ALGEMEEN NIEUWS- F.N AQVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Aspirin Eerste Blad. Oe dolende Juweelen No. 8491. MAANDAG 17 FEBRUARI 1930. 70e Jaargang RAADSVERGADERING. Verkoop Oude Keien. BIVNENLAND. FBUILLET0N. BUITENLAND. door K. R. G. BROWNE. 45) (Vervolg. HOOFDSTUK XIV. Nieuwe verwikkelingen. Er zijn momenten in ieder leven, waar- op je niemand liever ziet dan een ouden schoolkameraad en andere, waarop je iedereen liever ziet dan een ouden school kameraad. Een oogenblik van de laatste categorie was in net leven van George Merriweather Ashburnham Carr aange- broken. Want als er een oogenblik geschikt is om te blozen, dan is het, wanneer een vroegere schoolkameraad je in gezelschap van een politie-agent ziet. Ondanks zijn pas verworven belangstelling in politieke 3uaesties had George nog een zekere osis schaamtegevoel over en zoo kwam het, dat zijn eerste gewaarwording bij het zien van Fanshawe-Smith een zekere ene was over het feit, dat een gewezen yan hem in dergehjke vernederende omstandigheden zag. Want veldwach- ger W< ter Turtle's heele manier van doen liet een twijfel aangaande de verhouding, ie er tusschen hem en zijn metgezellen bestond, toe. Bij Fanshawe-Smith ontwikkelden zich echter geen symptomen van verbazing of afkeuring. Toen hij het trio tot op een halven meter genaderd was, stond hij langzaam van zijn steen op, stapte naast George mee en keek hem allervriend- schappelijkst aan. ..Vogelnestjes uitgehaald, vriend Carr?" vroeg hij. ,,Loop naar de pomp", was het niet zeer vriendelijk antwoord. ,,Nog niet! Eerst nog 't een en ander te doen. Maar vertel me eens, denk je lang weg te blijven? Ik vraag 't je, om- dat ik je zoo zal missen George's stilzwijgen was welspreken- der dan woorden geweest zouden zijn. ..Evenals", ging Fanshawe-Smith voort, terwijl hij het glas van zijn monocle be- ademde en het vervolgens opwreef met een zakdoek, van zulk een kleurenriikdom dat ,,het spoor" van veldwachter Turtle vergeleken daarbij geheel in het niet zonk, ..Carmencita." George schrok. „Hoor eens", begon hij ijverig, „als je het waagt ..Maar ik zal mijn best doen, om haar over je verlies heen te helpen. Misschien, dat ze na een paar gesprekken verstan- dig wordt en me vertelt, wat we in dit bemoste huchtje komen uitvoeren. In elk geval kan ik 't probeeren, niet „Als je het waagt Op dit oogenblik schraapte veldwach ter Turtle opvallend luid zijn keel. Hij was Fanshawe-Smith ontegenzeggelijk dankbaar, dat deze hem den weg, die naar promotie voeren moest, gewezen had, maar daarom mocht hij niet toelaten, dat zijn gevangenen op den openbaren weg met jan en alleman aanpapten. „Neem me niet kwalijk, meneer, maar ziens, vriend CarrMaak je geen zor- gen over onze wederzijdsche bekende. Ik zal alles doen, opdat de tijd hier kort valle. Goede reis, messieurs". Hij keerde zich op den hak van zijn schoen om en wandelde naar het dorp terug. „He, zeg! Hoor eens evenbe gon George. ,,Mond houen!" ried veldwachter Turtle hem. Het lag George op de lippen om een hatelijk antwoord te veven, maar hij be- hatelijk antwoord te geven, maar hij be en liep met energieke, korte passen door. Tot dusver was hij door de verwikke lingen in zijn eigen zaken te volkomen in beslag genomen geweest, om aan de ge- volgen ervan voor Carmencita te kunnen denken. Maar nu drong het opeens tot hem door, dat zij gdurende zijn en Mr. Todd's afwezigheid, geheel en al aan de genade van Fanshawe-Smith en zijn beide handlangers overgeleverd was. Wel is waar zou hun afwezigheid waar- schijnlijk maar kort duren, maar Fan shawe-Smith zou in korten tijd heel wat bereiken, als hij wilde. George kreunde bij het zien van het tableau, dat zijn ver- beelding voor hem riep: aan den eenen kant Carmencita, die in uitdagende hou ding, met haar rug tegen den muur, den vijanden haars vaaers