ALGEMEEN NIEUWS- C.N APYERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. De geheele wereld Asgriaftit De dolende Juweelen Aanbesteding. No. 8504 WOENDSAG 19 MAART 1930. 70- Jaargi g FEUILLET0N, B I N ~N E N L A N D, BtTITENLAND. €en echte stnBaHKMBaaraKSMBiKKEamMaiBHMManMHSQBHBnraaBaMBni hinderwet. De Ond..rhoudsweiken, ierstellincen en Verni uwirgen aan de G-rneenlegebouvinn enz., ge- durendd het jair 1930 Maar van even veel belang - ARONNEMJUNTRPRMS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie er Arnerika f 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post jiemten voor bet buitenland alleen bij vooruitbetsling. Oltgeefster: Firms P. J. VAN DE SANDB- GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20; Grootere letters en cliches wor den naar plaat3ruimte berekend. bij regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag Tnzending van advertentien liefst £6n dag voor de uitgave. I landelsadvertentien verkrfighaar is. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, VVOENSOAG- en VRIJDAGAVOND. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis, dat ter Ge- meente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijiagen van de N.V. BATAAFSCHE IMPORT MU. te 's Gravenbage, om vergun- nVng tot het opslaan van aardolieproducten op de perceelen kadastraal bekend in Sectie K nos. 100, 285, 106, 272, 200. Op Dinsdag den 1 April a.s. des namid dags te drie uur, zal in bet Gemeentebuis ge- legenbeid bestaan am bezwaren tegen de in- williging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en scbriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren habben, kunnen gedurende drie dagen, voor bet bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake in gekomen schrifturen. De aandacht wordt er op gevestigd, ,dat volgens de bestaande jurisprudence niet tot toeroep gerechtigd zijn zij, die niet overeen komstig artikel 7 der Hinderwet op den bovenaangehaalden dag voor net Gemeente- bestuur zijn verscbenen, ten einde bunne bezwaren mondeling toe te licbten. Ter Neuizen, 18 Maart 1930. Burgemeester en Wetbouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgetneester en Wethouders van '1 ER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter GemeenWSecretare ^Vm^FF^Vte verzoek met bijiagen van P. J. RISSEEUW te Ter Neuzen, om vergunning tot bet plaatsen en in werking brengen van een kneedmacbine met een electromotor van 1% P.K. in zijn bestaande bakkerij op bet perceel kadastraal bekend in Sectie G no. 1812. Op Dinsdag den 1 April a.s. des namid dags drie uur zal in het Gemeentehuis ge- legenheid bestaan om bezwaren tegen de m- williging van dit verzoek in te brengen en ieze mondeling en scbriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren bebben, kunnen gedurende drie dagen, voor bet bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake inge komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt et op gevestigd, dat volgens de bestaande jurr.-- prudentie met tot beroep gerechtigd zun. die niet overeenkomstig art.kel 7 oer Hinder wet op den boven bepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te 1 rhten. Ter Neuzen, 18 Maart 1930. Burgemee®rer en IVetbonders vnnnnoemd. J. HUIZINGA, Burgemeester. B. L ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijiagen van de ASSOCIATION COOPERATIVE ZELANDAISE DE CAR BONISATION te Ter Neuzen, om vergun ning tot uitbreiding van de bestaande cokes- fabriek, op het perceel kadastraal bekend in Sectie G no. 1867. Op Dinsdag den 1 April a.s. des namiddags door tC R. G. BROWNE- 58) (Vervolg.) „Hei, zeg barstte