STER-TABAK STER TABAK verwacht LANDBOUWBEEICHTEN. QBMBHQDE BBBICHTeIT ben een volmaakt te- vreden kerel, mijn carnere is gelukt en ik heb prettige vrienden. In den beginne was bet eenige, waarnaar ik heimwee had, mijn pijp maar sedert deze heerlijke tabakookin Indie verkrijg- baar is, blijft er niets meet te wenschen over. MAAKT VRIENDEN TER NEUZEN, 19 MAART 1930. BURGEMEESTER VAN TER NEUZEN. SPOORWEG GENTTER NEUZEN. onovertrefbaar Rlmwerk CONCERT- EN biOSCOOPGEBOUW "behandeling van de bevolking door vele on- ■dergeschikte ambtenaren bekend geworden". Wij zullen de nieuwe regelen miet uitvoerig opsommen, maar er ons bier toe bepalen, uit te. Iaten komen dat de gedwongen vorming ■wan collectivistische bedrijven gestaakt wordt; dat verder landbouw-artels (uitoefening van «en bedrijf voor gemeenschappelijke rekening, de oude Russische insteiling welke onder am- bachtsilieden dikwijls den vorm van een gilde nan nam) niet, zonder bijzondere vergunning, in iandbouwcommunes zonder particulieren eigendom veranderd mogen worden; en dat de gedwongen socialisatie van woonhuizen, melkkoeien, varkens, geiten en pluimgedierte moet opbouden. Het is een smadelijke terugtocbt voor Statin, den man die het sein „tot uitroei'ing wan bet koelastjewo" (koelakken-dom) bad gegeven, maar hij komt natuuriijk te laat. Het landbouwbedrij'f heeft den grooten knauw xeeds beet, want, naar schatting, heeft de collectivisatde reeds 35 pet. van den veestapel wemietigd toen de boeren uit vrees voor ont- eigening van hun vee dit op groote schaal gin gen slachten. Dan is de winter ongunstig geweest, omdat bij de vorst van December in wele streken sneeuw uitbleef en veel winter- tarwe te loor is gegaan. De collectivisatie wan 50 pet. van de oude zelfstandige boerem- bedrijven is doorgezet en deze hebben geen woldoende veldarbeiders, te weinig tractors en andere landbouwgereedschappen. De geest onder de boeren is tegelijk zoo geworden dat arj zonder gaweld niet te bewegen zullen zijn, een band uit te steken om van die „kolcho- zen" de gedroomde floreerende „graanfabrie- ken" te maken. In stede van de graanproductie te verboo- gen, hebben de dolzinnige maatregelen haar heperkt en bet gebrek kan niet uitblijven. Dan zal het buitenland zeker weer te hulp moeten komen, om de Russische bevolking te woeden, en nu ziet men te Moskou ook in met -welke moreele waarden men tegenover het buitenland gespeeld heeft, toen men de ver- volging van kerk, godsdienst en geestelijkheid tot het nieuwe tempo versnelde. De circu late zet daarom ook de rem op de gods- dienstvervolging. „Aan de praktijk om kerken by administratieven maatregel te sluiten, welke bemanteld is door een vermeenden vrij- willlgen wensch van de bevolking, moet be- slist een eind komen. Dit versterkt meestal godsdienstige vooroordeelen. Het sluiten van kerken kan alleen veroorloofd worden, in ge- wal de overweldigende meerderheid van de boeren er den wensch toe te kennen geeft en ua bevestiging van het besluit der boeren- vergaderlng door het districtsbestuur. Zij die schuldig zijn aan stuitende aanvallen op de godsdienstige gevoelens van boeren, mannen of vrouwen, zullen met de uiterste gestreng- heid ter verantwoording worden geroepen." De erkenningem van hetgeen er gebeurd is leest men overal tusschen de regels door. De Sowjet bevestigt alles wat gezegd en vermoed Is aangaande de ijdele voorwendsels dat de kerken op wensch van het volk gesloten