hatelijkheden toe- slingerde, en aan den anderen kant Fanshawe-Smith, spelend met ziin mo nocle, en de gebroeders Byng, aie zich onledig hielden met het op de juiste tem- peratuur brengen van de ijzers, waarmee ze haar straks tot een bekentenis zouden dwingen. Maar meteen werd dit alles verdrongen door een tweede verontrus- tende gedachte. Hoe kwam het, dat Fanshawe-Smith niet verbaasder had gekeken, toen hij hem door de Wet zag opbrengen, dat het zelfs niet bij hem op- gekomen was, om te vragen, waar de reis naartoe ging? Kon het mogelijk zijn, dat ze deze vernedering aan F.-S. te danken hadden, dat F.-S. door de een of andere duivelsche manipulatie van den bewusten zakdoek de Wet tot jacht maken op hen verleid had, om zoo vrij spel met Car mencita te hebben? Hoe langer hij over die onpleizierige mogelijkheid nadacht, hoe meer hij overtuigd raakte, dat hij, toevallia, de waarheid ontdekt had. Met die gedachte begon zijn woede, die tot dusver alleen naar veldwachter Turtle uitgegaan was, zulke proporties aan te nemen, dat een ader midden op zijn voor- hoofd opzwol, tot die een blauw koord leek, dat zijn onderkaak naar voren kwam op dezelfde onheilspellende manier, die Mr. Osbert Phipps nog niet lang geleden, als hij eenig opmerkingsvermogen gehad had, op zijn hoede zou hebben doen zijn... Met een stem, zwaar van drift, sprak hij zijn begeleider aan. ,,Hoor eens hier, vriend ,,Mond houen", beval veldwachter Turtle. ,,Ik heb geen zinHij struikelde, keek naar omlaag en maakte halt. Wacht effe..." Hij bukte zich steunend moeizaam en begon stuntelig een opstandigen schoenveter vast te maken. Over hetgeen volgde op de poging van Lettergreep voor lettergreepi eenig op de wereld TER NEUZEN, 17 FEBRUARI 1930. George M. A. Carr een jongmenscb dat tijdelijk door een combinatie van woede, vernedering en ongerustheid nit zijn evenwicht was, kreeg op. een ge- geven oogenblik een inspiratie, die inspt- rabie leek hem goed en dus handelde ernaar. Toen veldwachter Turtle steunend en kreunend ophief tot hij fn ideale houding voor haasje-over-springeo stond, legde George zijn handen tegen dat gedeelte van het volronde veldwaci- terslichaam, dat op dat oogenblik de helft van het landschap blokkeerde en duwdfc energiek. Waarop veldwachter Turtle met een half-gesmoorden kreet van worede en verbazing dwars den weg overschoot op de manier van een stier, die op een. rooden lap of chargert de heg bereikte en door zijn vaart, met zijn helm vo6t- er meer dan een halven meter in door- drong. ,,Gom!" zei Mr. Todd met zijn memo half open. ,,Wat heb ..Loopen, kerel!" riep George, terwijl hij zich zelf, met een start, die tijdens ae Olympische spelen applaus uitgelokt zcra hebben, in beweging stelde. (Wordt vervolgd.) ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen f r. per post f 1 80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2.25, overige lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen btj vooruitbetaling. Ultgeefster: Fir ma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. g5. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20: Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. r Handelsadvertentien bij regelabonn'ement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRUDAGAVOND. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd op Donderdag 20 Februari 1930, des namiddags 2 uur. Ter Neuzen, den 17 Februari 1930. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN wenschen oude keien, liggende in- en aan de Grenulaan te Ter Neuzen, bij in- schrijving te verkoopen. Aanbiedingen in te zenden voor 4 Maart 1930. Inlichtingen en voorwaarden te vragen aan den Gemeente-bouwmeester. RIJKSBEGROOTING VOOR 1930. Aan de memorie van antwoord op het voor- loopig verslag der Eerste Kamer over de Rijksbegrooting voor 1930 (Algemeene be- schouwingen) wordt het volgende ontleend. Na een uitvoerig betoog over den uitslag der verkiezingen en de samenstelling van een extra-parlementair kabinet, zegt de Regeering gaame de verzekering te geven, dat zij niets zal verzuimen, wat een spoedige afdoening van zaken kan bevorderen. Wat betreft de betrekkingen tusschen Ne- derland en Belgie, beantwoord de Regeering bevestigend de vraag, of zij in haar geheel nog steeds den inhoud van het op 7 Mei j.l. aan de Belgische Regeering overhandigde memo randum tot richtsnoer houdt. De door eenige leden geuite klacht over het gebrek aan voortgang in de regeling der Nederlandsch-Belgische kwestie en over de weinige voorlichting van volk en volksver- tegenwoordiging komt der Regeering niet ge- rechtvaardigd voor. Uiteraard is het niet mogelijk, dat elke gedachtenwisseling met bui- tenlandsche regeeringen ter kennis van de Staten-Generaal wordt gebracht. De Regeering streeft naar een zoo spoedig mogelijke oplossing der geschilpunten met Belgie en het is haar gebleken, dat de Belgi sche Regeering met dit streven instemt. Het ligt echter voor de hand, dat aan den wensch naar spoed bij de afdoening de eisch, dat de te treffen regeling ook op den duur aan beide landen bevrediging moet geven, niet onderge- schikt mag worden gemaakt. Wat de sociale wetgeving betreft, zegt de Regeering, dat het niet in de bedoeling ligt bij de wettelijke regelingen inzake de be- drijfsraden en de verbindendverklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten aan belang- hebbenden in een bedrijf wetgevende bevoegd- heid te geven. Beide regelingen zijn zoodanig gedacht, dat belanghebbenden omtrent bepaal- de onderwerpen voorstellen kunnen doen, doch dat eerst door de goedkeuring der Regeering bindende regels ontstaan. Inzake de Defensie wordt opgemerkt, dat van het volgen van een z.g. militaristische rlchting door den tegenwoordigen minister geen sprake is. Wat het koloniaal beleid aangaat, houden de leden, die er bezwaar tegen maakten, dat het aan den vorigen gouverneur van Curacao verleend eervol ontslag uit zijn betrekking is gepaard gegaan met een dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten, niet voldoende rekening met het gewicht van dat ambt. De waarde van alle gedurende de beklee- ding van dat ambt bewezen diensten, mag niet uitsluitend worden afgewogen naar de door den landvoogd bij de gebeurtenissen van 8/0 Juni 1929 aangenomen houding, die boven- dien, zooals andere leden deden blijken, ver- schillend beoordeeld wordt. De meening van verschillende leden, dat be- halve op het gebied van versobering van den staatsdienst ook door grootere efficiency in dien dienst voordeelen zijn te behalen, wordt door den Minister van Financien gedeeld. Die voordeelen liggen niet uitsluitend in een be- sparing van uitgaven, maar ook in een soe- peler, doelmatiger en vlugger functionneeren van het regeeringsapparaat. Omtrent de vraag, of voor de bestudeering van dit vraagstuk de instelling van een spe- ciale staatscommissie wenschelijk is, heeft de Regeering nog geen definitieve beslissing ge- nomen. Ook de Regeering is van oordeel, dat be- lastingverlaging en delging van staatsschuld, hoezeer begeerlijke doeleinden, niet behooren te worden nagestreefd ten koste van die sociale en cultureele belangen, die tot de alge- heele verheffing der bevolking kunnen bijdra- gen en wier verwaarloozing zich later pijnlijk zou doen gevoelen. Niet uit het oog verloren mag hierbij echter worden, dat ook een be- lastingdruk, die het oeconomisch leven bevat en ver uitgaat boven wat elders gedragen wordt, zich later en zelfs niet zoo heel laat pijnlijk kan doen gevoelen. Herziening der ouderdomsrente en bevor- dering van het nijverheidsonderwijs liggen in het voomemen der regeering. Met de be langen der groote gezinnen wordt van over- heidswege