hij los. ,,Schei uitEen oogenblikkie geduld Hij draaide den sleutel om en duwde de deur open. Het eerste wat hij zag was Edward een biet-roode, buiten-zich-zelf-ige Ed ward, die stond te stotteren en te stam- pen en de lucht te klauwen van woede en drift. Want het was juist tot hem doorgedrongen, dat hij zich had laten „nemen" en evenals alle tragen van geest irriteerde hem niets zoo, als wanneer iemand hem erin liet loopen. Het hoopje gebroken aardewerk en de met kracht van vuisten uit elkaar genomen wachtafel achter hem demonstreerden, dat hij die irritatie verhaald had op een quantum onschuldige meubelen, die ontegenzegge- lijk een beter lot verdiend hadden. Van den drempel bekeek Alfred zijn kokende andere helft met de grootst mo- gelijke verbazing. Er was blijkbaar iets qebeurd dat Edward uit zijn humeur ge- Dracht had ..Watser an de hand?" informeerde hij nieuwsgierig. Watser Hij brak zijn zin middenin af, want op dat oogenblik begonnen de met bloed be- loopen oogen van Edward, die over den schouder van zijn andere helft blijkbaar opeens iets zagen, wat hun aandacht trok, zoo angstwekkend uit te puilen, dat Al fred zich werktuigelijk omkeerde, om te zien, wat de oorzaak van die emotie was. Hij was echter niet vlug genoeg, om een herhaling van een zeker iets, dat nog niet te drie uur, zal in bet Gemeentehuis gelegen- heid bestaan om bezwaren tegen de inwilli- ging van diit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake in- gekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder wet op den bovenbepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen, teneinde bunne beawaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 18 Maart 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis inge- volge artikel 37, juncto artikel 12 eerste lid der Drankwet, dat bij hen is ingekomen een verzoek om verlof voor den verkoop van alcolholvrije danken van JACOBUS AN DREAS VAN LEUVEN, van beroep bakker, wonende te Ter Neuzen, Sluiskil, voor de be- nedenachterlokaliteit van bet perceel Kanaal- weg no. 94. Binnen twee weken nadat deze bekend- making is geschiedt, kan ieder tegen het ver- loenen van het verlof scbriftelijk bezwaren 'ndienen bij Burgemeester en Wethouders. Ter Neuzen, den 18 Maart 1930. Burgemeester tn Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wetbouders van ZAAM-" SLAG, zullen op Maandag 31 Maart 1930, des voormiddags 10 ure, ten raadhuize dier ge meente, trachten aan te besteden; Bestek en voorwaarden liggen bij den Gemeente-Architect en de Secretarie ter inzage. Aanwijs op 29 Maart 1930, des namiddags iy2 ure te beginnen „Othene". Zaamslag, 17 Maart 1930. Burgemeester en Wetbouders voomoemd, JOH. DE FEIJTER Pz., Burgemeester. J. STOLK Lz., Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Br) de Kamer was ingekomen een brief van bet gemeentebestuur van Zwolle, houdende lang geleden gebeurd was, te kunnen voorkomen. Een kleine, maar merkwaar- dige spierkrachtige hand plantte zich tus- schen zijn schouderbladen en duwde energiek. Hij kwam met een smak tegen Edward op en Edward wankelde ach- teruit. En terwijl ze samen, in een po- aing om staande te blijven, een soort van landelijken dans uitvoerden, werd de deur voor de tweede maal dichtgeslagen en knerste de sleutel eveneens voor de tweede maal in het slot. Daarna wandel- de Carmencita met een qlimlach van vol- doening de trap af en net pad naar het hek op. De opinie van Dan Milligan, dat zijn dochter een jongen had moeten zijn berustte blijkbaar op een hechte waarnemings-basis. Voor het witte hekie stond de groene auto geduldig te wachten, tot