werden en dat er geen sprake van godsdienst- vervolging was. In het Luxemburgsche stadje Echternacb noudt men na Pinksteren de bekende spring- processie. De deelnemers eraan doen telkens twee passen vooruit en springen er dan een terug. Zoo komen zij voetje voor voetje voor uit. Dat Is ook de methode van de Sowjet- dictatuur. Maar tot den stap terug wordt zij telkens gedwongen. Zij heeft geen andere keus dan telkens terugkrabbelen. Ook de Nep-politiek wordt nu weer een beetje ber- steld door de heropening van markten enz. Maar wat er inmiddels aan de razemrj van dusgenaamd communistische denkbeelden is opgeofferd, is zoo schrikwekkend dat het land uit duizend wonden bloedt. En het Russische volk zal daar eenmaal verantwoording voor eischen. (luge/.. itleu. Bij Kon. besluit is herbenoemd tot burge- meester van Ter Neuzen, de heer J. Huizinga. EEN ONDERSCHEIDING. Brj Kon. trsluit is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau de heer L. J. van der Lubbcn alhier, directeur-administrateur van de electrische centrale albier. BEVORDERING. Door Bnrgemeester en Wethouders is met ingang van 18 dezer de agent-rechercheur W. van Doom bevorderd tot hoofdagent-recher- ■cheur. BEN OEMIN G. Door de Vruchtenveilingsvereen. „Zeeuwsch- Vlaonderen" is benoemd tot directeur-veiling- meester, de heer L. Simpelaar te Middelburg. POSTDIENST TE SLUISKIL. Vanaf heden is het hulpkantoor te Sluiskil voor den postdienst op werkdagen opengesteld gedurende de uren 8%12; 1416; 1819. VERBETER1NG VAN DEN ECONOMISCHEN TOESTAND. Voor enkele jaren moest het belastingcijfer voor de gemeentelijke inkomstenbelasting al hier worden opgevoerd tot 1.65; het is daarna gedaald tot 1.45, vervolgens tot 1.25, voor het loopende jaar tot 115 en zou thans, volgens de bereksring van Burg, en Weth. van het be- la tbaar inkomen, kunnen gesteld worden op 0.7, ware het niet dat de nieuwe financieele regeling tusschen rijk en gemeenten de inkom- sten voor 1931 wisselvallig stelt, waarom zij vcorstel en het vermenigvuldigingscijfer voor dit jaar te bepalen op 1. DEPAItTEMENT VAN 'T NUT. Dinsdagavond 1.1. werd door het Departe- ment Ter Neuzen der Maatscbappij tot Nut van het Algemeen de laatste uitvoering in dit se.zoen gegeven. De lsden werden dezen avond vergast op een keur van levensliedjes, gezongen d or den heer L. W. Nijland en be- geleid instrumentaal en sommige refreintjes tevens vocaal, door den heer A. van der Meij, beiden uit 's Gravenhage. Hoewel de opkomst maar matig kan ge- noemd worden, heerschte er, dank zij de goede voordracht, afgewisseld door aangename causerieen, van den heer Nijland, een opge- wekte stemming. Voor de pauze maakte de voorzitter, de heer Priems, van deze gelegenheid gebruik om en kele zakelijke aangelegenheden te behandelen en tevens een woord van afscheid te richten tot den heer en mevrouw Spruitenburg, die in den langen tijd dat zij in Ter Neuzen heb ben vertoetd, steeds blijk hebben gegeven van medeleven in verschillenden zin. Hij memo- reerde, dat, niet het minst door streven van mevrouw Spruitenburg, het Departement Ter Neuzen, hetwelk enkele jaren terug op sterven na dood was, wederom tot haar tegenwoordi- gen bloei gekomen is. Hierna werd mevrouw Spruitenburg onder algemeen applaus met bloemen gehuldigd. Mevrouw Spruitenburg dankte voor de vriendelijke woorden en voor de bloemenhulde en verzekerde daarbrj, dat zij en haar echtge- noot, al gaan ze ook van hier, Ter