GLASLAMPEN. inschrijving van Leerlingen Agent: A. i. FAAS ZONEN advertenti£n Huishoudelijke Goederen, Doct. G. DOUSSY een netten Inboedel, VOOR HEN DIE MEER EISCHEN FUN VAN DRAAT Openbare Verkooping. I. GUEQUIERRE-KUIJK, H.H. Landbouwers Aanbesteding. Ter Neuzen. P00TAARDAPPELEN. Een wijze man in't Gool MET ZIJN MOTOR GEVALLEN EN AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN. VIJF LORRE'S TE DORDRECHT IN BESLAG GENOMEN. BRUTALE OVERVAL OP EEN JUWELIERSWINKEL. INGEZONDEN STUKKEN. UITSLAG VERKOOPINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCHAPPII - TER NEUZEN SCHEEPVAARTBEWEGING. JACOBUS EEKMAN, C. GEELHOEDT. Ter Neuzen, 17 Maart 1930. Eenige en algemeene kinnisgeving. JACOBUS LOUIS VERLINDE, JACOBUS LOUIS VERLINDE, DANIEL VAN CADSAND, geen spreekuur. Het Comiti tot aankoop van Meststoffen 40.000 K.G. Chili-Salpeter (gemalen) en 20.000 K.G. Kalk Salpeter Dinsdag den 25 Maart 1930, ONTVANGEN een groote sorteering VerderElectrische Strijkijzers, Schemerlampjes, Zijden Kappen, Voetlamptn, verschillende Stof- zuigers, etc. Blank en Gekleurd Aluminium. Concurreerende prijzen. "Tp® Burg. Geillstraat 14 Ter Neuzen. Markt 25 - Ter Neuzen Ziekenfondspraktijk. G. DE LEEUW, Zaamslag. Tevsns Sneeuwklokjes te koop gevraagd. Dinsdag 25 Maart 1930, pl.m. 13 000 K G. Chili 7.200 K.G. Chili levering van 1 15 Mei. 3.100 K.G. Zwavelz.-Amm. 4.100 K.G. Kalksalpeter Het bestuur bericht dat vanaf heden de kan plaats hebben bij het Hoofd der School Dhr. D. J. VAN WIJCK, Vlooswijkstraat 34. Industiie-, Eiganheimer- en Bavelanders- A, DE PUTTER, Zaamslag (Veer). Aardbeienplanten te koop. DIJKSTRAAT 84-88 - TER NEUZEN Telef. 227 De vrouw van Hoek is in verband met deze vondat gehoord. Zij heeft toen verklaard, dat zij wel meer kleeren verbrandde, aangezien haar man de vuilnisbelt in Wageningen had gehuurd, hetgeen het recht insloot, dat de nog bruikbare goederen op het terrein door hem verzameld mogen worden. Wat niet deugde, werd dan door hem, zoo verklaarde de vrouw, in huis verbrand. Deze verklaring op zichzelf is vrij wonderlijk. Bovendien was reeds een aantal dagen vddr den moord aan de familie Hoek de pacht van de vuilnisbelt opgezegd. Ook in de reeks inbraken, die nog niet opge- helderd zijn en eveneens nog in verband wor den gebracht met de handelingen van Hoek, duurt het onderzoek voort. ZES EN ZEVENTIG DIEREN IN DE VLAMMEN OMGEKOMEN. Te Kleingeest, onder de gemeente Tietjerk (Fr.) is brand uitgebroken in de kapitale boerderij van den veehouder H. Kastelein. Direct sloegen de vlammen uit het dak van da boerderij. Een onbeschrijfelijk tumult volgde, daar in de schuur 76 stuks vee aanwe- zig waren. De vlammen grepen zoo snel om zich heen, dat van redden geen sprake was. Een 45 stuks groot vee (runderen en paarden) en 31 stuks klein vee (kalveren, schapen en varkens), kwamen jammerlijk in den vuurpoel om, lezen wij in de Tel. Het gezin van den boer kon zich tijdig in veiligheid brengen. De geheele boerderij werd een prooi der vlammen. A1 het hooi verbrand de eveneens. Verscheidene landbouwwerktui- gen, de geheele inventaris en de inboedel ging In vlammen op. De brandweer van Hardegarijp stond mach- teloos tegen den fellen brand. Bij het krieken van den dag kwamen honderden nieuwsgieri- gen op de plaats des onheils aan. De ruine geeft een vreeselijken aanblik. Overal ver- spreid lagen de verkoolde dierenlijken en een a schuwelijke stank verspreidde zich in den omtrek. Omtrent de oorzaak vein den brand tast men in het