ALGEMEEN NIEUWS- F.N AQVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. bi.nhenlahd. De dolende Juweelen STER-TABAK STER Spirosal - oplossing, No. 8495. WOENSDAG 26 FEBRUARI 1930. 7(F Jaargang FEtriLLETON. BTJITENL AND. Ondragelijke smarten Aspirin-tabietten DE BENOEMING VAN BURGEMEESTERS. SO Zulk een geestdril aanstekelijk! Wie vroeger een pijp rookte uit sleur zal na kennismaking met enthousiast uitroepenr „Ik wist niet dat er in een pijp Ster-tabak zulk een wereld van genot verscholen lag!" TABAK MAAKT VRIENDEN TER NEUZEN, 26 FEBRUARI 1930. ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen v,'.. f, 81 r>*r 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor EeWfe en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Afcornementen voor het bultenland alleen bij voomitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. M ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadivertentien by regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijghaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. B =»sloten wordt om de 22 Januari jl. inge- sonden nadere nota van wijziging op de Drankwet In verband met de ingrijpende wij- sigingen die de nota brengt, naar de afdeelin- gen te verzenden. Het ontwerp betreffende de eerste afdee- Ung der Indische begrooting wordt aangeno- men met 61 tegen 22 stemmen. Tegen: s.-d. •n comm. A an de orde komt de volgende afdeeling (Justitie) der Indische begrooting. De heer De Visser (comm.) cntiseert scherp de klassejustitie, de lijfstraffen en de poenale eanctie. Spr. wijst voorts op de slechte ar- beidstoestanden, de uitbuiting van kinderen beneden de twaalf jaar en vraagt afschaffing van lijfstraffen, doodstraf en poenale sanctie. Hi) dient eenige moties in, die niet worden ondersteund. v De heer. Van Boetzelaer v. Dubbeldam (c.n.) meent, dat doodstraf en lijfstraffen in Indie nog niet kunnenworden gemist. Spr. vraagt verbetering van de opsporing van misdadigers Bprekeiide over de koelieaanslagen, drmgt »pr aan op verbetering van de arbeidstoe- standen, meer vrijheid voor de werknemers en bet invoeren van een wekelijkschen rustdag. De heer Cramer (s.d.) bepleit eveneens af schaffing van de doodstraf. De toestand in de gevangenissen is verbeterd, doch de ruimte is te beperkt. Spr. hoopt op spoedige instelling van een departement van arbeid en volksge- sondheid. STEUN VAN RIJKSWEGE AAN BURGERWACHTEN. Het ministerie van Binnenlandsche Zaken «n Landbouw heeft aan burgemeesters en commandanten van burgerwachten een cir- culaire gezonden betreffende den van rijks- wege te verleenen steun aan burgerwachten. Deze circulaire bevat afwijkingen bij vorige ten aanzlen van de te verstrekken patronen, waarvan het aantal lets verhoogd wordt, zoo- dat bijv. een burgerwacht van 101200 leden 10 patronen ontvangt per gewapend lid voor de eerste 100 en 25 per lid voor de overige. Vorig jaar waren die getallen 30 en 25. Ook de oefeningsgelden zijn lets verhoogd. Was het grondbedrag, waarop de rekening geba I3e:d was, vorig jaar per oefenend lid 0,30," tha s is zulks 0.40, evenals in 1928. Hierc'oor komen verschillende burgerwach ten, die in het algemeen met financieele moei- Hjkheden te kampen hadden, in lets gunstiger ccnditie. Er is in den laatsten tijd nog al eens wat stof opgewaaid over een burgemeestersbenoe- ming. In de memorie van antwoord op het voorloopig verslag van de afdeelingen der Eerste Kamer over de rijksbegrooting, wordt daarover het volgende gezegd: Bij burgemeestersbenoemingen pleegt in zoover rekening te worden gehouden met godsdienstige en politieke overtuiging, dat als regel de burgemeester wordt benoemd uit die partijen, die de meerderheid in den gemeente- raad vormen en bij voorkeur uit de politieke partij, die in deze meerderheid over het grootst aantal raadszetels beschikt. In Hilversum be- staat een rechtsche meerderheid, van welke drie tot de anti-rev., vier tot de christ.