Hoestm Anda fT J HAN N ruw of stuk P aaaiggqDg berichtm. SPORT. L ANDBOUWBERICHTEH. A Bronchiii Bronchitis en Kinkhoest PRO VINCI ALE STATEN VAN ZEELAND. ■o "5? v.-t. RECHTSZAKEN. Siroop pmr flesch 1 gld. Bonbons per poo J 60 ct ■Blj ApotH. a Drogiitn (Ingez. Mea. i schillende te zjjner kennis gebrachte geval- len, waarin bij inklaring van goederen val- sche facturen werden overgelegd, vestigt de aandacht van importeurs van buitenlandsche goederen, op het feit, dat het opzettelijk over- leggen van valsche facturen bij de toepassing van de Tariefwet 1924 (Staatsblad No. 568), de Waardewet 1927 (Staatsblad Nq. 17) en de Wet op het Statistiekrecht 1921 (Staat- blad No. 55), strafbaar is met gevangenis- straf van ten hoogste edn jaar, boven en be- halve verdere maatregelen, in de wet voor- zien. weer spoedig zacht en heel met Purol. Ifc. Idem tot benoeming van een hoofd der Spenbare lagere school D te Sluiskil. Op de voordracht zijn geplaatst 1. G. J. Douwes, hoofd der openbare school woor G.L.O. en U.L.O. te Terschelling; 2. A. J. Platteeuw, hoofd der openbare lagere school te Poortvliet; 3. F. van Spiegel, onderwijzer aan de openbare lagere school C te Harlingen. Idem tot benoeming van een lid van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs te Sluiskil en Driewegen. wegens bedanken van den heer A. Brakman. Aanbevolen worden: a. J. P. van Doeselaar; b. P. J. Risseeuw. Mt Idem tot toekenning van het voorschot, bedoeld in artikel 103, 3e lid, der Lager Onderwijswet 1920, aan de bijzondere scholen, voor 1930. 11 Idem tot wijziging der gemeentebe- grooting, dienst 1929. H Idem tot wijziging van de begrooting van het Woningbedrijf, dienst 1929. GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Op 15 Februari stonden als werkzoekenden tfcetgeen niet altijd beteekent, dat zij werk- ]dob zijnbij de arbeidsbeurs ingeschreven Lcsse- en transportarbeiders 146; metse- laan* 1; opperlieden 2; centrale-machinist 1; airvoerder 1; naehtwaker 1; timmerlieden 2; totaal 154. GEVONDEN VOOBWEBPEN. De Inspecteur van politie alhier maakt toekend, dat omtrent onder volgende gevon- <bn voorwerpen inlichtingen te bekomen zijn aan .daar achter vermelde adressen: Ring met sleutels, P. Gazan, Van Boven- atraat 5. Faar kindersokken, P. Wijffels, Van Steen- bexgenlaan 55. Jtantelband, J. Kouwijzer, Steenkampl. 36. Witte muts, P. Eekman, Tholensstr. 85. Dekkleed, P. A. de Bruine, Dekkerstr. 11. lOnderhandschoen, J. v. d. Bent, Korte MjkBtraat 7. Belastingmerk, A. C. Riemens, Steenkamp- 3**n 64. "PlfJlnaleutel, J. v. d. Hooft, Koedrjk 20. Bri) in etui, M. J. v. Kerkvoort, Rose- jpcacbt 10. Geel ketelpak, J. Bedet, Smidswal 17. Portemonnaie met /0,40, J. de Doelder, Javaatraat 36. Portemonnaie met f 3,25, W. Bjjl, Noord- atcaal. 111. Jongenspet (blauw), M. Hartog, Nieuw- sftm.at 56. Bruine kinderportemonnaie met 0,10, G. ~m4 Bergen, Dekkerstraat 33. CSiineesche muurmat, J. Piecaveth, Van Steenbergenlaan 54. Vnlpotlood, J. Kroon, Donze-Visserstr. 91. Halssnoer, A. Frederiksen, Kazemestr. 5. Belastingmerk, J. v. d. Velde, Wulpenbek, C 127, Hoek. Auloslinger, P. Geelhoedt, M. Eijkestr. 25. B&meshandschoen, P. de Nijs, Blokken 21. Vetpot van een rijtuig, A. Vonck, Wijk P, Ho. 105, Sluiskil. Autoslinger, A. A. Dees, Axelschestr. la. Kinderhandschoentje, J. Pladdet, Steen kampl aan 82. 1 paar kinderhandschoenen en zakdoek, W. de Quellerij, Van Bovenstr. 