het haar tijdelijken heer en meester die, tus- schen twee haakjes, meer dan het dubbele van de geheele auto-waarde voor een week huur betaald had weer zou be- hagen zich achter het stuur te zetten en met haar weg te rijden. Maar een huur- auto heeft te veel heer-en-meesters in suc- cessie, dan dat zij hen zou kennen en de groene wagen was in dat opzicht een echte huur-auto. Zij keek absoluut niet verwonderd op toen. in plaats van de kleine, gedrongen gestalte van Mr. Alfred Byng, een slank meisjesfiguurtje achter het stuur schoof en op den starter trapte. De motor begon teneden te snorren en na eenige manipulates van den nieuwen chauffeur beschreef de wagen gehoor- zaam een wijde bocht en reed naar ,,Het Wapen van Croyde" terug. Op den drempel van de uitspanijing stond Mr. Joseph Bolitho, genoeglijk dampend, een zonderlinq mechanisme te bekijken, dat vlak naast de deur tegen den muur stond. Toen de groene auto het voorpleintje opreed en op een paar meter afstand van gcnoemde deur stilhield, nam verzoek, het ontwerp betreffende de kwestie met de Bercumer schutsluis niet af te doen, voordat Gedep. Staten van Overijssel him zienswijze daarover zouden hebben kenbaar gemaakt. In verband hiermee wordt bet ontwerp van de agenda afgevoerd. Aan de orde komt een groot aantal kleine ontiwerpen en conclusies, die zonder hoofde- ltjke stemming worden aangenomen. Aan de orde komt vervolgens het ontwerp- Wegenwet, waarover geen algemeene be- schouwingen worden gehouden. Bij art. 4 wenscbt de beer Van Voorst tot Voorst (r.-k.) gedurende een jaar de moge- lijkheid open te laten, dat de eigenaar van een weg, die gedurende 30 jaar voor het pu- bliek is opengesteld, de openbaarheid daarvan kan stuiten. Minister Reymer acht dit niet noodig, daar de wet de eerste maanden nog niet in wer king treedt. De h er Fl. Vcs (m. p.) wenscht de tol- commissie uit te breiden met menscben, die van opschieten houden. Minister Reymer antwoordt, dat uitbrei ding een vlugge werkwijze niet ten goede zou komen. Het ontwerp-WeCgenwet wordt aangenomen z. h. st. De beer De Visser (comm.) interpelleert over het werkeloosheldsvraagstuk en zegt, dat op ddn zesde van het aardoppervlak de proletarische dictatuur heerscht, hetgeen aan- leiding is, dat de reactionaire macbten zich samentrekken. De moeilfjkheden worden voor het kapitalisme steeds grooter, en ook het leger van werkloozen vormt een gevaar voor dit stelsel. WAARSCHUWING. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht geeft belanghebbenden, die voomemens mochten zijn zich in handels- relaties te begeven met Ant. Marsik, Leinen- weberei, Prag XII Postfach 140, van wien regelmatig in de pers advertenties voorkomen betreffende levering van linnen beddelakens, in overweging zich vooraf om inlichtftigen tot' de Kamer te wenden. TOT REDDING DER VLOOT- CONFERENTIE. De g^sprekken, die Zondag op Chequers, het buitenverbiijf van den Engelschen eerste- minister, tusschen de Engel3che en Fransche delegaties zijn gevoerd, konden schrijft de N. R. C t. een k3erpunt voor de deerlijk vastgelcopen vlootconferentie brengen, zoo hceft men ons verzekerd. Tardieu, de Fransche minister-president, was ervoor overgekomen en de twee landen waren er dus door bun meest gezaghebbende leiders vertegenwoor- digd. Na afloop van de gedacbtenwisseling zag men een brlangrrjke verklaring" van Tardieu tegemoet, voorspelden de politieke auguren. Er is inderdaad een verklaring van Tardieu losgekomen, maar over de vraag, of zij werl^e- ljk belangrijk is, kan men van meening ver- schillen. Wij halen haar aan, volgens den tekst van den