-hist. en zes tot de katholieke partij behooren. door K. R. G. BROWNE. 49) (Vervolg.) Ze keerde om en begon denzelfden weg, waarlanas ze gekomen was, terug te wandelen. Die weg bracht haar door een boschje naar een overstap met een hek boven aan een sterk afglooiend veld, waar vandaan men een prachtig uitzicht had op Quantock Royal, dat als een dorp uit een groot model speelgoeddoos in het dal uitgestald lag. Carmencita klom op het hek om uit te rusten en bekeek op haar gemak de details van de speelgoed doos: het ,,Wapen van Croyde" met zijn bedrijvig rookenden schoorsteen; het landhuisje van George's tante met een groep restauratie-ingredienten: ladders en emmers in den achtertuin; het huisje van de Turtles, waarin de oorzaak van al haar onrust was en smallen, kronkelen- den weg, die door het dorpje heen, den eenen kant op naar Cherryfarthing en den anderen kant op naar Yeobury voerde. Opeens boog ze zich voorover en keek met gespannen aandacht naar omlaag. Want op dien bewusten weg gebeurden zonderlinge dingen! Ruim een halven kilometer van den Zuid-kant van het dorp af, in de richting van Yeobury, lie- pen drie figuurtjes, kleine poppenfiguur- tjes, die echter in den helderen damp- kring gemakkelijk te herkennen waren; George, Mr. Todd enjaeen politieagent! Afgezien hiervan meent ook de minister dat slechts zij met het burgemeesterschap mogen worden bekleed, van wie men zeker is, dat zij wet en gezag zullen handhaven. HET NIEUWE FRANSCHE MINISTERIE REEDS GEVALLEN. Na een opgewonden en op sommige oogen- blikken verbitterd debat over de Regeerings- verklaring van het nieuwe kabinet, werd door de Fransche Kamer een motie van vertrouwen in het Ministerie-Chautemps met 277 tegen 292 stemmen verworpen. De ministers verlieten daarop de zaal en een half uur later had de president het ont- slag van deze ministers, die 4 dagen geleden optraden, reeds aanvaard. eestdrift werkt (Ingez. Med.) VOOR DIERENBESCHERMING. Gisteravond werd in het Concert- en Bioscoopgebouw een film vertoond, gewijd aan de dierenbescherming. Er was veel be- langstelling, vooral van de zijde der jongeren. Ingeleid door den heer J. Cambier, wacht- meester der marechaussde alhier, gaf de heer Ennik, algemeen inspecteur der Nederland- scbe vereeniging tot bescherming van dieren, Carmencita keek belangstellend naar het bewegen van die dwerg-gedaantetjes en begon zich juist met steeds grooter wordende verbazing af te vragen, wat de dienaar van den Heiligen Hermandad in dat gezelschap deed, toen ze het trio zag halt-houden en een ervan, de politie agent zich zag bukken, alsof hij de punten van zijn schoenen ging bewonde- ren. Bijna gelijktijdig maakte een andere dwerg George natuurlijk een plot- selinge beweging, waarvan het gevolg was, dat de politie-man dwars de straat overvloog en in de heg wegdook. En meteen daarop, nog voor de kreet door de ooggetuige in haar overbluftheid over dat merkwaardige incident geslaakt, weg- gestorven was, keerden de twee poppe- tjes, die George en Mr. Todd waren. zich om en race-den in een zeer behoorlijk