den. het jaar bijna even groot waren als in No vember en December en, gelet op de uitge- strektheid van den Keuringskring, komt het hun voor, dat het verleenen eener vergoeding voor meerdere werkzaamheden, op den basis van de over 1928 verleende vergoeding, billijk is. Zij stellen daarom voor, aan den Keurings- veearts, hoofd van dienst, voor die meerdere werkzaamheden en kosten in 1929 een ver goeding te verleenen van f 150 in totaal. De heer VAN DIXHOORN merkt op, dat dit weer het oude liedje is; ze grijpen met beide handen naar een baantje, maar als ze het eenmaal hebben, moet het salaris weer verhoogd worden. In het bijzonder heeft het spreker geergerd, dat als argument wordt aangevoerd, dat die dienst is uitgevoerd tijdens ongunstig weer. Men zal dan voor den keur- meester mooi weer moeten bestellen. Dat ar gument snijdt geen hout, iets anders is het dat meer werkzaamheden zijn verricht. Maar als ze de functie hebben moet er meer betaald worden. Hij zal er zich echter niet tegen verzetten. De VOORZITTER merkt op, dat de zaak z66 niet is. Er zijn voor het verrichten der werkzaamheden in het keuringscentrum 2 menschen benoemd; nu was er een vacature, gedurende welken tijd 66n persoon, den dienst voor twee moest verrichten. Dat heeft de functionaris toen gedaan onder zeer ongun- stige weersomstandigheden. Zijn verzoek is niet onbillijk te achten. V66r dien trjd is ook ■vergoeding gegeven voor de waarneming der vacature. De heer 't GILDE had iets willen zeggen, doch de Voorzitter heeft hem door zijn toe- liehting reeds het gras voor de voeten weg- gemaaid. Het argument voor het verrichten van meerderen dienst komt bij hem ook in aanmerking, maar hij gevoelt overigens ook niet veel voor dergelijke verzoeken. Voor deze gelegenheid zal hij nog voor stemmen. De heer DIELEMAN zal er ditmaal ook nog zgn stem aan geven aangezien hij ver- meent, dat dit nu de laatste maal zal zjjn. Hij wijst er voorts op, dat het al een jaar geleden is, dat dit meerder werk is verricht. Het lijkt hem niet juist, dat er nu pas om vergoeding gevraagd /wordt, maar hij veron- derstelt dat dit wel niet de schuld zal zijn van den betrokken functionaris. De VOORZITTER noemt die veronderstel- ling niet juist. Het verzoekschrift is pas ge- dateerd van 14 Januari 1J. en had dus door Burgemeester en Wethouders niet vroeger aan de orde kunnen worden gesteld. De heer DIELEMAN vraagt, of het dan niet gekomen is als gevolg van het opmaken van de rekening, Waarom is het niet eerder gezonden De VOORZITTER kan dit laatste niet be- antwoorden, doch herinnert, dat ook het vs>rig jaar, na afloop van het dienstjaar het verzoek om vergoeding voor meerdere dien- sten is ingekomen, Het voorstel wordt aangenomen met alge- meene stemmen. 8. tJltkeering aan lagere scholen over- eenkomstig art. 101 der L. O. wet. Burgemeester en Wethouders deelen mede, dat de kosten per leerling van de openbare lagere school alhier uitgegeven over het laat ste dienstjaar, waarover de rekening is ge- sloten, bedraagt 10,34. Zij stellen voor, overeenkomstig art. 103, 3e lid der L. O. wet 1920 een voorschot te verleenen van: /3200 aan de Chr. Nat. school Nieuwstraat; 1085 aan de Bijz. School, Spui, en jf 1250 aan de R. K. School, Walstraat. Met algemeene stemmen wordt aldus besloten. 9. Electrificatie van Kjjkuit en omge- ving. Naar aanleiding van het in hunne handen om bericht en raad gestelde adres van be- woaers van Kijkuit en omgeving om tusschen- komst te verleenen ten einde, dat deel der gemeente van flicCtrjciteit te voorzien, deelen Burgemeester en WethouuS!Ts mede. Toen dit adres was ingekomen, hebben wij bu de Direct* uen Directeu? der gasfabriek beiden verzocht eene kosten- berekening te geven, teneinde dat gedeelte der gemeente van een betere lichtbron te vooriifen. De directie van de P.Z.E.M. legde eerst een plan over van een lichtvoorziening van den polder Beoostenblij Benoorden met eenige uitloopen. Pe garantie van dit net zou 6940 bedragen. Dit plan bevredigde 0ns niet, daar het ge deelte Beoosten- en Bewestenblij, de Capelle- polder en andere