Neuzen nimmer vergeten zullen. Naar wij vememen heeft de ovemame van den spoorweg GentTer Neuzen, voor zoover deze op Belgisch gebied loopt, door de Belgi- sche Nationale Maatschappij van spoorwegen, tegen 1 April a.s. haar beslag gekregen. Blijkens ons gedane mededeelingen zou de spoorwegmaatschappij MechelenTer Neuzen reflectant zijn voor ovememing van dien spoor weg voor zoover deze op Nederlandsch gebied loopt en aan de Regeering een verzoek zijn ge- richt om de concessie voor dat gedeelte aan haar over te geven. DERTIG JAAR STATENLID. Dondsrdag 27 Maart zal het 30 jaar geleden zijn, dat de heer mr. P. Dieleman, wonende te Middelburg voor de eerste maal gekozen werd tot lid der Prov. Staten van Zeeland en in het toenmalige district Middelburg bij een her- stemming met wijlen den heer H. P. den Bouwmeester. Na een korte onderbreking werd de heer Dieleman, die zooals algemeen bekend is tot de antirev. partij behoort, op 29 April 1910 weder bij een tusschentijdsche ver- kiezing, ditmaal in het district Hulst bij her- stemming met het huidige statenlid, den heer Ph. J. van Dixhoorn, opnieuw gekozen om van af dat oogenblik in het Provinciaal college zitting te houden. Maar de heer Dieleman heeft zich niet alleen beperkt tot het deel- nemen aan discussies en beslissingen van de Provinciale Staten, ook heeft hij sedert 1916 zitting in Ged. Staten en als zoodanig wordt hij als werker en ook niet minder als woord- voerder van dat college in de Statenvergade- lingen zoowel door tegen als voorstanders ten zeerste gewaardeerd. DE ZIEKENGELDUITKEERING EN DE RENTEKAART. Zooals wellicht reeds bekend, wordt, indien een arbeider uitkeering bij ziekte geniet, voor elke vo le kalenderweek, waarover ziekengeld wordt genoten, of door de Bedrijfsvereeniging cf door den Raad van Arbeid een zegel ge- plakt. Hiervoor moet de rentekaart bij de aanvrage worden overgelegd. Niet overleg- ging kan belangrijke vertraging veroorzaken. Speciaal zij nog eens de aandacht erop ge- vestigd, dat vertraging kan ontstaan, indien niet regelmatig zegels zijn geplakt, terwijl to:h arbeid in loondienst werd verricht, om dat dan eerst een onderzoek moet worden ingesteld of verzekerde al of niet werkloos was. DRINKWATERVOORZIENING. Door de N.V. Beetwortelsuikerfabriek „Sas van Gent" te Sas van Gent, N. V. Cie Nderlan- daise de 1'Azote te Sluiskil (Axel), N.V. Nieuwe Nederlandscbe Maatschappij tot ver vaardigen van Spiegelglas, Glazen Voorwer- pen en Chemische Producten, afdeeling Glas- fabriek en afdeeling Chemische Producten te Sas van Gent, Association Cooperatieve Z61an- daise de Carbonisation te Sluiskil (Ter Neu zen), N.V. Stijfsel- en Glucosefabriek te Sas van Gent, N.V. Textielfabriek „De Schelde" te Sas van Gent, N.V. Walzenmolen te Sas van Gent, is aan de gemeenteraden van Axel, Sas van Gent en Ter Neuzen een adres gericht waarin zij onder him welwillende aandacht brengen: dat zij hoe langer hoe meer de bezwaren ondervinden dat er voor hunne industrieen en voor het aan hunne industrieen verbonden per- soneel ter plaatse geen voldoende hoeveelheden goed drinkwater te verkrijgen zijn dat het verstrekken van drinkwater voor personeel thans met groote moeilijkheden en groote kosten gepaard gaat en er voor som mige van bovengenoemde industrieen groote behoefte bestaat aan behoorlijk voedingswater voor hunne stoomketels, dat ondergeteekenden het daarom in het be- lang van de ontwikkeling van de