II |!1| i Vendu-Huis Gras- en Klaverzaden DE BEKENDE STANDAARD" COMBINATIE P R IJ S F. 253i5 A D VERTENTl£N Openbare Lezing Te koop Hollandsch dik gezouten Spek E, J. WEMAER - Ter Neuzen. Bouwgrond te koop Het KANTOOR UNIE-BRIEFJES een net Burgerwoonhuis Een Woonhuis Verhuisd Witbloem Lijnzaad en gekruists Mansholt Erwten MARKTBERICHT. BUBQERLUKE STAND, FOSTER'S MAAGPILLEN Rijnburger Ajuinzaad P P. j. VAN DE SANDE ml mi Volgens het nieuwste Philips systeem van afbetaling ook leverbaar na de eerste betaling in termijnen van F 14.60 of F 18.- per maand. Uw handelaar geeft U gaarne alle gewenschte inlichtingeru UITSLAG VERKOOPINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. VERKOOPINGEN AANBESTEDINGEN, ENZ. LOOP DER BEVOLKTNG. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCHAPPIJ - TER NEUZEN SCHEEPVAARTBEWEGING. ADR I, D E K B E E R Spr. P. v. OOSSANEN, Pred., Middelburg. per pond 55 cent. Per 5 pond, 50 cent per pond. LANGE KERKSTRAAT no. 64 453e Staatsloterij. TH. VAN KOUTEREN, TE KOOP TE KOOP In- en verkoop 2<ie hands Meubelen Burgemeester Geillstraat 14B. voor WEILAND. SMALLEGANGE SCHOUTEN TE KOOP M. OEKKER, Zaamslag. Weder op bestelling verkrijgbaar FRANS DE BRUIJN, ADVERTENTIEBUREAU S3 PLAATST ADVERTENTIEN 1^1 (exclusief antenne) EEN MILLIOEN. Rose Wilson is een eenvoudige Iersche vrouw, die te Belfast in een zeer bescheiden huisje woont. Met tiwaalf anderen bad zij indertijd gepoogd een deel van de erfenis te bemachtigen, nagelaten door den Amerikaan- schen Kopermagnaat Jhon Andrews, die een vermogen bezat van 20.000.000. Het - is aan Rose gelukt, uitvoerders van bet testa ment te* overtuigen van de geldigheid van baar aanspraken, en zij beeft van deze heeren de mededeeling ontvangen, dat er 1.000.000 voor haar bescbikbaar komt. Wat zal Rose Wilson met dat vermogen doen? Zij beeft bet verteld aan een journa list, die baar kwam interviewen. Zij gaat een lange zeereis maken; en dan zal zij ook den mijnstaat Montana in de Ver. Staten gaan bezoeken. Voorts behoort al lang tot baar verlangens, eens met een vliegtuig naar boven te gaan. Dat zal er nu ook van komen. Dan staat een bezoek aan Killamey op het programma; maar Monte Carlo zal zij mijden RADICAAL MIDDEL TEGEN GELIJKENIS. De Boekarester danseres Ileana Marcoe en haar tweelingzuster leken als twee druppelen water op elkaar. Dat vonden zij beiden best, zoolang zij door verschillende mannen werden bewonderd. Maar Ileana vond het niet best meer, toen zij een schatrijken cavalier had ge- vonden en deze plotseling verliefd op haar zus- ter werd en haar zelf verwaarloosde. De schoonheid nam uit woede een flesch vitriool en wierp het vocbt haar zuster in het gelaat. Voor den rechter verklaarde zij het niet lan- ger te kunnen dulden, dat haar zuster de ge- lijkenis met haarzelf benutte, om haar con- currentie aan te doen. Het middel tegen die gelijkenis is in elk geval radicaal geweest, al zal Ileana voor het gebruik van dit middel een paar maanden moeten brommen. GELDSCHIETER ONTVOERD. Een 62jarig geldschieter, Max Price, uit New Haven in Connecticut, werd een dag of tien geleden ontvoerd; voor zijn vrijlating werd een som van 60.000 dollars geeischt. Hij is thans in zijn woning teruggekeerd. Volgens hem had hij al dien tijd gebonden in een en dezelfde kamer vertoefd en was