ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERKNTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN. Eerste Blad. De dolende Juweelen No. 8503. MAANDAG 17 MAART 1930, 70e Jaargang RAADSVERQADERING. BINNENL AND. FEUILLETON. B IT I T E N L A~V~D~ 57) tweede kamer. door K. R. G. BROWNE. vmamam NSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post /1.80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor BelgiS en Amerika f 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. UltgeefsterFlrma P. J. VAN DE SANDE- GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIBNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en clicM's wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6cn dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, VVOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend. dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd op Donderdag SO Maart 1930, des namiddags 2 uur. Ter Neuzen, den 17 Maart 1930. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. Vervolg.) GUSRUpHTEN OMTRENT EEN REIS VAN PRINSES JULIANA NAAR INDIe. Naar het Nederlandsch Correspondentie- bureau uit de beste bron vemeemt, zijn alle geruchten, als zou Prtnses Juliana eerlang •en reis naar Nederlandsch-Indie ondeme- men, volkomen uit de lucht gegrepen. Vergadering van Vrijdag. Besloten wordt aan de agenda van Dinsdag toe te voegen het ontwerp betreffende een %rbitrageovereenkomst tusschen de Ver. Sta- ten en Nederland, en een ontwerp betreffende Bchadevergoeding aan de aannemers van het Wllhehnin akanaal Voortgezet wordt de behandeling van het ontwerp betreffende winkelsluitlng. De Donderdagmiddag behandelde amende- menten van den heer Visscher (a.-r.) op ar- tikel 9, bm de in dat artikel mogelijk ge- maakte ontheffing van de bepaling der wet niet te doen gelden voor den Zondag, worden ■lie verworpen. Art. 9 wordt aangenomen zonder hoofde- Ijjke stemming. Het amendement-van Hellenberg Hubar Cr.-k.), om de maximum boete bij overtreding van f 25 te brengen op 250, wordt na be- Btrijding door verschillende leden en den Mi nister ingetrokken. De heer v. d. Bergh (s.-d.) licht een amen- dememt toe, om artikel 2 der Zondagswet te doen vervallen, daar spreker het niet te liand- haven apht, als de winkelsluiting in werking treedt. De heer Van Wijnbergen (r.k.) meent, dat dlt voorstel aan gemeenteTaden de vrijheid zal geven deze materie te regelen, die thans geregeld is in de Zondagswet. LUCHTDIENST OP SCHOUWEN EN DUIVELAND. Het Hbld. schrijft: Eenigen tijd geleden is melding gemaakt van plannen op Schouwen-Duiveland een vlieg- dienst in het leven te roepen. De vele verga- deringen leidden alle tot een negatief resul- taat, omdat de „nervus rerum" ontbrak voor het verkrijgen en in orde maken van een vliegterrein. Deze quaestie is onlangs weer opgerakeld en opnieuw zijn pogingen in het werk gesteld om de vliegveldplannen te ver- wezenliiken. Bedriegen niet alle teekenen, dan zullen die plannen binnen afzienbaren tijd In vervulling gaan, al zullen passagiersvluch- ten als bijkomstigheid gelden, daar het doel la, vervoer van wat de tuinbouw- en glas- cultures in de toekomst in Westelijk Schou- wen zullen gaan opleveren. Na veel conferentie en correspondentie be- richtte indertijd de K. L. M., dat alleen d&n een vliegdienst kans van slagen zou bebben, wanneer het gelukte een combinatie van ka- pltaalkrachtige personen te vinden, die zich voor een dergelijke zaak interesseerden. Deze combinatie is gevonden en dit