ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. Schoolgeid. /100,-Belooning. 8502 VRIJD \G 14 M AART 1930. 70e JAARGANG. BIHNENLAHD. BUITEHLAHD. Da N.V. Nederlandsche Petroleum Maatschappij ..PURFiNA", TER NEUZEN, 17 MAART 1930. EMSEMBLE HERMAN BOUBER. CONTROLE AAN DE BELGISCHE GRENS. QPCEFCRT... 1cT AAN DE LEG Fa A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS, f •x*"iswjR; iff— Behoolgeldplichtigen worden er aan her- Innerd, dat op 1 April a.s. de laatste termijn van het over 1929 verschuldigde schoolgeid vtrvalt Esr Neuzen, 14 Maart 1930. De fd. Gemeente-Ontvanger, J. OLIJSLAGER. EERSTE KAMER. Vergadering van Donderdag. Bij de voortgezette behandeling van de on- derwijsbegrooting bepleit mevrouw Pothuis Smit (s.-d.) subsldie verhooging voor de Am- •terdamsche Tooneelschool. De heer Polak (s.-d.) bepleit meer rijks- eteun voor restauratie van den Cunera-toren te Rhenen en ovememing van het stadhuis te Veere door het rijk, alsmede maatregelen in take brandveiligheid in musea en de stichting van een Rijksconservatorium voor muziek- dramatische kunst en tenslotte een monu- mentenwet. De heer De Gijselaar (c.-h.) wenscht maat regelen tegen taalbederf. De heer De Zeeuw (s.-d.) bepleit beeindi- gtng van het spellingvraagstuk, waarin thans een ohaos heerscht. Uitbreiding van het nijverheidsonderwijs acht spreker noodzakelijk. De heer De Jong (r.-k.) bepleit o.a. uit breiding van het buitengewoon onderwijs en tnvoering van Esperanto als leervak naast de modeme talen. De heer Smeenge (lib.) wenscht verbete- ring van het leerlingwezen bg nijverheids onderwijs en uitbreiding van het landbouw- huishoudonderwijs. XWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. Voortgegaan wordt met de behandeling van de Winkelsluitingswet. De heer Drop (s.-d.) verdedigt een amen- dement om den gemeenteraad de bevoegdheid te geven, te bepalen, dat alle of bepaalde" groepen van winkels op een werkdag na 1 uur gelsoten moeten zijn. Hij zegt, dat men bij het geven van een vrijen ochtend, zooals thans geschiedt, rechtstreeks ingaat tegen de bedoeling der wet. De heer Van Hellenberg Hubar (V.-k.) ge- looft niet, dat het amendement-Drop zijn doel kan bereiken. De heer Smeenk (a.-r.) vreest, dat bij de beperking van de bevoegdheid van den ge meenteraad deze zich zal onthouden van het maken van een verordening ten deze. De heer Oud (v.-d.) sluit zich aan bij den heer Smeenk, Bovendien gelooft hij, dat men tot een verplichten vrijen middag moet komen niet door winkelsluiting, maar door wijziging van de Arbeidswet. De heer Drop trekt zijn amendement in, omdat bij verwerping de indruk gewekt zou kunnen zijn, dat men tegen verplichte middag- sluiting is. De heer Vos (lib.) licht een amendement toe, om het mogelijk te maken bij gemee'nte- Itjke verordening, dat melk bezorgd kan wor den op Zondag gedurende de sluiting. De heer v. d. Bergh (s.-d.) verdedigt een amendement om den ..verkoop over het hekje" te voorkomen. De Minister neemt het amendement-v. d. Bergh over en laat de beslissing over dat van den heer Vos over aan de Kamer. Het amendement-Vos wordt verworpen met SB tegen 17 stemmen. DE LAATSTE LEZING VAN DE WETTEN VAN YOUNG. De Rijksdag is Woensdagmiddag te 12 uur b(jeengekomen voor de laatste lezing der wet- ten vai Young. Loebe zegt, dat in overeen- stemming met het Seniorenconvent de spreek- tfld op drie kwartier per groep is bepaald met eventjeele repliek voor de groote partijen. Dan neemt rijkskanselier Muller het woord: »Bij de moeizame en langdurige onderhande- lingan die tot het resultaat hebben geleid dat nu voor u ligt is de bevrijding van de bezette geb ec'en het eerste en een nieuwe regeling der herstelbetalingen het tweede voomame doel van Duitschland en zijn regeering ge- weest. De regeering houdt ook nu, bij