19. Double armband (ketting), J. F. de Blaaij, Katspolder O 51. JESJPERIMENTEN IN PHYSOGOMETRIE. Vrijdag jl. werd in het „Luxor-Theater" wn wege de Nederlandsche vereeniging voor spin listen weder een propaganda-avond ge geven. waarin mevr. wed. Dr. Akkeringa «rperimenteerde. Het bezoek was matig. Bij de experimenten waren verschillende mede- jfcdingen, boodschappen uit de andere wereld, xooals mevr. Akkeringa deze noemt, voor de opgekomenen zeer verrassend. DE KEERSLUIS TE VLISSINGEN. De werken voor de nieuwe keersluis te "VEssingen is thans in een stadium ge- koBnen, dat ook iedere leek op het gebied van waterbouwkundige werken, kan zien wat hier vnrdi gewrocht. De toegang van het ver- kreed kanaal tot de sluis is gereed en de sluis self staat dan ook vol water. Duidelijk zijn in de betonnenmuren de plaatsen te zien de verschillende sluisdeuren zullen wor den geplaatst, die dan natuurlijk ook de ver- biniiing tusschen het eiland en de schutslui- zullen vormen. Alleen aan de zijde van de Schelde bevindt zich nog de afsluiting en dese kan niet eerder worden verwijderd, voardat de sluisdeuren zjjn aangebracht, die ket buiten water zullen beletten naar binnen to stroomen en ook het kanaal te doen deelen sb eb en vloed. Nog enkele maanden en seeder is een grootsch werk van onze water- ataatsingenieurs tot voltooiing gebracht. VBIJVVIUGE VOLDOENING VAN BELASTING ENZ. De Min. van Financien maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks sehatkist is ontvan- gea wegens over vorige jaren te weinig be ta aide belastingen naar inkomen en/of ver- mtgen (gewetensgeld) bij den ontvanger der driecte belastingen te Axel 13,24; te Ter Jfenzen f 54,12. DE ZOMERTIJD. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Lanxdbouw heeft in een circulaire aan de ge- Bneentebesturen de aandacht gevestigd op het Kern. besluit, volgens hetwelk de zomertjjd jGt jaar zal aanvangen den 15den Mei en zal exndigen op 5 October. De Minister eindigt zijn circulaire met het verzoek, dat de gemeentebesturen zullen toe- Tien, dat de tijdsaanwjjzing op de openbare door die besturen beheerde klokken geduren- de genoemd tijdvak in overeenstemming zijn .met de tijdsvervroeging. FAZANTEN. Bij Kon. besluit van den 30sten Januari is. - 'jar uitvoering van art. 1, derde lid der Jacht- wet, bepaald: De fazanten zullen worden gerekend te behooren tot het wild in het geheele Rijk met aitzondering van de navolgende gebieden te ■weten de gemeenten Castricum, Egmond-Bin- nen en Egmond aan Zee. Dit besluit wordt herzien v66r 1 Maart "1931. VALSCHE FACTUREN. De Minister van Financien, gelet op ver- Ged. Staten hebben nog een voorstel inge- diend bij de Provinciale Staten, waarbij wordt overgelegd het verzoek van het bestuur van den St. Jansteenpolder om het bij besluit van 3 December j.l. tot beschikbaar stellen van een renteloos voorschot van f 17.350 voor ver- betering van den weg tusschen St. Jansteen en Clinge te verhoogen met f 1511. Het komt Ged. Staten, na ingewonnen ad- vies van den Provincialen Hoofdingenieur, voor, dat de blijkens het adres voorgenomen verbreeding van den keiweg tot 3,5 M. (aan- vankelijk was 3 M. aangenomen), waardoor de nieuwe breedte zal overeenkomen met de voor de kunstbaan van aan te leggen wegen der eerste klasse voorgeschreven minimum- breedte, inderdaad aanbeveling verdient. De raming van kosten van het werk stijgt daar- door wegens meer te leggen keibestrating, aannemerswinst enz. inbegrepen, met f 1511 en komt alzoo op 18.861. Ged. Staten stellen voor alsnog f 1511 beschikbaar te stel len en hebben hoezeer de termijn (het adres is van 3 Februari) uiterst kort was, teneinde de tot standkoming van het werk niet noode- loos te vertragen, gemeend nog in de a.s. buitengewone zitting het voorstel aan de orde te-moeten stellen. SAS VAN GENT. -Goed voorgaan. Langs den weg Belgische grensTer Neu- zen staan boomen, die verondersteld mog.en worden aan den Waterstaat toe te behooren. Nu er van al lezijden