Engelschen draadloozen dienst: „In een gesprek met de journalisten, zeide Tardieu dat de vraagstukken, waarover de overeen- stemming zeker of gemakkelijk te bereiken was, gescheiden werden van die, waarover een overeenstemming moeilijker leek. Men heeft hij zijn pijp uit zijn mond en glimlachte de chauffeur allervriendelijkst toe. ,.Weer terug, juffie?" begon hij amicaal. Anders fijn weertje om der op uit te gaan, wat?" Hij streek met zijn mondstuk van de pijp zijn snor weg en gebaarde er daarna mee naar het bewuste mechanis me. ,Zoo ies als dat zie je niet alle dagen, he! Da's een tandem, een fiets voor tweeEen jong paartje zooeven derop gekomenmosten zandwitsjes hebben op hun huwelijksreis naar hun menier van doen te oordeelen. Een tandem", ging Mr. Bolitho gewichtig voort. ,,is om zoo te zeggen Maar Carmencita was niet in een stem ming om belang in tandems of pas ge- trouwde paartjes te stellen. Heeft u Mr. Smith hier voorbij zien komen, Mr. Bolitho?" is om zoo te zeggen", ging Mr. Bolitho op den koppigen, vastbesloten toon van een humorist die zijn ,,mop" ten koste van alles wil debiteeren, voort, „een getrouwde fiets een echte fiets voor getrouwde menschen, omdat de man voor kan zitten en het werk ken doen, en de vrouw hchter met een gezicht alsof zij t doetnou?" „Heeft u Mr. Smith ook voorbij zien komen, Mr. Bolitho?" Mr. Bolitho knikte met een beleedigd air. ,,Ja, juffrouw". „Welken kant is hij opgegaan?" „Kant van Yeobury op, juffrouw hij wou de trein van elf uur-tien naar Londen halen". Carmencita keek op haar horloge. „Elf uur-tien? Dien haalt hij nooit". ..Loopend niet, maar hij rijdt! Ouwe Bill kwam juist langs, ziet-u, en die heb hem toen in ze vrachtauto meegenomen ,,Hoe lanq is dat geleden?" Mr. Bolitho dacht diepzinnig na. „Niet meer als een paar minuten, zou'k over verschillende methoden gesproken, ge- schikt om onze opvattingen tot elkaar te bren gen. Zij zullen in de eerstvolgende dagen ge- meenscbappelijk te baat genomen worden. Wij zijn van oordeel dat de uitkomst die bereikt zal moeten worden, belangrijk genoeg is, om alle onverstandige haast terzijde te stelien. Wqt wij noodig hebben, is geen haast, maar succes". Met een sterk vergrootglas zelfs kan men in deze verklaring niet veel anders ontdekken dan dat men met elkaar in aanraking wil blij ven, om naar een uitweg te zoeken, maar dat nog niets gevonden is wat op een oplossing zou lijken. Als men toch over iets voldoening w 1 gevoelen, kan het alleen zijn over het feit, dat men de hopeloosheid om tot overeenstem ming te geraken, nog niet heeft erkend, en over het bericht dat Tardieu op het einde van deze week weer wil komen praten. Het officieele communique dat blijkbaar bij gemeen overleg is vastgesteld om verslag van de gedachtenwisseling te geven, is nog mager- de: misschien dan Tardieu's persoonlijke me- dsdeelirgen. Msn leest erin dat de Engelsche en Fra sche delegaties vier uur in gesprek zijn geweest en ,,bepaaldelijk den toestand cnderzoeht hebben, met betrekking tot aan- gelegerheden die van bijzonder belang voor hen zijn. Zij trachtten passende middelen te vinden om het succes der onderhandelingen te verzekeren'. En daarmee is het uit. Het be- langwekkendste uitsluitsel, namelijk of die po- gingen hoopgevend zijn geweest, ontbreekt. Van Engelsche zijde weet men er nog aan tee te veegen dat MacDonald zijn bezwaren gehandhaafd heeft tegen het opnemen van eenige politieke bepalingen, welke ook, in de latere overeenkomst". Dit kan niet veel anders beteekenen dan dat Engeland hetwelk eerst met Amerika samen had geweigerd, een algemeen