tempo den weg op, in de richting van Yeobury. En geen vijf seconden later was de politie-agent achterwanrts de heg uitgekropen en zette hij hen, met zijn armen zwaaiend also! het molenwieken waren, in galop na. Carmencita slaakte een tweeden kreet en heesch zich op een hoogerc lat om de afwikkeling van het miniatuur-drama beter te kunnen volgen. Van haar ,,loge"- standplaats zag ze de Ford voile tien tellen eerder dan de eigenlijkc acteurs. Ze zag George om den bocht in den weg heen galoppeeren op den voet gevolgd door Mr. Todd; ze zag hem bij de Ford stilhouden, zijn metgezel een zetje geven, zelf naar binnen klimmen en de beide deurhelften dichtdoen; ze zag een onbe- kende mannenfiguur met een baard, zoo rood dat hij als een baken het geheele landschap beheerschte, uit een huisje komen, achterom de auto loopen en den starter gaan bewerken; ze zag den politie- te Voorburg, een uileenzetting van de ver- toonde films. Deze gaf b v. in beeld hoe men in sommige plaatsen van ons land de paarden behandeld en inspant. U.teengezet werd, hoe men dit niet moet docn en boe rgpen deze dieren, die voor ons het Werk verrichten voor noodelooze kwellingen moet vrijwaren. Het scheen ons toe, dat de op het doek vertoonde gevallen, zich in deze streken uiterst zeld- zaam zullen voordoen en men hier over het algemeen wel zorg dra^gt voor z'n dieren. De behandeling der dieren en het peil waarop dit staat, houdt vermoedelijk ook zeer nauw verband met het peil der bevolking, dat met de dieren omgaat en jean daamaar wel eenigermate worden afgemeten. Vervolgens kregen we er een kijkje op hoe men de koe- beesten bet beste behandeld, in lichte, luch- tige en reine stallen, ook werden behandeld de varkens, de huisdiereii als honden en ka- ten en voorts ook het pluimvee. In beeld werd vertoond hoe men el- verkeerd mee han- delt en hoe er mede gebandeld behoort te worden. Het was wel edn leerzame avond. DE RADIO-DISTRIBUTIE. De Zuid-Nederlandsche Radio Distributie- Maatschappij te Vlissingen heeft dezer dagen de lOOOe aansluiting tot stand gebracht. Hierdoor wordt wel het bewijs geleverd, dat de radio-distributie zich daar ter stede in een bijzondere populariteit mag verheugen. SLUISKIL,. Onderwijs. De heer Adr. Verpoorte, kweekeling met akte aan de openbare school alhier, is als No. 2 geplaatst op de voordracht ter benoe- ming van een onderwijzer aan de openbare lagere school te wyk (bij Heusden). Indrukwekkende stoet. Onder buitengewone belangstelling van de zijde der Sluiskilsche bevolking werd Zater- dagmiddag j.l. het stoffelijk overscbot van den op zoo diep tragische wijze om het leven gekomen ingenieur d'E. uit het ziekenhuis naar het station overgebracht, om verder per spoor naar Frankrijk vervnerd te worden. Achter de lijkbaar stelden zich nabij het ziekenhuis op de directie van de cokesfabriek, het kantoorpersoneel, eenige ingenieurs, tal van kennissen van den ontslapene en een groot aantal arbeiders. Een schat van kransen en bloemen ge- tuigde van de groote sympathie, welke de geziene ingenieur by zijn leven allerwegen had ontmoet. Bij het station aangekomen, sprak de vader van het slachtoffer diep ontroerd eenige woorden van dank, speclaal aan directie en ingenieurs van de cokesfabriek, en voorts aan alien, die deelneming hetoond hadden in het vreeselijke ongeluk, dat hem had getroffen. Wederom een conferentie. Nadat twee weken geleden in een bespre- klng tusschen de directie van de cokesfabriek bn de hoofdbesturen der fabrieksarbeiders- organisaties