wegen, waaraan ingezetenen wonen, tot de uitgesloten gedeelten behoor- "Daarop is een nieuiw plan door de P.Z.E.M. geprojecteerd, dat zeer kostbaar is in aanleg en waarvan de garantie bepaling is berekemi op f 19.000. Waar dit laatste plan 48 feoerderijen omvat met 1536 H.A. en 142 woningen, is de garan tie voor gebruiker in deze te hoog. De directeur van de gasfabriek zond een plan van een ringleiding van 16% K.M. lanigs de Kanaalkade, Kijkuit, Fort, Watervliet, Poucken Polderschen weg, Zaamslagschen dijk via Rondeputten tot Provinciale weg, waarvan de kosten worden geraamd op f 65.000, wel/ke leiding de gemeente jaarlijks 4061,51 zal kosten voor aleer de jaarlijksche uitgaven gedekt zijn. Aan dit plan zijn ver- scheidene boerderijen niet gelegen. Ons college is van meening, dat geen der ontwerpen uitvoerbaar zijn, zoodat zij Uwen raad moeten voorstellen, op grond van de hooge kosten voor verbruiker om te garan- deeren en de hooge bedragen, die voor de gemeente nog resten, afwijzend te moeten beschikken. De VOORZITTER voegt hieraan toe, dat het natuurlijk Burgemeester en Wethouders leed doet, dat ze dit groote, mooie gedeelte van de gemeente niet kunnen helpen. ze hebben verscheidene malen met den directeur van de P.Z.E.M. geconfereerd, maar het eindresultaat was, dat, indien iedere land- bouwer f 5 per H.A. zou garandeeren en de bewoners van alle perceelen p« Jw dan nog zou de gemeente er jaarlijks 10.000 moeten bijleggen, en dit kwam aan Burge meester en Wethouders te hoog voor De geheele garantie voor dat plan bedroeg f 19 000. Door de P.Z.E.M. is ook een klemer plan ingestuurd, doch dan zouden verschillen- de ingezetenen worden uitgesloten, zoodat dit Burgemeester en Wethouders ook met aannemelijk voorkwam. Dan is er ook over gesproken met den directeur der gasfabriek, om de menschen met gas te kunnen helpen, waarop van wege de gasfabriek een plan is opgemaakt van een ringleiding, kostende f 65.000. Deze zou ook aan de gemeente jaarlijks nog 4061,51 ge- kost hebben, en dan werden met die ringlei ding verschillende boerderijen met bestreken. Bovendien zijn de boerderijen met gas ook nog niet gebaat. De heer KOSTER had wel verwacht, dat. indien Burgemeester en Wethouders om in- lichtingen gingen naar de P.Z.E.M. er met veel van komen zou. Hij begrijpt echter met, dat voor dit traject, dat ongeveer een vierde deel der gemeente omvat, f 19.000 garantie gevraagd wordt, terwijl de directie vroeger voor een garantie van 30.000 de geheele gemeente wilde electrificeeren. De heer P. DE FEIJTERVoor 23.000! De heer KOSTER vraagt, of er geen moge- lijkheid is, om de onderteekenaars van het verzoek toch nog te helpen, door het maken van een goedkooper net. Als er eens een lei ding werd gemaakt langs de Kanaalkade en de leiding tot aan Kijkuit. Hij vermoedt, dat latere uitbreiding toch wel komen zal. Als men even buiten Axel, op grondgebied van St. Jansteen komt, treft men daar al een ge- leidingsnet aan, op 5 kwartier van de kom van St. Jansteen. Dat net gaat over aan de P.Z.E.M., zoodat deze dan daar ook gemak- kelijk uitbreiding kan geven. De VOORZITTER deelt mede, dat van de j zijde der P.Z.E.M. te kennen gegeven wordt dat juist het net de zaak zoo duur maakt, omdat er een hoogspanningskabel van 5% K.M. lang moet gemaakt worden. Daaraan wordt alleen 30.000 koper verwerkt. De heer KOSTER gelooft, dat ze van de P.Z.E.M. aan den hoogen kant zijn. De VOORZITTER kan die mededeeling niet deelen; hij heeft den indruk, dat men het zoo aannemelijk mogelijk heeft willen maken. De heer KOSTER: Ja, maar u kent de houding van de P.Z.E.M. De VOORZITTER moet toch tegenspreken, dat men in dit geval de begrooting zou heb ben opgedreven. De heer KOSTER zou toch gaame zien, dat er met een kleiner plan iets kon gedaan worden, want hij acht het een ongelukkige toestand, dat nu een vierde deel der gemeente van de levering van electrischen stroom ver- stoken moet blijven. De VOORZITTER geeft te kennen, dat Burgemeester en Wethouders het daarover met hem volkomen eens zijn, maar de oor- zaak is, dat de menschen in dat gedeelte te