consortium heeft kort geleden aan den duinrand onder de gemeente Haamstede 445 H.A. grond aange- kocht, waaronder ook het reeds eerder door de K. L. M. goedgekeurde terrein, dat niet in Edward gaf zijn dophoedje een zetje naar voren en be-krabde zenuwachtig zijn kogelvormig achterhoofd. Hij bezat niet bepaald een schitterend intellect en zijn vermogen om conclusies te trekken was nihil; dus kwam het niet bij hem op om de echtheid van die verschrikkelijke ge- Iuiden in twijfel te trekken. Waarom zou iemand kreunen zoo redeneerde hij als die iemand geen reden had om te kreunen? Misschien dat de gevangene, van woede of verdriet te oordeelen naar wat hij van haar gezien had, zou het wel van woede geweest zijn een ze- nuwtoeval oekregen had! Of dat ze ver- blind door tranen-van-onmacht, gestrui- keld was en zich aan een scherpen hoek van een van de meubels bezeerd had! Of dat ze, heelemaal buiten westen doordat al haar plannen op niets waren uitgeloo- pen, bezig was zelfmoord te plegen...! Bij die gedachte werd Edward zoo- ver mogelijk! wit om zijn neus. Hij keerde zich een halven draai om, gedre- ven naar een plotseling verlangen naar de tegenwoordigheid van Fanshawe-Smith of, als 't moest, Alfred. Maar op het- zelfde oogenblik bejeikte een ongewoon cultuur wordt gebracht, maar in orde ge maakt wordt als vliegterrein, teneinde dat tjz.t. als zoodanig aan de Kon. Ned. Vereen. voor de Luchtvaart in bruikleen af te staan. Het vliegveld is er dus. De combinatie is verder van plan de geestgronden, die wel in cultuur zullen worden gebracht, onder zekere voorwaarden, in klein grondbezit uit te geven. HET PACHTVRAAGSTUK. In de te Leeuwarden gehouden jaarlijksche vergadering van de afdeeling Friedand van den Bond van Landpachters is met algemeene stemmen een motie aangenomen, waarin w rdt aangedrongen op een zeer spoedige be handeling dcor de Tweede Kamer van de wetsonlwerpen inzake regeling van de pacht en pach commis-ies en op amendeering van die wetsor twerpen. DE ZENDTIJD-VERDEELING. Gelijk men weet heeft de Minister van Waterstaat, Mr. Reymer, in de vergadering der Eerste Kamer van j.l. Woensdag mede- gedeeld, dat het advies van den Radio-raad in zake de zendtijd-verdeeling hem Vrijdag j.l. bereikt heeft. Van welingelichte zijde vemeemt het „Hbld." dat dit advies hierop neerkomt: Voorgesteld wordt over de beide zenders (Hilversum en Huizen) per week te geven: aan de V.A.R.A., K.R.O. en N.C.R.V. 18 procent; aan de A.V.R.O. 26 procent; aan de bijzondere omroepvereenigingen 5 procent. Voorts zal 15 procent bestemd zijn voor uitzending van een algemeen programma (eveneens over beide zenders), echter met dien verstande, dat iedere week een andere omroepvereeniging dit programma zal uit- zenden. Ditmaal is het advies van den Radio-raad eenstemmig geweest. Het blad vemeemt evenwel, dat een groep van den Raad (vor- mende een minderheid) 'n soort „minder- heidsnota" heeft ingediend, waarin de motie- ven worden uiteengezet, waardoor deze leden tot onderteekening van bedoeld advies zijn gekomen. De zegsman deelde mede, dat dit geschied is, om „nog erger te voorkomen". Bij informatie bij den Minister van Water staat over den inhoud van het advies der meerderheid van den Radio-raad deelde de Minister aan het ,,Hbld." mede, dat hij zich moest benalen tot het standpunt, dat hij in de Eerste Kamer heeft ingenomen. De minister wist niet, of er wellicht nog een advies van de minderheid komt en boven- d'en wil hij, nu hem in de Tweede en Eerste Kamer de volgende week wetsontwerpen ter behandeling wachten, geen overhaaste beslis- sing nemen maar A tSte reposSe het advies van den Raad, dat een jaar is uitgebleven, overwegen. De heer Vogt heeft v rjjdagavond voor de A.V.R.O.