duister. Echter wordt aan de mo- gelijkheid van kortsluiting gedacht. De boer- derfl was verzekerd. EE NIG KIND VERDRONKEN. Te Munnekeburen is het eenig zoontje van den heer W. Postma in een onbewaakt oogen- Iblik te water geraakt en verdronken. De motorrijder E. Bdie nabij Linnen door T slippen van zijn motorrijwiel kwam te val- len en een zware hersenschudding opliep, is in het Louisehuis te Roermond, zonder tot be- wustzrjn te zijn gekomen, overleden. Aan boord van het in de Zeehaven te Dord recht opgelegde Grieksche stoomschip „Pa- naghis", komende uit Rio de Janeiro, zijn door den directeur van 't abattoir, op last van den veeartsenijkundigen dienst, vijf papegaaien in beslag genomen. De vogels zijn op het abattoir afgemaakt en de cadavers naar de Rrjksseruminrichting te Rotterdam opgezonden voor nader onderzoek. BRANDSTICHTING TE ZEVENAAR. Zooals reeds gemeld, werd eenige weken ge- leden de veeschuur van den landbouwer P. te Groessen, (gemeente Zevenaar) door brand vemield, waarbij 21 koeien en drie paarden in de vlammen omkwamen. Men dacht b(j de zen brand reeds dadelijk aan kwaadwilligheid. Thans is het de politie gelukt de vermoedelijke daders, een dienstbode van P. en een naburi- gen knecht, op te sporen, meldt de Tel." Het schijnt, dat zij uit wraakzucht den brand gesticht hebben. De dienstbode heeft reeds bekend. Beiden zijn naar de gevangenis te Arnhem overgebracht. EEN KWARTJE PER MUD! In Oostelijk Groningen werden de aardap- pelen uit de kuilen gehaald en voor 25 cent per H.L. te koop aangeboden. KRAB GEEN PUISTJES OPEN! Te Driesum (Fr.) is de 16jarige dochter van den heer J. Kramer, die een puistje op haar arm openkrabde, aan bloedvergiftiging over leden. TUSSCHEN DE BUFFERS GERAAKT. Zondagmorgen is op het rangeerterrein der Nederlandsche Spoorwegen te Apeldoorn de 47jarig rangeerder A. Woltman tusschen de buffers van twee wagens geraakt, waardoor zjjn borstkas werd ingedrukt. De dood trad onmiddellijk in. Het slachtoffer laat een vrouw met vier kinderen achter. BRANDSTICHTER GEARRESTEERD. De politie te Winterswjjk heeft bij een paar- denhandelaar aldaar een paard in beslag ge- ncmen, he'.welk te Geesteren (Overijssel), was ontvreemd. De dader, die na den diefstal in de boerde rij, waar hij het feit pleegde, brand stichtte, zocdat het geheele perceel in vlammen opging en de bewoners zich met moeite konden red den, had het paard van tevoren op de markt veihandeld. Hjj is inmiddels aangehouden. EEN PECH-LUCHTVOGEL. Zaterdagmiddag is het zandterrein achter de Scheldestraat te Amsterdam weer eens als vliegveld gebruikt. Een Duitsch Junkers-sportvliegtuig, dat op weg was van Hannover naar Londen kreeg gebrek aan beenzine en de piloot was daarom gedwongen op het zandterrein achter de Schel destraat een noodlanding te maken. De landing geschiedde vlot. De machine kreeg geen schade. In het vliegtuig zaten pi- loot Claric en een macanicien. Toen na een paar uur de benzinevoorraad per auto van Schiphol was aangevoerd, kon de tocht naar Schiphol vervolgd worden. De mecanicien bleef met de bagage achter ten- einde het vliegtuig zooveel mogelijk te ontlas- ten. Het voorval trok drommen nieuwsgierigen. Maar de pech is de G. A. A. T. H., zooals het vliegtuig gemerkt was, blijven vervolgen. Toen het van Schiphol zijn tocht naar Enge- land zou voortzetten, had de G. A. A. T. H. moeite, om op te stijgen en kwam aan den overkant van het vliegveld in een bouwland terecht, waar het over den kop sloeg. De bei- de inzittenden kwamen