zoo dringend wordt op gerwezen op het verdelgen van de rupsennes- ten blrjkt tot dusverre evenwel nog niet, dat men aan 't voorkomen van de tallooze vraat- zuchtige bladvemielers in gemelde boomen veel aandacht heeft geschonken. Om m(j te bepalen tot de langs gemelden weg staande boomen of liever boompjes, want zij staan er nog slechts korte jaren, wilde ik er alleen op wijzen, dat er nog in 't geheel geen werk van gemaakt is, ofschoon toch bijna in elke kruin meerdere nesten voor komen. Aangezien persoonlijk ingrijpen door belen- dende eigenaren of privd-personen straf- rechterlijke gevolgen zou kunnen na zich sleepen, waagt niemand het, de koe bij de horens te vatten. Het wachten is dus op de bevoegde autori- teit om maatregelen te nemen. Intusschen wordt het langzamerhand tijd zich de zaak aan te trekken en ook langs den weg de noodige maatregelen te treffen, die dienstig zijn om het lang niet denkbeeldige rupsengevaar te ontkomen. Vergadering anti-Waterleiding-ComitA Zondagavond om vijf uur traden in het „Hotel De Zwaan" alhier op een drietal leden van het anti-Waterleiding-Comitd, n.l. de heeren Van Dalsum en Bauwens te Hulst en de heer 't Gilde van Axel. De eerste behandelde de water-winplaats onder Sint Jansteen, en argumenteerde breed- voerig de daartegen ingebrachte bezwaren, de tweede schetste den druk, die op de Zeeuwsch- Vlaamsche bevolking gelegd wordt, door uit voering van dit plan, terwijl de heer 't Gilde de faits et gestes van het Waterleiding- Comit6 aan de hand van allerlei documenten in het licht stelde. Alhoewel de vergadering niet zeer druk be- zocht was, betuigde deze toch op duidelijke wijze, door krachtige brjvalsbetuigingen den in de vergadering heerschenden ^emoeds- toestand. Enkele raadsleden waren mede tegenwoor- dig. Alhoewel gelegenheid geboden werd om met de inleiders van gedachten te wisselen, werd van die uitnoodiging geen gebruik ge maakt. Een motie van leedwezen over de R. K. Kamerfractie. Donderdagavond hield de R. K. Kiesveree- niging te Sas van Gent een algemeene leden- vergadering, waarin o.m. de navolgende motie werd voorgesteld en met groote meerderheid werd aangenomen: ,,De R. K. Kiesvereeniging te Sas van Gent, op 13 Februari 1930 in het Patronaatsgebouw in algemeene vergadering bijeen; gehoord de besprekingen inzake de houding der R. K. Kamerfractie; spreekt haar leedwezen uit over de houding der R. K. Kamerleden bij de behandeling der Rijksbegrooting 1930 en draagt het Partij- bestuur op onverwtjld maatregelen te nemen, opdat het vertrourwen in genoemde fractie niet verder zal worden geschokt". Voorts werden een tweetal voorstellen van het bestuur aangenomen voor de algemeene vergadering van den R. K. Statenkieskring Hulst, waarin is neergelegd, dat bij de komen- de verkiezingen voor de Provinciale Staten, volgens den wensch van het Partijbestuur, alle richtingen en groepen van leden zooveel mogelijk zullen worden erkend bij de candi- daatstelling en tweedens om de wijze van verkiezing van candidaten bg de proefstem- ming dusdanig te wijzigen, dat het punten- stelsel daaarvoor in aanmerking zal wsrden genomen. Wedstrijduitslagen van Zondag 16 Febr. Afdeeling IV. le klasse. Will em H—N.A.C. 3—1 2e klasse A. BaronieVlissingen DongenD.O.S.K.O. MiddelburgME.V.O. Zeelandia n- 3e klasse A. -Walcheren 2—2 7—0 2—1 2—4 Competitiestand 3e Klasse A. (Ingez. Med.) Willem II Zuidelijk kampioen. Gisteren is door het Tilburgsche Willem H, die een 31 overwinning op N. A. C. boekte, het kampioenschap le klas Afd. IV behaald. TERNEUZEN I—AXEL I. Gisteren had alhier onder leiding van scheidsrechter Harms een vriendschappelijke ontmoeting plaats tusschen Axel I en het plaatselijk