-microfdon het bericht van het „Hbl." inzake het advies van den Radio-raad over de zendtijdverdeeling voorgelezen. Hij knoopte daaraan eenig commentaar vast, om dat het bericht onrust onder de aanhangers van de A.V.R.O. moet wekken. De voorge- stelde regeling zal tot een betreurenswaardi- gen chaos voeren, zeide spreker. Wij staan verbaasd over dit advies. Wij zijn nu even ver als op 20 October, den dag van de afge- broken radio-rede. Spreker berekende, dat de A.V.R.O. zal komen tot een gemiddelden zendtijd van 47.6 uur per week, gemiddeld zullen 18 A 19 uren de A.V.R.O. ontnomen worden. Daarbij komen allerlei bezwaren van praktische aard. Het plan van den Radio- raad is een fataal plan, dat den Nederland- schen omroep zal maken tot een voorwerp van spot van geheel Europa. Maar er is ddn lichtpunt, dat ons moed kan inspreken. We hebben n.l. slechts te doen met het plan van den Radio-raad, een in zichzelf verdeeld col lege. Maar de Minister moet beslissen of wij geluid en benauwd kreunen zijn oor en dus draaide hij zich weer terug, om de belendende huisjes bezorgd te inspec- teeren. Er vertoonde zich niemand; nie- mand scheen die geluiden te hooren; 't leek wel of hij en die juffrouw met de appelflauwte alleen op de wereld waren! Daar begon het kreunen weer, en daar had je een, nee, tweemaal dat halfge- smoorde greizelige geroep: „help! help!" Edward begreep dat het zijn plicht was om naar boven te gaan en een onderzoek in te stellen. Aarzelend deed hij een stap in de rich- ting van het huisje. Op hetzelfde oogen blik kwam er door den open rechthoek van het raam een kreun, vergeleken waar- bij de andere kreunen kinderspel geweest in Europa met dsn vinger zullen worden na- gewezen als een soort radio-psychopathen. De Minister gaf tot dusver geen reden om aan te nemen dat hij het advies zal opvolgen. Voorts mogen we aann:men, dat de beslis- sing ons niet zal overvallen. De Minister zal ons zeker nog gehoor willen verleenen en heeft gezegd zelf het omroepvraagstuk te willen bestudeeren. Met gespitste belang- stelling zullen de omroepvereenigingen de be- slissing van den Minister tegemoet zien. De A.V.R.O. koestert niet de begeerte inmiddels tot een rumoerige actie over te gaan, hoezeer het gemoed daartoe neiging mocht vertoonen. Wel wordt overwogen wat er te doen valt als de sloopers aan het werk gaan. Dan zullen wij onzen luisteraars onze nieuwe leuze mede- deelen tot het nastreven van een goeden om roep. Maar nu hebben we geen recht om aan te nemen, dat Zijne Excellentie den moed zal missen om de A.V.R.O. een beschamende ver- nedering te besparen. DE MISDADIGHEID IN ONS LAND. De hoofdredactie van het ,,Weekblad" van het Recht" schrijft: Er zijn in den laatsten tijd in ons land zware gruwelijke misdaden gepleegd. Het is niet meer dan natuurlijk dat daarover luide weeklachten worden gehoord, om strengere bestraffing, zooals ook wel vanzelf spreekt op invoering van de doodstraf wordt aange drongen, alsof in landen waar die straf nog bestaat en wordt toegepast, minder zwa re misdaden worden gepleegd. Doch juist onder omstandigheden als deze is het noodig dat de hoofden koel blijven en slechts gerede- neerd wordt op grond van de werkelijke feiten. Daarom willen wij nog even de voile jaandacht vestigen op de slatistische