hij geblind- doekt zelfs als hij at. V66r zijn loslating stopte men hem in een auto, waarna een uur of meer snel met hem werd gereden. Nadat de- genen die hem ontvoerd hadden, hem de be- lofte hadden afgeperst om hen 25.000 dollars te betalen, duwden zij hem een biljet van een dollar in de hand, zetten hem op een een- zamen landweg uit de auto en reden weg. In zijn verzwakten toestand had hij 4% uur noo- dig om naar het op 8 K.M. afstands gelegen station van Bridgeport te loopen, waar hij den trein nam naar New-Haven. Zijn vrijlating volgde op de arrestatie dien- zelfden dag van twee personen te New York, zeven te New Haven en vier te Bridgeport, die volgens de politie leden waren van de bende, die hem ontvoerd had. Een der te New Haven gearresteerde personen is een clair- voyante. De twee te New York gearresteerde mannen moeten bekend hebben leden te zijn van de ,,Blauwe Purperen Bende", die onlangs met succes een soortgelijke ontvoering pleegde te Detroit. Zij werden in een publiek telefoonstation ge- knipt door rechercheurs, die er achter waren gekomen dat de meeste telefoongesprekken van de ontvoerders met de verwanten van den heer Price uit openbare telefoonstations in de middenstad van New York gevoerd werden. TER NEUZEN. Op Woensdag 12 Februari j.l. werd door den heer J. Deij C.Lzn., bouwkundige alhier, in het. Hotel ..Rotterdam" aanbesteed, het bouwen van 8 woningen op een perceel grond gelegen aan den Provincialen weg. Hiervoor werd ingeschreven als volgt:- Perceel I. Graaf- en metselwerk: Blok 1: (4 woningen): J. H. Moens, Ter Neuzen en A. Moens, Hoek, 7459; Jac. Houg, Axel, /6944; Gebr. v. d. Velde, Ter Neuzen, 6942; P. M. Oostdijk, Ter Neuzen, 6760. Blok 1 en 2 (8 woningen): A. W. Nieuwe- link, Hoek, 14.979; J. C. de Vos, Zaamslag, 14.535; Gebr. v. d. Velde, Ter Neuzen, 13.984. Perceel 2. Timmer- en IJzerwerk: Blok 1 en 2 (8 woningen)P. A. Leunis, Ter Neuzen, 11.800; J. F. de Waal, Kui- taart, 10.700; H. van Luijck, Axel, 10.461; J. v. d. Bent, Ter Neuzen, 8895. Perceel 3. Glas- en verfwerk: Blok 1 (4 woningen): C. Haak, Zaamslag, /1158; Corn. Dees, Zaamslag, 1050. Blok 2 (4 woningen)C. Haak, Zaamslag, /1024; Corn. Dees, Zaamslag, 950. Blok 1 en 2 (8 woningen): A. van Duijze, Ter Neuzen, /2500; Alph. Geilliet Zn., Ter Neuzen, /2230; Gebr. de Zeeuw, Ter Neuzen, /2068; D. R. Riepnens, Zaamslag, /2025; Corn. Dees, Zaamslag, 1950. Perceel 4. Zink- en loodgieterswerk: Blok 1 en 2 (8 woningen)M. Wieland, Hoek, 1270; Gebr. A. J. Geuquierre, Ter Neuzen, 1195. Perceel 1 en 2 gecombineerd: J. H. Rijn- berg, Ter Neuzen, 23.000. Massa: C. H. H. Wisse, Zaamslag, 27.684; J. v. d. Bent, Ter Neuzen, 24.242. Gegund aan laatstgenoemde. SAS VAN GENT. Bij de Zaterdag alhier gehouden verkoo- ping van een woonhuis, gelegen aan het Schulpenpad, was het hoogste bod 2750, waarvoor het perceel werd opgehouden. 18 Februari. PHILIPPINE. Aanbesteding onderhoud van werken der gemeentehaven. Gemeente- bestuur van Philippine. HULST. Aanbesteding afbreken gebouwen en het bouwen van een Kerk met toren en consistoriekamer. Architect A. P. Wisse. 19 Febr. ZAAMSLAG. Openbare vergadering van de Ger. V.. v. Drankbestrjjding in de Chr. School. 