eerste elftal. Bij de rust was de stand 1—1 en bij het einde 21 voor Terneuzen. ZEEUWSOHE VOETBALBOND. le, klasse B. Gisteren hadden de Sassche Boys in eigen home Breskens te bekampen. De uitslag was een 53 overwinning voor de gasten. Hierdoor is de kans op het kam pioenschap aan de Sassenaren ontnomen. „Axel" kampioen. Doordat de Sass. Boys gisteren op eigen terrein door Breskens geslagen zijn is ,,Axel" definitief kampioen le Klas B, Z.V.B. ge- worden. De stand is thans: le klasse B. Axel 9 7 2 34—12 14 Sassche Boys 10 6 4 37—25 12 Breskens tl» 5 1 3 27—15 11 Terneuzen II 10 5 1 4 26—23 11 Clinge 10 5 J- 5 19—20 10 Hontenisse 10 -r- —sy~ 10 12—60 gesp. w 70 n n doelp. 3 Hulst 13 12 1 60-12 25 Terneuzen 13 10 1 2 69-13 21 Middelburg H 11 7 4 38-36 14 Walcheren 13 5 1 7 27-39 11 Vlissingen n 13 4 9 30-44 8 Zeelandia n 13 4 9 32-60 8 Zierikzee 12 3 9 21-55 6 Sinoto 10 2 1 7 14-34 5 RUPSENPLAGEN. De Plantenziektenkundige Dienst te Wagenin- gen schrijft: Eenige weken geleden is een oproep gericht tot alle belanghebbenden om de noodige maat regelen te nemen ter voorkoming van een rup- senplaag in het aanstaande voorjaar. Deze maatregelen, bestonden in hoofdzaak in het ver- wijderen uit vrucht- en laanboomen, hakhout, hagen en tuinen van de z.g.n. rupsennesten van den bastaardsatijnvlinder, dat zijn met een fijn spinsel samengesponnen dorre bladeren, waarin de zeer jonge rupsjes van deze vlinder overwin- teren. Daamaast het op vele plaatsen ook noo- dig de eiringetjes, die de vlinder van de ringel- rups rondom de eenjarige takjes, vooral van vruchtboomen, gelegd had, door afsnijding van die takjes te verwijderen. De pogingen, om tot een zoo algemeen moge- lijke bestrijding te geraken, zijn op zeer krach tige en zeer gewaardeerde wijze gesteund door de heeren Commissarissen der Koningin in de verschillende provineies, en op verzoek van dezen ook door de burgemeesters van gemeenten, waar deze bestrijding noodig was. Verder is zeer krachtige medewerking verleend door zeer vele land- en tuinbouwvereenigingen en niet het minst door land- en tuinbouwonderwijzers en hoofden van scholen op wier initiatief ook schoolkinderen aan het verzamelen van rupsen nesten en eiringen hebben deelgenomen. Zeer belangrijke resultaten zijn ^reeds verkre- gen. Het aantal vemietigde rupsennesten loopt op vele plaatsen in de tienduizenden, en in totaal in de millioenen eiringetjes, zijn ook in verschei- dene gemeenten bij duizenden verzameld. Vele boomgaarden, tuinen, hagen en andere aanplan- tingen zijn volledig gezuiverd. De gunstige gevolgen hiervan zullen niet uit- bljjven, want overal waar rupsennesten en ei ringetjes op voldoende wijze verwijderd zijn, kunnen de rupsen den bastaardsatijnvlinder en de ringelrupsen niet meer optreden en heeft men zich dus voor schade dit voorjaar gevrijwaard. In sterk besmette streken moet men echter ook op de belendingen letten, omdat de rupsen- zich van daaruit kunnen verplaatsen. Vandaar dat het noodzakelijk is, het bestrijdingswerk overal uit te voeren. Men denke echter niet, dat dit werk reeds af- gedaan is. Hoeiwel met genoegen het gunstige resultaat der gevoerde campagne gezien wordt, moet toch vastgesteld worden, dat op vele plaatsen nog zeer veel werk te verrichten is. Laten zij, die nog niet voldoende hun aandacht aan de voorkoming van de rupsenplaag hebben gewijd, er alsnog toe overgaan, hun aanplantin- gen van rupsennesten en eiringetjes te zuiveren. Het tijdstip is aaarvoor nu, in verband met den stilstand in vele andere werkzaamheden, zeer gunstrg. Laten de besturen van land- en tuin bouwvereenigingen invloed uitoefenen op hunne leden, opdat deze het werk volledig uitvoeren, zoowel in him