er goed af. GASVERSTIKKING TE ALKMAAR. Daar de woning van de 40jarige alleen-wo- nende mej. Tr. S. te Alkmaar sedert eenige dagen gesloten was gebleven, stelde de politie ten onderzoek in. Uit dit onderzoek bleek, dat de vrouw zich vermoedelijk ziek te bed had begeven. Terwjjl zij op bed lag moet een ketel waschgoed, die op het gas stond, hebben over- gekookt, waardoor de gasvlam is gedoofd en de vrouw door het uitstroomende gas bewus- teloos is geraakt. De vrouw, die in gezelschap van een zestal katten op bed werd aangetrof- fen, werd met een brancard naar het Stads- ziekenhuis gebracht. RUPSENBESTRIJDING. Van alle zqden wordt de bastaardsatijn- vlinder belaagd. Onlangs gaven wij een be- richt uit Hoven (N.-Br.) waar men het scha- delijk gedierte met medewerking van de schooljeugd zoo goed als uitgeroeid heeft. Thans heeft men te Harderwijk een derge- ljjke campagne op touw gezet, waaraan be- halve honderd schooljongens, ook padvinders hebben deelgenomen. De burgemeester van Harderwijk, de heer J. de Jong Saaken, heeft den veldtocht geor- ganiseerd. Het resultaat van 4 uur hard wer- ken was, dat 30.000 rupsennesten of wel 9 000.000 rupsen op den brandstapel zijn ge bracht. LOTING OM EEN SCHOOLHOOFD. Een eigenaardige schoolkwestie is te Gaas- terland aan de orde ten gevolge van de ont- slagaanvrage, wegens benoeming elders, van het hoofd der Chr. school te Sondel. Bij com- promis zijn de bestuurszetels aan deze school gelijkelijk verdeeld onder leden van de Gere- formeerde en van de Ned. Herv. kerk en een (onveranderlijk) artikel van de statuten schrijft voor, dat het lot zal beslissen tot welke kerk het hoofd der school moet behooren. In eerste instantie, de school is er nog niet lang, besliste het lot ten voordeele der Gereformeer- den, die nu meenen, dat de uitslag ook geldt voor verdere benoemingen bij vacature. De Ned. Herv. ontkennen dit en verlangen op- nieuw loting. Beide partijen persisteeren bij haar oordeel en nu is er een zeer onverkwik- kelijke schoolstrijd ontbrand in het stille dorpje waarin al advocaten gemengd zijn. TWIST OP EEN TEXTIELFABRIEK. In de textielfabriek der firma G. te Tilburg ontstond een hoogloopende twist tusschen den arbeider J. de R. en den werkmeester C. de W. Laatstgenoemde maakte R. een aanmerking op zijn werk, waarover deze in woede ontstak. Hij bracht de W. een drietal gevaarlijke mes- steken toe, waarna hij vluchtte. Later is hij in zijn woning gearresteerd. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Zijn toestand is beden- kelijk. u HOE ZIJN WENSCH VERVULD WERD. In de etalage van een winkel in foto-artike- len te Amsterdam lagen prachtige toestellen, welke met bewondering door twee mannen werden bekeken. De bewcmdering sloeg weldra over in een vurige begeerte, om een dier fraaie exemplaren te bezitten, doch een nuchter, hardop constateeren van het feit, dat het geld voor zulk een koop ontbrak, deed de mannen hun oogen afwenden van het lokkende schoon en zij gingen huns weegs. Even later zag een van hen, zoo lezen we in de Tijd, dat een knaapje gevaar liep, door een auto te worden aangereden; hij snelde naar het onvoorzichtige kind toe en slaagde erin, dit op het laatste oogenblik voor de auto weg te trekken. De ouders, die in grooten angst hadden verkeerd over het gevaar, waarin hun kind zich had bevonden, betuigden hun hartelijken dank aan den redder en verzochten hem, even te willen waphten. Hoe groot was zijn verwondering, toen hem even later het fototoestel werd