Industrie in Uwe en andere gemeenten van Zeeuwsch- Vlaanderen van het grootste belang achten dat er zoo spoedig mogelijk een centrale watervoorziening tot stand worde gebracht, dat de aanleg van een waterleiding voor de plaatsen Axel, Sas van Gent en Sluiskil ab- suluut noodzakelijk wordt geacht; weshalve, zij U beleefd verzoeken zoodanige maatregelen te willen nemen of mede te wer- ken aan zoodanige plannen dat aan boven- staande bezwaren zoo spoedig mogelijk wordt tegemoet gekomen. ELECTRISCH GEMAAL OP WALCHEREN. Zaterdag werd op een terrein onder de ge- meente Koudekerke, vlak bij Middelburg en gelegen aan het kanaal door Walcheren, het electrische gemaal, dat de polder Walcheren daar heeft gesticht, in tegenwoordigheid van vele genoodigden officieel geopend. De Voorzitter van het polderbestuur, de heer mr. H. F. Lantsheer, wees er in zijn wel- komstwoord op, dat reeds in 1800 een prijs- vraag werd uitgeschreven voor een ontwerp voor een betere afwatering van Walcheren. Op deze prijsvraag kwamen zes antwoorden in, onder welke wel enkele uitgingen van het idee ,,bemaling", doch geen kwam voor een p ijs in aanmerking. Spreker noemde de ope- n ng een historisch moment voor Walcheren en achtte het een bijzonder voorrecht den com- missaris der koningin in Zeeland, die zich be- reid had verkliard de opening te verrichten, daarbij in het bijzonder welkom te heeten. Zi h richtende tot den ingenieur van den polder, den heer ir. jhr. Boreel, meende spre ker, dat dit de dag is in zijn ambtelijke leven, waarop hij steeds als de schoonste zal terug- denken. Hij noemde het een goede gedachte, dat commissarissen besloten op voorstel van het dagelijksch bestuur het gemaal te doopen ,,De Boreel". De commissaris der koningin, de heer jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford, zeide, dat een groot werk tot stand is gekomen. Door alle eeuwen heen is in Zeeland met mannenmoed de strijd tegen het buitenwater gestreden. De woedende golven trachten nog bij voortduring dien strijd opnieuw aan te binden. Spreker sluit zich van harte aan bij de hulde, den in genieur gebracht en bracht ook hulde aan den voorzitter. Als deze zich niet zoo er voor ge- spannen had, zou de eerste steen nog niet ziin gelegd. Aan de uitnoodiging om de officieele ope- ningsplechtigheid te verrichten wilde spreker gaarne voldoen, doch niet voordat hij den twee- voudigen wensch heeft geuit, dat de uitvoering tot voorbeeld moge strekken aan andere dee- len der provincie en dat onder Gods onmis- baren zegen dit gemaal moge strekken tot grootere welvaart en voorspoed van Walche ren en dat daardoor land- en tuinbouw tot hooger peil mogen worden gebracht. om de zaak niet in het openbaar te behande len. Het gaat hier om het besteden van gel- den van anderen en dan mogen die alles weten. De Voorzitter meent ook, dat het niet mo gelijk is te onderscheiden wat wel en wat niet voor openbare bespreking geschikt is. Na nog enkele opmerkingen wordt bet voorstel-Jeronimus tot openbare behandeling verworpen met 18 tegen 4 stemmen en gaat de vergadering over in eene met gesloten deuren. Na drie uur discussie in besloten vergade ring kwam in openbare vergadering aan de orde bet voorstel van het Bureau tot deelname in de op te richten Naaml. Vennootscbap tot exploitatie der Vlissingsche haven en werd dit aangenoonen met 14 tegen 8 stemmen. Tegen stemden de heeren Klok, Stofkoper, De Vos, Bosman, Jeronimus, Enzlin, Mes