cijfers. In de inlfeiding tot de indexcijfers crimina- liteit wordt een vergelijking gemaakt met het j jaar te voren en gezegd, flat het aantal ver- I oordeelden in 1929 1167 minder bedroeg dan 1 in 1928; het aantal misdrijven tegen het leven en persoon was 290 minder. Het vierde kwar- taal geeft een lager indexcijfer voor alle mis- drijven te zamen; misdrijven tegen de zeden en economische misdrijven gaven veel gunsti- ger cijfers dan verleden jaar. Tegenover het indexcijfer 99 voor 1928 stond voor 1929 het cijfer 92. VERBETERING DER HAVEN VAN VLISSINGEN. Bij het afdeelingsonderzoek der Eerste 1 Kamer van het ontwerp tot wijziging van de wet van 25 Juli 1919 tot verbctering van de haven van Vlissingen maakten enkele j leden de opmerking, dat de indertijd voor de verbetering aangevoerde gronden blijkbaar niet juist zijn geweest. Zij meenden daarom voor het vervolg te moeten waarschuwen voor j het ondememen van belangrijke werken vah waterstaatkundigen aard, zoolang het alge meen belang daarvan niet zeer duidelijk is aangetoond. In de vergadering der Eerste Kamer heeft de heer Polak (s.-d.) ook nog enkele woor- den aan deze zaak gewijd; hij zeide, dat er „is besloten tot een aanzienlijke vergrooting van de haven te Vlissingen, zonder dat naar een crfprbewiis van de economische noodza- kelijkheid is gevraagd". DE NATIONALISTISCHE BEWEGING IN BRITS CH-INDIE. Gandhi trekt uit Ahmedabad met zijn vrij- wil igers van dag tot dag verder naar de kust, waar hij ten slotte aan de Golf van Cambay water uit de zee zal scheppen en uitdampen, cm aan de Britsch-I-diers te leeren hoe zij, 1 op een bij de wet verboden wijze, het regee- rinvsmonopolie voor zout kunnen ontduiken en de overheid tarten. Met deze demonstratie zal, schrijft de N. R. Crt., zijn propoganda- tocht voorloopig eindigen, want de zee stelt waren: een lang-uitaehaald geweeklaag van het een-koud-rillina-langs-je-rug en je-haar-te-berge-genre die aangroeide tot een jammerkreet van een verloren ziel... en toen, opeens, met ccn benauwden, reu- telenden snik afbrak!Daarna bleef het stil, beklemmend „onheimisch" stil... ,,Genade hijgde Edward. Hij galoppeerde op het huisje af, dook de deur in, joeg de trap op. tastte naar den sleutel, draaide hem om, gooide de deur open en vloog naar binnen, vast overtuigd dat hij iets verschrikkelijks te aanschouwen zou krijgen. Maar toen hij, hijgend, transpireerend, met uitpuilende oogen die, op zoek naar het „lijk", ang- stig rondzwierven bij het voeteneinde van J het bed stond, kwam Miss Milligan triom- far.telijk uit haar schuilhoek achter de deur te voorschijn, legde haar kleine, maar zeer spierkrachtige hand tusschen zijn schouderbladen en duwde, duwde zoo hard ze kon Met een onwelluiden- den kreet die op het janken van een ver- baasden hond leek, schoot Edward half schuifelend, half sullend vooruit, botste tegen de waschtafel op en greep zich in een poging om zich staande te houden aan het meubelstuk vast. De waschtafel die door haar geamputeerden voorpoot niet in een staat verkeerde, om zoo'n behandeling te overleven. wankelde heftig, sloeg om en sleurde hem mee. En terwijl hij half-versuft door de lawine van aardewerk die op zijn hoofd terecht kwam, nog op den grond lag, werd de deur dichtgeslaaen en de sleutel, met een aanmatigenden „klik" omge- draaid Buiten op het portaal bleef Carmencita staan om haar hoed recht te zetten of beter, om hem te zetten onder den hoek door de mode voorgeschreven. Daarna inspecteerde ze zichzelf, kwam tot de ont- dekking, dat de eenige ,,blessure" die ze bij dit avontuur opgeloopen had een lichtelijk rauwe keel was het gevolg van veel en serieus kreunen en haastte zich de trap af. Mr. Edward Byng was vergeten. 