen. Op weg daarheen schoot de man in een donker portaal plotseling den brigadier een kogel door het hoofd, zoodat deze dood neerviel. De dader loste vervolgens eenige schoten op twee andere agenten, die zich in de nabijheid be- vonden, zonder hen te treffen. Hij werd met zijn gezellin, de danseres Use Rosa, na hef- tigen tegen stand overmand en naar het poli tiebureau gebracht. Het bleek de acteur Willibad Henniv uit Johannesburg in Oost- Pruisen te zijn. OVEKVLOED VAN EIEREN. De Engelsche bladen melden dat de prijs van de eieren op de markt van Silby plotseling sterk gedaald is. Aanvankelijk deden zij 90 ct. per dozijn, maar er kwamen zulke hoe- veelheden met bussen, vrachtauto's en andere voertuigen aan dat de koopers onder het aan- b d „ondergesneeuwd" werden. De prijzen daalden dientengevolge tot 70 ct. per dozijn, nog een week geleden kostten de eieren /1,15. Wege. - het zachte weer heerschten op de eiermarkt buitengewone toe- standen. Groote voorraden die opgeslagen wa ei in de verwachting dat het koud zou worden, moesten tegen zeer lage prijzen van de hand gedaan worden. De prijs is nu zoo laag als sedert den tijd v6<5r den oorlog niet meer het geval was ge- weest. Verscheidene groote firma's hebben zware verliezen geleden. ROOFOVERVAL IN EEN TREIN. In den intemationalen trein Venetie-Weenen heeft een lage roofoverval plaats gehad. De Grieksch-Orthodcxe phester Sarbou, die 70 jaar oud is, was in zijn coupd ingeslapen. Plot seling schrok hij wakker en zag tot zijn ont- siel enis, cat een onbekend persoon hem een waarschijnlijk met chloroform gedrenkten doek tegen neus en mond wilde drukken. Hij trachtte zich te ve^-dedigen en kreeg daarbij met de kolf van een revolver een slag tegen den slaap. De roover riep daarop den priester tee, dat hij hem zou neerschieten, indien hij om hulp zou roepen. De man vroeg toen al het ge:d, dat de geestelijke bij zich had en deze zag geen anderen uitweg dan den roover zijn portefeuille te geven, waarin zich echter slechts een klein bedrag aan baar geld en een te fcheque bevond. Na nogmaals gedreigd te hcbbe.i, verliet de indringer den coupe. Bij het eerstvolgende station deed de priester aan- gifte en dank zij zijn persoonsbeschrijving, ge- likte het spoedig, den roover te arresteeren. Het bleek een 18-jarige jongen te zijn. ,,Zoo ware die in me auto gekrope. Die twee die 'k zag ze kwamme ach- ter om... effe na we tegen die paal opge- bost waren... In me auto gekrope... 'k Docht dat 't spoke ware... zoo ineens sp a da VANWAAR DE NAAM „POES"? „Poes" en ,,Poesje" zijn over de geheele wereld de troetelnamen voor een kat. Natuur- lijk wordt het in andere talen anders geschre- ven, maar overal spreekt men het toch uit als ,,Fces". Weinigen we ten waarschijnlijk, waaraan de kat dezen naam te danken heeft. In vroeger tijd aanbad het volk van Egypte de katten. Ze dachten, dat de kat net zooiets was als de maan, omdat de kat evenals de maan, ook 's nachts werkzamer was dan overdag, en opk omdat de oogen van de kat zich verande- ren juist zooals de maan: die toch was ook soms rond en dan weer half en dan was die weer slechts een smalle sikkel. Net zoo was het Immers met de oogen van de kat! De Egyptenaren maakten toen een afgods- bseld met den kop van een kat en dit beeld van nergens vandaan „Waar zijn ze gebleven?" ,,Ook mee naar Croyde Park, nature- lik... De heele bende" ging Bill Sal mon een tikje beleedigd voort ,,is naar Croyde Park gegaan... behalleve ik! Ik ben hier bij me auto gebleven... Ik voel der niks voor om as een rat van een schip dat zinkt De laatste helft van zijn lofzang op zichzelf ging voor Carmencita verloren, omdat ze op dat oogenblik gas gaf. De groene auto schoot vooruit en verdween, onder het afkeurend toekijken van Bill Salmon, door het hek van Croyde Park. Terwijl Carmencita langs de oprijlaan voorreed, kwam ze tot de zonderlinge ontdekking, dat ze zich aan den eenen kant gerustgesteld en aan den anderen dubbel zoo