en Van den Berg. SLUISKIL. Ongevallen op de nieuwe fabriek. Den laatsten tijd is het woord ongeluk" op den nicuwen fabrieksaanbouw weer aan de orde van den dag geweest. Niet minder dan zes been-breuken waren in de laatste maanden te "ermelden, maar aangezien we moeilijk van ieder ongevalletje apart melding kunnen maken, daar we dan dagwerk zouden hebben, j meenden we niet beter te kunnen doen dan de meer of minder ernstige accidenten te no- teeren, om ze bij een genoegzaam aantal te publiceeren. Zes arbeiders braken een been, een twaalf- tal liep verwondingen op tengevolge van val- Nadat nog eenige sprekers vriendelijke woorden hadden gezegd, werd een der pom- pen door den commissaris der koningin in werking gebracht en hiermede was het gemaal officieel geopend. DE SPOORBRUG BIJ VLAKE EN HET STATION. Bij art. 184 van 4e afd. spoorwegen der Rijksbegrooting voor 1930 is uitgetrokken een post van 50 000 voor het opmaken van plan nen tot verhooging en wijziging van de spoor- brug over het kanaal door Zuid-Beveland, bij Vlake. De toelichting tot dien post meldt, dat de scheepvaart van die te lage brug hinder ondervindt en dat verhooging daarom nood zakelijk geacht wordt; het aangevraagde be- drag dient om de kosten voor het maken van plannen en teekeningen te dekken. De „Tel." meldt naar aanleiding hiervan, van betrouwbare zijde te hebben vemomen dat in verband hiermede het station Vlake zal ver- dwijnen en het vervoer zou geleid worden over KruiningenIerseke, dat de tram Hansweert- Vlake zou vervallen en de verbinding tusschen de aanlegplaats der prov. booten te Hansweert en het station KruiningenIerseke zou wor den onderhouden met autobussen van de A.T.O. Het was ons bekend, dat reeds v66r enkele jaren een dergelijk plan is overwogen, waar- aan dan ook verbonden was het verleggen van de aanlegplaats der prov. boot naar de Oostzijde der haven te Hansweert. Thans vememen wij echter, dat daartegen bezwaren schijnen te zrjn gerezen, dat het zeer twijfelachtig is of het station Vlake vervallen zal, d.w.z. dat wel in het voomemen ligt het bestaande station af te breken, doch dat over wogen wordt om een station te stichten aan de Westzijde ,van het kanaal. Alles hiermede in verband is nog slechts in een zeer verren staat van voorbereiding. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE MIDDELBURG. In de vergadering van de Kamer van Koop- handel en Fabrieken voor de Zeeuwsche Eilanden te Middelburg, werd Maandagavond door den heer Jeronimus gewezen op de z.i. onbillijke regeling, dat men voor uit Neder- land naar Ned.-Indife' uitgevoerde artdkelen eerst in Nederland 1 per mille statistiekgeld moet betalen en dan in Ned.-Indle nog eens 2 per mille. Spreker verzocht dit eens brj de Vereeniging van Kamers van Koophandel in bespreking te brengen. De Voorzitter zeide bespreking in het Bureau toe. Een voorstel van de heeren Jeronimus en Mes inzake het adresseeren aan de regeering betrekkelijk het egaliseeren van de provin ciale belastingen werd om advies in handen van het Bureau gesteld. De rekening der Kamer over 1929 werd vastgesteld in ontvang op 25.103,92 en in uit- gaaf op f 24.205,91, alzoo een goed slot van 898,01, terwijl onder de uitgaven reeds f 2970 voorkomt als belegd goed slot 1929. De haven van Vllssingen. De Voorzitter zeide, dat nu voor de ge- heime vergadering nog een voorstel overbleef, doch dat van den heer Jeronimus een verzoek is ingekoimen om dit