verspreid wonen, waardoor de aanlegkosten zeer hoog worden en de aansluitingen en af- name zoo gering blijven, dat het niet ren- dabel worden kan. Het kan nu eenmaal niet. De heer KOSTER vraagt, of het kleine plan niet uitvoerbaar is, Indien alle daarbij betrokken landbouwers een garantie van 5 per H.A. geven. De VOORZITTER merkt op, dat ook alle landbouwers nog niet tot het stellen van die garantie bereid waren. De heer KOSTER noemt dat ook treurig. De VOORZITTER merkt op, dat men er ook rekening mee moet houden dat, als de gemeente hier een hooge garantie voor haar rekening zou nemen, zij dit dan ook ten be- hoeve van andere inwoners in andere deelen der gemeente niet zou kunnen nalaten. De heer J. DE FEIJTER wijst er op, dat j twee leden van den gemeenteraad ook lid zijn j van de Provinciale Staten, Het was zeer g wenscheliik; deze daar eens op dezen Oh- 1 gelukkigen toestand wezen. Hij weet wel, dat de P.Z.E.M. een vennootschap is, maar de Staten moeten toch de gelden voteeren. Het zou dringend noodlg zijn daar eens te wijzen op den wantoestand, dat men de P.Z.E.M. wel de vette brokken der gemeente binnenloodst, maar de andere deelen in duis- temis laat zitten, terwijl de centrale toch voldoende capaciteit over heeft en het dus voor haar een voordeel is, zooveel mogelijk stroom af te leveren. De VOORZITTER herhaalt, dat het afstuit op de groote kosten voor het net, terwijl er zoo weinig aansluitingen kunnen komen. De heer CLAESSENS meent, dat het voor de P.Z.E.M. toch geen bezwaar zou zijn, om dat net te maken. Dat was op al het geld dat ze leenen maar een peulschilletje, voor de ovemame van Ter Neuzen leenen ze wel een half millioen, dat beetje kon er dan toch nog wel bij. De heer VAN DIXHOORN kan niet nalaten er op te wijzen, dat-nu ter deeg aan het licht komt, dat het vroeger gebeurde zich thans wreekt Indien de raad destijds was ingegaan op het voorstel om een garantie te verleenen van 23.000, dan was men voor heel de ge meente klaar geweest. Dat is toen echter gestruikeld en nader werd van de zrjde der P.Z.E.M. gezegd, dat het 23.500 moest zijn. toen daar dan haar JOB fester een voorstel gedaan om een garantie te verleenen van 20.000 en toen is aan den raad als het ware de pap in den mond gegeven, dat men voor dat bedrag voor de geheele gemeente wel klaar zou komen, De raad heeft dat ech ter verworpen. Later is door bemiddeling van enkele personen een voorstel gedaan voor een garantie van 23.000, maar dat werd door de P.Z.E.M. niet aanvaard, het moest 23.500 zijn. En wat blijkt nu: dat voor een vierde deel der gemeente een bedrag ge vraagd wordt dat niet veel minder is. Spreker wil er echter Ook 5p wijzen, dat de onderteekenaars van dat adres daarmede wel wat komen als mosterd na den maaltijd. Hij heeft destijds ook wel eens tegen enkelen dier bewoners gezegd, dat het noodig was, dat ze met een verzoek kwamen, om steun te ver leenen aan hen, die aansluiting der' gemeente aan het electrisch net wenschten te bereiken, maar dat is niet gebeurd. Ze komen nu het eigenlrjk te laat is. Door den heer 't Gilde is onlangs gezegd, dat het gelukkig was, dat de raad destflds de garantie van 23.000 niet op zich genomen heeft. Spreker heeft daar niets op gezegd, maar is dezer dagen zijn licht eens gaan op- steken bij iemand die daarvan iets weten kan. En daarbij is hem gebleken, dat, ofschoon op het oogenblik nog slechts een zevende van het aantal aansluitbare perceelen is aange- sloten, dat bedrag van 23.000 reeds wordt overschreden, aangezien de ontvangsten f 2000 per maand bedragen. Hij heeft dit uit zeer betrouwbare bron, en moet er daarom op wijzen, dat het deel der gemeente, dat nu geen stroom kan krijgen, dit dankt aan de kortzichtigheid der tegenstemmers van toen. Hij is daarom van oordeel, dat de raad die menschen niet in het duister mag laten zit ten, doch ze behoort te helpen, natuurlijk zoo goedkoop mogelijk. Hij betreurt het, dat in dergelijke zaken de van technische zijde gegeven adviezen zoo becritiseerd worden en men als raadslid in zulke belangrijke zaken tegen die adviezen in gaat tegen