inzake loonsverhooging reeds Overeenstemming was-bereikt, werd besloten, dat spoedig tot een nieuwe conferentie zou Worden overgegaan, in welke dan nader over- leg gepleegd zou worden betreffende de be- taling op Chr. feestdagen en het invoeren van 6 vacantiedagen. Men deelt ons mede, dat deze conferentie definitief is vastgesteld op Vrijdag 28 Fe- ibruari a.s. Evenals de vorige maal zullen van arbei- iderszijde aanwezig zijn de hoofdbestuurs- Vertegenwoordigers van de modeme, de R. K. bn de Belgische fabrieksarbeidersbonden. tagent op zijn beurt de bocht in galop peeren en Roodbaard aanspreken. Ze zag, hoe hij na het gesprek, dat geen •halve minuut duurde, een tel of tien be- isluiteloos bleef staan, voordat hij langs 'Jeen voetpad door een veld ten westen wan den weg van het tooneel verdween; ze zag Roodbaard achter het stuur klim men; ze zag de auto zich in beweging zetten en vergezeld van een reusachtige stofwolk verdwijnen. Daarna Voile zestig tellen, nadat de Ford zijn exit gemaakt had, bleef ze overbluft staan kijken. Dan sprong ze van het hek af en begon het pad langs de vrij sterke heu- velglooi'ing af te racen. Als lichaams- beweging werkelijk gedachten-stimulee- rend werkte, moest ze nu hollen. zoo hard ze kon. Want ze verkeerde geen oogenblik in twijfel over de beteekenis wan het merkwaardige schouwspel, dat ■■ze zooeven gezien had. Om de een of andere reden waren Mr. Todd en George door de Wet, wat je met een vakterm noemt, ingerekend, daarna waren ze ont- snapt op een komische-film manier en ver volgens in den Ford-vrachtwagen aan den gezichtseinder verdwenen. Maar wat hadden ze uitgevoerd? Wat konden ze in dien korten tijd, die verloo- pen was sedert zij hen het laatst gezien had, gedaan hebben, dat de be-uniformde Macht eraan te pas had moeten komen! Midden in het bedenken van mogelijk- heden kwam ze opeens op een andere, buitengewoon onaangename gedachte. Het was zeer onwaarschijnlijk, dat Quan tock Royal op meer dan een politie-agent kon bogen en dus moest de man in uni form, wiens vernedering op den open- baren weg ze bespied had, de beniidens- waardige echtvriend van Mrs. Turtle zijn. Alle kans dus dat George's escapade Het licht-tarief. In het laatste nummer van ,,Ons Electrici- teitsblaadje", uitgave van de P.Z.E.M., komt de mededeeling voor, dat Sluiskil-West en Sluiskil-Oost per 1 Januari 1930 in een lagere tariefklasse zijn geplaatst dan in 1929 bet geval was. Betaalden de Sluiskilsche licht- verbruikers tot dusverre een maximum-prys van 37 cent per K.W.U., met ingang van 1 Januari j.l. is die pry's met 2 cent verminderd en Alzoo gebracht op 35 cent per K.W.U. Dit vindt zyn oorzaak in het feit, dat het aan tal aansluitbare perceelen de 90 overschre- den is, waarmee Sluiskil naast IJzendijke en Schoondyke in Zeeuwsch-Vlaanderen asm de spits staat, ja, met uitzondering dan van de groottre plaatsen als Vlissingen, Middelburg, Ter Neuzen, Goes en Zierikzee, zelfs in heel Zeeland! Helzelfde kan gezegd worden van de Axel- sche Vlakte, waar de stroomverbruikers alzoo een Beduidend voordeeliger tarief hebben dan in Axel zelf. Natuurlijk geldt de bovengenoemde prys van 35 cent per K.W.U. alleen voor hen, die buiten het vastrechttarief vallen of daarvan geen gebruik wenscben te maken. De vastrecbtbedragen zelve zullen voor wat 1930 en volgende jaren fyetreft opnieuw wor den vastgesteld aan de hand van de herziene kilowattuurprijzen. De stroomprgzen hebben zich in het laat ste j^ar dus wel