rekening gehouden in de belasting- wetgeving en bij de salarisregeling. De Minister van Financien en van Binnen- landsche Zaken en Landbouw zrjn voornemens aan de hand van een schatting in verband met het bedrag, dat moet worden ontleend aan het ontwerp-begrootingswet van het gemeente- fonds voor het dienstjaar 19311932 en den ramingsstaat, voorloopige berekeningen te maken ten opzichte van de uitkeeringen in zake de wet regelende de financieele betrek kingen tusschen het Rijk en de gemeenten en zoo mogelijk de uitkomsten daarvan, die uiter aard geen bindende kracht zullen hebben vo6r einde Juni van dit jaar ter kennis van de ge meenten te brengen. DE ZIEKTEWET. Het lag aanvankelijk in het voornemen bij de Raden van Arbeid om bij de invoering van de Ziektewet, met ingang van 1 Maart a.s., de premiebetaling zoo te regelen, dat de werk- gevers drie maanden premie vooruit betaalden. Thans is men echter van deze gedachte teruggekomen. In een binnenkort verschij- nend Kon. Besluit zal bepaald worden, dat de premiebetaling voor de Ziekteverkering dient te geschieden op dezelfde wijze als voor de Ongevallenverzekering gebruikelijk is. MAATREGELEN INZAKE HET DANSEN. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft aan de gemeentebesturen ver- zocht, hem door tusschenkomst van de Gede- puteerde Staten van hun provincie een ant woord te doen toekennen op de volgende vra gen: lo. Zijn in uwe gemeente bepalingen ge- troffen met betrekking tot het dansen, en zoo ja, welke zijn deze bepalingen 2o. In welke soort van inrichtingen, die voor het publiek toegankelijk zijn wordt ge- danst 3o. Is bekend of zich excessen voordoen of hebben voorgedaan in bedoelde gelegenhe- den, en zoo ja, waarin bestaan deze buiten- sporigheden?" Deze gegevens zijn noodig ten behoeve van het onderzoek naar de vraag, in hoeverre van overheidswege maatregelen dienen te worden getroffen met betrekking tot het dansen, welk onderzoek zooals bekend is, door de Ministers van Binnenlandsche Zaken c.s. en van Justitie aan een commissie is opge Iragen. DE 750.000c INGEZE0ENE VAN AMSTERDAM. Zaterdagmorgen te ruim half 12 hebben de wethouder voor den burgerlijken stand, de heer E. Polak, en de referendaris de heer C. Zen te Amsterdam, een bezoek gebracht in de woning aan de Korenbioemstraat, waar Woensdag de 750.000ste Amsterdammer, Jan Nauta, werd geboren. Wethouder Polak wenschte vader en moeder namens het gemeentebestuur geluk en overhandigde de moeder een spaarbankboekje, waarop f 100 was ingeschreven. De vader ontving een enveloppe met inhoud ter tege- moetkoming in de kosten van uitbreiding van het gezin. Verder ontving hij een zilveren beker voor kleinen Jan als aandenken aan dit heugelijk feit. Verder werd den vader een betrekking aangeboden in de Holl. Draad- en Kabelfabriek, doch de vader vroeg of het mogelgk was dat hij als stoffeerder in dienst van de gemeente kon komen. waarvoor van R. K. zijde pogingen in het werk gesteld wor den. Wethouder Polak zeide hiervoor zijn best te zullen doen. DE BOUW VAN PANTSERKRUISERS B VOORLOOPIG UITGESTELD. Een der belangrijkste bijzonderheden der rijksbegrooting is het feit, zegt Wolff, dat er voor pantserkruiser B, geen plaats is inge- ruimd. Aanvankelijk had men gedacht, een klein bedrag bescbikbaar te stellen en dit later met besparingsgelden aan te vullen, zoodat men practiscb met den bouw kon be- ginnen. Dit plan is echter prijsgegeven, ook al om politieke redenen, wijl men de regeerings- coalitie verdere moeilijkheden wil besparen. In politieke kringen wordt er op gewezen, dat de onderhandelingen nopens de begroo- ting toch al zeer moeilijk zijn en dat bet der- halve ondoenlijk is, nog een kwestie in het debat te brengen, die tot conflicten in den boezem der regeeringscoalitie zou kunnen leiden. Daar het centrum op een spoedige