stemmen. Spreker wil echter ook wel erkennen, dat de P.Z.E.M. zich ook op een verkeerd stand- punt stelt. Is het niet bedroevend, dat op deze wijze een deel der gemeente van aanslui ting aan het net verstQken moet blijven voor enkele centen Hij is het eens met den heer Jan de Feijter, dat dit voor een lichaam als de P.Z.E.M. geen houding is, op die wijze zou ze gelijk staan met Cocadorus op het Amstel- veld, die tracht binnen te halen wat er te halen is. De VOORZITTER zou gaame zien, dat de heer Van Dixhoom dat eens in de vergade- ring der Staten meedeelt. De heer VAN DIXHOORN hoopt, als zijn gezondheid het toelaat, de volgende week de vergadering der Staten bij te wonen en zal dan niet nalaten er over te spreken. Het ligt hem zeer zwaar op het hart en het moet er af. Er dient noodzakelijk op te worden ge- wezen. De heer KOSTER onderschrijft veel van hetgeen de heer Van Dixhoom gezegd heeft, maar moet toch opmerken, dat voor de ga rantie van 20.000 niet de geheele gemeente, doch ook slechts de vetste brokken zouden geelectrificeerd geworden zijn. Hij heeft dit in de oude notulen nog eens nagezien. De heer KRUIJSSE noemt die opmerking juist; het deel der gemeente waar het nu overgaat was er toen ook niet bij. De heer 't GILDE: Er werd voor de ge heele gemeente f 30.000 gevraagd. De heer VAN DIXHOORN: 25.000. De VOORZITTER: Laat de heeren nu dddrover niet gaan vechten, want dat is een- voudig in de notulen na te zien. De heer KOSTER wijst er voorts nog op, dat het al had de raad den voorslag ge- accepteerd nog de vraag zou geweest zijn, of de Raad van Beheer der P.Z.E.M. het zou hebben goedgekeurd. Dat heeft men kunnen zien met het door den raad gewenschte con tract. Hij vraagt, of niet eens met de P.Z.E.M. over een kleiner plan zou kunnen geconfe reerd worden. De VOORZITTER: Dat is herhaaldelijk gebeurd. De heer KOSTER vraagt, of het dan niet mogelijk zou zijn te beginnen met een kleiner plan, dat gelegenheid bood tot latere uit breiding. De VOORZITTER wijst er op, dat de P.Z.E.M. rekening moet houden met latere uitbreiding en daarom juist het aanleggen van een dure hoogspanningskabel noodig is, met een transformatorenhuisje. De heer KOSTER ziet de P.Z.E.M. wel voor zoo wijs aan, dat, als zij een net bouwt, zij op latere uitbreiding rekent. De VOORZITTER: Dat is juist het geval, en daarom is er 5% K.M. hoogspanningskabel noodig. Met een kleiner net schiet men niet op, want dan blijven toch nog verschillende imwoners van electrischenstroom verstoken. We hadden gaame de zaak tot een oplos- sing gebracht, doch hebben geen vrijheid om voor te stellen daarvoor jaarlijks 10.000 tot f 11.000 uit de gemeentekas te voteeren. De heer VAN DIXHOORN kan het zich indenken, dat Burgemeester en Wethouders zich op dat standpunt gesteld hebben, maar het komt hem toch voor, dat ze een tamelijk vast vertrouwen hebben gesteld in de opgaaf van de heeren van de P.Z.E.M., terwijl men daaraan toch ook wel eens moet twijfelen. Voor zoover hem bekend is, wordt van de- genen die aan de Oostkade wonen en die zich bij het net lieten aansluiten, daarvoor niets gevraagd, doch moeten in andere straten zij die iets verder van het net zijn gelegen ge- durende him geheele leven 25 cent per meter en per jaar huur betalen. Hij zou daarom in en die heeren zeggen niet te veel ver trouwen stellen. De VOORZITTER merkt op, dat Burge meester en Wethouders als ze aan de direc tie der P.Z.E.M. inlichtingen vragen, toch moeten aannemen dat ze juiste opgaven krijgen. De heer VAN DIXHOORN: Dat zou moeten. De VOORZITTER: Brengt u de zaak eens in de zitting der Staten ter sprake, Burge meester en Wethouders hebben gedaan wat ze konden. De heer CLAESSENS kan niet begrijpen, waarom ze op zoo'n hooge garantie aan- dringen, ze voteeren millioenen bij millioenen, dan konden ze dit toch ook wel gratis mee- nemen Voor Ter Neuzen geven ze toch ook een half millioen en wij moeten toch ook in de tekorten helpen betalen. De heer't GILDE wil nog even terugkomen op de woorden van den heer Van Dixhoom. Hetgeen deze zeide was een onjuiste voor- stelling van