eigen belang als tot voorbeeld voor anderen. Laten zij, die weten welke gevaren er in die rupsennesten en eiringetjes schuilen anderen, die daarmede wellicht nog onbekend zijn, inlichten. Ik twijfel er niet aan of ieder, die weet, dat elk rupsennest 150250, ja zelfs tot meer dan 500 rupsjes herbergt, onmiddellijk aan het werk zal gaan, om die zoo onschuldig lijkende, maar toch zoo gevaarlijke dingen uit zijn boomen en hagen te verwijderen. Laten schoolhoofden en onderwijzers ook nog zooveel mogelijk de jeugd aan het werk zetten; vele handen maken Jicht werk. Ik doe een beroep op de burgemeesters in alle gemeenten, waarin bij verordening het verwijde ren van rupsennesten voorgeschreven is, om een stipte uitvoering daarvan door een nauwlettend toezicht te verzekeren. De politie kan hierbij niet alleen dwingend, maar ook waarschuwend en voorlichtend optreden. De raad om booitogaarden, tuinen, hagen en grootere aanplantingen te zuiveren wordt na tuurlijk in het belang van hen, die deze boom gaarden enz. bezitten of beheeren, gegeven. Nu kan men nog met eenvoudige middelen de drei- gende plaag voorkomen. Als straks de boomen uitloopen en de rupsen zich verspreiden, worden de moeilijkheden, aan de bestrijding verbonden, veel grooter. Laat men ook de zuivering gron- dig uitvoeren, ook daar waar nu nog slechts weinig rupsennesten voorkomen, want als het in sect zich in 1930 zoo uitbreidt, als het in 1929 gedaan heeft, staat men aan het eind van dit jaar op nog veel meer plaatsen voor een grooter plaag als nu reeds het geval is. Arrondissements-Kechtbank te Middelburg. Zitting van Vrijdag 14 Februari 1930. De volgende zaken werden behandeld: L. d. B., oud 68 jaar, werkman te Axel, thans gedetineerd, werd verdacht dat hij op 28, 29 en 30 Januari 1930 te Middelburg zon- aer middelen van bestaan heeft rondgezwor- ven. Eisch 3 dagen hechtenis plus 3 maanden R. W. Inrichting. De rechtbank deed dadelijk uitspraak en veroordeelde verdachte conform den eisch. F. F., oud 32 j., spoorwegarbeider te Axel, werd ten laste gelegd, dat het aan zijn schuld te wijten is, dat op 24 October 1929 te Axel, bij de halte Kijkuit gevaar is ontstaan, op den spoorweg, door nadat hem door den stations-ambtenaar Alphons IJsebaert om- streeks 3% uur des namiddags was opgedra- gen wissel 10 te bedienen, en trein 41, die toen uit de richting Axel op komst was, het station binnen te laten, waarvoor hij dat wis sel moest verzetten, zoodat de trein op lijn 2 kwam daar er eenige wagens op lijn 1 ston den, grovelijk, onvoorzichtig en nalatig ver- 1 zuimd heeft wissel 10 over te zetten, waar door de trein op lijn 1 is blijven rijden, en ge- reden is tegen spoorwegwagons, waarbij eenige wagens zijn omgevallen en gevaar voor verkeer op den spoorweg onstond. Eisch f 25 boete of 25 dagen hechtenis. Mr. Gerrits, advocaat te 's Hertogenbosch, verdedigde den verdachte en vroeg een lich- tere geldboete. A. A. A., oud 33 j., arbeider te Zuiddorpe, werd verdacht, dat hij op 20 December 1929 te Westdorpe 2 ruiten van een vrachtauto, toebehoorende aan J. L. van TBouwelen, heeft stuk gegooid. Eisch 2 maanden gevangenisstraf. Mr. P. C. Adriaanse, vroeg vrijspraak daar de tenlastelegging niet bewezen was.. VERDUISTERINGEN. K. W., oud 30 j., tijdelijk rijksklerk der directe belastingen te Sluis, werd verdacht, dat hij in 1929 te Sluis, als tijdelijk rijksklerk der belastingen: A. de navolgende geschrif- ten, die bestemd waren om als bewijs te die- nen valschelijk heeft opgemaakt of ver- vervalscht; le door in het joumaal voor de boeking der ontvangsten en uitgaven wegens in bewaring genomen gelden over het jaar 19281929 aan het kantoor der belastingen valschelijk te