het be- g'n der laatste lezing, aan de gelijktijdige be handeling van het gsheele complex van vraag- stukken vast. De regeering heeft in geen en- kel stadium de onderhandelingen verheeld dat het ontwerp der deskundigen niet aan de bil- ljjke en rechtmatige verwachtingen van Duitschland vo'.doet en dat critiek gemakke- lijk en gerechtvaard'gd is. Vcor de regeering heeft ech er de overweging den doorslag ge- geven of het geheele plan-Young voor het geheele Duitsche volk een vooruitgang be- teekent of niet. En deze vraag heeft de re geering met ,,ja" moeten beantwoorden. De regeling der herstelbetalingen bevrijdt het Duitsche economische leven van de alles ver- lammende onzekeiheid hoe de toekomst er uit zal zien en ondanks de buitengemeen zwa- re lasten, die ock de regeling van Young ons ople" t, i3 de regeering overtuigd dat een eerlrjke nakoming van dit plan Duitschland Diet tct nadeel zal strekken mits en dit verwacht de regeering natuurlijk met even grcote bss'isthcid de tegenpartij het hare zal dosn om ook haar verplichtingen na te komen. Men heeft het verwijt doen hooren dat de overeenkemst van den Haag ons verplichtin gen heeft opgelegd die in het oorspronkelijke plan der Parijsche deskundigen niet eens ge- noemd waren en ons bepaalde voordeelen ont- hield, n.l. de 400 millioen uit den overgangs- tijd, de tegenwaarde voor de onteigende staats- eigendommen in Polen en de overschotten uit de likw'datie-reg lirg. Het is waar dat de deskundigen later in den Haag nopens deze drie aangePgenheden niet tot overeenstem- ming zijn gekomen en het plan-Young ons ook gcen re.ht geeft deze bedragen op onze be- talingen in mindering te brengen, maar boven d t a:.es staat het groote voordeel dat Duitsch land nu o .k bevrijd is van hoogere betalingen dan de vastgestelde ann'iteiten aangeven, al mocht de conjunctuur nog zoo goed wor den. De deskundigen hebben vastgesteld dat Duitschland t.a.v. zijn voormalige staats- eigend ommen in het aan Polen afgestane ge- bied geen eischen kan stellen, omdat Polen ook de lasten overgenomen heeft en evenmin hebben onze deskundigen de toewrjzing van de overschotten aan ons kunnen doorzetten omdat zj zich, wat dit punt betreft, tegenover de ges'oten pha anx der geallieerde deskundi gen bevonden. De regeering heeft echter an- dere vocrdeelen kunnen bedingen, vooral in de overeenko net met Belgie nopens de in loop gebrachte marken en we hebben met j len een aparte overeenkomst kunnen slut d e ons ook tegenprestatie waarborgt. Geen menech ter wereld kan met eel kans van waarschijr.lijkheid voorspellen of WIJNHAVEN 76, ROTTERDAM, zoekt voor de p'aatsing harer Ben zine pompen, geschikte ADRES- SEN vannieuwopterichtenGarages, waar de exploitat e dezer pompen met succes kan geschieden Zij vergoedt aan den intermediair een bedrag van /ICO,contant, voor elk geval, waar zij tot plaatsing van een pomp overgaat. (Ingez. Med.) plan-Young uitvoerbaar zal blijken of niet. De Duitsohe regeering kan slechts verzekeren, dat zij eerlijk haar uiterste best zal doen om het na te komen. Dit komt onmiddellijk het g.heele Duitsche volk ten goede, want ledere huite.-landscho controle zal nu eindelijk ver- vallen. De f.nancieele politiek voor een Duit sche regeeii g is in de toekomst vrij. De re- geeri g zelf is verantwoordelijk voor haar beta.in en aan het buite land en ingeval endanks Duitsohland's goeden wil deze be- tn.ingen gevaar vo r nieuwe inflatie of voor hot geheeie economisch leven mochten op-/ leveren, kan Duitschland zelf een moratorium afkor.digen. De deskundigen zullen dan bijeenkomen om don geheelen toestaad opiieuw te onderzoe- ken, maar de door de Duitsche regeering af- gcl ogde verklaringen blijven zoolang van koacht. Met de aameming der wetten van Young wordt ee l nieawe bladzijde in de geschiedeni3 