veiligbeidspact aan F.ankrijk te geven, er evenzeer voor blijft bedanken mee te doen aan zulk een pact voor de Middellandsche Zee, waaraan, naar Fran sche opvatting, ook Italle, Zuid-Slavie, Grie- ken'and en Turkije zouden moeten deelnemen. De Itar.aan3che pers betoogt tegelijk dat zulk een Locarno vcor de Middellandsche Zee iets onzinnigs zou zijn, omdat het ten doel zou het ben Frankrijk tegen Italie en Engeland te beschermen, dus tegen dezelfde landen die zich verbonden hebben Frankrijk tegen een aanval \ai Duitschland te vrijwaren. Ook de grootste optimist zal niet kunnen beweren dat het onderhoud op Chequers een be a -grijke ontspanning in den stand der con- ferentie heeft gebracht, want als het de hoop op cvereenstemming werkelijk krachtig ver- sterkt had, zouden de uitlatingen der voor- narmste deelnem-rs eraan anders geklonken moeten hebben. De wereld wordt intusschen zoet gehouden met een aansporing om haar geduld te bewaren. STALIN OP DEN TERUGTOCHT. Toen wij de laatste maal over de verwoes- ting, die de razernij van de „ontkoelakisee- ring" in den Russiscben landbouwstaat bad aangericht, schreven, merkten wij op schrijft de N. R. Crt. dat Stalin's ruwe methoden sombere problemen hadden ge- schapen en op den achtergrond hongersnood en gebrek zonder wedergade loerden. Dit laatste inzicht is ook langzamerhand tot het beset van de Sowjet-autocratie doorgedrongen, want in een pas uitgevaardigde circulaire van het centrale comity van de communisti- scbe partij, welk stuk de kracht van een re- geeringsmanifest heeft, worden nieuwe rege- len vastgesteld ter voortzetting van de con- denke. Tien op z'n hoogst, of nee toch nietjatoch welOver die tandem daar gesproken, juffrouw ik herinner me den tijd nog qoed ,,Dank u wel", zei Carmencita. De roene auto draaide en reed weg. Mr. 'iplitho bleef haar nakijken tot zij uit het gezicht verdwenen was; dan keerde hij zich hoofdschuddend om en ging voort met zijn beschouwing van de tandem. En ondertusschen overpeinsde hij, dat ,,de jonge meissies van tegenwoordig geen gevoel voor humor meer hadden... nee... en geen manieren ook, as je 't hem vroeg De groene auto race-de voort. Carmen cita had een doel voor oogen en op dat doel stuurde ze regelrecht af. Mr. Todd en George waren tijdelijk buiten gevecht gesteld; 't was een vervelende gedachte, dat ze op datzelfde oogenblik misschien heel onplezierige ondervindingen op- deden, maar tijd, om zich hun lot aan te trekken, had Carmencita niet. Nader- hand, als alles aoed afgeloopen was, wil- de ze hen met het meeste genoegen gaan opzoeken, en doen, wat in haar vermogen lag, om hen uit hun benarde positie te verlossen; maar voor het oogenblik had ze haar handen vol met Smith. Smith moest ingehaald voor de trein van elf uur tien hem naar onbekende regionen mee- voerde. Hij had een flinken voorsprong en de afstand naar Yeobury was maar een kilometer of zes; ze zou als de wind moeten rijden als ze hem nog bijtijds te pakken wilde krijgen. Dus zette ze zich tot zoo overtuigend mogelijk imiteeren van den wind. Het moet gezegd worden, dat de groe ne auto zich kranig weerde. Het was geen jonge auto en het was geen mooie auto in de huur rijden is niet bevor- derlijk voor de jeugd en schoonheid e'ener auto Maar in haar goe'e daoen had zij over een behoorlijke snelheid bcschikt kent Aspirin-Tabletten en hun Uitstekende werking bij alle verkoudheidsziekten en rheu- matische pijnen. ia het te weten, dat er maar bestaat. Het onmisbare ken- teeken is het Bayerkruis op ledereverpakking en opelke tablet. Is dit niet het gevai, dan hebt ge niet de echte