overhandigd, dat kort tevoren zoozeer zjjn begeerte had gewekt. Te Hamburg drong een onbekende man een juwelierszaak in de Grosse Theaterstrasse binnen en bedreigde den winkelier met een pistool. Deze vatte de zaak op als een mis- plaatste grap, doch plotseling loste de indrin- ger een schot, waardoor de juwelier in het hoofd werd getroffen. Hoewel de man ernstig gewond was, zette hij den onverlaat op straat na. Deze loste een tweede schot, waardoor hij echter zelf zwaar gekwetst werd. De juwelier kwan te vallen en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Hij is echter tijdens het transport overleden. De dader van den aanslag is in het ziekenhuis bezweken. (Buiten verantwoordetykheid der redactie.) Mijnheer de Redacteur mag ik zoo vrij zjjn nog eenige plaatsruimte te verzoeken in uw veelgelezen blad om te antwoorden op het schrijven van de heeren A. Meertens en D. J. Jansem, voorkomende in uw blad van 14 Maart. M(jnheer de Redacteur, De heer Meertens beroept zich op het con tract van 19101911. Nu, het polderbestuur beroept zich daar ook op, maar niet zooals de heer Meertens dat uitlegt, want de heer Meertens schijnt maar steeds de woorden over het hoofd te zien, die zeggen, dat de bermen en de plateaux moeten voorzien worden van 40 en 20 c.M. vetten grond, hetgeen juist voor de gemeente de kosten aanbrengt en dat Juist niet was berekend, in ieder geval niet vol- doende. Ik kan maar heelemaal niet begrjj- pen, dat iemand zooals de heer Meertens, als gewezen wethouder van de gemeente Hoek niet beter met het contract bekend is, te meer omdat hij, in de vergadering van Ingelanden op 23 Mei 1929, als gevolmaehtigde tegen- woordig was en daar het bewuste contract artikelsgewijze is voorgelezen. Mijnheer de Redacteur, had ik den heer Meertens daar niet zoo aandachtig zien luisteren naar het voorlezen, dan zou ik haast denken, dat hij met een stillen droom bevangen was geweest. Mijnheer de Redacteur, de heer Meertens is van oordeel, dat mijn eerste schrijven niets is dan opsnijderij, ik hoop mij voor opsnijderij in dezen te wachten, en alleen te waken voor de belangen van den polder en nog te meer mijnheer de Redacteur, als ik de raadsver- slagen van Hoek naga, dan valt in den regel de eerste prijs voor opsnijderij op den heer Meertens. U kunt dus zeer goed begrijpen, dat ik mij op het gebied van opsnijderij be- zwaarlijk in het strijdperk kan treden met den heer Meertens. Heel wat anders zou het zijn met den heer Jansen, daar zou ik mij desnoods nog aan durven wagen. De heer Meertens schrijft in zijn stukje, dat mijn schrijven een amdere strekking zou hebben, maar mijn schrijven heeft alleen ten doel te waken voor de belangen van den polder, het geen daarom niet wil zeggen, dat wij' de ge meente Hoek niet willen trachten te verlossen van hun besluit van 4 December 1928, maar het mag den polder geen geld kosten en het moet gaan volgens contract. Mijnheer de Redacteur, de heer Meertens schijnt erg droomachtig te zijn ten minste hij beweert dat zelf en schijnt dat in den nacht van 8 op 9 Maart bovenmate te zijn geweest. Ik ben in het geheel geen uitlegger van droomen, nochtans zou het mij in dezen niet moeilijk vallen, om hiervan de uitlegging bekend te maken, maar om persoonlijke redenen van anderen, zal ik mij daarvan ont- houden, hoewel daar heel wat over te zeggen izou zijn. Desniettegenstaande weet de heer Meertens, zoowel als anderen, dat dit ge- deelte van zijn schrijven niet aan mijn adres thuisbehoort en wanneer