vai de verzoening der volkeren beschreven, ten blodz^de, die mot wederzijdschen goeden w 1 de grondslag kan worden voor den weder- ovbouw van het Duitsche economische leven. Alle door de bestrijders van het plan-Young opgeworpen bedenkingsn, alle twijfel en alle be waste leugens die zij verspreid, hebben ten spijt, verklaar ik hior nogmaals plechtig dat met de tewerk zetting van de organen die d t plan moeten uitvoeren alle in het verdrag van Versai lss genoemde sancties vervallen zijn en vervallen blijven. Alle strijdvragen en geschllpunten die nog mochten ontstaan zullen door het Hof in den Haag beslecht worden, waar Duitschland niet laiger als bekliagde maar als gelijkgerech- t gde zal verschijnen. De ontruiming van het bezette gebied in het Riji land is na aanneming dezer wetten ver- zeke d en we kunnen dan eindelijk de bevpl- king genoeg danken voor haar bewezen troiiw en geheohtheid aan den Duitschen stam. Wat echter ia het belang van de bevredl- ging van Eurepa wel tot voldoening mofet stemmen, is dat de goedkeuring van de vocrr- naamste wet waaria de uitkomsten der Haag- oche con erentie neergelegd waren, door den Rijksdag met een flinke meerderheid is ge- schird, cie de drie groote partijed van de ce- geeringscoalitiesociaal-democraten, centrum en Duils he volksparty vertegenwoordigde. Dit beteekent dat de groote mgjSsa van Eet Duitsche volk, welke door de uitersten van links en rechts begrensd wordt, achter het werk van de financieele deskundigen en de gedelegeerden van den Haag staat en de vervullingspolitiek van Stresemann nogmaals plechtig b krachtigd heeft. De nieuwe Internationale Bank van Betalin gen hee't nu den grondslag waarop zij haar o ganisatie kan opbouwen en kan nu alle toe- ber idse en treffen voor het ondernemen van de g ootste financieele operatle die de wereld gekerd h eft sedert den tijd van den oorlog, toen de groote en kleine oorlogvoerende lnh- den en oak een aantal onzijdige staten links en rechts geld uit de zakken der beleggers In hun schatkisten cverhevelden. De eerste tran che" van de Duitsche herstel-obligaties zal sue' rem bi iseerd en geplaatst moeten wor den, i i verband met het plan om nog in den voorz mer de 'ontruiming van de laatste nog bezette zona van het Duitsche gebied haar he- slag te laten krijgen. DE STAND DER VLOOTCONFERENTIE, De vlootaonfarentie te Louden is, schrijft de N R. Crtvoorshand3 vastsreloopen, maar no a niet gestrand, op het Fransche bouwpro- gr-m Da Fran~che marinestaf acht dit het minimum voor de veruediging van het land op twea reefrcntm en de verbindineen met N ord-Afrika en het verdere koloniale rijk. Op c'ergelijke wtjze heeft Engeland zijn minl- mum-behoeften voor veraediging en riiksver- b nd ngslijnen barekend, maar daarbij hadden de Engelschen geen rekening ermee gehouden, dat de F-an^ch-n zulk een sterke vloot zou- den wi'len bezittcn. Frankrijk wil zijn program alleea besnoel~n, als de vloten van de andere magendhaden bii een botsing een deel van de taak van verd dmin^ van het F-a->s"he ge bied overnemen. Hierin hebben Engeland en Amerika niet den minsten zin. Dus handhaaft Frankrijk zijn maritieme eischen. Zelfs Briand die zoozeer een man van den vrede is, weet geen uitweg, want de Fransche marine kan in Europa een dubbele taak krijgen bij een con- li.ct ccsachen Duitschland en Polen, waarbij Italic mosilijkheden in de Middellandsche Zee zau kunnen maken. In 1914 moest Cambon te Londen vragen, cf de Engelsche vloot de Fransche kust aan den Atlantischen Oceaan wilde beschermen, omdat de kern van de Fransche vloot In de Midde landsche Zee moest blijven tegenover Italie, dat bondgenoot van Duitschland en Oostenrijk en welks Iffluding toen nog onzeker was. Verminderiag >van de Fransche vloot tot de sterkte die En* land wenscht, zou naar