boeken, dat aan H. Legast, R. Rubuyk en A. Verrecas waren teruggegeven en verrekend, respectleveljjk f 120, 120 en 180, ofschoon hij wist, dat dit niet was ge- schiedt; 2e door in het joumaal voor de boe king van de ontvangsten over het jaar 1929 1930 van het kantoor te Sluis voor inkomsten- belasting ten name van I. J. Pasonnier te boekejn een bedrag van 200 en dat later te veranderen in /100; een post van 92,55 door A. Beun betaald voor personeele belas- ting te veranderen in 42,55; een bedrag van f 52,48 betaald door het Burgerlijk Armbe- stuur voor grondbelasting te veranderen in 32,48; en B. opzettelijk geldsbedragen van 65,40, 55,22 en f 45 heeft verduisterd. Nadat een vijftal getuigen verklaringen hadden blijkens de Midd. Crt. afgelegd over de aan verdachte gedane stortingen, be- treffende diverse belastingen, welke bedragen door verdachte werden erkend te zijn ont- vangen, werd als getuige gehoord de ontvan ger der directe belastingen, Willems, te Sluis, die verklaarde, dat verdachte te zijnen kan- tore werkzaam was en ook aan hem de ont- vangen gelden had af te dragen. Door den President worden met getuige verschillende boekingen in de ter terechtzitting aanwezige belastingjoumalen nagegaan, waaruit blijkt, dat, wanneer verdachte een bepaald bedrag had ontvangen, hij dit slechts voor een ge- deelte verantwoordde. Op een vraag van den president, deelt ge tuige mede, dat verdachte, die slechts tijde lijk was aangesteld, is ontslagen. Op een vraag van den verdediger deelt ge tuige mede, dat verdachte veel overwerk ver- richtte, waarvoor hij niet werd betaald. Het kwam wel eens voor, dat hij tot 's nachts 3 uur overwerkte. Hij was altijd zeer gewillig. Verdachte door den president ondervraagd, zegt, dat hij in moeilijkheden zat met betalin- gen aan zijn schuldeischers en zijn vrouw steeds ziekelijk was. Na zijn huwelijk is hij begonnen te knoeien. Op een vraag van den rechter Bybau, hoe hij tot deze handelwijze is gekomen, daar hij toch wist, dat het uit moest komen, zegt ver dachte op financieelen steun van de zijde van zjjn familie te hebben gerekend. De officier van justitie, aan het woord komende, acht de feiten bewezen. Verdachte is nu wel bepaald geen misdadiger, zegt de officier, doch de gepleegde feiten zijn niette- min zeer ernstig. Het verduisterde bedrag is terugbetaald aan den staat, en deze hou ding van verdachte komt het O. M. sympa- thiek voor. Het komt spreker moeilijk voor welke straf hier moet worden gevorderd. Er is veel voor en veel tegen een voorwaardeljjke veroordeeling. Het betreft hier iemand, werkzaam bij de administratie der belastin gen, waar met groote geldelijke bedragen wordt omgegaan. Hoe gaame spreker hier ook aan voorwaardeljjke veroordeeling zou willen medewerken, acht hij zulks niet ver- antwoord tegen over de maatschappij. De officier. eischt een gevangenisstraf van 4 maanden. De verdediger van verdachte, Mr. Kuipers, heeft zich voorgenomen over de feiten van deze strafzaak niet te spreken, doch alleen over de omstandigheden, waarin verdachte verkeerde. Spreker noemt het teleurstellend, dat de officier van justitie geen voorwaarde ljjke veroordeeling heeft willen vragen. De officier zegt zelf, dat alles pleit in de rich- ting van een voorwaardeljjke veroorddeeling, doch dat hij daarvan wordt weerhouden op grond van den emst der feiten. Pleiter zegt een andere meening te zijn toegedaan. Vol gens spreker hebben verdachte's superieuren zich voor deze zaak gespannen en zelfs het verzoek gedaan de justitie niet in deze zaak te betrekken. Spreker acht verdachte vol doende gestraft door den jarenlan-gen last, voortspruitende uit de vrees, dat de fraude zou uitkomen. Verdachte