ongerust voelde. Die oude suffert met zijn vuurtorenbaard had haar verteld, dat Smith de noodige blessures bij het ongeluk opgeloopen had. Dat maakte zijn ontsnappen onmogelijk, dus op dat punt was ze gerustgesteld. Maar aan den anderen kant hadden noch George, noch Mr. Todd er eenig vermoe- den van, dat de juweelen in het bezit van Smith waren. Hoe zou dat afloopen? Onder aan de terras-trap liet ze de auto stilhouden, stapte uit en begon de reeks breede, grauw-steenen treden op haar gemak te beklimmen. Maar nauwe- lijks was ze boven, of ze zag iets, dat haar verbaasd deed stilstaan. Op een dek- stoel in een rustig schaduwhoekje lag de lange figuur van Fanshawe-Smith. Hij zag ongewoon bleek en zijn oogen waren ECHTE FRIESCHE 20-50 cl. per ons ndemden ze „Pasht" wat beteekent: „het ge- zl ht van de maan". Dit woord werd later vertasterd tot „Poes". IN DE VLAMMEN OMGEKOMEN. Te Snadwell (Engeland) is bij een brand In een woonhuis aan de Highstreet een droevig ongeluk gebeurd. Op de eerste verdieplng van het perceel, bewoond door een echtpaar en hun drie kinderen, ontstond brand. Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat deze menschen zich nauwelijks met hun kinderen kondsn redden. Met alle kracht riepen zij het echtpaar Altman dat de derde etage van het huis bewoonde toe, doch men kreeg geen antwoord. De vuurzee had inmiddels een zoo- uanigen omvang aangeaomen, dat zelfs de brandwesrlieden haar zonder gevaar voor eigen leven niet meer konden benaderen. Het ech.paar Altmann kwam jammerlijk in de vlammen om. SCHANDELIJKE MISHANDELING. Naar het ,,Berl. Tag." uit Hannover ver- neemt, heeft zich in het Kindertehuis Scheuen bij Zelle (dat aan de stad Berlijn behoort), waar onlangs een jeugdige kostganger gestor- vei is aan de gevolgen van aldaar opgeloopen kwetsuren, een geval van ongelooflijke mis- handelirg voorgedaan. Een verpleegde, Hoff mann, was het instituut ontvlucht, maar weer gegrepen; bij zijn terugkeer is hij door de andere jongens van de inrichting tot bloedens toe afgeranseld. Daarop werd zout over de geheel openliggende huid van den rug ge- MET Alvorens elders te koopen, vrage men eerst prijs bij TER NEUZEN. (Ingez. Med.) gesloten; 't leek wel of hij sliep. Maar nergens was eenig verband te zien, dus waren zijn wonden waarschijnlijk van on- beteekenenden aard. Terwijl ze hem zoo stond te bestudeeren, hoorde ze een stem, die haar bij den naam riep. Ze keek op en zag in de een helft van een openslaan- de cfeur, als een portret in een precies passende, rechthoekige lijst, de welgedane figuur van Mr. Decimus Todd en boven zijn schouder uit, het frissche, jongens- achtige gezicht van Mr. George Meriwea- ther Ashburnham Carr. De gezichten van beide heeren drukten voldoening, ver- mengd met verbazing uit. En dezelfde gevoelens klonken in de stem, toen Mr. Todd haar begroette met: ,,Wel, wel, Millie, kind! Prettig, dat je er ook bent! Kom binnen! Kom bin nen!" Carmencita liet zich niet bidden. Na een laatsten blik op de slapende figuur op den dekstoel, stak ze het terras vlug over en ging Huize Croyde binnen. HOOFDSTUK XVIII. Turtle in actie. In den loop van hun veelbewogen be- staan waren de gebrs. Byng, Alfred en Erward, meer dan eens de hoofdpersonen van situaties geweest, die slechts door veel tact en een groote tegenwoordigheid van geest gered hadden kunnen worden. Hetgeen, gezien den aard van hun be- staan, niet te verwonderen is. Maar het was hun nog nooit overkomen, dat ze door een meisje van nog geen twintig in de slaapkamer van een huis, waar ze niets te maken hadden en welks wettige huur- der elk oogenblik thuis kon komen en met hen ter verantwoording-roepen beginnen, waren opgesloten. (Ingez. Med.) strooid en met water begoten. Het slachtoffer is op last van de directie naar Berlijn ge bracht. Het gerechteiijk onderzoek naar den docd van den kweekeling is nog aan den gang„ De voorvallen in het kindertehuis zullen waarschijnlijk dezer dagen in den