Fransche meening bedenkelyke verzwakking cp twee zeefronten meebrengen en de verbin- ding met het Noord-Afrikaansche kracht- reservoir in gevaar brengen en de kolonien isoleeren. Amerika en Engeland vragen aan Frankrijk, of het dan geen vertrcuwen in het pact van Ke logg heeft, dat het nog steeds veiligheids- waa.torgen wenscht? Het antwoord uit Pa- rijS is: Als gij zelven daarin zoo sterk ver- trouwen hebt, kunt gij ons ook best dat extra pact erbij geven. Bij het beschouwen van deze moeilijkheden komt men steeds weer tot de slotsom dat de materiee'e beperking der oorlogstoerusting niet kan vorderen, omdat de moreele ontwa- pening te weinig vcortgang maakt. SPANNING TE MADRID. Uit Madrid wordt aan het Berl. Tbl. ge- meld, dat een strijd tusschen officieren en studenten is uitgebrcken. Enkele dagen gele- den hebben een aantal officieren van de ko- ninklijke lijfhuzaren op straat een aantal stu denten aangesprcked en hun de vraag ge- steld, of zj monarchist of republikein wa ren. Diegenen d.e vehklaarden aanhanger van de republiek te zijn, kregen klappen in het gelaat, en werden vervolgens met een rij- zweep mishandeld. De aanvoerder der officie- len werd da mop d or de studenten afgeran- s eld en hierbij vrij erhstig gewond. Naar aanleir'ing van dit incident lieten de te Madrid ia garnizoen liggende officieren der cava'erie aaa links georienteerde profes- soren der universiteit weten, dat zij hen, voor het geval de studenten nogmaals een betoo- ging tegen de monarchie hielden, voor het optreden van de studenten verantwoordelijk zouden s ellen en neer zouden schieten. De toestand is op dit oogenblik zeer ge- s-a nen. Daar de studenten het meest tempe- ramsntvolle deel van de over het geheel erg apathische bevolking zijn, is het mogelijk, dat het tot incidenten k mt, die de ergste gevol- gen kunnen hebben. De studenten hebben zich tot den minister van binnenlandsche zaken gewend en om be- sche -ming tegen het optreden van de officie- rei verzocht. Zij hebben tevens meegedeeld, d t zj, gezien ds bsdreigi-gen der officieren, zich thans nog alleen met revolvers gewapend op straat zullen begeven. Het heet, dat een kolonel zijn officieren heeft te vers'aan gegeven, dat wanneer zij te en avers bu-gers van de wapens gebruik mo ten maken, zij hen in den buik moeten schie en. Door dergeljke uitlatingen wordt het be- vredigingewerk va i de rcgeerlng-Berenguer n .tuurlgk zeer bemoeilijkt. DE AFFUITLOODS. Bij de dezer dagen door Burg, en Weth. al- hier gehouden inschrijving voor den verkoop en afbraak van de affuitloods aan de Burge- meester Geillstraat waren hoogste bieders Gebrs. Verlinde te Zaamslag voor f 2623,60, aan wie de koop, behoudens goedkeuring van den gemeenteraad is gegund. BRANDWEER. Naar we vememen is door Burg, en Weth. aan den heer J. F. de Cooker, overeenkomstig dier.s verzoek, eervol ontslag verleend als op- perbrandmeester. DIPLOMA GODSDIENSTLEER. Voor het diplcma Godsdienstleer slaagden de dames E iza van Graefschepe te Sluiskil, leerling d rRK kweekschool te Etten en Go. E ckh' ut, lee ling van de R.K. kweekschool te Oudenbosch. NUTSDEPARTEMENT. De aandacht der lezers wordt gevestigd op de in dit nummer voorkomende advertentie van de Afd. Ter Neuzen der Maatschappij ,,Tot nut van 't Algemeen", betreffenden den a.s. Dinsdagavond in het „Luxor-theater" te peven avond waarin .zal optreden de heer L. W. Nijland van 's-Gravenhage met ,,intema- ticnale chansons". Het bestuur der afdeeling dat naar afwisseling streeft, heeft op grond van persoonlijke aanbevelingen van bestuurs- leden die elders genoemden heer zagen op treden geengageerd, zoodat verwacht mag worden, dat ook deze avond een genoeglijke zal worden voor hen die er heen gaan. Ter gelegenheid van het eerste optreden in Zeeuwsch-Vlaanderen van het ,,Emsemble- Bouber", het Amsterdamsche Volkstooneel, was het Concert- en Bioscoopgebouw" gis- teravond goed bezet. En men heeft zich den gang niet beklaagd. De opvoering van de levensschets ,,Zeemansvrouwen" van den direc- teur van het gezelschap voldeed algemeen. Fet is een echt stukje volksleven. De uitbeel- ding der vers~hillende typen kan meesterlijk genoemd worden. Alle rollen, tot de kleinste, waren af". O^k regie en decor waren goed verzorgd. Om de goede vertolking zouden we alle rollen moeten noemen, doch we volstaan met de voomaamste, en noemen dan in de eerste plaats Auny Verhulst als ,,Rooie Leen"; haar partne-s Johan Elsensrhn als de zeeman ,,Willem Broer:e" en Jean Lemalre in de on- dankba-e rol van Laurens Hofhuis. Maar zeker mogen we ook niet vergeten mevr. Aaf Buibm-ten Hoops die als de buurvrouw ,,Manke Mle" uitmuntte en door haar spel uit- nrmend zorgde voor het comisch element. Maar ook Herman Bouber als de vader van Po"i Leen en Rika Kloppenburg als ,,Tante Jaantje" en Artoon Burgdorffer als ,,Oom Daan" mogen niet worden vergeten, evenmin als mevr. Mien Erffman-Sasbach in de min- de- sympa'hieke rol van Tante Saar". Do ke-ni~making met dit gezelschap was ongetwijfeld een goede. KERMIS. Bij de alhler door Burg, en Weth. gehouden Yierpachting van staanplaatsen ter gelegen- beid van de in September te ho-uden kermis, sujn staanplaatsen toegewezen aan de na te ipelden inrichtingen welker exploitanten boven het marktgeld hadden ingeschreven voor de daarbij vermelde bedragen: Vlieger- bommensport van J. Dirks te Apeldoorn 11Q; Gebr. Hommerson te Ginneken voor een ,,The Caterpillar", een nieuwe inrichting volgens de metlmde van de bekende 8-banen 240 Gustaaf Collen te Ter Neuze'n, voor een slag- machine 26Jos. Tondeurs te Brussel voor een circus /200; Ch. van de Moortel te Ter Neuzen voor een luchtschorhmel 42; J. du Pont Zoon te Vlissingen voor een draai- molen 98P. M. D. Mergan te Bergen op Zoom voor een schiettent 26; F. Jansen te Sjcheveningen voor een zweefmolen f 106. Naar we vememen is deze week allerwege aan de Belgische grens weer een strenge con trole gehouden op het bezit van passen of nationaliteitsbewijzen. Verschillende personen (lie de grens wilden overschrijden en daarop Biet gerekend hadden werden daarvan de dupe, aangezien zij hun reis niet konden voortzetten. Men zij dus hieraan indachtig en zorge ,,in regel" te zijn. J AARVERG ADERIN G. Gisteravond hield de Vereeniging voor Chr. onderwys alhier haar jaarvergadering in het gymnastieklokaal aan de Grenulaan. Nadat de vergadering op de gebruikelijke wijze was geopend, sprak de voorzitter, de heer J. J. de Jager, een inleidend woord, waarin hrj de vereeniging en hare scholen, aanbeval in den steun der leden en opdroeg aan Hem van wien de zegeningen afdalen. Uit de jaarverslagen zoowel van den secretaris als van den penningmeester bleek van voor uitgang. Het ledental bleef stationair. Het leerlingental der lagere school bleef gehand- haaft, terwijl dat der M.U.L.O.-school in stij- gende lijn gaat. In de commissie tot nazien der rekening werd in de plaats van den aan de beurt van aftreding zijnden heer H. de Vriend aange- wezen de heer L. Moes, terwijl de periodiek aftredende bestuursleden, de heeren D. E. Wolfert, M. v. d. Gouwe, D. H. Littooij en J. L. Mulder, werden herkozen. Met een opwekkend woord voor het komen- de vereenigingsjaar en dankgebed door den heer D. Scheele, werd de vergadering ge- sloten. PASMUNT OP DE POSTKANTOIiEN. Naar aanleiding van de bespreking in de laatste vergadering der Kamer van Koop- handel en Fabrieken alhier, over het ver- krijgbaar stellen van pasmunt op de post- kantoren, komt het ons niet ondienstig voor, aangezien de bepalingen daaromtrent niet van algemeene bekendheid blijken te zijn deze hier mede te deelen. Er worden aan de postkantoren verstrekt verzegelde zakjes inhoudende voor een be drag van f 250 aan kwartjes en van f 100 aan dubbeltjes. Onjuist is evenwel de meening, die bleek te bestaan dat men zoo'n zakje tegelijk moet afnemen. 