nu de heer Meertens werkelijk van oordeel is, dat het recht aan de zijde van hem is, en in het belang der ge meente, laat hij zich dan prepareeren tegen de eerstvolgende vergadering van Ingelanden van den Van Wuyekhuisepolder en probeeren de helft plus een aan zijn zijde te krijgen, dan kan het nieuwgemaakte contract geheel ver- vallen en dan kan de Gemeenteraad wandelen op de wegen,.die in mijn eerste schrijven zijn aangehaald en dan hoop ik later de zaak te kunnen beoordeelen, wie in dezen heeft gelijk gehad. Mijnheer de Redacteur, ik heb den heer Jansen in dezen vrijwel met rust gelaten en zal die in de pen bewaren. Mijnheer de Redacteur, dankend voor de plaatsruimte blijf ik Hoogachtend, P. VAN CADSAND, Dijkgraaf van den Van Wuyekhuisepolder. WATERVOORZIENING TE TER NEUZEN. Mijnheer de Redacteur! We hooren hier thans reeds geruimen tijd klachten over gebrek aan drinkwater. We beleven betrekkelijk droge perioden, en, we gaan het in den regel droogste jaargetijde tegemoet. In de laatste jaren konden we dit vrijwel gerust doen, daar de voorraden voor huiselijk gebruik konden worden aangevuld door levering voor billijken prijs uit den voorraad die de Zeeuwsch-Vlaamsche tram- wegmaatschappij aanvoerde. Aan dit laatste is, naar ik vemam, sinds eenigen tijd een eind gekomen, omdat de tram voor eigen gebruik meer water noodig heeft dan vroeger, en in verband met de aan- voermogelijkheid geen water aan derden kan afstaan. Het gevolg daarvan is dat nu nog bij hen die er gebrek aan hebben water wordt geleverd, doch waarvan als ik juist ben in- gelicht de kwaliteit en zuiverheid voor gebruik als drinkwater wel te wenschen over- laat. Indien men let op de besprekingen die meermalen over de hooge wenschelijkheid van het gebruik van zuiver drinkwater zijn gehouden en het gevaar voor ziekten, dat van het gebruik van ondeugdelijk water het ge volg kan zijn is hier sprake van een klem- mend algemeen belang. Mijn vraag is, mijnheer de Redacteur, of er in bovenstaande omstandigheden voor de ge meenteraad geen aanleiding zou kunnen be- staan Burgemeester en Wethouders uit te noodigen een voorstel in te dienen, om van gemeentewege in den reeds bestaanden en naar te verwachten is meer klemmenden nood te voorzien. Naar mijne meening zou dat oollege zich allereerst dienen te vergewissen of er inder- daad niet op waterlevering van de Z.-V.T.M. kan gerekend worden en, mocht dat gerucht juist zijn, de noodige maatregelen te nemen, dat van gemeentewege zelf voor aanvoer van water gezorgd wordt, waarvoor een water- schip ware aan te schaffen of te huren en tanks te plaatsen te Ter Neuzen en eventueel ook te Sluiskil, waaruit het water naar be- hoefte kan worden betrokken. Een dergelijke maatregel, mijnheer de Redacteur, is m.i. dringend noodzakeljjk, af- gedacht van het lot der waterleiding. Omdat bij voorkomenden nood tot nu toe in de be- hoefte kon worden voorzien door de Z.V.T.M, konden we rustig het verloop der waterlei- dingkwestie afwachten, maar nu over dat hulpmiddel niet meer beschikt kan worden. dient te worden ingegrepen. Men moet daar- voor niet den tijd afwachten, dat de nood op het hoogst is, doch tijdig zorgen paraat te zijn. En wat nu ten slotte de Zeeuwsch-Vlaam sche waterleiding betreft, mijnheer de Redac teur, dat wordt blijkbaar een lange lijdens- geschiedenis. Er schijnt van de heeren die weer het college van commissarissen vormen, al is het ook dat zij zoo op die functie ge- steld zijn gebleken en zich voor die zaak van