20 Febr. ZAAMSLAG (Griete). Veiling inboedel en een woonhuis. Notaris Van der Veen. AXEL. Verpachting bij inschrijving van bouwland in den Van Wugckhuisepolder. Notaris Dregmans. HOEK. Aanbesteding leveren kunstmest- stoffen. Vereeniging Doelmatige Samenwer- king. AXEL. Openbare vergadering van de Ger. V. van Drankbestrjjding in het Zondagschool- gebouw. KLOOSTERZANDE. Veiling bij instel van een hofstede en bouwland. Notaris Dumo- leyn. 22 Febr. BORSSELE. Aanbesteding levering maca dam en grint. Gemeentebestuur van Borssele. •24 Febr. AXEL. Aanbesteding bouwen woonhuis met schuur. Bouwkundige P. le Feber Jr. TER NEUZEN. Aanbesteding verbouwen van een wachtlokaal. Bouwkundige J. Deij C.Lzn. ZAAMSLAG. Veiling woon- en winkelhuis. Notaris Dregmans. 25 Febr. OSSENISSE. Aanbesteding maken klin- kerbestrating. Gemeentebestuur van Osse- nisse. (Nadruk verboden.) TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 14 Febr. Jacobus Koster (van Axel), oud 25 j., jm. en Neeltje van Langevelde, oud 23 j., jd. Cornells Jansen, oud 20 j., jm. en Catharina Jozina de Vos, oud 18 j., jd. Geboorten. 8 Febr. Leendert, z. van Krijn Herrebout en van Hildegard Kattenberg. 10 Febr. Beatrice, d. van Achiel Bernard Petrus Dumoleijn en van Sara Annegie Janneke Stoffels. Janna Elisabeth, d. van Marinus Jan Riemens en van Maria Celina Jeremiasse. 11 Febr. Jacomientje, d. van Michiel Kaijser en van Pietemella Elisabeth Faas. Jacobus, z. van Pie ter AntTrftnie Leunis en van Adriana Elisabeth Haak. 13 Febr. Tanneke, d. van Jacobus Comelis Leunis en van Leuntje Loof. Overlijden. 9 Febr. Gabriella Mathilda de Coninck (van Westdorpe), oud 9 j., d. van Aloijsius en van Anna Josephina Elegeert. 10 Febr. Adriaan Johannes Joris Kolijn, oud 34 j.-, echtg. van Johanna Pieternella Harte. 11. Febr. Jozias Millenaar, oud 48 j., echtg. van Maria Janna Remijn. 13 Febr. Antonina Veerman, oud 63 j., wed. van Arie Comelis de Feqter. In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: A. H. L. Hamelinek, koopman, Schutters- hofweg 11, van Goes. K. C. van der Sluis, chauffeur, Tramstraat 24, van Dordrecht. I J. Krediet, boekhouder, Kanaalweg »106, Sluiskil, van Hilversum. P. A. Neve, arbeider, De Doelderstraat 20, van Hontenisse. B. I. Janssens, dienstbode, Markt 25, van Hulst. J. de Vries, bouwk. opz., Bovenweg 54, Sluiskil, van Heerlen. A. J. van Dixhoom, kantoorbediende, Steen- kamplaan 31, van Zaamslag. C. E. van Dorp, zonder, Nieuwediepstraat 15, van Den Haag. J. P. de SmitStoffels, zonder, De Jonge- straat 11, van Kruiningen. Joh. Stem, monteur, Kanaalewg 8, Sluiskil, van Velsen. Vertrokken: L. M. de Nijs, zonder, Hoogsteeg 1, naar Rotterdam. L. Kooij, ass. zuivelfabr., Markt 6, naar Axel. Rotterdam, 17 Februari 1930. VEEMARKT. Aangevoerd werden 482 vette runderen, 239 vette- en graskalveren, 363 schapen en 1am- meren en 1194 varkens. Vette runderen bleven prijshoudend en de handel tamelijk vlug. Vette kalveren waren ruim aangevoerd, waardoor de handel in tweede en derde soort traag bleef; in eerste kwaliteit was de handel vlug. De aanvoer van schapen was niet groot, de handel bleef echter toch kalm. Vette varkens met kalmen handel. Zouters werden vlug verkocht. De noteering was als volgt: Koeien le kw. 1,051,18, 2e kw. 0,86 1,04, 3e kw. /0,74/0,84; Ossen le kw. 0,92—/1,08, 2e kw. 0,82—0,89, 3e kw. 0,72/0,79; Kalveren le kw. 1,721,85, 2e kw. 1,40—/1,67, 3e kw. 1,16—/1,38; Schapen le kw. 0,680,80, 2e kw. 0,55 0,65, 3e kw. 0,46/0,54; Lammeren /0,95/1,05; Varkens le kw. 0,650,75, 2e kw. 0,53—/0,63, 3e kw. 0,46—/0,52; exportv. 