zaken. Er is indertijd wel ge sproken van een garantie van 23.000, maar dat was dan ook voor de vetste brokken der gemeente en dan zou het thans besproken deel der gemeente er toch ook geheel of zeker grootendeels buiten gevallen zijn. Hij schuift de schuld voor den gang van zaken daaraan, dat er nog steeds bij de P.Z.E.M. gemis bestaat aan commercieele lei ding. Door den heer Van Dixhoom is er ook reeds op gewezen, dat men voor het bereke- nen van aansluitkosten op de meest wille- keurige wijze te werk gaat, Als ze bij iemand komen, die bezwaar maakt tegen be- paalde kosten en te kenheii geeft, zich dan nog maar met gas te zullen behelpen, zeg gen 26! „dan zullen we dat maar laten val- len". Zoo wordt in dezelfde buurt de een op gunstiger Condities geholpen dan de ander, Wat de bewering betreft van den heer Van Dixhoom, dat nu, van een zevende deel der aansluitbare perceelen reeds 2000 wegens stroom wordt Ontvangen, dat zou hij eerst Zwart op wit moeten zien, eer hij dat aan nemen kan. Hij behoudt zich thans het recht voor, die cijfers te betwijfelen. Het is nog maar kort geleden, dat er in de Staten stem- men opgingen, dat het juist zoo moeilijk was, om van de lieden van de P.Z.E.M. gegevens te krijgen. Maar indien het juist zou zijn dat hier in de gemeente reeds voor meer dan f 19.000 's jaars stroom verkocht wordt, dan nog te meer springt de krenterigheid van de P.Z.E.M., om voor dit deel der gemeente zoo'n hooge garantie te vragen, des te meer in 't oog. Dat bewijst een absoluut gemis aan koopmanschap. De heer VAN DIXHOORN merkt op, dat het 23.000 was, en al was het, dat f 30.000 was gevraagd voor geheel de gemeente, dan was dat nog geen bezwaar geweest, als men nagaat, dat nu door een zevende deel der ge meente reeds 24.000 wordt opgebracht, en als men nagaat dat er in totaal 1400 aansluit bare perceelen zijn. Officieel is die aanbie- ding wel niet gedaan, maar het was de per- soonlijke meening van een der heeren die bij de conferentie tegenwoordig was, dat men met een garantie van 25 per aansluitbaar perceel wel klaar zou gekomen zijn. De heer KRUIJSSE betreurt in tegenstel- ling met den heer Van Dixhoorn nog niet, dat de gemeenteraad destijds niet heeft toege- hapt. Er is nu nog slechts een zevende deel der gemeente aangesloten, tegen een prijs van 45 cent per K.W.U.. Toen ging het ech ter over een prfls van 55 cent, dan waren we duur uit geweest. Ook de aangesletenen zul len wel blij zijn, dat de raad toen niet heeft toegehapt. Dan zat men nu met de gebakken peren. Verschillende gemeenten hebben in- dertrjd een contract gesloten en zitten er nu mee; ze zouden er graag van af willen. Daar is Axel z.i. gelukkig buiten gebleven. De heer VAN DIXHOORN kan niet toe- geven, dat men dan duur uit zou geweest zijn. Zijn cijfers zijn betrouwbaar. Er wordt nu wel gesproken van 30.000, maar hij heeft nimmer hooger gehoord dan f 25.000. Hij houdt het er voor, dat de tegenstemmers, die het aanbod van Gedeputeerde Staten hebben ver worpen, de oorzaak zijn, dat de menschen in het oostelijk deel der gemeente nu niet kun nen aansluiten. De heer DIELEMAN heeft tot nu toe zit ten luisteren en heeft daarbij zeer interes- sante dingen gehoord, waarvan hij nog nim mer iets had vemomen. De heer VAN DIXHOORN: Dat zal wel meer gebeuren. De heer DIELEMAN vermeent, dat hetgeen de heer Van Dixhoom gezegd heeft verbeel- ding van hem is, want dat wel niemand ge looft, dat het een zevende deel der gemeente zooveel oplevert; er zal wel niemand zgn, die j dat gelooft. Hij stelt daartegenover, dat in het eerste jaar aan stroom werd ontvangen f 4000, en dat dus, als de raad er op ingegaan was, de gemeente over dat jaar f 19.000 had moeten bijpassen. En dat gold dan toch nog maar voor de vetste brokjes. Het is terecht door den heer Kruijsse gezegd, dat verschil lende gemeenten gaarne van hun contract met de P.Z.E.M. zouden worden ontslagen. Hij ge looft dat de tegenstemmers van toen waar- onder ook spreker behoort blij mogen zijn, dat ze de gemeente en de ingezetenen voor dien strop hebben bewaard. En toen was er ook maar