algemeen belang onmisbaar achtten, weinig actie meer uit te gaan. Vergaderingen wor den slechts met zeer groote tussehenpoozen gehouden en leveren dan vender geen tastbaar resultaat op. Moeten we daarin maar zonder meer berusten? TER NEUZENAAR. Ter Neuzen, 18 Maart 1930. WESTDORPE. Door den architect L. de Bruijne te Ter Neuzen werd Maandag j.l. in het caf6 van den heer L. Kalle alhier, ten verzoeke van den heer E. Kalle alhier, aanbesteed: het bouwen van een woonhuis aan de Molenverkorting alhier. De uitslag was als volgt: lste perceel. Metselwerk: Pr. van Laere en Zn., Westdorpe, 2810; E. Coone, West- dorpe, /2790; P. de Wagenaere, Sas van Gent 2590; Gebrs. R. en A. Claijens, Sas van Gent, /2535; A. Gijsel, Westdorpe, 2386. 2de perceel. Timmerwerk: G. de Clercq, Westdorpe, 2100; G. J. Kamoen, Westdorpe, /2060; L. Reimerij en Zn., Westdorpe, 1780. 3de perceel. Loodgieterswerk: A. Groos- man, /270; R. Heijman, 260; F. J. Dhaeze, Sas van Gent, 230 (gegund). 4de perceel. Schilderwerk: A. Crucke, Westdorpe, /317; Oswald Remerij, Westdor pe, 315. lste, 2de en 4de perceel gecombineerd: G. J. Kamoen, Westdorpe, 4080 (gegund). In de massa: Gentiel Wittebroodt, Sas van Gent, 4615. s.s. HELENA in lading te Braila voor Hull, s.s. MAGDALENA vertrok 16 deizer van Huelva naar Rouaan. s.s. TERNEUZEN in lossing te Genua. Voor Ter Neuzen: 17 Maart. Eng. s.s. SHEAF CREST, 1617, kolen, New-Castle. Van Ter Neuzen: 17 Maart. Nederl. m.s. WEST-VLAANDEREN, 205, cement, Londen. Voor Sluiskil: 17 Maart. Eng. s.s. ALGOL, 929, kolen, Cardiff. Van Sluiskil: 18 Maart. Eng. s.s. ALGOL, 929, ledig, Tyne. Voor Sas van Gent: 17 Maart. Eng. s.s. DUNMORE HEAD, 1056, stukg., Dublin. Voor Gent: 17 Maart. Eng. s.s. GLAN- RHYD, 820, pyriet, Pomoron; Letl. s.s. TAL- VALDIS, 252, pekkolen, Goole; Eng. s.s. DA- FILA, 969, stukg., Manchester. 18 Maart. Franseh s.s. JUMIEGES, 1004, stukg., Antwerpen; Duitsch s.s. TEJA, 2684, pyriet, Huelva; Duitsch s.s. HERMA, 311, ledig, Cardiff; Eng. s.s. ANTIFICER, 155, ledig, Londen. Van Gent: 17 Maart. Eng. s.s. DONA FLORA, 292, steen, Southampton; Belg. s.s. COCCINELLE, 154, fosfaat, New-Castle; Noorsch s.s. BA, 739, ijzer, Newport; Zweedsch s.s. FIGGE, 386, ledig, Christian- sand. 18 Maart. Eng. s.s. GALA, 605, ijzer, Gran gemouth; Eng. s.s. GEM, 289, fosfaat, Stock ton; Eng. s.s. KITTIWAKE, 982, stukg., Glas gow; Eng. s.s. MICKLETON, 364, steen, Lon den; Eng. s.s. FODHLA, 149, "ijzer, Londen; Eng. s.s. CLANWOOD, 1244, ledig, Tyne; Duitsch s.s. PINNAU, 638, kunstmest, Rouaan; Eng. s.s. CHATWOOD, 1557, ledig, Tyne. Heden overleed na een kort- stondige ongesteldheid in't Zieken huis te Vlissingen, onze Zwager en Oom, de Heer in den ouderdom van ruim 69 jaar. Namens de Familie, I Heden werd, na een kort- stondig smartelijk lijden, van onze zijde weggenomen, onze innig ge- liefde Man, Vader, Zoon, Behuwd- zoon, Broeder en Zwager, in den leeftijd van 28 jaar. Allen die hem gekend hebben, zullen bestffen hoe zwaar ons dit verlies valt. Namens zijn bedroefde Familie, Wed. J. L. VERLINDE-Klaassen en Kind. Ter Neuzen, 18 Maart 1930. Heden overleed, na een kort- stondig smartelijk lijden, onze ge- liefde Broeder en Zwager, in den leeftijd van 28 jaar. L. J. VERLIMDE—Bareman. Ter Neuzen, 18 Maart 1930 Heden overleed ten gevolge van een noodlottig ongeval, onze geliefde Man, Vader, Zoon en Broeder, de Heer in den ouderdom van 35 jaren en 8 maanden. Mede namens de Familie, Wed. D. v CADSAND— Dieleman. Ter Neuzen, 18 Maart 1930. Voor de