0,700,81. BINNENLANDSCHE GRANEN. Tarwe 9,50/9,90; Gerst Chevalier /7 7,25Haver onveranderd, 6/6,25; Erw- ten, kleine groene, 9,7510,40; Bruine Boonen 12,5013. FIJNE ZADEN. Lijnzaadvoer 1718; Zaailijnzaad wit- bloei 1820, blauw-bloei /21-/22; Blauw- maanzaad 3031; Karwijzaad 3032. AARDAPPELEN. Zeeuwsche Blauwe 1,75/2,30; Zeeuwsche Eigenheimers 0,90/1,20; Eigenheimers Poters 0,701; Brielsche Eigenheimers /I1,60; Blauwe Eigenheimers 1/1,30; Red Star 0,90—/1,25; Bravo's 1,30—1,80. Aanvoer redelijk, vraag kalm. VLAS. Aangevoerd: Blauwbloei 17851 K.G. /0,70 1; Holl. Geel 10.000 K.G. 0,70—0,85; Dauwroot 3900 K.G. 0,650,70. Vraag gering, handel traag. s.s. HELENA van Penarth naar Sulina pas- seerde 16 dezer Pantellari. s.s. MAGDALENA in lossing te Cardiff, s.s. TERNEUZEN van Bilbao naar Rotter dam passeerde 17 dezer Dungeness. Voor Ter Neuzen: 14 Febr. Eng. s.s. ROSEWORTH, 1408, kolen, Cardiff. Voor Sas van Gent: 14 Febr. Fransch s.s. SURVILLE, 1449, fosfaat, Casa Blanca. 15 Febr. Eng. s.s. FOYNES, 390, stukg., Antwerp en. Van GentTer Neuzen: 15 Febr. Eng. s.s. FALCON, 738, stukg., Londen. Voor Gent: 14 Febr. Eng. s.s. DARLING TON, 451, stukg., Duinkerken; Eng. s.s. is die nare hoofdpijn, prikkel- ZS haarheid en gedruktheid. S Foster's Maagpillen S hebben naam gemaakt S als het laxeermiddel S& bij uitnemendheid. f0.65 p. flacom^>- Te Ter Neuzen bij Firma A. van Overbeeke Leunis, Axelschestr. en Westkolkstr. 19 (Ingez. Med.) YORKVALLEY, 292, ledig, Londen; Eng. S-S. JAMES DUNFORD 712, ledig, Londen; Duitsch s.s. WINNETOU, 3002, petroleum, Batoem; Lithausch s.s. STEPHANIE, 437, ledig, Londen; Eng. s.s. NEW LAMBTON, 1541, kolen, New-Castle; Noorsch s.s. BOM- MA, 461, steen, Lysekil; Ital. s.s. ESME RALDA, 2151, fosfaat, Sfax. 15 Febr. Duitsch s.s. WALTER FISHER, 1447, kolen, Swansea; Belg. s.s. SCHELDE- STROOM, 542, ledig, Oostende; Eng. s.s. BIRTHLEY, 1696, kolen, New-Castle; Belg. s.s. RENe, 1544, kolen, New-Castle; Eng. s.s. OAKFORD, 259, pekkolen, Londen; Eng. s.s. EDENSIDE, 148, ledig, R'dam; Noorsch s.s. ELDRID, 998, pyriet, Thamshavn; Eng. s.s. ROMANBY, 2997, fosfaat, Sfax; Ital. s.s. LORENZO BOZZO, 2629, pyriet, Huelva. 16 Febr. Eng. s.s. CHELWOOD, 1563, kolen, New-Castle; Spaansch s.s. LOLIN, 2413, fosfaat, Sfax; Eng. s.s. DEARNE, 427, stukg., Goole; Eng. s.s. QUENAST, 250, pek kolen, Londen; Eng. s.s. MICKLETON, 364, pekkolen, Londen. Van Gent: 14 Febr. Zweedsch s.s. VESTA, 789, ledig, Antwerpen; Eng. s.s. TADORNA, 984, stukg., Belfast; Estl. s.s. VALVE, 197, fosfaat, Birkenhead; Duitsch s.s. JULIUS RUTGERS, 443, ledig, Antwerpen; Eng. s.s. FERNWOOD, 1090, ledig, Tyne; Belg. s.s. PETER BENOIT, 859, ijzer, Newport; Eng. s.s. HEBBURN, 1685, ledig, New-Castle. 15 Febr. Duitsch s.s. TEUTONIA, 768, ijzer, Bilbao; Eng. s.s. KENTWOOD, 1244, ledig, Sunderland; Zweedsch s.s. BOJAN, 977, fosfaat, Helsingborg; Eng. s.s. BARON NAIRN, 1914, ledig, Barry Roads; Noorsch s.s. KARMT, 925, ledig, Sunderland; Eng. s.s. DRYBURGH, 676, ijzer, Grangemouth; Ned. m.s. LIMBURG, 203, fosfaat, Yarmouth; Eng. s.s. KITTEWAKE, 982, stukg., Glasgow; Eng. s.s. DENES IDE, 130, fosfaat, Stockton; Grieksch s.s. GIANOULIS-GOUNARIS, 1396, ledig, Gdynia; Eng. s.s. YORKVALLEY, 292, steen, Londen; Eng. s.s. STOCK FORCE, 499, fosfaat, Antwerpen; Duitsch s.s. HENRICH PETERS, 483, ijzer, Londen; Eng. s.s. AL GOL, 929, ijzer, Newport; Eng. s.s. CRICH- TOUN, 506, stukg., Leith; Eng. s.s. DAR LINGTON, 451, stukg., Hull; Duitsch s.s. QUINTA, 945, ijzer, Gdynia. 