is onmiddellijk ont slagen, is maatschappelijk gedaald en verricht thans ongeschoolden arbeid om in zjjn onder- houd te voorzien. Verdachte heeft heel zijn hebben en houden verkocht om het verduister de te kunnen terugbetalen. Spreker dringt ten slotte aan, dat ver dachte, overeenkomstig de conclusie van het te zjjnen aanzien uitgebrachte reclasseerings- rapport voorwaardelijk zal worden veroor- deeld. Uitspraak 24 Februari a.s. DE MOORD AAN HET BEZUIDENHOUT. Omtrent de zaak, welke Vrijdag voor de rechtbank te 's Gravenhage werd behandeld tegen den 45jarigen W. van der Meer, be- schuldigd van moord op de 72jarige weduwe Odem en van poging tot doodslag op haar huishoudster de wed. Holstein, vermelden wij van het getuigenverhoor na de pauze het volgende Het eerst kwam voor de groene tafel de boekdrukker, de heer Verlee. Deze heeft zich in den middag van den 5en September op den Bezuidenhoutscheweg bevonden. Door het plotseling remmen der tram en het hooren gillen is getuige opmerkzaam geworden, dat er iets aan de hand was. Getuige heeft toen een man uit perceel 395 zien komen, gekleed in een blauw pak. Deze man vertoont veel overeenkomst met verdachte; met zekerheid herkende getuige hem echter niet. De man is de Cornells van der Lijnstraat ingeloopen; getuige heeft gezien, dat de man iets over een tuinmuur wierp. Dezelfde man is later door de tramconducteurs aangehouden. Getuige Goemans, barbier te 's Gravenhage verklaard, dat verdachte hem een half jaar voor het gebeurde gevraagd heeft of hij geen oud scheermes voor hem had. Getuige heeft aan dat verzoek gevolg gegeven. Het gevon- den mes komt, zoowel wat kleur en merk als wat ouderdom betreft, geheel overeen met het mes, dat getuige aan verdachte heeft ver- strekt. Getuige Abbenhuis deelde mede, dat ver dachte den dag voor het misdrijf tegen hem gezegd heeft, dat hij op bezoek moest bij een oude dame op het Bezuidenhout. Hij zeide daarbij: „Ik moet zien, dat ik wat geld van dat oude wijf achterover trek". Verdachte ontkent dit. Twee volgende getuigen deelen mede, dat zij verdachte op den morgen van den 5en September ontmoet hebben op het Konings- plein. Hij is met de getuigen opgeloopen en vertelde, dat hij naar 't Bezuidenhout moest. Een vrouweljjke getuige verklaarde, dat zij omgang met den verdachte heeft gehad, die haar huwelijksplannen voorstelde. Verdachte vertelde haar, dat hij 31.000 tegoed had, maar dat hij nog niet aan dat geld kon komen. Na 29 Augustus heeft getuige ver dachte niet meer gezien; op dien dag heeft getuige een bankbiljet van f 100 vermist. De verdere behandeling der zaak werd wegens ziekte van eenige getuigen uitgesteld tot Zaterdag 22 Februari. OOK INKT SLIKKEN HIELP NIET. Bij het Berlijnsche station Zoologischer Gar ten werd een man betrapt bij het bestelen van een auto. Hjj werd naar het meest nabjje politiebureau gebracht en begon daar eerst den „wilden man" te spelen. De agenten ge- loofden er echter niets van, dat zjj met een krankzinnige te doen hadden en zeiden hem, dat hij naar het hoofdbureau van politie moest zoodra de groene wagen zou komen. De man stak daarop zjjn handen in de inktpot van het bureau en begon de zwartdruipende vingers met een behaaglijk knorren af te likken. Ook dat hielp hem niet en op het hoofdbureau werd hjj onmiddellijk herkend als een gewoonte- misdadiger, die er zjjn specialiteit van maakt auto's te berooven. DE GEESELING. De Star heeft naar aanleiding van het drama dat zich afspeelde toen een man, om aan gee- seling met de ,,kat" te ontkomen, zelfmoord pleegde, aan Lord Darling en Bernard Shaw hun meening gevraagd over het toepassen van de geestelstraf. Rechter Darling zeide dat geeseling alleen