zeer vele blijken van belangstellingontvangen op 16 Maart, hetuigen wij onzen wel- gemeenden dank, in 't bijzonder aan de Vrienden en de Biljartclub „Krijt op Tijd". A. A. HAMEUNK—VAN DOESELAAR, Ter Neuzen, Dijkstraat 25. Ondergeteekende betuigt namens de Familie zijn bar- telljken dank aan alien, die blijken van deeineming betoonden bij hetoverlijden van onze geliefde Zuster en Behuwd- zuster, Wed. KLAASSEN PENNE. In het bij zonder wordt dank gebracht aan den Weledel Zeer Geleerden Heer Th. A. van Pienbroek, Arts, voor de onvermoeide zorgen aan haar besteed en aan de buren, die tijdens de ziekte en bij het overlijden, zooveel hulp en bijstand verieenden. Namens de Familie, L. DE BLAEIJPenne. Ter Neuzen, 19 Maart 1930. Zwaantje O 36 Allen, die nog iets te vor- deren hebben of verschuldigd waren aan Wed. KLAASSEN—Penne, worden verzocht zich v66r of op 15 April 1930 te vervoegen bij L. DE BLAEIJ—Penne. TANDARTS houdt Zaterdsif 22 Maart en Maandugmorgen 24 Maart te AXEL-KIJKUIT, hoopt op Zaterdag 22 Maart, des nam. te 2 ure, hij Wed. Gilijamse te Axel, aan te besteden te leveren lste helft April a.s., franco gedeeltelijk Station Kijkuit en ged. Tram W III, alles in afgepaste balen van 100 K.G. en volgens A. H. V. Voorwaarden te verkrijgen bij de Seer. Dhr. J. SCHEELE Wz Axel, M 8. De Notaris J. A. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van den heer K. H A AK— van Wijck, aan het nog door hem be- woonde huis te Zaamslag (Dorp), op des namiddags IV2 uur verkoopen: als: Eikenhouten Kabinet, Tafels, Stoelen, Spiegels, Theetafel, Regula- teur, Lampen, Vuikachel.Ledikanten, Matrassen, Waschtafel, Nachtkastjes, Waschstellen, Steriliseeiketel, For- nu s, Trog, Wafelijzer, Bascule met Gewichten, Slijpsteen, Trappen, Uit- trekiadder, Emmers, Polten, Pannen- Glas-, Geleieid en Aardewerk, Timmer- en Tuingerief, enz., enz Betaling contant. Te bezichtigen op den dag van ver- koop van 9 tot 11 uur. Aanbevelend, 11 stelt zich voortaan beschikbaar voor de Ingevolge devrije Artsenkeuze kunnen Ziekenfondsleden, die dit verlangen, zich dus ook op zijn naam laten inschrijven tot en met 31 Maart. Notaris VAN DER VEEN te Ter Neuzen, is voornemensop Donderdag 27 Maart 1930, des na middags te uur te Ter Neuzen, in het „Hotel du Commerce" van den heer De Vrieze, publiek te verkoopen, tegen contante betaling: bestaande uit: eikenhouten Ameu- blement, Tafels, Stoelen,Ledikanten, Pendule met Coupes, Buffet, Betden, Rachels, Kleeden, Glas- en Aarde- weik, enz. Te bezichtigen Woensdag 26 Maart en 'smorgens voor d?n verkoop. die GLAOIOLEN wenschen te verbouwen op contract, vragen inlich- tingen bij den Heer Het Restuur der Vereeniging „L AND- BOUWBELANG" te Sluiskil, (orug) hoopt aan te besteden op des namiddags half drie uur, in het Hotel „Ue Kroon" van den heer STOCK MAN, de levering van: levering van 1 10 April. levering van 1 10 April. levering van I 10 April. De levering moet geschieden volgens A.H V., franco op het voertuig der leden te Sluiskil-brug. Het Bestuur, P. v. CADSAND, Voorzitter. J. J. KlELMAN, Secretaris. NED. HERVORMflE SCHOOL TE KOOP gekeurd bij de Z. L.M. in klasse B, met hooge cijfets. Telefoon 10. Aan hetzeifde adres Er woont een poBet in 't Gooi Die viel den rooklust ten prooi. Nu loopt hij steeds rond Met 'n BIG BEN in z'n mond. Andere pijpen vindt hij niet mooi. Prijs f 2, Verkrijgbaar bij Fa A. VAN OVERBKEKE—LEUNI8. P. J. VAN DEN OUDEN. J. DIELEMAN. Nora Radio

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 3