sprake van aansluiting der ge meente, met uitzondering van de Oostzijde. Het was te voorzien, dat dit met groote kos ten zou gepaard gaan, waarom zou anders gevraagd zijn zoo'n hoog bedrag aan garantie te voteeren? Er is gezegd dat de P.Z.E.M. Zeeuwsch- Vlaanderen tot in de uiterste hoeken van stroom zou voorzien, maar het uitgangspunt is tot op dezen dag dat men alleen in de druk- ste buurten komt. Spreker stemt toe, dat het plan om de men schen te helpen middels de P.Z.E.M. te duur is, maar er is ook nog een ander plan, n.l. gas- voorziening, hetwelk maar f 4061 zal kosten. Wat denkt de raad daarvan? Tien duizend gulden of vier duizend gulden maakt voor de gemeente toch een groot verschil. Dat is toch ook wel onder de oogen gezien? De VOORZITTER merkt op, dat men de twee plannen niet kan vergelijken. De gas- leiding is ontworpen als een ringleiding, maar zoovelen die in het groote plan opgenomen zijn niet helpen. Daar vallen vele perceelen buiten. De heer OGGEL: Indien men dezelfde per ceelen met gas zou willen aansluiten, dan zou de berekening met gas veel hooger komen. De VOORZITTER: Het gasleidingsplan loopt heelemaal rond, het kan niet voor ver- gelijking met het andere plan dienen. De heer DIELEMAN: Maar hoe staat het dan met de perceelen die een 500 M. van af den kabel gelegen zijn? Die hebben toch ook nog bijzondere kosten? De VOORZITTER: In dat bedrag van 19000 garantie is alles begrepen. De heer DIELEMAN acht het vreemd, dat men hier een begrooting maakt voor aanslui ting van alle ook de ver afgelegen hof- steden. Waarom doet de P.Z.E.M. zelf dat dan ook niet in de andere deelen der ge meente De VOORZITTER kan dat niet beantwoor- den. De h^er DIELEMAN merkt op, dat yoor- ziening met gas toch twee derden der kostea goedkooper is. De heer OGGEL: Maar dan zou ook nog niet een derde der ingezetenen er mede ge holpen zijn. De heer J. DE FEIJTER: En dan moeten Ook alle menschen aansluiten. De heer OGGEL: Er zijn er bij, die toch geen gas wenschen. De heer DIELEMANDan is die wijk niet te helpen! De VOORZITTER: We hebben ook nog de mogelrjkheid" beproken van een volledige gas- leiding, maar dat kwam veel te duur, door de lengte der buizen. De heer OGGEL: Daardoor is ook de be rekening der P.Z.E.M. zoo duur. Er moet 30.000 KG koper aan het net verwerkt wor den. Dat kost f 1,20 per K.G., hetgeen al 40.000 is, daarbij komt dan nog eens het ver- werken. De heer DIELEMAN merkt op, dat er in andere wijken ook nog verschillende perceelen zijn, die, wegens de hooge kosten, geen elec- trische stroom kunnen betrekken, b.v. daar achter de Sassing. Als de gemeente hier groote kosten ging maken, zou zij dit voor die anderen ook niet kunnen laten. De VOORZITTER: Daarom doen we het ook niet. Bij het kleine plan vielen er nog te veel buiten en het groote plan vraagt een te hooge garantie. De heer VAN DE BILT: Ik wilde vragen hoeveel personen door het plan van f 6940 zouden geholpen zijn. D? beer OGGEL: Dan vielen er velen bui ten, De VOORZITTER: Dat is zoo, maar ik kan de vraag van den heer Van de Bilt niet met cijfers beantwoorden. De heer KOSTER: Zoodat het Oosten dan in het donker blrjft zitten, en er niets anders rest, dan op het verzoek afwijzend te beschik- keij, De VOORZITTER: We hebben nog hoop, dat de leden der Provinciale Staten in ons midden deze kwestie eens faftder in de Staten- zitting zullen verdedigen. De heer KOSTER: Daar is het net alsof men tegen een ijsberg moet vechten. De VOORZITTER: De bevolking zal in elk geval, bij kennisneming van het verslag dezer bespreking kunnen zien, dat Burgemeester en Wethouders alle mogelijke moeit-e hebben ge daan, en dat zij graag zouden willen helpen, maar niet kunnen. De heer VAN DIXHOORN wil nog even iets opmerken, naar aanleiding van de woorden van den heer Dieleman, dat de P.Z.E.M. hier in de gemeente het eerste jaar slechts 4000 heeft ontvangen, wegens stroomlevering. Dat vond daarin zijn oorzaak, dat de menschen door de besprekingen in den raad waren af- geschrikt zich bij de P.Z.E.M. aan te sluiten. Anders zou men nu wel al 40.000 ontvan gen. Was destijds