1 Gegadigden kunnen de pasmunt krijgen in bedragen tot 20 kwartjes, 10 aan dubbel tjes en 1,— aan bronzen of nikkelen pas munt. Voor de verstrekking van die pasmunt wordt evenwel de medewerking van het pu- bliek ingeroepen, om, indien men een be paalde hoeveelheid denkt noodig te hebben, daarvan v66raf opgaaf te doen, opdat voor het betrekken van den noodigen voorraad kan worden gezorgd, daar op de kantoren geen groote voorraden beschikbaar worden ge- 'houden. Overeenkomstig de bepalingen moeten de kantoren zilveren pasmunt slechts aannemen 'tot een bedrag van 50 en bronzen of nikke len pasmunt tot een bedrag van f 10. P. T. EN T. De heer P. D. Goetheer, directeur van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Sluis, Is In gelijke betrekking benoemd te Oostburg. ELECTRICITEITSVOORZIENING TE AXEL. D Door den heer Ph. J. van Dixhoom zijn Sopens de electriciteitsvoorziening door de N.V. „P.Z.E.M." in de gemeente Axel de vol- gende vragen gedaan: 1°. Is het aan Gedeputeerde Staten be- kend, dat door 91 Ingezetenen der gemeente Axel bevattende 142 woningen, 48 boerderijen en 1536 H.A. land in het oostelijk deel der gemeente aan den Raad dier gemeente een verzoekschrift is gezonden om steun en mede werking om tegen matige en behoorlijke garantiestelling aansluiting te verkrijgen aan het net der N.V. ,,Provinciale Zeeuwsche Plectriciteits-Maatschappij (P.Z.E.M.) 2°. Is het juist, dat de P.Z.E.M. alleen de ruime winstgevende deelen dezer gemeente van stroom zal blijven voorzien en de buiten- bewoners, niet dan tegen zeer hooge kosten aansluiting zullen verkrijgen? 3°. Is door het College van Gedeputeerde Staten niet een middel aan de hand te doen, dat ook de buiten-bewoners evenals elk ander Provinciaal inwoner gelijk gerechtigd van electrischen stroom zullen kunnen worden yoorzien 4". Is het College van Gedeputeerde Sta ten bereid in de eerstvolgende openbare ver gadering der Provinciale Staten van Zeeland bovenstaande vragen te beantwoorden? Hierop is door Gedep. Staten het volgend antwoord gegeven: Door het gemeentebestuur van Axel zijn aan de N.V. .P.Z.E.M." inlichtingen gevraagd over de voorwaarden, waaronder het oostelijk deel dier gemeente, t. w. het deel, oostelijk van den weg SpuiAxelDrie Schouwen, bevattende het in de eerste vraag genoemde .aantal woningen, boerderijen en H.A. land, geelectrificeerd zou kunnen worden (onder de 142 woningen zijn de 48 boerderijen begre- pen). Naar aanleiding daarvan is een raming van kosten gemaakt, waaruit bleek, dat de maatschappii zich te dezer zake een uitgave van pl.m. j 95.000 zou moeten getroosten. MET Alvorens elders te koopen, vrage'men eerst prijs bij TER NEUZEN. (Ingez. Med.) De vennootschap acht zich, mede in ver band met de op dit stuk aan Provinciale Staten gedane toezeggingen met betrekking tot de Noord- en Middengroep, evenwel niet gerechtigd, uitbreidingen tot stand te bren gen, tenzij een stroomopbrengst van 20 's jaars van de kapitaalsuitgave gegaran- deerd is. Aan het gemeentebestuur is dan ook mede- gedeeld, dat ter zake van deze electrificatie een bedrag van 19.000 aan stroomopbrengst 's jaars verzekerd zou moeten zijn. Blijkens het in de bladen verschenen raadsverslag is dit bedrag exorbitant hoog geacht. Evenwel vorderen de aanlegkosten ten gevolge van de groote oppervlakte van het gebied en de ver- spreide ligging der aan te sluiten perceelen, een zoo groot kapitaal, dat ook voor de meest bescheiden rentabiliteit wel een relatief hooge stroomopbrengst gevorderd moet worden. Waar het bedrijf eerst kort de moeilrjke