werd toegepast op misdadigers die zich schul- dig hadden gemaakt aan geweldpleging en zoo lang de algemeene publieke opinie toestond dat er bokswedstrijden om prijzen werden ge- houden, kon het publiek niet logisch de geese ling veroordeelen. Bernard Shaw zeide dat elk rechter die een dergelijke straf oplegde, zelf twee of drie dozijn slagen moest ontvangen om te begrijpen wat voor gevoel dat is. Hjj zeide voorts dat, indien geeseling werd toegepast, deze de ge vangenisstraf diende te vervangen en niet erbjj moest komen. Juffrouw Draven, de secretaresse van een verbond tot hervorming van de strafwet, ver klaarde aan de Daily Express: „Wat er (in de gevangenis van Wandsworth) is gebeurd, is het afgrijselijkste dat ik ooit gehoord heb. Als dit de afschaffing van de geeselstraf niet bewerkt, waarvoor het verbond al jaren lang heeft gestreden, zal niets helpen. Geeseling is pure barbaarschheid en vernederend niet al leen voor den man die gegeeseld wordt, maar ook voor den man die de geeselstraf moet toepassen." De advocaat Herbert Nield, King's Counsel, en waarnemend president van een hof in Middlesex, zegt: „Ik heb als waarnemend president nooit bevel gegeven tot slagen met de „kat", maar ik weet wel dat de „kat" en de vrees voor de „kat" een einde heeft ge maakt aan de misdaden van knevelen en uit- schudden die vele jaren geleden veel voor- kwamen. Bljjkbaar houdt de gedachte dat hjj met de „kat" gestraft zou kunnen worden, den geweldadigen misdadiger in toom". INBREKERSWERK TE GENUA. Naar Belga aan een bericht in de Giomale d'ltalia uit Genua ontleent, hebben brand- weerlieden in de riolen van de stad een tun nel ontdekt van een tiental meter lengte, welke uitliep op de kluis van de Banca Com- merciale en een soortgeljjke tunnel naar de Spaarbank. In de laatste tunnel was een put gegraven van zes meter diepte, die ontplofbare stoffen, schoppen houweelen en een cilinder- zuurstof bevatte. De politie heeft de heele be- trokken wijk afgezet en doet huis voor huis huiszoeking. Eenige dagen tevoren was er een brutale roof gepleegd, waarbjj voor onge- veer 30.000 gulden aan sieraden gestolen is, zonder dat de politie heeft kunnen vaststel- len hoe zij binnen waren gekomen, daar alle deuren en vensters gesloten waren gebleven. Men denkt dat deze inbraak ook door de „rioolwerkers" is gepleegd, die het nu op de Banca Commerciale en de Spaarbank gemunt hebben. DE WERELDSCHEEPSBOUW. Het jaaroverzicht van Lloyds betreffende den scheepsbouw in 1929 geeft de volgende cjjfers: Gedurende dat jaar werden over de geheele wereld te water gelaten 1.012 schepen meten- de 2.793.210 ton, waarvan 1.522.623 ton in Groot-Brittannie en Ierland en 1.270.587 daar- buiten. Engeland heeft dus een percentage van 54% .tegen 53.6 in 1928 en 1927. Daama komen Duitschland met 249.077 ton. Neder- land met 186.517, Japan met 164.457, de Ver. eenigde Staten met 126.063. Denemarken met 111.496 en Zweden met 107.246 ton. Vergeleken met 1928 is er een vermeerde- ring van ongeveer 94.000 ton, waarvan 77.000 ton voor rekening van Engeland komt. Groot-Brittannie en Ierland bouwden 114 schepen, metende 259.870 ton voor het bui- tenland of 17.1 van het totaal. Tot het Duitsche totaal behoorden 34 sche pen met 111.576 ton voor andere landen. waaronder 13 met 49.086 ton voor Frankrjjk. Een vergelijking van de wereld-koopvaardjj- vloten in Juni 1914 met die van Juni 1929, met verwaarloozing van zeilschepen en houten vaartuigen, toont dat de tonnenmaat van alle zeevarende staten in ijzeren stoom- en motor- schepen bedroeg in 1914 42.514.000 en in 1929 62.896.000, dus een vermeerdering van 20.382.000 ton.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 2