2!e was vervuld van slechts een gedachte: Fanshawe-Smith ter-verant- woording-roepen voordat hij er met den buit vandoor ging. Maar ze was de trap nog niet af, of ze kreeg het volgende bewns, dat de Voor- zienigheid niet onverdeeld op haar hand was. Door het raampje boven de deur zag ze namelijk een groote groene auto, bestuurd door Mr. Alfred Byng, die den weg naar Yeobury kwam afrijden. Daar de ongesteldheid van de magneet minder serieus gebleken was dan Alfred oor- spronkeliik had gedacht, had hij zijn huis onverwijld „bereid" en kwam nu, over- hem een grens. Voorshands is niet gebleken, dat zijn ultimatum aan den Onderkoning en z jn opmarsch een beweging van groote kracht in het land hebben ontketend. In de dorpen waar hij doortrekt, hebben notabelen hun ambten neergelegd en hun dorpsgenooten be- loofd, de ledige plaatsen niet te zullen bezet- ten, maar daar is het bij gebleven. De vloed- golf van burgerongehoorzaamheid laat nog op zich wachten. De onderkoning Lord Irwin heeft zijn kalmte bewaard en niet geluisterd naar de raadgevingen dergenen die de inhechtenisne- mirV& van Gandhi tot het begin van een krach- tige onderdrukking der nationalistische bewe- gin-i, voor ona.hankelijkheid hadden willen maken. H\j is zoo verstandig den geeerden ,,mahatma" n et tot martelaar voor zijn hersenschimmige idec^n te maken, zoolang hij het niet al te b nt maakt. Totdusver zijn alleen Gandhi's reehterhar.d Vallabhai Patel en Sen Gupta, de extrirr.istische burgemeester van Calcutta, ge- vangen gezet, omdat zij opruiende redevoerin- gen hadden gehouden. De politie-overheid schijnt echter tot deze maatregelen op eigen hand overgegaan te zijn. Lord Poel. vroeger minister voor Indie en een goed kenner van het land, is pas uit Bom' ay in E gc land teruggekomen en heeft na zijn aan wal gaan de meening verkondigd dat men wat Gandhi's propaganda betrof zich in Engeland niet ongerust behoefde te maken. Er :'s nu mrrkte hij op, een groot verschil tus- s hen zijn beweging van nu en die van zes of zeven jaar geleden. Toen waren de Muzelman- nerfln Brilsch-Ind'e ontevreden over de hou- din v e'er Engelsche regeering tegenover de Turkm en had Gandhi een buitengewone ge- legenheid om de Hindoes en de Muzelmannen tegen Engeland te vereenigen. Hij had het geheele Congres achter zich. Maar nu is het Congres verdeeld. Eon sterke groep ervan wil nPt van geweld weten en wendt zich van de extremisten af. Deze gematigden streven naar een oplossin? van de moeilijkheden tusschen Hindoos en Mohammedanen, welke laatsten niet geestdriftig zijn bij het vooruitzicht dat het Britsche be~tuur door een Hindoesch ver- vance^ zou wordon en willen aan de confe rentie te Londen deelnemen. Vcij zeker wacht B itsch-Indie nog een tijd vrn grcote onrust, want afgescheiden van Gandhi's propagandamarsch die in zee moet doocloopen, zal men in verschillende provin ces cen'ra voor burgorongehoorzaamheid tra hten te vestigm. Er zullen, gel'jk u al het peoal is, demonstratieve stakingen uitbreken, Engelsche waren zullen geboycot worden enz. Maar al'e staki gen eindigen ten slotte toch met fcervatting van het werk en het grootste f edeelte van Indie heeft geen zeewater tot zijn besjhikking om er zout uit te halen. De een- he d van het verzet is onmogelijk, zoolang Eindoes en Mohammedanen