sterk in dalende richting bewogen! Hiermee is een gezonde en meer dan nrijzenswaardige toestand ontstaan, want bet hlectrisch licht valt nu door den vermin- derden prijs nagenoeg binnen het bereik van iedereen, wat v66r enkele jaren van een stroomprys k raison de 55 cent niet gezegd kon worden. Overal, waar we in den laatsten tyd ons oor eens te luisteren hebben gelegd, viel dan ook slechts eenstemmige tevredenheid te con- stateeren. En daar is inderdaad reden toe! We zijn op den goeden weg, en als nu binnen afzienbaren tijd Sluiskil het eens zoover kon sturen, dat het dezelfde condlties als Ter Neuzen verkreeg, wat natuurlgk geenszins onmogeiyk is, dan kunnen de Sluiskilsche lichtverbruikers zich met een gerust geweten de handen wry'ven en de opgeruimde ver- zuchting slaken: „Nu zijn we, waar we wezen moesten!" Hoe anders dan met bet electrisch licht is het met, het gas gesteld! Dat blyft maar suk- kelen, of eigenlijk: er gebeurt in het geheel niets. 50 aansluitingen lijkt ons toch heuscb voor Sluiskil wel te balen. De kwestie is echter: Wie gaat er op uit, om betreffende dat percentage gegevens te krijgen? Als we ons niet vergissen, meenen we, dat, toen destijds de overeenkomst met Axel in den Ter tNeuzenschen gemeenteraad tot stand kwam, dienaangaande geen bepalingen zijn gemaakt, m.a.w. het staat niet vast, of het initiatief om Sluiskil van gas te voorzien, moet-. uitgaan van Ter Neuzen, van Axel, of van de Sluiskilsche bevolking zelf. Aeademisch is de zaak misschien op te lossen, maar voor ons staat dat bij vaarbaat gelijk, met egn Jantje-van-Leiden, en daarmee is Sluiskil nu juist niet gebaat. We heb ben ivan deze plaats al eens eerder op die precajre kwestie de aandacht gevestigd, maar tot onze niet geringe spyt hebben we moeten ervaren, dat er van geen enkele zyde op ge- reageerd is. Wat ons intusschen niet heeft weerbouden, het mogelijke geschilpunt opnieuw in de welwjllende aandacht van een ieder aan te bevelen. „Ende desespereert niet!" van den vorigen nacht bekend geworden was. Wat voor reden kon er anders voor zijn arresteeren bestaan, hetzij hij of Mr. Todd in het laatste halfuur net een of andere ongeoorloofde feit uitgehaald hadden? Met deze verontrustende ge- volgtrekking had ze het einde van het voetpad bereikt. Ze klom over een twee- de hek, en ging de dorpsstraat naar den kant van het „Wapen van Groyde" in, met de bedoeling om bij Mr. Bolitho alle informaties in te winnen, die hij in staat was te geven. Maar Mr. Bolitho bleek, wat informa ties geven betrof, niet tot veel in staat. Hij verklaarde, dat hij met den besten wi! van de wereld niet kon begrijpen waarom de heeren Carr en Todd met Turtle uit wandelen gegaan waren, maar dat de andere meneer misschien 't een en ander erover zou kunnen vertellen, de lange magere meneer die ,,chez" Mrs. Turtle gelogeerd was. Die wist er beslist meer van, want die was bij het onderhoud op het voorpleintje tegenwoordig of toch dicht in de buurt geweest. Alle kans dus, dat hij zou kunnen vertellen, wat erachter zat. j Aldus Mr. Bolitho, een Mr. Bolitho die manmoedig kampte om een nieuwsgierig- heid, zoo acuut en hevig, dat het bijna een physiieke pijn was, er onder te houden. 