voorstel, dat betreft de outillage van de Vlisingsche haven, openbaar te behandelen. Spreker meent, dat in ver band met het stadium, waarin deze zaak nog staat, behandeling in het openbaar niet ge- wenscht is. Het stemmen kan in openbare vergadering gebeuren. De heer Jeronimus meent, dat deze zaak een a'gemeen aspect heeft en men een groot deel kan bespreken zonder in details te ver vallen. Ook elders zal de zaak in het open baar worden behandeld. De heer Massee acht het moeilijk voor de leiding uit te maken wat wel en wat niet voor openbare besprexing geschikt is, terwijl ook de heeren A. Enzlin en P. G. Laemoes voor behandeling in besloten zitting zijn. De heer Jeronimus vraagt of men dan in het openbaar moet stemmen zonder zijn stem te motiveeren. De heer Stofkoper ziet geen enkele reden lende steenen of stukken hout, of, doordat ze ergens tusschen bekneld raakten. Geen won der dus, dat het ziekenhuis alhier soms te klein is, om de vele slachtoffers te bergen, die dan na geheel of gedeeltelijk herstel die inrich- ting weer verlaten, om zeer spoedig plaats te maken voor anderen. Een paar weken geleden had er bijna een geval van electrocutie plaats, toen by het ver voer van een z.g. heikar het ijzeren bovenstuk in aanraking kwam met een niet ge'isoleerden draad der electrische geleiding. De heele kar stond plotseling onder stroom en twee arbei ders ondervonden de onaangename gevolgen aan den lijve. E6n hunner was zelfs zoo em- stig getroffen, dat overbrenging naar het zie kenhuis noodig was. Daags daarna liep het gerucht over Sluiskil, dat hij 's nachts reeds gestorven was en na aanvankelijk tegenge- sproken te zijn, dook het gerucht weldra op nieuw op. We hebben toen eens nauwkeurig geinformeerd en men kon ons mededeelen, dat de betrokken arbeider, zekere de M. uit Hulst, het ziekenhuis reeds hersteld verlaten had. Nog meer ongelukken. Maandag j.l. zijn er op de nieuwe fabriek weer een paar ongelukken gebeurd. Zekere P. v. V., afkomstig uit Oudenbosch, werd getroffen door een zwaren steen, die van ongeveer 20 M. hoogte naar beneden viel. Men sprak aanvankelijk van 'n schedelbreuk, maar het bleek gelukkig niet van zoo ernstigen aard te zijn. De getroffene had echter een zware hoofdwonde opgeloopen, zoodat hij onverwijld naar het ziekenhuis ter verpleging moest worden overgebraoht. Nader vememen we, dat zijn toestand bevredigend is. Denzelfden dag had een andere arbeider het ongeluk, een sleutelbeen te breken, terwijl een derde met een gebroken been in het zieken huis is opgenomen. Het motorongeluk. De heer D. v. C. uit Ter Neuzen, die met zrjn motorrijwiel de vorige week nabij Sas van Gent door een auto overreden werd, is gister overleden. De automobilist, die zich om den zwaar ge- wonden motorryder niet bekommerde en door- reed, is tot dusverre nog niet gevonden. De nasporingen worden met alle kracht voort- gezet en we verhamen nog, dat er reeds in een bepaalde richting gezocht wordt. AXEL. Als verdacht van het plegen van ontuchtige handelingen met minderjarigen is alhier aan- gehouden zekere G. Hjj is op transport ge steld naar Middelburg. ZAAMSLAG. Zaterdag jl. kwam de heer Verlinde, wonen de te Zaamslag, met zijn auto van uit de rich- ting Reuzenhoek in de kom van het dorp ge- reden, alwaar eenige kinderen bij den weg aan het spelen waren. Onverwachts week het 7- jarige dochtertje van den handelaar P. de Poo- ter naar de zijde van de auto uit en liet