niet met elkaar te verzoeneu z' n en ook de partij van geweld- da ige method-n en die van geweldloosheid zich niet ku-nen verstaan. Dit zijn de twee groote scheuren welke door de nationalisti sche beweging loopen. In hun vertrouwen op hst voortbestaan ervan kan de Britsche regee- rirg haar tijd afwachten en door een geest van tegemoetkoming op een langen weg aan het einde waarvan ook zij dominion-status mo- ge ijk acht, van lieverlee den wind uit de zei- len van haar tegenstanders nemen. Slechts een felle anti-onafhankelijkheidspolitiek zou voor haar gevaarlijke reactie gaande kunnen I maken. PRIMO DE RIVERA f. Gistermorgen is in het hotel waar hij te Parijs vertoefde overleden de gewezen Spaan- sche dictator Primo de Rivera. Hij overleed plotseling aan aderverstopping. Hij was juist voornemens, in verband met zijn suikerziekte binnenkort een kuur te gaan maken te Frank fort a/d Main. Volgens verklaring van zijn geneeoheer had de overledene zich zijn ziekte op den hals gehaald door te hard werken. eenkomstia de bevelen van zijn chef, zijn andere helft ophalen. Hij stopte voor het witte tuin-hekje, sprong uit de auto en schreed met ferme schreden het pad naar de bewuste groene huisdeur, die half open stond, op Carmencita ging zich te buiten aan een kort onvrouwelijk, maar zeer opluchtend woord en verdween achter de open deur. Van uit haar schuilplaats hoorde ze Al fred naderbij komen, hoorde ze hoe hij vlak voor de stoep bleef staan, alsof hij niet recht wist, wat te doen. De reden hiervan was, dat Fanshawe-Smith zeer positief gezegd had, dat Edward in den tuin des veldwachters patrouilleerde, en in den heelen tuin was geen Edward te zien Dus verhief hij zijn stem en praaide: ..Hallo. Ted 1" Er kwam geen antwoord. Alfred wiHe juist een tweede poging doen, toen zijn aandacht getrokken werd door vreemd- soortige geluiden, die uit de bewuste kamer, een hoog. schuin boven de huis deur schenen te komen. Hij luisterde en kreeg het volgende te hooren: een half i dozijn harde slagen, alsof in een kleine ruimte al het aanwezige aardewerk door een verwoed iemand aan diggels geaooid werdeen serie kraak-knap-scheur- geluiden, zooals men te hooren zou krij- en als genoemd verwoed iemand zich ijvoorbeeld van onder een waschtafel probeerde uit te werken en de stem van Edjvard in een soort recitatief, dat ge- tuigenis aflegde zoowel van den prikkel- baren staat van zijn humeur als van de volmaaktheid van zijn vocabulaire als het erop aan kwam die prikkelbaarheid onder woorden te brengen. TER NEUZEN, 14 MAART 1930- GEMEENTERAAD. In de op a.s. Donderdag a.s., des namiddags 2 uur te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende pirn ten in behandeling: 1. Onderzoek geloofsbrief en beeediging van het nieuw benoemde raadslid F Dekker. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel van Burg, en Weth. tot ver~ koop van een perceel gemeentegrond aan L. de Bruijne en A. C. L. Weijnen alhier. 4. Idem tot verkoop van de affuitloods. 5. Idem tot aankoop van het huis met bjj- behoorenden grond van A. M. Verpoor- te, agent van politie te Sluiskil. 6. Idem om afwijzend te beschikken op het adres van de N.V. Nationaal Houtbe- bedrjjf alhier, houdende verzoek gebruilt te mogen maken van een strook ge meentegrond, voor het leggen en In- gebruik hebben van een werkspoor. 7. Idem tot wijziging van de verordening bepalende de uren, waarop de burger^ lijke stand voor het publiek is geopend, en tot benoeming van een onbezoldigd ambtenaar van den burgerlijken stand, waarvoor worden aanbevolen: a. C. J- van Hootegem, adjunct-commies ter secretarie; b. J. Versprille, klerk ter secretarie. 