't Was dan ook een rare geschiedenis. vond Mr. Bolitho. en hij zou er heel wat voorrfover gehad hebben, om het in alle details met een critisch-gestemd iemand te hebben kunnen bespreken. Maar Miss Milligan was blijkbaar van een andere opinie, want nadat ze hem wel een minuut langdzoo strak had staan aankijken, dat hij "eatvan begon te blozen, knikte ze en zei, kortaf: ,"Zoo! Hm! Dank u wel, Mr. Bolitho", en wandelde weg. Waarna Mr. kunnen in spieren en gewrich- ten door rheumatiek, ischias en spit in den rug veroor- zaakt worden. U weet, dat de pijnen lenigen. Steunt deze werking echter nog, door de pijnlijke plek- ken in te wrijven met welke diep in de huid dringt. BAYER (Ingez. Med.J ZAAMSUAG. Sinds eenigen tijd zijn alhier in omloop Italiaansche, Duitsche en Belgische geldstuk- ken, die voor een kwartje in betaling wordenr gegeven. Ook dubbele Belgische franken worden bij verschillende gelegenheden voor een gulden de menschen in handen gestopt, terwijl onlangs een vijffrankstuk voor een rijksdaalder werd aangenomen. Vele perso- nen zijn reeds op deze wijae bedrogen en vooral bij schemeravond. Vermoedelijk worden deze geldstukken ver- spreid door arbeiders uit den vreemde, welke alhier nabij de grens in groote getallen werk— zaam waren en nog werkzaam zijn. HONTENISSE. Dezer dagen bevond de familie v. D. alhier zich in de keuken toen het dochtertje plotse- ling leven in het cafe hoorde. Zich daarheen- tegevende, zag zij een persoon aan de scbuif van de toonbanklade staan. De cafchouder controleerde het geldbakje en daaruit bleek een bankbiljet van 10 te zijn ontvreemd. Een achtervolging geschiedde en D. kon den per soon, die inmiddels de vlucht had genomen, achterhalen. De man bleek het briefje van 10 bij ontdekking door het meisje in den spoelbak te hebben geworpen, alwaar het ook werd teruggevonden. De politie werd gewaar- schuwd en de man bleek een stalknecht te zijn van de veeboot ,,Lavilette" die de3 mor- gens te Walsoorden een aantal runderen had gelost. Na in arrest gesteld te zyn is de knecht zekere v. d. A., wonende te Rotterdam, den volgenden morgen in vrijheid gesteld. (Midd. Crt_>- Bolitho maar eens zuchtte, zich omkeerde en, mediteerend over de eigenaardigheden van het stadsvolk, met zijn Verk voort ging. Carmencita Atapte regelrecht op het huisje van de familie Turtle af. Haar tred was fier en haar donkere oogen fonftdl-- den strijdlustig, want Mr. Bolitho's ver- klaring had haar verteld, waar de sleutel tot de puzzle te vinden was. Ze deed het hekje open en wandelde met het vast- besloten air van een wijk-bezoekster, die bij een bibberenden huurder komt wel- doen, het pad op. Of het echter haai doel was om wel te doen, stond te bezienr De deur van het huisje stond open, maar zelfs op haar herhaald kloppen kreeg ze geen antwoord. Dus ging ze de miniatuur-hal binnen, bleef staan en fuis- terde. Het huisje was niet zoo oud als het eruit zag; het was een van een drie- tal, dat in 1925 door een ondememendeir aannemer, woonachtig in Yeobury een man, die van veel en vlug verdienen hielcS gebouwd was. En dus waren de muren en de zoldering dun, zoo dun, dat de zelfde spijker, die in den ..selon" van Mr; Turtle de ,,Kroning van Koningin Victo ria" op haar plaats hield aan den andereir- kant in de zitkamer van Mrs. Hammich. een photographie van Minehead pier in een roodpluche lijst den noodigen steun verleende. Door die dunne muren en dunne zoldering drongen nu geluiden tot Carmencita door, die onmiddellijk haar onverdeelde aandacht hadden. Boven" liep iemand heen en weer Zonder zich een oogenblik te bedenken ging ze, vlug en onhoorbaar. de trap op, deed de deur van de kamer, waaruit genoemde geluiden afkomstig waren, open en wandelde naar binnen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1