jaren te boven is, acht de vennootschap eenige voorzichtigheid bij het doen van zoo groote kapitaalsuitgaven voorshands strikt noodig. Met minder kosten ware het gebied in kwestie te voorzien, indien het net der ge meente Zaamslag in het bezit der vennoot schap was, zoodat daarvan ter aansluiting van verschillende perceelen gebruik gemaakt zou kunnen worden. Ook zou de electrificatie van enkele ge- deelten van de bedoelde streek met meer nor- male kosten kunnen plaats hebben; het ge meentebestuur wenschte echter een plan voor de geheele streek. Intusschen wordt het over- leg met het gemeentebestuur over deze zaak nog voortgezet. Ook Gedeputeerde Staten houden op deze aangelegenheid inmiddels de aandacht ge vestigd. De eerste drie vragen mogen hiermede be- antwoord zijn. Wat de vierde vraag aangaat, zij aange- teekend, dat deze schriftelijke behandeling niet zonder meer leidt tot verdere bespreking in eenige zitting der Provinciale Staten. HET HULSTERSCHE COSTUUM. Freu'e S. C llot d'Escury tnricht ons, dat het dcor ons overgenomen bericht betreffende het schenken van een Hulstersch costuum aan het Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen te Mi'delburg niet geheel juist is. De Zeeuw sche Folklorecommissie heeft door hare be- mk'deling het costuum in hoofdzaak (enkele i kleine onderdeelen zijn door haar geschonken) i v or het Genootschap aangekocht. Sleraden waren er niet hij. Het Zeeuwsch Genootschap was reeds in het bezit van mooie Hulsteroor- telen; voor een bloedkoralen ketting met slot moet nog gezcrgd worden. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het aantal aangegeven gevallen van be- smettelijke ziekten over de week van 2 tot en met 8 Maart in de provincie Zeeland bedroeg: febris typho'idea (buiktyphus)Graauw en Langendam 1; roodvonk: St. Maartensdijk 2, O. en W. Souburg 1, Vlissingen 1, Zierikzee 1; diphtherie: Goes 1, 's Heer Arendskerke L In genoemde week werden geen gevallen van encephalitis na inenting ter kennis van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid ge- bracht. PROVINCIALE STATEN. In de gisteren voortgezette zitting der Prov. Staten (waarvan het verslag nader volgt) werd het voorstel van den heer Van Dixhoorn tot verzending der tariefswijziging voor den stromboctdienst naar de afdeelingen verwor pen. De voorsteller stemde zelf tegen. Hij stelde evenwel een motie voor in verband met den stcombootdlenst, die In handen van Ged. Staten Is gesteld. Het voorstel van Ged. Staten betreffende het verlcencn eener subsidie ten hate der R.K. Landtouwschool te Hulst werd na breedvoe- r'ge bespreking aangenomen met 20 tegen 18 stemmen. In de heden voortgezette zitting werden zon der hoof del/ke stemming aangenomen de nog resteerrnde voorstellen van Ged. Staten: to1: overname van de electrische centrale ta Ter Neuzen; tot uitbreiding der centrale te Vlissingen en het verkrijgbaar stellen van electrische tn- stallages in huurkoop; tot overname der electrische netten te Echocndijke en te Ph'llippine; tot wjziri^g van het besluit tot het ver- strekken van een renteloos voorschot ter ver- betering van den weg Clinge-St. Jansteen; Bij wiiriging der begrooting werd een post van f 5000 geraamd voor deelneming aan den feestdag ter viering van den 50^ten jaardag van H. M. de Koningin te Middelburg. De heer Onderdijk vroeg namens ziin fractie aan- teekening dat zij hiertegen hebben gestemd KERKGANGER OVERLEDEN. Fed-mmorgen is tijdms den vroegdienst In de R.K. kerk te Middelburg een der kerkgan- gers p'otscl'ng overleden. DE COoPERATIEVE SUIKERFABRIEK „ZEELAND." Donderdag werd te Middelburg in het cafd „De Eendracht", een vergadering gehouden van aandeelhouders van de Zeeland", onder leiding van den heer F. J. Castel te Veere,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1