8. Idem om aan den gemeente-ontvanger, bij eventueel ontslag eene toelage uit de gemeentekas toe te kennen. 9. Idem tot vaststelling van het kohier hondenbeiasting, dienst 1930. 10. Idem tot vaststelling van den factor voor de gemeentelijke inkomstenbelas- ting 1930/1931. 11. Idem om toestemming te verleenen om van den post voor onvoorziene uitgaven der begrooting voor 1929, af- en over- schrijvingen te doen. 12. Ontheffing schoolgeld 1929. 13. Ontheffing hondenbeiasting 1929- P. T. T. In dienst is gesteld de interl. telefoong®- leiding Ter NeuzenSluiskil. POSTKANTOOR TE SLUISKIL. Naar ons wordt megedeeld is de openstel- ling van het hulpkaatoor der posterijen te Sluiskil verruimd en is het van af heden ook geopend van 11 tot 12 uur voormiddag. Voorts wordt nog getracht oponstelling te krijgen tot 12 30 en dss avonds in plaats van 6 tct 7 van haT 6 tot 7 uur. Van wege de administratie der P. T. T. worden nog verdere voorzieningen overwogen, dech men wacht uit den aard der zaak af hoe de definitieve toestand zich ter plaatse na den fabriek" bouw zal ontwikkelen. Indien de uit- breiding zich zou ontwikkelen aan de Oost- zijde van het ka-aal is het te verwachten dat daar een publieke telefooncel en poststation ral w~rden gevestigd. Met zeksrheid valt daaromtrent thans evenwel nog niets te z?g- gen. WATERSCHOUT. Naar wij vememen heeft de heer C. Klaas- sen, oud-inspecteur van politie alhier, aan H.M de Koningin tegen 1 Juli a s. ontslag gevraagd uit zijn ambt van waterschout. TEGENSPRAAK. Naar ons bij ingesteld onderzoek blijkt Is S omtrent een door een ander blad vermelden nleuwen aarkocp van grond, ten behoeve van het stichten van woningen voor personeel van de fabriek ,,1'Azote" bij den als verkooper ver melden landbouwer F. D. niets bekend. GEZONKEN. De vo~ige week arriveerde alhier in de haven een bergingsponton voor de stad Gent, tes.emd voor het lichten van eventueel te zin- kwam de stem van Ed ward door het open raam boven het hoofd van den toehoorder. „Hei riep Alfred verbaasd. „Watser gebeurd, Ted?" zei de kamer achter het ge- noemde raam. Een wit porseleinen zeep- bakje dat niets anders op zijn geweten had, dan dat het zich binnen het bereik van den bewusten ,,verwoede-iemand" gewaagd had, kwam het open raam uit- zeilen en sloeg tegen het muurtje aan den anderen kant van het grasveldje aan dig- gels. ,,Hei, zeg pas op schreeuwde Al fred verontrust. Het begon tot hem door te dringen dat het daarboven niet was, zooals het zijn moest. Of zijn andere: helft was aan het vechten met iemand, of hij was door het een of andere van lotje getikt geworden en sloeg nu voor zijn plezier boven den boel kort en klein.. In elk geval was interventie van hem, Alfred, noodzakelijk of om een handje te helpen of om de zaak te kalmeeren. Dus stapte Alfred het huisje binnen en liep met twee treden te gelijk de steile trap op. Boven kwam hij tot zijn niet geringe verbazing tot de ontdekking dat de deur, waarachter Edward zich zoo zonderling gedroeg, aan den buitenkant afgesloten was en dat de sleutel in het slot stak, Terwijl hij, op een halven meter afstand. dit verschijnsel nog stond te overdenken, j deed zijn andere helft opeens een ver- woeden aanval a la Carmencita en met evenveel succes, op de bewuste deur. Alfred maakte een luchtsprong van schrik. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1