zich, waarschijnlijk van schrik, juist voor de auto vallen, waardoor dit voertuig over haar heen ging. Bleek van schrik stopte de heer Ver linde zijn auto en toen hij de plaats overzag, waar hij in zijn verbeelding het verongelukte kind meende te zullen zien, was het meisje reeds opgestaan en hard weggeloopen. De heer Verlinde treft geen schuld. KOEWACHT. De heer Dieleman. kommies bij 's Rijks be lastingen alhier, wordt met ingang van 1 April a s. overgeplaatst naar Hontenisse, terwijl de heer Aarts, kommies bij's Rijks belastingen te Rcozendaal, met ingang van dien datum wordt overgeplaatst naar deze gemeente. COoP. SUIKERFABRIEK „ZEELAND". Te drie uur was Maandagnamiddag de stem ming afgeloopen. Uitgebracht werden vddr Een moolefiuweelzachte huid en geen pukkeltje6, ruwe of roode plekjes, als U des avonds een weinig Purol goed in de huid wrijft. Er staat toch wel een 1 doosje Purol op Uw waschtafel?' Doos '0 60 Tube 80 cr. Bij Apoth. en Drogisten (JLngez. Med,) het voorstel 1331 stemmen, vertegenwoordi- gende 2979 aandeelen; tegen waren 469 stem- men, met 1234 aandeelen. Het vereischte aan tal was 2665 aandeelen, zoodat dus het voor stel was aangenomen. Hierop werd overgegaan tot het treffen van de maatregelen, voorgeschreven voor de liqui- datie. Den liquidateurs, die nader zouden worden benoemd, werd machtiging verleend tot het verrichten van alle daden van beheer, tot het innen van de door de leden verplichte stortingen, tot het aangaan van zoodanige schikkingen, als in het belang van de liquida- tie raadzaam geacht worden, en in het alge meen tot alle handelingen voor de liquidatie noodig of daarmede verband houdend. Aan het einde der vergadering kwam het nog tot een emstig woordenduel tusschen het bestuurslid Quist en den heer Hage. De heer Quist stelde voor om de bestuursleden te be- noemen tot liquidateuren. De heer Hage ver- zette zich hiertegen, maar werd by het spre- ken door luid geroep uit de vergadering over- stemd. Hij bleef doorspreken en riep, dat het bestuur absoluut geen vertrouwen heeft en dus a lerminst de aangewezen personen zqn om als liquidateuren op te treden. Aangezien hij zich bleef verzetten en stemming eischte, stelde de voorzitter voor, dat men eerst een proefstemming zou houden; hij verzocht daar na alien die het met den heer Hagfin eens waren, op te staan. Dit bleken slechts eenige tientallen te zijn op meer dan duizend aanwe- zigen. Deze uitslag werd met een donderend applaus begroet. De voorzitter dankte hierop voor het ge- stelde vertrouwen en verklaarde, dat de liqui dateuren alle moeite zullen doen om de zaken in het grootste voordeel voor de leden af te wikkelen. Voorzitter en secretaris werden gemachtigd om de noodige stukken te compareeren. Voorts deelde de voorzitter mede, dat de vergadering nogmaals byeen zal komen, aan welke hot eind-rapport van de liquidateuren zal worden overgelegd. Hierop werd de vergadering gesloten. Na afloop stond de voorzitter, de heer Wel- leman, ons nog een onderhoud toe en verzeker de hij ons nog eens uitdrukkelljk, dat z.i. aan het Cooperatieve idee door het gevallen be sluit een groote knak is toegebracht. De slag is dus gevallen in het .voordeel van hen, die voor alles opheffing der fabriek, al- thans der vereeniging wensch ten. Ware de beslissing anders gevallen en ook nu, evenals op 25 Februari, niet het noodzakeiyk aantal stemmen verkregen, dan zou de geschiedenis nog langer hebben geduurd, want