bespre- king der begrooting aandringt, zou, naar men in politieke kringen meent, de plaatsing van het tweede pantserschip op de begrooting ook de aanneming van het Young-plan twij- felachtig gemaakt hebben. Onder deze omstandigheden acbtte men het juister, den bouw voorloopig uit te stellen. DE GODSDIENSTVERVOLGING IN SOWJET-RUSLAND. De verontwaardiging die in de heele be- schaafde wereld door de berichten over de vervolging der kerken in de Sowjet-Unie ge- wekt is, schijnt naar de N. R. Crt. schrijft sommige Sowjet-bonzen toch eenigszins schichtig gemaakt te hebben. Rykof, de voorzitter van den Raad van Volkscommis- sarissen, heeft pas in een rede voor de Asoa- viachim (het genootschap tot organisatie van den chemischen luchtoorlog) te Moskou ver- klaard dat de Sowjet-wetten volledige gods- dienstvrijheid waarborgen en dat niemand wegens zijn godsdienstige overtuiging ver- volgd werd. Er was nog nooit een bedienaar van een geestelijk ambt vervolgd uit hoofde van de uitoefening van zijn bediening. Natuur- lijk niet. Een beschuldiging van contra- revolutionaire gezindheid is een veel geschik- ter wapen, en aangezien geestelijken, die moe- ten aanzien dat hun kerken onteigend of ge- sloopt en geplunderd worden, wel niet vrien delijk over de Russische revolutij zullen den- ,,0, ja, dat s waar", zei Fanshawe- Smith. ,,Het is verboden met de men- schen, die naar het schavot aevoerd wor den, te spreken. GoedDan maar tot ken (spreken is meestal te gevaarlijkzal zulk een bescbuldiging wel in de meeste gevallen terecht ingebracht kunnen worden. Het is daarom een schermen met woorden, als de Sowjet-autocraten de vervolging van gods- dienst en geestelijkheid logenstraffen. Een indrukwekkende tegenspraak uit St. Peterburg wordt vermeld. Zij ontkent de ,,bij- zondere sterke vervolging der evangelische kerk". Een St. Peterburgsch bisschop die verbannen heette, oefent nog altijd zijn geeste- lijke bediening uit, verzekert dit telegram. Nadat in December twee predikanten in hech- tenis genomen waren, zijn er geen andere aan- houdingen gedaan enz. Wij weten niet uit welke bron het oorspronkelijke bericht afkom- stig was, maar bet is mogelijk dat het tot de categorie van verdachte geruchten behoort, waarvan men vermoedt dat zij door de Sow- jets zelven verspreid worden, om ze vervol gens met nadruk te kunnen tegenspreken. Zoo drong onlangs een bericht tot de buiten- landsche pers uit Rusland door, verhalende van het neerschieten van 300 vroegere zee- officieren en andere bekende mannen uit den tijd van den Tsaar. Ook dit bericht is dade- lijk daarop door de Sowjet-regeering met groote klem tegengesproken en er werd bij- gevoegd dat een van de zoogenaamd terecht- gestelden, den bankier Belleguarde, nog altijd een belangrijken post bij de staatsbank te Moskou bekleedt. Het is opmerkelijk dat de tegenspraak van de vervolging der evange- lischen ook een doodgewaande, namelijk den bisschop van Malgrem, als nog in leven sig- naleert. De Sowjet-bladen zelven houden ons voor het overige van een aantal terechtstellingen op de hoogte .wegens misdaden tegen de Sow- jet-macht" of iets dergelijks. Een paar weken geleden vond men een heel lijstje opgesomd: zes terechtstellingen te Atemosfk, drie te Sja- demka, elf te Blagowesjtsjensk. Onder de slachtoffers in het dorp Sjademka waren twee geestelijken bij wie achtergehouden graan in beslag genomen was. In Rusland een hals- misdaad, zulk een achterhouden van graan, en niemand moet denken dat het misdrijf dien twee menschen zwaarder aangerekend is, om- dat zij geestelijken waren. Immers, tegen geestelijken in hun hoedanigheid koestert de Sowjet-overheid geen haat! De indruk dien Rykof's bovenvermelde ver- zekeringen mogelijk op goedgeloovigen ge maakt hebben, zal anders wel eenigszins teniet gedaan worden door een radioboodschap die