Landdag te sprake worden gebracht. Pet ,,Berl Tag." dringt aan op een volledlg onderzoek naar de in het gesticht heerschea- de toestanderi. SKILOOPERS DOOR LA WINE OVERVALLEN. Vijf skiloopers uit Arosa zijn, toen zij den top van een berg bijna bereikt hadden door een lawine overvallen. Twee hunner werden gedood. De anderen konden ontkomen. EEN ONTROUW VROI WELUK MAKELAAR. Te Washington is miss Margaret McCann, de eerste vrouwelijke makelaar in Wallstreet, door een jury schuldig verklaard aan verduia- teri -g in ve-band met het bankroet harer zaak. Zij werd ervan beschuldigd, dat zij zonder machtiging aandeelen ter waarde van 12.COO dollar, toebehoorende aan een der klant en harer firma, had verkocht en met de opbrengst daarvan andere klanten had be- taald. Zij heeft zirh te verantwoorden op nog vier andere heschuldigingen van denzelf- den aard. De straf, die op het vergrrjp staaf, is vijf tot tien jaar gevangenisstraf. EEN OMKOOPBARE RECHTER. De Kamer van Appfel van het Hoog- gerechtshof te New-York gelastte de verwijdering uit de rechtbank van magistraat Albert H. Vitale. De vijf rech- ters, die de rechtbank vormden, stelden een- parlg vast, dat Vitale zich had schuldig ge- maakt aan aantasting van het publiek ver- trcuwen in de rechtbanken door het aannemen in Juri 1928 van een leening van 20 000 dol lar van een maatschappij, staande onder be- heer van Rothstein, den beruchten dobbelaar, die het vorig jaar op raadselachtig^ wijze werd ve mo-rd. Bij h-t. proces tegen Vitale kwam aan het licht, dat hij in de eerste vier jaren t an zijn a-rbt bez'gheid een fortuin van 165 du'zend d llar had verzamsld door een trans- actie in lnn'e-ijen, ofschoon hij toen hij in e'e re"htba k plaats nam, iuist schulden had. afbetaald tot een bedrag van 1500 dollar. MAN ONTVOERD TE LONDEN. Een 27jarig handelsreiziger, wonende fir Fulham (Londen), Hewlett geheeten, stond 'a avonds na een bioscoop in Hammersmith te hebben bezocht op het trottoir te wachten om de straat over te steken, toen er eens- klaps een groote auto voor hem stilhield waarin hij drie mannen en een vrouw zag zitten. Voor bij besefte wat er gebeurde sprongen de mannen er uit en duwden hem in de auto. ,,Houd je kalm, Harding", zei een hunner op dreigenden toon, anders loopt het leelijk met je af". Hewlett stribbelde tegen en protesteerde, maar werd in bedwang gehouden. Langzaam reed de auto naar Brentford en Slough. De gebroeders Byng waren zooals be» reids gezegd geen hoogvliegers, maar bin nen de minuut beseften ze hoe deze speciale situatie was en wel gevolgen zij voor hen zou kunnen hebbem Die minuut werd door Edward besteed met het bedenken van een serie extra- kernachtige benamingen voor Carmencita en door Alfred met een manhaftige po- ging om zijn gedachten op den nieuwen stand van zaken in te stellen. In deze interessante bezigheid werden ze gestoord door het ronken van een motor. Ze spron gen naar het raam en werden voor hun moeite beloond door een onbelemmerd gezicht op Carmencita, die juist in alle kalmte met hun auto wegreed. Dat was 'n daad, waar geen woorden voor waren, maar de tweeling vond er toch een, zei het eensgezind en herhaalden het con- variazioni tot hun ademvoorraad uitgepul was. Daarna keek Alfred Edward aan en gaf een bewonderenswaardig raak resume van het gebeurde met een paa* woorden. ,,We hebbe ons late neme, Ted! We hebbe ons netjes late neme Ted haalde diep adem en maakte zich op om zijn repertoire voor de tweede maal af te draaien. Maar Alfred besloot wijselijk, om dat genoegen voor later te bewaren en zich nu op het zakelijke ge~ deelte te concentreeren. ,,We motte hier zien weg te komme", besliste hij. „En gauw! Voordat die smeris terugkomt. As die ons hier vindt, met al die herrieHij wees op de waschtafel-fraqmenten in hun krii g van gebroken aardewerk. „Wat heb je be- zield om al de meubele kort en Klein te gaan slaan Ted?" (Wordt vervclgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1