de voor- mannen der leden, die verkoop wilden, liepen reeds met nieuwe plannen, in casu een poging tot wyziging der statuten rond. RECHTSZAKEN. Folitierechter te Middelburg. Zitting van 18 Maart 1930. De volgende zaken werden behandeld: I. J. d. K., oud 21 j., visschersknecht te Breskens, werd ten laste gelegd, dat hy op 22 December j.l. te Breskens Jacob Quaars met een steen of hard voorwerp heeft ge- slagen. Eisch 1 maand gevangenisstraf. Uitspraak f 30 boete of 30 dagen hechtenis. G. J. d. H., oud 23 j., arbeider en O. R. v. Q., oud 22 j., smid, beiden te Breskens, werden verdacht, dat zy in den nacht van 15 op 16 Februari te Schoondyke in het Hotel de Zwaan, waar een vergadering van den Bond voor Staatspensioen gehouden werd, daar tegenwoordig waren niet hebben voldaan aan de vordering van den rechthebbende om die localiteit te verlaten. Eisch voor ieder f 20 boete of 20 dagen hecht. Uitspraak voor ieder 15 boete of 15 dagen hecht. A. M. P., huisvrouw van C. d. P., oud 32 j., zonder beroep te Clinge, werd verdacht, dat zij op 5 Februari j.l. te Lamswaarde in het openbaar heeft gebedeld door aan de wo- ning van de weduwe M. L. van Mol te vragea om een gulden en dien aan te nemen, naar zy zeide am een doktersrekening te betalen. Eisch /10 boete of 10 dagen hechtenis. Uitspraak idem. C. J. I., oud 77 j., arbeider te Aardenburg, gedetineerd wegens landloopery te Middel burg op 17 en 18 Februari j.l. Eisch 12 dagen hechtenis. 't DRONKEN MAKEN VAN EEN KIND. Het Amsterdamsche Gerechtshof heeft t»- vestigd het vonnis van de Rechtbank te Alk- maar, waarby een 27jarig blerbottelaar uit Egmond aan Zee werd veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens het dronken maken van een kind beneden den leeftyd van zestien jaren. Het kind in quaestie was 10 jaar oud. DE MOORD TE BENNEKOM. Den velen verhooren waaraan hy sedert zyn opsluiting in het Huis van Bewaring te Arnhem door de justitie onderworpen is, ten spijt, biyft Jan Hoek in zyn houding, dat hy noch van den moord te Bennekom, noch van de inbraken iets afweet, volharden. Intua- schen duurt het onderzoek, dat de politie-des- kundige, dr. Hesselink, verricht, nog steeds voort en is de Tel. wel ingelicht, dan moet dit niet onbelangrijk feiten-materiaal hebben op- geleverd. Een week geleden werd reeds mel ding gemaakt van het felt, dat dr. Hesselink in de woning van verdachte Hoek overbiyfse- len heeft gevonden van een heerencostuum, welke nader door hem onderzocht worden. In verband met deze vondst zyn merkwaar- dig de verklaringen van de buren, die later dienaangaande zijn afgelegd. Zoo heeft zekere L., wonende aan den Brink te Ede, ver- klaard, dat hij op Donderdagavond, den avond van den moord, omstreeks helf zeven, een sterke brandlucht had geroken, zoodat hy dacht, dat er brand was ontstaan op de vuii- nisbelt. Hij liep den Brink op, en zag toen, dat rook opsteeg uit den schoorsteen van het door Hoek bewoonde perceel aan den Kolkakker- weg. Hij had Hoek, zoo heeft hij verder nog verklaa: d, 's middags ongeveer 2 uur zien passseren, gekleed in een gabardine regenjas, en eenige uren later had een vrouw, eveneens wonence aan den Brink, verdachte wederom in een ander costuum gezien. Hetgeen dr. Hes selink gevonden moet hebben, bepaalt zich niet alleen tot eenige verbrande deeltjes goed, maar betreft ook knoopen en andere fomitu- ren van een costuum.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 2