Jaroslafsky, een van Stalin's trawanten en hoofdredacteur van het Moskousche blad Bezbosjnik (de Goddelooze), Donderdagavond uit Moskou verspreidde. Het was een uittar- ting van de Christelijke kerken en de Chris- telijke wereld. Hij zeide daarin dat Sowjet- Rusland besloten was, alle geloof aan God en elk spoor van georganiseerden godsdienst weg te vagen. Hij las telegrammen uit tien Rus sische steden voor, waarin kerken en andere bedehuizen gesloopt zullen worden en zeide dat ,,sedef% de tusschenkomst van den Paus" zes oude kerken „in een puinhoop veranderd waren". Deze mededeeling heeft haar waarde tegen- over de vergoelijkende uitlegging van de vrien- deu der bolsjewiki dat bij den tegenwoordigen veldtocht der kerken in West-Europa oude koeien opgehaald worden en er niets veran derd is in de consequente houding der Sow- jet-resolutie tegenover den godsdienst. Het lijdt dan ook geen twijfel dat de strijd tegen de kerken den laatsten tijd bijzonder felle vor- men heeft aangenomen. Anders zou trouwens Henderson, de Britsche minister van buiten- landsche zaken, niet in het Lagerhuis gezegd hebben dat ,,de berichten over den toestand van den godsdienst in Rusland wijd verbreide en diepe bekommering in dit en andere lan den gewekt hebben en He ernstige aandacht van Zijner Majesteits regeering hebben". Hen derson wacht op het oogenblik een rapport van den Britschen gezant te Moskou erover af. De heele strooming in de wereld op het oogen- Aldus, zoo nauwkeurig en duidelijSt mogelijk moet U Aspirin vragen. Het is niet voldoende "een tablefje"' of "een middel tegen hoofdpijn" enz. te verlangen, want dit leidt vaak tot onaan- gename vergissingen. Naiuurlijk moet U dan ook letten op de onbedriegelijke kenmerken deE edite Aspirin-Tablettenorigineele ver- pakking met het BAYER-kruis en den oranje band. Alleen dan heeft U de voile zekerheid, de echte Aspirln- Tabletten te ontvangen, welke bij alle verkoudheidsziekten, rheumatiek, hoofd-en kiespijn enz. onmisbaar zijn. B BAY (Ingez. Mesl-> blik moet het den Sowjet-autocraten duidelijk maken dat hun regime zichzelf in steeds kwa- der reuk brengt. De buitengewone in spanning die zij zich op het oogenblik voor het aan.- stichten van de befaamde wereldrevolutie ia allerlei landen en koloniale gebieden geven, werkt hier ook nog toe mee. In hun angsfc- psychose zien zij dit verschijnsel niet als esn gevolg van eigen daden, maar als een bewijs dat, zooals Umschlicht eenige dagen geleden in een vergadering van de Osoaviachim zeide*: ,,de vijanden koortsachtige toebereidselen tref fen om de Sowjet-republiek te overvallen". GEMEENTERAAD. In de oip Donderdag as. des namiddags te 2 uur te houden openbare vergadering van den gemeenteraad albier, komen de volgende pun ten in behandeling: 1. Notulen 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel van Burg, en Weth. tot ver koop van een perceel gemeentegrond aan P. J. Visser alhier. 4. Idem om aan H. R. A. de Meijer, aliner vergunning te verleenen om een feeS- derkoekoek aan te leggen en te hebben in gemeentegrond. 5. Idem om afwijzend te beschikken op het adres van een aantal neringdaea- den in deze gemeente, houdende nr- zoek om invoering verplichte winfcel- siluiting. 6. Idem om lid te worden van den gewes- telijken Bond voor Zeeland, als afdee- ling van de Koninklijke Nederlandsc&e Brandweervereeniging. 7. Idem om te verklaren, dat de In gemeente opgerichte bakkerscur noodig moet worden geacht. den veldwachter om zijn schoenveter te bevestigen mogen we niet te streng oor- deelen. Waarschijnlijk zal de een of ander aanvoeren. dat een echte heer niet gehandeld zou hebben, zooals George no handelde, maar dan moeten we beden— ken, dat weinig echte heeren zich ooi£ en zulke provoceerende omstandigheden be- vinden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 1