16 Febr. Eng. s.s. MERSEY, 438, stukg., Goole; Eng. s.s. OAKFORD, 259, ledig, Lon den; Belg. s.s. LESTRIS, 839, ijzer, Boness; Russ. s.s. LIEUTENANT SCHMIDT, 1469, stukg., Antwerpen. stondig lijden onze jongste lieveling A D R I, in den aanvalligen leeftijd van bijna 3 jaar. Zijn diepbedroefde Ouders en Broertje, C. STAPPER. J. E. STAPPER—Riemens. COR. Ter Neuzen, 16 Febr. 1930. Heden overleed na een kort- stondig lijden ons geliefd Kleinkind en Neefje in den leeftijd van bijna 3 jaar. Namens de Families, Wed. C. STAPPER. A. C. RIEMENS. E. RIEMENS—v. D. Hout. Ter Neuzen, 16 Febr. 1930. Ondergeteekende maakt aan H H. Varkensfokkers bekend, dat hij zijn heeft overgedaan aan den heerABRAM DE FEIJTER te Axel, Schapenbout O 28. Dankend voor de gunst die hij in ruime mate heeft ondervonden, beveelt hij zijn opvolger ten zeerste aan. ANTHONIE DIELEMAN, Axel, Schapenbout 0 27. in het Vereenigingsbouw, Donze-Visser- straat, op de Woensdagen 19 en 26 Febr. O nderwerp De Geheimen v.h. Hiernamaals. Waar zijn onza dooden 7 Aanvang half 8 uur. Toegang vrij. Een mooi geem. Ovenkacheltje, ronde Tafel op 4 pooten en een Kast met Schuiven voor zeer weinig geld. D.-VISSERSTR. 38. $HC' Is tevens 'talom bekende adres voor prima eiken Waschtobben, Boterbakken enz. in het Centrum der stad Burgemeester Geillstraat. Te bevragen: Bureau van dit blad. van den Ontvanger der Ned. Herv. Kerk te TER NEUZEN, blijft tot nadere aankondiging Tot betaling en ontvangst is gemach- tigd Mejuffrouw N. MILLENAAR. De Pres.-Kerkvoogd, Q. VERL1NDE. verkrijgbaar. Nieuwediepstr. 85. van alle gemakken voorzien, en voor alle doeleinden geschikt, op mooien stand te Ter Neuzen. Brieven onder No. 378, aan het bureau van dit blad. staande Singelweg J 11 K te AXEL. Te bevragen bij J. DE PUTTER, Molenaar, Hoek. zooalsTafels, Stoelen, Kachels, eiken Kabinet, nieuweLedikanten.Qramophoon 1000 platen 60 en 70 cent, inruilen 20 cent. 200 nieuwe platen 1 gulden. SV Wij koopen Inboedelsof gedeelten daarvan. „ONS HUIS" - MARKT. G. v. d. Berge - L. v. d. Molen. van TRAMSTRAAT 4 naar p. a. VERPOORTE, Kleermaker, Ter Neuzen. blijvende Gemengde per H.A. Zandgrond, Kleigrond, grond f 34,f 35,— f 32,25 Kunstweide per H.A. f 27,20 f24,— f 25,70 Alleen Klaverweide f 16,10 f 17,20 f 17,— Alles apart geleverd, extra zaden onder A.V.Z. Zaadhandel Ter Neuzen. goedgekeurd op stam en monster, gegroeid Hellegatpolder. Aan hetzelfde adres VLASKAF tekoop. Extra gele Bolronde ook verbeterde RIJNBURGER AJUINZAAD. Soort en Kiemkracht gegarandeerd. Prijs matig. Aanbevelend, Zaadteler. HULST. TER NEUZEN ZONDER EENIOE PRIJSVERHOOG1NQ IN BINNEN- EN BUITENLANDSCHE bladen :-: |W\.*\\\\\.\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\V«*\\VV ill PHI LI Boiten de schitterende weergave heeft het Philips Ontvangtoestel type 2514 de navolgende groote voordeelen i Directe aansluitinq op Uw stopcontact. Aesthetisch uiterlijk. Zeer gemakkelijke.haarfijne afstemming.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 3