het voorstel tot het verleenen der garantie "aangenomen dan hadden alle in- woners licht kunnen krijgen, zonder te bezwa- rende offers voor de gemeente, terwijl men nu in de richting van Kijkuit er van verstoken blijft. En er is nog iets anders: indien de raad was ingegaan op het tweede voorstel van haren adviseur, om de stroomlevering zelf ter hand te nemen en de stroom van de P.Z.E.M. te koopen, dan zouden er door de gemeente duizenden verdiend zijn. De heer CLAESSENS voegt hiertegen aan, dat verschillende gemeenten de dupe zijn ge worden van de plannen van wrjlen den heer Van der Hegge Zrjnen. De heer DIELEMAN wil in de eerste plaats nog opmerken, dat de heer Van Dixhoom eerst te kennen geeft, dat men de adviezen van de deskundigen niet mag aanvechten, terwijl hij toch later te kennen geeft, dat men nu aan de gegevens van de menschen van de P.Z.E.M. niet zooveel waarde mag hechten, Het is toch, zooals de heer Van de Bilt nog aanhaalde met betrekking tot de geschiede- nis der Zuiderzeewerken, dat begrootingen van deskundigen zoo kunnen tegenvallen. De heer VAN DIXHOORN: Als men z66 redeneert, heeft men geen deskundigen meer noodig. Het voorstel van Burgemeester en Wet houders wordt aangenomen met algemeene stemmen. 10. Verleenen van medewerldng aan het R. K. Kerkbestuur voor den bouw eener nleuwe school. Naar aanleiding van het in hunne handen om bericht en raad gesteld verzoek van het R. K. Kerkbestuur, om medewerking te wil len verleenen voor den bouiw van een nieuwe school met vijf lokalen en eerste inrichting, daarvan, voor zoover het bestaande niet kan worden gebruikt, deelen Burgemeester en Wethouders het volgende mede: Bovenstaand verzoek is ingekomen, nadat het schoolbestuur, gehoord de verschillende deskundigen, er van overtuigd was, dat aan de bestaande school een dergelijke groote uit- gaaf niet gewettigd is. Op grond daarvan richt genoemd bestuur zich tot Uwen raad om de noodige mede werking voor den bouw van 'n nieuwe school, welk verzoek wjj kunnen rechtvaardigen. Wij stellen U voor de noodige medewer king, voor den bouw van eene school met vijf lkalen en eerste inrichting daarvan, voorzoo- ver de bestaande niet kan worden gebruikt, te verleenen. Het in art. 77, le lid der L. O. wet 1920 genoemd overleg heeft plaats gehad. De VOORZITTER deelt nog mede, dat uit het overleg met den Inspecteur voor het Lager Onderwijs te Ter Neuzen en den Rijks- bouwmeester gebleken is, dat het bestaande gebouw in z66'n slechten toestand verkeert, dat dit niet waard is daaraan nog kostbare verbouwingen te doen, en het bouwen van een nieuwe school de voorkeur verdient. Burge meester en Wethouders hebben daarom voile vrijheid voor te stellen de gevraagde mede werking te verleennen. Het voorstel wordt met algemeene stem- men aangenomen. 11. Omvraag. a. De heer KOSTER vraagt of de sloot tusschen de scheiding van W. Koster en de gasfabriek al gedempt is. De VOORZITTER meent van wel, doch kan daarover geen positief antwoord geven; hrj zal het eens onderzoeken. b. De heer VAN DE BILT wflst er op, dat er van wege den Commissaris der Ko- ningin circulaires zijn gekomen voor bestrij- ding van de satijnvlinders. Hij vraagt of ze die bij den waterstaat ook niet zouden ont vangen hebben, want in de boomen langs den weg zitten de rupsennesten nog. Zouden ze het daar niet hebben laten weten Hij meent, dat men van die zijde altijd het voorbeeld zou behooren te geven. De VOORZITTER merkt op, na het ont vangen der circulaire per advertentie de aan- dacht der ingezetenen er op te hebben ge- vestigd. Hij wil wel eens bij waterstaat in- formeeren, of er ook de aandacht op geves- tigd is. c. De heer 't GILDE geeft te kennen, dat zijn aandacht is gevallen op de forensen, die in de gemeente werken. We beleven nu een economische crisis in den landbouw en het is te verwaehten dat die als gevolg daarvan in deze gemeente niet tot den landbouw zal be- perkt blijven en buitengewone dingen kunnen verwacht worden. De inkomsten der ge meente zullen als gevolg daarvan dalen en het wordt dus zaak, langs andere zijde te halen wat