Aspirin. Bovendien komt op ledere verpakking de U be- kende oranje band voor. j^B^\ Let in Uw eigen belang op f A \deze onbedriegelijke ken- {BAYER) teekenen. Prijs75cts. Ij-py i. cessies, welke reeds veertien dagen geleden aan de boeren gedaan waren. Men zal er de bevestiging in moeten' zien van den bier ge- opperden twijfel aangaande de levensvatbaar— heid der nieuwe collectivistiscbe boerenbedrij- ven (kolchozen) en tegelijk van het terug- deinzen voor een geest van verzet en opstand, die zich van het platteland uit naar de steden en vooral onder leger en vloot is gaan ver- spreiden. Want bet merkwaardigste in de nieuwe circulaire is wel dat zij bepaalt dat de lijst der „ontkoelakiseerden" herzien moet worden, omdat er ..vergissingen" begaan zijn die „onverwijld hersteld" moeten worden. In bet woeden tegen de koelaki heeft men na melijk niet alleen de „middelboeren" ont- eigend, maar ook de „vroegere leden van an- geregelde militaire afdeelingen en de betrek- kingen van onderwijzers en manschappen van. het leger en de vloot" van hun erf verdreven. Deze concessie is veelzeggend. Ouders op bet platteland moeten, ondanks alle voorzorgen van de alomtegenwoordige Gepeoe, middelen gevonden hebben, om bun bij leger en vloot ciienende jongezs te laten weten op hoe bomeltergende wijze zij in den winter, van alles beroofd, het veld zijn ingejaagd, en als daardoor een geest van muiterij onder de weermacht veld won, zouden de dagen van de mannen op het Kreml geteld kunnen zijn. Dus wordt inderhaast weer zooveel mogelijk ..goedgemaakt", maar dit geschiedt op papier en de groote vraag is, wat er al van alle leted en schade nog werkelijk te herstellen is. De circulaire licbt zelf een tip van den sluier op door te zeggen: „Er zijn gevallen van buitan- gewoon meedoogenlooze, wreede en misdadige en onder kundige leiding leiding zoo- als F.-S. of Carmencita geven kon presteerde zij nog wel het een en dndex. De weg naar Yeobury was wel geen ideale snelheid-demonstratie-weg, hij was niet bepaald recht en breed en de bestra- ting zag eruit of de landbouwers uit de buurt haar gebruikten om hun eg gen te probeeren. Maar door elke bocht op twee wielen te nemen en de borden met hiero- glyphen, door menschlievende motor- vereenigingen bij gevaarlijke kruisingen en hellingen gezet, hardnekkig te negee- ren, wist zij een snelheid te bereiken en vol te houden, waarop zij met recht trotsch kon zijn. Gewoonlijk is er in die streek niet veel verkeer, en de weg naax Yeobury maakte dien dag geen uitzon- dering op dien regel. Zoo kwam het, dat Carmencita verbaasd opkeek, toen ze na het omracen van een scherpe bocht een kleine vrachtauto zag die op haar kant in de sloot lag uit te rusten. Dank zij Carmencita's bewoncJerens-- waardige tegenwoordigheid van geest. kwam er op datzelfde oogenblik geen ontijdig einde aan het leven van Bill. Salmon. Onze onttroonde chauffeur met de wallen onder zijn oogen, liep zoo'n beetje in het midden van den weg te scharrelen, met het lofwaardige maar vage plan om iets te doen zoo gauw hij er achter kwam wat, toen hij een geluid aan zijn rechter oor hoorde, dat op het qonzen van een voldaan naar huis terug- keerenden hommel leek. Tot zijn groote verbazing streek op hetzelfde oogenblik een groote, groene auto rakelings langs hem heen, hield met een knarsend aan- zetten van de remmen geen vijf meter voor hem uit stil en begon achteruitrijdend op hem af te komen. Achter het stuur zat een jonge dame met een heel knap qezichtje, maar met een paar oogen, die vuur schenen te schi>f"u. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1