In 1 Woord C. L. NOBELS WASGHMACHINES Heerlijk Pekelvleesch ARNHEMSCHE HYPOTHEEKBANK VAN DE TER NEUZEN 16:: SEiZOEN 1930 v'lit ABDU5IR00P IUYPENS' PLLEN De Fortuinjager" Hier Koomars's Central© - Goes KALFSVLEESCH Bekwame Kraanmachinist, Werkmanswoningen WOONHUIS te koop ^CONCERT- EN BI0SC00PGEB0UW KATJA en Ziet DAMES- en KINDERHOEDEN 'n schiiterende collectie Hallo! Hallo! prima Rijwielen, merk E.N.K. Komt - A. M. MOGGRE ZAAIGRANEN. WAARSCHUWING. een flinke DIENST80DE, een nette WERKSTER DAGMEISiE gevraagd een WINKELJUFFROUW NET BURGERMEISJE Een WOONHUIS K.A.W." Accu's 4'/2 PANDBRIEVEN a 98 E< Eerst a lie en IA ABDU51R00PBONBONS STSILEN DADELYK HEDENAVOND. Aanvang 8 uur. 93 gem. Zit-Slaapkamer, zal a.s. VRIJDAGAVOND vanaf 5 tot 9 uur en ZATERDAG vanaf 1 tot 9 uur met een collectie in het cafe 's Lands Welvaren bij den Heer M. J. Adriaansen geexposeerd wezen. De prijzen zijn vanaf f 39,50 Dames en Heeren. Deze rijwielen zijn 3 jaar gegarandeerd. :mr aparteingang NOORDSTR. 17 - TER NEUZEN bericht de ontvangst van een CHIQUE COLLECTIE U beleefd tot een bezoek uitnoodigend ZIET ETALAGE VLOOSWIJKSTRAAT H. P. WOLFERT H. P. DIELEMAN KOOLE Axel Onze collectie HEEREN-COSTUUMS JONGE HEEREN-COSTUUMS KINDERPAKJES is NOBLINO-SIROOP Het oudste en het beste. Qeneest jong en oud. o— NOBLINO-CLIE Prima zwaar blank A A. M sRSILJE Jz Tel f 223. Electrische- en Hand- in verschillende uitvoering voorradig aan concurreerende prijzen G. P. VLftANDER. ZAK-AGENDA'S Mevr. POLS, Heerengracht 11-12, GEVRAAGD GEVRAAGD bekend met Stoomkranen. tegen 1 April a.s. Zich aan te melden tusschen 7 en 8 uur nam. Scheldekade 16. Firma J. L. JURRIJ J VAN 'tHOFF, Hotk. UIT DE HAND TE KOOP" en Ontbijtspek. HERMAN WUUTERS J. C. DEI J-M AN GOLD. S3 Dir.: Mr S. J. VAN ZIJST - Mr J. F. VERSTEEVEN ONZE STAALBOEKEN BEVATTEN EEN RIJKE KEUZE, ZOOWEL IN DE MIN- DERE ALS DE BETERE SOORTEN. DE PRIJZEN ZIJN CONCURREEREND e/s _j UJ CD Voor dt Borst. ZKAAESTE VEEXOUDHEDLN Prljs; 35 'cent. Te koop by alle voorTverkoopers der Poeders van hel WIT KJtUiS. Kiemkracnt volger.s de Duitsche normen Max'mim gehalti. Maximum opbrengst p r vlakte-eenheid. Dit Suikerbietenzaad is reeds op bestelling verkrijgb. bij de verlegenwoordigers H. P. DIELEMAN-KOOLE en H. P. WOLFERT te Axsl - Telefoon 99 bij wie ook referentign en resultaten ter inzage liggen. TER NEUZEN. Voortgaande met onze mooie programma's zal vertoond worden Amusante en spannende film-comedie. IN DE HOOFDROLLEN SYD CHAPLIN en HELENE COSTELLO. DE ZIGEUNERIN Romantisch en sensationeel drama. IN DE HO FDROLLEN JACK HOLT en DOROTHY REVIER. Loge 80 ct, PaiktfEO ct, Eerste Ra g 45 ct, Twecde Rang 30 ct, Derde Rang20ct. Piaaisbesprekirig van 6 lot 7 uur. Toegankelijk voor personen boven 14 jaar. Jong Echtpaar z.k zoekt ahier of re bluiskil met stookgeiegenheid, zonder kost. Brieven franco G. STE EN BERGEN, Nieuwediepstraat 101, Ter Neuzen Bestellingen van Z a'granen, Friesch- en Zeeuwsch Witbioei Zaaiiijnzaad wofden thans weer gaarne ingewacht bij Hoofdverfegenwoordit ers N.V. DUVEKOT'S GR4ANHANDEL, GOES 0 II KLIERLIJDERS, waarom zoudt U namaak nemen? Vraagt uitsluitend geneest pljnlljk urineeren en ver- wijdertGALSTEEN en NIERSTEEN Let altijd op de handteekening I Eelman. Bijaile drogi-Jen verkrijgb. Vo irengrosC Riemens.Wulpen^ek, gem. Hoek. Fabriek „NOrtLlNO", Scheldestraat 165. Den Haag. bij I|zerhandel, AXEL. Firnia P. J. van de Sande. GROOT vraagt tegen 1 April Zich aan te melden bij IVSevr. SPRUITENBURG 2 of 3 dagen pex week. Te bevragen Bureau van dit Rlad. Brieven onder No. Bureau der Tor Neuzensche Courant. vraagt voor terstond niet beneden 18 jaar. 17;jaar, biedt zich aan om opgeleid t« worden voor Winkeljuffrouw. Brieven No. 397, hureau van dit blad, - TE KOOP Te bevragen bij Wed. K. G. DONZE, Hook A 199. Staande Scheldekade No. 1. Te bevragen aldaar. Aanbevelend, nieuw model, met hengsel. De beste stroombron. Firma GEBR. TAZELAAR, TER NEUZEN. Behangselpapieren en Randen O 00 LjJ DC Q- dan een dikke keel, daarna een scnorre hoest. Neem toch dadelijk A.kker's Abdijsiroop, welke de vastzittende slijm doet loskomen, de ziektekieinen ver- wijdert en Uw hoest in den aanvang kan verdrijven voordaf Gij het slacht- offer wordt van een telkens terngkeerende chronische bronchitis. Flaconsf 1.50, f 2.75, f 4.50 60 cent p. dooa lets Nieuws! Voor onderweg Het is gelukt Abdijsiroop te ..stollen'' met behoud van alle genezende bestanddeelen tot DE ALS EERSTE HOOFDNUMMER: ALS TWEEDE HOOFDNUMMER

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 4