er te halen valt. Onze eigen arbei- ders, die op de cokesfabriek werken moeten te Ter Neuzen forensenbelasting betalen, en er is niets tegen dat van wege deze gemeente die belasting gevorderd wordt van werklie- den van elders, die in deze gemeente werk- zaam zijn bij de ammoniakfabriek. Naar hem verzekerd is, zou dat voor de gemeente wel een f 10.000 kunnen opleveren, en zou dat dus de begrooting ten zeerste kunnen ontlasten. De VOORZITTER kan den heer 't Gilde op dat punt geruststellen; die kwestie heeft de voile aandacht van Burgemeester en Wet houders en zij doen het noodige, om daarvan voor de gemeente te behalen wat er te be- halen is. d. De heer 't GILDE heeft ook gehoord, dat de gemeente Ter Neuzen ten onrechte is schoot gegaan met een jaar dividend en tan- tibmebelasting van de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramwegmaatschappvj. Is daarvan aan Bur gemeester en Wethouders lets bekend? De heer VAN DE BILT: Zie je wel! De VOORZITTER deelt mede, dat ook deze kwestie de aandacht van Burgemeester en Wethouders heeft; zij is echter in den vorm zooals de heer 't Gilde dat voorstelt niet juist. De heer CLAESSENS vraagt, of het college denkt, dat geld alsnog binnen te krijgen. De VOORZITTER vertrouwt daarop, maar dat moet in behoorlijke banen geleid worden. De heer 't GILDE hoopt, dat het dan maar in goede banen komt. e. De heer DIELEMAN merkt op, dat er bp de grens van Axel en Ter Neuzen, bij Sluiskil, bij ontgravingen door een werkman een steenen paal is bloot gelegd. Hij vraagt wat daarmede gebeuren moet. De VOORZITTER deelt mede, dat hem dat geval ook bekend is. Eerst was hij voor- nemens die paal te laten halen, maar hjj is daarvan teruggekomen, omdat die paal aan een ander behoort. Het is een heel oude paal. De heer KRUIJSSE veronderstelt, dat het een grenspaal is, die door toevallige omstan- digheden in den grond is geraakt. Hij heeft dien paal vroeger weten staan. Aan de eene zijde staat er het wapen van Axel en aan de andere zijde dat van Ter Neuzen op. De heer DIELEMAN gelooft ook, dat die paal daar ter plaatse behoort, maar meent, dat die daar toch niet kan blijven liggen. De heer CLAESSENS vraagt, of de paal historische waarde heeft en of die dan niet naar de ikom vervoerd kan worden. De heer DIELEMAN merkt op, dat dit niet kan, want de paal behoort aan beide ge meenten. De VOORZITTER zal herplaatsing van de paal trachten te bevorderen. f. De heer DIELEMAN brengt nog ter sprake het brugje over het zijkanaal. Hij vraagt of het niet mogelijk zou zijn dit te leggen recht over den weg uit den Coegors- polder, en dan kwam het aan de andere zijde recht tegenover den weg naar Zwartenhoek. Dat is wel is waar maar een zandweg, maar toch een weg. De VOORITTER deelt mede, dat het aan Burgemeester en tVethouders niet bekend is, waar de brug gelegd zal worden, doch er zal op deze vraag de aandacht gevestigd worden. g. De heer DIELEMAN vraagt, hoe het staat met de verlichting op 't Spui. De VOORZITTER anwoordt, dat Burge meester en Wethouders van Axel daarover met die van Zaamslag in correspondence zijn, om die verlichting aan te brengen met elec- triciteit, dan wel met gas. De Gascommissie heeft geadviseerd het te doen met gas, en Burgemeester en Wethouders van Axel gaan daarmede accoord. Hjj vertrouwt dat daar- omtrent straks met de gemeente Zaamslag wel overeenstemming zal zijn verkregen. De heer DIELEMAN vraagt, of dat dan tegen den aanstaanden winter nog in orde zou kunnen komen. Hij weet wel, dat dit niet zoo gemakkelijk is, omdat het een regeling tusschen 2 gemeenten betreft, maar de men schen zitten daar aan de Zaamslagsche zijde in het donker. Daar hebben dit seizoen nog geen lantaams gebrand. De VOORZITTER verklaart, dat hem dit laatste niet bekend was; het kan echter v66r den winter in orde zijn. Hiema schorst de VOORZITTER de open- bare vergadering, die overgaat in een zitting met gesloten deuren. Na het weder openbaar worden der zitting wordt deze door den VOORZITTER gesloten door het uitspreken van het dankgebed.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 6